За проекта Контакти
Последен брой на ДВ
ЗАКОН ЗА БЮДЖЕТА НА ДЪРЖАВНОТО ОБЩЕСТВЕНО ОСИГУРЯВАНЕ ЗА 2013 Г. ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА БЮДЖЕТА НА ДЪРЖАВНОТО ОБЩЕСТВЕНО ОСИГУРЯВАНЕ ЗА 2013 Г. (ДВ, БР. 99 ОТ 2012 Г.) НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № РД-07-5 ОТ 2008 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ОТПУСКАНЕ НА ЦЕЛЕВА ПОМОЩ ЗА ОТОПЛЕНИЕ (ДВ, БР. 49 ОТ 2008 Г.) НАРЕДБА ЗА ПОСОЧВАНЕ НА НЕРЕДНОСТИ, ПРЕДСТАВЛЯВАЩИ ОСНОВАНИЯ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ФИНАНСОВИ КОРЕКЦИИ, И ПРОЦЕНТНИТЕ ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ РАЗМЕРА НА ФИНАНСОВИТЕ КОРЕКЦИИ ПО РЕДА НА ЗАКОНА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИТЕ СТРУКТУРНИ И ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ НАРЕДБА ЗА ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ НА ГОЛЕМИ АВАРИИ С ОПАСНИ ВЕЩЕСТВА И ОГРАНИЧАВАНЕ НА ПОСЛЕДСТВИЯТА ОТ ТЯХ НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ЕКОЛОГИЧНА ОЦЕНКА НА ПЛАНОВЕ И ПРОГРАМИ (ЗАГЛ. ИЗМ. - ДВ, БР. 3 ОТ 2006 Г.) НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ОЦЕНКА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО ВЪРХУ ОКОЛНАТА СРЕДА (ЗАГЛ. ИЗМ. - ДВ, БР. 3 ОТ 2006 Г.) НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ИЗДАВАНЕ НА КОМПЛЕКСНИ РАЗРЕШИТЕЛНИ НАРЕДБА № 16 ОТ 14 СЕПТЕМВРИ 2007 Г. ЗА ПОДГОТОВКА И ПРЕДСТАВЯНЕ НА ИСКАНИЯ ДО ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ ОТНОСНО ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ ПРОДУКТИ И ХРАНИ СЪС ЗАЩИТЕНИ ГЕОГРАФСКИ ОЗНАЧЕНИЯ И ТРАДИЦИОННО СПЕЦИФИЧЕН ХАРАКТЕР, ЗА КОНТРОЛ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ С ПРОДУКТОВАТА СПЕЦИФИКАЦИЯ И ПОДДЪРЖАНЕ НА БАЗА ДАННИ НА ПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ И КОНТРОЛИРАЩИТЕ ЛИЦА (ЗАГЛ. ИЗМ. - ДВ, БР. 31 ОТ 2012 Г.) НАРЕДБА № 5 ОТ 13 АВГУСТ 2019 Г. ЗА ПОДГОТОВКА И ПРЕДСТАВЯНЕ НА ИСКАНИЯ ДО ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ ОТНОСНО ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ ПРОДУКТИ И ХРАНИ СЪС ЗАЩИТЕНИ ГЕОГРАФСКИ ОЗНАЧЕНИЯ И ТРАДИЦИОННО СПЕЦИФИЧЕН ХАРАКТЕР, ЗА КОНТРОЛ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ С ПРОДУКТОВАТА СПЕЦИФИКАЦИЯ И ЗА ВОДЕНЕ НА РЕГИСТРИ НА ПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ И КОНТРОЛИРАЩИТЕ ЛИЦА НАРЕДБА № 6 ОТ 5 МАЙ 2011 Г. ЗА СПЕЦИФИЧНИТЕ ИЗИСКВАНИЯ ПРИ ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ОФИЦИАЛНИЯ КОНТРОЛ ВЪРХУ УПОТРЕБАТА НА ЗАЩИТЕНИ ГЕОГРАФСКИ ОЗНАЧЕНИЯ И ХРАНИ С ТРАДИЦИОННО СПЕЦИФИЧЕН ХАРАКТЕР НАРЕДБА № РД-07-5 ОТ 16 МАЙ 2008 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ОТПУСКАНЕ НА ЦЕЛЕВА ПОМОЩ ЗА ОТОПЛЕНИЕ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 142 ОТ 7 ЮНИ 2019 Г. ЗА РАЗРАБОТВАНЕ НА СТРАТЕГИЧЕСКИТЕ И ПРОГРАМНИТЕ ДОКУМЕНТИ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА СРЕДСТВАТА ОТ ФОНДОВЕТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ЗА ПРОГРАМНИЯ ПЕРИОД 2021 - 2027 Г. ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 202 ОТ 15 АВГУСТ 2019 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА ПОСОЧВАНЕ НА НЕРЕДНОСТИ, ПРЕДСТАВЛЯВАЩИ ОСНОВАНИЯ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ФИНАНСОВИ КОРЕКЦИИ, И ПРОЦЕНТНИТЕ ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ РАЗМЕРА НА ФИНАНСОВИТЕ КОРЕКЦИИ ПО РЕДА НА ЗАКОНА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИТЕ СТРУКТУРНИ И ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ, ПРИЕТА С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 57 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2017 Г. (ДВ, БР. 27 ОТ 2017 Г.) ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 203 ОТ 15 АВГУСТ 2019 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НОРМАТИВНИ АКТОВЕ НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 204 ОТ 15 АВГУСТ 2019 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛЕН ТРАНСФЕР ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ИКОНОМИКАТА ЗА 2019 Г. ЗА ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ "УПРАВЛЕНИЕ И СТОПАНИСВАНЕ НА ЯЗОВИРИ" ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 205 ОТ 15 АВГУСТ 2019 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ/ТРАНСФЕРИ ЗА 2019 Г. ЗА ИЗПЛАЩАНЕ НА МИНИМАЛНИ ДИФЕРЕНЦИРАНИ РАЗМЕРИ НА ПАРИЧНИТЕ СРЕДСТВА ЗА ФИЗИЧЕСКО ВЪЗПИТАНИЕ И СПОРТ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 206 ОТ 15 АВГУСТ 2019 Г. ЗА ОТКРИВАНЕ НА НАУЧНОИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ ИНСТИТУТ В СТРУКТУРАТА НА МЕДИЦИНСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ - ПЛОВДИВ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 207 ОТ 15 АВГУСТ 2019 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПРАВИЛНИКА ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗАКОНА ЗА ОПАЗВАНЕ НА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ ЗЕМИ, ПРИЕТ С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 240 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 1996 Г. (ДВ, БР. 84 ОТ 1996 Г.) ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 79 ОТ 10 АПРИЛ 2014 Г. ЗА СЪЗДАВАНЕ НА КОМИТЕТИ ЗА НАБЛЮДЕНИЕ НА СПОРАЗУМЕНИЕТО ЗА ПАРТНЬОРСТВО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И НА ПРОГРАМИТЕ, СЪФИНАНСИРАНИ ОТ ЕСИФ, ЗА ПРОГРАМЕН ПЕРИОД 2014 - 2020 Г. (ЗАГЛ. ИЗМ. - ДВ, БР. 46 ОТ 2016 Г., В СИЛА ОТ 17.06.2016 Г.) ПРАВИЛНИК ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПРАВИЛНИКА ЗА ФУНКЦИИТЕ, ЗАДАЧИТЕ И СЪСТАВА НА ВИСШИЯ ЕКСПЕРТЕН ЕКОЛОГИЧЕН СЪВЕТ (ДВ, БР. 19 ОТ 2015 Г.) ПРАВИЛНИК ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗАКОНА ЗА ОПАЗВАНЕ НА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ ЗЕМИ ПРАВИЛНИК ЗА ФУНКЦИИТЕ, ЗАДАЧИТЕ И СЪСТАВА НА ВИСШИЯ ЕКСПЕРТЕН ЕКОЛОГИЧЕН СЪВЕТ ПРИЛОЖЕНИЯ КЪМ РЕШЕНИЕ № 630-МИ ОТ 20 АВГУСТ 2019 Г. ОТНОСНО УТВЪРЖДАВАНЕ ОБРАЗЦИ НА ИЗБОРНИ КНИЖА ЗА ПРОИЗВЕЖДАНЕ НА ИЗБОРИТЕ ЗА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ И ЗА КМЕТОВЕ НА 27 ОКТОМВРИ 2019 Г. РЕШЕНИЕ ЗА ПРИЕМАНЕ НА ПРОЦЕДУРНИ ПРАВИЛА ЗА ИЗДИГАНЕ НА КАНДИДАТУРИ, ПРЕДСТАВЯНЕ НА ДОКУМЕНТИ, ИЗСЛУШВАНЕ НА КАНДИДАТИ И ИЗБОР НА ЧЛЕН НА СЪВЕТА ЗА ЕЛЕКТРОННИ МЕДИИ ОТ КВОТАТА НА НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ РЕШЕНИЕ ЗА УДЪЛЖАВАНЕ НА ЦЕНОВИЯ/РЕГУЛАТОРНИЯ ПЕРИОД, ЗАВЪРШВАЩ НА 30 ЮНИ 2013 Г., ЗА ЦЕНИТЕ НА ДРУЖЕСТВАТА В СЕКТОР "ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКА" И "ТОПЛОЕНЕРГЕТИКА" ДО 31 ЮЛИ 2013 Г. РЕШЕНИЕ № 3 ОТ 27 ЮНИ 2013 Г. ПО КОНСТИТУЦИОННО ДЕЛО № 7 ОТ 2013 Г. РЕШЕНИЕ № 630-МИ ОТ 20 АВГУСТ 2019 Г. ОТНОСНО УТВЪРЖДАВАНЕ ОБРАЗЦИ НА ИЗБОРНИ КНИЖА ЗА ПРОИЗВЕЖДАНЕ НА ИЗБОРИТЕ ЗА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ И ЗА КМЕТОВЕ НА 27 ОКТОМВРИ 2019 Г. УКАЗ № 124 ОТ 21.06.2013 Г. ЗА ОСВОБОЖДАВАНЕ НА ЕМИЛ САВОВ ЯЛНЪЗОВ ОТ ДЛЪЖНОСТТА ИЗВЪНРЕДЕН И ПЪЛНОМОЩЕН ПОСЛАНИК НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ В ИРЛАНДИЯ И НАЗНАЧАВАНЕ НА БРАНИМИР СТОЯНОВ ЗАИМОВ ЗА ИЗВЪНРЕДЕН И ПЪЛНОМОЩЕН ПОСЛАНИК НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ В ИРЛА... УКАЗ № 125 ОТ 24.06.2013 Г. ЗА НАЗНАЧАВАНЕ НА ПОЛКОВНИК МИХАИЛ ДИМИТРОВ ПОПОВ ЗА ВРЕМЕННО ИЗПЪЛНЯВАЩ ЗАДЪЛЖЕНИЯТА НА ВАКАНТНАТА ДЛЪЖНОСТ КОМАНДИР НА 68-А БРИГАДА "СПЕЦИАЛНИ СИЛИ" УКАЗ № 126 ОТ 25.06.2013 Г. ЗА ОБНАРОДВАНЕ НА ЗАКОНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА БЮДЖЕТА НА ДЪРЖАВНОТО ОБЩЕСТВЕНО ОСИГУРЯВАНЕ ЗА 2013 Г. УКАЗ № 127 ОТ 25.06.2013 Г. ЗА НАСРОЧВАНЕ НА ЧАСТИЧЕН ИЗБОР ЗА КМЕТ НА ОБЩИНА ТРЪН, ОБЛАСТ ПЕРНИК УКАЗ № 128 ОТ 25.06.2013 Г. ЗА НАСРОЧВАНЕ НА ЧАСТИЧЕН ИЗБОР ЗА КМЕТ НА КМЕТСТВО СЕЛЧА, ОБЩИНА ДЕВИН, ОБЛАСТ СМОЛЯН УКАЗ № 184 ОТ 29.07.2019 Г. ЗА НАГРАЖДАВАНЕ НА Г-Н МИХАИЛ ШВИДКОЙ - СПЕЦИАЛЕН СЪВЕТНИК НА РУСКИЯ ПРЕЗИДЕНТ ПО ВЪПРОСИТЕ НА МЕЖДУНАРОДНОТО КУЛТУРНО СЪТРУДНИЧЕСТВО, С ОРДЕН "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" ОГЪРЛИЕ УКАЗ № 185 ОТ 29.07.2019 Г. ЗА НАГРАЖДАВАНЕ НА Г-Н ГРИГОРИОС ВАСИЛОКОСТАНДАКИС - ИЗВЪНРЕДЕН И ПЪЛНОМОЩЕН ПОСЛАНИК НА РЕПУБЛИКА ГЪРЦИЯ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ, С ОРДЕН "СТАРА ПЛАНИНА" ПЪРВА СТЕПЕН УКАЗ № 207 ОТ 19.08.2019 Г. ЗА ОСВОБОЖДАВАНЕ НА ЕВГЕНИ СТЕФАНОВ СТОЙЧЕВ ОТ ДЛЪЖНОСТТА ИЗВЪНРЕДЕН И ПЪЛНОМОЩЕН ПОСЛАНИК НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ В ЛАОСКАТА НАРОДНОДЕМОКРАТИЧНА РЕПУБЛИКА УКАЗ № 208 ОТ 19.08.2019 Г. ЗА НАЗНАЧАВАНЕ НА МАРИНЕЛА МИЛЧЕВА ПЕТКОВА - ИЗВЪНРЕДЕН И ПЪЛНОМОЩЕН ПОСЛАНИК НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ В СОЦИАЛИСТИЧЕСКА РЕПУБЛИКА ВИЕТНАМ, И ЗА ИЗВЪНРЕДЕН И ПЪЛНОМОЩЕН ПОСЛАНИК НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ В ЛАОСКАТА НАРОДНОДЕМОКРАТИЧНА РЕПУБЛИКА СЪС СЕДАЛИЩЕ В ХАНОЙ, СОЦИАЛИСТИЧЕСКА РЕПУБЛИКА ВИЕТНАМ