За проекта Контакти
Условия за ползване

Legalab.bg е правен уебпортал, притежаван, опериран и администриран от „ЛегаЛаб” ООД, с EИK 130199580, cъc ceдaлищe и aдpec нa yпpaвлeниe: гp. Coфия, бул. Христо Ботев 59, ет. 4 тел. 0886505695, e-mail office@legalab.bg, (нapичaнo нататък „Легалаб“).

Hacтoящитe уcлoвия за ползване (наричани нататък “Уcлoвия за ползване”) ca пpeднaзнaчeни да peгyлиpaт oтнoшeниятa мeждy Легалаб и посетителите на legalab.bg, както и условията при които Легалаб предоставя безплатна и платена правна информация, документи и услуги, посредством портала.

Чл.1. (1) Предлаганите на legalab.bg информация, документи и услуги са, както безплатни, така и платени, като настоящите Уcлoвия за ползване са приложими по отношение на всички тях.

(2) Услугите се предоставят, само в случай че се приемат настоящите Уcлoвия за ползване.

Чл.2. (1) Текстът на настоящите Уcлoвия за ползване е публикуван на интернет адрес http://legalab.bg/bg/terms. Електронна препратка към интернет страницата, съдържаща текста на настоящите Уcлoвия за ползване, е разположена на всяка страница от legalab.bg.

(2) С всяко ползване на информация, документ, услуга или друг ресурс на legalab.bg, както и всяко отваряне на произволна интернет страница от портала legalab.bg, натискане на електронна препратка от заглавната или която и да е друга интернет страница на портала legalab.bg, Посетителят декларира, че има навършени 18 години, запознат е с настоящите Уcлoвия за ползване, съгласява  се с тях и се задължава безусловно да ги спазват.

(3) В случай че Посетителят няма навършени 18 години и/или не е съгласен изцяло с Уcлoвия за ползване, следва незабавно да прекрати употребата на портала и да го напусне.

Услуги

Чл.3. (1) Легалаб предоставя на посетителите на legalab.bg информация и услуги, при стриктно спазване от страна на последния на определените в тези Уcлoвия за ползване изисквания.

(2) Част от Информацията, публикувана на legalab.bg, се предоставя на всички Посетители напълно безплатно, без да е необходима предварителна регистрация или въвеждане на данни от страна на Посетителя. Такава е информацията, публикувана в категориите "Процедури", „Нормативна база“ на български език, „Статии“, „Документи“, „Калкулатори“.

(3) Достъпът до част от информацията на legalab.bg е възможен само след предварително въвеждане на определени данни и/или заплащане на точно определена, изрично посочена сума. Това се отнася до информацията в секции „Проучвания“ и "Нормативна база" на английски и руски език.

Цени

Чл.4. (1) В описанието на всяка платена информация, документ или услуга, предлагана от Легалаб, е посочена конкретната цена, както и детайлно описание на това, което включва.

(2) Всички цени, публикувани на legalab.bg са в български левове, с включен ДДС.

(3) Указаните в legalab.bg цени са за единично количество и не включват разходите за банкови такси, разплащателни комисиони и др.

Начин на плащане

Чл.5. (1) Цената може да бъде платена по някой от следните начини:

(2) За всички услуги се дължи авансово плащане.

Проучване на физическо/юридическо лице

Чл.6. Проучване на физическо/юридическо лице  се извършва след подаване на заявка от Посетителя и извършване на успешно плащане по нея.

Чл.7. Заявка се подава чрез попълване на нарочна форма, публикувана на http://legalab.bg/bg/research, след надлежно попълване минимум на следните данни:

Чл.8. Отказът от поръчка е възможен до момента, в който е извършено надлежно плащане. Отказът трябва да бъде заявен в писмен вид в свободен текст на e-mail адрес office@legalab.bg, като текстът на съобщението трябва да съдържа достатъчно данни за идентифициране на поръчката.

Чл.9.(1)С натискане на бутона "Изпрати", гарантирате, че сте проверили зададените от Вас индивидуализиращи параметри на проучваното лице (ЕИК и/или име на юридическото лице), както и че същите са точни, актуални и пълни.

(2) Легалаб не носи отговорност в случай на подаване на неверни, неточни, непълни или неактуални индивидуализиращи параметри за проучваното лице.

(3) Ако поради подадени неверни, неточни, непълни или неактуални индивидуализиращи параметри за проучваното лице, бъде извършено проучване на друго юридическо лице, услугата ще се счита за надлежно извършена, като в този случай извършеното плащане не подлежи на възстановяване.

(4) Ако ,поради подадени неверни, неточни, непълни или неактуални индивидуализиращи параметри за проучваното лице, то не може да бъде индивидуализирано и проучване не може да бъде извършено, представител на нашия екип ще се свърже с Вас, за да посочите верни, точни, пълни и актуални индивидуализиращи параметри, по които може да бъде извършено валидно проучване. Плащането не подлежи на възстановяване.

Чл.10. (1) С натискане на бутона "Изпрати", гарантирате, че сте проверили зададения от Вас имейл адрес. Legalab.bg притежава вграден алгоритъм за проверка валидността на формàта на въведения имейл адрес, но технически няма как да проверява неговата точност и актуалност.

(2) Легалаб не носи отговорност ако, поради въведен неправилно имейл адрес, готовото проучване не бъде получено. 

Чл.11.(1) Легалаб си запазва правото едностранно и по своя преценка да откаже извършването на проучване на дадено юридическо лице. В този случай пълната заплатена сума за поръчаното проучване ще бъде възстановена.

(2) Ако въпреки точно и коректно попълнена и подадена заявка съгласно настоящите Уcлoвия за ползване, поръчано и заплатено проучване не бъде извършено и изпратено от Легалаб и/или проучването се отнася за друго юридическо/физическо лице, Легалаб се задължава да извърши ново проучване за своя сметка, след надлежно отправяне на рекламация от страна на Посетителя.

Чл. 12. Всеки Посетител е длъжен сам да съхранява готовото проучване за срок толкова дълъг, колкото му е необходим съгласно личните му цели и потребности. Легалаб не се задължава по никакъв начин да съхранява готовото проучване в свои бази данни и/или повторно да го препраща при поискване. Легалаб унищожава готовото проучване, както и събраните във връзка с неговото изготвяне данни в срок от 24 часа след неговото изпращане към на посочения имейл адрес. 

Жалби и рекламации

Чл.13. Жалби и рекламации се приемат в писмена форма на e-mail адрес research@legalab.bg. Всички жалби и рекламации във връзка с предоставяните от Легалаб услуги ще бъдат разгледани в разумен срок и на подателя ще бъде изпратен отговор за взетото решение по жалбата/рекламацията.

Лични данни

Чл.14. (1) Легалаб има право да събира и използва информация относно Посетителите на Legalab.bg.

(2) Информацията, чрез която Посетител може да бъде идентифициран, може да включва име, презиме, фамилия, адрес, професия, пол, възрастова група, телефон, електронен пощенски адрес за кореспонденция и всяка друга информация, която Посетителят доброволно предостави при посещението на портала, както и всяка друга, която същият въвежда или предоставя при заявяване, получаване или използване на предоставяните от Legalab.bg информация, услуги, промоции, състезания, анкетни карти, въпросници, формуляри и други.

Обработване на информация за Клиент

Чл.15. Legalab.bg полага дължимата грижа и отговаря за защита на информацията за Посетителя, станала му известна по повод използването на информация и услуги - предмет на настоящите Уcлoвия за ползване, освен в случаите на непреодолима сила или случайно събитие.

Чл.16. С изразяване на съгласие с настоящите Уcлoвия за ползване, Посетителят се съгласява информацията за него да бъде обработвана по предвидения в тях ред.

Цели, за които може да се използва информацията

Чл.17. Legalab.bg събира и използва информацията за целите, предвидени в настоящите Уcлoвия за ползване, както и за предлагане на нови стоки и/или услуги на Посетителя (безплатни или платени), за предлагане на стоки и/или услуги на други лица, за промоции, запитвания, анкети, за приспособяване на предлаганите услуги към предпочитанията на Посетители на портала, за статистически и други цели.

Чл.18. С приемането на настоящите Уcлoвия за ползване, Посетителят се съгласява с обработването на личните му данни за целите на директния маркетинг. Посетителят има право да възрази срещу обработването на личните му данни за целите на директния маркетинг, като изпрати писмено съобщение до Legalab.bg на посочените адрес или e-mail за контакти (office@legalab.bg).

Чл.19. С приемане на настоящите Уcлoвия за ползване Клиентът се счита за уведомен по смисъла на чл. 34а, т.3 от Закон за защита на личните данни за това, че личните му данни могат да бъдат разкрити на трети лица при спазване на действащото законодателство или използвани от тяхно име за целите на директния маркетинг, като по всяко време може да възрази срещу такова разкриване или използване, като изпрати писмено съобщение до Legalab.bg на посочените адрес или e-mail за контакти (office@legalab.bg).

Чл.20. Всички описани по-горе цели, за които може да се използва информацията не са изчерпателно изброени и не пораждат задължения за Legalab.bg. Всякакви други цели, за които се използва информацията, ще бъдат съобразени с действащото в България законодателство.

Права върху интелектуална собственост

Чл.21. Правата върху интелектуална собственост върху всички елементи и ресурси, разположени на Legalab.bg (включително наличните бази данни), са обект на закрила по Закона за авторското право и сродните права, принадлежат на Легалаб или на съответно указаното лице, преотстъпило правото на ползване на Легалаб.

Чл.22. Правото на достъп на Посетител не включва правото да се копира или възпроизвежда информация и да се използват обекти на интелектуална собственост, освен ако се касае за незначителен по обем информация, предназначена за лично ползване, при условие, че не се увреждат законните интереси на авторите или други носители на права на интелектуална собственост и в случай, че копирането или възпроизвеждането се извършват с нетърговска цел. Независимо от горното Посетител няма право да премахва знаците за търговска марка и принадлежност на друго право на интелектуална собственост от достъпните му ресурси, независимо дали носителят на съответните права е Легалаб или трето лице.

Чл.23. При копиране или възпроизвеждане на информация вън от допустимото, съгласно предходната алинея, както и при всяко друго нарушение на правата на интелектуална собственост върху ресурсите на Легалаб, Посетителят дължи на Легалаб неустойка в размер на 5 000 (пет хиляди) лева за всяко отделно нарушение. Посоченият размер на неустойката не лишава Легалаб от правото да претендира обезщетение и за по-големи вреди над размера на неустойката.

Недействителност

Чл.24. Страните декларират, че в случай, че някоя от клаузите по настоящите Уcлoвия за ползване се окаже недействителна, това няма да влече недействителност на Уcлoвия за ползване като цяло или на други клаузи или части от тях. Недействителната клауза ще бъде заместена от действащите императивните норми на закона или от установената практика.

Писмена форма

Чл.25. Писмената форма се счита за спазена чрез изпращане на електронна поща, натискане на електронен бутон на страница със съдържание, което се попълва от Посетителя или отбелязване в поле (чек бокс) в уебсайта на Legalab.bg и др. подобни, доколкото изявлението е записано технически по начин, който дава възможност да бъде възпроизведено.

Промени в Уcлoвия за ползване

Чл.26. (1) Доколкото предлаганите от Legalab.bg информация и услуги са разнообразни и постоянно допълвани и модифицирани с оглед тяхното усъвършенстване и разширяване на продуктовия каталог, както и във връзка със законодателни промени, които рефлектират върху условията за предлагането им, настоящите Уcлoвия за ползване могат да бъдат променяни едностранно от Легалаб.

(2) При извършване на промени в Уcлoвията за ползване, Легалаб се задължава да уведоми Клиента като изпрати на електронната му поща и/или публикува на видно място в Legalab.bg съобщение за изменението на Уcлoвия за ползване, текста на измененията или електронна препратка към Интернет страница, на която са достъпни изменените Уcлoвия за ползване и му даде достатъчен срок да се запознае с тях.

(3) Промените в Уcлoвията за ползване не засягат отношенията между Посетителя и Legalab.bg, възникнали във връзка с валидно подадена преди уведомлението заявка за услуга.