За проекта Контакти
Последен брой на ДВ
ЗАКОН ЗА БЮДЖЕТА НА ДЪРЖАВНОТО ОБЩЕСТВЕНО ОСИГУРЯВАНЕ ЗА 2013 Г. ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА БЮДЖЕТА НА ДЪРЖАВНОТО ОБЩЕСТВЕНО ОСИГУРЯВАНЕ ЗА 2013 Г. (ДВ, БР. 99 ОТ 2012 Г.) ИЗМЕНЕНИЯ КЪМ АНЕКСА КЪМ ПРОТОКОЛА ОТ 1978 Г., ОТНАСЯЩ СЕ ДО МЕЖДУНАРОДНАТА КОНВЕНЦИЯ ЗА ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ НА ЗАМЪРСЯВАНЕТО ОТ КОРАБИ, 1973 Г. (Приети с Резолюция MEPC.116(51) на Комитета по опазване на морската среда на Международната морска организация на 1 април 2004 г. В сила за Република България от 1 август 2005 г.) НАРЕДБА ЗА ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 4 ОТ 2009 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРЕДПИСВАНЕ И ОТПУСКАНЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИ ПРОДУКТИ (ДВ, БР. 21 ОТ 2009 Г.) НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 2 ОТ 2019 Г. ЗА МЕДИЦИНСКИТЕ И ДРУГИ УСЛУГИ ПО ЧЛ. 82, АЛ. 1А И 3 ОТ ЗАКОНА ЗА ЗДРАВЕТО И ЗА РЕДА И УСЛОВИЯТА ЗА ТЯХНОТО ОДОБРЯВАНЕ, ПОЛЗВАНЕ И ЗАПЛАЩАНЕ (ДВ, БР. 26 ОТ 2019 Г.) НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № РД-07-5 ОТ 2008 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ОТПУСКАНЕ НА ЦЕЛЕВА ПОМОЩ ЗА ОТОПЛЕНИЕ (ДВ, БР. 49 ОТ 2008 Г.) НАРЕДБА № 10 ОТ 17 НОЕМВРИ 2011 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ЛЕЧЕНИЕ С НЕРАЗРЕШЕНИ ЗА УПОТРЕБА В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЛЕКАРСТВЕНИ ПРОДУКТИ И ЛЕКАРСТВЕНИ ПРОДУКТИ ЗА СЪСТРАДАТЕЛНА УПОТРЕБА, КАКТО И ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ВКЛЮЧВАНЕ, ПРОМЕНИ, ИЗКЛЮЧВАНЕ И ДОСТАВКА НА ЛЕКАРСТВЕНИ ПРОДУКТИ ОТ СПИСЪКА ПО ЧЛ. 266А, АЛ. 2 ОТ ЗАКОНА ЗА ЛЕКАРСТВЕНИТЕ ПРОДУКТИ В ХУМАННАТА МЕДИЦИНА (ЗАГЛ. ДОП. - ДВ, БР. 84 ОТ 2019 Г.) НАРЕДБА № 2 ОТ 27 МАРТ 2019 Г. ЗА МЕДИЦИНСКИТЕ И ДРУГИ УСЛУГИ ПО ЧЛ. 82, АЛ. 1А И 3 ОТ ЗАКОНА ЗА ЗДРАВЕТО И ЗА РЕДА И УСЛОВИЯТА ЗА ТЯХНОТО ОДОБРЯВАНЕ, ПОЛЗВАНЕ И ЗАПЛАЩАНЕ НАРЕДБА № 20 ОТ 10 МАЙ 2001 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА, ПРИ КОИТО ЛЕКАРСТВЕНИТЕ ПРОДУКТИ, СЪДЪРЖАЩИ НАРКОТИЧНИ ВЕЩЕСТВА, МОГАТ ДА БЪДАТ ОСВОБОДЕНИ ОТ НЯКОИ МЕРКИ ЗА КОНТРОЛ (ЗАГЛ. ИЗМ. - ДВ, БР. 71 ОТ 2010 Г., В СИЛА ОТ 10.09.2010 Г., ИЗМ. - ДВ, БР. 37 ОТ 2013 Г.) НАРЕДБА № 24 ОТ 5 НОЕМВРИ 2019 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ОРГАНИЗИРАНЕ И ПРОВЕЖДАНЕ НА ТРЕНИРОВЪЧНА И СЪСТЕЗАТЕЛНА ДЕЙНОСТ НА ДЕЦАТА И УЧЕНИЦИТЕ ИЗВЪН УЧЕБНИЯ ПЛАН НАРЕДБА № 3 ОТ 30 МАЙ 2014 Г. ЗА ОРГАНИЗИРАНЕ НА ИЗВЪНУЧИЛИЩНАТА ТРЕНИРОВЪЧНА И СЪСТЕЗАТЕЛНА ДЕЙНОСТ НАРЕДБА № 4 ОТ 4 МАРТ 2009 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРЕДПИСВАНЕ И ОТПУСКАНЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИ ПРОДУКТИ НАРЕДБА № РД-07-5 ОТ 16 МАЙ 2008 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ОТПУСКАНЕ НА ЦЕЛЕВА ПОМОЩ ЗА ОТОПЛЕНИЕ ПРОТОКОЛ ОТ 1978, ОТНАСЯЩ СЕ ДО МЕЖДУНАРОДНАТА КОНВЕНЦИЯ ЗА ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ НА ЗАМЪРСЯВАНЕТО ОТ КОРАБИ, 1973 РЕШЕНИЕ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ ПЪЛНОМОЩИЯТА НА НАРОДЕН ПРЕДСТАВИТЕЛ РЕШЕНИЕ ЗА ПРИЕМАНЕ НА ПРОЦЕДУРНИ ПРАВИЛА ЗА ИЗДИГАНЕ НА КАНДИДАТУРИ, ПРЕДСТАВЯНЕ НА ДОКУМЕНТИ, ИЗСЛУШВАНЕ НА КАНДИДАТИ И ИЗБОР НА ЧЛЕН НА СЪВЕТА ЗА ЕЛЕКТРОННИ МЕДИИ ОТ КВОТАТА НА НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ РЕШЕНИЕ ЗА УДЪЛЖАВАНЕ НА ЦЕНОВИЯ/РЕГУЛАТОРНИЯ ПЕРИОД, ЗАВЪРШВАЩ НА 30 ЮНИ 2013 Г., ЗА ЦЕНИТЕ НА ДРУЖЕСТВАТА В СЕКТОР "ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКА" И "ТОПЛОЕНЕРГЕТИКА" ДО 31 ЮЛИ 2013 Г. РЕШЕНИЕ № 1670-НС ОТ 11 НОЕМВРИ 2019 Г. ОТНОСНО ОБЯВЯВАНЕ НА ДЕСИСЛАВ ПЕТРОВ ТАСКОВ ЗА НАРОДЕН ПРЕДСТАВИТЕЛ В ТРЕТИ ИЗБОРЕН РАЙОН - ВАРНЕНСКИ, В 44-ТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ РЕШЕНИЕ № 1671-НС ОТ 11 НОЕМВРИ 2019 Г. ОТНОСНО ОБЯВЯВАНЕ НА ЕВДОКИЯ СЛАВЧОВА АСЕНОВА ЗА НАРОДЕН ПРЕДСТАВИТЕЛ В ЧЕТИРИНАДЕСЕТИ ИЗБОРЕН РАЙОН - ПЕРНИШКИ, В 44-ТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ РЕШЕНИЕ № 1672-НС ОТ 11 НОЕМВРИ 2019 Г. ОТНОСНО ОБЯВЯВАНЕ НА МАРТИН СТЕФАНОВ ОБРЕШКОВ ЗА НАРОДЕН ПРЕДСТАВИТЕЛ В ОСЕМНАДЕСЕТИ ИЗБОРЕН РАЙОН - РАЗГРАДСКИ, В 44-ТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ РЕШЕНИЕ № 1673-НС ОТ 11 НОЕМВРИ 2019 Г. ОТНОСНО ОБЯВЯВАНЕ НА ДОБРИН НЕНОВ ДАНЕВ ЗА НАРОДЕН ПРЕДСТАВИТЕЛ В ДЕВЕТНАДЕСЕТИ ИЗБОРЕН РАЙОН - РУСЕНСКИ, В 44-ТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ РЕШЕНИЕ № 1674-НС ОТ 11 НОЕМВРИ 2019 Г. ОТНОСНО ОБЯВЯВАНЕ НА ПОЛИНА АЛЕКСАНДРОВА ШИШКОВА ЗА НАРОДЕН ПРЕДСТАВИТЕЛ ОТ ТРИНАДЕСЕТИ ИЗБОРЕН РАЙОН - ПАЗАРДЖИШКИ, В 44-ТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ РЕШЕНИЕ № 1675-НС ОТ 11 НОЕМВРИ 2019 Г. ОТНОСНО ОБЯВЯВАНЕ НА ДАНКА ЕВСТАТИЕВА ЗИДАРОВА-ЛЮРТОВА ЗА НАРОДЕН ПРЕДСТАВИТЕЛ В СЕДЕМНАДЕСЕТИ ИЗБОРЕН РАЙОН - ПЛОВДИВСКИ, В 44-ТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ РЕШЕНИЕ № 3 ОТ 27 ЮНИ 2013 Г. ПО КОНСТИТУЦИОННО ДЕЛО № 7 ОТ 2013 Г. РЕШЕНИЕ № 406 ОТ 31 ОКТОМВРИ 2019 Г. ЗА АКТУАЛИЗИРАНЕ НА СПИСЪК НА НЕЗАВИСИМИ КОНСУЛТАНТИ И ВЪНШНИ ЕКСПЕРТИ ПО ЧЛ. 87, АЛ. 1 ОТ ЗАКОНА ЗА ЕЛЕКТРОННИТЕ СЪОБЩИТЕЛНИ МРЕЖИ И ФИЗИЧЕСКА ИНФРАСТРУКТУРА РЕШЕНИЕ № 560 ОТ 21 ДЕКЕМВРИ 2018 Г. ЗА ПРИЕМАНЕ НА СПИСЪК НА НЕЗАВИСИМИ КОНСУЛТАНТИ И ВЪНШНИ ЕКСПЕРТИ ПО ЧЛ. 87, АЛ. 1 ОТ ЗАКОНА ЗА ЕЛЕКТРОННИТЕ СЪОБЩИТЕЛНИ МРЕЖИ И ФИЗИЧЕСКА ИНФРАСТРУКТУРА УКАЗ № 124 ОТ 21.06.2013 Г. ЗА ОСВОБОЖДАВАНЕ НА ЕМИЛ САВОВ ЯЛНЪЗОВ ОТ ДЛЪЖНОСТТА ИЗВЪНРЕДЕН И ПЪЛНОМОЩЕН ПОСЛАНИК НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ В ИРЛАНДИЯ И НАЗНАЧАВАНЕ НА БРАНИМИР СТОЯНОВ ЗАИМОВ ЗА ИЗВЪНРЕДЕН И ПЪЛНОМОЩЕН ПОСЛАНИК НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ В ИРЛА... УКАЗ № 125 ОТ 24.06.2013 Г. ЗА НАЗНАЧАВАНЕ НА ПОЛКОВНИК МИХАИЛ ДИМИТРОВ ПОПОВ ЗА ВРЕМЕННО ИЗПЪЛНЯВАЩ ЗАДЪЛЖЕНИЯТА НА ВАКАНТНАТА ДЛЪЖНОСТ КОМАНДИР НА 68-А БРИГАДА "СПЕЦИАЛНИ СИЛИ" УКАЗ № 126 ОТ 25.06.2013 Г. ЗА ОБНАРОДВАНЕ НА ЗАКОНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА БЮДЖЕТА НА ДЪРЖАВНОТО ОБЩЕСТВЕНО ОСИГУРЯВАНЕ ЗА 2013 Г. УКАЗ № 127 ОТ 25.06.2013 Г. ЗА НАСРОЧВАНЕ НА ЧАСТИЧЕН ИЗБОР ЗА КМЕТ НА ОБЩИНА ТРЪН, ОБЛАСТ ПЕРНИК УКАЗ № 128 ОТ 25.06.2013 Г. ЗА НАСРОЧВАНЕ НА ЧАСТИЧЕН ИЗБОР ЗА КМЕТ НА КМЕТСТВО СЕЛЧА, ОБЩИНА ДЕВИН, ОБЛАСТ СМОЛЯН УКАЗ № 252 ОТ 06.11.2019 Г. ЗА НАГРАЖДАВАНЕ НА АРХИМАНДРИТ АМВРОСИЙ - ИГУМЕН НА МАНАСТИР "СВЕТИ ВЕЛИКОМЪЧЕНИК ГЕОРГИ ЗОГРАФ" В СВЕТА ГОРА, С ОРДЕН "СТАРА ПЛАНИНА" ПЪРВА СТЕПЕН