За проекта Контакти
Регистрация на ООД
Стартиращ бизнес

Настоящата процедура има за цел да опише условията и реда за вписване на дружество с ограничена отговорност (ООД) в Търговския регистър.

Дружество с ограничена отговорност (ООД) е дружество, което се образува от две или повече лица, които отговарят за задълженията на дружеството до размера на дяловата си вноска в капитала на дружеството.

В случай, че сте сигурни, че това е най-подходящата правна форма за Вашата търговска дейност и сте направили информиран избор по основните въпроси, касаещи учредяването на Вашето дружество,  можете да пристъпите към същинската част на процедурата по регистрация, а именно изготвяне и подаване на необходимите документи.

Кои са необходимите документи:

Внимание: Не изготвяйте тези документи сами, не използвайте готови бланки, нито автоматизирани онлайн форми за генериране на уж персонализирани документи, особено по отношение на Дружествения договор и Протокола от Общото събрание на съдружниците. Повече информация ще намерите в заключителната част на настоящата статия. 

След като документите бъдат изготвени, следва да посетите нотариус за заверка на решението на общото събрание за назначаване на управител и спесимена.

Следва посещение в банка по избор за откриване на набирателна сметка и издаване на Удостоверение за внесен в банката капитал.

Подаване на готовите документи:

Заявление за вписване на ООД/ЕООД на хартиен носител може да бъде подадено във всяко от териториалните звена на АВ, находящи се по седалищата на окръжните съдилища или по електронен път с електронен подпис.

Заявител може да бъде или управителят на дружеството или адвокат с изрично писмено пълномощно.

Срокове:

Срокът за изготвяне и снабдяване с всички необходими документи зависи изцяло от опита и експертизата на изготвящия. Консултанти, специализирани в тази материя, могат да се справят с всички стъпки от консултацията, през изготвянето на необходимите документи, съдействие за заверка пред нотариус и откриване на набирателна сметка до подаване на готовите документи в Търговския регистър в рамките на един ден.

Срокът за регистрация на самото дружество отнема 3 дни от датата на подаване на документите в Търговския регистър.

Такси:

За регистрация на ООД се заплаща държавна такса в размер на 110лв., а когато заявлението се подава по електронен път, таксата е в размер на 55 лв.

Тези такси не включват допълнителните разходи, свързани със заверки на документи пред нотариус, както и за откриване на набирателна сметка и издаване на удостоверение за внесен капитал.

Допълнителни съвети и насоки:

Не изготвяйте тези документи сами, не използвайте готови бланки, нито автоматизирани форми за генериране на уж персонализирани документи., особено по отношение на Дружествения договор и Протокола от Общото събрание на съдружниците. Тези документи поставят правните основи на Вашия бизнес и в тях са инкорпорирани решения по важни въпроси, уреждащи отношенията между съдружниците, свикване на органите на дружеството, гласуване и вземане на решения, управление и представителство на дружеството пред трети лица и институции и т.н.

Доверете се на консултант, който освен че ще съкрати и значително ще улесни процеса по регистрация, също така ще минимизира шанса от евентуални грешки и бъдещи проблеми с Вашето дружество.

Не се доверявайте на счетоводители и други консултанти без юридическо образование. Учредяването на дружество е правна процедура и за нейното качествено изпълнение се изисква добро познаване на закона и правната терминология, както и умение за неговото интерпретиране и прилагане.

Уверете се, че Вашият консултант е юрист/адвокат с тясна специализация и опит в дружественото право, тъй като той ще е добре запознат с подводните камъни в тази материя и може да ги съобрази със спецификите на Вашия бизнес.

Не се доверявайте на консултанти, които не провеждат реална консултация с Вас. Под „реална“ нямаме предвид, че тя трябва задължително трябва да е на живо, но ако единствената информация, която Вашия консултант изиска от Вас, се ограничава до основните елементи на Вашето дружество, като наименование, капитал, адрес на управление, предмет на дейност, това е сигурен знак, че ще получите автоматично попълнени бланкови документи. Всеки юрист в своята правна дейност използва т.нар. „сламки“ на правните документи, които изготвя, но качественият и съвестен юрист ще положи усилия да разбере максимално много подробности за конкретния казус и ще положи усилия да приспособи тези „сламки“ по най-подходящия начин.

Прочетете внимателно всички изготвени документи. Те съдържат важна информация за Вашите права и задължения и Вие следва да сте добре запознати с тях. В случай че имате неясноти или не сте съгласни с част от написаното, задължително потърсете допълнителна информация и съдействие от своя консултант.


Статията е актуална към: 21.02.2018г.

Източник:  

За допълнителни въпроси и съдействие: inquiry@primesolution-one.com


Регистрация по ДДС Процедура. Срокове. Такси. Основания за отказ. Събиране на вземания по реда на заповедното производство Какво представлява заповедното производство? Процедура. Разноски. Срокове.