За проекта Контакти
Регистрация по ДДС
Стартиращ бизнес Данъци и счетоводство

Регистрацията по ЗДДС се извършва от Национална агенция по приходите.  

Процедурата стартира след подаване на Заявление за регистрация по образец (изтеглете тук).

То трябва да съдържа основанието за регистрация, а  към него се прилага справка за облагаемия оборот по месеци, за последните 12 месеца преди текущия, както и другите документите, предвидени в Правилника за прилагане на Закона за данък върху добавената стойност спрямо конкретната ситуация.

Подаване на заявлението

Заявлението се подава лично от данъчно задълженото лице (за физическо лице или едноличен търговец) или от лице с представителна власт по закон (за юридическо лице или кооперация).

Заявлението може да бъде подадено и от пълномощник, който е изрично упълномощен с нотариално заверено пълномощно.

Заявлението се подава в компетентната териоториална дирекция на НАП.

Заявлението може да се подаде и по електронен път, но за целта е необходимо да има издаден електронен подпис на името на данъчно задълженото лице или на упълномощения му представител.  

Срок

Всяко данъчно задължено лице с облагаем оборот 50 000 лв. или повече за период не по-дълъг от последните 12 последователни месеца преди текущия месец е длъжно в 7-дневен срок от изтичането на данъчния период, през който е достигнало този оборот, да подаде заявление за регистрация по този закон. 

Когато оборотът е достигнат за период не по-дълъг от два последователни месеца, включително текущия, лицето е длъжно да подаде заявлението в 7-дневен срок от датата, на която е достигнат оборотът.

Внимание: В случай че е налице основание за задължителна регистрация, а процедурата по регистрация не бъде стартирана в предвидения от закона срок, то тя ще бъде стартирана по инициатива на органа по приходите, а на данъчно задълженото лице ще бъде наложена глоба или имуществена санкция.

Налице ли е основание за задължителна регистрация по ЗДДС, можете да научите тук. 

Когато регистрацията е доброволна, заявление може да се подаде във всеки един момент по желание на заявителя.

Процедура

В срок от 7 дни след постъпване на заявлението, органът по приходите извършва проверка на основанието за регистрация.

При констатирана необходимост ще бъде връчено искане за предоставяне на допълнителни документи и писмени обяснения от данъчно задълженото лице.

В 7-дневен срок от приключване на проверката, органът по приходите издава акт, с който извършва или мотивирано отказва да извърши регистрацията.

Резултат

След регистрацията по ЗДДС фирмите и физическите лица получават идентификационен номер от ТД на НАП. Този идентификационен номер се състои от знака „BG”, следван от Единния идентификационен код (ЕИК) или БУЛСТАТ номера на лицето, съответно ЕГН/ЕНЧ – за физическите лица.

Дата на регистрацията

За дата на регистрация по ЗДДС се смята датата на връчването на акта за регистрация.

Основания за отказ

Органът по приходите може да откаже регистрация по ЗДДС, когато:  

Такси

За процедурата по регистрация по ЗДДС не се дължат държавни такси.


Статията е актуална към: 21.02.2018г.

Източник:  

За допълнителни въпроси и съдействие: inquiry@primesolution-one.com


Регистрация на ООД Процедура. Необходими документи. Срокове. Такси. За какво да внимавате? Събиране на вземания по реда на заповедното производство Какво представлява заповедното производство? Процедура. Разноски. Срокове.