За проекта Контакти
Събиране на вземания по реда на заповедното производство
Съдебни процедури Събиране на вземания

Производството по снабдяване със заповед за изпълнение се нарича заповедно и цели кредиторът да събере по бърз начин вземането си по опростен ред поради неговата безспорност (когато не е налице спор по него). 

Заповедното производство условно се разделя на две различни производства: по чл. 410 ГПК  и по чл. 418 ГПК във вр. с чл. 417 ГПК.

По реда на чл. 410 ГПК се образува заповедно производство за вземане на парични суми до 25 000 лева.

По реда на чл. 418 във вр. с чл. 417 ГПК заповедното производство се образува за събиране на вземане/ предаване на вещ въз основа документ, сред изрично изброените в чл. 417 без значение от цената на вземането (например нотариално заверен документ, ипотечен акт, нотариален акт, извлечение от регистъра на особените залози за вписано обезпечение и за започване на изпълнението - относно предаването на заложени вещи, извлечение от регистъра на особените залози за вписан договор за продажба със запазване на собствеността до изплащане на цената или договор за лизинг - относно връщането на продадени или отдадени на лизинг вещи, запис на заповед и др).

И в двете производства, съдът издава заповед за изпълнение в закрито заседание, без да уведомява другата страна и единствено въз основа на твърденията на заявителя. Съдът проверява само дали искането отговаря на изискванията по чл. 410, съответно по чл. 417 от Гражданския процесуален кодекс, дали не е в противоречие със закона и добрите нрави, дали длъжникът има постоянен адрес или седалище в България, обичайно местопребиваване или основно място на дейност.  

Как се стартира заповедно производство?

Заповедното производство се стартира въз основа на заявление по образец. Заявлението се подава до районния съд по постоянния адрес или по седалището на длъжника.

Какви са съдебните разноски за снабдяване със заповед за изпълнение?

Дължимата държавна такса за образуване на производството е в размер на 2 % от стойността на претендираното вземане.

Точният размер можете да изчислите с помощта на нашия калкулатор за съдебни такси и адвокатски възнаграждения

Какво включва претендираното вземане?

Вземането, предмет на заявлението, може да включва както основния дълг-главница, така и неустойки и лихви (договорни и законни).

В какъв срок съдът издава заповед за изпълнение?

Срокът за издаването на заповед за изпълнение е различен в зависимост от компетентния съд. В съдилищата извън София срокът варира от един ден до една седмица, докато поради голямата си натовареност Софийски районен съд издава заповеди за изпълнение в рамките на един месец.

Как се събират вземанията въз основа на издадена заповед за изпълнение?

Въз основа заповедта за изпълнение се издава изпълнителен лист. Основната разлика в двете форми на заповедно производство е, че по реда на чл. 410 ГПК издаването на Изпълнителен лист е след като заповедта влезе в сила, а в хипотезата на чл. 418 ГПК във вр. с чл. 417 ГПК - едновременно с издаването на заповедта, т.е. допуска се незабавно изпълнение.

След снабдяване с изпълнителен лист се образува изпълнително дело при съдебен изпълнител, който пристъпва към действия по принудително изпълнение спрямо имуществото на длъжника.

Внимание: Възможно е в хода на изпълнителното дело да се установи, че длъжникът не разполага с достатъчно имущество за събиране на задължението, поради което е препоръчително преди иницииране на заповедно производство и изпълнително дело да се извърши предварително проучване на имуществото на длъжника. 

Кога влиза в сила заповедта за изпълнение? 

Заповедта за изпълнение влиза в сила, когато длъжникът не оспори вземането в двуседмичен срок от връчването на заповедта. В случай, че го оспори - след влизане в сила на съдебно решение за установяване на съществуване на вземането.

Как се установява съществуването на вземането на кредитора при оспорване от страна на длъжника?

За установяване на съществуване на вземането при оспорване от страна на длъжника, кредиторът предявява иск по традиционния исков ред в едномесечен срок от уведомяване за възражението на длъжника. При спазване на срока кредиторът доплаща само разликата в държавната такса от 2% от стойността на вземането. Завеждане на дело за установяване на съществуване на вземането е възможно и след изтичане на упоменатия срок, но при заплащане на пълния размер държавна такса от 4%.

Исковото производство не спира допуснатото незабавно изпълнение в случаите на издадена заповед по реда на чл. 418 във вр. с чл. 417 ГПК, освен в изрично предвидените от закона случаи. Това ще рече, че по време на делото за установяване на вземането, изпълнителното дело продължава да се води срещу длъжника и да се изпълнява върху имуществото му.  

При положителен изход на делото за установяване на вземането, кредиторът има право да събере освен вземането си, за което му е издадена заповед за изпълнение, така и разноските за водене на иска за установяване на вземането. 


Статията е актуална към: 21.02.2018г.

Източник:  LHH

За допълнителни въпроси и съдействие: inquiry@lhh-bg.com


Регистрация по ДДС Процедура. Срокове. Такси. Основания за отказ. Регистрация на ООД Процедура. Необходими документи. Срокове. Такси. За какво да внимавате?