За проекта Контакти
Последен брой на ДВ
АКТУАЛЕН СПИСЪК НА ЛИЦАТА, КОИТО МОГАТ ДА БЪДАТ НАЗНАЧАВАНИ ЗА СИНДИЦИ В ПРОИЗВОДСТВА ПО НЕСЪСТОЯТЕЛНОСТ ПО ТЪРГОВСКИЯ ЗАКОН ЗАКОН ЗА БЮДЖЕТА НА ДЪРЖАВНОТО ОБЩЕСТВЕНО ОСИГУРЯВАНЕ ЗА 2013 Г. ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА БЮДЖЕТА НА ДЪРЖАВНОТО ОБЩЕСТВЕНО ОСИГУРЯВАНЕ ЗА 2013 Г. (ДВ, БР. 99 ОТ 2012 Г.) ЗАПОВЕД № ЛС-04-671 ОТ 19 АПРИЛ 2017 Г. ЗА ДОПЪЛВАНЕ НА СПИСЪК НА ЛИЦАТА, КОИТО МОГАТ ДА БЪДАТ НАЗНАЧАВАНИ ЗА СИНДИЦИ В ПРОИЗВОДСТВА ПО НЕСЪСТОЯТЕЛНОСТ ПО ТЪРГОВСКИЯ ЗАКОН ЗАПОВЕД № СД-06-10 ОТ 18 ЮНИ 2021 Г. ЗА ИЗКЛЮЧВАНЕ ОТ АКТУАЛНИЯ СПИСЪК НА ЛИЦАТА, КОИТО МОГАТ ДА БЪДАТ НАЗНАЧАВАНИ ЗА СИНДИЦИ В ПРОИЗВОДСТВА ПО НЕСЪСТОЯТЕЛНОСТ ПО ТЪРГОВСКИЯ ЗАКОН ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПЪЛНЕНИЯ НА ПРАВИЛНИКА ЗА МЕЖДУНАРОДЕН ЖЕЛЕЗОПЪТЕН ПРЕВОЗ НА ОПАСНИ ТОВАРИ (RID), ВКЛЮЧЕН В ПРИТУРКА "С" КЪМ КОНВЕНЦИЯТА ЗА МЕЖДУНАРОДНИ ЖЕЛЕЗОПЪТНИ ПРЕВОЗИ (COTIF) ИЗМЕНЕНИЯ НА АНЕКСА КЪМ МЕЖДУНАРОДНАТА КОНВЕНЦИЯ ЗА ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ НА ЗАМЪРСЯВАНЕТО ОТ КОРАБИ, 1973 Г., КАКТО Е ИЗМЕНЕНА С ПРОТОКОЛА ОТ 1978 Г. (ИЗМЕНЕНИЯ НА АНЕКС I, II И V КЪМ MARPOL - ЕЛЕКТРОННИ ДНЕВНИЦИ)(Приети с Резолюция MEPC.314(74) на Комитета по опазване на морската среда на Международната морска организация на 17 май 2019 г. В сила за Република България от 1 октомври 2020 г.) ИЗМЕНЕНИЯ НА АНЕКСА КЪМ МЕЖДУНАРОДНАТА КОНВЕНЦИЯ ЗА ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ НА ЗАМЪРСЯВАНЕТО ОТ КОРАБИ, 1973 Г., КАКТО Е ИЗМЕНЕНА С ПРОТОКОЛА ОТ 1978 Г. (ИЗМЕНЕНИЯ НА АНЕКС II КЪМ MARPOL)(ОСТАТЪЦИ ОТ ТОВАРИ И ИЗМИВАНЕ НА ТАНКОВЕ ОТ УСТОЙЧИВИ ПЛАВАЩИ ВЕЩЕСТВА)(Приети с Резолюция MEPC.315(74) на Комитета по опазване на морската среда на Международната морска организация на 17 май 2019 г. В сила за Република България от 1 януари 2021 г.) ИНСТРУКЦИЯ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ИНСТРУКЦИЯ № 13 ОТ 31.10.2000 Г. ЗА ПРИЛАГАНЕ НА НАРЕДБАТА ЗА КАТЕГОРИЗИРАНЕ НА ТРУДА ПРИ ПЕНСИОНИРАНЕ (ДВ, БР. 94 ОТ 2000 Г.) ИНСТРУКЦИЯ № 13 ОТ 31 ОКТОМВРИ 2000 Г. ЗА ПРИЛАГАНЕ НА НАРЕДБАТА ЗА КАТЕГОРИЗИРАНЕ НА ТРУДА ПРИ ПЕНСИОНИРАНЕ МЕЖДУНАРОДНА КОНВЕНЦИЯ ЗА ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ НА ЗАМЪРСЯВАНЕТО ОТ КОРАБИ, 1973, ИЗМЕНЕНА С ПРОТОКОЛ ОТ 1978 Г. (MARPOL 73/78) И С ПРОТОКОЛ ОТ 1997 Г.(*)(**)(Ратифицирана със закон, приет от XXXIX Народно събрание на 13 октомври 2004 г. - ДВ, бр. 94 от 2004 г. В сила от 12 март 1985 г., като Протоколът от 1997 г. е в сила от 19 май 2005 г.) МЕМОРАНДУМ ЗА РАЗБИРАТЕЛСТВО МЕЖДУ МИНИСТЕРСТВОТО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И МИНИСТЕРСТВОТО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ НА ИТАЛИАНСКАТА РЕПУБЛИКА ЗА ЗАСИЛВАНЕ НА СИГУРНОСТТА В ТУРИСТИЧЕСКИТЕ РАЙОНИ (Одобрен с Решение № 802 от 5 ноември 2020 г. на Министерския съвет. В сила от датата на подписването - 21 септември 2021 г.) НАРЕДБА ЗА ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 39 ОТ 28 МАРТ 2019 Г. ЗА НОМИНАЛНАТА СТОЙНОСТ, СЪДЪРЖАНИЕТО, ФОРМАТА И ДИЗАЙНА НА БАНКНОТИТЕ И МОНЕТИТЕ, ПУСКАНИ В ОБРАЩЕНИЕ (ДВ, БР. 29 ОТ 2019 Г.) НАРЕДБА ЗА ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № І-3 ОТ 2015 Г. ЗА СПЕЦИФИЧНИТЕ ИЗИСКВАНИЯ, УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПОСТЪПВАНЕ НА ДЪРЖАВНА СЛУЖБА В ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ "НАЦИОНАЛНА СИГУРНОСТ" (ДВ, БР. 90 ОТ 2015 Г.) НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № РД-07-5 ОТ 2008 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ОТПУСКАНЕ НА ЦЕЛЕВА ПОМОЩ ЗА ОТОПЛЕНИЕ (ДВ, БР. 49 ОТ 2008 Г.) НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 2 ОТ 11.04.2007 Г. ЗА НАГРАЖДАВАНЕТО НА БЪЛГАРСКИ КУЛТУРНИ ДЕЙЦИ ЗА ПОСТИГНАТИ ВИСОКИ ТВОРЧЕСКИ РЕЗУЛТАТИ ИЛИ ПРИНОС В РАЗВИТИЕТО И ПОПУЛЯРИЗИРАНЕТО НА КУЛТУРАТА (ДВ, БР. 34 ОТ 2007 Г.) НАРЕДБА № 2 ОТ 11 АПРИЛ 2007 Г. ЗА НАГРАЖДАВАНЕТО НА БЪЛГАРСКИ КУЛТУРНИ ДЕЙЦИ ЗА ПОСТИГНАТИ ВИСОКИ ТВОРЧЕСКИ РЕЗУЛТАТИ ИЛИ ПРИНОС В РАЗВИТИЕТО И ПОПУЛЯРИЗИРАНЕТО НА КУЛТУРАТА НАРЕДБА № 39 ОТ 28 МАРТ 2019 Г. ЗА НОМИНАЛНАТА СТОЙНОСТ, СЪДЪРЖАНИЕТО, ФОРМАТА И ДИЗАЙНА НА БАНКНОТИТЕ И МОНЕТИТЕ, ПУСКАНИ В ОБРАЩЕНИЕ НАРЕДБА № І-3 ОТ 13 НОЕМВРИ 2015 Г. ЗА СПЕЦИФИЧНИТЕ ИЗИСКВАНИЯ, УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПОСТЪПВАНЕ НА ДЪРЖАВНА СЛУЖБА В ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ "НАЦИОНАЛНА СИГУРНОСТ" НАРЕДБА № РД-07-5 ОТ 16 МАЙ 2008 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ОТПУСКАНЕ НА ЦЕЛЕВА ПОМОЩ ЗА ОТОПЛЕНИЕ ПРАВИЛНИК ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПРАВИЛНИКА ЗА УСТРОЙСТВОТО И ДЕЙНОСТТА НА НАЦИОНАЛНАТА ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА (ДВ, БР. 19 ОТ 2019 Г.) ПРАВИЛНИК ЗА МЕЖДУНАРОДЕН ЖЕЛЕЗОПЪТЕН ПРЕВОЗ НА ОПАСНИ ТОВАРИ (RID - ПРИТУРКА С КЪМ КОНВЕНЦИЯТА) ПРАВИЛНИК ЗА УСТРОЙСТВОТО И ДЕЙНОСТТА НА ВИСШИЯ КОНСУЛТАТИВЕН СЪВЕТ ПО ВОДИТЕ ПРАВИЛНИК ЗА УСТРОЙСТВОТО И ДЕЙНОСТТА НА ВИСШИЯ КОНСУЛТАТИВЕН СЪВЕТ ПО ВОДИТЕ ОТ 2002 Г. ПРАВИЛНИК ЗА УСТРОЙСТВОТО И ДЕЙНОСТТА НА НАЦИОНАЛНАТА ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА РЕШЕНИЕ ЗА ПРИЕМАНЕ НА ПРОЦЕДУРНИ ПРАВИЛА ЗА ИЗДИГАНЕ НА КАНДИДАТУРИ, ПРЕДСТАВЯНЕ НА ДОКУМЕНТИ, ИЗСЛУШВАНЕ НА КАНДИДАТИ И ИЗБОР НА ЧЛЕН НА СЪВЕТА ЗА ЕЛЕКТРОННИ МЕДИИ ОТ КВОТАТА НА НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ РЕШЕНИЕ ЗА УДЪЛЖАВАНЕ НА ЦЕНОВИЯ/РЕГУЛАТОРНИЯ ПЕРИОД, ЗАВЪРШВАЩ НА 30 ЮНИ 2013 Г., ЗА ЦЕНИТЕ НА ДРУЖЕСТВАТА В СЕКТОР "ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКА" И "ТОПЛОЕНЕРГЕТИКА" ДО 31 ЮЛИ 2013 Г. РЕШЕНИЕ № 3 ОТ 27 ЮНИ 2013 Г. ПО КОНСТИТУЦИОННО ДЕЛО № 7 ОТ 2013 Г. УКАЗ № 124 ОТ 21.06.2013 Г. ЗА ОСВОБОЖДАВАНЕ НА ЕМИЛ САВОВ ЯЛНЪЗОВ ОТ ДЛЪЖНОСТТА ИЗВЪНРЕДЕН И ПЪЛНОМОЩЕН ПОСЛАНИК НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ В ИРЛАНДИЯ И НАЗНАЧАВАНЕ НА БРАНИМИР СТОЯНОВ ЗАИМОВ ЗА ИЗВЪНРЕДЕН И ПЪЛНОМОЩЕН ПОСЛАНИК НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ В ИРЛА... УКАЗ № 125 ОТ 24.06.2013 Г. ЗА НАЗНАЧАВАНЕ НА ПОЛКОВНИК МИХАИЛ ДИМИТРОВ ПОПОВ ЗА ВРЕМЕННО ИЗПЪЛНЯВАЩ ЗАДЪЛЖЕНИЯТА НА ВАКАНТНАТА ДЛЪЖНОСТ КОМАНДИР НА 68-А БРИГАДА "СПЕЦИАЛНИ СИЛИ" УКАЗ № 126 ОТ 25.06.2013 Г. ЗА ОБНАРОДВАНЕ НА ЗАКОНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА БЮДЖЕТА НА ДЪРЖАВНОТО ОБЩЕСТВЕНО ОСИГУРЯВАНЕ ЗА 2013 Г. УКАЗ № 127 ОТ 25.06.2013 Г. ЗА НАСРОЧВАНЕ НА ЧАСТИЧЕН ИЗБОР ЗА КМЕТ НА ОБЩИНА ТРЪН, ОБЛАСТ ПЕРНИК УКАЗ № 128 ОТ 25.06.2013 Г. ЗА НАСРОЧВАНЕ НА ЧАСТИЧЕН ИЗБОР ЗА КМЕТ НА КМЕТСТВО СЕЛЧА, ОБЩИНА ДЕВИН, ОБЛАСТ СМОЛЯН УКАЗ № 262 ОТ 07.10.2021 Г. ЗА НАЗНАЧАВАНЕ НА ЯНКО ВАСИЛЕВ ЙОРДАНОВ - ИЗВЪНРЕДЕН И ПЪЛНОМОЩЕН ПОСЛАНИК НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ВЪВ ФЕДЕРАЛНА РЕПУБЛИКА НИГЕРИЯ, И ЗА ИЗВЪНРЕДЕН И ПЪЛНОМОЩЕН ПОСЛАНИК НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ В РЕПУБЛИКА КОНГО СЪС СЕДАЛИЩЕ В ГР. АБУДЖА, ФЕДЕРАЛНА РЕПУБЛИКА НИГЕРИЯ