За проекта Контакти
Постановления
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1 ОТ 15 ЯНУАРИ 1996 Г. ЗА ПРЕОБРАЗУВАНЕ НА САНАТОРНО-КУРОРТНОТО УПРАВЛЕНИЕ КЪМ МИНИСТЕРСТВОТО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1 ОТ 3 ЯНУАРИ 2020 Г. ЗА ПРИЕМАНЕ НА АКТУАЛИЗИРАН СПИСЪК СЪС ЗАЩИТЕНИТЕ ОТ ДЪРЖАВАТА СПЕЦИАЛНОСТИ ОТ ПРОФЕСИИ ЗА УЧЕБНАТА 2020/2021 ГОДИНА И НА АКТУАЛИЗИРАН СПИСЪК СЪС СПЕЦИАЛНОСТИ ОТ ПРОФЕСИИ, ПО КОИТО Е НАЛИЦЕ ОЧАКВАН НЕДОСТИГ ОТ СПЕЦИАЛИСТИ НА ПАЗАРА НА ТРУДА, ЗА УЧЕБНАТА 2020/2021 ГОДИНА ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1 ОТ 6 ЯНУАРИ 2005 Г. ЗА РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ЗАДАЧИТЕ ПО ГЕОДЕЗИЯ И КАРТОГРАФИЯ С НАЦИОНАЛНО ЗНАЧЕНИЕ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1 ОТ 6 ЯНУАРИ 2011 Г. ЗА СТРУКТУРНИ ПРОМЕНИ В СИСТЕМАТА НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 10 ОТ 1 МАРТ 1985 Г. ЗА ПОДОБРЯВАНЕ НА ДЕЙНОСТТА ПО ТЪРСЕНЕТО, ДОБИВАНЕТО И ИЗКУПУВАНЕТО НА БЛАГОРОДНИ МЕТАЛИ И МИНЕРАЛНИ ОБРАЗЦИ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 10 ОТ 19 ЯНУАРИ 2021 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ЗА 2021 Г. ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 10 ОТ 20 ЯНУАРИ 2012 Г. ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ СРЕДСТВА ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО ЗА ЗАПЛАЩАНЕ НА ЛИЦЕНЗИОННАТА ТАКСА ПО ДОГОВОРА ЗА ЛИЦЕНЗ МЕЖДУ АВСТРАЛИЙСКИЯ СЪЮЗ, ПРЕДСТАВЛЯВАН ОТ ДЕПАРТАМЕНТА ПО ЗДРАВ... ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 10 ОТ 22 ЯНУАРИ 2007 Г. ЗА ЗАКРИВАНЕ НА МЕДИЦИНСКИ КОЛЕЖИ В СТРУКТУРАТА НА МЕДИЦИНСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ - ПЛЕВЕН ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 10 ОТ 30 МАРТ 1984 Г. ЗА УСЪВЪРШЕНСТВУВАНЕ УПРАВЛЕНСКИТЕ СТРУКТУРИ НА ФУНКЦИОНАЛНИТЕ МИНИСТЕРСТВА И ВЕДОМСТВА ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 10 ОТ 30 ЯНУАРИ 2014 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА НА СЪДЕБНАТА ВЛАСТ ЗА 2014 Г. ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 100 ОТ 15 МАЙ 2002 Г. ЗА СТРУКТУРНИ ПРОМЕНИ В СИСТЕМАТА НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 100 ОТ 17 МАЙ 2004 Г. ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НОВ РАЗМЕР НА СОЦИАЛНАТА ПЕНСИЯ ЗА СТАРОСТ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 100 ОТ 26 МАЙ 1993 Г. ЗА ОТКРИВАНЕ НА ИЗВЪНБЮДЖЕТНА СМЕТКА ЗА ЛИЦЕНЗИОННАТА ДЕЙНОСТ НА КОМИТЕТА ПО ГЕОЛОГИЯ И МИНЕРАЛНИТЕ РЕСУРСИ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 100 ОТ 28 АПРИЛ 2014 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА ЗА 2014 Г. ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 100 ОТ 3 МАЙ 2007 Г. ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ СРЕДСТВА ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ФИНАНСИТЕ ЗА 2007 Г. ЗА ЗАКУПУВАНЕ НА ИМОТ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 100 ОТ 30 АПРИЛ 1998 Г. ЗА ИЗПЛАЩАНЕ НА ЕДНОКРАТНО ПАРИЧНО ОБЕЗЩЕТЕНИЕ ВЪВ ВРЪЗКА С ЛИКВИДАЦИЯТА ИЛИ ФИНАНСОВОТО ОЗДРАВЯВАНЕ НА ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА С ПРЕОБЛАДАВАЩО ДЪРЖАВНО ИЛИ ОБЩИНСКО УЧАСТИЕ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 100 ОТ 30 МАЙ 1991 Г. ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ ДЕН ЗА ПРАЗНИК НА БЪЛГАРСКАТА АРМИЯ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 100 ОТ 5 ЮНИ 2000 Г. ЗА ЗАКРИВАНЕ НА ФОНД "ПИТЕЙНА ВОДА" ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 100 ОТ 8 ЮНИ 2018 Г. ЗА СЪЗДАВАНЕ И ФУНКЦИОНИРАНЕ НА МЕХАНИЗЪМ ЗА СЪВМЕСТНА РАБОТА НА ИНСТИТУЦИИТЕ ПО ОБХВАЩАНЕ, ВКЛЮЧВАНЕ И ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ НА ОТПАДАНЕТО ОТ ОБРАЗОВАТЕЛНАТА СИСТЕМА НА ДЕЦА И УЧЕНИЦИ В ЗАДЪЛЖИТЕЛНА ПРЕДУЧИЛИЩНА И УЧИЛИЩНА ВЪЗРАСТ (ЗАГЛ. ИЗМ. И ДОП. - ДВ, БР. 82 ОТ 2019 Г.) ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 101 ОТ 10 МАЙ 2003 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ТАРИФА ЗА ТАКСИТЕ, СЪБИРАНИ ЗА РЕГИСТРАЦИЯ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ПОСРЕДНИЧЕСКА ДЕЙНОСТ ПО НАЕМАНЕ НА РАБОТА ПО ЗАКОНА ЗА НАСЪРЧАВАНЕ НА ЗАЕТОСТТА ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 101 ОТ 2 МАЙ 2019 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА КУЛТУРАТА ЗА 2019 Г. ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 101 ОТ 24 МАРТ 2021 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА НА ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ "ДЪРЖАВЕН РЕЗЕРВ И ВОЕННОВРЕМЕННИ ЗАПАСИ" ЗА 2021 Г. ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 101 ОТ 28 АПРИЛ 2014 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ОТБРАНАТА ЗА 2014 Г. ЗА УЧАСТИЕ ВЪВ ВОЕННАТА ОПЕРАЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ В ЦЕНТРАЛНОАФРИКАНСКАТА РЕПУБЛИКА (EUFOR CAR) ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 101 ОТ 30 СЕПТЕМВРИ 1990 Г. ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА УСЛОВИЯ ЗА ДЕЙНОСТТА НА ФОНДАЦИЯТА "ЯНКО САКЪЗОВ" ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 101 ОТ 4 МАЙ 2006 Г. ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА СРЕДСТВА ОТ ЦЕНТРАЛНИЯ БЮДЖЕТ ЗА 2006 Г. ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ИКОНОМИКАТА И ЕНЕРГЕТИКАТА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЕКТ "СЪЗДАВАНЕ НА КОНКУРЕНТОСПОСОБНИ СТАРТИРАЩИ ФИРМИ - ПРОЕКТ 100" ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 101 ОТ 7 МАЙ 2013 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ БЮДЖЕТНИ КРЕДИТИ ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ТРАНСПОРТА, ИНФОРМАЦИОННИТЕ ТЕХНОЛОГИИ И СЪОБЩЕНИЯТА ЗА 2013 Г. ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 102 ОТ 11 ЮНИ 1992 Г. ЗА УСЪВЪРШЕНСТВАНЕ И РАЗВИТИЕ НА РЪКОВОДСТВОТО НА ВЪЗДУШНОТО ДВИЖЕНИЕ НА ГРАЖДАНСКИТЕ ВЪЗДУХОПЛАВАТЕЛНИ СРЕДСТВА ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 102 ОТ 15 АПРИЛ 2011 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ БЮДЖЕТНИ КРЕДИТИ ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ЗА 2011 Г. ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КАНДИДАТСТУДЕНТСКА БОРСА ЗА БЪЛГАРИТЕ В ЧУЖБИНА ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 102 ОТ 2 МАЙ 2019 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА ЗА 2019 Г. ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 102 ОТ 21 МАЙ 2020 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ/ТРАНСФЕРИ ЗА 2020 Г. ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 102 ОТ 21 ЮНИ 2018 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ПРОМЕНИ ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА КУЛТУРАТА ЗА 2018 Г. ВЪВ ВРЪЗКА С УВЕЛИЧАВАНЕ КАПИТАЛА НА ТЪРГОВСКО ДРУЖЕСТВО ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 102 ОТ 24 МАРТ 2021 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА ЗА 2021 Г. ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 102 ОТ 31 МАЙ 1999 Г. ЗА ОТКРИВАНЕ НА КОЛЕЖ ПО БИЗНЕС И ПУБЛИЧНА АДМИНИСТРАЦИЯ В СТРУКТУРАТА НА ПЛОВДИВСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ "ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ" ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 102 ОТ 31 МАЙ 2017 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ПРАВОСЪДИЕТО ЗА 2017 Г. ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 102 ОТ 4 МАЙ 2006 Г. ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА СРЕДСТВА ОТ ЦЕНТРАЛНИЯ БЮДЖЕТ ЗА 2006 Г. ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ИКОНОМИКАТА И ЕНЕРГЕТИКАТА ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ОБСЛЕДВАНИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ НА СГРАДИ - ДЪРЖАВНА И ОБЩИНС... ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 102 ОТ 6 МАЙ 1998 Г. ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ ОТ РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ НА РЕЗОЛЮЦИЯ № 1160 (1998) НА СЪВЕТА ЗА СИГУРНОСТ НА ООН ОТ 31 МАРТ 1998 Г. ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 102 ОТ 7 МАЙ 2013 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ БЮДЖЕТНИ КРЕДИТИ ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ЗА 2013 Г. ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 102 ОТ 7 МАЙ 2014 Г. ЗА КООРДИНАЦИЯ ПО ВЪПРОСИТЕ НА РЕГИОНАЛНОТО СЪТРУДНИЧЕСТВО ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 103 ОТ 12 ЮНИ 1992 Г. ЗА ЗАКРИВАНЕ НА НАУЧНОИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИЯ ИНСТИТУТ ПО КУЛТУРАТА КЪМ МИНИСТЕРСТВОТО НА КУЛТУРАТА И НА ИНФОРМАЦИОННО-ИЗЧИСЛИТЕЛНИЯ ЦЕНТЪР КЪМ НАЦИОНАЛНИЯ ДВОРЕЦ НА КУЛТУРАТА И ЗА СЪЗДАВАНЕ НА ИНСТИТУТ ПО КУЛТУРОЗНАНИЕ КЪМ МИНИСТЕРСТВОТО НА КУЛТУРАТА ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 103 ОТ 17 МАЙ 2008 Г. ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ СРЕДСТВА ЗА РЕМОНТ И ОБЗАВЕЖДАНЕ НА СТУДЕНТСКИТЕ ОБЩЕЖИТИЯ (ЗАГЛ. ДОП. - ДВ, БР. 86 0Т 2008 Г.) ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 103 ОТ 18 МАЙ 2002 Г. ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НОВ РАЗМЕР НА СОЦИАЛНАТА ПЕНСИЯ ЗА СТАРОСТ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 103 ОТ 2 МАЙ 2019 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛЕН ТРАНСФЕР ЗА УНИВЕРСИТЕТА ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО - СОФИЯ, ЗА 2019 Г. ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 103 ОТ 21 МАЙ 2020 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ/ТРАНСФЕРИ ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНИ СТИПЕНДИИ НА ДОКТОРАНТИТЕ ОТ ДЪРЖАВНИТЕ ВИСШИ УЧИЛИЩА И НАУЧНИ ОРГАНИЗАЦИИ ЗА 2020 Г. ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 103 ОТ 21 ЮНИ 2018 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ЗА 2018 Г. ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 103 ОТ 3 ЮНИ 1991 Г. ЗА ПРАКТИЧЕСКОТО ОБУЧЕНИЕ НА СТУДЕНТИТЕ ОТ ВИСШИТЕ УЧЕБНИ ЗАВЕДЕНИЯ И ПОЛУВИСШИТЕ ИНСТИТУТИ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 103 ОТ 31 МАЙ 1993 Г. ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ОБРАЗОВАТЕЛНА ДЕЙНОСТ СРЕД БЪЛГАРИТЕ В ЧУЖБИНА ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 103 ОТ 31 МАЙ 1999 Г. ЗА ПРЕОБРАЗУВАНЕ И ЗАКРИВАНЕ НА ЗДРАВНИ ЗАВЕДЕНИЯ В СИСТЕМАТА НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 103 ОТ 8 МАЙ 2014 Г. ЗА ОТКРИВАНЕ НА ИНСТИТУТ ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ И РАЗВИТИЕ НА ЛИДЕРСТВОТО В ИНФОРМАЦИОННА СРЕДА В СТРУКТУРАТА НА УНИВЕРСИТЕТА ПО БИБЛИОТЕКОЗНАНИЕ И ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ – СОФИЯ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 104 ОТ 12 ЮНИ 1992 Г. ЗА ОБРАЗУВАНЕ НА БАЛНЕОЛОГИЧЕН ЦЕНТЪР "КАМЕНА" КЪМ МИНИСТЕРСТВОТО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО (ЗАГЛ. ИЗМ. - ДВ, БР. 103 ОТ 1999 Г.) ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 104 ОТ 21 ЮНИ 2018 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА КУЛТУРАТА ЗА 2018 Г. ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 104 ОТ 22 ОКТОМВРИ 1990 Г. ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ ОТ НАРОДНА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ НА РЕЗОЛЮЦИЯ 670 НА СЪВЕТА ЗА СИГУРНОСТ НА ООН ОТ 25 СЕПТЕМВРИ 1990 Г. ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 104 ОТ 25 МАРТ 2021 Г. ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ПРОМЯНА НА УТВЪРДЕНИЯ СЪС ЗАКОНА ЗА ДЪРЖАВНИЯ БЮДЖЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА 2021 Г. МАКСИМАЛЕН РАЗМЕР НА АНГАЖИМЕНТИТЕ ЗА РАЗХОДИ, КОИТО МОГАТ ДА БЪДАТ ПОЕТИ ПРЕЗ 2021 Г. ПО БЮДЖЕТА НА ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ "НАЦИОНАЛНА СИГУРНОСТ" ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 104 ОТ 30 МАЙ 2012 Г. ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ СРЕДСТВА ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА ЗА 2012 Г. ЗА ПОДПОМАГАНЕ НА ЛИЦАТА И/ИЛИ СЕМЕЙСТВАТА, ПОСТРАДАЛИ ОТ ЗЕМЕТРЕСЕНИЕТО НА 22 МАЙ 2012 Г. В ОБЛАСТИТЕ ... ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 104 ОТ 31 МАЙ 2017 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ ЗА 2017 Г. ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 104 ОТ 7 ЮНИ 1994 Г. ЗА ПРИКЛЮЧВАНЕ ЛИКВИДАЦИЯТА НА ОРГАНИЗАЦИЯТА ЗА СЪДЕЙСТВИЕ НА ОТБРАНАТА ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 104 ОТ 8 МАЙ 2014 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ВЪНШНИТЕ РАБОТИ ЗА 2014 Г. ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 105 ОТ 2 МАЙ 2019 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ/ТРАНСФЕРИ ЗА ДЪРЖАВНИТЕ ВИСШИ УЧИЛИЩА И НАУЧНИ ОРГАНИЗАЦИИ ЗА 2019 Г. ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 105 ОТ 25 МАРТ 2021 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ ТРАНСФЕРИ ЗА 2021 Г. ЗА ФИНАНСОВО ОСИГУРЯВАНЕ НА ДЕЙНОСТИ ПО ПРОГРАМАТА ЗА ИЗГРАЖДАНЕ, ПРИСТРОЯВАНЕ, НАДСТРОЯВАНЕ И РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ДЕТСКИ ЯСЛИ, ДЕТСКИ ГРАДИНИ И УЧИЛИЩА 2020 - 2022 Г. ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 105 ОТ 3 ЮНИ 2005 Г. ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА РЕЗОЛЮЦИЯ 1591 НА СЪВЕТА ЗА СИГУРНОСТ НА ООН ОТ 29 МАРТ 2005 Г. ОТНОСНО НАЛАГАНЕ НА ОГРАНИЧЕНИЯ В ПЪТУВАНИЯТА И ФИНАНСОВИТЕ АКТИВИ СПРЯМО СУДАН ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 105 ОТ 31 МАЙ 2012 Г. ЗА РЕДА ЗА ДЪЛГОСРОЧНО КОМАНДИРОВАНЕ НА СЛУЖИТЕЛИ ОТ ДЪРЖАВНАТА АДМИНИСТРАЦИЯ В ЗАДГРАНИЧНИТЕ ПРЕДСТАВИТЕЛСТВА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 105 ОТ 7 МАЙ 2009 Г. ЗА УТВЪРЖДАВАНЕ НА РАЗХОДИТЕ ПО ПОДГОТОВКАТА И ПРОИЗВЕЖДАНЕТО НА ИЗБОРИТЕ ЗА ЧЛЕНОВЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ ОТ РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ НА 7 ЮНИ 2009 Г. ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 105 ОТ 7 ЮНИ 2000 Г. ЗА ПРЕМИНАВАНЕ НА СРЕДНОТО ХУДОЖЕСТВЕНО УЧИЛИЩЕ ЗА ПРИЛОЖНИ ИЗКУСТВА - СМОЛЯН, СРЕДНОТО ХУДОЖЕСТВЕНО УЧИЛИЩЕ ЗА СЦЕНИЧНИ КАДРИ - ПЛОВДИВ, И СРЕДНОТО ХУДОЖЕСТВЕНО УЧИЛИЩЕ ЗА ПРОМИШЛЕНИ ФОРМИ "АКАД. ДЕЧКО УЗУНОВ" - КА... ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 105 ОТ 9 МАЙ 2014 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ ЗА 2014 Г. ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 106 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 4 ЮНИ 1991 Г. ЗА ПРОМЯНА НА ФИКСИРАНИ ЦЕНИ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 106 ОТ 17 МАЙ 2008 Г. ЗА ОТКРИВАНЕ НА ТРАНЗИТЕН ЦЕНТЪР В С. ПЪСТРОГОР, ОБЩИНА СВИЛЕНГРАД, ОБЛАСТ ХАСКОВО - ТЕРИТОРИАЛНО ПОДЕЛЕНИЕ НА ДЪРЖАВНАТА АГЕНЦИЯ ЗА БЕЖАНЦИТЕ ПРИ МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 106 ОТ 22 ЮНИ 2018 Г. ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА НОВ РАЗМЕР НА СОЦИАЛНАТА ПЕНСИЯ ЗА СТАРОСТ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 106 ОТ 25 МАРТ 2021 Г. ЗА ПРИЕМАНЕ НА НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ОПАЗВАНЕТО, СЪХРАНЯВАНЕТО, ДОСТЪПА И ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ЦЕННИ ЕЛЕКТРОННИ ДОКУМЕНТИ В ДЪРЖАВНИТЕ АРХИВИ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 106 ОТ 27 АПРИЛ 2001 Г. ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НОВ РАЗМЕР НА СОЦИАЛНАТА ПЕНСИЯ ЗА СТАРОСТ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 106 ОТ 7 МАЙ 2009 Г. ЗА ОТКРИВАНЕ НА СТОПАНСКИ ФАКУЛТЕТ В СТРУКТУРАТА НА УНИВЕРСИТЕТА ПО ХРАНИТЕЛНИ ТЕХНОЛОГИИ СЪС СЕДАЛИЩЕ ПЛОВДИВ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 107 ОТ 14 МАЙ 1998 Г. ЗА УТВЪРЖДАВАНЕ НА ВИДА И НОРМИТЕ ЗА ОСНОВНИЯ ХИМИЧЕСКИ СЪСТАВ И ЕНЕРГИЙНАТА СТОЙНОСТ НА ДЕНОНОЩНАТА ДАЖБА ОТ ХРАНИТЕЛНО ДОВОЛСТВИЕ НА ВОЕННОСЛУЖЕЩИТЕ НА НАБОРНА ВОЕННА СЛУЖБА ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 107 ОТ 22 ЮНИ 2018 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ ТРАНСФЕРИ ЗА ЗАКУПУВАНЕ НА ПОЗНАВАТЕЛНИ КНИЖКИ, УЧЕБНИЦИ, УЧЕБНИ КОМПЛЕКТИ И УЧЕБНИ ПОМАГАЛА ЗА ДЕЦАТА И УЧЕНИЦИТЕ В ОБЩИНСКИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ И УЧИЛИЩА ЗА 2018 Г. ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 107 ОТ 25 МАРТ 2021 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛЕН ТРАНСФЕР ПО БЮДЖЕТА НА СТОЛИЧНАТА ОБЩИНА ЗА 2021 Г. ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 107 ОТ 26 АПРИЛ 2011 Г. ЗА ПРЕОБРАЗУВАНЕ НА ДЪРЖАВНИ КУЛТУРНИ ИНСТИТУТИ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 107 ОТ 28 МАЙ 2020 Г. ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА НОВ РАЗМЕР НА СОЦИАЛНАТА ПЕНСИЯ ЗА СТАРОСТ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 107 ОТ 30 АПРИЛ 2015 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ/ТРАНСФЕРИ ЗА 2015 Г. ЗА ИЗПЛАЩАНЕ НА СТИПЕНДИИ ПО ПРОГРАМАТА НА МЕРКИТЕ ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕЦА С ИЗЯВЕНИ ДАРБИ ОТ ДЪРЖАВНИ И ОБЩИНСКИ УЧИЛИЩА ПРЕЗ 2015 Г., ПРИЕТА С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 40 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2015 Г. (ДВ, БР. 18 ОТ 2015 Г.) ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 107 ОТ 6 ЮНИ 1991 Г. ЗА ЗАКРИВАНЕ НА ЦЕНТРАЛНОТО УПРАВЛЕНИЕ НА ТВОРЧЕСКО-СТОПАНСКОТО ОБЕДИНЕНИЕ "БЪЛГАРСКА КИНЕМАТОГРАФИЯ" И ЗА ОБРАЗУВАНЕ НА НАЦИОНАЛЕН ФИЛМОВ ЦЕНТЪР ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 107 ОТ 6 ЮНИ 2005 Г. ЗА ПРЕОБРАЗУВАНЕ НА ДЪРЖАВНИ УЧИЛИЩА КЪМ МИНИСТЕРСТВОТО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА В УЧИЛИЩА ПО ИЗКУСТВАТА И КУЛТУРАТА КЪМ МИНИСТЕРСТВОТО НА КУЛТУРАТА И ТУРИЗМА ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 107 ОТ 7 МАЙ 2009 Г. ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ СРЕДСТВА ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО ЗА 2009 Г. ЗА ФИНАНСОВО ОСИГУРЯВАНЕ НА ЗАДЪЛЖЕНИЕТО ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНА АВАНСОВА ТАКСА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГ... ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 107 ОТ 9 ЮНИ 2017 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛЕН ТРАНСФЕР ПО БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА ПЛОВДИВ ЗА 2017 Г. ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 108 ОТ 14 МАЙ 1998 Г. ЗА СТАТУТА НА ВОЕННОСЛУЖЕЩИТЕ НА КАДРОВА ВОЕННА СЛУЖБА ОТ МИНИСТЕРСТВОТО НА ОТБРАНАТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ, НАЗНАЧЕНИ ВРЕМЕННО В СТРУКТУРИТЕ НА НАТО И В ДРУГИ МЕЖДУНАРОДНИ ОРГАНИЗАЦИИ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 108 ОТ 19 МАЙ 2008 Г. ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА СРЕДСТВА ОТ ЦЕНТРАЛНИЯ БЮДЖЕТ ЗА 2008 Г. ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ВЪНШНИТЕ РАБОТИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА КРАТКОСРОЧНИ НАБЛЮДАТЕЛИ ОТ РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ НА ПАРЛАМЕНТАРНИТЕ ИЗБОРИ В ГРУЗИЯ НА 21 ... ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 108 ОТ 21 МАЙ 2002 Г. ЗА ЗАКРИВАНЕ НА ЦЕНТЪР "ВИНАРСКА ИЗБА ЕВКСИНОГРАД" ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 108 ОТ 28 МАЙ 2020 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ ОТ РЕЗЕРВА ПО ЧЛ. 1, АЛ. 2, РАЗДЕЛ ІІ, Т. 5.1 ОТ ЗАКОНА ЗА ДЪРЖАВНИЯ БЮДЖЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА 2020 Г. ЗА НЕПРЕДВИДЕНИ И/ИЛИ НЕОТЛОЖНИ РАЗХОДИ ЗА ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ, ОВЛАДЯВАНЕ И ПРЕОДОЛЯВАНЕ НА ПОСЛЕДИЦИТЕ ОТ БЕДСТВИЯ ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО ЗА 2020 Г. ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 108 ОТ 29 МАЙ 1995 Г. ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ РАЗМЕРА НА ПОРЦИОННИТЕ ПАРИ В МИНИСТЕРСТВОТО НА ОТБРАНАТА, МИНИСТЕРСТВОТО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ И В ДРУГИТЕ ВОЕНИЗИРАНИ ВЕДОМСТВА, ОРГАНИЗАЦИИ И ЗВЕНА ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 108 ОТ 30 АПРИЛ 2015 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ФИНАНСИТЕ ЗА 2015 Г. ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 108 ОТ 6 ЮЛИ 1962 Г. ЗА РЕДА И УСЛОВИЯТА, ПО КОИТО СЕ УСТАНОВЯВА ВИДЪТ НА ИЗВЪРШВАНАТА РАБОТА ОТ РАБОТНИЦИ И СЛУЖИТЕЛИ, КОГАТО ЛИПСВАТ ДОСТАТЪЧНО ПИСМЕНИ ДАННИ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 108 ОТ 7 МАЙ 2013 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ БЮДЖЕТНИ КРЕДИТИ ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ ЗА 2013 Г. ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 108 ОТ 9 ЮНИ 2017 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА КУЛТУРАТА ЗА 2017 Г. ЗА ИЗПЛАЩАНЕ НА ДЪРЖАВНИ ПАРИЧНИ НАГРАДИ ЗА ОСОБЕНИ ЗАСЛУГИ КЪМ БЪЛГАРСКАТА ДЪРЖАВА И НАЦИЯТА ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 109 ОТ 10 ЮНИ 1991 Г. ЗА СЪЗДАВАНЕ НА СВОБОДНА БЕЗМИТНА ЗОНА - ДРАГОМАН ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 109 ОТ 15 МАЙ 1998 Г. ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ХИДРОМЕЛИОРАТИВНИТЕ ТАКСИ ЗА 1998 Г. ЗА ПОДДЪРЖАНЕ И ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА ХИДРОМЕЛИОРАТИВНИТЕ СЪОРЪЖЕНИЯ - ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ, ЗА НАПОЯВАНЕ И ОТВОДНЯВАНЕ НА СЕЛСКОСТОПАНСКИТЕ ПЛОЩИ, ИЗГРАДЕНИ ДО 31 ДЕ... ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 109 ОТ 19 ЮНИ 2000 Г. ЗА РЕДА ЗА ИЗКУПУВАНЕ НА ОБЛИГАЦИИТЕ И НА НЕПОГАСЕНИТЕ ЛИХВЕНИ КУПОНИ КЪМ ТЯХ ОТ 5 % (6 %) БЪЛГАРСКИ ДЪРЖАВЕН ЗАЕМ-1923 Г., ПО СПОГОДБАТА "МОЛЛОВ-КАФАНДАРИС" ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 109 ОТ 22 ЮНИ 2018 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО ЗА 2018 Г. ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 109 ОТ 25 МАРТ 2021 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА НА КОМИСИЯТА ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА КОРУПЦИЯТА И ЗА ОТНЕМАНЕ НА НЕЗАКОННО ПРИДОБИТОТО ИМУЩЕСТВО ЗА 2021 Г. ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 109 ОТ 30 АПРИЛ 2015 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ/ТРАНСФЕРИ ЗА 2015 Г. ЗА ИЗПЛАЩАНЕ НА СТИПЕНДИИ ПО ПРОГРАМАТА НА МЕРКИТЕ ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕЦА С ИЗЯВЕНИ ДАРБИ ОТ ДЪРЖАВНИ И ОБЩИНСКИ УЧИЛИЩА ПРЕЗ 2015 Г., ПРИЕТА С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 40 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2015 Г. (ДВ, БР. 18 ОТ 2015 Г.) ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 109 ОТ 4 ЮНИ 1999 Г. ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПУБЛИЧНИ ЗДРАВНИ ЗАВЕДЕНИЯ В СИСТЕМАТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 109 ОТ 6 ЮНИ 2005 Г. ЗА СЪЗДАВАНЕ НА ДЪРЖАВЕН КУЛТУРЕН ИНСТИТУТ КЪМ МИНИСТЪРА НА ВЪНШНИТЕ РАБОТИ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 109 ОТ 7 МАЙ 2013 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ БЮДЖЕТНИ КРЕДИТИ ПО БЮДЖЕТА НА СЪДЕБНАТА ВЛАСТ ЗА 2013 Г. ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 109 ОТ 7 ЮНИ 2012 Г. ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ БЮДЖЕТНИ КРЕДИТИ ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ВЪНШНИТЕ РАБОТИ ЗА ИЗПЛАЩАНЕ НА ЕДНОКРАТНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ НА ЗАКОННИТЕ НАСЛЕДНИЦИ НА ПЛАМЕН ПЕТКОВ, ПОЧИНАЛ ПРИ СПАСЯВАНЕ ОТ УДАВЯНЕ ... ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 109 ОТ 9 МАЙ 2019 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛЕН ТРАНСФЕР ПО БЮДЖЕТА НА БЪЛГАРСКАТА ТЕЛЕГРАФНА АГЕНЦИЯ ЗА 2019 Г. ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 11 ОТ 18 ЯНУАРИ 1995 Г. ЗА СТРУКТУРНИ ПРОМЕНИ В СИСТЕМАТА НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 11 ОТ 19 ЯНУАРИ 2017 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ПРАВОСЪДИЕТО ЗА 2017 Г. ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 11 ОТ 19 ЯНУАРИ 2021 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ ТРАНСФЕРИ ОТ РЕЗЕРВА ПО ЧЛ. 1, АЛ. 2, РАЗДЕЛ ІІ, Т. 5.1 ОТ ЗАКОНА ЗА ДЪРЖАВНИЯ БЮДЖЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА 2021 Г. ЗА НЕПРЕДВИДЕНИ И/ИЛИ НЕОТЛОЖНИ РАЗХОДИ ЗА ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ, ОВЛАДЯВАНЕ И ПРЕОДОЛЯВАНЕ НА ПОСЛЕДИЦИТЕ ОТ БЕДСТВИЯ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 11 ОТ 20 ЯНУАРИ 2009 Г. ЗА РАЗХОДВАНЕ НА СРЕДСТВАТА ОТ РЕЗЕРВА ЗА НЕПРЕДВИДЕНИ И НЕОТЛОЖНИ РАЗХОДИ В ЧАСТТА ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНИ ФИСКАЛНИ МЕРКИ ПО ЧЛ. 1, АЛ. 2, Т. 4.3 ОТ ЗАКОНА ЗА ДЪРЖАВНИЯ БЮДЖЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА 2009 Г. ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 11 ОТ 24 ЯНУАРИ 2019 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ИКОНОМИКАТА ЗА 2019 Г. ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 11 ОТ 26 ЯНУАРИ 1999 Г. ЗА СЪЗДАВАНЕ В МИНИСТЕРСТВОТО НА ОТБРАНАТА НА НАЦИОНАЛЕН ОРГАН ПО ВЪПРОСИТЕ НА КОДИФИКАЦИЯТА НА МАТЕРИАЛНИТЕ СРЕДСТВА ЗА ОТБРАНА НА СТРАНАТА (ЗАГЛ. ИЗМ. - ДВ, БР. 75 ОТ 2003 Г., ИЗМ. - ДВ, БР. 100 ОТ 2004 Г., В СИЛА ОТ 01.12.2004 Г., ИЗМ. - ДВ, БР. 83 ОТ 2008 Г., В СИЛА ОТ 23.09.2008 Г., ИЗМ. - ДВ, БР. 106 ОТ 2014 Г., В СИЛА ОТ 23.12.2014 Г.) ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 11 ОТ 30 ЯНУАРИ 2014 Г. ЗА ЗАКРИВАНЕ НА ИНСТИТУТА ПО КОМПЮТЪРНИ ТЕХНОЛОГИИ ПРИ МИНИСТЕРСТВОТО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 110 ОТ 11 ЮНИ 2012 Г. ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ РАЗМЕРА НА ЕДНОКРАТНАТА ЦЕЛЕВА ПОМОЩ ЗА УЧЕНИЦИ, ЗАПИСАНИ В ПЪРВИ КЛАС НА ДЪРЖАВНО ИЛИ ОБЩИНСКО УЧИЛИЩЕ, ЗА ПОКРИВАНЕ НА ЧАСТ ОТ РАЗХОДИТЕ В НАЧАЛОТО НА УЧЕБНАТА 2012 - 2013 Г. ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 110 ОТ 17 ЮНИ 1994 Г. ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ ПРЕЗ 1994 Г. НА ЗАДЪЛЖЕНИЯТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ПО СПОРАЗУМЕНИЕТО ПОД ФОРМАТА НА РАЗМЯНА НА ПИСМА МЕЖДУ РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И ЕВРОПЕЙСКАТА ОБЩНОСТ ЗА ВЗАИМНО ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ТАРИФНИ КВОТИ ЗА НЯКОИ ВИНА ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 110 ОТ 25 МАРТ 2021 Г. ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ПРОМЕНИ НА УТВЪРДЕНИТЕ СЪС ЗАКОНА ЗА ДЪРЖАВНИЯ БЮДЖЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА 2021 Г. МАКСИМАЛНИ РАЗМЕРИ НА АНГАЖИМЕНТИТЕ ЗА РАЗХОДИ, КОИТО МОГАТ ДА БЪДАТ ПОЕТИ ПРЕЗ 2021 Г., И НА МАКСИМАЛНИ РАЗМЕРИ НА НОВИТЕ ЗАДЪЛЖЕНИЯ ЗА РАЗХОДИ, КОИТО МОГАТ ДА БЪДАТ НАТРУПАНИ ПРЕЗ 2021 Г., ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ТУРИЗМА ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 110 ОТ 25 ЮНИ 2018 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ ТРАНСФЕРИ ПО БЮДЖЕТИТЕ НА ОБЩИНИТЕ ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ТРАНСПОРТНИТЕ РАЗХОДИ ИЛИ НА РАЗХОДИТЕ ЗА НАЕМ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ В ИНСТИТУЦИИТЕ В СИСТЕМАТА НА ПРЕДУЧИЛИЩНОТО И УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ ЗА 2018 Г. ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 110 ОТ 3 ЮНИ 2010 Г. ЗА СЪЗДАВАНЕ НА СЪВЕТ ЗА РАЗВИТИЕ ПРИ МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 110 ОТ 4 ЮНИ 1999 Г. ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА НОВ РАЗМЕР НА СОЦИАЛНАТА ПЕНСИЯ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 110 ОТ 5 МАЙ 2016 Г. ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ПРОМЕНИ НА УТВЪРДЕНИТЕ СЪС ЗАКОНА ЗА ДЪРЖАВНИЯ БЮДЖЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА 2016 Г. МАКСИМАЛНИ РАЗМЕРИ НА АНГАЖИМЕНТИТЕ ЗА РАЗХОДИ, КОИТО МОГАТ ДА БЪДАТ ПОЕТИ ПРЕЗ 2016 Г. ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 110 ОТ 9 МАЙ 2019 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА ЗА 2019 Г. ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 111 ОТ 13 МАЙ 2014 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ВЪНШНИТЕ РАБОТИ ЗА 2014 Г. ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 111 ОТ 16 АВГУСТ 1975 ГОДИНА ЗА ПОДОБРЯВАНЕ ОРГАНИЗАЦИЯТА НА СЪДЕБНИТЕ ЕКСПЕРТИЗИ (ЗАГЛ. ИЗМ. - ДВ, БР. 5 ОТ 1995 Г.) ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 111 ОТ 23 МАЙ 2003 Г. ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НОВ РАЗМЕР НА СОЦИАЛНАТА ПЕНСИЯ ЗА СТАРОСТ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 111 ОТ 24 ЮНИ 1992 Г. ЗА ОТКРИВАНЕ НА ИЗВЪНБЮДЖЕТНА СМЕТКА ПО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА РАЗПОРЕЖДАНЕ № 53 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 1992 Г. ЗА НАМАЛЯВАНЕ КАПИТАЛА НА "ИНФОРМАЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ" - АД - СОФИЯ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 111 ОТ 25 ЮНИ 2018 Г. ЗА ПРИЕМАНЕ НА СПИСЪК СЪС ЗАЩИТЕНИТЕ ОТ ДЪРЖАВАТА СПЕЦИАЛНОСТИ ОТ ПРОФЕСИИ, НА КРИТЕРИИТЕ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕТО ИМ И НА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНО ФИНАНСИРАНЕ ЗА ИЗДРЪЖКА НА ПАРАЛЕЛКИ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА КВАЛИФИКАЦИЯ ПО ЗАЩИТЕНИ СПЕЦИАЛНОСТИ ОТ ПРОФЕСИИ И СПЕЦИАЛНОСТИ ОТ ПРОФЕСИИ, ПО КОИТО Е НАЛИЦЕ ОЧАКВАН НЕДОСТИГ ОТ СПЕЦИАЛИСТИ НА ПАЗАРА НА ТРУДА ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 111 ОТ 28 МАЙ 2004 Г. ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ СРЕДСТВА ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА КУЛТУРАТА ЗА НАГРАДНИ ФОНДОВЕ НА КОНКУРСИ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 111 ОТ 30 АПРИЛ 2015 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА НА НАЦИОНАЛНАТА СЛУЖБА ЗА ОХРАНА ЗА 2015 Г. ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 112 ОТ 13 МАЙ 2009 Г. ЗА СЪЗДАВАНЕ НА НАЦИОНАЛЕН СЪВЕТ ПО ВЪПРОСИТЕ НА СОЦИАЛНОТО ВКЛЮЧВАНЕ КЪМ МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 112 ОТ 13 ЮНИ 1991 Г. ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА КРАТКОСРОЧНИ ВЪТРЕШНИ ДЪРЖАВНИ ЗАЕМИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА БЮДЖЕТНИЯ ДЕФИЦИТ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 112 ОТ 23 ЮНИ 2000 Г. ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ТАКСИТЕ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ И ОБУЧЕНИЕ В ДЪРЖАВНИТЕ ВИСШИ УЧИЛИЩА ЗА УЧЕБНАТА 2000-2001 Г. ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 112 ОТ 24 ЮНИ 1992 Г. ЗА СЪЗДАВАНЕ НА ФОНД "ЗДРАВНА ИНФОРМАЦИЯ" ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 112 ОТ 26 АПРИЛ 2011 Г. ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ХУМАНИТАРНА ПОМОЩ НА ЯПОНИЯ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 112 ОТ 30 АПРИЛ 2015 Г. ЗА ЗАКРИВАНЕ НА КОЛЕЖА ПО ИКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ В СТРУКТУРАТА НА СТОПАНСКА АКАДЕМИЯ "ДИМИТЪР А. ЦЕНОВ" – СВИЩОВ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 113 ОТ 23 ЮНИ 2000 Г. ЗА ПРЕОБРАЗУВАНЕ НА ФАКУЛТЕТИ ВЪВ ВИСШЕТО ВОЕННО ТРАНСПОРТНО УЧИЛИЩЕ "ТОДОР КАБЛЕШКОВ" - СОФИЯ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 113 ОТ 25 ЮНИ 2018 Г. ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА РАЗМЕРА НА ЕДНОКРАТНАТА ПОМОЩ ЗА УЧЕНИЦИ, ЗАПИСАНИ В ПЪРВИ КЛАС НА ДЪРЖАВНО ИЛИ ОБЩИНСКО УЧИЛИЩЕ, ЗА ПОКРИВАНЕ НА ЧАСТ ОТ РАЗХОДИТЕ В НАЧАЛОТО НА УЧЕБНАТА 2018/2019 ГОДИНА ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 113 ОТ 26 АПРИЛ 2011 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ БЮДЖЕТНИ КРЕДИТИ ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ВЪНШНИТЕ РАБОТИ ЗА 2011 Г. ЗА ОТПУСКАНЕ НА ХУМАНИТАРНА ПОМОЩ ЗА ЯПОНИЯ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 113 ОТ 26 МАЙ 2003 Г. ЗА ПРИЕМАНЕ СПИСЪК НА ВЕЩИТЕ ЗА ОБИКНОВЕНО УПОТРЕБЛЕНИЕ НА ДЛЪЖНИКА И НА НЕГОВОТО СЕМЕЙСТВО, ВЪРХУ КОИТО СЪГЛАСНО ЧЛ. 339, БУКВА "А" ОТ ГРАЖДАНСКИЯ ПРОЦЕСУАЛЕН КОДЕКС НЕ МОЖЕ ДА БЪДЕ НАСОЧЕНО ПРИНУДИТЕЛНО ИЗПЪЛНЕНИЕ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 113 ОТ 28 МАЙ 2004 Г. ЗА ПРЕОБРАЗУВАНЕ НА НАЦИОНАЛНИЯ ЦЕНТЪР ЗА ИНФОРМАЦИЯ И ДОКУМЕНТАЦИЯ ОТ ЮРИДИЧЕСКО ЛИЦЕ ПО ЧЛ. 60 ОТ ЗАКОНА ЗА АДМИНИСТРАЦИЯТА КЪМ МИНИСТЪРА НА ИКОНОМИКАТА В ЮРИДИЧЕСКО ЛИЦЕ ПО ЧЛ. 60 ОТ ЗАКОНА ЗА АДМИНИСТРАЦИЯТА КЪ... ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 113 ОТ 28 МАЙ 2020 Г. ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА "БЪЛГАРСКИ ПОЩИ" - ЕАД, ДА ИЗВЪРШВА УСЛУГА ОТ ОБЩ ИКОНОМИЧЕСКИ ИНТЕРЕС ПО РАЗПРОСТРАНЕНИЕ НА ПЕРИОДИЧНИ ПЕЧАТНИ ИЗДАНИЯ (ВЕСТНИЦИ И СПИСАНИЯ) С ОТСТЪПКИ НА ЕДРО И ДРЕБНО, ДИРЕКТНО ИЛИ НА АБОНАМЕНТНА ОСНОВА НА ТЕРИТОРИЯТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 113 ОТ 29 МАРТ 2021 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ И ТРАНСФЕРИ ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО ЗА 2021 Г. ЗА СМЕТКА НА РАЗХОДИ И/ИЛИ ТРАНСФЕРИ ПО БЮДЖЕТИТЕ НА ПЪРВОСТЕПЕННИТЕ РАЗПОРЕДИТЕЛИ С БЮДЖЕТ ПО ДЪРЖАВНИЯ БЮДЖЕТ И СУБСИДИИ И ДРУГИ ТЕКУЩИ ТРАНСФЕРИ И КАПИТАЛОВИ ТРАНСФЕРИ ЗА НЕФИНАНСОВИ ПРЕДПРИЯТИЯ ЗА 2021 Г. ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 113 ОТ 30 АПРИЛ 2015 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ/ТРАНСФЕРИ ЗА 2015 Г. ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 113 ОТ 5 МАЙ 2016 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ/ТРАНСФЕРИ ЗА 2016 Г. ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 113 ОТ 9 МАЙ 2019 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ВЪНШНИТЕ РАБОТИ ЗА 2019 Г. ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 114 ОТ 14 МАЙ 2014 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ ТРАНСФЕРИ ЗА БЮДЖЕТИТЕ НА ОБЩИНИ ЗА 2014 Г. ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 114 ОТ 2 ЮНИ 2004 Г. ЗА ОТКРИВАНЕ НА ОСНОВНИ ЗВЕНА В СТРУКТУРАТА НА ВИСШИЯ МЕДИЦИНСКИ ИНСТИТУТ - ПЛЕВЕН ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 114 ОТ 28 МАЙ 2020 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ТРАНСПОРТА, ИНФОРМАЦИОННИТЕ ТЕХНОЛОГИИ И СЪОБЩЕНИЯТА ЗА 2020 Г. ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 115 ОТ 10 МАЙ 2016 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ/ТРАНСФЕРИ ОТ РЕЗЕРВА ПО ЧЛ. 1, АЛ. 2, РАЗДЕЛ II, Т. 5.1 ОТ ЗАКОНА ЗА ДЪРЖАВНИЯ БЮДЖЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА 2016 Г. ЗА НЕПРЕДВИДЕНИ И/ИЛИ НЕОТЛОЖНИ РАЗХОДИ ЗА ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ, ОВЛАДЯВАНЕ И ПРЕОДОЛЯВАНЕ НА ПОСЛЕДИЦИТЕ ОТ БЕДСТВИЯ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 115 ОТ 23 ЮНИ 2000 Г. ЗА СТРУКТУРНИ ПРОМЕНИ В СИСТЕМАТА НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 115 ОТ 6 ЮНИ 1995 Г. ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ОСНОВНИТЕ ФУНКЦИИ И ЗАДАЧИ НА КОМИТЕТА ЗА МЛАДЕЖТА И ДЕЦАТА ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 116 ОТ 10 МАЙ 2016 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ ЗА ФИНАНСИРАНЕТО НА ПРОЕКТИ, СВЪРЗАНИ С ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА НЕОТЛОЖНИ МЕРКИ ЗА 2016 Г. ЗА ПРИСЪЕДИНЯВАНЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ КЪМ ШЕНГЕНСКОТО ПРОСТРАНСТВО ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 116 ОТ 12 МАЙ 2015 Г. ЗА СЪЗДАВАНЕ НА СЪВЕТ ЗА ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 116 ОТ 15 МАЙ 2014 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ/ТРАНСФЕРИ ОТ РЕЗЕРВА ПО ЧЛ. 1, АЛ. 2, РАЗДЕЛ II, Т. 4.1.1 ОТ ЗАКОНА ЗА ДЪРЖАВНИЯ БЮДЖЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА 2014 Г. ЗА НЕПРЕДВИДЕНИ И/ИЛИ НЕОТЛОЖНИ РАЗХОДИ ЗА ПРЕДОТВРАТЯВ... ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 116 ОТ 15 ЮНИ 2012 Г. ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ СРЕДСТВА ОТ ДЪРЖАВЕН ФОНД "ЗЕМЕДЕЛИЕ" ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ ЗА 2012 Г. ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 116 ОТ 2 ЮНИ 2003 Г. ЗА НАМАЛЯВАНЕ ЩАТНАТА ЧИСЛЕНОСТ НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ И ЗА УВЕЛИЧАВАНЕ ЩАТНАТА ЧИСЛЕНОСТ НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ПРАВОСЪДИЕТО ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 116 ОТ 21 МАРТ 1997 Г. ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ЦЕНА НА ХЛЕБНА ПШЕНИЦА ОТ ВНОС ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 116 ОТ 22 ЮНИ 2017 Г. ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА НОВ РАЗМЕР НА СОЦИАЛНАТА ПЕНСИЯ ЗА СТАРОСТ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 116 ОТ 6 ЮНИ 2002 Г. ЗА УРЕЖДАНЕ НА ОТНОШЕНИЯТА ВЪВ ВРЪЗКА СЪС ЗАКРИВАНЕТО НА ЦЕНТЪРА ЗА МАСОВА ПРИВАТИЗАЦИЯ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 116 ОТ 9 МАЙ 2001 Г. ЗА УТВЪРЖДАВАНЕ НА ВИДА И НОРМИТЕ ЗА ВЕЩЕВО ДОВОЛСТВИЕ НА ВОЕННОСЛУЖЕЩИТЕ НА НАБОРНА ВОЕННА СЛУЖБА, КАКТО И НА СПЕЦИАЛНО ОБЛЕКЛО, РАБОТНО ОБЛЕКЛО, ХАРТИИ ЗА ПИСАНЕ И ПЕЧАТ, БЛАНКИ И ФОРМУЛЯРИ, ВОДА, ОТОПЛИТЕЛНИ МАТЕ... ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 117 ОТ 1 АПРИЛ 2021 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ/ТРАНСФЕРИ ОТ РЕЗЕРВА ПО ЧЛ. 1, АЛ. 2, РАЗДЕЛ ІІ, Т. 5.1 ОТ ЗАКОНА ЗА ДЪРЖАВНИЯ БЮДЖЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА 2021 Г. ЗА НЕПРЕДВИДЕНИ И/ИЛИ НЕОТЛОЖНИ РАЗХОДИ ЗА ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ, ОВЛАДЯВАНЕ И ПРЕОДОЛЯВАНЕ НА ПОСЛЕДИЦИТЕ ОТ БЕДСТВИЯ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 117 ОТ 10 ЮНИ 2010 Г. ЗА ЗАКРИВАНЕ НА АГЕНЦИЯТА ЗА ИКОНОМИЧЕСКИ АНАЛИЗИ И ПРОГНОЗИ КЪМ МИНИСТЪРА НА ФИНАНСИТЕ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 117 ОТ 11 МАЙ 2001 Г. ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА УСЛОВИЯ ЗА ПОДГОТОВКА И ПРОВЕЖДАНЕ НА НАЦИОНАЛНИ КОНКУРСИ ЗА ЕСЕТА И ХУДОЖЕСТВЕНИ ПРОИЗВЕДЕНИЯ В ЧЕСТ НА ДЕНЯ НА БЪЛГАРСКАТА ПРОСВЕТА И КУЛТУРА И НА СЛАВЯНСКАТА ПИСМЕНОСТ - 24 МАЙ 2001 Г. ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 117 ОТ 12 МАЙ 2015 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ/ТРАНСФЕРИ ЗА 2015 Г. ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 117 ОТ 16 ЮНИ 1993 Г. ЗА СЪЗДАВАНЕ НА ФОНД "МАТЕРИАЛНА БАЗА И СТИМУЛИРАНЕ НА СЪДИЯ-ИЗПЪЛНИТЕЛИТЕ И СЪДЕБНИТЕ СЛУЖИТЕЛИ В СЪДЕБНОИЗПЪЛНИТЕЛНИТЕ СЛУЖБИ ПРИ РАЙОННИТЕ СЪДИЛИЩА" ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 117 ОТ 18 МАЙ 2013 Г. ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА УСЛОВИЯТА, КРИТЕРИИТЕ И РЕДА ЗА ФИНАНСОВО ПОДПОМАГАНЕ НА ОБЩИНИТЕ ПРЕЗ 2013 Г. ЗА ДОСТЪПА ИМ ДО ФИНАНСИРАНЕ ОТ ФОНДА ЗА ОРГАНИТЕ НА МЕСТНОТО САМОУПРАВЛЕНИЕ В БЪЛГАРИЯ "ФЛАГ" - ЕАД ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 117 ОТ 29 ЮНИ 2018 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ВЪНШНИТЕ РАБОТИ ЗА 2018 Г. ВЪВ ВРЪЗКА С МЕХАНИЗМА ЗА БЕЖАНЦИТЕ В ТУРЦИЯ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 117 ОТ 30 МАЙ 2008 Г. ЗА ИЗДИГАНЕ НА БЪЛГАРСКА КАНДИДАТУРА ЗА ПОСТА ГЕНЕРАЛЕН ДИРЕКТОР НА ОРГАНИЗАЦИЯТА ЗА ОБРАЗОВАНИЕ, НАУКА И КУЛТУРА НА ООН (ЮНЕСКО) И ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ ФИНАНСОВИ СРЕДСТВА ОТ ЦЕНТРАЛНИЯ БЮДЖЕТ ЗА 2008 Г.... ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 117 ОТ 5 ЮНИ 2020 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ/ТРАНСФЕРИ ЗА 2020 Г. ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 117 ОТ 6 ЮНИ 2002 Г. ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ СРЕДСТВА ОТ РЕПУБЛИКАНСКИЯ БЮДЖЕТ ЗА ПОЕМАНЕ НА РАЗХОДИТЕ, СВЪРЗАНИ С ПРОДЪЛЖАВАНЕ УЧАСТИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ В ОПЕРАЦИЯТА НА МЕЖДУНАРОДНИТЕ СИЛИ ЗА ПОДДЪРЖАНЕ НА СИГУРНОСТТА (ИСА... ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 118 ОТ 1 АПРИЛ 2021 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ТАРИФА ЗА ТАКСИТЕ, КОИТО СЕ СЪБИРАТ ПО ЗАКОНА ЗА ТУРИЗМА ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 118 ОТ 14 МАЙ 2015 Г. ЗА ОТКРИВАНЕ НА ИНСТИТУТИ В СТРУКТУРАТА НА ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 118 ОТ 16 МАЙ 2019 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ИКОНОМИКАТА ЗА 2019 Г. ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 118 ОТ 2 ЮНИ 2003 Г. ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ СРЕДСТВА ОТ ЦЕНТРАЛНИЯ БЮДЖЕТ ЗА 2003 Г. ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА НАЦИОНАЛНАТА ПРОГРАМА "БЪЛГАРИЯ ЗА ВСИЧКИ" ПО ПОВОД ЕВРОПЕЙСКАТ... ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 118 ОТ 20 МАЙ 2014 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛ ОТ СТРАНА НА БЕНЕФИЦИЕНТИ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ОТ ФИНАНСОВИЯ МЕХАНИЗЪМ НА ЕВРОПЕЙСКОТО ИКОНОМИЧЕСКО ПРОСТРАНСТВО, НОРВЕЖКИЯ ФИНАНСОВ МЕХАНИЗЪМ, ФОНД "УБЕЖИЩЕ, МИГРАЦИЯ И ИНТЕГРАЦИЯ" И ФОНД "ВЪТРЕШНА СИГУРНОСТ" (ЗАГЛ. ИЗМ. И ДОП. - ДВ, БР. 50 ОТ 2015 Г., В СИЛА ОТ 03.07.2015 Г., ИЗМ. - ДВ, БР. 52 ОТ 2016 Г., В СИЛА ОТ 08.07.2016 Г.) ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 118 ОТ 21 ЮНИ 1993 Г. ЗА ИЗПОЛЗВАНЕТО НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ - ПУБЛИЧНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ (ЗАГЛ. ИЗМ. - ДВ, БР. 56 ОТ 2007 Г.) ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 118 ОТ 22 ЮНИ 2017 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ЗА 2017 Г. ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 118 ОТ 25 МАЙ 2009 Г. ЗА ПОДГОТОВКАТА, КООРДИНАЦИЯТА И ФИНАНСИРАНЕТО НА 12-АТА СРЕЩА НА СЪВЕЩАТЕЛНИЯ БОРД НА ГЕНЕРАЛНИЯ СЕКРЕТАР НА ООН ПО ВОДОСНАБДЯВАНЕТО И САНИТАЦИЯТА И НА ПАРАЛЕЛНАТА МИНИСТЕРСКА КОНФЕРЕНЦИЯ НА СТРАНИТЕ ОТ РЕГИОНА НА... ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 118 ОТ 29 ЮНИ 2018 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ ТРАНСФЕРИ ЗА 2018 Г. ЗА ИЗПЛАЩАНЕ НА СТИПЕНДИИ ПО ПРОГРАМАТА НА МЕРКИТЕ ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕЦА С ИЗЯВЕНИ ДАРБИ ОТ ДЪРЖАВНИ И ОБЩИНСКИ УЧИЛИЩА ПРЕЗ 2018 Г., ПРИЕТА С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 17 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2018 Г. (ДВ, БР. 14 ОТ 2018 Г.) ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 118 ОТ 30 МАЙ 1996 Г. ЗА ВЪВЕЖДАНЕ НА ВРЕМЕННА ТАКСА ПО ВНОСА В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ОТ ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА И ЕДНОЛИЧНИ ТЪРГОВЦИ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 119 НА МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ ОТ 21 ЮНИ 1993 Г. ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА МЕЛИОРАТИВНИ ТАКСИ ЗА НАПОЯВАНЕ И ОТВОДНЯВАНЕ НА ИЗГРАДЕН ДЕКАР ПРЕЗ 1993 Г. ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 119 ОТ 1 АПРИЛ 2021 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА ЗА 2021 Г. ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 119 ОТ 12 МАЙ 2016 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ВЪТРЕШНОКОМПЕНСИРАНИ ПРОМЕНИ НА УТВЪРДЕНИТЕ РАЗХОДИ ПО ОБЛАСТИ НА ПОЛИТИКИ/БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ПРАВОСЪДИЕТО ЗА 2016 Г. ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 119 ОТ 12 ЮНИ 2020 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ПРОМЕНИ ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ФИНАНСИТЕ ЗА 2020 Г. ВЪВ ВРЪЗКА С УВЕЛИЧАВАНЕ КАПИТАЛА НА ТЪРГОВСКО ДРУЖЕСТВО ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 119 ОТ 18 МАЙ 2013 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ БЮДЖЕТНИ КРЕДИТИ ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО ЗА 2013 Г. ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИ ПО ЗАКОНА ЗА УСТРОЙСТВОТО НА ЧЕРНОМОРСКОТО КРАЙБРЕЖИЕ И ... ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 119 ОТ 22 ЮНИ 2017 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ВЪНШНИТЕ РАБОТИ ЗА 2017 Г. ВЪВ ВРЪЗКА С МЕХАНИЗМА ЗА БЕЖАНЦИТЕ В ТУРЦИЯ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 119 ОТ 25 МАЙ 2009 Г. ЗА ОТКРИВАНЕ НА ФАКУЛТЕТ "ОБЩЕСТВЕНО ЗДРАВЕ И СПОРТ" В СТРУКТУРАТА НА ЮГОЗАПАДНИЯ УНИВЕРСИТЕТ "НЕОФИТ РИЛСКИ" СЪС СЕДАЛИЩЕ В БЛАГОЕВГРАД ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 119 ОТ 28 МАЙ 2007 Г. ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ СРЕДСТВА ОТ РЕПУБЛИКАНСКИЯ БЮДЖЕТ ЗА 2007 Г. ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ ЗА 2007 Г. ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ЗАДАЧИТЕ, ПРОИЗТИЧАЩИ ОТ БЪЛГАРСКОТО ПРЕДСЕДАТЕЛСТВО НА ЗАЛ... ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 119 ОТ 29 ЮНИ 2018 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ/ТРАНСФЕРИ ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ОТБРАНАТА ЗА 2018 Г. ЗА ИЗПЛАЩАНЕ НА МИНИМАЛНИ ДИФЕРЕНЦИРАНИ РАЗМЕРИ НА ПАРИЧНИТЕ СРЕДСТВА ЗА ФИЗИЧЕСКО ВЪЗПИТАНИЕ И СПОРТ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 119 ОТ 30 МАЙ 2008 Г. ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА УСЛОВИЯ, РЕД И МЕХАНИЗЪМ ЗА ПРИХВАЩАНЕ НА НЕДЪЛЖИМО ПЛАТЕНИ И НАДПЛАТЕНИ СУМИ, КАКТО И НА НЕПРАВОМЕРНО ПОЛУЧЕНИ ИЛИ НЕПРАВОМЕРНО УСВОЕНИ СРЕДСТВА ОТ СТРАНА НА БЮДЖЕТНИТЕ И ДЪРЖАВНИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ, П... ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 12 ОТ 20 ЯНУАРИ 2003 Г. ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ ОТ РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ НА ОБЩИТЕ ПОЗИЦИИ НА СЪВЕТА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ (2000/599/CFSP, 2000/696/СFSP И 2001/155/CFSP) ЗА ОТМЯНА НА САНКЦИИТЕ, НАЛОЖЕНИ НА СЪЮЗНА РЕПУБЛИКА ЮГОСЛАВИЯ И РЕПУБЛИКА СЪРБИЯ... ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 12 ОТ 23 ЯНУАРИ 1997 Г. ЗА РАЗРЕШАВАНЕ НА ВРЕМЕНЕН ВНОС НА 240 000 ТОНА НИСКООКТАНОВ БЕНЗИН ОТ "НЕФТОХИМ" - ЕАД ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 12 ОТ 23 ЯНУАРИ 2015 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ТРАНСПОРТА, ИНФОРМАЦИОННИТЕ ТЕХНОЛОГИИ И СЪОБЩЕНИЯТА ЗА 2015 Г. ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 12 ОТ 28 ЯНУАРИ 1994 Г. ЗА СЛУЖБИТЕ ПО ТЪРГОВСКО-ИКОНОМИЧЕСКИТЕ ВЪПРОСИ КЪМ ДИПЛОМАТИЧЕСКИТЕ И КОНСУЛСКИТЕ ПРЕДСТАВИТЕЛСТВА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 12 ОТ 9 ФЕВРУАРИ 1990 Г. ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ ЦЕНИТЕ НА ВЕСТНИЦИТЕ И СПИСАНИЯТА ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 120 ОТ 1 АПРИЛ 2021 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ ТРАНСФЕРИ ПО БЮДЖЕТИТЕ НА ОБЩИНИТЕ ЗА 2021 Г. ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА ОБХВАНАТИТЕ В ЗАДЪЛЖИТЕЛНОТО ПРЕДУЧИЛИЩНО ОБРАЗОВАНИЕ ДЕЦА, НАВЪРШИЛИ 4-ГОДИШНА ВЪЗРАСТ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 120 ОТ 12 ЮНИ 2020 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ/ТРАНСФЕРИ ЗА 2020 Г. ЗА ИЗПЛАЩАНЕ НА СТИПЕНДИИ ПО ПРОГРАМАТА НА МЕРКИТЕ ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕЦА С ИЗЯВЕНИ ДАРБИ ОТ ДЪРЖАВНИ, ОБЩИНСКИ И ЧАСТНИ УЧИЛИЩА ПРЕЗ 2020 Г., ПРИЕТА С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 50 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2020 Г. (ДВ, БР. 30 ОТ 2020 Г.) ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 120 ОТ 13 ЮНИ 2002 Г. ЗА ФИНАНСОВО ОСИГУРЯВАНЕ НА ОРГАНИЗИРАНЕТО И ПРОВЕЖДАНЕТО НА СРЕЩА НА РАБОТНА МАСА II ПО ИКОНОМИЧЕСКО ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ, РАЗВИТИЕ И СЪТРУДНИЧЕСТВО НА ПАКТА ЗА СТАБИЛНОСТ ЗА ЮГОИЗТОЧНА ЕВРОПА, КОЯТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ ОТ 20... ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 120 ОТ 14 МАЙ 2015 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ ЗА 2015 Г. ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 120 ОТ 20 МАЙ 2014 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ/ТРАНСФЕРИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИ, СВЪРЗАНИ С ИНИЦИАТИВИТЕ ЗА 2014 Г. ПО ПЛАНА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ МЕРКИ ЗА ПОВИШАВАНЕ НА ГОТОВНОСТТА ЗА РЕАГИРАНЕ ПРИ ОЧАКВАН ЗАСИЛ... ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 120 ОТ 25 МАЙ 2009 Г. ЗА ПРЕОБРАЗУВАНЕ НА ТРАНСПОРТНИЯ КОЛЕЖ В СТРУКТУРАТА НА ВИСШЕТО ТРАНСПОРТНО УЧИЛИЩЕ "ТОДОР КАБЛЕШКОВ" ВЪВ ФАКУЛТЕТ "ТЕХНИКА И СТРОИТЕЛНИ ТЕХНОЛОГИИ В ТРАНСПОРТА" ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 120 ОТ 25 МАРТ 1997 Г. ЗА СЪЗДАВАНЕ НА СЪВЕТ ЗА ЗАКРИЛА НА АВТОРСКОТО ПРАВО И СРОДНИТЕ МУ ПРАВА ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 120 ОТ 25 ЮНИ 2012 Г. ЗА СЪЗДАВАНЕ НА МЕЖДУВЕДОМСТВЕН СЪВЕТ ПО ОТБРАНИТЕЛНА ИНДУСТРИЯ И СИГУРНОСТ НА ДОСТАВКИТЕ КЪМ МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 120 ОТ 29 ЮНИ 2018 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛЕН ТРАНСФЕР ПО БЮДЖЕТА НА ДЪРЖАВНОТО ОБЩЕСТВЕНО ОСИГУРЯВАНЕ ЗА 2018 Г. ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 120 ОТ 5 МАЙ 2011 Г. ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА СРЕДСТВА ЗА НАЦИОНАЛНО ДОПЛАЩАНЕ ЗА ТЮТЮН ЗА 2010 Г. ЧРЕЗ ДЪРЖАВЕН ФОНД "ЗЕМЕДЕЛИЕ" ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 121 ОТ 1 АПРИЛ 2021 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ ЗА 2021 Г. ПО БЮДЖЕТА НА ДЪРЖАВЕН ФОНД "ЗЕМЕДЕЛИЕ" ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА РАЗХОДИ ЗА ДАНЪК ВЪРХУ ДОБАВЕНАТА СТОЙНОСТ НА ОБЩИНИ ПО ОДОБРЕНИ ЗА ПОДПОМАГАНЕ ПРОЕКТИ ПО ПРОГРАМАТА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ ЗА ПЕРИОДА 2014 - 2020 Г. ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 121 ОТ 12 МАЙ 2016 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ПРАВОСЪДИЕТО ЗА 2016 Г. ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 121 ОТ 12 ЮНИ 2020 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА КУЛТУРАТА ЗА 2020 Г. ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 121 ОТ 16 МАЙ 2019 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО ЗА 2019 Г. ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 121 ОТ 2 ЮНИ 2008 Г. ЗА ЗАКРИВАНЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ "СЕРТИФИКАЦИЯ И ИЗПИТВАНЕ" КЪМ МИНИСТЪРА НА ИКОНОМИКАТА И ЕНЕРГЕТИКАТА И НА НАЦИОНАЛНИЯ ИНСТИТУТ ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ НА ВИНО И СПИРТНИ НАПИТКИ КЪМ МИНИСТЪРА НА ИКОНОМИКАТА И ЕНЕРГЕТИКАТА ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 121 ОТ 20 МАЙ 2014 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА НА СЪДЕБНАТА ВЛАСТ ЗА 2014 Г. ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 121 ОТ 21 ЮНИ 2005 Г. ЗА ВЪВЕЖДАНЕ НА АВТОНОМНИ МЕРКИ ЗА СУСПЕНДИРАНЕ НА МИТАТА ОТ 1 ЮЛИ 2005 Г. ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 121 ОТ 23 ЮНИ 2017 Г. ЗА ПРИЕМАНЕ НА КРИТЕРИИ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ЗАЩИТЕНИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ И ЗАЩИТЕНИТЕ УЧИЛИЩА И НА УСЛОВИЯ И РЕД ЗА ТЯХНОТО ДОПЪЛНИТЕЛНО ФИНАНСИРАНЕ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 121 ОТ 25 МАЙ 2009 Г. ЗА ПРЕМИНАВАНЕ НА ИНСТИТУТА ПО РОЗАТА И ЕТЕРИЧНОМАСЛЕНИТЕ КУЛТУРИ - КАЗАНЛЪК, И ИНСТИТУТА ПО ТЮТЮНА И ТЮТЮНЕВИТЕ ИЗДЕЛИЯ - С. МАРКОВО, ОБЛАСТ ПЛОВДИВ, КЪМ СЕЛСКОСТОПАНСКАТА АКАДЕМИЯ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 121 ОТ 31 МАЙ 2007 Г. ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА РЕДА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ПО ОПЕРАТИВНИТЕ ПРОГРАМИ, СЪФИНАНСИРАНИ ОТ СТРУКТУРНИТЕ ФОНДОВЕ И КОХЕЗИОННИЯ ФОНД НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ЗА ПРОГРАМНИЯ ПЕРИОД 2007 - 2013 Г. (ЗАГЛ. ИЗМ. - ДВ, БР. 44 ОТ 2010 Г., ДОП. - ДВ, БР. 42 ОТ 2014 Г.) ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 121 ОТ 9 МАЙ 2011 Г. ЗА ЗАКРИВАНЕ НА ЦЕНТЪР "ФОНД ЗА ТРАНСПЛАНТАЦИЯ" ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 122 ОТ 1 АПРИЛ 2021 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА ЗА 2021 Г. ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 122 ОТ 13 МАЙ 2016 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ЗА 2016 Г. ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 122 ОТ 16 МАЙ 2019 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ВЪНШНИТЕ РАБОТИ ЗА 2019 Г. ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 122 ОТ 2 ЮНИ 2008 Г. ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ СРЕДСТВА ЗА ЗАПЛАТИ И ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ ПО БЮДЖЕТИТЕ НА ОБЩИНИТЕ ЗА 2008 Г. ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 122 ОТ 20 МАЙ 2014 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ БЮДЖЕТНИ РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА НА КОМИСИЯТА ЗА ЗАЩИТА НА КОНКУРЕНЦИЯТА ЗА 2014 Г. ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 122 ОТ 25 МАЙ 2009 Г. ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ СРЕДСТВА ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 122 ОТ 25 ЮНИ 2012 Г. ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ФИНАНСОВИ СРЕДСТВА ОТ ЦЕНТРАЛНИЯ БЮДЖЕТ ЗА 2012 Г. ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ИКОНОМИКАТА, ЕНЕРГЕТИКАТА И ТУРИЗМА ЗА ФИНАНСОВО ОСИГУРЯВАНЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА НАЦИОНАЛНА ТУРИСТИЧЕСКА РЕКЛАМА И ... ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 123 ОТ 1 АПРИЛ 2021 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ВЪНШНИТЕ РАБОТИ ЗА 2021 Г. ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 123 ОТ 14 МАЙ 2001 Г. ЗА ОТКРИВАНЕ НА РЕГИСТРАЦИОННО-ПРИЕМАТЕЛЕН ЦЕНТЪР И НА ИНТЕГРАЦИОНЕН ЦЕНТЪР КЪМ ДЪРЖАВНАТА АГЕНЦИЯ ЗА БЕЖАНЦИТЕ ПРИ МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ В СОФИЯ, РАЙОН "ОВЧА КУПЕЛ", УЛ. МОНТЕВИДЕО 21А (ЗАГЛ. ИЗМ. - ДВ, БР. 118 ОТ 20... ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 123 ОТ 17 ЮНИ 2010 Г. ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ СРЕДСТВА ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ ЗА ПРИЛАГАНЕ НА РЕШЕНИЕ № 2005/928/EO НА ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ ОТНОСНО ХАРМОНИЗИРАНЕТО НА РАДИОЧЕСТОТНАТА ЛЕНТА 169.400-169.... ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 123 ОТ 20 МАЙ 2014 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА КУЛТУРАТА ЗА 2014 Г. ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 123 ОТ 20 МАЙ 2019 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ЗА 2019 Г. ЗА ИЗПЛАЩАНЕ НА ДЪРЖАВНА ПАРИЧНА НАГРАДА ЗА ПРОЯВЕНА ЛИЧНА ДОБЛЕСТ ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЩЕСТВЕН И ГРАЖДАНСКИ ДЪЛГ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 123 ОТ 23 МАЙ 2013 Г. ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА СРЕДСТВА ОТ ЦЕНТРАЛНИЯ БЮДЖЕТ ЗА 2013 Г. ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ТРАНСПОРТА, ИНФОРМАЦИОННИТЕ ТЕХНОЛОГИИ И СЪОБЩЕНИЯТА ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА ПРИОРИТЕТНИЯ ИНФРАСТРУКТУРЕН ПРОЕКТ "ИЗГРАЖДАНЕ НА ... ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 123 ОТ 25 МАЙ 2009 Г. ЗА ИЗИСКВАНИЯТА ЗА ИНСТИТУЦИОНАЛНА ИДЕНТИЧНОСТ НА АДМИНИСТРАЦИИТЕ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 123 ОТ 29 ЮНИ 2018 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ОТБРАНАТА ЗА 2018 Г. ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 123 ОТ 3 ЮНИ 1998 Г. ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА НОВ РАЗМЕР НА СОЦИАЛНАТА ПЕНСИЯ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 123 ОТ 30 МАЙ 2006 Г. ЗА ЗАКРИВАНЕ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИЯ КОЛЕЖ - ПАЗАРДЖИК, В СТРУКТУРАТА НА ПЛОВДИВСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ "ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ" ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 123 ОТ 7 ЮЛИ 2000 Г. ЗА ПРЕОБРАЗУВАНЕ НА КОМИТЕТА ЗА МЛАДЕЖТА, ФИЗИЧЕСКОТО ВЪЗПИТАНИЕ И СПОРТА В ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ ЗА МЛАДЕЖТА И СПОРТА ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 124 ОТ 18 МАЙ 2016 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА НА СЪДЕБНАТА ВЛАСТ ЗА 2016 Г. ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 124 ОТ 20 МАЙ 2014 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ ТРАНСФЕРИ ЗА БЮДЖЕТИТЕ НА ОБЩИНИТЕ ЗА 2014 Г. ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 124 ОТ 20 МАЙ 2019 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ ЗА 2019 Г. ПО БЮДЖЕТА НА ДЪРЖАВЕН ФОНД "ЗЕМЕДЕЛИЕ" ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА РАЗХОДИ ЗА ДАНЪК ВЪРХУ ДОБАВЕНАТА СТОЙНОСТ НА ОБЩИНИ ПО ОДОБРЕНИ ЗА ПОДПОМАГАНЕ ПРОЕКТИ ПО ПРОГРАМАТА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ ЗА ПЕРИОДА 2007 - 2013 Г. И 2014 - 2020 Г. И ПО ПРОГРАМАТА ЗА МОРСКО ДЕЛО И РИБАРСТВО ЗА ПЕРИОДА 2014 - 2020 Г. ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 124 ОТ 23 МАЙ 2013 Г. ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ФИНАНСОВИ СРЕДСТВА ОТ ЦЕНТРАЛНИЯ БЮДЖЕТ ЗА 2013 Г. ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ИКОНОМИКАТА, ЕНЕРГЕТИКАТА И ТУРИЗМА ЗА ФИНАНСОВО ОСИГУРЯВАНЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ИЗВЕЖДАНЕ ОТ ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА БЛОКО... ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 124 ОТ 28 ЮНИ 2017 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛЕН ТРАНСФЕР ПО БЮДЖЕТА НА ДЪРЖАВНОТО ОБЩЕСТВЕНО ОСИГУРЯВАНЕ ЗА 2017 Г. ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 124 ОТ 6 ЮНИ 2003 Г. ЗА СЪЗДАВАНЕ НА ДЪРЖАВНИ КУЛТУРНИ ИНСТИТУТИ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 125 ОТ 18 МАЙ 2016 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ПРОГНОЗНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА РАЗХОДИТЕ ЗА ПОДГОТОВКА И ПРОВЕЖДАНЕ НА БЪЛГАРСКОТО ПРЕДСЕДАТЕЛСТВО НА СЪВЕТА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ПРЕЗ 2018 Г. И НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ ЗА 2016 Г. ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 125 ОТ 20 МАЙ 2014 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА СРЕДСТВА ОТ РЕЗЕРВА ПО ЧЛ. 1, АЛ. 2, РАЗДЕЛ II, Т. 4.1.2 ОТ ЗАКОНА ЗА ДЪРЖАВНИЯ БЮДЖЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА 2014 Г. ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 125 ОТ 20 МАЙ 2019 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ОТБРАНАТА ЗА 2019 Г. ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 125 ОТ 23 МАЙ 2013 Г. ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ СРЕДСТВА ПО БЮДЖЕТА НА БЪЛГАРСКАТА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ ЗА ПОДПОМАГАНЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО НАУЧНО ОБСЛУЖВАНЕ С ВИСОКА ОБЩЕСТВЕНА И ДЪРЖАВНА ЗНАЧИМОСТ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 125 ОТ 29 ЮНИ 2017 Г. ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА РАЗМЕРА НА ЕДНОКРАТНАТА ПОМОЩ ЗА УЧЕНИЦИ, ЗАПИСАНИ В ПЪРВИ КЛАС НА ДЪРЖАВНО ИЛИ ОБЩИНСКО УЧИЛИЩЕ, ЗА ПОКРИВАНЕ НА ЧАСТ ОТ РАЗХОДИТЕ В НАЧАЛОТО НА УЧЕБНАТА 2017 - 2018 ГОДИНА ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 125 ОТ 29 ЮНИ 2018 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ/ТРАНСФЕРИ ОТ РЕЗЕРВА ПО ЧЛ. 1, АЛ. 2, РАЗДЕЛ ІІ, Т. 5.1 ОТ ЗАКОНА ЗА ДЪРЖАВНИЯ БЮДЖЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА 2018 Г. ЗА НЕПРЕДВИДЕНИ И/ИЛИ НЕОТЛОЖНИ РАЗХОДИ ЗА ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ, ОВЛАДЯВАНЕ И ПРЕОДОЛЯВАНЕ НА ПОСЛЕДИЦИТЕ ОТ БЕДСТВИЯ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 126 ОТ 11 ЮЛИ 2000 Г. ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ ОТ РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ НА РЕЗОЛЮЦИИ НА СЪВЕТА ЗА СИГУРНОСТ НА ООН № 864 (1993), 1127 (1997), 1173 (1998), 1237 (1999) И 1295 (2000) ОТНОСНО ВЪВЕЖДАНЕ И ПРИЛАГАНЕ НА САНКЦИИ СРЕЩУ НАЦИОНАЛНИЯ СЪЮЗ ЗА ПЪ... ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 126 ОТ 18 ЮНИ 2020 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛЕН ТРАНСФЕР ПО БЮДЖЕТА НА ДЪРЖАВНОТО ОБЩЕСТВЕНО ОСИГУРЯВАНЕ ЗА 2020 Г. ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 126 ОТ 20 МАЙ 2016 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ/ТРАНСФЕРИ ЗА 2016 Г. ЗА ИЗПЛАЩАНЕ НА СТИПЕНДИИ ПО ПРОГРАМАТА НА МЕРКИТЕ ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕЦА С ИЗЯВЕНИ ДАРБИ ОТ ДЪРЖАВНИ И ОБЩИНСКИ УЧИЛИЩА ПРЕЗ 2016 Г., ПРИЕТА С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 68 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2016 Г. (ДВ, БР. 28 ОТ 2016 Г.) ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 126 ОТ 21 МАЙ 2015 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ПРАВОСЪДИЕТО ЗА 2015 Г. ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 127 ЗА СЪХРАНЯВАНЕТО И ИЗПОЛЗВАНЕТО НА АРХИВНИТЕ ДОКУМЕНТИ НА ПОЛИТИЧЕСКИТЕ ПАРТИИ, СЪЗДАДЕНИ ДО 10 НОЕМВРИ 1989 Г., В ДЪРЖАВНИТЕ АРХИВИ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 127 ОТ 15 МАЙ 2001 Г. ЗА ПОЕТАПНО НАМАЛЯВАНЕ ЧИСЛЕНИЯ СЪСТАВ НА ВОЕННОСЛУЖЕЩИТЕ НА НАБОРНА ВОЕННА СЛУЖБА В МИНИСТЕРСТВОТО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ И ЗА УВЕЛИЧАВАНЕ ЩАТНАТА ЧИСЛЕНОСТ НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 127 ОТ 18 ЮНИ 2020 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ/ТРАНСФЕРИ ЗА 2020 Г. ЗА ИЗПЛАЩАНЕ НА МИНИМАЛНИ ДИФЕРЕНЦИРАНИ РАЗМЕРИ НА ПАРИЧНИТЕ СРЕДСТВА ЗА ФИЗИЧЕСКА АКТИВНОСТ, ФИЗИЧЕСКО ВЪЗПИТАНИЕ, СПОРТ И СПОРТНО-ТУРИСТИЧЕСКА ДЕЙНОСТ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 127 ОТ 22 МАЙ 2014 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ И ТРАНСФЕРИ ЗА ЗАКУПУВАНЕ НА УЧЕБНИЦИ И НА УЧЕБНИ ПОМАГАЛА ЗА ДЕЦАТА И УЧЕНИЦИТЕ В ДЕТСКИТЕ ГРАДИНИ И УЧИЛИЩА ЗА 2014 Г. ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 127 ОТ 24 ЮНИ 2002 Г. ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА СРЕДСТВА ОТ ЦЕНТРАЛНИЯ БЮДЖЕТ ЗА ОРГАНИЗИРАНЕ И ПРОВЕЖДАНЕ НА НАЦИОНАЛНОТО ЧЕСТВАНЕ НА 165-ГОДИШНИНАТА ОТ РОЖДЕНИЕТО НА ВАСИЛ ЛЕВСКИ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 127 ОТ 29 ЮНИ 2017 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА ЗА 2017 Г. ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 128 ОТ 1 АПРИЛ 2021 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ ЗА 2021 Г. ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 128 ОТ 12 МАЙ 2011 Г. ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ БЮДЖЕТНИ КРЕДИТИ ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ВЪНШНИТЕ РАБОТИ ЗА 2011 Г. ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 128 ОТ 18 ЮНИ 2020 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ВЪНШНИТЕ РАБОТИ ЗА 2020 Г. ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 128 ОТ 2 ЮНИ 2006 Г. ЗА ЗАКРИВАНЕ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИЯ КОЛЕЖ "СВ. ИВАН РИЛСКИ" - ДУПНИЦА, В СТРУКТУРАТА НА ТЕХНИЧЕСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ - СОФИЯ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 128 ОТ 22 МАЙ 2014 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА СРЕДСТВА ОТ РЕЗЕРВА ПО ЧЛ. 1, АЛ. 2, РАЗДЕЛ II, Т. 4.1.2 И АЛ. 5, Т. 4 ОТ ЗАКОНА ЗА ДЪРЖАВНИЯ БЮДЖЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА 2014 Г. ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 128 ОТ 22 МАЙ 2019 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ ТРАНСФЕРИ ЗА 2019 Г. ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 128 ОТ 25 МАЙ 2009 Г. ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НОВ РАЗМЕР НА СОЦИАЛНАТА ПЕНСИЯ ЗА СТАРОСТ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 128 ОТ 28 ЮНИ 2002 Г. ЗА СЪЗДАВАНЕ НА ЦЕНТЪР ЗА ПОДВОДНА АРХЕОЛОГИЯ КАТО ДЪРЖАВЕН КУЛТУРЕН ИНСТИТУТ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 128 ОТ 29 ЮНИ 2017 Г. ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА КРИТЕРИИ ЗА ВКЛЮЧВАНЕ В СПИСЪКА НА СРЕДИЩНИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ И УЧИЛИЩА ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 128 ОТ 5 ЮЛИ 2018 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ ПЛАЩАНИЯ ОТ ЦЕНТРАЛНИЯ БЮДЖЕТ ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ТРАНСПОРТА, ИНФОРМАЦИОННИТЕ ТЕХНОЛОГИИ И СЪОБЩЕНИЯТА ЗА 2018 Г. ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ НА "ХОЛДИНГ БДЖ" – ЕАД ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 129 ОТ 10 ЮНИ 1996 Г. ЗА ЗАКРИВАНЕ НА КОМИТЕТА ПО ЕНЕРГЕТИКА ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 129 ОТ 18 ЮНИ 2020 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ ЗА 2020 Г. ПО БЮДЖЕТА НА ДЪРЖАВЕН ФОНД "ЗЕМЕДЕЛИЕ" ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА РАЗХОДИ ЗА ДАНЪК ВЪРХУ ДОБАВЕНАТА СТОЙНОСТ НА ОБЩИНИ ПО ОДОБРЕНИ ЗА ПОДПОМАГАНЕ ПРОЕКТИ ПО ПРОГРАМАТА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ ЗА ПЕРИОДА 2014 - 2020 Г. ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 129 ОТ 2 ЮНИ 2006 Г. ЗА ЗАКРИВАНЕ НА ФАКУЛТЕТА ПО ТРОПИЧНО И СУБТРОПИЧНО ЗЕМЕДЕЛИЕ В СТРУКТУРАТА НА АГРАРНИЯ УНИВЕРСИТЕТ - ПЛОВДИВ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 129 ОТ 22 МАЙ 2014 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ ТРАНСФЕРИ ЗА БЮДЖЕТИТЕ НА ОБЩИНИ ЗА 2014 Г. ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 129 ОТ 25 МАЙ 2009 Г. ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ РАЗМЕРА НА ЕДНОКРАТНАТА ЦЕЛЕВА ПОМОЩ ЗА УЧЕНИЦИ, ЗАПИСАНИ В ПЪРВИ КЛАС НА ДЪРЖАВНО ИЛИ ОБЩИНСКО УЧИЛИЩЕ, ЗА ПОКРИВАНЕ НА ЧАСТ ОТ РАЗХОДИТЕ В НАЧАЛОТО НА УЧЕБНАТА 2009 - 2010 Г. ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 129 ОТ 27 ЮНИ 2005 Г. ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА СРЕДСТВА ОТ РЕПУБЛИКАНСКИЯ БЮДЖЕТ ЗА 2005 Г. ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ИКОНОМИКАТА И ЕНЕРГЕТИКАТА (ЗАГЛ. ИЗМ. - ДВ, БР. 78 ОТ 2005 Г., В СИЛА ОТ 01.10.2005 Г.) ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 129 ОТ 29 ЮНИ 2017 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ/ТРАНСФЕРИ ЗА 2017 Г. ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 129 ОТ 5 ЮЛИ 1991 Г. ЗА ПРЕМИНАВАНЕ КЪМ ДОГОВАРЯНЕ НА РАБОТНАТА ЗАПЛАТА ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 129 ОТ 6 ЮНИ 2008 Г. ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НОВ РАЗМЕР НА СОЦИАЛНАТА ПЕНСИЯ ЗА СТАРОСТ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 13 ОТ 21 ЯНУАРИ 2002 Г. ЗА ОТПУСКАНЕ НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ОТБРАНАТА НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ СРЕДСТВА ОТ РЕПУБЛИКАНСКИЯ БЮДЖЕТ ЗА ПОЕМАНЕ НА РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С УЧАСТИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ В ОПЕРАЦИЯТА НА МЕЖДУНАРОДНИТЕ СИЛИ ЗА ПОДДЪРЖАНЕ НА... ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 13 ОТ 21 ЯНУАРИ 2016 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ ТРАНСФЕРИ ЗА 2016 Г. ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 13 ОТ 21 ЯНУАРИ 2021 Г. ЗА ПРИЕМАНЕ НА АКТУАЛИЗИРАН СПИСЪК НА ЗАЩИТЕНИТЕ ОТ ДЪРЖАВАТА СПЕЦИАЛНОСТИ ОТ ПРОФЕСИИ ЗА УЧЕБНАТА 2021/2022 ГОДИНА И НА АКТУАЛИЗИРАН СПИСЪК СЪС СПЕЦИАЛНОСТИ ОТ ПРОФЕСИИ, ПО КОИТО Е НАЛИЦЕ ОЧАКВАН НЕДОСТИГ ОТ СПЕЦИАЛИСТИ НА ПАЗАРА НА ТРУДА, ЗА УЧЕБНАТА 2021/2022 ГОДИНА ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 13 ОТ 22 ЯНУАРИ 2001 Г. ЗА ЗАКРИВАНЕ НА ФАКУЛТЕТА ПО СПЕЦИАЛНА ПОДГОТОВКА В СТРУКТУРАТА НА ФИЛИАЛ - ПЛОВДИВ, НА ТЕХНИЧЕСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ - СОФИЯ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 13 ОТ 24 ЯНУАРИ 2019 Г. ЗА ОТКРИВАНЕ НА ИНСТИТУТИ В СТРУКТУРАТА НА СОФИЙСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ" ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 13 ОТ 29 АПРИЛ 1988 Г. ЗА ПОДГОТОВКА НА КАДРИ И НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ ЗА МИКРОЕЛЕКТРОНИКАТА ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 13 ОТ 30 ЯНУАРИ 2006 Г. ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА РАЗХОДВАНЕ НА ЦЕЛЕВИ СРЕДСТВА ЗА ДИАГНОСТИКА И ЛЕЧЕНИЕ В ЛЕЧЕБНИ ЗАВЕДЕНИЯ ЗА БОЛНИЧНА ПОМОЩ НА БЪЛГАРСКИ ГРАЖДАНИ ПРЕЗ 2006 Г., КОИТО НЯМАТ ДОХОД И/ИЛИ ЛИЧНО ИМУЩЕСТВО, КОЕТО... ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 13 ОТ 31 ЯНУАРИ 2014 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ ЗА 2014 Г. ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 13 ОТ 31 ЯНУАРИ 2018 Г. ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ВТОРОСТЕПЕННИТЕ РАЗПОРЕДИТЕЛИ С БЮДЖЕТ КЪМ МИНИСТЪРА НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 130 ОТ 12 МАЙ 2011 Г. ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ РАЗМЕРА НА ЕДНОКРАТНАТА ЦЕЛЕВА ПОМОЩ ЗА УЧЕНИЦИ, ЗАПИСАНИ В ПЪРВИ КЛАС НА ДЪРЖАВНО ИЛИ ОБЩИНСКО УЧИЛИЩЕ, ЗА ПОКРИВАНЕ НА ЧАСТ ОТ РАЗХОДИТЕ В НАЧАЛОТО НА УЧЕБНАТА 2011 - 2012 Г. ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 130 ОТ 12 ЮНИ 2007 Г. ЗА РАЗРЕШАВАНЕ НА БЮДЖЕТНИ КРЕДИТИ ЗА СМЕТКА НА ДЪРЖАВНИ ИНВЕСТИЦИОННИ ЗАЕМИ ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ОТБРАНАТА И ПО БЮДЖЕТА НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 130 ОТ 16 ЮНИ 2003 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ТАРИФА ЗА ДЪРЖАВНИТЕ ТАКСИ, КОИТО СЕ СЪБИРАТ ЗА РЕГИСТРИРАНЕ НА СКЛАД СЪГЛАСНО ЗАКОНА ЗА ЗАДЪЛЖИТЕЛНИТЕ ЗАПАСИ ОТ НЕФТ И НЕФТОПРОДУКТИ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 130 ОТ 27 МАЙ 2019 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ ТРАНСФЕРИ ПО БЮДЖЕТИТЕ НА ОБЩИНИТЕ ЗА 2019 Г. ЗА РАБОТА С ДЕЦА И УЧЕНИЦИ ОТ УЯЗВИМИ ГРУПИ В ДЕТСКИТЕ ГРАДИНИ И УЧИЛИЩАТА И ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНО ФИНАНСИРАНЕ ЗА ИЗДРЪЖКА НА ПАРАЛЕЛКИ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА КВАЛИФИКАЦИЯ ПО ЗАЩИТЕНИ СПЕЦИАЛНОСТИ ОТ ПРОФЕСИИ И СПЕЦИАЛНОСТИ ОТ ПРОФЕСИИ, ПО КОИТО Е НАЛИЦЕ ОЧАКВАН НЕДОСТИГ ОТ СПЕЦИАЛИСТИ НА ПАЗАРА НА ТРУДА ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 130 ОТ 28 МАЙ 2015 Г. ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА НОВ РАЗМЕР НА СОЦИАЛНАТА ПЕНСИЯ ЗА СТАРОСТ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 130 ОТ 5 ЮЛИ 2018 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ/ТРАНСФЕРИ ЗА 2018 Г. ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ ЗА ОБЕЗПЕЧАВАНЕ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА МЕРКИ ЗА ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ ПОЯВАТА НА АФРИКАНСКА ЧУМА ПО СВИНЕТЕ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 131 ОТ 12 МАЙ 2011 Г. ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ СРЕДСТВА ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ОТБРАНАТА ЗА 2011 Г. ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 131 ОТ 23 МАЙ 2014 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ ЗА 2014 Г., В Т. Ч. ЗА БЪЛГАРСКИЯ ЧЕРВЕН КРЪСТ, ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ХУМАНИТАРНА ПОМОЩ НА РЕПУБЛИКА СЪРБИЯ И НА БОС... ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 131 ОТ 28 ЮНИ 2005 Г. ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА РОЛЯТА И ФУНКЦИИТЕ НА НАЦИОНАЛНИЯ РЪКОВОДИТЕЛ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕТО МУ С РЪКОВОДИТЕЛЯ НА ПРОГРАМА/РЪКОВОДИТЕЛЯ НА УПРАВЛЯВАЩ ОРГАН ПО КОХЕЗИОННИЯ ФОНД ПО РЕГЛАМЕНТ № 1164/94 ПРИ УПРАВЛЕНИЕ НА ПОМОЩТА, ПРЕДОСТАВЕНА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ПО ПРЕДПРИСЪЕДИНИТЕЛНИЯ ИНСТРУМЕНТ ФАР И КОХЕЗИОННИЯ ФОНД ПО РЕГЛАМЕНТ № 1164/94 (ЗАГЛ. ИЗМ. - ДВ, БР. 57 ОТ 2008 Г., В СИЛА ОТ 24.06.2008 Г.) ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 131 ОТ 30 МАЙ 2019 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ/ТРАНСФЕРИ ЗА 2019 Г. ЗА ИЗПЛАЩАНЕ НА СТИПЕНДИИ И ЕДНОКРАТНО ФИНАНСОВО ПОДПОМАГАНЕ ПО ПРОГРАМАТА НА МЕРКИТЕ ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕЦА С ИЗЯВЕНИ ДАРБИ ОТ ДЪРЖАВНИ, ОБЩИНСКИ И ЧАСТНИ УЧИЛИЩА ПРЕЗ 2019 Г., ПРИЕТА С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 97 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2019 Г. (ДВ, БР. 36 ОТ 2019 Г.) ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 131 ОТ 5 ЮНИ 2006 Г. ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ СУБСИДИИ ЗА БЪЛГАРСКОТО НАЦИОНАЛНО РАДИО И ЗА БЪЛГАРСКАТА ТЕЛЕГРАФНА АГЕНЦИЯ ЗА 2006 Г. ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 131 ОТ 6 ЮНИ 2008 Г. ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ФИНАНСОВА ПОМОЩ НА КИТАЙСКАТА НАРОДНА РЕПУБЛИКА И НА БИРМА/МИАНМА ЗА НАМАЛЯВАНЕ НА НЕГАТИВНИТЕ ПОСЛЕДИЦИ ОТ СПОЛЕТЕЛИТЕ ГИ ПРИРОДНИ БЕДСТВИЯ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 132 ОТ 12 ЮНИ 2007 Г. ЗА РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА СРЕДСТВАТА ПО Т. 22 ОТ ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 КЪМ ЧЛ. 8, АЛ. 1 ОТ ЗАКОНА ЗА ДЪРЖАВНИЯ БЮДЖЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА 2007 Г. ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 132 ОТ 15 ЮНИ 2004 Г. ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА СРЕДСТВА ОТ ЦЕНТРАЛНИЯ БЮДЖЕТ ЗА 2004 Г. ВЪВ ВРЪЗКА С ДЕЛОТО СРЕЩУ БЪЛГАРСКИТЕ МЕДИЦИ В ЛИБИЯ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 132 ОТ 16 ЮЛИ 1992 Г. ЗА ИЗДИРВАНЕ И ВРЪЩАНЕ НА НЕДВИЖИМОТО И ДВИЖИМОТО ИМУЩЕСТВО, ПРЕДМЕТ НА ОБЯВЕНИТЕ ЗА НИЩОЖНИ СДЕЛКИ, СКЛЮЧЕНИ ОТ ТРУДОВОКООПЕРАТИВНИТЕ ЗЕМЕДЕЛСКИ СТОПАНСТВА СЛЕД 1 ЯНУАРИ 1990 Г. ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 132 ОТ 18 ЮНИ 2020 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ/ТРАНСФЕРИ ЗА 2020 Г. ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 132 ОТ 22 МАЙ 2001 Г. ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ СРЕДСТВА ЗА ФИНАНСИРАНЕ ПРОЕКТИРАНЕТО НА ЕДИННАТА ИНФОРМАЦИОННА СИСТЕМА ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА ПРЕСТЪПНОСТТА ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 132 ОТ 29 МАЙ 2015 Г. ЗА УРЕЖДАНЕ НА ОТНОШЕНИЯТА ВЪВ ВРЪЗКА С ПРЕОБРАЗУВАНЕТО НА СТРУКТУРИТЕ ПО § 94, АЛ. 1 ОТ ПРЕХОДНИТЕ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИТЕ РАЗПОРЕДБИ НА ЗАКОНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА МИНИСТЕРСТВОТО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ (ДВ, БР. 14 ОТ 2015 Г.) ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 132 ОТ 30 МАЙ 2019 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ ТРАНСФЕРИ ЗА ЗАКУПУВАНЕ НА ПОЗНАВАТЕЛНИ КНИЖКИ, УЧЕБНИЦИ, ДОСТЪП ДО ЕЛЕКТРОННО ЧЕТИМИ УЧЕБНИЦИ, УЧЕБНИ КОМПЛЕКТИ И УЧЕБНИ ПОМАГАЛА ЗА ДЕЦАТА И УЧЕНИЦИТЕ В ОБЩИНСКИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ И УЧИЛИЩА ЗА 2019 Г. ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 132 ОТ 5 АПРИЛ 2021 Г. ЗА КООРДИНАЦИЯ НА УЧАСТИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ В ГЛОБАЛНАТА ИНИЦИАТИВА "ПАРТНЬОРСТВО ЗА ОТКРИТО УПРАВЛЕНИЕ" ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 132 ОТ 5 ЮНИ 2006 Г. ЗА РАЗРЕШАВАНЕ НА БЮДЖЕТНИ КРЕДИТИ ЗА СМЕТКА НА ДЪРЖАВЕН ИНВЕСТИЦИОНЕН ЗАЕМ ЗА ДРУГИ ЦЕЛИ ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО ЗА 2006 Г. ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 133 ОТ 10 ЮНИ 1998 Г. ЗА ПРИЕМАНЕ НА НОВА СТРУКТУРА НА СТРОИТЕЛНИТЕ ВОЙСКИ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 133 ОТ 12 ЮНИ 1996 Г. ЗА ВЪВЕЖДАНЕ НА ЗАЩИТНА МЯРКА ПО ВНОСА НА ВЕЛОСИПЕДИ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 133 ОТ 14 ДЕКЕМВРИ 1990 Г. ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА УСЛОВИЯ ЗА РАЗВИТИЕТО И ФУНКЦИОНИРАНЕТО НА ФОНДАЦИИТЕ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 133 ОТ 18 ЮНИ 2020 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ/ТРАНСФЕРИ ЗА 2020 Г. ЗА ИЗПЛАЩАНЕ НА СТИПЕНДИИ ПО ПРОГРАМАТА НА МЕРКИТЕ ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕЦА С ИЗЯВЕНИ ДАРБИ ОТ ДЪРЖАВНИ, ОБЩИНСКИ И ЧАСТНИ УЧИЛИЩА ПРЕЗ 2020 Г., ПРИЕТА С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 50 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2020 Г. (ДВ, БР. 30 ОТ 2020 Г.) ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 133 ОТ 2 ЮЛИ 2010 Г. ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА СРЕДСТВА НА БЪЛГАРСКИЯ ЧЕРВЕН КРЪСТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПЛАНА ЗА РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ХРАНИ ОТ ИНТЕРВЕНЦИОННИТЕ ЗАПАСИ НА ОБЩНОСТТА ЗА СОЦИАЛНО СЛАБИ ЛИЦА ЗА 2010 Г. ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 133 ОТ 3 ЮНИ 2016 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ ЗА 2016 Г. ЗА ИЗПЛАЩАНЕ НА МИНИМАЛНИ ДИФЕРЕНЦИРАНИ РАЗМЕРИ НА ПАРИЧНИТЕ СРЕДСТВА ЗА ФИЗИЧЕСКО ВЪЗПИТАНИЕ И СПОРТ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 134 ОТ 10 ЮЛИ 1991 Г. ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ОСНОВНИТЕ ФУНКЦИИ И ЗАДАЧИ НА МИНИСТЕРСТВОТО НА СТРОИТЕЛСТВОТО, АРХИТЕКТУРАТА И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 134 ОТ 14 ЮНИ 2013 Г. ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ РАЗМЕРА НА ТАКСИТЕ ЗА ПРЕМИНАВАНЕ НА ПЪТНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА ПО НОВИЯ КОМБИНИРАН (ПЪТЕН И ЖЕЛЕЗОПЪТЕН) МОСТ НА РЕКА ДУНАВ МЕЖДУ ГРАДОВЕТЕ ВИДИН (РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ) И КАЛАФАТ (РУМЪНИЯ), СЪБИРАНИ ОТ СЪ... ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 134 ОТ 18 ЮНИ 2020 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ПРОМЕНИ ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ИКОНОМИКАТА ЗА 2020 Г. ВЪВ ВРЪЗКА С УВЕЛИЧАВАНЕ КАПИТАЛА НА ТЪРГОВСКО ДРУЖЕСТВО ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 134 ОТ 29 МАЙ 2015 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛЕН ТРАНСФЕР ПО БЮДЖЕТА НА СТОЛИЧНАТА ОБЩИНА ЗА 2015 Г. ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 134 ОТ 29 ЮНИ 2005 Г. ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА СРЕДСТВА ВЪВ ВРЪЗКА С УВЕЛИЧАВАНЕ КАПИТАЛА НА "БОЛГАРПРОДУКТ" - АД, ХАСКОВО ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 134 ОТ 29 ЮНИ 2012 Г. ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА УСЛОВИЯТА, КРИТЕРИИТЕ И РЕДА ЗА ФИНАНСОВО ПОДПОМАГАНЕ НА ОБЩИНИТЕ ЗА ДОСТЪПА ИМ ДО ФИНАНСИРАНЕ ОТ ФОНДА ЗА ОРГАНИТЕ НА МЕСТНОТО САМОУПРАВЛЕНИЕ В БЪЛГАРИЯ "ФЛАГ" - ЕАД ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 134 ОТ 31 МАЙ 2019 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ/ТРАНСФЕРИ ЗА 2019 Г. ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 134 ОТ 5 ЮЛИ 2017 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ/ТРАНСФЕРИ ЗА 2017 Г. ЗА ИЗПЛАЩАНЕ НА СТИПЕНДИИ ПО ПРОГРАМАТА НА МЕРКИТЕ ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕЦА С ИЗЯВЕНИ ДАРБИ ОТ ДЪРЖАВНИ И ОБЩИНСКИ УЧИЛИЩА ПРЕЗ 2017 Г., ПРИЕТА С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 46 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2017 Г. (ДВ, БР. 22 ОТ 2017 Г.) ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 134 ОТ 9 ЮЛИ 2018 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ ЗА 2018 Г. ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 135 ОТ 13 ЮНИ 1996 Г. ЗА РАЗПОЛАГАНЕ И ФУНКЦИОНИРАНЕ НА ЗЕНИТЕН ПОЛИГОН НА БЪЛГАРСКАТА АРМИЯ В РАЙОНА НА НОС ШАБЛА ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 135 ОТ 15 ЮЛИ 1993 Г. ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ОТГОВОРНИ ДЪРЖАВНИ СЛУЖИТЕЛИ, ЧИИТО СПОРОВЕ ЗА ОСВОБОЖДАВАНЕ НЕ СЕ РАЗГЛЕЖДАТ ОТ СЪДИЛИЩАТА ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 135 ОТ 19 ЮЛИ 2000 Г. ЗА СЪЗДАВАНЕ НА ДЪРЖАВНО-ОБЩЕСТВЕНА КОНСУЛТАТИВНА КОМИСИЯ ТРАСЕКА ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 135 ОТ 21 ЮНИ 2013 Г. ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ РАЗМЕРА НА ЕДНОКРАТНАТА ЦЕЛЕВА ПОМОЩ ЗА УЧЕНИЦИ, ЗАПИСАНИ В ПЪРВИ КЛАС НА ДЪРЖАВНО ИЛИ ОБЩИНСКО УЧИЛИЩЕ, ЗА ПОКРИВАНЕ НА ЧАСТ ОТ РАЗХОДИТЕ В НАЧАЛОТО НА УЧЕБНАТА 2013/2014 Г. ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 135 ОТ 29 МАЙ 2015 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ ТРАНСФЕРИ ЗА ЗАКУПУВАНЕ НА УЧЕБНИЦИ И УЧЕБНИ ПОМАГАЛА ЗА ДЕЦАТА И УЧЕНИЦИТЕ В ОБЩИНСКИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ И УЧИЛИЩА ЗА 2015 Г. ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 135 ОТ 29 ЮНИ 2012 Г. ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ БЮДЖЕТНИ КРЕДИТИ ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО ЗА ФИНАНСИРАНЕ ДЕЙНОСТТА НА НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ "СТРАТЕГИЧЕСКИ ИНФРАСТРУКТУРНИ ПРОЕКТИ" ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 135 ОТ 3 ЮЛИ 2002 Г. ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ В СТРУКТУРАТА НА ТРАКИЙСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ - СТАРА ЗАГОРА ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 135 ОТ 31 МАЙ 2014 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ ЗА 2014 Г. ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 135 ОТ 5 ЮЛИ 2017 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ/ТРАНСФЕРИ ЗА 2017 Г. ЗА ИЗПЛАЩАНЕ НА СТИПЕНДИИ ПО ПРОГРАМАТА НА МЕРКИТЕ ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕЦА С ИЗЯВЕНИ ДАРБИ ОТ ДЪРЖАВНИ И ОБЩИНСКИ УЧИЛИЩА ПРЕЗ 2017 Г., ПРИЕТА С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 46 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2017 Г. (ДВ, БР. 22 ОТ 2017 Г.) ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 135 ОТ 6 ЮНИ 2019 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ/ТРАНСФЕРИ ЗА 2019 Г. ЗА ИЗПЛАЩАНЕ НА СТИПЕНДИИ ПО ПРОГРАМАТА НА МЕРКИТЕ ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕЦА С ИЗЯВЕНИ ДАРБИ ОТ ДЪРЖАВНИ, ОБЩИНСКИ И ЧАСТНИ УЧИЛИЩА ПРЕЗ 2019 Г., ПРИЕТА С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 97 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 25 АПРИЛ 2019 Г. (ДВ, БР. 36 ОТ 2019 Г.) ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 136 ОТ 14 ЮНИ 2007 Г. ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НОВ РАЗМЕР НА СОЦИАЛНАТА ПЕНСИЯ ЗА СТАРОСТ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 136 ОТ 17 ЮЛИ 1992 Г. ЗА ПРЕБРОЯВАНЕ НА НАСЕЛЕНИЕТО И ЖИЛИЩНИЯ ФОНД ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 136 ОТ 21 ЮНИ 2013 Г. ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА СРЕДСТВА НА БЪЛГАРСКИЯ ЧЕРВЕН КРЪСТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПЛАН 2013 Г. ЗА РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ХРАНИ ОТ ИНТЕРВЕНЦИОННИТЕ ЗАПАСИ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ЗА НАЙ-НУЖДАЕЩИ СЕ ЛИЦА ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 136 ОТ 29 МАЙ 2015 Г. ЗА СЪЗДАВАНЕ НА НАЦИОНАЛЕН СЪВЕТ ПО АНТИКОРУПЦИОННИ ПОЛИТИКИ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 136 ОТ 3 ЮЛИ 2002 Г. ЗА ЗАКРИВАНЕ НА ИНСТИТУТА ЗА ПОВИШАВАНЕ КВАЛИФИКАЦИЯТА НА УЧИТЕЛИТЕ - СТАРА ЗАГОРА ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 136 ОТ 31 МАЙ 2014 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛЕН ТРАНСФЕР ЗА БЮДЖЕТА НА ДЪРЖАВНОТО ОБЩЕСТВЕНО ОСИГУРЯВАНЕ ЗА 2014 Г. ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 136 ОТ 5 ЮЛИ 2017 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ ТРАНСФЕРИ ПО БЮДЖЕТИТЕ НА ОБЩИНИТЕ ЗА 2017 Г. ЗА ФИНАНСОВО ОСИГУРЯВАНЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА "ОПТИМИЗАЦИЯ НА УЧИЛИЩНАТА МРЕЖА", ОДОБРЕНА С РЕШЕНИЕ № 216 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2017 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА НАЦИОНАЛНИ ПРОГРАМИ ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 136 ОТ 6 ЮНИ 2019 Г. ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА НОВ РАЗМЕР НА СОЦИАЛНАТА ПЕНСИЯ ЗА СТАРОСТ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 136 ОТ 8 ЮНИ 2016 Г. ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА НОВ РАЗМЕР НА СОЦИАЛНАТА ПЕНСИЯ ЗА СТАРОСТ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 136 ОТ 9 ЮЛИ 2010 Г. ЗА РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА СРЕДСТВАТА ПО Т. 27 ОТ ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 КЪМ ЧЛ. 9, АЛ. 1 ОТ ЗАКОНА ЗА ДЪРЖАВНИЯ БЮДЖЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА 2010 Г. ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 137 ОТ 10 ЮЛИ 2018 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ ТРАНСФЕРИ ПО БЮДЖЕТИТЕ НА ОБЩИНИТЕ ЗА 2018 Г. ЗА ФИНАНСОВО ОСИГУРЯВАНЕ НА ДЕЙНОСТИ ПО НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА "ОПТИМИЗАЦИЯ НА ВЪТРЕШНАТА СТРУКТУРА НА ПЕРСОНАЛА В ИНСТИТУЦИИТЕ ОТ СИСТЕМАТА НА ПРЕДУЧИЛИЩНОТО И УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ", ОДОБРЕНА С РЕШЕНИЕ № 271 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2018 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА НАЦИОНАЛНИ ПРОГРАМИ ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 137 ОТ 13 МАЙ 2011 Г. ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ СРЕДСТВА ОТ ЦЕНТРАЛНИЯ БЮДЖЕТ ЗА 2011 Г. ЧРЕЗ БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ОБРАЗОВАНИЕТО, МЛАДЕЖТА И НАУКАТА ПО САМОСТОЯТЕЛНИТЕ БЮДЖЕТИ НА ДЪРЖАВНИТЕ ВИСШИ УЧИЛИЩА ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 137 ОТ 21 ЮНИ 2013 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ БЮДЖЕТНИ КРЕДИТИ ПО БЮДЖЕТА НА АВИООТРЯД 28 ЗА 2013 Г. ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 137 ОТ 25 ЮНИ 2020 Г. ЗА ПРИЕМАНЕ НА СПИСЪК НА ПРОФЕСИОНАЛНИ НАПРАВЛЕНИЯ И ЗАЩИТЕНИ СПЕЦИАЛНОСТИ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 137 ОТ 29 МАЙ 2015 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ЗА 2015 Г. ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 137 ОТ 29 ЮНИ 2012 Г. ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ СРЕДСТВА ОТ ЦЕНТРАЛНИЯ БЮДЖЕТ ЗА 2012 Г. НА ФОНДА ЗА ПОКРИВАНЕ НА РАЗХОДИТЕ ЗА ПРИВАТИЗАЦИЯ И СЛЕДПРИВАТИЗАЦИОНЕН КОНТРОЛ КЪМ АГЕНЦИЯТА ЗА ПРИВАТИЗАЦИЯ И СЛЕДПРИВАТИЗАЦИОНЕН КОНТРОЛ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 137 ОТ 31 МАЙ 2014 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ/ТРАНСФЕРИ ЗА 2014 Г. ЗА ИЗПЛАЩАНЕ НА СТИПЕНДИИ ПО ПРОГРАМАТА НА МЕРКИТЕ ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕЦА С ИЗЯВЕНИ ДАРБИ ОТ ДЪРЖАВНИ И ОБЩИНСКИ УЧИЛИЩА ПРЕЗ 2014 Г. ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 137 ОТ 5 ЮЛИ 2017 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ВЪТРЕШНОКОМПЕНСИРАНИ ПРОМЕНИ НА УТВЪРДЕНИТЕ РАЗХОДИ ПО ОБЛАСТИ НА ПОЛИТИКИ/БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА ЗА 2017 Г. ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ "ЛИЧЕН АСИСТЕНТ", "СОЦИАЛЕН АСИСТЕНТ" И "ДОМАШЕН ПОМОЩНИК" ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 137 ОТ 9 ЮНИ 2016 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛЕН ТРАНСФЕР ПО БЮДЖЕТА НА ДЪРЖАВНОТО ОБЩЕСТВЕНО ОСИГУРЯВАНЕ ЗА 2016 Г. ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 138 ОТ 15 ЮЛИ 2010 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ БЮДЖЕТНИ КРЕДИТИ ПО БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА ПЛОВДИВ И ПО БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА РАКОВСКИ ЗА 2010 Г. ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА ИНФРАСТРУКТУРНИ ОБЕКТИ ВЪВ ВРЪЗКА С ПРИЕМАНЕТО И ОБЕЗВРЕЖДАНЕТО НА БАЛИРАНИ О... ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 138 ОТ 15 ЮНИ 2007 Г. ЗА ЗАКРИВАНЕ НА МЕДИЦИНСКИ КОЛЕЖИ В СТРУКТУРАТА НА ТРАКИЙСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ - СТАРА ЗАГОРА ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 138 ОТ 18 ЮЛИ 1991 Г. ЗА ПОДОБРЯВАНЕ НА ИКОНОМИЧЕСКИТЕ УСЛОВИЯ В СЕЛСКОТО СТОПАНСТВО ПРЕЗ 1991 Г. ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 138 ОТ 2 ЮНИ 2014 Г. ЗА СЪЗДАВАНЕ НА НАЦИОНАЛЕН СЪВЕТ ПО ДЕМОГРАФСКА ПОЛИТИКА КЪМ МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 138 ОТ 26 ЮНИ 2020 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ВЪНШНИТЕ РАБОТИ ЗА 2020 Г. ВЪВ ВРЪЗКА С МЕХАНИЗМА ЗА БЕЖАНЦИТЕ В ТУРЦИЯ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 138 ОТ 5 ЮЛИ 2017 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ/ТРАНСФЕРИ ЗА 2017 Г. ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 138 ОТ 9 АПРИЛ 2021 Г. ЗА ПРИЕМАНЕ НА ПРОГРАМА НА МЕРКИТЕ ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕЦА С ИЗЯВЕНИ ДАРБИ ОТ ДЪРЖАВНИ, ОБЩИНСКИ И ЧАСТНИ УЧИЛИЩА ПРЕЗ 2021 Г. ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 139 ОТ 16 ЮЛИ 2010 Г. ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА СРЕДСТВА ОТ РЕПУБЛИКАНСКИЯ БЮДЖЕТ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА АКЦИИ ОТ ДЪРЖАВАТА ВЪВ ВРЪЗКА С УВЕЛИЧАВАНЕТО НА КАПИТАЛА НА ТЪРГОВСКО ДРУЖЕСТВО ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 139 ОТ 20 ЮЛИ 1994 Г. ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ ГРАНИЦИТЕ МЕЖДУ ПОЗЕМЛЕНИЯ И ГОРСКИЯ ФОНД ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 139 ОТ 21 ЮЛИ 1992 Г. ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЧЛ. 7 ОТ ЗАКОНА ЗА ПОЛИТИЧЕСКА И ГРАЖДАНСКА РЕАБИЛИТАЦИЯ НА РЕПРЕСИРАНИ ЛИЦА (ЗАГЛ. ИЗМ. - ДВ, БР. 86 ОТ 2008 Г.) ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 139 ОТ 21 ЮЛИ 2000 Г. ЗА ПРЕОБРАЗУВАНЕ НА ОБЩИНСКИТЕ МУЗЕИ "КЪЩА-МУЗЕЙ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ" - КАРЛОВО, И "КЪЩА-МУЗЕЙ "ХРИСТО БОТЕВ" - КАЛОФЕР, В ДЪРЖАВНИ КУЛТУРНИ ИНСТИТУТИ И ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕТО ИМ НА СТАТУТ НА ДЪРЖАВЕН КУЛТУРЕН ИНСТИТУТ С НАЦИ... ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 139 ОТ 4 ЮНИ 2014 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО ЗА 2014 Г. ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 139 ОТ 4 ЮНИ 2015 Г. ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НОВИ РАЗМЕРИ НА МИНИМАЛНАТА РАБОТНА ЗАПЛАТА ЗА СТРАНАТА ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 139 ОТ 6 ЮЛИ 2017 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ИКОНОМИКАТА ЗА 2017 Г. ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 139 ОТ 9 АПРИЛ 2021 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА КУЛТУРАТА ЗА 2021 Г. ЗА ИЗПЛАЩАНЕ НА ДЪРЖАВНИ ПАРИЧНИ НАГРАДИ ЗА ОСОБЕНИ ЗАСЛУГИ КЪМ БЪЛГАРСКАТА ДЪРЖАВА И НАЦИЯТА ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 14 ОТ 1 ФЕВРУАРИ 1994 Г. ЗА ПРЕОБРАЗУВАНЕ НА ДЪРЖАВНИ ЗДРАВНИ ЗАВЕДЕНИЯ И ОПРЕДЕЛЯНЕ НА БОЛНИЧНА БАЗА НА ВИСШИ МЕДИЦИНСКИ ИНСТИТУТИ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 14 ОТ 19 ЯНУАРИ 2017 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ ЗА 2017 Г. (ЗАГЛ. ИЗМ. - ДВ, БР. 84 ОТ 2017 Г., В СИЛА ОТ 20.10.2017 Г.) ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 14 ОТ 23 ЯНУАРИ 1998 Г. ЗА РАБОТНАТА ЗАПЛАТА В БЮДЖЕТНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ И ДЕЙНОСТИ ПРЕЗ 1998 Г. ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 14 ОТ 25 ЯНУАРИ 2002 Г. ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ ОТ 1 ЯНУАРИ 2002 Г. НА ЗАДЪЛЖЕНИЯТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ, ПРОИЗТИЧАЩИ ОТ СПОРАЗУМЕНИЕТО ЗА СВОБОДНА ТЪРГОВИЯ МЕЖДУ РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И РЕПУБЛИКА ХЪРВАТИЯ, ПОДПИСАНО НА 4 ДЕКЕМВРИ 2001 Г. В СОФИЯ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 14 ОТ 29 ЯНУАРИ 1996 Г. ЗА СЪЗДАВАНЕ НА НАЦИОНАЛНА ИНСПЕКЦИЯ ЗА КОНТРОЛ НА ЗЪРНОТО И ЗЪРНЕНИТЕ ФУРАЖИ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 14 ОТ 31 ЯНУАРИ 2018 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ ЗА 2018 Г. ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 14 ОТ 8 ФЕВРУАРИ 1991 Г. ЗА ВЪТРЕШНИЯ МЕХАНИЗЪМ НА РАЗПЛАЩАНИЯ ПО ВНОСА И ИЗНОСА ПО ЛИКВИДАЦИОННИТЕ СМЕТКИ В ПРЕВОДНИ РУБЛИ СЪС СТРАНИТЕ - ЧЛЕНКИ НА СИВ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 140 ОТ 10 ЮЛИ 1995 Г. ЗА ИКОНОМИЧЕСКИ МЕРКИ ПО ПРИБИРАНЕТО, ИЗКУПУВАНЕТО, СЪХРАНЯВАНЕТО И ТЪРГОВИЯТА С ХЛЕБНО ЗЪРНО ОТ РЕКОЛТА 1995 Г. ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 140 ОТ 10 ЮНИ 2016 Г. ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ РАЗМЕРА НА ЕДНОКРАТНАТА ПОМОЩ ЗА УЧЕНИЦИ, ЗАПИСАНИ В ПЪРВИ КЛАС НА ДЪРЖАВНО ИЛИ ОБЩИНСКО УЧИЛИЩЕ, ЗА ПОКРИВАНЕ НА ЧАСТ ОТ РАЗХОДИТЕ В НАЧАЛОТО НА УЧЕБНАТА 2016 - 2017 ГОДИНА ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 140 ОТ 12 ЮЛИ 2018 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ/ТРАНСФЕРИ ЗА 2018 Г. ЗА ИЗПЛАЩАНЕ НА СТИПЕНДИИ И ЗА ЕДНОКРАТНО ФИНАНСОВО ПОДПОМАГАНЕ ПО ПРОГРАМАТА НА МЕРКИТЕ ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕЦА С ИЗЯВЕНИ ДАРБИ ОТ ДЪРЖАВНИ И ОБЩИНСКИ УЧИЛИЩА ПРЕЗ 2018 Г., ПРИЕТА С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 17 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2018 Г. (ДВ, БР. 14 ОТ 2018 Г.) ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 140 ОТ 13 ЮЛИ 2017 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ/ТРАНСФЕРИ ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ОТБРАНАТА ЗА 2017 Г. ЗА ИЗПЛАЩАНЕ НА МИНИМАЛНИ ДИФЕРЕНЦИРАНИ РАЗМЕРИ НА ПАРИЧНИТЕ СРЕДСТВА ЗА ФИЗИЧЕСКО ВЪЗПИТАНИЕ И СПОРТ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 140 ОТ 21 ЮЛИ 1994 Г. ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ПРЕДЕЛНИ ЦЕНИ НА СЛЪНЧОГЛЕДОВО РАФИНИРАНО МАСЛО ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 140 ОТ 21 ЮЛИ 2000 Г. ЗА СТРУКТУРНИ ПРОМЕНИ В СИСТЕМАТА НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 140 ОТ 23 ЮЛИ 1992 Г. ЗА ПРЕСТРУКТУРИРАНЕ НА РУДОДОБИВА И ПОЕТАПНО ЗАКРИВАНЕ НА НЕЕФЕКТИВНИ ПРОИЗВОДСТВЕНИ МОЩНОСТИ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 140 ОТ 3 АПРИЛ 1997 Г. ЗА ИЗПЛАЩАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНА КОМПЕНСАЦИЯ КЪМ ПЕНСИИТЕ, УВЕЛИЧАВАНЕ НА ПЕНСИИТЕ И ОПРЕДЕЛЯНЕ НОВ РАЗМЕР НА СОЦИАЛНАТА ПЕНСИЯ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 140 ОТ 3 ЮЛИ 2012 Г. ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ СРЕДСТВА ЗА ЧЕСТВАНЕТО НА 100 ГОДИНИ ОТ БАЛКАНСКИТЕ ВОЙНИ (1912 - 1913 Г.) ПРЕЗ 2012 Г. ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 140 ОТ 4 ЮНИ 2014 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ПРОМЕНИ НА УТВЪРДЕНИТЕ РАЗХОДИ ПО ОБЛАСТИ НА ПОЛИТИКИ ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА ЗА 2014 Г. ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 140 ОТ 4 ЮНИ 2015 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ ЗА ФИНАНСИРАНЕТО НА ПРОЕКТИ, СВЪРЗАНИ С ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА НЕОТЛОЖНИ МЕРКИ ЗА 2015 Г. ЗА ПРИСЪЕДИНЯВАНЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ КЪМ ШЕНГЕНСКОТО ПРОСТРАНСТВО ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 140 ОТ 6 ЮНИ 2019 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ ЗА 2019 Г. ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА КУЛТУРАТА ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ПЛАНОВ ПРЕГЛЕД И РЕМОНТ НА МОТОРЕН КОРАБ "ПАРАХОД РАДЕЦКИ", ГР. КОЗЛОДУЙ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 140 ОТ 9 АПРИЛ 2021 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ ТРАНСФЕРИ ПО БЮДЖЕТИТЕ НА ОБЩИНИТЕ ЗА 2021 Г. ЗА ИЗПЛАЩАНЕ НА СТИПЕНДИИ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 140 ОТ 9 ЮНИ 2006 Г. ЗА ВЪВЕЖДАНЕ НА АВТОНОМНИ МЕРКИ ЗА СУСПЕНДИРАНЕ НА МИТАТА ОТ 1 ЮЛИ 2006 Г. ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 141 ОТ 10 ЮНИ 2016 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ ТРАНСФЕРИ ЗА 2016 Г. ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 141 ОТ 12 ЮНИ 2006 Г. ЗА ПРИЕМАНЕ ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА ДЕСЕТИЛЕТИЕТО НА РОМСКОТО ВКЛЮЧВАНЕ 2005 - 2015 Г. ЗА ПЕРИОДА 1 ЮЛИ 2006 Г. - 30 ЮНИ 2007 Г. ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 141 ОТ 13 ЮЛИ 2017 Г. ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА НОВ РАЗМЕР НА МИНИМАЛНАТА РАБОТНА ЗАПЛАТА ЗА СТРАНАТА ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 141 ОТ 13 ЮЛИ 2018 Г. ЗА ЗАКРИВАНЕ НА ДОМА ЗА МЕДИКО-СОЦИАЛНИ ГРИЖИ ЗА ДЕЦА - ВРАЦА ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 141 ОТ 24 ЮЛИ 2000 Г. ЗА ИЗПЛАЩАНЕ НА ЕДНОКРАТНО ПАРИЧНО ОБЕЗЩЕТЕНИЕ НА ОСВОБОДЕНИТЕ РАБОТНИЦИ И СЛУЖИТЕЛИ ОТ ЕДНОЛИЧНИТЕ ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА С ДЪРЖАВНО ИМУЩЕСТВО ОТ ПОДОТРАСЪЛ "ВЪГЛЕДОБИВ" ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 141 ОТ 25 ЮНИ 2004 Г. ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА СРЕДСТВА ОТ РЕПУБЛИКАНСКИЯ БЮДЖЕТ ЗА 2004 Г. ЗА УВЕЛИЧАВАНЕ УЧАСТИЕТО НА ДЪРЖАВАТА В КАПИТАЛА НА ТЪРГОВСКО ДРУЖЕСТВО ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 141 ОТ 26 ЮНИ 2020 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ ТРАНСФЕРИ ПО БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА ТРОЯН ЗА 2020 Г. ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 141 ОТ 27 ЮНИ 2003 Г. ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА РЕЗОЛЮЦИЯ 1483 (2003) НА СЪВЕТА ЗА СИГУРНОСТ НА ООН ОТ 22 МАЙ 2003 Г. ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 141 ОТ 4 ЮЛИ 2005 Г. ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА СРЕДСТВА ОТ ЦЕНТРАЛНИЯ БЮДЖЕТ ЗА 2005 Г. ЗА ПОЕМАНЕ НА РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ СЪС ЗАЩИТАТА, ПРЕСТОЯ И МЕДИЦИНСКОТО ОБСЛУЖВАНЕ НА ПОДСЪДИМИТЕ БЪЛГАРСКИ ГРАЖДАНИ И ЕДИН ПАЛЕСТИНСКИ ГРАЖДАНИН ПО ДЕЛОТО В Л... ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 141 ОТ 4 ЮНИ 2014 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ ТРАНСФЕРИ ЗА 2014 Г. ЗА СТИПЕНДИИ ЗА ОБРАЗОВАТЕЛНИ РЕЗУЛТАТИ НА ОБЩИНСКИТЕ УЧИЛИЩА ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 141 ОТ 5 ЮНИ 2015 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ПРИХОДИ ОТ БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ЗА 2015 Г. ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 141 ОТ 6 ЮНИ 2019 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ ЗА 2019 Г. ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 141 ОТ 9 АПРИЛ 2021 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ВЪТРЕШНОКОМПЕНСИРАНИ ПРОМЕНИ НА УТВЪРДЕНИТЕ РАЗХОДИ ПО ОБЛАСТИ НА ПОЛИТИКИ/БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ФИНАНСИТЕ ЗА 2021 Г. ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 142 ОТ 13 ЮЛИ 2017 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ/ТРАНСФЕРИ ЗА 2017 Г. ЗА ИЗПЛАЩАНЕ НА СТИПЕНДИИ И ЕДНОКРАТНО ФИНАНСОВО ПОДПОМАГАНЕ ПО ПРОГРАМАТА НА МЕРКИТЕ ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕЦА С ИЗЯВЕНИ ДАРБИ ОТ ДЪРЖАВНИ И ОБЩИНСКИ УЧИЛИЩА ПРЕЗ 2017 Г., ПРИЕТА С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 46 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2017 Г. (ДВ, БР. 22 ОТ 2017 Г.) ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 142 ОТ 13 ЮЛИ 2018 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ПРОМЕНИ ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ИКОНОМИКАТА ЗА 2018 Г. ВЪВ ВРЪЗКА С УВЕЛИЧАВАНЕ НА КАПИТАЛА НА ТЪРГОВСКО ДРУЖЕСТВО ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 142 ОТ 19 МАЙ 2011 Г. ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ СРЕДСТВА ОТ ЦЕНТРАЛНИЯ БЮДЖЕТ ЗА 2011 Г. ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ПРАВОСЪДИЕТО И ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА МИНИСТЪРА НА ПРАВОСЪДИЕТО ОРГАНИЗИРАНЕТО И ПРОВЕЖДАНЕТО НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ... ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 142 ОТ 25 ЮНИ 2004 Г. ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ СРЕДСТВА ПО БЮДЖЕТА НА СТОЛИЧНАТА ОБЩИНА ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА НЕОТЛОЖЕН ТЕКУЩ РЕМОНТ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 142 ОТ 26 ЮНИ 2020 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ ТРАНСФЕРИ ПО БЮДЖЕТИТЕ НА ОБЩИНИТЕ ЗА 2020 Г. ЗА ФИНАНСОВО ОСИГУРЯВАНЕ НА ДЕЙНОСТИ ПО НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА "ОПТИМИЗИРАНЕ НА ВЪТРЕШНАТА СТРУКТУРА НА ПЕРСОНАЛА", ОДОБРЕНА С РЕШЕНИЕ № 285 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2020 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА НАЦИОНАЛНИ ПРОГРАМИ ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО, И ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ТРАНСПОРТНИТЕ РАЗХОДИ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ, РАБОТЕЩИ В ДЕТСКИТЕ ГРАДИНИ В СИСТЕМАТА НА ПРЕДУЧИЛИЩНОТО И УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 142 ОТ 5 ЮНИ 2009 Г. ЗА УТВЪРЖДАВАНЕ НА РАЗХОДИТЕ ПО ПОДГОТОВКАТА И ПРОИЗВЕЖДАНЕТО НА ИЗБОРИТЕ ЗА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА 5 ЮЛИ 2009 Г. ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 142 ОТ 5 ЮНИ 2015 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ ПЛАЩАНИЯ ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО ЗА 2015 Г. ВЪВ ВРЪЗКА С ПРЕДОСТАВЯНЕ НА СРЕДСТВА ОТ РЕВОЛВИРАЩИЯ ИНВЕСТИЦИОНЕН ФОНД ПО ПРОЕКТ "РЕФОРМА В ЗДРАВНИЯ СЕКТОР - ЗАЕМ БУЛ 4565" ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 142 ОТ 7 ЮНИ 2019 Г. ЗА РАЗРАБОТВАНЕ НА СТРАТЕГИЧЕСКИТЕ И ПРОГРАМНИТЕ ДОКУМЕНТИ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА СРЕДСТВАТА ОТ ФОНДОВЕТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ЗА ПРОГРАМНИЯ ПЕРИОД 2021 - 2027 Г. ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 142 ОТ 9 АПРИЛ 2021 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ПРОМЕНИ ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ФИНАНСИТЕ ЗА 2021 Г. ВЪВ ВРЪЗКА С УВЕЛИЧАВАНЕ КАПИТАЛА НА ТЪРГОВСКО ДРУЖЕСТВО ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 143 ОТ 13 ЮЛИ 2017 Г. ЗА ОТКРИВАНЕ НА ИНСТИТУТ ЗА АНАЛИЗИ И ПРОГНОЗИ НА ИНФОРМАЦИОННАТА СРЕДА В ТУРИЗМА В СТРУКТУРАТА НА УНИВЕРСИТЕТА ПО БИБЛИОТЕКОЗНАНИЕ И ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ - СОФИЯ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 143 ОТ 19 МАЙ 2011 Г. ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ СРЕДСТВА ОТ ЦЕНТРАЛНИЯ БЮДЖЕТ ЗА 2011 Г. ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ПРАВОСЪДИЕТО ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 143 ОТ 19 ЮЛИ 2010 Г. ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ БЮДЖЕТНИ КРЕДИТИ ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО ЗА 2010 Г. ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 143 ОТ 22 ЮНИ 2007 Г. ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА СРЕДСТВА ОТ ЦЕНТРАЛНИЯ БЮДЖЕТ ЗА 2007 Г. ЗА ИЗДРЪЖКА НА КОМИСИЯТА ЗА РАЗКРИВАНЕ НА ДОКУМЕНТИТЕ И ЗА ОБЯВЯВАНЕ НА ПРИНАДЛЕЖНОСТ НА БЪЛГАРСКИ ГРАЖДАНИ КЪМ ДЪРЖАВНА СИГУРНОСТ И РАЗУЗНАВАТЕЛНИТЕ СЛУЖБ... ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 143 ОТ 24 ЮЛИ 1992 Г. ЗА ПРЕРАЗПРЕДЕЛЯНЕ И ОТПУСКАНЕ НА СРЕДСТВА ОТ ФОНД "МЕЛИОРАЦИИ" НА МИНИСТЕРСТВОТО ЗА ТЕРИТОРИАЛНО РАЗВИТИЕ, ЖИЛИЩНА ПОЛИТИКА И СТРОИТЕЛСТВО ЗА ВОДОСНАБДИТЕЛНО СТРОИТЕЛСТВО ПРЕЗ 1992 Г. ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 143 ОТ 25 ЮЛИ 2000 Г. ЗА ПРЕОБРАЗУВАНЕ НА ГЛАВНОТО УПРАВЛЕНИЕ НА ПЪТИЩАТА В ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ "ПЪТИЩА" КЪМ МИНИСТЪРА НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО И ЗА ПРИЕМАНЕ НА УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК НА ИЗПЪЛНИТЕЛНАТА АГЕНЦИЯ "ПЪТИЩА" ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 143 ОТ 25 ЮНИ 2004 Г. ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА СРЕДСТВА ОТ ЦЕНТРАЛНИЯ БЮДЖЕТ ЗА 2004 Г. ЗА ПОЕМАНЕ НА РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ СЪС ЗАЩИТАТА НА ПОДСЪДИМИТЕ БЪЛГАРСКИ ГРАЖДАНИ И ЕДИН ПАЛЕСТИНСКИ ГРАЖДАНИН ПО ДЕЛОТО В ЛИБИЯ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 143 ОТ 4 АПРИЛ 1997 Г. ЗА ЗАКРИВАНЕ НА ИНСТИТУТА ПО ВИСОКИ ПРОМИШЛЕНИ ТЕХНОЛОГИИ КЪМ МИНИСТЕРСТВОТО НА ОБРАЗОВАНИЕТО, НАУКАТА И ТЕХНОЛОГИИТЕ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 143 ОТ 5 ЮЛИ 2012 Г. ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ БЮДЖЕТНИ КРЕДИТИ ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА КУЛТУРАТА ЗА 2012 Г. ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 143 ОТ 5 ЮНИ 2009 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ БЮДЖЕТНИ КРЕДИТИ ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА ЗА 2009 Г. ЗА ФИНАНСОВО ПОДПОМАГАНЕ НА ЗАКОННИТЕ НАСЛЕДНИЦИ НА ПОЧИНАЛИТЕ И НА ПОСТРАДАЛИТЕ ПРИ КАТАСТРОФАТА... ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 143 ОТ 9 АПРИЛ 2021 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ЗА 2021 Г. ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 144 ОТ 11 ЮЛИ 2013 Г. ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ ФУНКЦИИТЕ НА БЪЛГАРСКИТЕ ОРГАНИ И ИНСТИТУЦИИ ПО СМИСЪЛА НА РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 883/2004 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА ОТ 29 АПРИЛ 2004 Г. ЗА КООРДИНАЦИЯ НА СИСТЕМИТЕ ЗА СОЦИАЛНА СИГУРНОСТ, РЕГЛАМЕ... ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 144 ОТ 4 АПРИЛ 1997 Г. ЗА СТРУКТУРНИ ПРОМЕНИ В ЗВЕНА НА БЮДЖЕТНА ИЗДРЪЖКА КЪМ МИНИСТЕРСТВОТО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕЛНАТА ПРОМИШЛЕНОСТ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 144 ОТ 5 ЮНИ 2015 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ ТРАНСФЕРИ ПО БЮДЖЕТИТЕ НА ОБЩИНИТЕ ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА ЦЕЛОДНЕВНА ОРГАНИЗАЦИЯ НА УЧЕБНИЯ ДЕН В СРЕДИЩНИТЕ УЧИЛИЩА ЗА 2015 Г. ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 144 ОТ 6 ЮЛИ 2012 Г. ЗА НАЗНАЧАВАНЕ НА ПЕРСОНАЛ ЗА НУЖДИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ УЧИЛИЩА ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 144 ОТ 9 ЮНИ 2009 Г. ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА СРЕДСТВА ОТ ЦЕНТРАЛНИЯ БЮДЖЕТ ЗА 2009 Г. ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА ПОСЛЕДНИЯ ЕТАП ОТ ИЗГРАДЕНИТЕ ЕЛЕМЕНТИ НА ПУБЛИЧНАТА ПЪТНА И ВИК ТЕХНИЧЕСКА ИНФРАСТРУКТУРА В СТОЛИЧНАТА ОБЩИНА, РАЙОН "МЛАДОСТ" И РАЙОН "... ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 145 ОТ 16 ЮНИ 2016 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ВЪТРЕШНОКОМПЕНСИРАНИ ПРОМЕНИ НА УТВЪРДЕНИТЕ РАЗХОДИ ПО ОБЛАСТИ НА ПОЛИТИКИ/БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА МЛАДЕЖТА И СПОРТА ЗА 2016 Г. ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 145 ОТ 18 ЮЛИ 2018 Г. ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ПРОМЕНИ НА УТВЪРДЕНИТЕ СЪС ЗАКОНА ЗА ДЪРЖАВНИЯ БЮДЖЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА 2018 Г. МАКСИМАЛНИ РАЗМЕРИ НА АНГАЖИМЕНТИТЕ ЗА РАЗХОДИ, КОИТО МОГАТ ДА БЪДАТ ПОЕТИ ПРЕЗ 2018 Г. ОТ МИНИСТЕРСТВОТО НА ТУРИЗМА ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 145 ОТ 26 МАЙ 2011 Г. ЗА СТРУКТУРНИ ПРОМЕНИ В СИСТЕМАТА НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 145 ОТ 3 ЮЛИ 2020 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ОТБРАНАТА ЗА 2020 Г. ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 145 ОТ 4 АПРИЛ 1997 Г. ЗА ЦЕЛЕВО ФИНАНСИРАНЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА СТАБИЛИЗАЦИЯ НА ТЪРГОВСКА БАНКА "БИОХИМ" - АД, СЪГЛАСНО ПОСТИГНАТИТЕ ДОГОВОРЕНОСТИ С МЕЖДУНАРОДНИЯ ВАЛУТЕН ФОНД В РАМКИТЕ НА МЕМОРАНДУМА ЗА ИКОНОМИЧЕСКАТА ПОЛИТИКА НА ПРАВИТЕЛСТВОТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ОТ МАРТ 1997 Г. ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 145 ОТ 5 ЮНИ 2015 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ/ТРАНСФЕРИ ЗА 2015 Г. ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 145 ОТ 7 ЮЛИ 2003 Г. ЗА ПРЕОБРАЗУВАНЕ НА ДЪРЖАВНИ КУЛТУРНИ ИНСТИТУТИ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 145 ОТ 9 АПРИЛ 2021 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ ЗА 2021 Г. ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 145 ОТ 9 ЮНИ 2009 Г. ЗА ОТКРИВАНЕ НА ФАКУЛТЕТ "ОБЩЕСТВЕНО ЗДРАВЕ" В СТРУКТУРАТА НА РУСЕНСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ "АНГЕЛ КЪНЧЕВ" ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 146 ОТ 11 ЮЛИ 2013 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ БЮДЖЕТНИ КРЕДИТИ ПО БЮДЖЕТА НА СЪДЕБНАТА ВЛАСТ ЗА 2013 Г. ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 146 ОТ 17 ЮНИ 2016 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ/ТРАНСФЕРИ ЗА 2016 Г. ЗА ИЗПЛАЩАНЕ НА СТИПЕНДИИ ПО ПРОГРАМАТА НА МЕРКИТЕ ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕЦА С ИЗЯВЕНИ ДАРБИ ОТ ДЪРЖАВНИ И ОБЩИНСКИ УЧИЛИЩА ПРЕЗ 2016 Г., ПРИЕТА С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 68 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2016 Г. (ДВ, БР. 28 ОТ 2016 Г.) ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 146 ОТ 18 ЮЛИ 2018 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА КУЛТУРАТА ЗА 2018 Г. ЗА ИЗПЛАЩАНЕ НА ДЪРЖАВНИ ПАРИЧНИ НАГРАДИ ЗА ОСОБЕНИ ЗАСЛУГИ КЪМ БЪЛГАРСКАТА ДЪРЖАВА И НАЦИЯТА ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 146 ОТ 21 ЮЛИ 2017 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ ЗА 2017 Г. ПО БЮДЖЕТА НА ДЪРЖАВЕН ФОНД "ЗЕМЕДЕЛИЕ" ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА РАЗХОДИ ЗА ДАНЪК ВЪРХУ ДОБАВЕНАТА СТОЙНОСТ ПО ОДОБРЕНИ ЗА ПОДПОМАГАНЕ ПРОЕКТИ НА ОБЩИНИ ПО ПРОГРАМАТА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ ПРЕЗ 2007 - 2013 Г. И 2014 - 2020 Г. ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 146 ОТ 26 МАЙ 2011 Г. ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА СРЕДСТВА НА БЪЛГАРСКИЯ ЧЕРВЕН КРЪСТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПЛАН ЗА РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ХРАНИ ОТ ИНТЕРВЕНЦИОННИТЕ ЗАПАСИ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ЗА СОЦИАЛНО СЛАБИ ЛИЦА ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 146 ОТ 27 ЮЛИ 2000 Г. ЗА СТРУКТУРНИ ПРОМЕНИ В СИСТЕМАТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА КУЛТУРАТА ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 146 ОТ 29 ЮНИ 1998 Г. ЗА ЗАКРИВАНЕ НА ГЛАВНО УПРАВЛЕНИЕ "ПОЗЕМЛЕНА СОБСТВЕНОСТ" КЪМ МИНИСТЕРСТВОТО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ГОРИТЕ И АГРАРНАТА РЕФОРМА ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 146 ОТ 29 ЮНИ 2007 Г. ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА СУБСИДИЯ ОТ ЦЕНТРАЛНИЯ БЮДЖЕТ ЗА 2007 Г. НА БЪЛГАРСКАТА НАЦИОНАЛНА ТЕЛЕВИЗИЯ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 146 ОТ 3 ЮЛИ 2020 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА МЛАДЕЖТА И СПОРТА ЗА 2020 Г. ЗА ИЗПЛАЩАНЕ НА МИНИМАЛНИ ДИФЕРЕНЦИРАНИ РАЗМЕРИ НА ПАРИЧНИТЕ СРЕДСТВА ЗА ФИЗИЧЕСКА АКТИВНОСТ, ФИЗИЧЕСКО ВЪЗПИТАНИЕ, СПОРТ И СПОРТНО-ТУРИСТИЧЕСКА ДЕЙНОСТ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 146 ОТ 30 ЮНИ 2004 Г. ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ СРЕДСТВА ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 146 ОТ 7 ЮЛИ 2003 Г. ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА СРЕДСТВА ОТ ЦЕНТРАЛНИЯ БЮДЖЕТ ЗА ОРГАНИЗИРАНЕ ЧЕСТВАНЕТО НА 100-ГОДИШНИНАТА ОТ ИЛИНДЕНСКО-ПРЕОБРАЖЕНСКОТО ВЪСТАНИЕ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 146 ОТ 9 АПРИЛ 2021 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛЕН ТРАНСФЕР ПО БЮДЖЕТА НА БЪЛГАРСКАТА ТЕЛЕГРАФНА АГЕНЦИЯ ЗА 2021 Г. ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 146 ОТ 9 ЮНИ 2015 Г. ЗА СЪЗДАВАНЕ НА ЦЕНТРАЛЕН ОРГАН ЗА ПОКУПКИ В СЕКТОР "ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ" (ЗАГЛ. ИЗМ. - ДВ, БР. 34 ОТ 2016 Г.) ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 147 ОТ 1 АВГУСТ 1994 Г. ЗА РАБОТНАТА ЗАПЛАТА В БЮДЖЕТНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ И ДЕЙНОСТИ И ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА НОРМАТИВНИ АКТОВЕ НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 147 ОТ 16 ЮЛИ 2002 Г. ЗА СЪЗДАВАНЕ НА ДЪРЖАВНО-ОБЩЕСТВЕНА КОНСУЛТАТИВНА КОМИСИЯ ЗА ПОДПОМАГАНЕ РАЗВИТИЕТО НА МИТНИЧЕСКАТА АДМИНИСТРАЦИЯ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 147 ОТ 21 ЮЛИ 2017 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ИКОНОМИКАТА ЗА 2017 Г. ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 147 ОТ 29 ЮНИ 2007 Г. ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА МИНИМАЛНИЯ РАЗМЕР НА ДОПЪЛНИТЕЛНОТО ТРУДОВО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ ЗА ПРИДОБИТ ТРУДОВ СТАЖ И ПРОФЕСИОНАЛЕН ОПИТ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 147 ОТ 3 ЮЛИ 2020 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ ЗА 2020 Г. ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 147 ОТ 30 ЮНИ 2004 Г. ЗА СТАТУТА НА НАЦИОНАЛНАТА КОМИСИЯ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА ЮНЕСКО ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 147 ОТ 9 АПРИЛ 2021 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ ТРАНСФЕРИ ОТ РЕЗЕРВА ПО ЧЛ. 1, АЛ. 2, РАЗДЕЛ ІІ, Т. 5.1 ОТ ЗАКОНА ЗА ДЪРЖАВНИЯ БЮДЖЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА 2021 Г. ЗА НЕПРЕДВИДЕНИ И/ИЛИ НЕОТЛОЖНИ РАЗХОДИ ЗА ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ, ОВЛАДЯВАНЕ И ПРЕОДОЛЯВАНЕ НА ПОСЛЕДИЦИТЕ ОТ БЕДСТВИЯ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 148 ОТ 14 ЮНИ 2019 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ПРОМЕНИ ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО ЗА 2019 Г. ВЪВ ВРЪЗКА С УВЕЛИЧАВАНЕ КАПИТАЛА НА ТЪРГОВСКО ДРУЖЕСТВО ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 148 ОТ 25 ЮЛИ 1991 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НАЧИНА НА ФИНАНСИРАНЕ НА ДЕЙНОСТТА НА БЪЛГАРСКАТА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ И ПРЕМИНАВАНЕ НА ЧАСТИЧНА ИЛИ ПЪЛНА САМОИЗДРЪЖКА НА ОТДЕЛНИ ИНСТИТУТИ И ЦЕНТРАЛНИ ЛАБОРАТОРИИ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 148 ОТ 26 МАЙ 2011 Г. ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ СРЕДСТВА ОТ ЦЕНТРАЛНИЯ БЮДЖЕТ ЗА 2011 Г. ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ВЪНШНИТЕ РАБОТИ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 148 ОТ 3 ЮЛИ 2020 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА ЗА 2020 Г. ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 148 ОТ 9 АПРИЛ 2021 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ/ТРАНСФЕРИ ЗА 2021 Г. ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 149 ОТ 10 ЮЛИ 2003 Г. ЗА ФИНАНСОВО ОСИГУРЯВАНЕ ПРЕЗ 2003 Г. НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА НАЦИОНАЛНАТА ПРОГРАМА ЗА ПОДГОТОВКА И ПРИСЪЕДИНЯВАНЕ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ КЪМ СЕВЕРНОАТЛАНТИЧЕСКИЯ СЪЮЗ И НА ГОДИШНАТА НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА ПО ... ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 149 ОТ 11 ЮЛИ 2005 Г. ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА СРЕДСТВА ОТ РЕПУБЛИКАНСКИЯ БЮДЖЕТ ЗА ЗАКУПУВАНЕ НА АКЦИИ ОТ ДЪРЖАВАТА ВЪВ ВРЪЗКА С УВЕЛИЧАВАНЕТО НА КАПИТАЛА НА ТЪРГОВСКО ДРУЖЕСТВО ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 149 ОТ 12 ЮНИ 2009 Г. ЗА РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА СРЕДСТВАТА ПО Т. 24 ОТ ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 КЪМ ЧЛ. 9, АЛ. 1 ОТ ЗАКОНА ЗА ДЪРЖАВНИЯ БЮДЖЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА 2009 Г. ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 149 ОТ 2 ЮЛИ 2004 Г. ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА РЕЗОЛЮЦИИ № 1521 ОТ 22 ДЕКЕМВРИ 2003 Г. И № 1532 ОТ 12 МАРТ 2004 Г. НА СЪВЕТА ЗА СИГУРНОСТ НА ООН ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 149 ОТ 20 ЮНИ 2016 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ/ТРАНСФЕРИ ЗА 2016 Г. ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 149 ОТ 28 ЮЛИ 2000 Г. ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ГОДИШНА ДЪРЖАВНА НАГРАДА "СВЕТИ ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ" (ЗАГЛ. ИЗМ. - ДВ, БР. 97 ОТ 2004 Г.) ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 149 ОТ 29 ЮНИ 2007 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ БЮДЖЕТНИ КРЕДИТИ ПО БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА ПЛОВДИВ ЗА 2007 Г. ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА ИНФРАСТРУКТУРНИ ОБЕКТИ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 149 ОТ 3 ЮЛИ 2020 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА ЗА 2020 Г. ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 149 ОТ 30 ЮНИ 1998 Г. ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ФИКСИРАНИ ЦЕНИ НА ВЪТРЕШНИТЕ И МЕЖДУНАРОДНИТЕ ТЕЛЕФОННИ, ТЕЛЕГРАФНИ И РАДИОФИКАЦОННИ УСЛУГИ И ИЗЛЪЧВАНЕ НА РАДИО-И ТЕЛЕВИЗИОННИ ПРОГРАМИ, ПРЕДОСТАВЯНИ ОТ "БЪЛГАРСКА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННА КОМПАНИЯ" ЕАД, ФИКСИРАНИ ЦЕНИ НА ВЪТРЕШНИТЕ И МЕЖДУНАРОДНИТЕ ПОЩЕНСКИ УСЛУГИ, ПРЕДОСТАВЯНИ ОТ "БЪЛГАРСКИ ПОЩИ" ЕАД, И НАРЕДБИ ЗА ТЯХНОТО ПРИЛАГАНЕ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 149 ОТ 9 АПРИЛ 2021 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛЕН ТРАНСФЕР ЗА БЪЛГАРСКАТА НАЦИОНАЛНА ТЕЛЕВИЗИЯ ЗА 2021 Г. ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 15 ОТ 1 ФЕВРУАРИ 2018 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ/ТРАНСФЕРИ ЗА 2018 Г. ЗА ОБЕЗПЕЧАВАНЕ НА БЪЛГАРСКОТО ПРЕДСЕДАТЕЛСТВО НА СЪВЕТА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ПРЕЗ 2018 Г. ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 15 ОТ 19 ЯНУАРИ 2017 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ ЗА 2017 Г. ЗА ПОДГОТОВКА И ПРОВЕЖДАНЕ НА БЪЛГАРСКОТО ПРЕДСЕДАТЕЛСТВО НА СЪВЕТА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ПРЕЗ 2018 Г. ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 15 ОТ 1977 Г. ЗА ВНЕДРЯВАНЕ НА ЕДИННАТА СИСТЕМА ЗА ГРАЖДАНСКА РЕГИСТРАЦИЯ И АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ НА НАСЕЛЕНИЕТО И ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА ГРАЖДАНСКОТО СЪСТОЯНИЕ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 15 ОТ 21 ЯНУАРИ 2021 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ОТБРАНАТА ЗА 2021 Г. ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 15 ОТ 22 ЯНУАРИ 2004 Г. ЗА ДИПЛОМАТИЧЕСКОТО ПРИСЪСТВИЕ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ В РЕПУБЛИКА БЕЛАРУС ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 15 ОТ 24 ЯНУАРИ 2003 Г. ЗА ОТКРИВАНЕ НА ВРАЧАНСКИ СТОПАНСКИ ФИЛИАЛ СЪС СЕДАЛИЩЕ ВРАЦА В СТРУКТУРАТА НА УНИВЕРСИТЕТА ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО - СОФИЯ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 15 ОТ 31 ЯНУАРИ 2005 Г. ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА СРЕДСТВА ОТ ЦЕНТРАЛНИЯ БЮДЖЕТ ЗА 2005 Г. ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ИКОНОМИКАТА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА МЯРКА 1 ОТ ИНОВАЦИОННАТА СТРАТЕГИЯ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ - "СЪЗДАВАНЕ НА НАЦИОНАЛЕН ИНОВАЦИО... ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 15 ОТ 31 ЯНУАРИ 2011 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ЕДИННИ РАЗХОДНИ СТАНДАРТИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ ПРЕЗ 2011 Г. НА ДЪРЖАВНИТЕ КУЛТУРНИ ИНСТИТУТИ, ОСЪЩЕСТВЯВАЩИ ДЕЙНОСТИ В ОБЛАСТТА НА СЦЕНИЧНИТЕ ИЗКУСТВА ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 150 ОТ 10 ЮНИ 2014 Г. ЗА ЗАКРИВАНЕ НА НАЦИОНАЛНИЯ ЦЕНТЪР "ЕВРОПЕЙСКИ МЛАДЕЖКИ ПРОГРАМИ И ИНИЦИАТИВИ" КЪМ МИНИСТЪРА НА МЛАДЕЖТА И СПОРТА ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 150 ОТ 12 АПРИЛ 2021 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ ТРАНСФЕРИ ПО БЮДЖЕТИТЕ НА ОБЩИНИТЕ ЗА 2021 Г. ЗА РАБОТА С ДЕЦА И УЧЕНИЦИ ОТ УЯЗВИМИ ГРУПИ В ДЕТСКИТЕ ГРАДИНИ И УЧИЛИЩАТА И ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНО ФИНАНСИРАНЕ ЗА ИЗДРЪЖКА НА ПАРАЛЕЛКИ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА КВАЛИФИКАЦИЯ ПО ЗАЩИТЕНИ СПЕЦИАЛНОСТИ ОТ ПРОФЕСИИ И СПЕЦИАЛНОСТИ ОТ ПРОФЕСИИ, ПО КОИТО Е НАЛИЦЕ ОЧАКВАН НЕДОСТИГ ОТ СПЕЦИАЛИСТИ НА ПАЗАРА НА ТРУДА ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 150 ОТ 12 ЮНИ 2009 Г. ЗА ОСИГУРЯВАНЕ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЛАГОТВОРИТЕЛЕН ПЛАН ЗА РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ХРАНИ ОТ ИНТЕРВЕНЦИОННИТЕ ЗАПАСИ НА ОБЩНОСТТА ЗА СОЦИАЛНО СЛАБИ ЛИЦА ОТ БЪЛГАРСКИЯ ЧЕРВЕН КРЪСТ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 150 ОТ 26 МАЙ 2011 Г. ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ СРЕДСТВА ОТ ЦЕНТРАЛНИЯ БЮДЖЕТ ЗА 2011 Г. ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ВЪНШНИТЕ РАБОТИ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 150 ОТ 27 ЮЛИ 2017 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ВЪТРЕШНОКОМПЕНСИРАНИ ПРОМЕНИ НА УТВЪРДЕНИТЕ РАЗХОДИ ПО ОБЛАСТИ НА ПОЛИТИКИ/БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА ЗА 2017 Г. ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 150 ОТ 29 ЮЛИ 1991 Г. ЗА ОКАЗВАНЕ НА СПЕШНА ПОМОЩ НА ОБЩИНИТЕ ГАБРОВО, ДРЯНОВО И ВЕЛИКО ТЪРНОВО, ПОСТРАДАЛИ ПРИ НАВОДНЕНИЕТО НА 6 И 7 ЮЛИ 1991 Г. ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 150 ОТ 6 ЮЛИ 1999 Г. ЗА ПРЕОБРАЗУВАНЕ НА ЗДРАВНИ ЗАВЕДЕНИЯ В СИСТЕМАТА НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 151 ОТ 11 ЮЛИ 2005 Г. ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ СРЕДСТВА ОТ ЦЕНТРАЛНИЯ БЮДЖЕТ ЗА 2005 Г. ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ЗА НЕОТЛОЖНИ НЕПРЕДВИДЕНИ РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С ЛИКВИДИРАНЕ НА ПОСЛЕДИЦИТЕ ОТ СТИХИЙНИ БЕДСТВИЯ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 151 ОТ 12 ЮНИ 2009 Г. ЗА ПРЕОБРАЗУВАНЕ НА КОЛЕЖА ПО МИННО ДЕЛО - КЪРДЖАЛИ, ВЪВ ФИЛИАЛ - КЪРДЖАЛИ, В СТРУКТУРАТА НА МИННО-ГЕОЛОЖКИЯ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. ИВАН РИЛСКИ" - СОФИЯ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 151 ОТ 15 ЮНИ 2015 Г. ЗА СЪЗДАВАНЕ НА СЪВЕТ "ПАРТНЬОРСТВО ЗА ЗДРАВЕ" ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 151 ОТ 19 ЮЛИ 2002 Г. ЗА ЗАКРИВАНЕ НА СЪВЕТА ЗА ЗАКРИЛА НА АВТОРСКОТО ПРАВО И СРОДНИТЕ МУ ПРАВА КЪМ МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 151 ОТ 2 ЮЛИ 2008 Г. ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ СРЕДСТВА НА БЪЛГАРСКИЯ ЧЕРВЕН КРЪСТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЛАГОТВОРИТЕЛНИЯ ПЛАН ЗА РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ХРАНИ ОТ ИНТЕРВЕНЦИОННИТЕ ЗАПАСИ НА ОБЩНОСТТА ЗА СОЦИАЛНО СЛАБИ ЛИЦА ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 151 ОТ 27 ЮЛИ 2017 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ ЗА 2017 Г. ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 151 ОТ 3 ЮЛИ 1998 Г. ЗА ПРЕОБРАЗУВАНЕ НА ПУБЛИЧНИ ЗДРАВНИ ЗАВЕДЕНИЯ В СИСТЕМАТА НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 151 ОТ 3 ЮЛИ 2020 Г. ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ИЗПЛАЩАНЕ НА СРЕДСТВА ЗА ЗАПАЗВАНЕ НА ЗАЕТОСТТА НА РАБОТНИЦИ И СЛУЖИТЕЛИ СЛЕД ПЕРИОДА НА ИЗВЪНРЕДНОТО ПОЛОЖЕНИЕ, ОБЯВЕНО С РЕШЕНИЕ НА НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ ОТ 13 МАРТ 2020 Г., И ИЗВЪНРЕДНАТА ЕПИДЕМИЧНА ОБСТАНОВКА, ОБЯВЕНА С РЕШЕНИЕ № 325 И УДЪЛЖЕНА С РЕШЕНИЕ № 378 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2020 Г. ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 151 ОТ 4 АВГУСТ 1993 Г. ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ДЪРЖАВНИЯ БЮДЖЕТ ЗА 1993 Г. ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 151 ОТ 6 ЮЛИ 1999 Г. ЗА СТРУКТУРНИ ПРОМЕНИ В СИСТЕМАТА НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 152 ОТ 11 ЮЛИ 2005 Г. ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ СРЕДСТВА ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА МЛАДЕЖТА И СПОРТА ЗА 2005 Г. ЗА ПОДГОТОВКА НА БЪЛГАРСКИТЕ СПОРТИСТИ ЗА ЗИМНАТА ОЛИМПИАДА ПРЕЗ 2006 Г. В ТОРИНО, РЕПУБЛИКА ИТАЛИЯ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 152 ОТ 12 ЮНИ 2009 Г. ЗА ЗАКРИВАНЕ НА ФАКУЛТЕТ "СИГУРНОСТ" В СТРУКТУРАТА НА АКАДЕМИЯТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ - СОФИЯ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 152 ОТ 19 ЮНИ 2015 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ ЗА 2015 Г. ПО БЮДЖЕТА НА ДЪРЖАВЕН ФОНД "ЗЕМЕДЕЛИЕ" ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА РАЗХОДИ ЗА ДАНЪК ВЪРХУ ДОБАВЕНАТА СТОЙНОСТ ПО ОДОБРЕНИ ЗА ПОДПОМАГАНЕ ПРОЕКТИ НА ОБЩИНИ ПО ПРОГРАМАТА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ ПРЕЗ 2007 - 2013 Г. И ПО ОПЕРАТИВНАТА ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕКТОР "РИБАРСТВО" ПРЕЗ 2007 - 2013 Г. ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 152 ОТ 24 ЮНИ 2016 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ/ТРАНСФЕРИ ЗА 2016 Г. ЗА ОТБЕЛЯЗВАНЕ НА 100 ГОДИНИ ОТ ПЪРВАТА СВЕТОВНА ВОЙНА И УЧАСТИЕТО НА БЪЛГАРИЯ В НЕЯ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 152 ОТ 25 ЮЛИ 1995 Г. ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ВЕЩЕВОТО ДОВОЛСТВИЕ И ДОПЪЛНИТЕЛНИТЕ ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ НА СЛУЖИТЕЛИТЕ ОТ НАЦИОНАЛНАТА СЛЕДСТВЕНА СЛУЖБА ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 152 ОТ 25 ЮЛИ 2013 Г. ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ БЮДЖЕТНИ КРЕДИТИ ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА ЗА 2013 Г. ЗА ИЗПЛАЩАНЕ НА ЕДНОКРАТНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ НА ЗАКОННИТЕ НАСЛЕДНИЦИ НА ПОЧИНАЛИТЕ ЛИЦА ПРИ ИНЦИ... ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 152 ОТ 28 ЮЛИ 2010 Г. ЗА ПРЕОБРАЗУВАНЕ НА ДЪРЖАВНИ КУЛТУРНИ ИНСТИТУТИ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 152 ОТ 29 ЮНИ 2007 Г. ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ РАЗМЕРА НА ЕДНОКРАТНАТА ЦЕЛЕВА ПОМОЩ ЗА УЧЕНИЦИ, ЗАПИСАНИ В ПЪРВИ КЛАС НА ДЪРЖАВНО ИЛИ ОБЩИНСКО УЧИЛИЩЕ, ЗА ПОКРИВАНЕ НА ЧАСТ ОТ РАЗХОДИТЕ В НАЧАЛОТО НА УЧЕБНАТА 2007 - 2008 Г. ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 152 ОТ 5 ЮЛИ 2004 Г. ЗА СЪЗДАВАНЕ НА ОРГАНИЗАЦИОНЕН КОМИТЕТ И ОПЕРАТИВНО БЮРО ЗА ПОДГОТОВКА И ПРОВЕЖДАНЕ НА СРЕЩАТА НА СЪВЕТА НА МИНИСТРИТЕ НА ОССЕ, 6 - 7 ДЕКЕМВРИ 2004 Г., СОФИЯ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 153 ОТ 11 ЮНИ 2014 Г. ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА НОВ РАЗМЕР НА СОЦИАЛНАТА ПЕНСИЯ ЗА СТАРОСТ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 153 ОТ 16 ЮЛИ 2020 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ПРОМЕНИ ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО ЗА 2020 Г. ВЪВ ВРЪЗКА С УВЕЛИЧАВАНЕ КАПИТАЛА НА ТЪРГОВСКО ДРУЖЕСТВО ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 153 ОТ 2 АВГУСТ 1991 Г. ЗА ОТКРИВАНЕ НА ИЗВЪНБЮДЖЕТНА СМЕТКА КЪМ СТОЛИЧНИЯ НАРОДЕН СЪВЕТ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 153 ОТ 20 ЮНИ 2019 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО ЗА 2019 Г. ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 153 ОТ 25 ЮЛИ 2013 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ БЮДЖЕТНИ КРЕДИТИ ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ ЗА 2013 Г. ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 153 ОТ 26 ЮЛИ 2018 Г. ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ПРОМЕНИ НА УТВЪРДЕНИТЕ СЪС ЗАКОНА ЗА ДЪРЖАВНИЯ БЮДЖЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА 2018 Г. МАКСИМАЛНИ РАЗМЕРИ НА АНГАЖИМЕНТИТЕ ЗА РАЗХОДИ, КОИТО МОГАТ ДА БЪДАТ ПОЕТИ ПРЕЗ 2018 Г. ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 153 ОТ 28 ЮЛИ 2000 Г. ЗА ПРЕОБРАЗУВАНЕ НА КУЛТУРНИ ИНСТИТУТИ В РЕГИОНАЛНИ БИБЛИОТЕКИ И МУЗЕИ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 153 ОТ 28 ЮЛИ 2017 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ/ТРАНСФЕРИ ЗА 2017 Г. ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 153 ОТ 29 ЮЛИ 2010 Г. ЗА ВЪВЕЖДАНЕ НА "БЪЛГАРСКА ГЕОДЕЗИЧЕСКА СИСТЕМА 2005" ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 153 ОТ 5 ЮЛИ 2004 Г. ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ОРГАНИТЕ ПО ЧЛ. 41, АЛ. 1 ОТ ЗАКОНА ЗА ЕЛЕКТРОННИЯ ДОКУМЕНТ И ЕЛЕКТРОННИЯ ПОДПИС ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 154 ОТ 12 ЮНИ 2014 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ ЗА 2014 Г., В Т. Ч. ЗА БЪЛГАРСКИЯ ЧЕРВЕН КРЪСТ, ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ХУМАНИТАРНА ПОМОЩ НА ИСЛЯМСКА РЕПУБЛИКА АФГАНИ... ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 154 ОТ 15 АПРИЛ 2021 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА НА КОМИСИЯТА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ ЗА 2021 Г. ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 154 ОТ 19 ЮНИ 2015 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ/ТРАНСФЕРИ ЗА 2015 Г. ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 154 ОТ 20 ЮЛИ 2012 Г. ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ СРЕДСТВА ОТ ЦЕНТРАЛНИЯ БЮДЖЕТ ЗА 2012 Г. ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ПРАВОСЪДИЕТО ЗА ФИНАНСОВО ОСИГУРЯВАНЕ НА ДЕЙНОСТТА ПО РАЗРАБОТВАНЕ НА ИНФОРМАЦИОНЕН САЙТ ОТ АГЕНЦИЯТА ПО ВПИС... ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 154 ОТ 21 ЮЛИ 1999 Г. ЗА ПРЕОБРАЗУВАНЕ НА ПУБЛИЧНИ ЗДРАВНИ ЗАВЕДЕНИЯ В СИСТЕМАТА НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 154 ОТ 22 ЮЛИ 2002 Г. ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ СРЕДСТВА ОТ ЦЕНТРАЛНИЯ БЮДЖЕТ ПО БЮДЖЕТИТЕ НА ОБЩИНИТЕ ЗА 2002 Г. ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 154 ОТ 26 ЮЛИ 2018 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ/ТРАНСФЕРИ ЗА 2018 Г. ЗА ИЗПЛАЩАНЕ НА МИНИМАЛНИ ДИФЕРЕНЦИРАНИ РАЗМЕРИ НА ПАРИЧНИТЕ СРЕДСТВА ЗА ФИЗИЧЕСКО ВЪЗПИТАНИЕ И СПОРТ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 154 ОТ 29 ЮНИ 2007 Г. ЗА УТВЪРЖДАВАНЕ ПРОГРАМАТА НА БЪЛГАРСКОТО ПРЕДСЕДАТЕЛСТВО НА ПРОЦЕСА ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО В ЮГОИЗТОЧНА ЕВРОПА ЗА ПЕРИОДА МАЙ 2007 - МАЙ 2008 Г. И ЗА ОРГАНИЗАЦИОННОТО Й ОСИГУРЯВАНЕ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 155 ОТ 12 ЮНИ 2014 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ВЪНШНИТЕ РАБОТИ ЗА 2014 Г. ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 155 ОТ 14 АВГУСТ 1992 Г. ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ОРГАНА ПО ЧЛ. 3, АЛ. 1, Т. 1 ОТ ЗАКОНА ЗА ПРЕОБРАЗУВАНЕ И ПРИВАТИЗАЦИЯ НА ДЪРЖАВНИ И ОБЩИНСКИ ПРЕДПРИЯТИЯ (ЗАГЛ., ИЗМ. - ДВ, БР. 24 ОТ 2002 Г.) ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 155 ОТ 15 ЮНИ 2001 Г. ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ СРЕДСТВА ОТ РЕПУБЛИКАНСКИЯ БЮДЖЕТ НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ПРАВОСЪДИЕТО ЗА ПОЕМАНЕ НА РАЗХОДИ ЗА СВИДЕТЕЛИ, ЕКСПЕРТИ И ЗА ЗАЩИТАТА НА ШЕСТИМАТА ПОДСЪДИМИ БЪЛГАРСКИ ГРАЖДАНИ ПО ДЕЛО № 44/9... ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 155 ОТ 2 ЮЛИ 2007 Г. ЗА НАЗНАЧАВАНЕ НА ЛИКВИДАЦИОННА КОМИСИЯ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ЛИКВИДАЦИЯТА НА ЗАКРИТАТА АГЕНЦИЯ ЗА ЧУЖДЕСТРАННА ПОМОЩ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 155 ОТ 21 ЮЛИ 2020 Г. ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА РАЗМЕРА И РЕДА ЗА ОТПУСКАНЕТО И ИЗПЛАЩАНЕТО НА ЕДНОКРАТНАТА ПОМОЩ ЗА УЧЕНИЦИ, ЗАПИСАНИ В ОСМИ КЛАС НА ДЪРЖАВНО ИЛИ ОБЩИНСКО УЧИЛИЩЕ, ЗА ПОКРИВАНЕ НА ЧАСТ ОТ РАЗХОДИТЕ В НАЧАЛОТО НА УЧЕБНАТА 2020 - 2021 ГОДИНА ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 155 ОТ 25 ЮНИ 2015 Г. ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ВТОРОСТЕПЕННИТЕ РАЗПОРЕДИТЕЛИ ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ПРАВОСЪДИЕТО ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 155 ОТ 29 ЮЛИ 2010 Г. ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ РАЗМЕРА НА ЕДНОКРАТНАТА ЦЕЛЕВА ПОМОЩ ЗА УЧЕНИЦИ, ЗАПИСАНИ В ПЪРВИ КЛАС НА ДЪРЖАВНО ИЛИ ОБЩИНСКО УЧИЛИЩЕ, ЗА ПОКРИВАНЕ НА ЧАСТ ОТ РАЗХОДИТЕ В НАЧАЛОТО НА УЧЕБНАТА 2010 - 2011 Г. ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 155 ОТ 29 ЮНИ 2016 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ЗА 2016 Г. ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 155 ОТ 6 ЮНИ 2011 Г. ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА УСЛОВИЯТА, КРИТЕРИИТЕ И РЕДА ЗА ФИНАНСОВО ПОДПОМАГАНЕ НА ОБЩИНИТЕ ЗА ДОСТЪПА ИМ ДО ФИНАНСИРАНЕ ОТ ФОНДА ЗА ОРГАНИТЕ НА МЕСТНОТО САМОУПРАВЛЕНИЕ В БЪЛГАРИЯ "ФЛАГ" - ЕАД ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 156 ОТ 15 АПРИЛ 2021 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ЗА 2021 Г. ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 156 ОТ 2 ЮЛИ 1996 Г. ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ ДЕЙНОСТТА НА ЦЕНТРАЛНАТА И НА РЕГИОНАЛНИТЕ КОМИСИИ ЗА ПОЛИТИЧЕСКА И ГРАЖДАНСКА РЕАБИЛИТАЦИЯ НА РЕПРЕСИРАНИ ЛИЦА ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 156 ОТ 20 ЮЛИ 2012 Г. ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ БЮДЖЕТНИ КРЕДИТИ ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА ЗА 2012 Г. ЗА ИЗПЛАЩАНЕ НА ЕДНОКРАТНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ НА ЗАКОННИТЕ НАСЛЕДНИЦИ НА МУСТАФА АХМЕД КИСЬОВ, ПО... ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 156 ОТ 21 ЮЛИ 1999 Г. ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ГОДИШНАТА ТАКСА ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ И ПОДДЪРЖАНЕ НА ВОДНОСТОПАНСКИТЕ СЪОРЪЖЕНИЯ ЗА НАПОЯВАНЕ ЗА 1999 Г. ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 156 ОТ 26 ЮЛИ 2018 Г. ЗА ЗАКРИВАНЕ НА НАЦИОНАЛНИЯ СЪВЕТ ПО ИНОВАЦИИ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 156 ОТ 26 ЮНИ 2006 Г. ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ СРЕДСТВА ОТ ЦЕНТРАЛНИЯ БЮДЖЕТ ЗА 2006 Г. ПО БЮДЖЕТА НА СЪДЕБНАТА ВЛАСТ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 156 ОТ 27 ЮНИ 2019 Г. ЗА СЪЗДАВАНЕ НА НАЦИОНАЛЕН КООРДИНАЦИОНЕН ЦЕНТЪР ЗА БЕЗОПАСНО ДВИЖЕНИЕ ПО ПЪТИЩАТА ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 156 ОТ 29 ЮЛИ 2010 Г. ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ФИНАНСОВИ СРЕДСТВА ОТ ЦЕНТРАЛНИЯ БЮДЖЕТ ЗА 2010 Г. ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ИКОНОМИКАТА, ЕНЕРГЕТИКАТА И ТУРИЗМА ЗА ФИНАНСИРАНЕ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА МЯРКА 1 ОТ ИНОВАЦИОННАТА СТРАТЕГИЯ НА РЕПУБЛИ... ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 156 ОТ 29 ЮЛИ 2013 Г. ЗА ЗАКРИВАНЕ НА ДОМА ЗА МЕДИКО-СОЦИАЛНИ ГРИЖИ ЗА ДЕЦА - КЮСТЕНДИЛ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 156 ОТ 3 АВГУСТ 2017 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ПРОМЕНИ ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА КУЛТУРАТА ЗА 2017 Г. ВЪВ ВРЪЗКА С УВЕЛИЧАВАНЕ КАПИТАЛА НА ТЪРГОВСКО ДРУЖЕСТВО ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 156 ОТ 30 ЮНИ 2016 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ ТРАНСФЕРИ ЗА ЗАКУПУВАНЕ НА УЧЕБНИЦИ И УЧЕБНИ ПОМАГАЛА ЗА ДЕЦАТА И УЧЕНИЦИТЕ В ОБЩИНСКИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ И УЧИЛИЩА ЗА 2016 Г. ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 157 ОТ 1 АВГУСТ 2013 Г. ЗА СЪЗДАВАНЕ НА СЪВЕТ ПО ДЕЦЕНТРАЛИЗАЦИЯ НА ДЪРЖАВНОТО УПРАВЛЕНИЕ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 157 ОТ 11 АВГУСТ 1993 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА СРЕДНИТЕ МЕСЕЧНИ БРУТНИ РАБОТНИ ЗАПЛАТИ В МИНИСТЕРСТВОТО НА ОТБРАНАТА, МИНИСТЕРСТВОТО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ И В ДРУГИТЕ ВОЕНИЗИРАНИ ВЕДОМСТВА И ОРГАНИЗАЦИИ НА БЮДЖЕТНА ИЗДРЪЖКА И ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 78 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 1993 Г. ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 157 ОТ 12 ЮНИ 2014 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА МЛАДЕЖТА И СПОРТА ЗА 2014 Г. ЗА ИЗПЛАЩАНЕ НА СТИПЕНДИИ ПО ПРОГРАМАТА НА МЕРКИТЕ ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕЦА С ИЗЯВЕНИ ДАРБИ ОТ ДЪРЖАВНИ И ОБЩИНСКИ УЧИЛИЩ... ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 157 ОТ 15 АПРИЛ 2021 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ ТРАНСФЕРИ ОТ РЕЗЕРВА ПО ЧЛ. 1, АЛ. 2, РАЗДЕЛ ІІ, Т. 5.1 ОТ ЗАКОНА ЗА ДЪРЖАВНИЯ БЮДЖЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА 2021 Г. ЗА НЕПРЕДВИДЕНИ И/ИЛИ НЕОТЛОЖНИ РАЗХОДИ ЗА ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ, ОВЛАДЯВАНЕ И ПРЕОДОЛЯВАНЕ НА ПОСЛЕДИЦИТЕ ОТ БЕДСТВИЯ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 157 ОТ 18 ЮНИ 2009 Г. ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРИХВАЩАНЕ ПРИ УСТАНОВЕНИ СЛУЧАИ НА НЕДЪЛЖИМО ПЛАТЕНИ И НАДПЛАТЕНИ СУМИ, НЕПРАВОМЕРНО ПОЛУЧЕНИ ИЛИ НЕПРАВОМЕРНО УСВОЕНИ СРЕДСТВА ОТ СТРАНА НА БЮДЖЕТНИТЕ И ДЪРЖАВНИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ... ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 157 ОТ 23 ЮЛИ 2012 Г. ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ БЮДЖЕТНИ КРЕДИТИ ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА ЗА 2012 Г. ЗА ИЗПЛАЩАНЕ НА ЕДНОКРАТНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ НА ЗАКОННИТЕ НАСЛЕДНИЦИ НА ПЕТЪР ХРИСТОВ ТОДОРОВ И ... ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 157 ОТ 26 ЮНИ 2015 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ/ТРАНСФЕРИ ЗА 2015 Г. ЗА ИЗПЛАЩАНЕ НА СТИПЕНДИИ ПО ПРОГРАМАТА НА МЕРКИТЕ ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕЦА С ИЗЯВЕНИ ДАРБИ ОТ ДЪРЖАВНИ И ОБЩИНСКИ УЧИЛИЩА ПРЕЗ 2015 Г., ПРИЕТА С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 40 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2015 Г. (ДВ, БР. 18 ОТ 2015 Г.) ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 157 ОТ 28 ЮЛИ 1999 Г. ЗА СТРУКТУРНИ ПРОМЕНИ В СИСТЕМАТА НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 157 ОТ 28 ЮНИ 2019 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ВЪТРЕШНОКОМПЕНСИРАНИ ПРОМЕНИ НА УТВЪРДЕНИТЕ РАЗХОДИ ПО ОБЛАСТИ НА ПОЛИТИКИ/БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ПРАВОСЪДИЕТО ЗА 2019 Г. ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 157 ОТ 30 ЮЛИ 2018 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ/ТРАНСФЕРИ ЗА 2018 Г. ЗА ОТБЕЛЯЗВАНЕ НА 100 ГОДИНИ ОТ ПЪРВАТА СВЕТОВНА ВОЙНА И УЧАСТИЕТО НА БЪЛГАРИЯ В НЕЯ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 157 ОТ 30 ЮНИ 2016 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ ТРАНСФЕРИ ПО БЮДЖЕТИТЕ НА ОБЩИНИТЕ ЗА 2016 Г. ЗА ФИНАНСОВО ОСИГУРЯВАНЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО МОДУЛ "ОПТИМИЗИРАНЕ НА ВЪТРЕШНАТА СТРУКТУРА НА УЧИЛИЩАТА, ДЕТСКИТЕ ГРАДИНИ И САМОСТОЯТЕЛНИТЕ ОБЩЕЖИТИЯ" ОТ НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА "ОПТИМИЗАЦИЯ НА УЧИЛИЩНАТА МРЕЖА", ОДОБРЕНА С РЕШЕНИЕ № 271 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2016 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА НАЦИОНАЛНИ ПРОГРАМИ ЗА РАЗВИТИЕ НА СРЕДНОТО ОБРАЗОВАНИЕ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 157 ОТ 4 АВГУСТ 2017 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ/ТРАНСФЕРИ ЗА 2017 Г. ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 157 ОТ 9 АВГУСТ 1991 Г. ЗА СЪЗДАВАНЕ НА ФОНД "СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ НА ВОЕННОСЛУЖЕЩИТЕ" КЪМ МИНИСТЕРСТВОТО НА ОТБРАНАТА И КЪМ МИНИСТЕРСТВОТО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 158 ОТ 10 ЮНИ 2011 Г. ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ЛИМИТ ЗА ПЛАЩАНИЯ ПО БЮДЖЕТА НА СЪДЕБНАТА ВЛАСТ ЗА 2011 Г. ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 158 ОТ 12 ЮНИ 2014 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ИКОНОМИКАТА И ЕНЕРГЕТИКАТА ЗА 2014 Г. ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 158 ОТ 23 ЮЛИ 2002 Г. ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ СРЕДСТВА ОТ ЦЕНТРАЛНИЯ БЮДЖЕТ ЗА 2002 Г. ПО БЮДЖЕТИТЕ НА ОБЩИНИТЕ И НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ НА УЧИЛИЩА И ОБСЛУЖВАЩИ ЗВЕНА ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 158 ОТ 23 ЮЛИ 2020 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА ЗА 2020 Г. ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 158 ОТ 26 ЮНИ 2015 Г. ЗА СЪЗДАВАНЕ НА ЦЕНТЪР ЗА НАСЪРЧАВАНЕ НА СЪТРУДНИЧЕСТВОТО В ОБЛАСТТА НА СЕЛСКОТО СТОПАНСТВО МЕЖДУ КИТАЙ И СТРАНИТЕ ОТ ЦЕНТРАЛНА И ИЗТОЧНА ЕВРОПА ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 158 ОТ 28 ЮНИ 2019 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ПРОМЕНИ ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ФИНАНСИТЕ ЗА 2019 Г. ВЪВ ВРЪЗКА С УВЕЛИЧАВАНЕ КАПИТАЛА НА ТЪРГОВСКО ДРУЖЕСТВО ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 158 ОТ 29 ЮЛИ 2010 Г. ЗА СЪЗДАВАНЕ НА ЦЕНТЪР ЗА ПРЕВЕНЦИЯ И ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА КОРУПЦИЯТА И ОРГАНИЗИРАНАТА ПРЕСТЪПНОСТ КЪМ МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 158 ОТ 30 ЮНИ 2016 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ ТРАНСФЕРИ ПО БЮДЖЕТИТЕ НА ОБЩИНИТЕ ЗА 2016 Г. ЗА СТИПЕНДИИ ЗА ОБРАЗОВАТЕЛНИ РЕЗУЛТАТИ НА ОБЩИНСКИТЕ УЧИЛИЩА ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 158 ОТ 31 ЮЛИ 2000 Г. ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ ОТ РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ НА РЕЗОЛЮЦИЯ № 1298(2000) НА СЪВЕТА ЗА СИГУРНОСТ НА ООН ОТ 18 МАЙ 2000 Г., РЕЗОЛЮЦИЯ № 1907 (2009) НА СЪВЕТА ЗА СИГУРНОСТ НА ООН И РЕШЕНИЕ 2010/127/ОВППС НА СЪВЕТА (ЗАГЛ. ДОП. - ... ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 158 ОТ 4 АВГУСТ 2017 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ЗА 2017 Г. ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 158 ОТ 6 ЮЛИ 2007 Г. ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА СРЕДСТВА ОТ ЦЕНТРАЛНИЯ БЮДЖЕТ ЗА 2007 Г. ЗА ФИНАНСИРАНЕ ИЗГРАЖДАНЕТО НА ЕЛЕМЕНТИ НА ТРАНСПОРТНАТА ТЕХНИЧЕСКА ИНФРАСТРУКТУРА НА ОБЩИНА МАРИЦА, ОБЛАСТ ПЛОВДИВ - ОБЩИНСКИ ПЪТ, НЕОБХОДИМ ЗА РЕАЛИЗАЦИЯ... ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 159 ОТ 10 ЮНИ 2011 Г. ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ БЮДЖЕТНИ КРЕДИТИ ПО БЮДЖЕТА НА АВИООТРЯД 28 ЗА 2011 Г. И ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ВЪНШНИТЕ РАБОТИ ЗА 2011 Г. ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 159 ОТ 23 ЮЛИ 2002 Г. ЗА СТРУКТУРНИ ПРОМЕНИ В СИСТЕМАТА НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 159 ОТ 23 ЮЛИ 2020 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО ЗА 2020 Г. ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 159 ОТ 28 ЮНИ 2019 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ/ТРАНСФЕРИ ЗА 2019 Г. ЗА ИЗПЛАЩАНЕ НА СТИПЕНДИИ ПО ПРОГРАМАТА НА МЕРКИТЕ ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕЦА С ИЗЯВЕНИ ДАРБИ ОТ ДЪРЖАВНИ, ОБЩИНСКИ И ЧАСТНИ УЧИЛИЩА ПРЕЗ 2019 Г., ПРИЕТА С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 97 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2019 Г. (ДВ, БР. 36 ОТ 2019 Г.) ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 159 ОТ 30 ЮНИ 2016 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА НА СЪДЕБНАТА ВЛАСТ ЗА 2016 Г. ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 159 ОТ 4 АВГУСТ 2017 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ПРАВОСЪДИЕТО ЗА 2017 Г. ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 16 ОТ 27 ЯНУАРИ 1997 Г. ЗА ПРЕОБРАЗУВАНЕ НА ПОЛУВИСШИ ИНСТИТУТИ В КОЛЕЖИ В СТРУКТУРАТА НА ВИСШИ УЧИЛИЩА ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 16 ОТ 11 ФЕВРУАРИ 2010 Г. ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ХУМАНИТАРНА ПОМОЩ НА ДЕТСКИЯ ФОНД НА ОРГАНИЗАЦИЯТА НА ОБЕДИНЕНИТЕ НАЦИИ (УНИЦЕФ) ЗА КАМПАНИЯТА "НАДЕЖДА ЗА ДЕЦАТА НА ХАИТИ" ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 16 ОТ 15 ФЕВРУАРИ 2000 Г. ЗА ПРЕОБРАЗУВАНЕ НА ЗДРАВНИ ЗАВЕДЕНИЯ В СИСТЕМАТА НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 16 ОТ 23 ЯНУАРИ 2004 Г. ЗА УВЕЛИЧАВАНЕ НА ЩАТНАТА ЧИСЛЕНОСТ НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 16 ОТ 24 ЯНУАРИ 2013 Г. ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ БЮДЖЕТНИ КРЕДИТИ ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ВЪНШНИТЕ РАБОТИ ЗА 2013 Г. ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 16 ОТ 31 ЯНУАРИ 2005 Г. ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА МИНИМАЛНИТЕ ИЗКУПНИ ЦЕНИ НА ТЮТЮН - РЕКОЛТА 2005 Г. ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 16 ОТ 31 ЯНУАРИ 2011 Г. ЗА ОТКРИВАНЕ НА ФАКУЛТЕТ "ИЗОБРАЗИТЕЛНИ ИЗКУСТВА" В СТРУКТУРАТА НА АКАДЕМИЯТА ЗА МУЗИКАЛНО, ТАНЦОВО И ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО - ПЛОВДИВ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 16 ОТ 31 ЯНУАРИ 2020 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ЗА 2020 Г. ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 16 ОТ 5 ФЕВРУАРИ 1999 Г. ЗА ЗАКРИВАНЕ НА ТРАНСПОРТНАТА ХИГИЕННО-ЕПИДЕМИОЛОГИЧНА ИНСПЕКЦИЯ КЪМ МИНИСТЕРСТВОТО НА ТРАНСПОРТА ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 16 ОТ 5 ФЕВРУАРИ 2018 Г. ЗА ОТКРИВАНЕ НА ФИЛИАЛ В СТРУКТУРАТА НА НАЦИОНАЛНАТА ХУДОЖЕСТВЕНА АКАДЕМИЯ - СОФИЯ, В ГР. БУРГАС ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 160 ОТ 1 ЮЛИ 2016 Г. ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ ПРАВИЛАТА ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ И ОЦЕНЯВАНЕ НА ОФЕРТИ И СКЛЮЧВАНЕТО НА ДОГОВОРИТЕ В ПРОЦЕДУРАТА ЗА ИЗБОР С ПУБЛИЧНА ПОКАНА ОТ БЕНЕФИЦИЕНТИ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ОТ ЕВРОПЕЙСКИТЕ СТРУКТУРНИ И ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 160 ОТ 10 ЮНИ 2011 Г. ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА ПЛАЩАНИЯ ПО ДОГОВОРИ ПО ПРОЕКТИ, СЪФИНАНСИРАНИ ОТ КОХЕЗИОННИЯ ФОНД ПО РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1164/94 НА СЪВЕТА ОТ 16 МАЙ 1994 Г. ОТНОСНО СЪЗДАВАНЕТО НА КОХЕЗИОНЕН ФОНД И УПРАВЛЯВАНИ ОТ МИНИСТЕРСТВОТО НА... ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 160 ОТ 12 АВГУСТ 1993 Г. ЗА УРЕЖДАНЕ НА ТРУДОВОПРАВНИТЕ ОТНОШЕНИЯ НА РАБОТНИЦИТЕ И СЛУЖИТЕЛИТЕ И НА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА РАЗПРЕДЕЛЯНЕ ИМУЩЕСТВОТО НА АГЕНЦИЯТА ЗА АВТОРСКО ПРАВО ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 160 ОТ 12 ЮЛИ 2004 Г. ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА СРЕДСТВА ОТ ЦЕНТРАЛНИЯ БЮДЖЕТ ЗА 2004 Г. ЗА ФИНАНСИРАНЕ ДЕЙНОСТИТЕ ПО ПОДГОТОВКАТА, ОРГАНИЗАЦИЯТА И КООРДИНАЦИЯТА НА БЪЛГАРСКОТО НАЦИОНАЛНО УЧАСТИЕ В "ЕКСПО 2005" В АИЧИ, ЯПОНИЯ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 160 ОТ 13 ЮНИ 2014 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА НА ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ "НАЦИОНАЛНА СИГУРНОСТ" ЗА 2014 Г. ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 160 ОТ 15 АПРИЛ 2021 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА НА НАЦИОНАЛНИЯ СТАТИСТИЧЕСКИ ИНСТИТУТ ЗА 2021 Г. ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 160 ОТ 20 ЮНИ 2001 Г. ЗА ОТКРИВАНЕ, ПРЕОБРАЗУВАНЕ И ЗАКРИВАНЕ НА ОСНОВНИ ЗВЕНА В СТРУКТУРАТА НА ДЪРЖАВНИТЕ ВИСШИ УЧИЛИЩА ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 160 ОТ 24 ЮЛИ 2020 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ ТРАНСФЕРИ ПО БЮДЖЕТИТЕ НА ОБЩИНИТЕ ЗА 2020 Г. ЗА ФИНАНСОВО ПОДПОМАГАНЕ НА ОБЩИНИТЕ ЗА РЕМОНТ, ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ, ИЗГРАЖДАНЕ И ДОВЪРШВАНЕ НА ВОЕННИ ПАМЕТНИЦИ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 160 ОТ 28 ЮНИ 2019 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ ТРАНСФЕРИ ПО БЮДЖЕТИТЕ НА ОБЩИНИТЕ ЗА 2019 Г. ЗА РАБОТА С ДЕЦА И УЧЕНИЦИ ОТ УЯЗВИМИ ГРУПИ В ДЕТСКИТЕ ГРАДИНИ И УЧИЛИЩАТА ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 160 ОТ 4 АВГУСТ 2017 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ/ТРАНСФЕРИ ОТ РЕЗЕРВА ПО ЧЛ. 1, АЛ. 2, РАЗДЕЛ ІІ, Т. 5.1 ОТ ЗАКОНА ЗА ДЪРЖАВНИЯ БЮДЖЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА 2017 Г. ЗА НЕПРЕДВИДЕНИ И/ИЛИ НЕОТЛОЖНИ РАЗХОДИ ЗА ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ, ОВЛАДЯВАНЕ И ПРЕОДОЛЯВАНЕ НА ПОСЛЕДИЦИТЕ ОТ БЕДСТВИЯ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 161 ОТ 15 АВГУСТ 1991 Г. ЗА ОСИГУРЯВАНЕ ФИНАНСОВА ИЗДРЪЖКА НА СТУДЕНТИ В ЧУЖБИНА, НА КОИТО ДОГОВОРИТЕ ЗА СТИПЕНДИЯ СА ЕДНОСТРАННО ПРЕКРАТЕНИ ОТ СТРАНА НА ФИРМИ И ДРУГИ ОРГАНИЗАЦИИ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 161 ОТ 15 ЮЛИ 2005 Г. ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА СРЕДСТВА ОТ ЦЕНТРАЛНИЯ БЮДЖЕТ ЗА 2005 Г. ЗА ПОЕМАНЕ НА РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ СЪС ЗАЩИТАТА НА ПОДСЪДИМИТЕ БЪЛГАРСКИ ГРАЖДАНИ ПО НАКАЗАТЕЛНОТО ДЕЛО В ЛИБИЯ И СВЪРЗАНИТЕ С ТОВА ДЕЛО ГРАЖДАНСКИ ИСКОВЕ, КА... ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 161 ОТ 17 ЮНИ 2014 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА НА НАЦИОНАЛНАТА СЛУЖБА ЗА ОХРАНА ЗА 2014 Г. ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 161 ОТ 23 ЮНИ 2009 Г. ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА СРЕДСТВА ОТ ЦЕНТРАЛНИЯ БЮДЖЕТ ЗА 2009 Г. ЗА ФИНАНСИРАНЕ ИЗГРАЖДАНЕТО НА ОБЩИНСКА ТЕХНИЧЕСКА ИНФРАСТРУКТУРА - МАГИСТРАЛЕН ВОДОПРОВОД ДО К.К. "КАМЧИЯ", С. БЛИЗНАЦИ, ОБЩИНА АВРЕН ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 161 ОТ 24 ЮЛИ 2020 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ПРАВОСЪДИЕТО ЗА 2020 Г. ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 161 ОТ 29 ЮЛИ 2010 Г. ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ФИНАНСОВИ СРЕДСТВА ОТ ЦЕНТРАЛНИЯ БЮДЖЕТ ЗА 2010 Г. ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО ЗА 2010 Г. ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА ИНФРАСТРУКТУРНИ ОБЕКТИ С НАЦИОНАЛНО ЗНАЧЕНИЕ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 161 ОТ 4 ЮЛИ 2016 Г. ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ПРАВИЛА ЗА КООРДИНАЦИЯ МЕЖДУ УПРАВЛЯВАЩИТЕ ОРГАНИ НА ПРОГРАМИТЕ И МЕСТНИТЕ ИНИЦИАТИВНИ ГРУПИ, И МЕСТНИТЕ ИНИЦИАТИВНИ РИБАРСКИ ГРУПИ ВЪВ ВРЪЗКА С ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПОДХОДА "ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ" ЗА ПЕРИОДА 2014 - 2020 Г. ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 161 ОТ 6 АВГУСТ 2018 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ПРАВОСЪДИЕТО ЗА 2018 Г. ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 162 ОТ 13 ЮЛИ 2004 Г. ЗА ЗАКРИВАНЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛНАТА АГЕНЦИЯ "ПОЧИВНО ДЕЛО И КВАЛИФИКАЦИЯ" КЪМ МИНИСТЪРА НА ПРАВОСЪДИЕТО ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 162 ОТ 15 ЮЛИ 2005 Г. ЗА УВЕЛИЧАВАНЕ НА ЩАТНАТА ЧИСЛЕНОСТ НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 162 ОТ 16 ЮНИ 2011 Г. ЗА ОТКРИВАНЕ НА ФАКУЛТЕТ "ИНФОРМАЦИОННИ НАУКИ" В СТРУКТУРАТА НА УНИВЕРСИТЕТА ПО БИБЛИОТЕКОЗНАНИЕ И ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ - СОФИЯ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 162 ОТ 20 АПРИЛ 2021 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ ТРАНСФЕРИ ПО БЮДЖЕТИТЕ НА ОБЩИНИТЕ ЗА 2021 Г. ЗА КОМПЕНСАЦИЯ НА НАМАЛЕНИЕТО В ПРИХОДИТЕ ОТ ДАНЪК ВЪРХУ ТАКСИМЕТРОВ ПРЕВОЗ НА ПЪТНИЦИ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 162 ОТ 20 ЮНИ 2001 Г. ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ДИФЕРЕНЦИРАНИ НОРМАТИВИ ЗА ИЗДРЪЖКА НА ОБУЧЕНИЕТО ЗА ЕДИН СТУДЕНТ ПО ПРОФЕСИОНАЛНИ НАПРАВЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 162 ОТ 4 АВГУСТ 2017 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ ПЛАЩАНИЯ ОТ ЦЕНТРАЛНИЯ БЮДЖЕТ ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ТРАНСПОРТА, ИНФОРМАЦИОННИТЕ ТЕХНОЛОГИИ И СЪОБЩЕНИЯТА ЗА 2017 Г. ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ НА "ХОЛДИНГ БДЖ" - ЕАД, СОФИЯ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 162 ОТ 5 ЮЛИ 2016 Г. ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ДЕТАЙЛНИ ПРАВИЛА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ПО ПРОГРАМИТЕ, ФИНАНСИРАНИ ОТ ЕВРОПЕЙСКИТЕ СТРУКТУРНИ И ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ ЗА ПЕРИОДА 2014 - 2020 Г. ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 162 ОТ 8 ЮЛИ 1996 Г. ЗА ИНДЕКСИРАНЕ НА МИНИМАЛНИТЕ ИЗКУПНИ ЦЕНИ НА ТЮТЮНА - РЕКОЛТА 1996 Г., ПО ТИПОВЕ И ПРОИЗХОДИ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 162 ОТ 9 АВГУСТ 2013 Г. ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ СРЕДСТВА ОТ ДЪРЖАВЕН ФОНД "ЗЕМЕДЕЛИЕ" ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ ЗА 2013 Г. ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 163 ОТ 16 ЮНИ 2011 Г. ЗА ЗАКРИВАНЕ НА ТЕХНОЛОГИЧНИЯ КОЛЕЖ - СОФИЯ, В СТРУКТУРАТА НА ХИМИКОТЕХНОЛОГИЧНИЯ И МЕТАЛУРГИЧЕН УНИВЕРСИТЕТ - СОФИЯ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 163 ОТ 19 ЮЛИ 2005 Г. ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕТО НА ВОЕННОСЛУЖЕЩИТЕ И ГРАЖДАНСКИТЕ ЛИЦА ПО ЗАКОНА ЗА ОТБРАНАТА И ВЪОРЪЖЕНИТЕ СИЛИ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И НА ДЪРЖАВНИТЕ СЛУЖИТЕЛИ - ОФИЦЕРИ, СЕРЖАНТИ И ГРАЖДАНСКИ ЛИЦА, И НА ЛИЦАТА, РА... ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 163 ОТ 19 ЮНИ 2014 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ПРОМЕНИ НА УТВЪРДЕНИТЕ РАЗХОДИ ПО ОБЛАСТИ НА ПОЛИТИКИ И ПО ДРУГИ БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ ЗА 2014 Г. ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 163 ОТ 20 АПРИЛ 2021 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ТРАНСПОРТА, ИНФОРМАЦИОННИТЕ ТЕХНОЛОГИИ И СЪОБЩЕНИЯТА ЗА 2021 Г. ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 163 ОТ 24 ЮЛИ 2002 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК НА АГЕНЦИЯТА ЗА ПРИВАТИЗАЦИЯ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 163 ОТ 28 ЮНИ 2019 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ПРОМЕНИ ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ТРАНСПОРТА, ИНФОРМАЦИОННИТЕ ТЕХНОЛОГИИ И СЪОБЩЕНИЯТА ЗА 2019 Г. В ЧАСТТА НА ФИНАНСИРАНЕТО НА БЮДЖЕТНОТО САЛДО ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 163 ОТ 30 ЮНИ 2009 Г. ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА СРЕДСТВА ОТ ЦЕНТРАЛНИЯ БЮДЖЕТ ЗА 2009 Г. ЗА ФИНАНСИРАНЕ ИЗГРАЖДАНЕТО НА ЕЛЕМЕНТИ НА ОБЩИНСКА, ПЪТНА И ВИК ИНФРАСТРУКТУРА ЗА ПРОИЗВОДСТВЕНА ЗОНА В ГР. КОСТИНБРОД, ОБЩИНА КОСТИНБРОД ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 163 ОТ 8 ЮЛИ 2016 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ/ТРАНСФЕРИ ЗА 2016 Г. ЗА ИЗПЛАЩАНЕ НА СТИПЕНДИИ ПО ПРОГРАМАТА НА МЕРКИТЕ ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕЦА С ИЗЯВЕНИ ДАРБИ ОТ ДЪРЖАВНИ И ОБЩИНСКИ УЧИЛИЩА ПРЕЗ 2016 Г., ПРИЕТА С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 68 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2016 Г. (ДВ, БР. 28 ОТ 2016 Г.) ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 164 ОТ 19 ЮНИ 2014 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ ТРАНСФЕРИ ЗА БЮДЖЕТИТЕ НА ОБЩИНИ ЗА 2014 Г. ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 164 ОТ 26 ЮЛИ 2012 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ БЮДЖЕТНИ КРЕДИТИ ПО БЮДЖЕТА НА АДМИНИСТРАЦИЯТА НА ПРЕЗИДЕНТА ЗА 2012 Г. ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 164 ОТ 28 ЮНИ 2019 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ/ТРАНСФЕРИ ЗА 2019 Г. ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 164 ОТ 29 ЮЛИ 2020 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО ЗА 2020 Г. ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЕКТИ: "АМ "ХЕМУС", УЧАСТЪК ОТ КМ 310+940 ДО КМ 327+260 - ОТ П. В. БУХОВЦИ ДО П. В. "БЕЛОКОПИТОВО" И "ОБХОДЕН ПЪТ НА ГР. БУРГАС ОТ КМ 230+700 НА ПЪТ І-9 САРАФОВО - БУРГАС ДО КМ 493+550 НА ПЪТ І-6 ВЕТРЕН - БУРГАС И ЛОКАЛНИ ПЛАТНА" ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 164 ОТ 8 ЮЛИ 2016 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ/ТРАНСФЕРИ ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ОТБРАНАТА ЗА 2016 Г. ЗА ИЗПЛАЩАНЕ НА МИНИМАЛНИ ДИФЕРЕНЦИРАНИ РАЗМЕРИ НА ПАРИЧНИТЕ СРЕДСТВА ЗА ФИЗИЧЕСКО ВЪЗПИТАНИЕ И СПОРТ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 165 ОТ 12 АВГУСТ 2013 Г. ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ БЮДЖЕТНИ КРЕДИТИ ПО БЮДЖЕТИТЕ НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ОТБРАНАТА И НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ЗА 2013 Г. ЗА ЧЕСТВАНЕТО НА 100 ГОДИНИ ОТ БАЛКАНСКИТЕ ВОЙНИ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 165 ОТ 14 ЮЛИ 2004 Г. ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И КООРДИНАЦИЯТА НА ОБМЕНА НА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ТЕХНИЧЕСКИ РЕГЛАМЕНТИ И ПРАВИЛА ЗА УСЛУГИ НА ИНФОРМАЦИОННОТО ОБЩЕСТВО И ЗА УСТАНОВЯВАНЕ И ФУНКЦИОНИРАНЕ НА ЗВЕНО ЗА КОНТАКТ ОТНОСНО ПРОДУКТИТЕ (ЗАГЛ. ДОП. - ДВ, БР. 48 ОТ 2009 Г., ИЗМ. - ДВ, БР. 52 ОТ 2011 Г., В СИЛА ОТ 01.08.2011 Г., ИЗМ. - ДВ, БР. 103 ОТ 2020 Г., В СИЛА ОТ 04.12.2020 Г.) ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 165 ОТ 16 АВГУСТ 1994 Г. ЗА ОРГАНИЗИРАНЕ НА ПЪРВИЯ ТУР НА МАСОВАТА ПРИВАТИЗАЦИЯ ПРЕЗ 1994 Г. ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 165 ОТ 20 ЮНИ 2014 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ/ТРАНСФЕРИ ПО БЮДЖЕТА НА СЪДЕБНАТА ВЛАСТ ЗА 2014 Г. ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 165 ОТ 21 АПРИЛ 2021 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ВЪТРЕШНОКОМПЕНСИРАНИ ПРОМЕНИ НА УТВЪРДЕНИТЕ РАЗХОДИ ПО ОБЛАСТИ НА ПОЛИТИКИ/БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ФИНАНСИТЕ ЗА 2021 Г. ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 165 ОТ 3 ЮЛИ 2019 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ ЗА 2019 Г. ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА СПЕШНА ДЕЗИНСЕКЦИОННА КАМПАНИЯ ПО ПОРЕЧИЕТО НА РЕКА ДУНАВ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 165 ОТ 30 ЮЛИ 2020 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ НА ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ БЮДЖЕТНИ ОРГАНИЗАЦИИ ЗА 2020 Г. ВЪВ ВРЪЗКА С МЕЖДУВЕДОМСТВЕНИЯ КООРДИНАЦИОНЕН МЕХАНИЗЪМ ЗА ПРИСЪЕДИНЯВАНЕ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ КЪМ ОРГАНИЗАЦИЯТА ЗА ИКОНОМИЧЕСКО СЪТРУДНИЧЕСТВО И РАЗВИТИЕ (ОИСР), СЪЗДАДЕН С РЕШЕНИЕ № 789 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2017 Г. ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 165 ОТ 30 ЮНИ 2009 Г. ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА СРЕДСТВА ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ТРАНСПОРТА ЗА 2009 Г. ЗА СМЕТКА НА ПРЕДВИДЕНИТЕ ПО ЦЕНТРАЛНИЯ БЮДЖЕТ ДЪРЖАВНИ ИНВЕСТИЦИОННИ ЗАЕМИ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 165 ОТ 7 АВГУСТ 2018 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ/ТРАНСФЕРИ ЗА 2018 Г. ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 165 ОТ 8 ЮЛИ 2016 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА МЛАДЕЖТА И СПОРТА ЗА 2016 Г. ЗА ИЗПЛАЩАНЕ НА МИНИМАЛНИ ДИФЕРЕНЦИРАНИ РАЗМЕРИ НА ПАРИЧНИТЕ СРЕДСТВА ЗА ФИЗИЧЕСКО ВЪЗПИТАНИЕ И СПОРТ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 166 ОТ 12 АВГУСТ 2013 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ БЮДЖЕТНИ КРЕДИТИ ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА ЗА 2013 Г. ЗА ИЗПЛАЩАНЕ НА ДЪРЖАВНА ПАРИЧНА НАГРАДА ЗА ОСОБЕНИ ЗАСЛУГИ НА ЛИЦАТА ОТ ПЕРСОНАЛА НА РУДНИК ... ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 166 ОТ 22 АПРИЛ 2021 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛЕН ТРАНСФЕР ПО БЮДЖЕТА НА ДЪРЖАВНОТО ОБЩЕСТВЕНО ОСИГУРЯВАНЕ ЗА 2021 Г. ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 166 ОТ 25 ЮНИ 2001 Г. ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ БЮДЖЕТНИ КРЕДИТИ НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ЗА ЗАКУПУВАНЕ НА ЛИЦЕНЗИ НА СОФТУЕРНИ ПРОДУКТИ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 166 ОТ 3 ЮЛИ 2015 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ ТРАНСФЕРИ ПО БЮДЖЕТИТЕ НА ОБЩИНИТЕ ЗА 2015 Г. ЗА СТИПЕНДИИ ЗА ОБРАЗОВАТЕЛНИ РЕЗУЛТАТИ НА ОБЩИНСКИТЕ УЧИЛИЩА ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 166 ОТ 30 ЮЛИ 2002 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ТАРИФА ЗА ТАКСИТЕ, КОИТО СЕ СЪБИРАТ ОТ НАЦИОНАЛНАТА ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКА СЛУЖБА ПО ЗАКОНА ЗА ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКАТА ДЕЙНОСТ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 166 ОТ 30 ЮЛИ 2020 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ/ТРАНСФЕРИ ЗА 2020 Г. ЗА ИЗПЛАЩАНЕ НА МИНИМАЛНИ ДИФЕРЕНЦИРАНИ РАЗМЕРИ НА ПАРИЧНИТЕ СРЕДСТВА ЗА ФИЗИЧЕСКА АКТИВНОСТ, ФИЗИЧЕСКО ВЪЗПИТАНИЕ, СПОРТ И СПОРТНО-ТУРИСТИЧЕСКА ДЕЙНОСТ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 166 ОТ 8 ЮЛИ 2016 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ВЪТРЕШНОКОМПЕНСИРАНИ ПРОМЕНИ НА УТВЪРДЕНИТЕ РАЗХОДИ ПО ОБЛАСТИ НА ПОЛИТИКИ/БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА КУЛТУРАТА ЗА 2016 Г. ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 167 ОТ 10 АВГУСТ 2017 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ ЗА 2017 Г. ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 167 ОТ 15 ЮЛИ 1996 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ СПИСЪК НА ВЕЩИТЕ, ВЪРХУ КОИТО НЕ МОЖЕ ДА БЪДЕ НАСОЧЕНО ПРИНУДИТЕЛНО ИЗПЪЛНЕНИЕ СЪГЛАСНО ЧЛ. 24, Т. 1 ОТ ЗАКОНА ЗА СЪБИРАНЕ НА ДЪРЖАВНИТЕ ВЗЕМАНИЯ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 167 ОТ 19 ЮЛИ 2005 Г. ЗА РАЗРЕШАВАНЕ НА БЮДЖЕТНИ КРЕДИТИ ЗА СМЕТКА НА ДЪРЖАВНИ ИНВЕСТИЦИОННИ ЗАЕМИ ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ФИНАНСИТЕ ЗА 2005 Г. ЗА ПРОЕКТА "УЛЕСНЯВАНЕ НА ТЪРГОВИЯТА И ТРАНСПОРТА В ЮГОИЗТОЧНА ЕВРОПА" ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 167 ОТ 2 ЮЛИ 2009 Г. ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА СРЕДСТВА ОТ РЕПУБЛИКАНСКИЯ БЮДЖЕТ ЗА ЗАКУПУВАНЕ НА АКЦИИ ОТ ДЪРЖАВАТА ВЪВ ВРЪЗКА С УВЕЛИЧЕНИЕТО НА КАПИТАЛА НА ТЪРГОВСКО ДРУЖЕСТВО ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 167 ОТ 25 ЮНИ 2014 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ИКОНОМИКАТА И ЕНЕРГЕТИКАТА ЗА 2014 Г. ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 167 ОТ 3 ЮЛИ 2015 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ЗА 2015 Г. ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 167 ОТ 30 ЮЛИ 2020 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ПРОМЕНИ ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА МЛАДЕЖТА И СПОРТА ЗА 2020 Г. ВЪВ ВРЪЗКА С УВЕЛИЧАВАНЕ НА КАПИТАЛА НА ТЪРГОВСКО ДРУЖЕСТВО ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 167 ОТ 4 ЮЛИ 2019 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ ТРАНСФЕРИ ПО БЮДЖЕТИТЕ НА ОБЩИНИТЕ ЗА 2019 Г. ЗА ФИНАНСОВО ОСИГУРЯВАНЕ НА ДЕЙНОСТИ ПО НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА "ОПТИМИЗИРАНЕ НА ВЪТРЕШНАТА СТРУКТУРА НА ПЕРСОНАЛА", ОДОБРЕНА С РЕШЕНИЕ № 172 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2019 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА НАЦИОНАЛНИ ПРОГРАМИ ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 167 ОТ 8 ЮЛИ 2016 Г. ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА РЕДА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ПО ФОНД "УБЕЖИЩЕ, МИГРАЦИЯ И ИНТЕГРАЦИЯ" И ФОНД "ВЪТРЕШНА СИГУРНОСТ" ЗА ПЕРИОДА 2014 - 2020 Г. ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 168 ОТ 17 ЮНИ 2011 Г. ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА СРЕДСТВА ОТ ДЪРЖАВНИЯ БЮДЖЕТ ЗА 2011 Г. ЗА МОДЕРНИЗИРАНЕ И ОПТИМИЗАЦИЯ НА ДЪРЖАВНИТЕ ВИСШИ УЧИЛИЩА И ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА УСЛОВИЯТА, КРИТЕРИИТЕ И РЕДА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕТО ИМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 168 ОТ 20 ЮЛИ 2005 Г. ЗА ОТДЕЛЯНЕ НА ДАЛЕКОСЪОБЩИТЕЛНИТЕ ОБЕКТИ С ОТБРАНИТЕЛНО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ И ИНСТАЛИРАНИ МОЩНОСТИ ЗА ВОЕННО ВРЕМЕ ОТ ДАЛЕКОСЪОБЩИТЕЛНАТА МРЕЖА НА "БЪЛГАРСКА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННА КОМПАНИЯ" - АД, СОФИЯ (ЗАГЛ. ИЗМ. - ДВ, Б... ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 168 ОТ 22 АПРИЛ 2021 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛЕН ТРАНСФЕР ПО БЮДЖЕТА НА ДЪРЖАВНОТО ОБЩЕСТВЕНО ОСИГУРЯВАНЕ ЗА 2021 Г. ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 168 ОТ 23 ЮЛИ 2007 Г. ЗА ПРЕОБРАЗУВАНЕ НА НАЦИОНАЛНОТО УПРАВЛЕНИЕ ПО ГОРИТЕ В ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ ПО ГОРИТЕ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 168 ОТ 3 ЮЛИ 2015 Г. ЗА СЪЗДАВАНЕ НА КООРДИНАЦИОНЕН СЪВЕТ ЗА ПОДГОТОВКА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА ЧЛЕНСТВО В ЕВРОЗОНАТА ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 168 ОТ 31 ЮЛИ 2012 Г. ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ БЮДЖЕТНИ КРЕДИТИ ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА ЗА 2012 Г. ЗА ИЗПЛАЩАНЕ НА ЕДНОКРАТНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ НА ЗАКОННИТЕ НАСЛЕДНИЦИ НА МАЛИН ДЕЛЧЕВ ИЛИЕВ, ПОЧИ... ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 168 ОТ 4 ЮЛИ 2019 Г. ЗА СТРУКТУРНИ ПРОМЕНИ В СИСТЕМАТА НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 168 ОТ 6 АВГУСТ 2010 Г. ЗА ЗАКРИВАНЕ НА НАЦИОНАЛНИЯ МЕДИЦИНСКИ КООРДИНАЦИОНЕН ЦЕНТЪР ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 168 ОТ 9 АВГУСТ 2018 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ВЪНШНИТЕ РАБОТИ ЗА 2018 Г. ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 169 ОТ 11 ЮЛИ 2016 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА НА КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ ЗА 2016 Г. ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 169 ОТ 16 ЮЛИ 2004 Г. ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕТО НА ВОЕННОСЛУЖЕЩИТЕ И ГРАЖДАНСКИТЕ ЛИЦА ПО ЗАКОНА ЗА ОТБРАНАТА И ВЪОРЪЖЕНИТЕ СИЛИ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И НА ДЪРЖАВНИТЕ СЛУЖИТЕЛИ - ОФИЦЕРИ, СЕРЖАНТИ И ГРАЖДАНСКИ ЛИЦА, И НА ЛИЦАТА, РА... ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 169 ОТ 17 ЮНИ 2011 Г. ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ БЮДЖЕТНИ КРЕДИТИ ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ЗА 2011 Г. ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 169 ОТ 2 АВГУСТ 2002 Г. ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ СРЕДСТВА ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ "ПЪТИЩА" ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 169 ОТ 23 АПРИЛ 2021 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ/ТРАНСФЕРИ ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ОТБРАНАТА ЗА 2021 Г. ЗА ИЗПЛАЩАНЕ НА МИНИМАЛНИ ДИФЕРЕНЦИРАНИ РАЗМЕРИ НА ПАРИЧНИТЕ СРЕДСТВА ЗА ФИЗИЧЕСКА АКТИВНОСТ, ФИЗИЧЕСКО ВЪЗПИТАНИЕ, СПОРТ И СПОРТНО-ТУРИСТИЧЕСКА ДЕЙНОСТ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 169 ОТ 28 АВГУСТ 1991 Г. ЗА РЕШАВАНЕ НА НЯКОИ ВЪПРОСИ, СВЪРЗАНИ С ДОГОВАРЯНЕТО НА РАБОТНАТА ЗАПЛАТА ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 169 ОТ 30 ЮЛИ 2020 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ ЗА 2020 Г. ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 169 ОТ 4 ЮЛИ 2019 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА МЛАДЕЖТА И СПОРТА ЗА 2019 Г. ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 17 ОТ 15 ФЕВРУАРИ 2010 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ ФИНАНСИРАНЕТО НА ПРОЕКТИ, СВЪРЗАНИ С ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПОЕТИТЕ АНГАЖИМЕНТИ ОТ СТРАНА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА ПРИСЪЕДИНЯВАНЕ КЪМ ШЕНГЕНСКОТО ПРОСТРАНСТВО ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 17 ОТ 21 ЯНУАРИ 2021 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ ТРАНСФЕРИ ПО БЮДЖЕТИТЕ НА ОБЩИНИ ЗА 2021 Г. ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 17 ОТ 24 ЯНУАРИ 2013 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ БЮДЖЕТНИ КРЕДИТИ ПО БЮДЖЕТИТЕ НА ОБЩИНИ ЗА ОСНОВЕН РЕМОНТ И ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА ДЕТСКИ ЯСЛИ И ДЕТСКИ ГРАДИНИ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 17 ОТ 26 ЯНУАРИ 2004 Г. ЗА АКТУАЛИЗИРАНЕ НА СПИСЪКА НА ДЪРЖАВИТЕ И ОРГАНИЗАЦИИТЕ, СПРЯМО КОИТО РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ПРИЛАГА ЗАБРАНА ИЛИ ОГРАНИЧЕНИЯ ВЪРХУ ПРОДАЖБАТА И ДОСТАВКИТЕ НА ВЪОРЪЖЕНИЕ И НА СВЪРЗАНО С НЕГО ОБОРУДВАНЕ, В СЪОТВЕТСТВИЕ С РЕЗОЛЮЦИИ НА СЪВЕТА ЗА СИГУРНОСТ НА ООН И РЕШЕНИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ И НА ОРГАНИЗАЦИЯТА ЗА СИГУРНОСТ И СЪТРУДНИЧЕСТВО В ЕВРОПА, УТВЪРДЕН С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 91 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2001 Г. (ОБН., ДВ, БР. 37 ОТ 2001 Г.; ИЗМ., БР. 70 ОТ 2002 Г. И БР. 22 И 61 ОТ 2003 Г.) ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 17 ОТ 27 ЯНУАРИ 1997 Г. ЗА ПРЕОБРАЗУВАНЕ НА ПОЛУВИСШИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКИ ИНСТИТУТ - БУРГАС, В ПЕДАГОГИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ НА УНИВЕРСИТЕТ "ПРОФ. А. ЗЛАТАРОВ" - БУРГАС ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 17 ОТ 3 ФЕВРУАРИ 2012 Г. ЗА СЪЗДАВАНЕ НА ПОЧИВНА БАЗА "СЛЪНЧЕВ БРЯГ" ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 17 ОТ 30 ЯНУАРИ 2019 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ЗА 2019 Г. ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 17 ОТ 31 ЯНУАРИ 2007 Г. ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА РАЗХОДВАНЕ НА ЦЕЛЕВИТЕ СРЕДСТВА ЗА ДИАГНОСТИКА И ЛЕЧЕНИЕ В ЛЕЧЕБНИ ЗАВЕДЕНИЯ ЗА БОЛНИЧНА ПОМОЩ НА ЛИЦА, КОИТО НЯМАТ ДОХОД И/ИЛИ ЛИЧНО ИМУЩЕСТВО, КОЕТО ДА ИМ ОСИГУРЯВА ЛИЧНО УЧАСТИЕ В ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНИЯ ПРОЦЕС (ЗАГЛ. ДОП. - ДВ, БР. 16 ОТ 2008 Г., ИЗМ. - ДВ, БР. 13 ОТ 2009 Г., ИЗМ. - ДВ, БР. 29 ОТ 2011 Г., В СИЛА ОТ 08.04.2011 Г.) ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 17 ОТ 31 ЯНУАРИ 2011 Г. ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ БЮДЖЕТНИ КРЕДИТИ ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ ЗА 2011 Г. ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 17 ОТ 8 ФЕВРУАРИ 2008 Г. ЗА ПРОМЕНИ В СТРУКТУРАТА НА РУСЕНСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ "АНГЕЛ КЪНЧЕВ" ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 170 ОТ 11 АВГУСТ 2017 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ/ТРАНСФЕРИ ЗА 2017 Г. ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 170 ОТ 11 ЮЛИ 2006 Г. ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ СРЕДСТВА ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 170 ОТ 14 ЮЛИ 2008 Г. ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА СРЕДСТВА ОТ РЕПУБЛИКАНСКИЯ БЮДЖЕТ ЗА ЗАКУПУВАНЕ НА АКЦИИ ОТ ДЪРЖАВАТА ВЪВ ВРЪЗКА С УВЕЛИЧЕНИЕТО НА КАПИТАЛА НА ТЪРГОВСКО ДРУЖЕСТВО ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 170 ОТ 17 АВГУСТ 2018 Г. ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ РАЗМЕРА НА ЛИНИЯТА НА БЕДНОСТ ЗА СТРАНАТА ЗА 2019 Г. ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 170 ОТ 2 АВГУСТ 2012 Г. ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА СРЕДСТВА НА БЪЛГАРСКИЯ ЧЕРВЕН КРЪСТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПЛАН ЗА РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ХРАНИ ОТ ИНТЕРВЕНЦИОННИТЕ ЗАПАСИ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ЗА НАЙ-НУЖДАЕЩИ СЕ ЛИЦА ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 170 ОТ 21 ЮЛИ 2005 Г. ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ СРЕДСТВА ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 170 ОТ 23 АВГУСТ 1994 Г. ЗА СЪЗДАВАНЕ НА ДЪРЖАВНО ЗДРАВНО ЗАВЕДЕНИЕ "ОЧНА БАНКА" КЪМ МИНИСТЕРСТВОТО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 170 ОТ 26 АВГУСТ 1999 Г. ЗА ПРЕМИНАВАНЕ НА СРЕДНИТЕ ПРОФЕСИОНАЛНИ УЧИЛИЩА ПО ЕНЕРГЕТИКА ОТ КОМИТЕТА ПО ЕНЕРГЕТИКА КЪМ МИНИСТЕРСТВОТО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 170 ОТ 3 ЮЛИ 2015 Г. ЗА СЪЗДАВАНЕ НА СЪВЕТ ПО ЕНЕРГИЙНА СИГУРНОСТ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 170 ОТ 30 ЮЛИ 2020 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ ТРАНСФЕРИ ПО БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА ВРАЦА ЗА 2020 Г. ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 171 ОТ 14 ЮЛИ 2008 Г. ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА АНТАРКТИЧЕСКАТА ДЕЙНОСТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА 2008 Г. ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 171 ОТ 17 АВГУСТ 2018 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ ТРАНСФЕРИ ЗА ДЪРЖАВНИТЕ ВИСШИ УЧИЛИЩА И ЗА БЪЛГАРСКАТА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ ЗА 2018 Г. ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 171 ОТ 2 АВГУСТ 2012 Г. ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ СРЕДСТВА ПО БЮДЖЕТИТЕ НА ОБЩИНИТЕ СИЛИСТРА, РУСЕ, ПЛЕВЕН И СВИЩОВ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ СЪСТОЯНИЕТО НА КУЛТУРНО-ИСТОРИЧЕСКИ ОБЕКТИ, ВКЛЮЧЕНИ В ПРОГРАМАТА ЗА ПОСЕЩЕНИЕ ПО ВРЕМЕ НА XXII СВЕ... ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 171 ОТ 23 АВГУСТ 1994 Г. ЗА ПРЕОБРАЗУВАНЕ НА НАЦИОНАЛНИЯ ЦЕНТЪР ПО ФИТОТЕРАПИЯ И НАРОДНА МЕДИЦИНА ПРИ МИНИСТЕРСТВОТО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО (ЗАГЛ. ИЗМ. - ДВ, БР. 77 ОТ 1996 Г.) ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 171 ОТ 23 ЮЛИ 2007 Г. ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА СРЕДСТВА ОТ ЦЕНТРАЛНИЯ БЮДЖЕТ ЗА 2007 Г. ЗА ФИНАНСИРАНЕ ИЗГРАЖДАНЕТО НА ЕЛЕМЕНТИ НА ТРАНСПОРТНАТА ТЕХНИЧЕСКА ИНФРАСТРУКТУРА НА СОФИЯ - УЛИЦИ, НЕОБХОДИМИ ЗА РЕАЛИЗАЦИЯ НА ИНВЕСТИЦИОННИЯ ПЛАН НА "Т... ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 171 ОТ 28 АПРИЛ 2021 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ/ТРАНСФЕРИ ЗА 2021 Г. ЗА ИЗПЛАЩАНЕ НА СТИПЕНДИИ ПО ПРОГРАМАТА НА МЕРКИТЕ ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕЦА С ИЗЯВЕНИ ДАРБИ ОТ ДЪРЖАВНИ, ОБЩИНСКИ И ЧАСТНИ УЧИЛИЩА, ПРИЕТА С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 138 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2021 Г. ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 171 ОТ 3 ЮЛИ 2015 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ВЪТРЕШНОКОМПЕНСИРАНИ ПРОМЕНИ НА УТВЪРДЕНИТЕ РАЗХОДИ ПО ОБЛАСТИ НА ПОЛИТИКИ/БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ПРАВОСЪДИЕТО ЗА 2015 Г. ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 171 ОТ 30 ЮЛИ 2020 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО ЗА 2020 Г. ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 172 ОТ 1 СЕПТЕМВРИ 1995 Г. ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ЦЕЛЕВА ДОБАВКА КЪМ ПАРИЧНИТЕ ОБЕЗЩЕТЕНИЯ, СОЦИАЛНИТЕ И ПАРИЧНИТЕ ПОМОЩИ, ИЗПЛАЩАНИ ПРИ БЕЗРАБОТИЦА ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 172 ОТ 10 АВГУСТ 2010 Г. ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА СРЕДСТВА ОТ РЕПУБЛИКАНСКИЯ БЮДЖЕТ ЗА 2010 Г. ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА ЕКОЛОГИЧНА ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ВОДНИТЕ РЕСУРСИ, ИЗПЪЛНЯВАНА ОТ ПРЕДПРИЯТИЕТО ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ОПАЗВАНЕ НА ОКО... ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 172 ОТ 17 АВГУСТ 2017 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ ТРАНСФЕРИ ПО БЮДЖЕТИТЕ НА ОБЩИНИТЕ ЗА 2017 Г. ЗА ФИНАНСОВО ОСИГУРЯВАНЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА "БЕЗ СВОБОДЕН ЧАС", ОДОБРЕНА С РЕШЕНИЕ № 216 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2017 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА НАЦИОНАЛНИ ПРОГРАМИ ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 172 ОТ 17 АВГУСТ 2018 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ ТРАНСФЕРИ ПО БЮДЖЕТИТЕ НА ОБЩИНИТЕ ЗА 2018 Г. ЗА ФИНАНСОВО ОСИГУРЯВАНЕ НА ДЕЙНОСТИ ПО НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА "ОПТИМИЗАЦИЯ НА ВЪТРЕШНАТА СТРУКТУРА НА ПЕРСОНАЛА В ИНСТИТУЦИИТЕ ОТ СИСТЕМАТА НА ПРЕДУЧИЛИЩНОТО И УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ", ОДОБРЕНА С РЕШЕНИЕ № 271 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2018 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА НАЦИОНАЛНИ ПРОГРАМИ ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 172 ОТ 26 ЮНИ 2014 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА КУЛТУРАТА ЗА 2014 Г. ЗА ИЗПЛАЩАНЕ НА СТИПЕНДИИ ПО ПРОГРАМАТА НА МЕРКИТЕ ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕЦА С ИЗЯВЕНИ ДАРБИ ОТ ДЪРЖАВНИ И ОБЩИНСКИ УЧИЛИЩА ПРЕЗ 2... ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 172 ОТ 28 АПРИЛ 2021 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ ТРАНСФЕРИ ЗА ЗАКУПУВАНЕ НА ПОЗНАВАТЕЛНИ КНИЖКИ, УЧЕБНИЦИ, ДОСТЪП ДО ЕЛЕКТРОННО ЧЕТИМИ УЧЕБНИЦИ, УЧЕБНИ КОМПЛЕКТИ И УЧЕБНИ ПОМАГАЛА ЗА ДЕЦАТА И ЗА УЧЕНИЦИТЕ ОТ I ДО VII КЛАС ВКЛЮЧИТЕЛНО В ОБЩИНСКИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ И УЧИЛИЩА ЗА 2021 ГОДИНА ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 172 ОТ 30 ЮЛИ 2020 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО ЗА 2020 Г. ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 172 ОТ 6 АВГУСТ 2012 Г. ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА СРЕДСТВА ОТ РЕПУБЛИКАНСКИЯ БЮДЖЕТ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА АКЦИИ ОТ ДЪРЖАВАТА ВЪВ ВРЪЗКА С УВЕЛИЧАВАНЕТО НА КАПИТАЛА НА ТЪРГОВСКО ДРУЖЕСТВО ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 173 ОТ 10 АВГУСТ 2010 Г. ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ БЮДЖЕТНИ КРЕДИТИ ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ПРАВОСЪДИЕТО ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 173 ОТ 10 ЮЛИ 2009 Г. ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА СРЕДСТВА ОТ ЦЕНТРАЛНИЯ БЮДЖЕТ ЗА 2009 Г. ЗА ИЗДРЪЖКА НА НАЦИОНАЛНОТО БЮРО ЗА КОНТРОЛ НА СПЕЦИАЛНИТЕ РАЗУЗНАВАТЕЛНИ СРЕДСТВА ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 173 ОТ 11 ЮЛИ 2019 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА ЗА 2019 Г. ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 173 ОТ 17 АВГУСТ 2017 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ ТРАНСФЕРИ ПО БЮДЖЕТИТЕ НА ОБЩИНИТЕ ЗА 2017 Г. ЗА СТИПЕНДИИ ЗА ОБРАЗОВАТЕЛНИ РЕЗУЛТАТИ НА ОБЩИНСКИТЕ УЧИЛИЩА ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 173 ОТ 2 ЮЛИ 2001 Г. ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА СРЕДСТВА ЗА ИЗДРЪЖКА НА КОМИСИЯТА ЗА РАЗКРИВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ И УСТАНОВЯВАНЕ НА ПРИНАДЛЕЖНОСТ КЪМ БИВШАТА ДЪРЖАВНА СИГУРНОСТ ИЛИ БИВШЕТО РАЗУЗНАВАТЕЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ГЕНЕРАЛНИЯ ЩАБ ЗА 2001 Г. ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 173 ОТ 26 ЮНИ 2014 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ЗА 2014 Г. ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 173 ОТ 30 ЮЛИ 2020 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО ЗА 2020 Г. ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 173 ОТ 9 ЮЛИ 2015 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО ЗА 2015 Г. ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 174 ОТ 10 АВГУСТ 2010 Г. ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ БЮДЖЕТНИ КРЕДИТИ ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ОТБРАНАТА ЗА 2010 Г. ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 174 ОТ 10 ЮЛИ 2015 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ/ТРАНСФЕРИ ЗА 2015 Г. ЗА ИЗПЛАЩАНЕ НА СТИПЕНДИИ ПО ПРОГРАМАТА НА МЕРКИТЕ ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕЦА С ИЗЯВЕНИ ДАРБИ ОТ ДЪРЖАВНИ И ОБЩИНСКИ УЧИЛИЩА ПРЕЗ 2015 Г. ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 174 ОТ 11 ЮЛИ 2019 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛЕН ТРАНСФЕР ПО БЮДЖЕТА НА ДЪРЖАВНОТО ОБЩЕСТВЕНО ОСИГУРЯВАНЕ ЗА 2019 Г. ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 174 ОТ 14 ЮЛИ 2016 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ/ТРАНСФЕРИ ЗА 2016 Г. ЗА ИЗПЛАЩАНЕ НА СТИПЕНДИИ ПО ПРОГРАМАТА НА МЕРКИТЕ ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕЦА С ИЗЯВЕНИ ДАРБИ ОТ ДЪРЖАВНИ И ОБЩИНСКИ УЧИЛИЩА ПРЕЗ 2016 Г., ПРИЕТА С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 68 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2016 Г. (ДВ, БР. 28 ОТ 2016 Г.) ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 174 ОТ 15 ЮЛИ 2008 Г. ЗА РАЗПРЕДЕЛЯНЕ НА СРЕДСТВАТА ПО Т. 23 ОТ ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 КЪМ ЧЛ. 9, АЛ. 1 ОТ ЗАКОНА ЗА ДЪРЖАВНИЯ БЮДЖЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА 2008 Г. ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 174 ОТ 17 АВГУСТ 2018 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ/ТРАНСФЕРИ ЗА 2018 Г. ЗА ИЗПЛАЩАНЕ НА МИНИМАЛНИ ДИФЕРЕНЦИРАНИ РАЗМЕРИ НА ПАРИЧНИТЕ СРЕДСТВА ЗА ФИЗИЧЕСКО ВЪЗПИТАНИЕ И СПОРТ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 174 ОТ 25 ЮЛИ 2005 Г. ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ СРЕДСТВА ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 174 ОТ 26 ЮНИ 2014 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ ТРАНСФЕРИ ПО БЮДЖЕТИТЕ НА ОБЩИНИ ЗА 2014 Г. ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 174 ОТ 3 СЕПТЕМВРИ 1991 Г. ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ ГРАНИЦИ НА РЕЗЕРВАТА "СТАРИНЕН НЕСЕБЪР" - СВЕТОВНА КУЛТУРНА ЦЕННОСТ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 175 ОТ 10 АВГУСТ 2010 Г. ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ СРЕДСТВА ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ОБРАЗОВАНИЕТО, МЛАДЕЖТА И НАУКАТА ПО ЛИНИЯ НА БЪЛГАРСКАТА ПОМОЩ ЗА РАЗВИТИЕ ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА ОЗДРАВИТЕЛЕН ЛАГЕР ЗА 50 ДУШИ (ДЕЦА И ТЕХНИТ... ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 175 ОТ 10 ЮЛИ 2009 Г. ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ПЪРВОСТЕПЕННИЯ И ВТОРОСТЕПЕННИТЕ РАЗПОРЕДИТЕЛИ С БЮДЖЕТ В МИНИСТЕРСТВОТО НА ОТБРАНАТА (ЗАГЛ. ИЗМ. - ДВ, БР. 8 ОТ 2014 Г., В СИЛА ОТ 01.02.2014 Г.) ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 175 ОТ 10 ЮЛИ 2015 Г. ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ РАЗМЕРА НА ЕДНОКРАТНАТА ЦЕЛЕВА ПОМОЩ ЗА УЧЕНИЦИ, ЗАПИСАНИ В ПЪРВИ КЛАС НА ДЪРЖАВНО ИЛИ ОБЩИНСКО УЧИЛИЩЕ, ЗА ПОКРИВАНЕ НА ЧАСТ ОТ РАЗХОДИТЕ В НАЧАЛОТО НА УЧЕБНАТА 2015 - 2016 Г. ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 175 ОТ 11 ЮЛИ 2019 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА НА КОМИСИЯТА ЗА ПУБЛИЧЕН НАДЗОР НАД РЕГИСТРИРАНИТЕ ОДИТОРИ ЗА 2019 Г. ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 175 ОТ 14 ЮЛИ 2016 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ ТРАНСФЕРИ ЗА 2016 Г. ПО БЮДЖЕТИТЕ НА ОБЩИНИ ЗА ПОКРИВАНЕ НА ЧАСТ ОТ ТРАНСПОРТНИТЕ РАЗХОДИ ЗА ДОСТАВКА НА ХЛЯБ И ОСНОВНИ ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ ЗА 2016 Г. ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 175 ОТ 16 ЮЛИ 2008 Г. ЗА ПРИЕМАНЕ НА СПИСЪК НА ПРОФЕСИОНАЛНИТЕ БОЛЕСТИ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 175 ОТ 26 ЮНИ 2014 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА НА НАЦИОНАЛНАТА СЛУЖБА ЗА ОХРАНА ЗА 2014 Г. ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 175 ОТ 28 АПРИЛ 2021 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ВЪТРЕШНОКОМПЕНСИРАНИ ПРОМЕНИ НА УТВЪРДЕНИТЕ РАЗХОДИ ПО ОБЛАСТИ НА ПОЛИТИКИ/БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ВЪНШНИТЕ РАБОТИ ЗА 2021 Г. ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 175 ОТ 31 ЮЛИ 2020 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛЕН ТРАНСФЕР ПО БЮДЖЕТА НА ДЪРЖАВНОТО ОБЩЕСТВЕНО ОСИГУРЯВАНЕ ЗА 2020 Г. ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 175 ОТ 5 АВГУСТ 1998 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ТАРИФА № 14 ЗА ТАКСИТЕ, КОИТО СЕ СЪБИРАТ В СИСТЕМАТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО И ОТ ОБЛАСТНИТЕ УПРАВИТЕЛИ (ЗАГЛ. ИЗМ. - ДВ, БР. 55 ОТ 1999 Г., ЗАГЛ. ДОП. - ДВ... ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 176 ОТ 10 АВГУСТ 2010 Г. ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ БЮДЖЕТНИ КРЕДИТИ ПО БЮДЖЕТИТЕ НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ, НА ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ "НАЦИОНАЛНА СИГУРНОСТ" И НА ДЪРЖАВНАТА КОМИСИЯ ПО СИГУРНОСТТА НА ИНФОРМАЦИЯТА ЗА 2010 Г. ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 176 ОТ 10 СЕПТЕМВРИ 1992 Г. ЗА ПРЕМИНАВАНЕ НА НЯКОИ СТОПАНСКИ ОРГАНИЗАЦИИ И ДЕЙНОСТИ КЪМ КОМИТЕТА ЗА ФИЗИЧЕСКО ВЪЗПИТАНИЕ И СПОРТ (ЗАГЛ. ИЗМ. - ДВ, БР. 76, БР. 95 ОТ 1994 Г., БР. 38 ОТ 1995 Г.) ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 176 ОТ 10 ЮЛИ 2015 Г. ЗА ЗАКРИВАНЕ НА ДОМА ЗА МЕДИКО-СОЦИАЛНИ ГРИЖИ ЗА ДЕЦА - ВЕТРЕН, ОБЩИНА СЕПТЕМВРИ, И НА ДОМА ЗА МЕДИКО-СОЦИАЛНИ ГРИЖИ ЗА ДЕЦА - РАЗГРАД ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 176 ОТ 12 ЮЛИ 2019 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ВЪНШНИТЕ РАБОТИ ЗА 2019 Г. ВЪВ ВРЪЗКА С МЕХАНИЗМА ЗА БЕЖАНЦИТЕ В ТУРЦИЯ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 176 ОТ 18 ЮЛИ 1996 Г. ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НОВ РАЗМЕР НА СОЦИАЛНАТА ПЕНСИЯ, УВЕЛИЧЕНИЕ НА ПЕНСИИТЕ И КОМПЕНСАЦИИТЕ, ИЗПЛАЩАНИ КЪМ ТЯХ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 176 ОТ 24 АПРИЛ 1997 Г. ЗА ИЗПЛАЩАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНА КОМПЕНСАЦИЯ КЪМ ПЕНСИИТЕ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 176 ОТ 26 ЮНИ 2014 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА ЗА 2014 Г. ЗА ИЗПЛАЩАНЕ НА ЕДНОКРАТНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ НА ЗАКОННИТЕ НАСЛЕДНИЦИ НА ЛИЦАТА, ПОЧИНАЛИ ПРИ НАВОДНЕНИЕТО В... ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 176 ОТ 31 ЮЛИ 2020 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ ТРАНСФЕРИ ПО БЮДЖЕТИТЕ НА ОБЩИНИТЕ ЗА 2020 Г. ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 176 ОТ 5 СЕПТЕМВРИ 1991 Г. ЗА ОБРАЗУВАНЕ НА ЕДНОЛИЧНИ ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА С ДЪРЖАВНО ИМУЩЕСТВО ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 177 ОТ 10 СЕПТЕМВРИ 1993 Г. ЗА ПРЕИМЕНУВАНЕ НА БАЛНЕОЛОГИЧНИЯ ЦЕНТЪР "ЗДРАВЕ" КЪМ МИНИСТЕРСТВОТО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО В БАЛНЕОЛОГИЧЕН ЦЕНТЪР "КАМЕНА" ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 177 ОТ 10 ЮЛИ 2009 Г. ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА СРЕДСТВА ОТ ЦЕНТРАЛНИЯ БЮДЖЕТ ЗА 2009 Г. ЗА ПОЕМАНЕ НА РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ СЪС ЗАЩИТАТА НА БЪЛГАРСКАТА ДЪРЖАВА ПРЕД ВТОРАТА ИНСТАНЦИЯ ПО ДЕЛО № 25 О 206/07 ОТ 3 НОЕМВРИ 2008 Г. НА СЪДА НА ФЕДЕРАЛНА ... ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 177 ОТ 10 ЮЛИ 2015 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ ЗА 2015 Г. ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 177 ОТ 21 ЮЛИ 2008 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ БЮДЖЕТНИ КРЕДИТИ ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ФИНАНСИТЕ ЗА 2008 Г. ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 177 ОТ 27 ЮНИ 2014 Г. ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА РАЗМЕРА НА ЕДНОКРАТНАТА ЦЕЛЕВА ПОМОЩ ЗА УЧЕНИЦИ, ЗАПИСАНИ В ПЪРВИ КЛАС НА ДЪРЖАВНО ИЛИ ОБЩИНСКО УЧИЛИЩЕ, ЗА ПОКРИВАНЕ НА ЧАСТ ОТ РАЗХОДИТЕ В НАЧАЛОТО НА УЧЕБНАТА 2014/2015 Г. ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 177 ОТ 29 АПРИЛ 2021 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ И ТРАНСФЕРИ ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО ЗА 2021 Г. ЗА СМЕТКА НА РАЗХОДИ И/ИЛИ ТРАНСФЕРИ ПО БЮДЖЕТИТЕ НА ПЪРВОСТЕПЕННИТЕ РАЗПОРЕДИТЕЛИ С БЮДЖЕТ ПО ДЪРЖАВНИЯ БЮДЖЕТ И СУБСИДИИ И ДРУГИ ТЕКУЩИ ТРАНСФЕРИ И КАПИТАЛОВИ ТРАНСФЕРИ ЗА НЕФИНАНСОВИ ПРЕДПРИЯТИЯ ЗА 2021 Г. ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 177 ОТ 31 ЮЛИ 2020 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА КУЛТУРАТА ЗА 2020 Г. ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 178 ОТ 10 АВГУСТ 2010 Г. ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ БЮДЖЕТНИ КРЕДИТИ ПО БЮДЖЕТА НА НАЦИОНАЛНАТА РАЗУЗНАВАТЕЛНА СЛУЖБА ЗА 2010 Г. ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 178 ОТ 12 СЕПТЕМВРИ 1991 Г. ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ТАКСИТЕ, КОИТО СЕ СЪБИРАТ В МИНИСТЕРСТВОТО НА ТРАНСПОРТА ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 178 ОТ 17 АВГУСТ 2017 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ЗА 2017 Г. ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 178 ОТ 18 СЕПТЕМВРИ 1992 Г. ЗА ТЪЛКУВАНЕ НА НОРМАТИВНИ АКТОВЕ НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ, УРЕЖДАЩИ УСЛОВИЯТА ЗА РАЗВИТИЕТО И ФУНКЦИОНИРАНЕТО НА ФОНДАЦИИ, УЧРЕДЕНИ И ИЗВЪРШВАЩИ ДЕЙНОСТ СЪГЛАСНО ЧЛ. 149 - 152 ОТ ЗАКОНА ЗА ЛИЦАТА И СЕМЕЙСТВОТО ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 178 ОТ 18 ЮЛИ 2006 Г. ЗА РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА СРЕДСТВАТА ПО Т. 22 ОТ ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 КЪМ ЧЛ. 8, АЛ. 1 ОТ ЗАКОНА ЗА ДЪРЖАВНИЯ БЮДЖЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА 2006 Г. ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 178 ОТ 18 ЮЛИ 2016 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ/ТРАНСФЕРИ ЗА 2016 Г. ЗА ИЗПЛАЩАНЕ НА СТИПЕНДИИ ПО ПРОГРАМАТА НА МЕРКИТЕ ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕЦА С ИЗЯВЕНИ ДАРБИ ОТ ДЪРЖАВНИ И ОБЩИНСКИ УЧИЛИЩА ПРЕЗ 2016 Г., ПРИЕТА С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 68 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2016 Г. (ДВ, БР. 28 ОТ 2016 Г.) ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 178 ОТ 2 МАЙ 1997 Г. ЗА СЪЗДАВАНЕ НА УПРАВЛЕНИЕ "ДЪРЖАВНА АВТОМОБИЛНА ИНСПЕКЦИЯ" КЪМ МИНИСТЕРСТВОТО НА ТРАНСПОРТА ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 178 ОТ 24 ЮНИ 2011 Г. ЗА ЗАКРИВАНЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛНАТА АГЕНЦИЯ ПО ПОЧВЕНИТЕ РЕСУРСИ КЪМ МИНИСТЪРА НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 178 ОТ 31 ЮЛИ 2020 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТИТЕ НА МИНИСТЕРСТВА ЗА 2020 Г. ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 178 ОТ 6 АВГУСТ 1998 Г. ЗА ЗАБРАНА НА ВРЕМЕННИЯ ВНОС НА ЗЕЛЕНЧУЦИ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 178 ОТ 7 МАЙ 2021 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ПРАВОСЪДИЕТО ЗА 2021 Г. ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 178 ОТ 9 АВГУСТ 2012 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ БЮДЖЕТНИ СРЕДСТВА ОТ ЦЕНТРАЛНИЯ БЮДЖЕТ ЗА 2012 Г. ЗА ДЕЙНОСТИ ПО ОПАЗВАНЕ НА НЕДВИЖИМИ КУЛТУРНИ ЦЕННОСТИ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 179 ОТ 10 АВГУСТ 2010 Г. ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА МЕХАНИЗМА ЗА ВЕРИФИЦИРАНЕ НА РАЗХОДИТЕ И ИЗПЛАЩАНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ПО ОПЕРАТИВНИТЕ ПРОГРАМИ, СЪФИНАНСИРАНИ ОТ СТРУКТУРНИТЕ ФОНДОВЕ И КОХЕЗИОННИЯ ФОНД НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 179 ОТ 10 СЕПТЕМВРИ 1999 Г. ЗА ПРЕОБРАЗУВАНЕ НА КОМИТЕТА ПО ЕНЕРГЕТИКА В ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ ПО ЕНЕРГЕТИКА И ЕНЕРГИЙНИ РЕСУРСИ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 179 ОТ 11 АВГУСТ 2003 Г. ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА СРЕДСТВА ОТ ЦЕНТРАЛНИЯ БЮДЖЕТ ЗА 2003 Г. ЗА ПОКРИВАНЕ НЕДОСТИГА НА СРЕДСТВА ЗА ДОПЪЛВАНЕ НА НОРМАТИВА ЗА ТЕКУЩА ИЗДРЪЖКА ЗА ДЕЛЕГИРАНИТЕ "ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ" ЗА 2003 Г. И ЗА СПЕЦИАЛИЗИРАНИТЕ БО... ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 179 ОТ 11 СЕПТЕМВРИ 2000 Г. ЗА ТРАНСФОРМИРАНЕ НА ЩАТНА ЧИСЛЕНОСТ, ОПРЕДЕЛЕНА ЗА ЗАЕМАНЕ ОТ ОФИЦЕРИ И СЕРЖАНТИ, В ЩАТНА ЧИСЛЕНОСТ, ОПРЕДЕЛЕНА ЗА ЗАЕМАНЕ ОТ ДЪРЖАВНИ СЛУЖИТЕЛИ - ГРАЖДАНСКИ ЛИЦА ПО ЗАКОНА ЗА МИНИСТЕРСТВОТО НА ВЪТРЕШНИТЕ РА... ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 179 ОТ 13 СЕПТЕМВРИ 1991 Г. ЗА ОЦЕНКА НА ИМУЩЕСТВОТО НА ДЪРЖАВНИТЕ И ОБЩИНСКИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ ПРИ ОБРАЗУВАНЕТО И ПРЕОБРАЗУВАНЕТО НА ЕДНОЛИЧНИ ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА С ДЪРЖАВНО ИМУЩЕСТВО ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 179 ОТ 14 АВГУСТ 2012 Г. ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА СРЕДСТВА ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО ЗА 2012 Г. ЗА ИЗПЛАЩАНЕ НА ПЪЛНИЯ РАЗМЕР НА ПРОСРОЧЕНИТЕ ПАРИЧНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ ПО ПРОЕКТ "УКРЕПВАНЕ НА БРЕГОВЕТЕ... ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 179 ОТ 18 ЮЛИ 2006 Г. ЗА УВЕЛИЧАВАНЕ ЧИСЛЕНИЯ СЪСТАВ НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ И ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ СРЕДСТВА ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ ЗА 2006 Г. ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 179 ОТ 21 АВГУСТ 2017 Г. ЗА ПРЕОБРАЗУВАНЕ НА ФИЗИЧЕСКИЯ ФАКУЛТЕТ И НА ТЕХНИЧЕСКИЯ КОЛЕЖ - СМОЛЯН, В СТРУКТУРАТА НА ПЛОВДИВСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ "ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ" ВЪВ ФИЗИКО-ТЕХНОЛОГИЧЕН ФАКУЛТЕТ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 179 ОТ 22 ЮЛИ 2008 Г. ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ЦЕЛЕВИ СРЕДСТВА ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО ЗА 2008 Г. ЗА ОСИГУРЯВАНЕ ФИНАНСИРАНЕТО НА ОБЩИНСКИ ПРОЕКТИ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 179 ОТ 24 АВГУСТ 2018 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ ТРАНСФЕРИ ПО БЮДЖЕТИТЕ НА ОБЩИНИТЕ ЗА 2018 Г. ЗА ФИНАНСОВО ОСИГУРЯВАНЕ НА ДЕЙНОСТИ ПО НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА "ОСИГУРЯВАНЕ НА СЪВРЕМЕННА ОБРАЗОВАТЕЛНА СРЕДА", ОДОБРЕНА С РЕШЕНИЕ № 271 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2018 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА НАЦИОНАЛНИ ПРОГРАМИ ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 179 ОТ 26 ЮЛИ 2004 Г. ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ СРЕДСТВА ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА КУЛТУРАТА ЗА ОРГАНИЗИРАНЕ ЧЕСТВАНЕТО НА 100-ГОДИШНИЯ ЮБИЛЕЙ НА НАРОДНИЯ ТЕАТЪР "ИВАН ВАЗОВ" ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 179 ОТ 29 ЮЛИ 2005 Г. ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ СРЕДСТВА ЗА ЦЕЛЕВИ СУБСИДИИ ЗА КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТИТЕ НА ОБЩИНИТЕ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 179 ОТ 7 АВГУСТ 1998 Г. ЗА ДЯЛОВО ФИНАНСИРАНЕ НА ЕКСПЛОАТАЦИОННИТЕ РАЗХОДИ ЗА 1998 И 1999 Г. НА БЪЛГАРО-ГЕРМАНСКИТЕ ЦЕНТРОВЕ ЗА КВАЛИФИКАЦИЯ И ПОВИШАВАНЕ НА КВАЛИФИКАЦИЯТА В ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СЪВМЕСТЕН ПРОЕКТ ЗА НАМАЛЯВАНЕ НА МИГРАЦИЯТА СЪГ... ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 179 ОТ 7 МАЙ 2021 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ/ТРАНСФЕРИ ЗА 2021 Г. ЗА ФИНАНСОВО ОСИГУРЯВАНЕ НА ДЕЙНОСТИ ПО ПРОГРАМАТА ЗА ИЗГРАЖДАНЕ, ПРИСТРОЯВАНЕ, НАДСТРОЯВАНЕ И РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ДЕТСКИ ЯСЛИ, ДЕТСКИ ГРАДИНИ И УЧИЛИЩА 2020 - 2022 Г. ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 18 ОТ 12 ФЕВРУАРИ 1991 Г. ЗА ПРИЕМАНЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ТРЕТО ИЗМЕНЕНИЕ НА СПОРАЗУМЕНИЕТО ЗА МЕЖДУНАРОДНИЯ ВАЛУТЕН ФОНД ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 18 ОТ 2 ФЕВРУАРИ 2015 Г. ЗА ПРИЕМАНЕ НА НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ НА МНОГОФАМИЛНИТЕ ЖИЛИЩНИ СГРАДИ, ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ПО ПРОГРАМАТА И ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ОРГАНИТЕ, ОТГОВОРНИ ЗА РЕАЛИЗАЦИЯТА Ѝ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 18 ОТ 20 ЯНУАРИ 1995 Г. ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ ПРЕЗ 1995 Г. НА ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ПО СПОРАЗУМЕНИЕТО МЕЖДУ СТРАНИТЕ - ЧЛЕНКИ НА ЕВРОПЕЙСКАТА АСОЦИАЦИЯ ЗА СВОБОДНА ТЪРГОВИЯ (ЕАСТ), И РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 18 ОТ 21 ЯНУАРИ 2021 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ/ТРАНСФЕРИ ЗА 2021 Г. ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 18 ОТ 27 ЯНУАРИ 1997 Г. ЗА ПРЕОБРАЗУВАНЕ НА ПОЛУВИСШИ ИНСТИТУТИ В ЧАСТНИ КОЛЕЖИ В СТРУКТУРАТА НА ДЪРЖАВНИ ВИСШИ УЧИЛИЩА ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 18 ОТ 31 ЯНУАРИ 2019 Г. ЗА ЗАКРИВАНЕ НА ДОМА ЗА МЕДИКО-СОЦИАЛНИ ГРИЖИ ЗА ДЕЦА - ЯМБОЛ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 18 ОТ 4 ФЕВРУАРИ 2003 Г. ЗА СЪЗДАВАНЕ НА СЪВЕТ ЗА КООРДИНАЦИЯ В БОРБАТА С ПРАВОНАРУШЕНИЯТА, ЗАСЯГАЩИ ФИНАНСОВИТЕ ИНТЕРЕСИ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ (ЗАГЛ. ИЗМ. - ДВ, БР. 90 ОТ 2010 Г., В СИЛА ОТ 16.11.2010 Г., ИЗМ. - ДВ, БР. 60 ОТ 2012 Г., В СИЛА ОТ 07.08.2012 Г.) ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 18 ОТ 7 ФЕВРУАРИ 2014 Г. ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ СРЕДСТВА ОТ ЦЕНТРАЛНИЯ БЮДЖЕТ ЗА ЧЕСТВАНЕ НА 1000 ГОДИНИ ОТ СМЪРТТА НА ЦАР САМУИЛ БЪЛГАРСКИ (ЮЛИ - ОКТОМВРИ 2014 Г.) ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 18 ОТ 8 ФЕВРУАРИ 2008 Г. ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА МИНИМАЛНИТЕ ИЗКУПНИ ЦЕНИ НА ТЮТЮН - РЕКОЛТА 2008 Г. ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 18 ОТ 8 ФЕВРУАРИ 2018 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ПРАВОСЪДИЕТО ЗА 2018 Г. ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 180 ОТ 1 АВГУСТ 2005 Г. ЗА СЪЗДАВАНЕ НА СЪВЕТ ЗА КООРДИНАЦИЯ И ОБМЕН НА ИНФОРМАЦИЯ МЕЖДУ ОРГАНИТЕ, ОСЪЩЕСТВЯВАЩИ КОНТРОЛ НА ПАЗАРА НА СТОКИ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 180 ОТ 1 СЕПТЕМВРИ 1994 Г. ЗА ПРИЕМАНЕ СПИСЪК НА ПРЕДПРИЯТИЯ И ОБОСОБЕНИ ТЕХНИ ЧАСТИ, ЗА КОИТО ОРГАНЪТ ПО ЧЛ. 3 ОТ ЗАКОНА ЗА ПРЕОБРАЗУВАНЕ И ПРИВАТИЗАЦИЯ НА ДЪРЖАВНИ И ОБЩИНСКИ ПРЕДПРИЯТИЯ МОЖЕ ДА ОТКАЖЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕТО ЗА ПРИВАТИЗАЦИЯ ПО РЕДА НА ЧЛ. 35 ОТ ЗАКОНА ЗА ПРЕОБРАЗУВАНЕ И ПРИВАТИЗАЦИЯ НА ДЪРЖАВНИ И ОБЩИНСКИ ПРЕДПРИЯТИЯ (ЗАГЛ. ИЗМ. - ДВ, БР. 96 ОТ 1994 Г.) ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 180 ОТ 10 СЕПТЕМВРИ 1999 Г. ЗА ПРЕОБРАЗУВАНЕ НА НАЦИОНАЛНАТА АГЕНЦИЯ ПО ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ В ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ ПО ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 180 ОТ 18 ЮЛИ 2019 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА ЗА 2019 Г. ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 180 ОТ 20 АВГУСТ 2012 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ БЮДЖЕТНИ КРЕДИТИ ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ОТБРАНАТА ЗА 2012 Г. ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 180 ОТ 20 ЮЛИ 2006 Г. ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ МИНИМАЛЕН РАЗМЕР НА ПЕНСИЯТА ЗА ОСИГУРИТЕЛЕН СТАЖ И ВЪЗРАСТ И ЗА ЕДНОКРАТНО ИНДЕКСИРАНЕ НА ПЕНСИИ ЗА ТРУДОВА ДЕЙНОСТ ОТ 1 ЮЛИ 2006 Г. ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 180 ОТ 21 АВГУСТ 2017 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА МЛАДЕЖТА И СПОРТА ЗА 2017 Г. ЗА ИЗПЛАЩАНЕ НА МИНИМАЛНИ ДИФЕРЕНЦИРАНИ РАЗМЕРИ НА ПАРИЧНИТЕ СРЕДСТВА ЗА ФИЗИЧЕСКО ВЪЗПИТАНИЕ И СПОРТ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 180 ОТ 21 СЕПТЕМВРИ 1995 Г. ЗА РЕДА ЗА ПРОДАЖБА НА ЖИЛИЩА, АТЕЛИЕТА, ГАРАЖИ И ДРУГИ ОБЕКТИ ОТ ЕДНОЛИЧНИТЕ ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА С ДЪРЖАВНО ИМУЩЕСТВО И ОТ ТЪРГОВСКИТЕ ДРУЖЕСТВА С 50 И ПОВЕЧЕ ПРОЦЕНТА ДЪРЖАВНО УЧАСТИЕ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 180 ОТ 22 ЮЛИ 2008 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ЦЕЛЕВИ СРЕДСТВА ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО ЗА 2008 Г. ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 180 ОТ 24 АВГУСТ 2018 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ВЪТРЕШНОКОМПЕНСИРАНИ ПРОМЕНИ НА УТВЪРДЕНИТЕ РАЗХОДИ ПО ОБЛАСТИ НА ПОЛИТИКИ/БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА КУЛТУРАТА ЗА 2018 Г. ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 180 ОТ 26 ЮЛИ 2004 Г. ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА СРЕДСТВА НА ДЪРЖАВЕН ФОНД "ЗЕМЕДЕЛИЕ" И ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ "БОРБА С ГРАДУШКИТЕ" ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 180 ОТ 27 ЮЛИ 2007 Г. ЗА ПРИЕМАНЕ НА ДЕТАЙЛНИ ПРАВИЛА ЗА ДОПУСТИМОСТ НА РАЗХОДИТЕ ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА "РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ", СЪФИНАНСИРАНА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СОЦИАЛЕН ФОНД, ЗА ФИНАНСОВАТА РАМКА 2007 - 2013 Г. ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 180 ОТ 3 ЮЛИ 2014 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ/ТРАНСФЕРИ ОТ РЕЗЕРВА ПО ЧЛ. 1, АЛ. 2, РАЗДЕЛ ІІ, Т. 4.1.1 ОТ ЗАКОНА ЗА ДЪРЖАВНИЯ БЮДЖЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА 2014 Г. ЗА НЕПРЕДВИДЕНИ И/ИЛИ НЕОТЛОЖНИ РАЗХОДИ ЗА ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ, ОВЛАДЯВАНЕ И ПРЕОДОЛЯВАНЕ НА ПОСЛЕДИЦИТЕ ОТ БЕДСТВИЯ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 180 ОТ 30 ЮНИ 2011 Г. ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НОВ РАЗМЕР НА МИНИМАЛНАТА РАБОТНА ЗАПЛАТА ЗА СТРАНАТА ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 180 ОТ 31 ЮЛИ 2020 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ ТРАНСФЕРИ ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ ЗА 2020 Г. ЗА ИЗПЛАЩАНЕ НА ОБЕЗЩЕТЕНИЯ ЗА УМРЕЛИ/ЕВТАНАЗИРАНИ ЖИВОТНИ, УНИЩОЖЕНИ СУРОВИНИ И ХРАНИ ОТ ЖИВОТИНСКИ ПРОИЗХОД, ФУРАЖИ, ФУРАЖНИ СУРОВИНИ, ФУРАЖНИ ДОБАВКИ И ИНВЕНТАР И ПРИЛАГАНЕ НА МЕРКИТЕ ЗА ОГРАНИЧАВАНЕ И ЛИКВИДИРАНЕ НА ЗАБОЛЯВАНЕТО АФРИКАНСКА ЧУМА ПО СВИНЕТЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 180 ОТ 7 МАЙ 2021 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ ТРАНСФЕРИ ЗА 2021 Г. ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 181 ОТ 10 АВГУСТ 1998 Г. ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ПЪРВОСТЕПЕННИ И ВТОРОСТЕПЕННИ РАЗПОРЕДИТЕЛИ С БЮДЖЕТНИ КРЕДИТИ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 181 ОТ 10 СЕПТЕМВРИ 1999 Г. ЗА СЪЗДАВАНЕ НА ДЪРЖАВНА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО РЕГУЛИРАНЕ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 181 ОТ 16 СЕПТЕМВРИ 1991 Г. ЗА СЪЗДАВАНЕ НА ДЪРЖАВЕН ФОНД "ЗЪРНО" ЗА РЕГУЛИРАНЕ ПРОИЗВОДСТВОТО, ИЗКУПУВАНЕТО И РЕАЛИЗАЦИЯТА НА ХЛЕБНО И ФУРАЖНО ЗЪРНО ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 181 ОТ 16 ЮЛИ 2015 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛЕН ТРАНСФЕР ПО БЮДЖЕТА НА ДЪРЖАВНОТО ОБЩЕСТВЕНО ОСИГУРЯВАНЕ ЗА 2015 Г. ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 181 ОТ 20 АВГУСТ 2012 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ БЮДЖЕТНИ КРЕДИТИ ПО БЮДЖЕТА НА СТОЛИЧНАТА ОБЩИНА ЗА 2012 Г. ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА ИНФРАСТРУКТУРНИ ОБЕКТИ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 181 ОТ 20 ЮЛИ 2009 Г. ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА СТРАТЕГИЧЕСКИТЕ ОБЕКТИ И ДЕЙНОСТИ, КОИТО СА ОТ ЗНАЧЕНИЕ ЗА НАЦИОНАЛНАТА СИГУРНОСТ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 181 ОТ 21 АВГУСТ 2017 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ ТРАНСФЕРИ ПО БЮДЖЕТИТЕ НА ОБЩИНИТЕ ЗА 2017 Г. ЗА ФИНАНСОВО ОСИГУРЯВАНЕ НА ДЕЙНОСТИ ПО НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА "ОПТИМИЗАЦИЯ НА УЧИЛИЩНАТА МРЕЖА", ОДОБРЕНА С РЕШЕНИЕ № 216 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2017 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА НАЦИОНАЛНИ ПРОГРАМИ ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 181 ОТ 22 АВГУСТ 2013 Г. ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ БЮДЖЕТНИ КРЕДИТИ ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ ЗА 2013 Г. ЗА ОРГАНИЗИРАНЕ НА ОБУЧЕНИЕ НА СИЛИТЕ ЗА СИГУРНОСТ НА КОСОВО ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 181 ОТ 24 ЮЛИ 2008 Г. ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ ФИНАНСОВИ СРЕДСТВА ОТ ЦЕНТРАЛНИЯ БЮДЖЕТ ЗА 2008 Г. ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ИКОНОМИКАТА И ЕНЕРГЕТИКАТА ЗА ДОВЪРШВАНЕ НА ПОДГОТОВКАТА, ОРГАНИЗАЦИЯТА И КООРДИНАЦИЯТА НА БЪЛГАРСК... ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 181 ОТ 25 СЕПТЕМВРИ 1995 Г. ЗА УТВЪРЖДАВАНЕ НА БЮДЖЕТНИТЕ СМЕТКИ ЗА РАЗХОДИТЕ НА КОМИТЕТА ЗА ФИЗИЧЕСКО ВЪЗПИТАНИЕ И СПОРТ И НА КОМИТЕТА ЗА МЛАДЕЖТА И ДЕЦАТА ЗА 1995 Г. ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 181 ОТ 30 ЮНИ 2011 Г. ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА СРЕДСТВА ОТ ЦЕНТРАЛНИЯ БЮДЖЕТ ЗА 2011 Г. ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ИКОНОМИКАТА, ЕНЕРГЕТИКАТА И ТУРИЗМА ЗА ФИНАНСИРАНЕ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА МЯРКА 1 ОТ МЕРКИТЕ ЗА РЕАЛИЗАЦИЯ НА ИНОВАЦИОННАТА СТРАТ... ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 181 ОТ 31 ЮЛИ 2020 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛЕН ТРАНСФЕР ПО БЮДЖЕТА НА СТОЛИЧНАТА ОБЩИНА ЗА 2020 Г. ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 181 ОТ 9 АВГУСТ 2002 Г. ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ХУМАНИТАРНА ПОМОЩ НА АФГАНИСТАН ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 182 ОТ 11 СЕПТЕМВРИ 2000 Г. ЗА ОТКРИВАНЕ НА БЪЛГАРО-ГЕРМАНСКИ АГРАРЕН КОЛЕЖ В СТРУКТУРАТА НА ТРАКИЙСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 182 ОТ 16 ЮЛИ 2015 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ВЪТРЕШНОКОМПЕНСИРАНИ ПРОМЕНИ НА УТВЪРДЕНИТЕ РАЗХОДИ ПО ОБЛАСТИ НА ПОЛИТИКИ/БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ТУРИЗМА ЗА 2015 Г. ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 182 ОТ 19 ЮЛИ 2019 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА НА СЪДЕБНАТА ВЛАСТ ЗА 2019 Г. ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 182 ОТ 23 АВГУСТ 2012 Г. ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ СРЕДСТВА ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ПРАВОСЪДИЕТО ЗА 2012 Г. ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 182 ОТ 24 ЮЛИ 2008 Г. ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ РАЗМЕРА НА ЕДНОКРАТНАТА ЦЕЛЕВА ПОМОЩ ЗА УЧЕНИЦИ, ЗАПИСАНИ В ПЪРВИ КЛАС НА ДЪРЖАВНО ИЛИ ОБЩИНСКО УЧИЛИЩЕ, ЗА ПОКРИВАНЕ НА ЧАСТ ОТ РАЗХОДИТЕ В НАЧАЛОТО НА УЧЕБНАТА 2008/2009 Г. ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 182 ОТ 27 ЮЛИ 2004 Г. ЗА ОСВОБОЖДАВАНЕ НА ДЪРЖАВНИ РЕЗЕРВИ И ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ХУМАНИТАРНА ПОМОЩ НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО НА РЕПУБЛИКА ИРАК ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 182 ОТ 3 АВГУСТ 2020 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ЗА 2020 Г. ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 182 ОТ 4 ЮЛИ 2014 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ИКОНОМИКАТА И ЕНЕРГЕТИКАТА ЗА 2014 Г. ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 182 ОТ 7 МАЙ 2021 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА ЗА 2021 Г. ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 182 ОТ 9 АВГУСТ 2002 Г. ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ СРЕДСТВА ОТ РЕПУБЛИКАНСКИЯ БЮДЖЕТ ЗА 2002 Г. ПО БЮДЖЕТИТЕ НА ОБЩИНИТЕ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 183 ОТ 15 АВГУСТ 2003 Г. ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ СРЕДСТВА ОТ ЦЕНТРАЛНИЯ БЮДЖЕТ ЗА 2003 Г. ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ПРАВОСЪДИЕТО ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА ПОДГОТОВКАТА, ОРГАНИЗАЦИЯТА И ПРОВЕЖДАНЕТО НА ХХV МЕЖДУНАРОДНА КОНФЕРЕНЦИЯ ... ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 183 ОТ 16 ЮЛИ 2015 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА МЛАДЕЖТА И СПОРТА ЗА 2015 Г. ЗА ИЗПЛАЩАНЕ НА МИНИМАЛНИ ДИФЕРЕНЦИРАНИ РАЗМЕРИ НА ПАРИЧНИТЕ СРЕДСТВА ЗА ФИЗИЧЕСКО ВЪЗПИТАНИЕ И СПОРТ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 183 ОТ 19 СЕПТЕМВРИ 1991 Г. ЗА ЗАКРИВАНЕ НА ГЛАВНОТО УПРАВЛЕНИЕ ПО ПЕЧАТА И КНИГОИЗДАВАНЕТО ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 183 ОТ 19 ЮЛИ 2019 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ ТРАНСФЕРИ ПО БЮДЖЕТИТЕ НА ОБЩИНИТЕ ЗА 2019 Г. ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 183 ОТ 25 ЮЛИ 2008 Г. ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ ФИНАНСОВИ СРЕДСТВА ОТ ЦЕНТРАЛНИЯ БЮДЖЕТ ЗА 2008 Г. ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА КУЛТУРАТА ЗА КОНСЕРВАЦИЯ И РЕСТАВРАЦИЯ НА СОФИЙСКАТА ЦЕНТРАЛНА СИНАГОГА - АРХИТЕКТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕН ... ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 183 ОТ 4 ЮЛИ 2014 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ ТРАНСФЕРИ ПО БЮДЖЕТИТЕ НА ОБЩИНИ ЗА 2014 Г. ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 183 ОТ 5 СЕПТЕМВРИ 1994 Г. ЗА ИЗУЧАВАНЕ НА МАЙЧИН ЕЗИК В ОБЩИНСКИТЕ УЧИЛИЩА В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 184 ОТ 10 МАЙ 2021 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛЕН ТРАНСФЕР ПО БЮДЖЕТА НА ДЪРЖАВНОТО ОБЩЕСТВЕНО ОСИГУРЯВАНЕ ЗА 2021 Г. ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 184 ОТ 19 ЮЛИ 2019 Г. ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ РАЗМЕРА НА ЕДНОКРАТНАТА ПОМОЩ ЗА УЧЕНИЦИ, ЗАПИСАНИ В ПЪРВИ КЛАС НА ДЪРЖАВНО ИЛИ ОБЩИНСКО УЧИЛИЩЕ, ЗА ПОКРИВАНЕ НА ЧАСТ ОТ РАЗХОДИТЕ В НАЧАЛОТО НА УЧЕБНАТА 2019/2020 ГОДИНА ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 184 ОТ 22 ЮЛИ 2016 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ТРАНСПОРТА, ИНФОРМАЦИОННИТЕ ТЕХНОЛОГИИ И СЪОБЩЕНИЯТА ЗА 2016 Г. ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 184 ОТ 23 АВГУСТ 2012 Г. ЗА ПРИВЕЖДАНЕ В СЪОТВЕТСТВИЕ НА ДЛЪЖНОСТИТЕ НА СЛУЖИТЕЛИТЕ ПО ЗАКОНА ЗА МИНИСТЕРСТВОТО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ, РАНГОВЕТЕ НА СЛУЖИТЕЛИТЕ ПО ЗАКОНА ЗА ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ "НАЦИОНАЛНА СИГУРНОСТ" ОТ РЕЗЕРВА И ПО ЗАКОНА ЗА ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ "РАЗУЗНАВАНЕ" ОТ РЕЗЕРВА СЪС ЗВАНИЯТА НА ВОЕННОСЛУЖЕЩИТЕ ПО ЗАКОНА ЗА ОТБРАНАТА И ВЪОРЪЖЕНИТЕ СИЛИ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ (ЗАГЛ. ИЗМ. И ДОП. - ДВ, БР. 56 ОТ 2018 Г., В СИЛА ОТ 06.07.2018 Г.) ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 184 ОТ 25 СЕПТЕМВРИ 1995 Г. ЗА РЕДА ЗА СТОПАНИСВАНЕ, УПРАВЛЕНИЕ И ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ДЪРЖАВНИТЕ ИМОТИ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 184 ОТ 25 ЮЛИ 2006 Г. ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА СРЕДСТВА ОТ ЦЕНТРАЛНИЯ БЮДЖЕТ ЗА 2006 Г. ЗА ДЕЙНОСТТА НА НАЦИОНАЛНИЯ ИНОВАЦИОНЕН ФОНД ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 184 ОТ 6 АВГУСТ 2020 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ИКОНОМИКАТА ЗА 2020 Г. ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 184 ОТ 6 СЕПТЕМВРИ 1994 Г. ЗА СЪЗДАВАНЕ НА НАЦИОНАЛНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ЗЪРНОТО ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 184 ОТ 9 АВГУСТ 2005 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ БЮДЖЕТНИ КРЕДИТИ ПО ЦЕНТРАЛНИЯ БЮДЖЕТ ЗА 2005 Г. ЗА НЕОТЛОЖНИ НЕПРЕДВИДЕНИ РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С ЛИКВИДИРАНЕТО НА ПОСЛЕДИЦИТЕ ОТ СТИХИЙНИ БЕДСТВИЯ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 185 ОТ 10 МАЙ 2021 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА КУЛТУРАТА ЗА 2021 Г. ЗА ИЗПЛАЩАНЕ НА ДЪРЖАВНИ ПАРИЧНИ НАГРАДИ ЗА ОСОБЕНИ ЗАСЛУГИ КЪМ БЪЛГАРСКАТА ДЪРЖАВА И НАЦИЯТА ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 185 ОТ 17 ЮЛИ 2015 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ПРОМЕНИ ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ФИНАНСИТЕ ЗА 2015 Г. ВЪВ ВРЪЗКА С УЧРЕДЯВАНЕ НА ТЪРГОВСКО ДРУЖЕСТВО ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 185 ОТ 19 ЮЛИ 2019 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ ЗА 2019 Г. ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 185 ОТ 25 ЮЛИ 2006 Г. ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ РАЗМЕРА НА ДЪРЖАВНАТА СУБСИДИЯ ЗА БЪЛГАРСКИЯ ИНСТИТУТ ЗА СТАНДАРТИЗАЦИЯ ЗА 2006 Г. И ПОЕМАНЕ ОТ МИНИСТЕРСТВОТО НА ИКОНОМИКАТА И ЕНЕРГЕТИКАТА НА НЕУРЕДЕНИТЕ ДО ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ЛИКВИДАЦИЯТА ПАРИЧНИ ЗАДЪЛ... ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 185 ОТ 28 ЮЛИ 2004 Г. ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ СРЕДСТВА ОТ РЕПУБЛИКАНСКИЯ БЮДЖЕТ ЗА 2004 Г. ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 185 ОТ 30 АВГУСТ 2018 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ ЗА 2018 Г. ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 185 ОТ 4 ЮЛИ 2014 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ВЪНШНИТЕ РАБОТИ ЗА 2014 Г. ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 185 ОТ 6 АВГУСТ 2020 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ ТРАНСФЕРИ ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ ЗА 2020 Г. ЗА ЗАКУПУВАНЕ НА ВАКСИНА СРЕЩУ ЗАБОЛЯВАНЕТО "СИН ЕЗИК" ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 186 ОТ 12 АВГУСТ 2005 Г. ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ СРЕДСТВА ОТ ЦЕНТРАЛНИЯ БЮДЖЕТ ЗА 2005 Г. ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ЗА ПОКРИВАНЕ НА РАЗХОДИТЕ ПО ОРГАНИЗИРАНЕТО И ПРОВЕЖДАНЕТО НА МЕЖДУНАРОДНОТО ОТКРИВАНЕ НА ДЕСЕТИЛЕТИЕТО Н... ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 186 ОТ 23 СЕПТЕМВРИ 1992 Г. ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ ПРАВА ЗА ПРОДАЖБА НА ТРАНСПОРТНИ ДОКУМЕНТИ ОТ ПРЕДСТАВИТЕЛСТВАТА НА ЧУЖДЕСТРАННИ АВИОКОМПАНИИ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 186 ОТ 24 СЕПТЕМВРИ 1993 Г. ЗА РЕДА И УСЛОВИЯТА ЗА ПРЕОФОРМЯНЕ В ДЪРЖАВЕН ДЪЛГ НА НЕСЪБИРАЕМИТЕ ЗАДЪЛЖЕНИЯ КЪМ БАНКИТЕ НА ЕДНОЛИЧНИ ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА С ДЪРЖАВНО ИМУЩЕСТВО И ДЪРЖАВНИ ФИРМИ КЪМ 31 ДЕКЕМВРИ 1990 Г. ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 186 ОТ 28 АВГУСТ 2017 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ/ТРАНСФЕРИ ЗА 2017 Г. ЗА ИЗПЛАЩАНЕ НА МИНИМАЛНИ ДИФЕРЕНЦИРАНИ РАЗМЕРИ НА ПАРИЧНИТЕ СРЕДСТВА ЗА ФИЗИЧЕСКО ВЪЗПИТАНИЕ И СПОРТ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 186 ОТ 30 АВГУСТ 2018 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛЕН ТРАНСФЕР ПО БЮДЖЕТА НА ДЪРЖАВНОТО ОБЩЕСТВЕНО ОСИГУРЯВАНЕ ЗА 2018 Г. ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 186 ОТ 6 АВГУСТ 2020 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ВЪТРЕШНОКОМПЕНСИРАНИ ПРОМЕНИ НА УТВЪРДЕНИТЕ РАЗХОДИ ПО ОБЛАСТИ НА ПОЛИТИКИ/БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ФИНАНСИТЕ ЗА 2020 Г. ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 187 ОТ 19 ЮЛИ 2019 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛЕН ТРАНСФЕР ЧРЕЗ БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА ЗА БЪЛГАРСКАТА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ ЗА 2019 Г. ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 187 ОТ 20 ЮЛИ 2015 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ/ТРАНСФЕРИ ЗА 2015 Г. ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 187 ОТ 24 АВГУСТ 2012 Г. ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА СРЕДСТВА ОТ ЦЕНТРАЛНИЯ БЮДЖЕТ ЗА 2012 Г. ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ИКОНОМИКАТА, ЕНЕРГЕТИКАТА И ТУРИЗМА ЗА ФИНАНСИРАНЕ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА МЯРКА 1 ОТ МЕРКИТЕ ЗА РЕАЛИЗАЦИЯ НА ИНОВАЦИОННАТА СТ... ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 187 ОТ 30 АВГУСТ 2018 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА КУЛТУРАТА ЗА 2018 Г. ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 187 ОТ 31 АВГУСТ 2017 Г. ЗА ОТКРИВАНЕ НА ТЕХНИЧЕСКИ КОЛЕЖ - КАЗАНЛЪК, В СТРУКТУРАТА НА ТЕХНИЧЕСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ - СОФИЯ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 187 ОТ 4 ЮЛИ 2014 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА СРЕДСТВА ОТ РЕЗЕРВА ПО ЧЛ. 1, АЛ. 2, РАЗДЕЛ II, Т. 4.1.2 ОТ ЗАКОНА ЗА ДЪРЖАВНИЯ БЮДЖЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА 2014 Г. ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 187 ОТ 6 АВГУСТ 2020 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ И ВЪТРЕШНОКОМПЕНСИРАНИ ПРОМЕНИ НА УТВЪРДЕНИТЕ РАЗХОДИ ПО ОБЛАСТИ НА ПОЛИТИКИ/БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ ПО БЮДЖЕТА НА ДЪРЖАВЕН ФОНД "ЗЕМЕДЕЛИЕ" ЗА 2020 Г. ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ФИНАНСОВ РЕСУРС НА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ СТОПАНИ, ОТГЛЕЖДАЩИ КРАВИ И/ИЛИ ЮНИЦИ И/ИЛИ БИВОЛИ, ОВЦЕ-МАЙКИ И/ИЛИ КОЗИ-МАЙКИ, ПЧЕЛИ, ПЛОДОВЕ И ЗЕЛЕНЧУЦИ ЧРЕЗ МИНИМАЛНА ПОМОЩ DE MINIMIS, СЪГЛАСНО РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 1408/2013 НА КОМИСИЯТА ОТ 18 ДЕКЕМВРИ 2013 Г. ОТНОСНО ПРИЛАГАНЕТО НА ЧЛЕНОВЕ 107 И 108 ОТ ДОГОВОРА ЗА ФУНКЦИОНИРАНЕТО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ КЪМ ПОМОЩТА DE MINIMIS В СЕЛСКОСТОПАНСКИЯ СЕКТОР ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 187 ОТ 6 СЕПТЕМВРИ 1994 Г. ЗА ПРИЕМАНЕ НА НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА ПРЕСТЪПНОСТТА ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 188 ОТ 1 СЕПТЕМВРИ 2017 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ ТРАНСФЕРИ ПО БЮДЖЕТИТЕ НА ОБЩИНИТЕ ЗА 2017 Г. ЗА ФИНАНСОВО ОСИГУРЯВАНЕ НА ДЕЙНОСТИ ПО НАЦИОНАЛНИ ПРОГРАМИ "УЧЕНИЧЕСКИ ОЛИМПИАДИ И СЪСТЕЗАНИЯ" И "ОСИГУРЯВАНЕ НА СЪВРЕМЕННА ОБРАЗОВАТЕЛНА СРЕДА", ОДОБРЕНИ С РЕШЕНИЕ № 216 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2017 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА НАЦИОНАЛНИ ПРОГРАМИ ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 188 ОТ 16 АВГУСТ 2005 Г. ЗА РАЗРЕШАВАНЕ НА БЮДЖЕТНИ КРЕДИТИ ЗА СМЕТКА НА ДЪРЖАВНИ ИНВЕСТИЦИОННИ ЗАЕМИ ПО БЮДЖЕТИТЕ НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ФИНАНСИТЕ И МИНИСТЕРСТВОТО НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА ЗА 2005 Г. ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 188 ОТ 17 МАЙ 2021 Г. ЗА ПРИЕМАНЕ НА ПЛАН-СМЕТКА ЗА РАЗХОДИТЕ ПО ПОДГОТОВКАТА И ПРОИЗВЕЖДАНЕТО НА ИЗБОРИТЕ ЗА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА 11 ЮЛИ 2021 Г. ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 188 ОТ 21 СЕПТЕМВРИ 2000 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ТАРИФА ЗА ТАКСИТЕ, КОИТО СЕ СЪБИРАТ ОТ ДЪРЖАВНАТА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО РЕГУЛИРАНЕ ЗА ИЗДАВАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЯ И ЛИЦЕНЗИИ ПО ЗАКОНА ЗА ЕНЕРГЕТИКАТА И ЕНЕРГИЙНАТА ЕФЕКТИВНОСТ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 188 ОТ 23 СЕПТЕМВРИ 1991 Г. ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ ОТ РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ НА 24, 25 И 27 ОТ РЕЗОЛЮЦИЯ № 687 НА СЪВЕТА ЗА СИГУРНОСТ НА ООН ОТ 3 АПРИЛ 1991 Г. ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 188 ОТ 28 ЮЛИ 2006 Г. ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ СРЕДСТВА ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА КУЛТУРАТА И НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ДЪРЖАВНАТА АДМИНИСТРАЦИЯ И АДМИНИСТРАТИВНАТА РЕФОРМА ЗА 2006 Г. ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 188 ОТ 31 ЮЛИ 2007 Г. ЗА ЕДНОКРАТНО ФИНАНСОВО ПОДПОМАГАНЕ НА БЪЛГАРСКИ ГРАЖДАНИ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 188 ОТ 4 ЮЛИ 2014 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА ЗА 2014 Г. ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 188 ОТ 5 МАЙ 1997 Г. ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ЦЕНИ НА БИОПРОДУКТИ ЗА ХУМАННИ ЦЕЛИ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 188 ОТ 6 АВГУСТ 2020 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ ЗА 2020 Г. ВЪВ ВРЪЗКА С ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ НА РАЗПРОСТРАНЕНИЕТО И/ИЛИ ОГРАНИЧАВАНЕ НА ПОСЛЕДИЦИТЕ ОТ COVID-19 ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 188 ОТ 7 СЕПТЕМВРИ 2010 Г. ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ СРЕДСТВА ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ ЗА 2010 Г. ЗА ИЗПЛАЩАНЕ НА ПАРИЧНИ НАГРАДИ НА ПОЖАРНИКАРИТЕ, УЧАСТВАЛИ В МЕЖДУНАРОДНАТА МИСИЯ ЗА ОКАЗВАНЕ НА ПОМОЩ ЗА ... ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 189 ОТ 1 СЕПТЕМВРИ 2017 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ЗА 2017 Г. ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 189 ОТ 17 МАЙ 2021 Г. ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ПРОМЕНИ НА УТВЪРДЕНИТЕ СЪС ЗАКОНА ЗА ДЪРЖАВНИЯ БЮДЖЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА 2021 Г. МАКСИМАЛНИ РАЗМЕРИ НА АНГАЖИМЕНТИ ЗА РАЗХОДИ, КОИТО МОГАТ ДА БЪДАТ ПОЕТИ ПРЕЗ 2021 Г. ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 189 ОТ 24 ЮЛИ 2009 Г. ЗА ФИНАНСОВО ПОДПОМАГАНЕ НА ОБЩИНИТЕ ЗА КОМПЕНСИРАНЕ НАПЪЛНО ИЛИ ЧАСТИЧНО НА РАЗХОДИТЕ ПО ОБСЛУЖВАНЕ НА ДЪЛГА КЪМ "ФОНД ЗА ОРГАНИТЕ НА МЕСТНОТО САМОУПРАВЛЕНИЕ В БЪЛГАРИЯ - ФЛАГ" - ЕАД ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 189 ОТ 28 ЮЛИ 2016 Г. ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА НАЦИОНАЛНИ ПРАВИЛА ЗА ДОПУСТИМОСТ НА РАЗХОДИТЕ ПО ПРОГРАМИТЕ, СЪФИНАНСИРАНИ ОТ ЕВРОПЕЙСКИТЕ СТРУКТУРНИ И ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ, ЗА ПРОГРАМЕН ПЕРИОД 2014 - 2020 Г. ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 189 ОТ 5 АВГУСТ 2008 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ БЮДЖЕТНИ КРЕДИТИ ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ОТБРАНАТА ЗА 2008 Г. ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 189 ОТ 6 АВГУСТ 2020 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА ЗА 2020 Г. ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 189 ОТ 7 СЕПТЕМВРИ 2010 Г. ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ СРЕДСТВА ОТ ЦЕНТРАЛНИЯ БЮДЖЕТ ЗА 2010 Г. ЗА ДОВЪРШВАНЕ НА РЕМОНТА И РЕСТАВРАЦИЯТА НА КАТЕДРАЛЕН ХРАМ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" В СОЗОПОЛ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 19 ОТ 1 ФЕВРУАРИ 2002 Г. ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА МИНИМАЛНИТЕ ИЗКУПНИ ЦЕНИ НА ТЮТЮН - РЕКОЛТА 2002 Г. ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 19 ОТ 20 ЯНУАРИ 1995 Г. ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ ПРЕЗ 1995 Г. НА ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ПО ТЪРГОВСКИТЕ И СПОРАЗУМЕНИЯ С ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 19 ОТ 21 ФЕВРУАРИ 2000 Г. ЗА ПРЕОБРАЗУВАНЕ НА АГЕНЦИЯТА ЗА БЪЛГАРИТЕ В ЧУЖБИНА В ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ ЗА БЪЛГАРИТЕ В ЧУЖБИНА И ЗА ПРИЕМАНЕ НА НЕЙНИЯ УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 19 ОТ 28 ЯНУАРИ 2016 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ЗА 2016 Г. ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 19 ОТ 29 ЯНУАРИ 2021 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ОТБРАНАТА ЗА 2021 Г. ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 19 ОТ 4 ФЕВРУАРИ 2003 Г. ЗА ПРЕОБРАЗУВАНЕ НА МНОГОПРОФИЛНАТА ТРАНСПОРТНА БОЛНИЦА - ГОРНА ОРЯХОВИЦА ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 19 ОТ 7 ФЕВРУАРИ 2014 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА СРЕДСТВА ОТ РЕЗЕРВА ПО ЧЛ. 1, АЛ. 2, РАЗДЕЛ ІІ, Т. 4.1.2 ОТ ЗАКОНА ЗА ДЪРЖАВНИЯ БЮДЖЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА 2014 Г. ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 19 ОТ 8 ФЕВРУАРИ 2012 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ БЮДЖЕТНИ КРЕДИТИ ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА ЗА ИЗПЛАЩАНЕ НА ЕДНОКРАТНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ НА ЗАКОННИТЕ НАСЛЕДНИЦИ НА ПОЧИНАЛИТЕ ПРИ НАВОДНЕНИЕТО ВСЛЕДС... ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 19 ОТ 8 ФЕВРУАРИ 2018 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ ПЛАЩАНИЯ ОТ ЦЕНТРАЛНИЯ БЮДЖЕТ ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ТРАНСПОРТА, ИНФОРМАЦИОННИТЕ ТЕХНОЛОГИИ И СЪОБЩЕНИЯТА ЗА 2018 Г. ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ НА "ХОЛДИНГ БДЖ" - ЕАД, СОФИЯ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 190 ОТ 14 АВГУСТ 1998 Г. ЗА ПРИЕМАНЕ НА СТРУКТУРАТА И ФУНКЦИОНАЛНАТА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ВОЙСКИТЕ НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ТРАНСПОРТА ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 190 ОТ 2 АВГУСТ 2019 Г. ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ПРОМЕНИ НА УТВЪРДЕНИТЕ СЪС ЗАКОНА ЗА ДЪРЖАВНИЯ БЮДЖЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА 2019 Г. МАКСИМАЛНИ РАЗМЕРИ НА АНГАЖИМЕНТИТЕ ЗА РАЗХОДИ, КОИТО МОГАТ ДА БЪДАТ ПОЕТИ ПРЕЗ 2019 Г., И МАКСИМАЛНИ РАЗМЕРИ НА НОВИТЕ ЗАДЪЛЖЕНИЯ ЗА РАЗХОДИ, КОИТО МОГАТ ДА БЪДАТ НАТРУПАНИ ПРЕЗ 2019 Г., ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 190 ОТ 2 СЕПТЕМВРИ 2003 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ ЦЕЛЕВИ БЮДЖЕТНИ КРЕДИТИ ЗА ОСНОВЕН РЕМОНТ НА СТУДЕНТСКИТЕ СТОЛОВЕ И ОБЩЕЖИТИЯ И ЗА ЗАКУПУВАНЕ НА КОМПЮТЪРНА ТЕХНИКА ЗА ОБУЧЕНИЕ НА СТУДЕНТИТЕ ОТ ДЪРЖАВНИТЕ ВИСШИ УЧИЛИЩА ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 190 ОТ 22 ЮЛИ 2015 Г. ЗА ПРИЕМАНЕ НА ДЕТАЙЛНИ ПРАВИЛА ЗА ДОПУСТИМОСТ НА РАЗХОДИТЕ ПО ФОНД "УБЕЖИЩЕ, МИГРАЦИЯ И ИНТЕГРАЦИЯ" И ФОНД "ВЪТРЕШНА СИГУРНОСТ" ЗА ПЕРИОДА ОТ 2014 Г. ДО 2020 Г. ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 190 ОТ 28 ЮЛИ 2006 Г. ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА СРЕДСТВА ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ВЪНШНИТЕ РАБОТИ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА НЕДВИЖИМ ИМОТ ЗА НУЖДИТЕ НА МИСИЯТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ КЪМ ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ В БРЮКСЕЛ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 190 ОТ 28 ЮЛИ 2016 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ ЗА 2016 Г. ЗА ИЗПЛАЩАНЕ НА СТИПЕНДИИ ПО ПРОГРАМАТА НА МЕРКИТЕ ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕЦА С ИЗЯВЕНИ ДАРБИ ОТ ДЪРЖАВНИ И ОБЩИНСКИ УЧИЛИЩА ПРЕЗ 2016 Г., ПРИЕТА С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 68 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2016 Г. (ДВ, БР. 28 ОТ 2016 Г.) ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 190 ОТ 30 ЮЛИ 2009 Г. ЗА НАЗНАЧАВАНЕ НА КОМИСИЯ ЗА УРЕЖДАНЕ НА ПРАВООТНОШЕНИЯТА ВЪВ ВРЪЗКА СЪС ЗАКРИВАНЕТО НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ИЗВЪНРЕДНИТЕ СИТУАЦИИ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 190 ОТ 4 ЮЛИ 2011 Г. ЗА ВРЕМЕННО ПРЕКРАТЯВАНЕ ДЕЙНОСТТА НА ЗАДГРАНИЧНИ ПРЕДСТАВИТЕЛСТВА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 190 ОТ 6 АВГУСТ 2020 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ ЗА 2020 Г. ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 191 ОТ 13 АВГУСТ 2001 Г. ЗА ЗАКРИВАНЕ НА ТРЕТА РАЙОННА БОЛНИЦА - СОФИЯ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 191 ОТ 13 СЕПТЕМВРИ 1994 Г. ЗА УТВЪРЖДАВАНЕ НА ЕДИНЕН ДЪРЖАВЕН РЕГИСТЪР НА СТОПАНСКИТЕ СУБЕКТИ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 191 ОТ 2 АВГУСТ 2019 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ПРАВОСЪДИЕТО ЗА 2019 Г. ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 191 ОТ 2 СЕПТЕМВРИ 2003 Г. ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА СРЕДСТВА ЗА СУБСИДИРАНЕ ПОКУПКАТА НА СЕМЕНА ОТ ПШЕНИЦА ЗА РЕКОЛТА 2004 Г. И ПОКУПКАТА НА ФУРАЖИ (ЗАГЛ. ДОП. - ДВ, БР. 111 ОТ 2003 Г.) ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 191 ОТ 20 АВГУСТ 2002 Г. ЗА ЗАКРИВАНЕ НА НАЦИОНАЛНИЯ СЪВЕТ ЗА НАУЧНА И ТЕХНОЛОГИЧНА ПОЛИТИКА ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 191 ОТ 21 СЕПТЕМВРИ 2000 Г. ЗА СТРУКТУРНИ ПРОМЕНИ В СИСТЕМАТА НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 191 ОТ 24 АВГУСТ 2012 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ БЮДЖЕТНИ КРЕДИТИ ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ОТБРАНАТА ЗА 2012 Г. ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 191 ОТ 26 МАЙ 2021 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ ТРАНСФЕРИ ПО БЮДЖЕТИТЕ НА ОБЩИНИТЕ ЗА 2021 Г. ЗА ФИНАНСОВО ОСИГУРЯВАНЕ НА ДЕЙНОСТИ ПО НАЦИОНАЛНИ ПРОГРАМИ ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 191 ОТ 28 ЮЛИ 2006 Г. ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ СРЕДСТВА ПО БЮДЖЕТА НА ДЪРЖАВНАТА АГЕНЦИЯ ЗА МЛАДЕЖТА И СПОРТА ЗА 2006 Г. ЗА ПОДГОТОВКАТА НА КАНДИДАТУРАТА НА СОФИЯ ЗА ХХII ОЛИМПИЙСКИ ЗИМНИ ИГРИ ПРЕЗ 2014 Г. ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 191 ОТ 29 ЮЛИ 2016 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА СПИСЪК НА СТОКИТЕ ПО ЧЛ. 79, АЛ. 1, Т. 7 И ЧЛ. 191, АЛ. 1, Т. 6 ОТ ЗАКОНА ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 191 ОТ 3 АВГУСТ 2009 Г. ЗА ОПТИМИЗИРАНЕ И ОГРАНИЧАВАНЕ НА РАЗХОДИТЕ ПО БЮДЖЕТИТЕ ЗА 2009 Г. ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 191 ОТ 5 АВГУСТ 2008 Г. ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ БЮДЖЕТНИ КРЕДИТИ ОТ ЦЕНТРАЛНИЯ БЮДЖЕТ ЗА 2008 Г. ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ОТБРАНАТА ЗА ИЗПЛАЩАНЕ НА ОБЕЗЩЕТЕНИЯ НА СОБСТВЕНИЦИТЕ/АРЕНДАТОРИТЕ НА ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ, ПОСТРАДАЛИ ... ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 191 ОТ 5 СЕПТЕМВРИ 2018 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ/ТРАНСФЕРИ ЗА 2018 Г. ЗА ИЗПЛАЩАНЕ НА СТИПЕНДИИ ПО ПРОГРАМАТА НА МЕРКИТЕ ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕЦА С ИЗЯВЕНИ ДАРБИ ОТ ДЪРЖАВНИ, ОБЩИНСКИ И ЧАСТНИ УЧИЛИЩА ПРЕЗ 2018 Г., ПРИЕТА С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 17 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2018 Г. (ДВ, БР. 14 ОТ 2018 Г.) ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 191 ОТ 6 АВГУСТ 2020 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ТУРИЗМА ЗА 2020 Г. ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 191 ОТ 7 МАЙ 1997 Г. ЗА ОТКРИВАНЕ НА ФАКУЛТЕТИ И ЗА ПРЕОБРАЗУВАНЕ НА ПОЛУВИСШИЯ КУРС НА ВИСШЕТО ВОЕННО ТРАНСПОРТНО УЧИЛИЩЕ "ТОДОР КАБЛЕШКОВ" В ТРАНСПОРТЕН КОЛЕЖ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 191 ОТ 7 СЕПТЕМВРИ 2010 Г. ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ СРЕДСТВА ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ОТБРАНАТА ЗА 2010 Г. ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 192 ОТ 2 АВГУСТ 2019 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА МЛАДЕЖТА И СПОРТА ЗА 2019 Г. ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 192 ОТ 24 АВГУСТ 2012 Г. ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ БЮДЖЕТНИ КРЕДИТИ ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ ЗА 2012 Г. ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 192 ОТ 27 МАЙ 2021 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛЕН ТРАНСФЕР ПО БЮДЖЕТА НА ДЪРЖАВНОТО ОБЩЕСТВЕНО ОСИГУРЯВАНЕ ЗА 2021 Г. ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 192 ОТ 28 ЮЛИ 2006 Г. ЗА УВЕЛИЧАВАНЕ ЩАТНАТА ЧИСЛЕНОСТ НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 192 ОТ 29 ЮЛИ 2016 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ/ТРАНСФЕРИ ЗА 2016 Г. ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 192 ОТ 5 АВГУСТ 2008 Г. ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА СРЕДСТВА ОТ ЦЕНТРАЛНИЯ БЮДЖЕТ ЗА 2008 Г. ЗА ФИНАНСИРАНЕ ИЗГРАЖДАНЕТО НА ЕЛЕМЕНТИ НА ТЕХНИЧЕСКАТА ИНФРАСТРУКТУРА (ЕЛЕКТРОСНАБДЯВАНЕ) НА ИНДУСТРИАЛЕН ПАРК - РУСЕ, НЕОБХОДИМИ ЗА РЕАЛИЗАЦИЯ НА ИНВЕ... ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 192 ОТ 5 АВГУСТ 2009 Г. ЗА СЪЗДАВАНЕ НА СЪВЕТ ЗА АДМИНИСТРАТИВНАТА РЕФОРМА ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 192 ОТ 6 АВГУСТ 2020 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА КУЛТУРАТА ЗА 2020 Г. ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 192 ОТ 8 СЕПТЕМВРИ 2017 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ ТРАНСФЕРИ ЗА БЮДЖЕТИТЕ НА ОБЩИНИ ЗА 2017 Г. ЗА РЕМОНТ, ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ, ИЗГРАЖДАНЕ И ДОВЪРШВАНЕ НА ВОЕННИ ПАМЕТНИЦИ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 192 ОТ 9 АВГУСТ 2007 Г. ЗА ВЪВЕЖДАНЕ НА НАЦИОНАЛНА СИСТЕМА ЗА СПЕШНИ ПОВИКВАНИЯ С ЕДИНЕН ЕВРОПЕЙСКИ НОМЕР ЗА СПЕШНИ ПОВИКВАНИЯ 112 ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 193 ОТ 1 АВГУСТ 2016 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ПРОМЕНИ ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ЗА 2016 Г. ВЪВ ВРЪЗКА С УВЕЛИЧАВАНЕ КАПИТАЛА НА ТЪРГОВСКО ДРУЖЕСТВО ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 193 ОТ 10 ЮЛИ 2014 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА КУЛТУРАТА ЗА 2014 Г. ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 193 ОТ 13 АВГУСТ 2007 Г. ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА СКЛЮЧВАНЕ, ФИНАНСИРАНЕ И ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ТУИНИНГ ПРОЕКТИ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 193 ОТ 15 СЕПТЕМВРИ 1994 Г. ЗА ПРЕОБРАЗУВАНЕ НА КОМИТЕТА ЗА МЛАДЕЖТА И СПОРТА В КОМИТЕТ ЗА МЛАДЕЖТА И КОМИТЕТ ЗА ФИЗИЧЕСКО ВЪЗПИТАНИЕ И СПОРТ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 193 ОТ 16 АВГУСТ 2005 Г. ЗА ПОДПОМАГАНЕ НА ЛИЦАТА ИЛИ СЕМЕЙСТВАТА, ПОСТРАДАЛИ ОТ НАВОДНЕНИЯТА ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 193 ОТ 2 АВГУСТ 2004 Г. ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ СРЕДСТВА ОТ ЦЕНТРАЛНИЯ БЮДЖЕТ ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 193 ОТ 2 ЮНИ 2021 Г. ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ПРОМЯНА НА УТВЪРДЕНИЯ СЪС ЗАКОНА ЗА ДЪРЖАВНИЯ БЮДЖЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА 2021 Г. МАКСИМАЛЕН РАЗМЕР НА НОВИТЕ ЗАДЪЛЖЕНИЯ ЗА РАЗХОДИ, КОИТО МОГАТ ДА БЪДАТ НАТРУПАНИ ПРЕЗ 2021 Г. ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ЗА 2021 Г. ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 193 ОТ 23 ЮЛИ 2015 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ОТБРАНАТА ЗА 2015 Г., СВЪРЗАНИ С ФИНАНСОВО ОСИГУРЯВАНЕ НА ПРИНОСА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА ПОДДЪРЖАНЕТО НА АФГАНИСТАНСКИТЕ СИЛИ ЗА СИГУРНОСТ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 193 ОТ 28 АВГУСТ 2012 Г. ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ РАЗМЕРА НА СУМИТЕ, ЗАПЛАЩАНИ ОТ ЗДРАВНООСИГУРЕНИТЕ ЛИЦА ЗА ПОСЕЩЕНИЕ ПРИ ЛЕКАР, ЛЕКАР ПО ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА И ЗА БОЛНИЧНО ЛЕЧЕНИЕ И РЕДА ЗА ЗАПЛАЩАНЕ НА СУМИТЕ ПО ЧЛ. 37, АЛ. 6 ОТ ЗАКОНА ЗА ЗДРАВНОТ... ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 193 ОТ 5 АВГУСТ 2008 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ БЮДЖЕТНИ КРЕДИТИ ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ДЪРЖАВНАТА АДМИНИСТРАЦИЯ И АДМИНИСТРАТИВНАТА РЕФОРМА ЗА 2008 Г. ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 193 ОТ 6 АВГУСТ 2020 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА ЗА 2020 Г. ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 193 ОТ 6 ОКТОМВРИ 1995 Г. ЗА УРЕЖДАНЕ НЕПОГАСЕНИЯ ДЪЛГ НА ОБЩИНИТЕ ПО КРЕДИТИ, ПРЕДОСТАВЕНИ ИМ ОТ ДЪРЖАВНАТА СПЕСТОВНА КАСА СРЕЩУ ОБЕЗПЕЧЕНИЕ ОТ ФОНДА ИМ ЗА ЖИЛИЩНО СТРОИТЕЛСТВО ЗА ИЗГРАЖДАНЕТО НА ЖИЛИЩА НА СОБСТВЕНИЦИ НА ОТЧУЖДЕНИ ПО ЗАКОНА ЗА ТЕРИТОРИАЛНО И СЕЛИЩНО УСТРОЙСТВО ИЛИ ПО ЗАКОНА ЗА СОБСТВЕНОСТТА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ С ВЛЯЗЛА В СИЛА ОЦЕНКА ПО ОТМЕНЕНАТА НАРЕДБА ЗА ЦЕНИТЕ НА НЕДВИЖИМИТЕ ИМОТИ (ДВ, БР. 18 ОТ 1991 Г.), НА МЛАДЕЖИ, РАБОТИЛИ В СТРОИТЕЛСТВОТО ПО РЕДА НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 70 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 1980 Г. ЗА ПОДОБРЯВАНЕ НА УСЛОВИЯТА ЗА ПОДГОТОВКА И РЕАЛИЗАЦИЯ НА МЛАДЕЖТА ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 193 ОТ 8 СЕПТЕМВРИ 2017 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ЗА 2017 Г. ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 194 ОТ 10 ЮЛИ 2014 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ ЗА 2014 Г. ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 194 ОТ 14 СЕПТЕМВРИ 2018 Г. ЗА ПРЕОБРАЗУВАНЕ НА ФАКУЛТЕТА ПО НАЧАЛНА И ПРЕДУЧИЛИЩНА ПЕДАГОГИКА В СТРУКТУРАТА НА СОФИЙСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ" ВЪВ ФАКУЛТЕТ ПО НАУКИ ЗА ОБРАЗОВАНИЕТО И ИЗКУСТВАТА ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 194 ОТ 15 СЕПТЕМВРИ 1994 Г. ЗА ПРОМЕНИ В СТРУКТУРАТА И ФИНАНСИРАНЕТО НА ДЪРЖАВНИТЕ ТЕАТРАЛНИ, МУЗИКАЛНИ И ТАНЦОВИ ОРГАНИЗАЦИИ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 194 ОТ 26 СЕПТЕМВРИ 2000 Г. ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ ОТ РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ НА РЕЗОЛЮЦИЯ № 1306/2000/ НА СЪВЕТА ЗА СИГУРНОСТ НА ООН ОТ ЮЛИ 2000 Г., СЪДЪРЖАЩА И ДОРАЗВИВАЩА РАЗПОРЕДБИ НА ПРИЕТИТЕ ДОСЕГА РЕЗОЛЮЦИИ № 1132/1997/, 1171/1998/ И 1299/2000... ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 194 ОТ 28 АВГУСТ 2012 Г. ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА СРЕДСТВА ОТ ЦЕНТРАЛНИЯ БЮДЖЕТ ЗА 2012 Г. ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ВЪНШНИТЕ РАБОТИ ЗА ИЗПАДНАЛИ В БЕДА БЪЛГАРСКИ ГРАЖДАНИ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 194 ОТ 3 ОКТОМВРИ 1991 Г. ЗА ОРГАНИЗАЦИЯ НА МЕРКИТЕ СРЕЩУ НАСЕКОМИ И ГРИЗАЧИ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 194 ОТ 6 АВГУСТ 2009 Г. ЗА УРЕЖДАНЕ НА ПРАВООТНОШЕНИЯТА ВЪВ ВРЪЗКА СЪС ЗАКРИВАНЕТО НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ДЪРЖАВНАТА АДМИНИСТРАЦИЯ И АДМИНИСТРАТИВНАТА РЕФОРМА ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 194 ОТ 6 АВГУСТ 2020 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ И ВЪТРЕШНОКОМПЕНСИРАНИ ПРОМЕНИ НА УТВЪРДЕНИТЕ РАЗХОДИ ПО ОБЛАСТИ НА ПОЛИТИКИ/БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ИКОНОМИКАТА ЗА 2020 Г. ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 194 ОТ 8 СЕПТЕМВРИ 2017 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО ЗА 2017 Г. ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 195 ОТ 14 СЕПТЕМВРИ 2018 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ ТРАНСФЕРИ ПО БЮДЖЕТИТЕ НА ОБЩИНИТЕ ЗА 2018 Г. ЗА СТИПЕНДИИ ЗА ОБРАЗОВАТЕЛНИ РЕЗУЛТАТИ НА ОБЩИНСКИТЕ УЧИЛИЩА ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 195 ОТ 2 СЕПТЕМВРИ 2005 Г. ЗА РАЗШИРЯВАНЕ ОБХВАТА НА ОРЪЖЕЙНОТО ЕМБАРГО И НАЛАГАНЕ НА ОГРАНИЧЕНИЯ ВЪРХУ ПЪТУВАНИЯТА И ФИНАНСОВИТЕ АКТИВИ СПРЯМО ДЕМОКРАТИЧНА РЕПУБЛИКА КОНГО ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 195 ОТ 26 АВГУСТ 2002 Г. ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА ИЗВЪРШЕНИТЕ РАЗХОДИ ВЪВ ВРЪЗКА С ПРОВЕДЕНАТА ПРОЛЕТНА СЕСИЯ НА ПАРЛАМЕНТАРНАТА АСАМБЛЕЯ НА НАТО В ПЕРИОДА 23 - 28 МАЙ 2002 Г. ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 195 ОТ 26 СЕПТЕМВРИ 2000 Г. ЗА ТЕХНИЧЕСКА ЛИКВИДАЦИЯ, КОНСЕРВАЦИЯ И ПРЕОДОЛЯВАНЕ НА ВРЕДНИТЕ ПОСЛЕДИЦИ ПРИ ПРЕКРАТЯВАНЕ ИЛИ ОГРАНИЧАВАНЕ НА ПРОИЗВОДСТВЕНАТА ДЕЙНОСТ ВЪВ ВЪГЛЕДОБИВА ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 195 ОТ 3 АВГУСТ 2016 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛЕН ТРАНСФЕР ЗА ВЕЛИКОТЪРНОВСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" ЗА 2016 Г. ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 195 ОТ 6 АВГУСТ 2020 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ВЪТРЕШНОКОМПЕНСИРАНИ ПРОМЕНИ НА УТВЪРДЕНИТЕ РАЗХОДИ ПО ОБЛАСТИ НА ПОЛИТИКИ/БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ТРАНСПОРТА, ИНФОРМАЦИОННИТЕ ТЕХНОЛОГИИ И СЪОБЩЕНИЯТА ЗА 2020 Г. ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 195 ОТ 7 ЮЛИ 2011 Г. ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ СРЕДСТВА ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО ЗА НУЖДИТЕ НА ЦЕНТЪР "ФОНД ЗА ЛЕЧЕНИЕ НА ДЕЦА" ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 195 ОТ 9 МАЙ 1997 Г. ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НОВ РАЗМЕР НА СОЦИАЛНАТА ПЕНСИЯ, УВЕЛИЧАВАНЕ НА ПЕНСИИТЕ И ИЗПЛАЩАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНА КОМПЕНСАЦИЯ КЪМ ПЕНСИИТЕ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 196 ОТ 11 АВГУСТ 2009 Г. ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНИ МЕРКИ ЗА ОГРАНИЧАВАНЕ НА НЕЛИХВЕНИТЕ РАЗХОДИ И ТРАНСФЕРИТЕ ПО РЕПУБЛИКАНСКИЯ БЮДЖЕТ ЗА 2009 Г. ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 196 ОТ 14 СЕПТЕМВРИ 2018 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ВЪТРЕШНОКОМПЕНСИРАНИ ПРОМЕНИ НА УТВЪРДЕНИТЕ РАЗХОДИ ПО ОБЛАСТИ НА ПОЛИТИКИ/БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ТРАНСПОРТА, ИНФОРМАЦИОННИТЕ ТЕХНОЛОГИИ И СЪОБЩЕНИЯТА ЗА 2018 Г. ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 196 ОТ 15 СЕПТЕМВРИ 2017 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ ТРАНСФЕРИ ПО БЮДЖЕТИТЕ НА ОБЩИНИТЕ ЗА 2017 Г. ЗА ФИНАНСОВО ОСИГУРЯВАНЕ НА ДЕЙНОСТИ ПО НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА "ОСИГУРЯВАНЕ НА СЪВРЕМЕННА ОБРАЗОВАТЕЛНА СРЕДА", ОДОБРЕНА С РЕШЕНИЕ № 216 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2017 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА НАЦИОНАЛНИ ПРОГРАМИ ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 196 ОТ 20 АВГУСТ 1998 Г. ЗА ИНДЕКСИРАНЕ НА МИНИМАЛНИТЕ ИЗКУПНИ ЦЕНИ НА ЕДРОЛИСТНИТЕ ТЮТЮНИ - РЕКОЛТА 1998 Г. ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 196 ОТ 27 АВГУСТ 2007 Г. ЗА ЗАБРАНА ИЗНОСА НА ОПОЖАРЕНА ДЪРВЕСИНА ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 196 ОТ 27 ЮЛИ 2015 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ ТРАНСФЕРИ ПО БЮДЖЕТИТЕ НА ОБЩИНИТЕ ЗА 2015 Г. ЗА ФИНАНСОВО ОСИГУРЯВАНЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА "ОПТИМИЗАЦИЯ НА УЧИЛИЩНАТА МРЕЖА", ОДОБРЕНА С РЕШЕНИЕ № 299 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2015 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА НАЦИОНАЛНИ ПРОГРАМИ ЗА РАЗВИТИЕ НА СРЕДНОТО ОБРАЗОВАНИЕ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 196 ОТ 4 ОКТОМВРИ 1991 Г. ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА МЕЛИОРАТИВНИ ТАКСИ ЗА НАПОЯВАНЕ И ОТВОДНЯВАНЕ НА ДЕКАР ИЗГРАДЕНИ СЕЛСКОСТОПАНСКИ ПЛОЩИ ЗА 1991 Г. ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 196 ОТ 6 АВГУСТ 2020 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО ЗА 2020 Г. ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 196 ОТ 8 ЮЛИ 2011 Г. ЗА СЪЗДАВАНЕ НА ЕДИННА ЕЛЕКТРОННА СЪОБЩИТЕЛНА МРЕЖА НА ДЪРЖАВНАТА АДМИНИСТРАЦИЯ И ЗА НУЖДИТЕ НА НАЦИОНАЛНАТА СИГУРНОСТ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 196 ОТ 9 СЕПТЕМВРИ 2010 Г. ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ СРЕДСТВА ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО ЗА 2010 Г. ЗА КОМПЕНСИРАНЕ НА РАЗПЛАТЕНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ ПО ДОГОВОРИ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 197 ОТ 10 СЕПТЕМВРИ 2005 Г. ЗА СЪЗДАВАНЕ НА ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ ЗА МЛАДЕЖТА И СПОРТА КЪМ МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 197 ОТ 10 СЕПТЕМВРИ 2010 Г. ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ СРЕДСТВА ОТ ЦЕНТРАЛНИЯ БЮДЖЕТ ЗА 2010 Г. ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ПРАВОСЪДИЕТО ЗА НУЖДИТЕ НА НАЦИОНАЛНОТО БЮРО ЗА ПРАВНА ПОМОЩ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 197 ОТ 11 ЮЛИ 2014 Г. ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА УСЛОВИЯТА, КРИТЕРИИТЕ И РЕДА ЗА ФИНАНСОВО ПОДПОМАГАНЕ НА ОБЩИНИТЕ ПРЕЗ 2014 Г. ЗА ДОСТЪПА ИМ ДО ФИНАНСИРАНЕ ОТ ФОНДА ЗА ОРГАНИТЕ НА МЕСТНОТО САМОУПРАВЛЕНИЕ В БЪЛГАРИЯ "ФЛАГ" - ЕАД ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 197 ОТ 14 СЕПТЕМВРИ 2018 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО ЗА 2018 Г. ЗА ФИНАНСИРАНЕ ИЗГРАЖДАНЕТО НА ОБХОД НА ГР. ГАБРОВО - ФАЗА I ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 197 ОТ 15 ЮНИ 2021 Г. ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА УСЛОВИЯТА, КРИТЕРИИТЕ, РЕДА И РАЗМЕРА НА ПРОЦЕНТИ ОТ ОБОРОТА НА СРЕДСТВАТА, КОИТО СЕ ПРЕДОСТАВЯТ НА ЛИЦА, ИЗВЪРШВАЩИ ТУРОПЕРАТОРСКА ДЕЙНОСТ, СЪГЛАСНО ЧЛ. 26А, АЛ. 3 ОТ ЗАКОНА ЗА МЕРКИТЕ И ДЕЙСТВИЯТА ПО ВРЕМЕ НА ИЗВЪНРЕДНОТО ПОЛОЖЕНИЕ, ОБЯВЕНО С РЕШЕНИЕ НА НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ ОТ 13 МАРТ 2020 Г., И ЗА ПРЕОДОЛЯВАНЕ НА ПОСЛЕДИЦИТЕ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 197 ОТ 2 АВГУСТ 2019 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО ЗА 2019 Г. ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 197 ОТ 3 АВГУСТ 2004 Г. ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПУБЛИЧНО ЗДРАВНО ЗАВЕДЕНИЕ В СИСТЕМАТА НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 197 ОТ 5 СЕПТЕМВРИ 2003 Г. ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ТАРИФА, ПО КОЯТО ПАРТИИТЕ, КОАЛИЦИИТЕ И ИНИЦИАТИВНИТЕ КОМИТЕТИ ЗА НЕЗАВИСИМИТЕ КАНДИДАТИ ЗАПЛАЩАТ ПРЕДИЗБОРНИТЕ ПРЕДАВАНИЯ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 197 ОТ 6 АВГУСТ 2020 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО ЗА 2020 Г. ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 197 ОТ 9 МАЙ 1997 Г. ЗА РЕВАЛОРИЗАЦИЯ НА АКТИВИ И ПАСИВИ НА ПРЕДПРИЯТИЯТА ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 198 ОТ 14 СЕПТЕМВРИ 2018 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ПРОМЕНИ ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО ЗА 2018 Г. ВЪВ ВРЪЗКА С УВЕЛИЧАВАНЕ НА КАПИТАЛА НА ТЪРГОВСКО ДРУЖЕСТВО ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 198 ОТ 17 ЮНИ 2021 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ/ТРАНСФЕРИ ЗА 2021 Г. ЗА ИЗПЛАЩАНЕ НА СТИПЕНДИИ ПО ПРОГРАМАТА НА МЕРКИТЕ ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕЦА С ИЗЯВЕНИ ДАРБИ ОТ ДЪРЖАВНИ, ОБЩИНСКИ И ЧАСТНИ УЧИЛИЩА, ПРИЕТА С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 138 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2021 Г. ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 198 ОТ 27 ЮЛИ 2015 Г. ЗА СЪЗДАВАНЕ НА НАЦИОНАЛЕН КОНТРАТЕРОРИСТИЧЕН ЦЕНТЪР ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 198 ОТ 29 АВГУСТ 2002 Г. ЗА СЪЗДАВАНЕ НА СТОКОВ ФОНД ОТ ПШЕНИЦА И ОСИГУРЯВАНЕ НА СРЕДСТВА ОТ ДЪРЖАВНИЯ БЮДЖЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА 2002 Г. ЗА ИНТЕРВЕНИРАНЕ НА ЗЪРНЕНИЯ ПАЗАР И СУБСИДИРАНЕ НА ЕКСПОРТНО ОРИЕНТИРАНИ ЗЪРНОПРОИЗВОДИТЕЛИ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 198 ОТ 3 СЕПТЕМВРИ 2013 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ БЮДЖЕТНИ КРЕДИТИ ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ ЗА 2013 Г. ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 198 ОТ 6 АВГУСТ 2020 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО ЗА 2020 Г. ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 198 ОТ 9 ОКТОМВРИ 1992 Г. ЗА МЕРКИ ЗА УРЕЖДАНЕ НА ФИНАНСОВИЯ ДЕФИЦИТ НА ТЪРГОВСКИТЕ ДРУЖЕСТВА ОТ СИСТЕМАТА НА КОМИТЕТА ПО ЕНЕРГЕТИКА ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 199 ОТ 11 ЮЛИ 2014 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ВЪТРЕШНОКОМПЕНСИРАНИ ПРОМЕНИ НА УТВЪРДЕНИТЕ РАЗХОДИ ПО ОБЛАСТИ НА ПОЛИТИКИ/БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ТРАНСПОРТА, ИНФОРМАЦИОННИТЕ ТЕХНОЛОГИИ И СЪОБЩЕНИЯТА ЗА 2014 Г. ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 199 ОТ 14 СЕПТЕМВРИ 2018 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ СРЕДСТВА ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО ЗА 2018 Г. ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 199 ОТ 15 СЕПТЕМВРИ 2017 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ЗА 2017 Г. ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА ЕВРОПЕЙСКО ИЗСЛЕДВАНЕ НА ЦЕННОСТИТЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 199 ОТ 28 АВГУСТ 2012 Г. ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ СРЕДСТВА ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА НОВИ И РЕМОНТ И МОДЕРНИЗИРАНЕ НА СЪЩЕСТВУВАЩИ ФИЗКУЛТУРНИ САЛОНИ В ОБЩИНСКИ УЧИЛИЩА И ОБОСОБЯВАНЕТО ИМ В МНОГОФУНКЦИОНАЛНИ СПОРТНИ ЗАЛИ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 199 ОТ 30 ЮЛИ 2015 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ПРАВОСЪДИЕТО ЗА 2015 Г. ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 199 ОТ 4 АВГУСТ 2016 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ/ТРАНСФЕРИ ЗА 2016 Г. ЗА ИЗПЛАЩАНЕ НА МИНИМАЛНИ ДИФЕРЕНЦИРАНИ РАЗМЕРИ НА ПАРИЧНИТЕ СРЕДСТВА ЗА ФИЗИЧЕСКО ВЪЗПИТАНИЕ И СПОРТ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 199 ОТ 4 СЕПТЕМВРИ 2013 Г. ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ БЮДЖЕТНИ КРЕДИТИ ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ВЪНШНИТЕ РАБОТИ ЗА 2013 Г. ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 199 ОТ 9 АВГУСТ 2019 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ/ТРАНСФЕРИ ЗА 2019 Г. ЗА ИЗПЛАЩАНЕ НА СТИПЕНДИИ ПО ПРОГРАМАТА НА МЕРКИТЕ ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕЦА С ИЗЯВЕНИ ДАРБИ ОТ ДЪРЖАВНИ, ОБЩИНСКИ И ЧАСТНИ УЧИЛИЩА ПРЕЗ 2019 Г., ПРИЕТА С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 97 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2019 Г. (ДВ, БР. 36 ОТ 2019 Г.) ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 199 ОТ 9 МАЙ 1997 Г. ЗА СЪЗДАВАНЕ НА РЕГИСТРАЦИОННО-ПРИЕМАТЕЛЕН ЦЕНТЪР В С. БАНЯ, НОВОЗАГОРСКА ОБЩИНА, БУРГАСКА ОБЛАСТ (ЗАГЛ. ИЗМ. - ДВ, БР. 34 ОТ 2008 Г., В СИЛА ОТ 01.04.2008 Г.) ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 2 ОТ 10 ЯНУАРИ 2013 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ ФИНАНСИРАНЕТО НА ПРОЕКТИ, СВЪРЗАНИ С ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА НЕОТЛОЖНИ МЕРКИ ЗА 2013 Г. ЗА ПРИСЪЕДИНЯВАНЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ КЪМ ШЕНГЕНСКОТО ПРОСТРАНСТВО ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 2 ОТ 19 ЯНУАРИ 1981 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ГЕНЕРАЛНАТА СХЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА МИНИСТЕРСТВОТО НА НАРОДНОТО ЗДРАВЕ И ВКЛЮЧВАНЕ В СЪСТАВА НА МЕДИЦИНСКАТА АКАДЕМИЯ НАУЧНОИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ ИНСТИТУТИ И НАУЧНО-ВНЕДРИТЕЛСКИ ЗВЕН... ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 2 ОТ 4 ЯНУАРИ 2018 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛЕН ТРАНСФЕР ЗА БЪЛГАРСКАТА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ ЗА 2018 Г. ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 20 ОТ 22 ФЕВРУАРИ 2000 Г. ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ЛЕЧЕБНИ ЗАВЕДЕНИЯ ПО ЧЛ. 5, АЛ. 1 ОТ ЗАКОНА ЗА ЛЕЧЕБНИТЕ ЗАВЕДЕНИЯ И НА ТЕХНИТЕ СПЕЦИФИЧНИ ФУНКЦИИ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 20 ОТ 26 ЯНУАРИ 2001 Г. ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ГАРАНТИРАНИЯ МИНИМАЛЕН ДОХОД ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 20 ОТ 8 ФЕВРУАРИ 1999 Г. ЗА ПРЕМИНАВАНЕ НА СРЕДНИТЕ ПРОФЕСИОНАЛНИ УЧИЛИЩА ПО СТРОИТЕЛСТВО НА ФИНАНСИРАНЕ ЧРЕЗ МИНИСТЕРСТВОТО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 200 ОТ 11 АВГУСТ 2008 Г. ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ХУМАНИТАРНА ПОМОЩ НА УКРАЙНА ЗА НАМАЛЯВАНЕ НА НЕГАТИВНИТЕ ПОСЛЕДИЦИ ОТ ПРИРОДНОТО БЕДСТВИЕ, СПОЛЕТЯЛО СТРАНАТА ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 200 ОТ 11 ЮЛИ 2014 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ВЪНШНИТЕ РАБОТИ ЗА 2014 Г. ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 200 ОТ 12 АВГУСТ 1996 Г. ЗА РАЗРЕШАВАНЕ НА ВРЕМЕНЕН ВНОС НА 80 000 ТОНА НИСКООКТАНОВ БЕНЗИН ОТ "НЕФТОХИМ" - ЕАД ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 200 ОТ 18 СЕПТЕМВРИ 2018 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА ЗА 2018 Г. ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 200 ОТ 23 ЮНИ 2021 Г. ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА НОВ РАЗМЕР НА СОЦИАЛНАТА ПЕНСИЯ ЗА СТАРОСТ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 200 ОТ 31 ЮЛИ 2015 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА КУЛТУРАТА ЗА 2015 Г. ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 200 ОТ 4 АВГУСТ 2016 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ОТБРАНАТА ЗА 2016 Г. ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 200 ОТ 4 НОЕМВРИ 1999 Г. ЗА ПРИЕМАНЕ НА ПЛАН ЗА ОРГАНИЗАЦИОННОТО ИЗГРАЖДАНЕ НА ВЪОРЪЖЕНИТЕ СИЛИ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ДО 2004 Г. ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 200 ОТ 7 АВГУСТ 2020 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ И ВЪТРЕШНОКОМПЕНСИРАНИ ПРОМЕНИ НА УТВЪРДЕНИТЕ РАЗХОДИ ПО ОБЛАСТИ НА ПОЛИТИКИ/БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ПРАВОСЪДИЕТО ЗА 2020 Г. ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 201 ОТ 11 АВГУСТ 2008 Г. ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ СРЕДСТВА ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА КУЛТУРАТА ЗА 2008 Г. ЗА АРХЕОЛОГИЧЕСКО ПРОУЧВАНЕ, КОНСЕРВАЦИЯ И РЕСТАВРАЦИЯ НА МОГИЛЕН МАСИВ КРАЙ С. БОРИСОВО, ОБЩИНА ЕЛХОВО ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 201 ОТ 14 ЮЛИ 2011 Г. ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ФИНАНСОВИ СРЕДСТВА ОТ ЦЕНТРАЛНИЯ БЮДЖЕТ ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ ЗА 2011 Г. ЗА ФИНАНСИРАНЕ ВЪЗСТАНОВЯВАНЕТО НА ХИДРОМЕЛИОРАТИВНА ИНФРАСТРУКТУРА, ЗА ОТВОДНИТЕЛНИ И НАП... ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 201 ОТ 14 ЮЛИ 2014 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ ЗА 2014 Г. ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 201 ОТ 23 ЮНИ 2021 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА МЛАДЕЖТА И СПОРТА ЗА 2021 Г. ЗА ИЗПЛАЩАНЕ НА МИНИМАЛНИ ДИФЕРЕНЦИРАНИ РАЗМЕРИ НА ПАРИЧНИТЕ СРЕДСТВА ЗА ФИЗИЧЕСКА АКТИВНОСТ, ФИЗИЧЕСКО ВЪЗПИТАНИЕ, СПОРТ И СПОРТНО-ТУРИСТИЧЕСКА ДЕЙНОСТ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 201 ОТ 25 ОКТОМВРИ 1993 Г. ЗА ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА ВЕЩНИ ПРАВА ВЪРХУ НЕДВИЖИМИ ИМОТИ ПРИ ОБРАЗУВАНЕТО, ПРЕОБРАЗУВАНЕТО И ПРИВАТИЗИРАНЕТО НА ДЪРЖАВНИ ПРЕДПРИЯТИЯ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 201 ОТ 7 АВГУСТ 2020 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ И ВЪТРЕШНОКОМПЕНСИРАНИ ПРОМЕНИ НА УТВЪРДЕНИТЕ РАЗХОДИ ПО ОБЛАСТИ НА ПОЛИТИКИ/БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ ЗА 2020 Г. ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 202 ОТ 19 СЕПТЕМВРИ 2018 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО ЗА 2018 Г. ЗА ФИНАНСИРАНЕ ИЗГРАЖДАНЕТО НА АВТОМАГИСТРАЛА "ХЕМУС", УЧАСТЪК ОТ КМ 78 + 500 ДО КМ 87 + 800 ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 202 ОТ 21 СЕПТЕМВРИ 2017 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛЕН ТРАНСФЕР ПО БЮДЖЕТА НА ДЪРЖАВНОТО ОБЩЕСТВЕНО ОСИГУРЯВАНЕ ЗА 2017 Г. ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 202 ОТ 23 ЮНИ 2021 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ/ТРАНСФЕРИ ЗА 2021 Г. ЗА ИЗПЛАЩАНЕ НА МИНИМАЛНИ ДИФЕРЕНЦИРАНИ РАЗМЕРИ НА ПАРИЧНИТЕ СРЕДСТВА ЗА ФИЗИЧЕСКА АКТИВНОСТ, ФИЗИЧЕСКО ВЪЗПИТАНИЕ, СПОРТ И СПОРТНО-ТУРИСТИЧЕСКА ДЕЙНОСТ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 203 ОТ 12 СЕПТЕМВРИ 2013 Г. ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ СРЕДСТВА ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО ЗА 2013 Г. ЗА НУЖДИТЕ НА ЦЕНТЪР "ФОНД ЗА ЛЕЧЕНИЕ НА ДЕЦА" ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 203 ОТ 13 АВГУСТ 2009 Г. ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ СРЕДСТВА ОТ ЦЕНТРАЛНИЯ БЮДЖЕТ ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ПРАВОСЪДИЕТО ЗА 2009 Г. ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 203 ОТ 14 АВГУСТ 1996 Г. ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНО МЕСЕЧНО ПОЖИЗНЕНО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ НА АКАДЕМИЦИ И ЧЛЕН-КОРЕСПОНДЕНТИ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 203 ОТ 15 ЮЛИ 2011 Г. ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА СРЕДСТВА ОТ ЦЕНТРАЛНИЯ БЮДЖЕТ ЗА 2011 Г. ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА АКЦИИ ОТ ДЪРЖАВАТА ВЪВ ВРЪЗКА С КОНСОЛИДИРАНЕ НА ДЪРЖАВНОТО УЧАСТИЕ В ТЪРГОВСКО ДРУЖЕСТВО ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 203 ОТ 17 ЮЛИ 2014 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ВЪТРЕШНОКОМПЕНСИРАНИ ПРОМЕНИ НА УТВЪРДЕНИТЕ РАЗХОДИ ПО ОБЛАСТИ НА ПОЛИТИКИ/БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ТРАНСПОРТА, ИНФОРМАЦИОННИТЕ ТЕХНОЛОГИИ И СЪОБЩЕНИЯТА ЗА 2014 Г. ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 203 ОТ 19 СЕПТЕМВРИ 2018 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА ЗА 2018 Г. ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 203 ОТ 21 СЕПТЕМВРИ 2017 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ВЪТРЕШНОКОМПЕНСИРАНИ ПРОМЕНИ НА УТВЪРДЕНИТЕ РАЗХОДИ ПО ОБЛАСТИ НА ПОЛИТИКИ/БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО ЗА 2017 Г. ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 203 ОТ 23 ЮНИ 2021 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА НА ЦЕНТРАЛНАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ЗА 2021 Г. ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 203 ОТ 26 ОКТОМВРИ 1993 Г. ЗА ЗАКРИВАНЕ НА ГЛАВНО УПРАВЛЕНИЕ "ИКОНОМИКА НА ОТБРАНАТА И ДЪРЖАВЕН РЕЗЕРВ" И СЪЗДАВАНЕ НА ГЛАВНО УПРАВЛЕНИЕ "ДЪРЖАВЕН РЕЗЕРВ И ВОЕННОВРЕМЕННИ ЗАПАСИ" КЪМ МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 203 ОТ 3 СЕПТЕМВРИ 2007 Г. ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА СРЕДСТВА ОТ ЦЕНТРАЛНИЯ БЮДЖЕТ ЗА 2007 Г. ЗА ФИНАНСИРАНЕ ИЗГРАЖДАНЕТО НА ЕЛЕМЕНТИ НА ТЕХНИЧЕСКАТА ИНФРАСТРУКТУРА (ЕЛЕКТРОСНАБДЯВАНЕ) НА РУСЕ, НЕОБХОДИМИ ЗА РЕАЛИЗАЦИЯ НА ИНВЕСТИЦИОННИЯ ПЛАН Н... ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 203 ОТ 31 ЮЛИ 2015 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ/ТРАНСФЕРИ ЗА 2015 Г. ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 203 ОТ 4 АВГУСТ 2006 Г. ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ БЮДЖЕТНИ КРЕДИТИ ЗА 2006 Г. ЗА ПОСРЕЩАНЕ НА ЕВЕНТУАЛНА ГРИПНА ПАНДЕМИЯ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 204 ОТ 11 АВГУСТ 2016 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ПРАВОСЪДИЕТО ЗА 2016 Г. ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 204 ОТ 12 СЕПТЕМВРИ 2013 Г. ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ БЮДЖЕТНИ КРЕДИТИ ЗА ЧЕСТВАНЕ ПРЕЗ 2013 Г. НА 110 ГОДИНИ ОТ ИЛИНДЕНСКО-ПРЕОБРАЖЕНСКОТО ВЪСТАНИЕ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 204 ОТ 13 АВГУСТ 2009 Г. ЗА ПРИЕМАНЕ НА КРИТЕРИИ И РЕД ЗА ОЦЕНЯВАНЕ НА ВЪВЕДЕНИТЕ СИСТЕМИ НА ДЕЛЕГИРАНИ БЮДЖЕТИ ЗА 2009 Г. ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 204 ОТ 15 АВГУСТ 1996 Г. ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯТА НА ДИПЛОМИРАНИТЕ ЕКСПЕРТ-СЧЕТОВОДИТЕЛИ ЗА ЗАВЕРКА НА СЧЕТОВОДНИТЕ ОТЧЕТИ НА ПРЕДПРИЯТИЯТА С ДЪРЖАВНО УЧАСТИЕ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 204 ОТ 15 АВГУСТ 2019 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛЕН ТРАНСФЕР ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ИКОНОМИКАТА ЗА 2019 Г. ЗА ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ "УПРАВЛЕНИЕ И СТОПАНИСВАНЕ НА ЯЗОВИРИ" ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 204 ОТ 15 ЮЛИ 2011 Г. ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА СРЕДСТВА ОТ ЦЕНТРАЛНИЯ БЮДЖЕТ ЗА 2011 Г. ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА АКЦИИ ОТ ДЪРЖАВАТА ВЪВ ВРЪЗКА С УВЕЛИЧАВАНЕТО НА КАПИТАЛА НА ТЪРГОВСКО ДРУЖЕСТВО ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 204 ОТ 21 СЕПТЕМВРИ 2017 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ/ТРАНСФЕРИ ЗА 2017 Г. ЗА ИЗПЛАЩАНЕ НА СТИПЕНДИИ ПО ПРОГРАМАТА НА МЕРКИТЕ ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕЦА С ИЗЯВЕНИ ДАРБИ ОТ ДЪРЖАВНИ И ОБЩИНСКИ УЧИЛИЩА ПРЕЗ 2017 Г., ПРИЕТА С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 46 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2017 Г. (ДВ, БР. 22 ОТ 2017 Г.) ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 204 ОТ 23 ЮНИ 2021 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛЕН ТРАНСФЕР ПО БЮДЖЕТА НА ДЪРЖАВНОТО ОБЩЕСТВЕНО ОСИГУРЯВАНЕ ЗА 2021 Г. ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 204 ОТ 4 АВГУСТ 2006 Г. ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА СРЕДСТВА ОТ ЦЕНТРАЛНИЯ БЮДЖЕТ ЗА 2006 Г. ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ИКОНОМИКАТА И ЕНЕРГЕТИКАТА ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ИНВЕСТИЦИОНЕН МАРКЕТИНГ ОТ БЪЛГАРСКАТА АГЕНЦИЯ ЗА ИНВЕСТИЦИИ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 204 ОТ 5 СЕПТЕМВРИ 2007 Г. ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НОВ РАЗМЕР НА СОЦИАЛНАТА ПЕНСИЯ ЗА СТАРОСТ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 204 ОТ 6 АВГУСТ 2015 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ПРАВОСЪДИЕТО ЗА 2015 Г. ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 205 ОТ 12 СЕПТЕМВРИ 2013 Г. ЗА УРЕЖДАНЕ НА ОТНОШЕНИЯТА ВЪВ ВРЪЗКА С ПРЕОБРАЗУВАНЕТО НА АДМИНИСТРАТИВНИТЕ СТРУКТУРИ ПО § 14, АЛ. 1 ОТ ПРЕХОДНИТЕ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИТЕ РАЗПОРЕДБИ НА ЗАКОНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ДЪРЖАВНА АГЕНЦИ... ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 205 ОТ 14 АВГУСТ 2009 Г. ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ОРГАНИТЕ ЗА УПРАВЛЕНИЕ, СЕРТИФИЦИРАНЕ И ОДИТ НА СРЕДСТВАТА ПО ЕВРОПЕЙСКИЯ ФОНД ЗА ВРЪЩАНЕ И ФОНДА ЗА ВЪНШНИТЕ ГРАНИЦИ И ЗА УТВЪРЖДАВАНЕ НА МНОГОГОДИШНА ПРОГРАМА ПО ЕВРОПЕЙСКИЯ ФОНД ЗА ВРЪЩАНЕ ЗА... ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 205 ОТ 14 СЕПТЕМВРИ 2010 Г. ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА УСЛОВИЯТА, КРИТЕРИИТЕ И РЕДА ЗА ФИНАНСОВО ПОДПОМАГАНЕ НА ОБЩИНИТЕ ЗА ДОСТЪПА ИМ ДО ФИНАНСИРАНЕ ОТ ФОНДА ЗА ОРГАНИТЕ НА МЕСТНОТО САМОУПРАВЛЕНИЕ В БЪЛГАРИЯ "ФЛАГ" - ЕАД ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 205 ОТ 15 АВГУСТ 2019 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ/ТРАНСФЕРИ ЗА 2019 Г. ЗА ИЗПЛАЩАНЕ НА МИНИМАЛНИ ДИФЕРЕНЦИРАНИ РАЗМЕРИ НА ПАРИЧНИТЕ СРЕДСТВА ЗА ФИЗИЧЕСКО ВЪЗПИТАНИЕ И СПОРТ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 205 ОТ 15 СЕПТЕМВРИ 2003 Г. ЗА ОСИГУРЯВАНЕ ФИНАНСИРАНЕТО НА ЮБИЛЕЕН МЕДАЛ ЗА ОТБЕЛЯЗВАНЕ НА 100-ГОДИШНИНАТА ОТ УСТАНОВЯВАНЕТО НА ДИПЛОМАТИЧЕСКИ ОТНОШЕНИЯ МЕЖДУ РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И СЪЕДИНЕНИТЕ АМЕРИКАНСКИ ЩАТИ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 205 ОТ 18 ЮЛИ 2014 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ ТРАНСФЕРИ ЗА 2014 Г. ЗА ФИНАНСОВО ОСИГУРЯВАНЕ НА ДЕЙНОСТИ ПО НАЦИОНАЛНИ ПРОГРАМИ ЗА РАЗВИТИЕ НА СРЕДНОТО ОБРАЗОВАНИЕ ЗА 2014 Г., ОДОБРЕНИ С РЕШЕНИЕ № 221 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2014 Г. ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 205 ОТ 20 СЕПТЕМВРИ 2005 Г. ЗА СЪЗДАВАНЕ НА ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ ЗА ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ И СЪОБЩЕНИЯ КЪМ МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 205 ОТ 21 АВГУСТ 2008 Г. ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ХУМАНИТАРНА ПОМОЩ НА ПОСТРАДАЛОТО ОТ ВОЕННИТЕ ДЕЙСТВИЯ В ГРУЗИЯ НАСЕЛЕНИЕ, ВКЛЮЧИТЕЛНО НА ТЕРИТОРИЯТА НА РУСКАТА ФЕДЕРАЦИЯ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 205 ОТ 24 ЮНИ 2021 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ/ТРАНСФЕРИ ЗА 2021 Г. ЗА ИЗПЛАЩАНЕ НА СТИПЕНДИИ И НА ЕДНОКРАТНО ФИНАНСОВО ПОДПОМАГАНЕ ПО ПРОГРАМАТА НА МЕРКИТЕ ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕЦА С ИЗЯВЕНИ ДАРБИ ОТ ДЪРЖАВНИ, ОБЩИНСКИ И ЧАСТНИ УЧИЛИЩА ПРЕЗ 2021 Г., ПРИЕТА С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 138 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2021 Г. (ДВ, БР. 31 ОТ 2021 Г.) ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 205 ОТ 29 СЕПТЕМВРИ 2000 Г. ЗА ЗАКРИВАНЕ НА ПУБЛИЧНИ ЗДРАВНИ ЗАВЕДЕНИЯ ЗА ИЗВЪНБОЛНИЧНА ПОМОЩ В СИСТЕМАТА НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 205 ОТ 4 СЕПТЕМВРИ 1998 Г. ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА СПИСЪК НА ОРЪЖИЯТА И НА СТОКИТЕ И ТЕХНОЛОГИИТЕ С ВЪЗМОЖНА ДВОЙНА УПОТРЕБА ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 205 ОТ 5 АВГУСТ 2004 Г. ЗА ПОДГОТОВКАТА, ОРГАНИЗАЦИЯТА И ПРОВЕЖДАНЕТО НА ЕВРОПЕЙСКАТА ГОДИНА НА ДЕМОКРАТИЧНОТО ГРАЖДАНСТВО ЧРЕЗ ОБРАЗОВАНИЕ (2005), ОБЯВЕНА ОТ СЪВЕТА НА ЕВРОПА, КАКТО И НА МЕЖДУНАРОДНА КОНФЕРЕНЦИЯ НА МИНИСТРИТЕ НА ОБРАЗО... ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 205 ОТ 6 АВГУСТ 2015 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА РАЗХОДИ ОТНОСНО ОСИГУРЯВАНЕ НА КОМУНИКАЦИОННА СВЪРЗАНОСТ ПОСРЕДСТВОМ ЕДИННАТА ЕЛЕКТРОННА СЪОБЩИТЕЛНА МРЕЖА ЗА СВЪРЗВАНЕ НА АДМИНИСТРАТИВНИТЕ СЪДИЛИЩА В ГРАДОВЕТЕ БУРГАС, БЛАГОЕВГРАД, ВАРНА, ВЕЛИКО ТЪРНОВО, ВИДИН, ВРАЦА, ГАБРОВО, ДОБРИЧ, КЪРДЖАЛИ, КЮСТЕНДИЛ, ЛОВЕЧ, МОНТАНА, ПАЗАРДЖИК, ПЕРНИК, ПЛЕВЕН, ПЛОВДИВ, РАЗГРАД, РУСЕ, СИЛИСТРА, СМОЛЯН, СЛИВЕН, СОФИЯ, СТАРА ЗАГОРА, ТЪРГОВИЩЕ, ХАСКОВО, ШУМЕН И ЯМБОЛ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 206 ОТ 11 АВГУСТ 2016 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ ЗА 2016 Г. ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 206 ОТ 13 АВГУСТ 2020 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА КУЛТУРАТА ЗА 2020 Г. ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 206 ОТ 15 АВГУСТ 2019 Г. ЗА ОТКРИВАНЕ НА НАУЧНОИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ ИНСТИТУТ В СТРУКТУРАТА НА МЕДИЦИНСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ - ПЛОВДИВ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 206 ОТ 29 ЮНИ 2021 Г. ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА СРЕДСТВА ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО ЗА 2021 Г. ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 206 ОТ 3 ОКТОМВРИ 2000 Г. ЗА ЦЕЛЕВО ФИНАНСОВО ОСИГУРЯВАНЕ НА ПРОГРАМИ И МЕРКИ ЗА НАСЪРЧАВАНЕ НА ЗАЕТОСТТА И ПРОФЕСИОНАЛНАТА КВАЛИФИКАЦИЯ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 206 ОТ 30 АВГУСТ 2012 Г. ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ СРЕДСТВА ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ ЗА 2012 Г. ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 206 ОТ 6 АВГУСТ 2015 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ/ТРАНСФЕРИ ЗА 2015 Г. ЗА ИЗПЛАЩАНЕ НА МИНИМАЛНИ ДИФЕРЕНЦИРАНИ РАЗМЕРИ НА ПАРИЧНИТЕ СРЕДСТВА ЗА ФИЗИЧЕСКО ВЪЗПИТАНИЕ И СПОРТ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 207 ОТ 12 АВГУСТ 2016 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ/ТРАНСФЕРИ ЗА 2016 Г. ЗА ИЗПЛАЩАНЕ НА МИНИМАЛНИ ДИФЕРЕНЦИРАНИ РАЗМЕРИ НА ПАРИЧНИТЕ СРЕДСТВА ЗА ФИЗИЧЕСКО ВЪЗПИТАНИЕ И СПОРТ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 207 ОТ 13 АВГУСТ 2020 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ ОТ РЕЗЕРВА ПО ЧЛ. 1, АЛ. 2, РАЗДЕЛ ІІ, Т. 5.1 ОТ ЗАКОНА ЗА ДЪРЖАВНИЯ БЮДЖЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА 2020 Г. ЗА НЕПРЕДВИДЕНИ И/ИЛИ НЕОТЛОЖНИ РАЗХОДИ ЗА ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ, ОВЛАДЯВАНЕ И ПРЕОДОЛЯВАНЕ НА ПОСЛЕДИЦИТЕ ОТ БЕДСТВИЯ ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ ЗА 2020 Г. ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 207 ОТ 15 ЮЛИ 2011 Г. ЗА РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА СРЕДСТВАТА ПО Т. 27 ОТ ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 КЪМ ЧЛ. 9, АЛ. 1 ОТ ЗАКОНА ЗА ДЪРЖАВНИЯ БЮДЖЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА 2011 Г. ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 207 ОТ 17 СЕПТЕМВРИ 2001 Г. ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА СРЕДСТВА ОТ РЕПУБЛИКАНСКИЯ БЮДЖЕТ ЗА ПОЕМАНЕ НА РАЗХОДИ ЗА ПРИСЪСТВИЕТО НА ШЕСТИМА БЛИЗКИ НА ПОДСЪДИМИТЕ БЪЛГАРСКИ ГРАЖДАНИ ПО ДЕЛО № 44/99 Г. НА НАРОДНИЯ СЪД НА ЛИБИЯ - ТРИПОЛИ, НА СЪДЕБНОТ... ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 207 ОТ 27 СЕПТЕМВРИ 2005 Г. ЗА РАЗХОДВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ СРЕДСТВА ОТ ДЪРЖАВЕН ФОНД "ЗЕМЕДЕЛИЕ" ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 207 ОТ 29 ЮНИ 2021 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ/ТРАНСФЕРИ ОТ РЕЗЕРВА ПО ЧЛ. 1, АЛ. 2, РАЗДЕЛ ІІ, Т. 5.1 ОТ ЗАКОНА ЗА ДЪРЖАВНИЯ БЮДЖЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА 2021 Г. ЗА НЕПРЕДВИДЕНИ И/ИЛИ НЕОТЛОЖНИ РАЗХОДИ ЗА ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ, ОВЛАДЯВАНЕ И ПРЕОДОЛЯВАНЕ НА ПОСЛЕДИЦИТЕ ОТ БЕДСТВИЯ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 207 ОТ 5 СЕПТЕМВРИ 2002 Г. ЗА ВРЕМЕННО ПРЕДОСТАВЯНЕ НА СРЕДСТВА ОТ ЦЕНТРАЛНИЯ БЮДЖЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА 2002 Г. НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ЗА ДЪРЖАВНАТА АГЕНЦИЯ ЗА МЛАДЕЖТА И СПОРТА ЗА РЕМОНТА НА НАЦИОНАЛНИЯ СТАДИОН "ВАСИЛ ЛЕВСКИ" ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 208 ОТ 10 АВГУСТ 2015 Г. ЗА ЗАКРИВАНЕ НА ДОМОВЕ ЗА МЕДИКО-СОЦИАЛНИ ГРИЖИ ЗА ДЕЦА ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 208 ОТ 13 АВГУСТ 2020 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ ТРАНСФЕРИ ПО БЮДЖЕТИ НА ОБЩИНИ ЗА 2020 Г. ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 208 ОТ 15 ЮЛИ 2011 Г. ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ СРЕДСТВА ЗА ДОВЪРШИТЕЛНИ СТРОИТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ НА ОБЕКТИ, ВКЛЮЧЕНИ В МАРШРУТИТЕ НА РЕЛИГИОЗНИЯ ТУРИЗЪМ, И ЗА РЕЛИГИОЗНИТЕ НУЖДИ НА НАСЕЛЕНИЕТО НА СЕЛИЩА БЕЗ ХРАМОВЕ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 208 ОТ 18 ЮЛИ 2014 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ/ТРАНСФЕРИ ЗА КОМПЕНСИРАНЕ НА ЧАСТ ОТ РАЗХОДИТЕ ЗА ТРАНСПОРТ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИЯ ПЕРСОНАЛ ЗА 2014 Г. ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 208 ОТ 20 АВГУСТ 2009 Г. ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ БЮДЖЕТНИ КРЕДИТИ ЗА НЕПРЕДВИДЕНИ И НЕОТЛОЖНИ РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С ЛИКВИДИРАНЕ НА ПОСЛЕДИЦИТЕ ОТ ИНТЕНЗИВНИТЕ ВАЛЕЖИ НА 7 АВГУСТ 2009 Г. НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ДОБРИЧ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 208 ОТ 25 АВГУСТ 2008 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ БЮДЖЕТНИ КРЕДИТИ ПО БЮДЖЕТИТЕ НА ОБЩИНИТЕ ЗА 2008 Г. ЗА ЗАПЛАТИ И ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ НА ПЕРСОНАЛА, ЗАЕТ В ОБЩИНСКОТО ДЕТСКО И УЧЕНИЧЕСКО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ В ДЕЛЕГИРАНИТЕ ОТ ДЪРЖАВАТА ... ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 208 ОТ 27 АВГУСТ 2019 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ ТРАНСФЕРИ ПО БЮДЖЕТИТЕ НА ОБЩИНИТЕ ЗА 2019 Г. ЗА ФИНАНСОВО ОСИГУРЯВАНЕ НА ДЕЙНОСТИ ПО НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА "ОПТИМИЗИРАНЕ НА ВЪТРЕШНАТА СТРУКТУРА НА ПЕРСОНАЛА", ОДОБРЕНА С РЕШЕНИЕ № 172 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2019 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА НАЦИОНАЛНИ ПРОГРАМИ ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 208 ОТ 5 СЕПТЕМВРИ 2002 Г. ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ СРЕДСТВА ПО БЮДЖЕТА НА НАЦИОНАЛНИЯ СТАТИСТИЧЕСКИ ИНСТИТУТ И НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ФИНАНСИТЕ ЗА ДЪРЖАВНАТА КОМИСИЯ ПО ЦЕННИТЕ КНИЖА ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 208 ОТ 5 СЕПТЕМВРИ 2007 Г. ЗА СТРУКТУРНИ ПРОМЕНИ В СИСТЕМАТА НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 209 НА МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ ОТ 5 НОЕМВРИ 1993 Г. ЗА ОТКРИВАНЕ НА ИЗВЪНБЮДЖЕТНА СМЕТКА КЪМ ГЛАВНАТА ПРОКУРАТУРА ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 209 ОТ 1 ЮЛИ 2021 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ ТРАНСФЕРИ ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ ЗА 2021 Г. ЧРЕЗ ТРАНСФЕР ОТ ПРЕДПРИЯТИЕТО ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 209 ОТ 10 АВГУСТ 2015 Г. ЗА НАЗНАЧАВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛЕН ПЕРСОНАЛ ЗА НУЖДИТЕ И В СРОКА НА ПРИЛАГАНЕ НА ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ ЗА ПЕРИОДА 2014 - 2020 Г. СЪС СРЕДСТВА ОТ МЯРКА "ТЕХНИЧЕСКА ПОМОЩ" И НА ПЕРСОНАЛ НА МЕСТНИТЕ ИНИЦИАТИВНИ ГРУПИ, ИЗПЪЛНЯВАЩИ СТРАТЕГИИ ЗА ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ, ФИНАНСИРАНИ СЪС СРЕДСТВА ОТ МЯРКА 19 "ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ" НА ПРОГРАМАТА ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 209 ОТ 11 СЕПТЕМВРИ 2012 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ БЮДЖЕТНИ КРЕДИТИ ПО БЮДЖЕТА НА СЪДЕБНАТА ВЛАСТ И ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ПРАВОСЪДИЕТО ЗА 2012 Г. ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 209 ОТ 12 СЕПТЕМВРИ 2013 Г. ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ БЮДЖЕТНИ КРЕДИТИ ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ ЗА 2013 Г. ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 209 ОТ 13 АВГУСТ 2020 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ОТБРАНАТА ЗА 2020 Г. ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 209 ОТ 18 АВГУСТ 2016 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ ТРАНСФЕРИ ЗА 2016 Г. ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 209 ОТ 20 АВГУСТ 2009 Г. ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА ФИНАНСИРАНЕ ЗА ИЗГРАЖДАНЕТО НА РЕГИОНАЛНИ СИСТЕМИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА БИТОВИТЕ ОТПАДЪЦИ, НА РЕГИОНАЛНИТЕ СЪОРЪЖЕНИЯ ЗА ПРЕДВАРИТЕЛНО ТРЕТИРАНЕ НА БИТОВИТЕ ОТПАДЪЦИ И ЗА ЗАКРИВАНЕТО НА ОБЩИНСКИ ДЕП... ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 209 ОТ 23 СЕПТЕМВРИ 2003 Г. ЗА СЪЗДАВАНЕ И ЗАКРИВАНЕ НА АДМИНИСТРАТИВНИ СТРУКТУРИ КЪМ МИНИСТЪРА НА ВЪНШНИТЕ РАБОТИ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 209 ОТ 28 АВГУСТ 2019 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ ТРАНСФЕРИ ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ ЗА 2019 Г. ЗА ИЗПЛАЩАНЕ НА ОБЕЗЩЕТЕНИЯ ЗА УМРЕЛИ/ЕВТАНАЗИРАНИ ЖИВОТНИ, УНИЩОЖЕНИ СУРОВИНИ И ХРАНИ ОТ ЖИВОТИНСКИ ПРОИЗХОД, ФУРАЖИ, ФУРАЖНИ СУРОВИНИ, ФУРАЖНИ ДОБАВКИ И ИНВЕНТАР И ПРИЛАГАНЕ НА МЕРКИТЕ ЗА ОГРАНИЧАВАНЕ И ЛИКВИДИРАНЕ НА ЗАБОЛЯВАНЕТО АФРИКАНСКА ЧУМА ПО СВИНЕТЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 209 ОТ 3 ОКТОМВРИ 2005 Г. ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА СРЕДСТВА ЗА ИЗДРЪЖКА НА КОМИСИЯТА ЗА УСТАНОВЯВАНЕ НА ИМУЩЕСТВО, ПРИДОБИТО ОТ ПРЕСТЪПНА ДЕЙНОСТ, ЗА 2005 Г. ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 21 ОТ 1 ФЕВРУАРИ 2019 Г. ЗА СЪЗДАВАНЕ НА ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ "БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО ПО ПЪТИЩАТА" ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 21 ОТ 10 ФЕВРУАРИ 2012 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ЕДИННИ РАЗХОДНИ СТАНДАРТИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ ПРЕЗ 2012 Г. НА ДЪРЖАВНИТЕ КУЛТУРНИ ИНСТИТУТИ В СИСТЕМАТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА КУЛТУРАТА, ОСЪЩЕСТВЯВАЩИ ДЕЙНОСТИ В ОБЛАСТТА НА СЦЕНИЧНИТЕ ИЗКУСТВА ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 21 ОТ 15 ФЕВРУАРИ 2018 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ВЪНШНИТЕ РАБОТИ ЗА 2018 Г. ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 21 ОТ 26 ЯНУАРИ 2017 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ОТБРАНАТА ЗА 2017 Г. ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 21 ОТ 28 ЯНУАРИ 2016 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА НА КОМИСИЯТА ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР ЗА 2016 Г. ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 21 ОТ 29 ЯНУАРИ 2021 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ ТРАНСФЕРИ ЗА 2021 Г. ЗА ФИНАНСОВО ОСИГУРЯВАНЕ НА ДЕЙНОСТИ ПО ПРОГРАМАТА ЗА ИЗГРАЖДАНЕ, ПРИСТРОЯВАНЕ, НАДСТРОЯВАНЕ И РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ДЕТСКИ ЯСЛИ, ДЕТСКИ ГРАДИНИ И УЧИЛИЩА 2020 - 2022 Г. ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 21 ОТ 3 ФЕВРУАРИ 1992 Г. ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ВТО "ГЛАВНО ИНЖЕНЕРНО УПРАВЛЕНИЕ" ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 21 ОТ 3 ФЕВРУАРИ 2006 Г. ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НОВ РАЗМЕР НА СОЦИАЛНАТА ПЕНСИЯ ЗА СТАРОСТ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 21 ОТ 31 ЯНУАРИ 1963 Г. НА ЦЕНТРАЛНИЯ КОМИТЕТ НА БЪЛГАРСКАТА КОМУНИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ И МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ НА НАРОДНА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА ЖИВОТНОВЪДСТВОТО В ЛИЧНИТЕ СТОПАНСТВА НА КООПЕРАТОРИТЕ И ИЗПОЛЗУВАНЕ НА НЕСТОПАНИСВАНИТ... ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 21 ОТ 6 ФЕВРУАРИ 2009 Г. ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА МИНИМАЛНИТЕ ИЗКУПНИ ЦЕНИ НА ТЮТЮН - РЕКОЛТА 2009 Г. ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 210 ОТ 1 ЮЛИ 2021 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ И ТРАНСФЕРИ ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО ЗА 2021 Г. ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 210 ОТ 11 СЕПТЕМВРИ 2002 Г. ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ СРЕДСТВА ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ И НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 210 ОТ 11 СЕПТЕМВРИ 2012 Г. ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ФИНАНСОВИ СРЕДСТВА НА УЧИЛИЩА ВЪВ ВРЪЗКА С ВИСОКИТЕ ПОСТИЖЕНИЯ НА ТЕХНИ УЧЕНИЦИ НА МЕЖДУНАРОДНИ СЪСТЕЗАНИЯ И ОЛИМПИАДИ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 210 ОТ 13 АВГУСТ 2015 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ/ТРАНСФЕРИ ОТ РЕЗЕРВА ПО ЧЛ. 1, АЛ. 2, РАЗДЕЛ II, Т. 4.1 ОТ ЗАКОНА ЗА ДЪРЖАВНИЯ БЮДЖЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА 2015 Г. ЗА НЕПРЕДВИДЕНИ И/ИЛИ НЕОТЛОЖНИ РАЗХОДИ ЗА ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ, ОВЛАДЯВАНЕ И ПРЕОДОЛЯВАНЕ НА ПОСЛЕДИЦИТЕ ОТ БЕДСТВИЯ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 210 ОТ 13 АВГУСТ 2020 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО ЗА 2020 Г. ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 210 ОТ 18 АВГУСТ 2016 Г. ЗА ОТКРИВАНЕ НА НАУЧНОИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ ИНСТИТУТ В СТРУКТУРАТА НА МЕДИЦИНСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ - ПЛЕВЕН ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 210 ОТ 21 ЮЛИ 2014 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА КУЛТУРАТА ЗА 2014 Г. ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 210 ОТ 28 АВГУСТ 2019 Г. ЗА ПРИЕМАНЕ НА ПЛАН-СМЕТКА ЗА РАЗХОДИТЕ ПО ПОДГОТОВКАТА И ПРОИЗВЕЖДАНЕТО НА ПЪРВИ И ВТОРИ ТУР НА ИЗБОРИТЕ ЗА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ И ЗА КМЕТОВЕ ПРЕЗ 2019 Г. ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 210 ОТ 3 ОКТОМВРИ 2005 Г. ЗА ФИНАНСОВО ОСИГУРЯВАНЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО УЧАСТИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ В НАТО ПРЕЗ 2005 Г. ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 210 ОТ 5 СЕПТЕМВРИ 2007 Г. ЗА РАЗРЕШАВАНЕ НА БЮДЖЕТНИ КРЕДИТИ ЗА СМЕТКА НА ДЪРЖАВНИ ИНВЕСТИЦИОННИ ЗАЕМИ ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ТРАНСПОРТА ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 211 ОТ 1 ЮЛИ 2021 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ ТРАНСФЕРИ ЗА 2021 Г. ЗА ФИНАНСОВО ОСИГУРЯВАНЕ НА ДЕЙНОСТИ ПО НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА "ОПТИМИЗИРАНЕ НА ВЪТРЕШНАТА СТРУКТУРА НА ПЕРСОНАЛА", ОДОБРЕНА С РЕШЕНИЕ № 188 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2021 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА НАЦИОНАЛНИ ПРОГРАМИ ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО, И ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА ОБХВАНАТИТЕ В ЗАДЪЛЖИТЕЛНОТО ПРЕДУЧИЛИЩНО ОБРАЗОВАНИЕ ДЕЦА, НАВЪРШИЛИ 4-ГОДИШНА ВЪЗРАСТ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 211 ОТ 11 АВГУСТ 2006 Г. ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ СРЕДСТВА ОТ РЕПУБЛИКАНСКИЯ БЮДЖЕТ ЗА 2006 Г. ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ИКОНОМИКАТА И ЕНЕРГЕТИКАТА ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 211 ОТ 12 СЕПТЕМВРИ 2002 Г. ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА СРЕДСТВА ОТ РЕПУБЛИКАНСКИЯ БЮДЖЕТ ЗА ЗАКУПУВАНЕ НА АКЦИИ ОТ ДЪРЖАВАТА ВЪВ ВРЪЗКА С УВЕЛИЧАВАНЕТО НА КАПИТАЛА НА ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 211 ОТ 16 СЕПТЕМВРИ 2010 Г. ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА СРЕДСТВА ОТ РЕПУБЛИКАНСКИЯ БЮДЖЕТ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА АКЦИИ ОТ ДЪРЖАВАТА ВЪВ ВРЪЗКА С УВЕЛИЧАВАНЕТО НА КАПИТАЛА НА ТЪРГОВСКО ДРУЖЕСТВО ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 211 ОТ 18 АВГУСТ 2016 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА КУЛТУРАТА ЗА 2016 Г. ЗА ИЗПЛАЩАНЕ НА МИНИМАЛНИ ДИФЕРЕНЦИРАНИ РАЗМЕРИ НА ПАРИЧНИТЕ СРЕДСТВА ЗА ФИЗИЧЕСКО ВЪЗПИТАНИЕ И СПОРТ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 211 ОТ 21 ЮЛИ 2014 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ ЗА 2014 Г. ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 211 ОТ 26 НОЕМВРИ 1999 Г. ЗА ИНДЕКСИРАНЕ НА МИНИМАЛНИТЕ ИЗКУПНИ ЦЕНИ НА ОРИЕНТАЛСКИТЕ ТЮТЮНИ - РЕКОЛТА 1999 Г. ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 211 ОТ 29 АВГУСТ 2019 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА МЛАДЕЖТА И СПОРТА ЗА 2019 Г. ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 211 ОТ 4 ОКТОМВРИ 2018 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ ТРАНСФЕРИ ПО БЮДЖЕТИТЕ НА ОБЩИНИТЕ ЗА 2018 Г. ЗА ФИНАНСОВО ОСИГУРЯВАНЕ НА ДЕЙНОСТИ ПО НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА "УЧЕНИЧЕСКИ ОЛИМПИАДИ И СЪСТЕЗАНИЯ", ОДОБРЕНА С РЕШЕНИЕ № 271 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2018 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА НАЦИОНАЛНИ ПРОГРАМИ ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 211 ОТ 5 СЕПТЕМВРИ 2007 Г. ЗА ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА БЮДЖЕТНИ КРЕДИТИ ОТ ЦЕНТРАЛНИЯ БЮДЖЕТ ЗА 2007 Г. ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 211 ОТ 6 ОКТОМВРИ 1994 Г. ЗА СТРУКТУРНИ ПРОМЕНИ В СИСТЕМАТА НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 212 ОТ 1 ЮЛИ 2021 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ/ТРАНСФЕРИ ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНИ СТИПЕНДИИ НА ДОКТОРАНТИТЕ ОТ ДЪРЖАВНИТЕ ВИСШИ УЧИЛИЩА И НАУЧНИ ОРГАНИЗАЦИИ ЗА 2021 Г. ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 212 ОТ 10 НОЕМВРИ 1993 Г. ЗА ОРГАНИЗИРАНЕ НА ДЕНОНОЩНО ДЕЖУРСТВО ЗА ОПОВЕСТЯВАНЕ ПРИ ПРИВЕЖДАНЕ ОТ МИРНО ВЪВ ВОЕННО ПОЛОЖЕНИЕ, ПРИ СТИХИЙНИ БЕДСТВИЯ И КРУПНИ ПРОИЗВОДСТВЕНИ АВАРИИ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 212 ОТ 13 АВГУСТ 2020 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО ЗА 2020 Г. ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 212 ОТ 13 СЕПТЕМВРИ 2012 Г. ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА СРЕДСТВА ЧРЕЗ БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ТРАНСПОРТА, ИНФОРМАЦИОННИТЕ ТЕХНОЛОГИИ И СЪОБЩЕНИЯТА ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА ОКОНЧАТЕЛНИ ПЛАЩАНИЯ ПО "ПРОЕКТ ЗА РАЗШИРЕНИЕ НА МЕТРОТО В СОФИЯ І ЕТАП - ІІ... ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 212 ОТ 14 АВГУСТ 2006 Г. ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕТО НА ВОЕННОСЛУЖЕЩИТЕ И ГРАЖДАНСКИТЕ ЛИЦА ПО ЗАКОНА ЗА ОТБРАНАТА И ВЪОРЪЖЕНИТЕ СИЛИ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И НА ДЪРЖАВНИТЕ СЛУЖИТЕЛИ И ЛИЦАТА, РАБОТЕЩИ ПО ТРУДОВО ПРАВООТНОШЕНИЕ, ПО ЗА... ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 212 ОТ 2 СЕПТЕМВРИ 2019 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ/ТРАНСФЕРИ ЗА 2019 Г. ЗА ИЗПЛАЩАНЕ НА СТИПЕНДИИ И НА ЕДНОКРАТНО ФИНАНСОВО ПОДПОМАГАНЕ ПО ПРОГРАМАТА НА МЕРКИТЕ ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕЦА С ИЗЯВЕНИ ДАРБИ ОТ ДЪРЖАВНИ, ОБЩИНСКИ И ЧАСТНИ УЧИЛИЩА ПРЕЗ 2019 Г., ПРИЕТА С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 97 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2019 Г. (ДВ, БР. 36 ОТ 2019 Г.) ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 212 ОТ 21 ЮЛИ 2011 Г. ЗА ПРЕОБРАЗУВАНЕ НА ДЪРЖАВЕН КУЛТУРЕН ИНСТИТУТ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 212 ОТ 22 ЮЛИ 2014 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА СРЕДСТВА ОТ РЕЗЕРВА ПО ЧЛ. 1, АЛ. 2, РАЗДЕЛ II, Т. 4.1.2 ОТ ЗАКОНА ЗА ДЪРЖАВНИЯ БЮДЖЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА 2014 Г. ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 212 ОТ 24 СЕПТЕМВРИ 2003 Г. ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА СРЕДСТВА ОТ ЦЕНТРАЛНИЯ БЮДЖЕТ ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА КУЛТУРАТА ЗА ОРГАНИЗИРАНЕ И ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРС ЗА ИЗРАБОТВАНЕ НА ГРАФИЧНИТЕ И ЦВЕТНИТЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ НА ОРДЕНИТЕ И МЕДАЛИТЕ НА... ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 212 ОТ 29 НОЕМВРИ 1999 Г. ЗА СЪЗДАВАНЕ И ПРЕОБРАЗУВАНЕ НА АДМИНИСТРАТИВНИ СТРУКТУРИ И ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ВТОРОСТЕПЕННИ РАЗПОРЕДИТЕЛИ С БЮДЖЕТНИ КРЕДИТИ КЪМ МИНИСТЪРА НА ТРАНСПОРТА (ЗАГЛ. ИЗМ. - ДВ, БР. 10 ОТ 2000 Г., ИЗМ. - ДВ, БР. 96 ОТ 200... ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 212 ОТ 4 ОКТОМВРИ 2018 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ/ТРАНСФЕРИ ОТ РЕЗЕРВА ПО ЧЛ. 1, АЛ. 2, РАЗДЕЛ ІІ, Т. 5.1 ОТ ЗАКОНА ЗА ДЪРЖАВНИЯ БЮДЖЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА 2018 Г. ЗА НЕПРЕДВИДЕНИ И/ИЛИ НЕОТЛОЖНИ РАЗХОДИ ЗА ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ, ОВЛАДЯВАНЕ И ПРЕОДОЛЯВАНЕ НА ПОСЛЕДИЦИТЕ ОТ БЕДСТВИЯ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 212 ОТ 5 СЕПТЕМВРИ 2007 Г. ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ДЪРЖАВНА ПОМОЩ ЗА КОМПЕНСИРАНЕ НА ЗАГУБИ НА ЗЕМЕДЕЛСКИ ПРОИЗВОДИТЕЛИ НА ЗЪРНЕНИ КУЛТУРИ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 212 ОТ 6 ОКТОМВРИ 2000 Г. ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ЛЕЧЕБНИ ЗАВЕДЕНИЯ ПО ЧЛ. 5, АЛ. 1 ОТ ЗАКОНА ЗА ЛЕЧЕБНИТЕ ЗАВЕДЕНИЯ И НА ТЕХНИТЕ СПЕЦИФИЧНИ ФУНКЦИИ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 213 ОТ 1 НОЕМВРИ 1991 Г. ЗА ТРУДОВОПРАВНОТО ПОЛОЖЕНИЕ НА ЕКИПАЖИТЕ НА РИБОЛОВНИТЕ КОРАБИ, КОИТО РАБОТЯТ ПО ДОГОВОРИ С ЧУЖДЕСТРАННИ ФИЗИЧЕСКИ И ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 213 ОТ 13 АВГУСТ 2015 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ/ТРАНСФЕРИ ЗА 2015 Г. ЗА ИЗПЛАЩАНЕ НА СТИПЕНДИИ ПО ПРОГРАМАТА НА МЕРКИТЕ ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕЦА С ИЗЯВЕНИ ДАРБИ ОТ ДЪРЖАВНИ И ОБЩИНСКИ УЧИЛИЩА ПРЕЗ 2015 Г., ПРИЕТА С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 40 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2015 Г. (ДВ, БР. 18 ОТ 2015 Г.) ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 213 ОТ 15 МАЙ 1997 Г. ЗА ИЗГРАЖДАНЕТО, ОРГАНИЗАЦИЯТА, ДЕЙНОСТТА И СТОПАНИСВАНЕТО НА ГРАНИЧНИТЕ КОНТРОЛНО-ПРОПУСКАТЕЛНИ ПУНКТОВЕ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 213 ОТ 21 СЕПТЕМВРИ 2010 Г. ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ФИНАНСОВИ СРЕДСТВА ОТ ЦЕНТРАЛНИЯ БЮДЖЕТ ЗА 2010 Г. ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ ЗА ФИНАНСИРАНЕ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОЕКТ "АКТУАЛИЗАЦИЯ НА ЦВЕТНА ЦИФРОВА ОРТОФОТОКАРТА ... ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 213 ОТ 27 АВГУСТ 2009 Г. ЗА ЗАКРИВАНЕ НА ФИЛИАЛ "ИКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ" - ХАСКОВО, В СТРУКТУРАТА НА УНИВЕРСИТЕТА ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО - СОФИЯ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 213 ОТ 28 СЕПТЕМВРИ 2001 Г. ЗА ЦЕЛЕВО ФИНАНСОВО ОСИГУРЯВАНЕ НАСЪРЧАВАНЕТО НА ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВОТО ЧРЕЗ ГАРАНЦИОННИ СХЕМИ ЗА МИКРОКРЕДИТИРАНЕ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 213 ОТ 4 ОКТОМВРИ 2018 Г. ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ПРОМЕНИ НА УТВЪРДЕНИТЕ СЪС ЗАКОНА ЗА ДЪРЖАВНИЯ БЮДЖЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА 2018 Г. МАКСИМАЛНИ РАЗМЕРИ НА АНГАЖИМЕНТИТЕ ЗА РАЗХОДИ, КОИТО МОГАТ ДА БЪДАТ ПОЕТИ ПРЕЗ 2018 Г. ОТ ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ "ТЕХНИЧЕСКИ ОПЕРАЦИИ" ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 213 ОТ 5 СЕПТЕМВРИ 2007 Г. ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ СРЕДСТВА ПО БЮДЖЕТА НА МЕДИЦИНСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ "ПРОФ. Д-Р ПАРАСКЕВ ИВАНОВ СТОЯНОВ" - ВАРНА ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 214 ОТ 1 ЮЛИ 2021 Г. ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ПРОМЕНИ НА УТВЪРДЕНИТЕ СЪС ЗАКОНА ЗА ДЪРЖАВНИЯ БЮДЖЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА 2021 Г. МАКСИМАЛНИ РАЗМЕРИ НА АНГАЖИМЕНТИ ЗА РАЗХОДИ, КОИТО МОГАТ ДА БЪДАТ ПОЕТИ ПРЕЗ 2021 Г. ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 214 ОТ 14 АВГУСТ 2020 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА МЛАДЕЖТА И СПОРТА ЗА 2020 Г. ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 214 ОТ 18 АВГУСТ 2006 Г. ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ СРЕДСТВА ЗА ЦЕЛЕВИ СУБСИДИИ ЗА КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТИТЕ НА ОБЩИНИТЕ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 214 ОТ 2 СЕПТЕМВРИ 2008 Г. ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ СРЕДСТВА ЗА УВЕЛИЧАВАНЕ НА ЕДИННИТЕ РАЗХОДНИ СТАНДАРТИ ЗА ФУНКЦИЯ "ОБРАЗОВАНИЕ" ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 214 ОТ 26 СЕПТЕМВРИ 2003 Г. ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА СРЕДСТВА ОТ ЦЕНТРАЛНИЯ БЮДЖЕТ ЗА ПОЕМАНЕ НА РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ СЪС ЗАЩИТАТА, ПО-НАТАТЪШНИЯ ПРЕСТОЙ И МЕДИЦИНСКОТО ОБСЛУЖВАНЕ НА ШЕСТИМАТА ПОДСЪДИМИ БЪЛГАРСКИ ГРАЖДАНИ ВЪВ ВЕЛИКАТА СОЦИАЛИСТИЧ... ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 214 ОТ 27 АВГУСТ 2009 Г. ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА НАЗНАЧАВАНЕ НА БЪЛГАРСКИ И ЧУЖДЕСТРАННИ ГРАЖДАНИ В СЪВМЕСТНИТЕ ТЕХНИЧЕСКИ СЕКРЕТАРИАТИ И В ИНФОРМАЦИОННИТЕ ЗВЕНА ПО ПРОГРАМИТЕ ЗА ТРАНСГРАНИЧНО СЪТРУДНИЧЕСТВО, В КОИТО РЕПУБЛ... ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 214 ОТ 4 ОКТОМВРИ 2018 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ ЗА 2018 Г. ПО БЮДЖЕТА НА ДЪРЖАВЕН ФОНД "ЗЕМЕДЕЛИЕ" ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА РАЗХОДИ ЗА ДАНЪК ВЪРХУ ДОБАВЕНАТА СТОЙНОСТ НА ОБЩИНИ ПО ОДОБРЕНИ ЗА ПОДПОМАГАНЕ ПРОЕКТИ ПО ПРОГРАМАТА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ ЗА ПЕРИОДА 2007 - 2013 Г. И 2014 - 2020 Г. И ПО ПРОГРАМАТА ЗА МОРСКО ДЕЛО И РИБАРСТВО ЗА ПЕРИОДА 2014 - 2020 Г. ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 214 ОТ 5 СЕПТЕМВРИ 2007 Г. ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ СРЕДСТВА ЗА ЦЕЛЕВИ СУБСИДИИ ЗА КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТИТЕ НА ОБЩИНИТЕ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 214 ОТ 9 ОКТОМВРИ 2000 Г. ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ СРЕДСТВА ЗА ДЕЙНОСТТА НА АГЕНЦИЯТА ЗА БЕЖАНЦИТЕ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 215 ОТ 14 АВГУСТ 2020 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ ТРАНСФЕРИ ПО БЮДЖЕТИТЕ НА ОБЩИНИТЕ ЗА 2020 Г. ЗА ФИНАНСОВО ОСИГУРЯВАНЕ НА ДЕЙНОСТИ ПО НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА "ИЗГРАЖДАНЕ НА УЧИЛИЩНА STEM СРЕДА" ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 215 ОТ 14 СЕПТЕМВРИ 2012 Г. ЗА СЪЗДАВАНЕ НА НАЦИОНАЛЕН СЪВЕТ ПО ПРЕВЕНЦИЯ НА ПРЕСТЪПНОСТТА ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 215 ОТ 16 МАЙ 1997 Г. ЗА ПРЕОБРАЗУВАНЕ НА ИНСТИТУТА ЗА ПОВИШАВАНЕ КВАЛИФИКАЦИЯТА НА УЧИТЕЛИТЕ И СПЕЦИАЛИЗИРАЩА ПОДГОТОВКА НА СТУДЕНТИТЕ "Д-Р ПЕТЪР БЕРОН"—ВАРНА, В ИНСТИТУТ ЗА ПОВИШАВАНЕ КВАЛИФИКАЦИЯТА НА УЧИТЕЛИТЕ "Д-Р ПЕТЪР БЕРОН" В СТ... ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 215 ОТ 25 АВГУСТ 2016 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ ТРАНСФЕРИ ЗА 2016 Г. ЗА ИЗПЛАЩАНЕ НА СТИПЕНДИИ ПО ПРОГРАМАТА НА МЕРКИТЕ ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕЦА С ИЗЯВЕНИ ДАРБИ ОТ ДЪРЖАВНИ И ОБЩИНСКИ УЧИЛИЩА ПРЕЗ 2016 Г., ПРИЕТА С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 68 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2016 Г. (ДВ, БР. 28 ОТ 2016 Г.) ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 215 ОТ 26 СЕПТЕМВРИ 2003 Г. ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ СРЕДСТВА ОТ ЦЕНТРАЛНИЯ БЮДЖЕТ ЗА 2003 Г. НА БЪЛГАРСКАТА ТЕЛЕГРАФНА АГЕНЦИЯ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 215 ОТ 29 СЕПТЕМВРИ 2017 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ВЪНШНИТЕ РАБОТИ ЗА 2017 Г. ЗА ОБЕЗПЕЧАВАНЕ С КОМПЮТЪРНА И КОМУНИКАЦИОННА ТЕХНИКА И ОБЗАВЕЖДАНЕ НА ПОСТОЯННАТА ДЕЛЕГАЦИЯ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ КЪМ НАТО В НОВАТА ГЛАВНА КВАРТИРА НА НАТО В БРЮКСЕЛ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 215 ОТ 3 СЕПТЕМВРИ 2019 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА КУЛТУРАТА ЗА 2019 Г. ЗА ИЗПЛАЩАНЕ НА МИНИМАЛНИ ДИФЕРЕНЦИРАНИ РАЗМЕРИ НА ПАРИЧНИТЕ СРЕДСТВА ЗА ФИЗИЧЕСКО ВЪЗПИТАНИЕ И СПОРТ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 215 ОТ 5 ОКТОМВРИ 2018 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ОТПУСКАНЕ НА ВРЕМЕННИ БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ ОТ ЦЕНТРАЛНИЯ БЮДЖЕТ ПО БЮДЖЕТИТЕ НА ОБЩИНИТЕ ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА РАЗХОДИ ЗА МЕЖДИННИ И ОКОНЧАТЕЛНИ ПЛАЩАНИЯ ПО ОДОБРЕНИ ПРОЕКТИ ПО ПРОГРАМАТА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ ЗА ПЕРИОДА 2014 - 2020 Г. И ТЯХНОТО ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 215 ОТ 5 СЕПТЕМВРИ 2007 Г. ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ДЕТАЙЛНИ ПРАВИЛА ЗА ДОПУСТИМОСТ НА РАЗХОДИТЕ ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА "ТЕХНИЧЕСКА ПОМОЩ", СЪФИНАНСИРАНА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ ФОНД ЗА РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ, ЗА ФИНАНСОВАТА РАМКА 2007 - 2013 Г. ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 216 ОТ 14 АВГУСТ 2015 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА НА КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ ЗА 2015 Г. ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 216 ОТ 14 АВГУСТ 2020 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО ЗА 2020 Г. ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 216 ОТ 2 СЕПТЕМВРИ 2009 Г. ЗА СЪЗДАВАНЕ НА ЦЕНТЪР "ФОНД ЗА ТРАНСПЛАНТАЦИЯ" ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 216 ОТ 29 СЕПТЕМВРИ 2017 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО ЗА 2017 Г. ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 216 ОТ 3 НОЕМВРИ 1992 Г. ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА РАЗМЕРА НА ПРЕДОСТАВЕНИТЕ ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ ЗА НУЖДИТЕ НА ОТБРАНАТА НА СТРАНАТА ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 216 ОТ 3 СЕПТЕМВРИ 2019 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ ТРАНСФЕРИ ПО БЮДЖЕТИТЕ НА ОБЩИНИТЕ ЗА 2019 Г. ЗА ФИНАНСОВО ОСИГУРЯВАНЕ НА ДЕЙНОСТИ ПО НАЦИОНАЛНИ ПРОГРАМИ ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 216 ОТ 4 НОЕМВРИ 1991 Г. ЗА РЕГЛАМЕНТИРАНЕ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА НЯКОИ СПЕЦИФИЧНИ ДЕЙНОСТИ НА НАЦИОНАЛНАТА РАЗУЗНАВАТЕЛНА СЛУЖБА ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 216 ОТ 5 СЕПТЕМВРИ 2007 Г. ЗА ПОДПОМАГАНЕ НА ЛИЦАТА И/ИЛИ СЕМЕЙСТВАТА, ПОСТРАДАЛИ ОТ НАВОДНЕНИЯТА В ОБЩИНА ЦАР КАЛОЯН И ОТ ПОЖАРИТЕ В ОБЛАСТ ХАСКОВО ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 217 ОТ 16 ОКТОМВРИ 2000 Г. ЗА ФИНАНСОВО ОСИГУРЯВАНЕ ПРЕСТОЯ НА ОФИЦИАЛНИТЕ ЛИЦА И ПРЕДСТАВИТЕЛИТЕ НА СТРАНИТЕ ОТ ИЗТОЧНА И ЮГОИЗТОЧНА ЕВРОПА ПО ВРЕМЕ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ ФОРУМ ЗА ЮГОИЗТОЧНА ЕВРОПА НА 16-18 ОКТОМВРИ 2000 Г. В СОФИЯ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 217 ОТ 25 ЮЛИ 2014 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА ЗА 2014 Г. ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 217 ОТ 26 СЕПТЕМВРИ 2013 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ И ТРАНСФЕРИ ПО РЕПУБЛИКАНСКИЯ БЮДЖЕТ ЗА 2013 Г. ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 217 ОТ 29 НОЕМВРИ 1999 Г. ЗА ПРЕОБРАЗУВАНЕ И ЗАКРИВАНЕ НА АДМИНИСТРАТИВНИ СТРУКТУРИ КЪМ МИНИСТЪРА НА ИКОНОМИКАТА (ЗАГЛ. ИЗМ. - ДВ, БР. 14 ОТ 2000 Г.) ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 217 ОТ 3 НОЕМВРИ 1992 Г. ЗА ПРЕОБРАЗУВАНЕ НА ЦЕНТРАЛНИЯ ИНСТИТУТ ЗА УСЪВЪРШЕНСТВАНЕ НА УЧИТЕЛИ И РЪКОВОДНИ КАДРИ И ВКЛЮЧВАНЕТО МУ В СЪСТАВА НА СУ "СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ" ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 217 ОТ 5 ОКТОМВРИ 2018 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ/ТРАНСФЕРИ ЗА 2018 Г. ЗА ИЗПЛАЩАНЕ НА СТИПЕНДИИ ПО ПРОГРАМА НА МЕРКИТЕ ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕЦА С ИЗЯВЕНИ ДАРБИ ОТ ДЪРЖАВНИ, ОБЩИНСКИ И ЧАСТНИ УЧИЛИЩА ПРЕЗ 2018 Г., ПРИЕТА С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 17 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2018 Г. (ДВ, БР. 14 ОТ 2018 Г.) ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 217 ОТ 7 ЮЛИ 2021 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ ЗА 2021 Г. ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 218 ОТ 25 ЮЛИ 2014 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ ЗА 2014 Г. ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 218 ОТ 30 СЕПТЕМВРИ 2010 Г. ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ СРЕДСТВА ОТ ЦЕНТРАЛНИЯ БЮДЖЕТ ЗА 2010 Г. ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ПРАВОСЪДИЕТО ЗА ФИНАНСОВО ОСИГУРЯВАНЕ НА ДЕЙНОСТТА ПО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЕТО ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 218 ОТ 5 ОКТОМВРИ 2018 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ЗА 2018 Г. ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 218 ОТ 7 ЮЛИ 2021 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА НА ЦЕНТРАЛНАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ЗА 2021 Г. ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 219 ОТ 10 ОКТОМВРИ 2018 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ ТРАНСФЕРИ ЗА 2018 Г. ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 219 ОТ 10 СЕПТЕМВРИ 2009 Г. ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА СРЕДСТВА ОТ ЦЕНТРАЛНИЯ БЮДЖЕТ ЗА 2009 Г. ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО ЗА ФИНАНСИРАНЕ ПО ЛИНИЯ НА БЪЛГАРСКАТА ПОМОЩ ЗА РАЗВИТИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЯ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 219 ОТ 11 СЕПТЕМВРИ 2007 Г. ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА СУБСИДИЯ ОТ ЦЕНТРАЛНИЯ БЮДЖЕТ ЗА 2007 Г. НА БЪЛГАРСКОТО НАЦИОНАЛНО РАДИО ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 219 ОТ 14 СЕПТЕМВРИ 2012 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ БЮДЖЕТНИ СРЕДСТВА ПО БЮДЖЕТИТЕ НА ОБЩИНИ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 219 ОТ 17 АВГУСТ 2020 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ И ТРАНСФЕРИ ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА ЗА 2020 Г. И ВЪВ ВРЪЗКА С УВЕЛИЧАВАНЕ КАПИТАЛА НА ТЪРГОВСКО ДРУЖЕСТВО (ЗАГЛ. ДОП. - ДВ, БР. 88 ОТ 2020 Г., В СИЛА ОТ 13.10.2020 Г.) ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 219 ОТ 25 ЮЛИ 2014 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА НА КОМИСИЯТА ЗА ОТНЕМАНЕ НА НЕЗАКОННО ПРИДОБИТО ИМУЩЕСТВО И ПО БЮДЖЕТА НА КОМИСИЯТА ЗА ЗАЩИТА ОТ ДИСКРИМИНАЦИЯ ЗА 2014 Г. ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 219 ОТ 30 НОЕМВРИ 1999 Г. ЗА СЪЗДАВАНЕ НА УСЛОВИЯ ЗА ПРИЕМАНЕ ОТ ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТИ НА БАЛАНСИРАНИ ОБЩИНСКИ БЮДЖЕТИ ЗА 2000 Г. И ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПАРАМЕТРИТЕ НА МАКРОРАМКАТА НА ДЪРЖАВНИЯ БЮДЖЕТ ЗА 2000 Г. В ЧАСТТА ЗА ОБЩИНИТЕ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 219 ОТ 30 СЕПТЕМВРИ 2010 Г. ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ХУМАНИТАРНА ПОМОЩ НА РЕПУБЛИКА МОЛДОВА ЗА ПОСТРАДАЛО ОТ НАВОДНЕНИЯ ПРЕЗ 2010 Г. НАСЕЛЕНИЕ ОТ БЪЛГАРСКИ ПРОИЗХОД ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 219 ОТ 5 СЕПТЕМВРИ 2019 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ ТРАНСФЕРИ ПО БЮДЖЕТИТЕ НА ОБЩИНИТЕ ЗА 2019 Г. ЗА ФИНАНСОВО ПОДПОМАГАНЕ НА ОБЩИНИТЕ ЗА РЕМОНТ, ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ, ИЗГРАЖДАНЕ И ДОВЪРШВАНЕ НА ВОЕННИ ПАМЕТНИЦИ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 219 ОТ 7 ЮЛИ 2021 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА ЗА 2021 Г. ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 22 ОТ 10 ФЕВРУАРИ 2012 Г. ЗА СЪЗДАВАНЕ НА ПОЧИВНА БАЗА "ОРЛИЦА" - ПАМПОРОВО ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 22 ОТ 13 ФЕВРУАРИ 2014 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ ЗА ФИНАНСИРАНЕТО НА ПРОЕКТИ, СВЪРЗАНИ С ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА НЕОТЛОЖНИ МЕРКИ ЗА 2014 Г. ЗА ПРИСЪЕДИНЯВАНЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ КЪМ ШЕНГЕНСКОТО ПРОСТРАНСТВО ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 22 ОТ 29 ЯНУАРИ 2021 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ ЗА 2021 Г. ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 22 ОТ 3 ФЕВРУАРИ 1994 Г. ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ ПРЕЗ 1994 Г. НА ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ПО СПОРАЗУМЕНИЕТО И СЪС СТРАНИТЕ - ЧЛЕНКИ НА ЕВРОПЕЙСКАТА АСОЦИАЦИЯ ЗА СВОБОДНА ТЪРГОВИЯ (ЕАСТ) ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 22 ОТ 30 ЯНУАРИ 1997 Г. ЗА ОТКРИВАНЕ НА БЪЛГАРО-ДАТСКИ КОЛЕЖ ПО ИКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ - БОТЕВГРАД, В СТРУКТУРАТА НА СТОПАНСКА АКАДЕМИЯ "ДИМИТЪР ЦЕНОВ" - СВИЩОВ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 22 ОТ 5 ФЕВРУАРИ 1996 Г. ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ЗАЩИТНА ИЗКУПНА ЦЕНА НА ЗАХАРНОТО ЦВЕКЛО ЗА СТОПАНСКАТА 1995-1996 Г. ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 22 ОТ 5 ФЕВРУАРИ 2002 Г. ЗА РАБОТНАТА ЗАПЛАТА В БЮДЖЕТНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ И ДЕЙНОСТИ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 220 ОТ 10 СЕПТЕМВРИ 2009 Г. ЗА ФИНАНСОВО ПОДПОМАГАНЕ НА ЗАКОННИТЕ НАСЛЕДНИЦИ НА ПОЧИНАЛИТЕ ЛИЦА ПРИ ИНЦИДЕНТА В ОХРИДСКОТО ЕЗЕРО НА 5 СЕПТЕМВРИ 2009 Г. ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 220 ОТ 11 ОКТОМВРИ 2018 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ ТРАНСФЕРИ ПО БЮДЖЕТИТЕ НА ОБЩИНИТЕ ЗА 2018 Г. ЗА ФИНАНСОВО ОСИГУРЯВАНЕ НА ДЕЙНОСТИ ПО НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА "ОПТИМИЗАЦИЯ НА ВЪТРЕШНАТА СТРУКТУРА НА ПЕРСОНАЛА В ИНСТИТУЦИИТЕ ОТ СИСТЕМАТА НА ПРЕДУЧИЛИЩНОТО И УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ", ОДОБРЕНА С РЕШЕНИЕ № 271 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2018 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА НАЦИОНАЛНИ ПРОГРАМИ ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 220 ОТ 16 НОЕМВРИ 1993 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА СРЕДНИТЕ МЕСЕЧНИ БРУТНИ РАБОТНИ ЗАПЛАТИ В БЮДЖЕТНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ И ДЕЙНОСТИ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 220 ОТ 20 АВГУСТ 2015 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ ЗА 2015 Г. ЗА ИЗПЛАЩАНЕ НА МИНИМАЛНИ ДИФЕРЕНЦИРАНИ РАЗМЕРИ НА ПАРИЧНИТЕ СРЕДСТВА ЗА ФИЗИЧЕСКО ВЪЗПИТАНИЕ И СПОРТ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 220 ОТ 23 ОКТОМВРИ 2000 Г. ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ЦЕЛЕВИ СРЕДСТВА ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА АРХЕОЛОГИЧЕСКИТЕ ПРОУЧВАНИЯ И ЕТАПНОТО ОПАЗВАНЕ НА ХРАМА-ГРОБНИЦА В ЧЕТИНЬОВА МОГИЛА КРАЙ С. СТАРОСЕЛ, ОБЩИНА ХИСАРЯ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 220 ОТ 25 ЮЛИ 2014 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА НА НАЦИОНАЛНАТА РАЗУЗНАВАТЕЛНА СЛУЖБА ЗА 2014 Г. ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 220 ОТ 26 АВГУСТ 2016 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ/ТРАНСФЕРИ ЗА 2016 Г. ЗА ИЗПЛАЩАНЕ НА СТИПЕНДИИ И ЕДНОКРАТНО ФИНАНСОВО ПОДПОМАГАНЕ ПО ПРОГРАМАТА НА МЕРКИТЕ ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕЦА С ИЗЯВЕНИ ДАРБИ ОТ ДЪРЖАВНИ И ОБЩИНСКИ УЧИЛИЩА ПРЕЗ 2016 Г., ПРИЕТА С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 68 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2016 Г. (ДВ, БР. 28 ОТ 2016 Г.) ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 220 ОТ 30 СЕПТЕМВРИ 2010 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ БЮДЖЕТНИ КРЕДИТИ ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ ЗА 2010 Г. ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 220 ОТ 4 НОЕМВРИ 1992 Г. ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ СТАТУТА НА НАЦИОНАЛНИТЕ ЦЕНТРОВЕ ПРИ ЗАКРИТАТА МЕДИЦИНСКА АКАДЕМИЯ И ЗА УРЕЖДАНЕ НА ДРУГИ ПРАВООТНОШЕНИЯ, СВЪРЗАНИ СЪС ЗАКРИВАНЕТО ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 220 ОТ 5 ОКТОМВРИ 2017 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ/ТРАНСФЕРИ ЗА 2017 Г. ЗА ИЗПЛАЩАНЕ НА МИНИМАЛНИ ДИФЕРЕНЦИРАНИ РАЗМЕРИ НА ПАРИЧНИТЕ СРЕДСТВА ЗА ФИЗИЧЕСКО ВЪЗПИТАНИЕ И СПОРТ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 220 ОТ 5 СЕПТЕМВРИ 2019 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ/ТРАНСФЕРИ ЗА 2019 Г. ЗА ИЗПЛАЩАНЕ НА СТИПЕНДИИ ПО ПРОГРАМАТА НА МЕРКИТЕ ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕЦА С ИЗЯВЕНИ ДАРБИ ОТ ДЪРЖАВНИ, ОБЩИНСКИ И ЧАСТНИ УЧИЛИЩА ПРЕЗ 2019 Г., ПРИЕТА С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 97 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2019 Г. (ДВ, БР. 36 ОТ 2019 Г.) ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 220 ОТ 7 ЮЛИ 2021 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА ЗА 2021 Г. ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 221 ОТ 11 ОКТОМВРИ 2018 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО ЗА 2018 Г. ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 221 ОТ 11 СЕПТЕМВРИ 2009 Г. ЗА ПРИЕМАНЕ НА ДЕТАЙЛНИ ПРАВИЛА ЗА ДОПУСТИМОСТ НА РАЗХОДИТЕ ПО ПРОГРАМАТА ЗА ТРАНСГРАНИЧНО СЪТРУДНИЧЕСТВО МЕЖДУ БЪЛГАРИЯ И СЪРБИЯ, СЪФИНАНСИРАНА ОТ ИНСТРУМЕНТА ЗА ПРЕДПРИСЪЕДИНИТЕЛНА ПОМОЩ ЗА ПРОГРАМНИЯ ПЕРИО... ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 221 ОТ 20 АВГУСТ 2015 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА КУЛТУРАТА ЗА 2015 Г. ЗА ИЗПЛАЩАНЕ НА МИНИМАЛНИ ДИФЕРЕНЦИРАНИ РАЗМЕРИ НА ПАРИЧНИТЕ СРЕДСТВА ЗА ФИЗИЧЕСКО ВЪЗПИТАНИЕ И СПОРТ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 221 ОТ 20 АВГУСТ 2020 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ОТПУСКАНЕ НА ВРЕМЕННИ БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ ОТ ЦЕНТРАЛНИЯ БЮДЖЕТ ПО БЮДЖЕТИТЕ НА ОБЩИНИТЕ ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА РАЗХОДИ ЗА МЕЖДИННИ И ОКОНЧАТЕЛНИ ПЛАЩАНИЯ ПО ОДОБРЕНИ ПРОЕКТИ ПО ПРОГРАМАТА ЗА МОРСКО ДЕЛО И РИБАРСТВО ЗА ПЕРИОДА 2014 - 2020 Г. И ТЯХНОТО ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 221 ОТ 25 ЮЛИ 2014 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ВЪТРЕШНОКОМПЕНСИРАНИ ПРОМЕНИ НА УТВЪРДЕНИТЕ РАЗХОДИ ПО ОБЛАСТИ НА ПОЛИТИКИ/БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ ЗА 2014 Г. ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 221 ОТ 27 СЕПТЕМВРИ 2013 Г. ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА СРЕДСТВА ОТ ЦЕНТРАЛНИЯ БЮДЖЕТ ЗА 2013 Г. НА "БЪЛГАРСКИ ПОЩИ" - ЕАД, ЗА КОМПЕНСИРАНЕ НА НЕСПРАВЕДЛИВАТА ФИНАНСОВА ТЕЖЕСТ ОТ ИЗВЪРШВАНЕ НА УНИВЕРСАЛНАТА ПОЩЕНСКА УСЛУГА ПО ЗАКОНА ЗА ПОЩЕНСКИТ... ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 221 ОТ 30 СЕПТЕМВРИ 2010 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ БЮДЖЕТНИ КРЕДИТИ ПО БЮДЖЕТА НА СТОЛИЧНАТА ОБЩИНА ЗА 2010 Г. ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА ИНФРАСТРУКТУРНИ ОБЕКТИ, СЪПЪТСТВАЩИ ИЗГРАЖДАНЕТО НА МЕТРОТО ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 221 ОТ 5 СЕПТЕМВРИ 2019 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА МЛАДЕЖТА И СПОРТА ЗА 2019 Г. ЗА ИЗПЛАЩАНЕ НА МИНИМАЛНИ ДИФЕРЕНЦИРАНИ РАЗМЕРИ НА ПАРИЧНИТЕ СРЕДСТВА ЗА ФИЗИЧЕСКО ВЪЗПИТАНИЕ И СПОРТ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 221 ОТ 8 СЕПТЕМВРИ 2008 Г. ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ ФИНАНСОВИ СРЕДСТВА ОТ ЦЕНТРАЛНИЯ БЮДЖЕТ ЗА 2008 Г. ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ИКОНОМИКАТА И ЕНЕРГЕТИКАТА ЗА ПОДГОТОВКАТА И ПРОВЕЖДАНЕТО НА ПРЕГОВОРИ ПО ИЗГОТВЯНЕ НА ПРОЕКТ ... ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 222 ОТ 11 СЕПТЕМВРИ 2009 Г. ЗА ПРИЕМАНЕ НА ДЕТАЙЛНИ ПРАВИЛА ЗА ДОПУСТИМОСТ НА РАЗХОДИТЕ ПО ПРОГРАМАТА ЗА ТРАНСГРАНИЧНО СЪТРУДНИЧЕСТВО МЕЖДУ РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И БИВША ЮГОСЛАВСКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЯ ПО ИНСТРУМЕНТА ЗА ПРЕДПРИСЪЕДИНИТЕЛНА ... ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 222 ОТ 17 ОКТОМВРИ 2018 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ВЪТРЕШНОКОМПЕНСИРАНИ ПРОМЕНИ НА УТВЪРДЕНИТЕ РАЗХОДИ ПО ОБЛАСТИ НА ПОЛИТИКИ/БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ВЪНШНИТЕ РАБОТИ ЗА 2018 Г. ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 222 ОТ 20 АВГУСТ 2020 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА КУЛТУРАТА ЗА 2020 Г. ЗА ИЗПЛАЩАНЕ НА МИНИМАЛНИ ДИФЕРЕНЦИРАНИ РАЗМЕРИ НА ПАРИЧНИТЕ СРЕДСТВА ЗА ФИЗИЧЕСКА АКТИВНОСТ, ФИЗИЧЕСКО ВЪЗПИТАНИЕ, СПОРТ И СПОРТНО-ТУРИСТИЧЕСКА ДЕЙНОСТ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 222 ОТ 20 СЕПТЕМВРИ 2012 Г. ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ БЮДЖЕТНИ КРЕДИТИ ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ПРАВОСЪДИЕТО ЗА 2012 Г. ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА НЕОБХОДИМИТЕ УСЛОВИЯ ЗА РАБОТА НА СОФИЙСКИЯ РАЙОНЕН СЪД И НА СОФИЙСКАТА РАЙОННА ПРОКУ... ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 222 ОТ 5 СЕПТЕМВРИ 2019 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ ТРАНСФЕРИ ПО БЮДЖЕТИТЕ НА ОБЩИНИТЕ ЗА 2019 Г. ЗА ФИНАНСОВО ОСИГУРЯВАНЕ НА ДЕЙНОСТИ ПО НАЦИОНАЛНИТЕ ПРОГРАМИ "ОСИГУРЯВАНЕ НА СЪВРЕМЕННА ОБРАЗОВАТЕЛНА СРЕДА" И "БЕЗ СВОБОДЕН ЧАС", ОДОБРЕНИ С РЕШЕНИЕ № 172 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2019 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА НАЦИОНАЛНИ ПРОГРАМИ ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 222 ОТ 6 ОКТОМВРИ 2003 Г. ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ СРЕДСТВА ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ "ПЪТИЩА" ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 222 ОТ 8 ЮЛИ 2021 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА ЗА 2021 Г. ЗА ФИНАНСИРАНЕ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА НАЦИОНАЛНА НАУЧНА ПРОГРАМА "ПЕТЪР БЕРОН. НАУКА И ИНОВАЦИИ С ЕВРОПА" (ПЕТЪР БЕРОН И НИЕ), ИЗПЪЛНЯВАНА НА КОНКУРСЕН ПРИНЦИП ОТ ФОНД "НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ" ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 223 ОТ 13 ОКТОМВРИ 2017 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ТРАНСПОРТА, ИНФОРМАЦИОННИТЕ ТЕХНОЛОГИИ И СЪОБЩЕНИЯТА ЗА 2017 Г. ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 223 ОТ 17 ОКТОМВРИ 2018 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ТРАНСПОРТА, ИНФОРМАЦИОННИТЕ ТЕХНОЛОГИИ И СЪОБЩЕНИЯТА ЗА 2018 Г. ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 223 ОТ 20 АВГУСТ 2020 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ ТРАНСФЕРИ ПО БЮДЖЕТИТЕ НА ОБЩИНИТЕ ЗА 2020 Г. ЗА ФИНАНСОВО ОСИГУРЯВАНЕ НА ДЕЙНОСТИ ПО НАЦИОНАЛНИ ПРОГРАМИ ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 223 ОТ 20 СЕПТЕМВРИ 2012 Г. ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ТРЪЖЕН ПРОДАВАЧ НА КВОТИ ЗА ЕМИСИИ НА ПАРНИКОВИ ГАЗОВЕ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ В ЕВРОПЕЙСКАТА СХЕМА ЗА ТЪРГОВИЯ С ЕМИСИИ (ЕСТЕ) ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 223 ОТ 25 ЮЛИ 2014 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА КУЛТУРАТА ЗА 2014 Г. ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 223 ОТ 28 ЮЛИ 2011 Г. ЗА ОТКРИВАНЕ НА ИНСТИТУТ "НАЦИОНАЛНА БАНКА ЗА ПРОМИШЛЕНИ МИКРООРГАНИЗМИ И КЛЕТЪЧНИ КУЛТУРИ" В СТРУКТУРАТА НА ХИМИКОТЕХНОЛОГИЧНИЯ И МЕТАЛУРГИЧЕН УНИВЕРСИТЕТ - СОФИЯ, И ЗА ЗАКРИВАНЕ НА ЮРИДИЧЕСКО ЛИЦЕ НА БЮДЖЕТНА ИЗД... ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 223 ОТ 5 СЕПТЕМВРИ 2019 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО ЗА 2019 Г. ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 223 ОТ 8 ЮЛИ 2021 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ ТРАНСФЕРИ ЗА 2021 Г. ЗА ФИНАНСОВО ОСИГУРЯВАНЕ НА ДЕЙНОСТИ ПО ПРОГРАМАТА ЗА ИЗГРАЖДАНЕ, ПРИСТРОЯВАНЕ, НАДСТРОЯВАНЕ И РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ДЕТСКИ ЯСЛИ, ДЕТСКИ ГРАДИНИ И УЧИЛИЩА 2020 - 2022 Г. ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 224 ОТ 13 ОКТОМВРИ 2017 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ/ТРАНСФЕРИ ЗА 2017 Г. ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 224 ОТ 21 АВГУСТ 2015 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ/ТРАНСФЕРИ ЗА 2015 Г. ЗА ИЗПЛАЩАНЕ НА СТИПЕНДИИ И ЕДНОКРАТНО ФИНАНСОВО ПОДПОМАГАНЕ ПО ПРОГРАМАТА НА МЕРКИТЕ ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕЦА С ИЗЯВЕНИ ДАРБИ ОТ ДЪРЖАВНИ И ОБЩИНСКИ УЧИЛИЩА ПРЕЗ 2015 Г., ПРИЕТА С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 40 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2015 Г. (ДВ, БР. 18 ОТ 2015 Г.) ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 224 ОТ 25 ЮЛИ 2014 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛЕН ТРАНСФЕР ЗА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА БУРГАС ЗА 2014 Г. ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 224 ОТ 28 ЮЛИ 2011 Г. ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ БЮДЖЕТНИ КРЕДИТИ ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ЗА 2011 Г. ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 224 ОТ 8 ЮЛИ 2021 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ ТРАНСФЕРИ ПО БЮДЖЕТИТЕ НА ОБЩИНИТЕ ЗА 2021 Г. ЗА КОМПЕНСИРАНЕ НА ИЗВЪРШЕНИТЕ ОТ РОДИТЕЛИТЕ РАЗХОДИ ЗА ОТГЛЕЖДАНЕТО И ОБУЧЕНИЕТО НА ДЕЦАТА, КОИТО НЕ СА ПРИЕТИ В ДЪРЖАВНИ ИЛИ ОБЩИНСКИ ДЕТСКИ ГРАДИНИ ИЛИ УЧИЛИЩА ПОРАДИ ЛИПСА НА СВОБОДНИ МЕСТА ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 225 ОТ 1 СЕПТЕМВРИ 2016 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛЕН ТРАНСФЕР ПО БЮДЖЕТА НА ДЪРЖАВНОТО ОБЩЕСТВЕНО ОСИГУРЯВАНЕ ЗА 2016 Г. ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 225 ОТ 11 НОЕМВРИ 1992 Г. ЗА ДЕАКТУВАНЕ НА НЯКОИ ОДЪРЖАВЕНИ ИМОТИ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 225 ОТ 20 СЕПТЕМВРИ 2012 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ БЮДЖЕТНИ КРЕДИТИ ПО ЦЕНТРАЛНИЯ БЮДЖЕТ ЗА 2012 Г. ЗА НЕОТЛОЖНИ И НЕПРЕДВИДЕНИ РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С ПРЕОДОЛЯВАНЕ НА ПОСЛЕДИЦИТЕ ОТ БЕДСТВИЯ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 225 ОТ 25 ЮЛИ 2014 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА НА НАЦИОНАЛНАТА СЛУЖБА ЗА ОХРАНА ЗА 2014 Г. ВЪВ ВРЪЗКА С ПРЕДОСТАВЯНЕТО ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА СТОПАНСТВО "КРИЧИМ" ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 225 ОТ 27 АВГУСТ 2004 Г. ЗА РАЗРЕШАВАНЕ НА БЮДЖЕТНИ КРЕДИТИ ЗА СМЕТКА НА ДЪРЖАВНИ ИНВЕСТИЦИОННИ ЗАЕМИ ЗА ДРУГИ ЦЕЛИ ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО ЗА 2004 Г. ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 225 ОТ 28 АВГУСТ 2006 Г. ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ СРЕДСТВА ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ДЪРЖАВНАТА АДМИНИСТРАЦИЯ И АДМИНИСТРАТИВНАТА РЕФОРМА ЗА 2006 Г. ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 225 ОТ 28 ОКТОМВРИ 2005 Г. ЗА РАЗРЕШАВАНЕ НА БЮДЖЕТНИ КРЕДИТИ ЗА СМЕТКА НА ДЪРЖАВНИ ИНВЕСТИЦИОННИ ЗАЕМИ ПО БЮДЖЕТИТЕ НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА И МИНИСТЕРСТВОТО НА ТРАНСПОРТА И ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ СРЕДС... ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 225 ОТ 28 ЮЛИ 2011 Г. ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ СРЕДСТВА ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ ЗА 2011 Г. ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 225 ОТ 9 СЕПТЕМВРИ 2019 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО ЗА 2019 Г. ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЕКТ "СОФИЙСКИ ОКОЛОВРЪСТЕН ПЪТ В УЧАСТЪКА ОТ КМ 35+260 ДО КМ 41+340 (ОТ ПЪТЕН ВЪЗЕЛ "ЦАРИГРАДСКО ШОСЕ" ДО ПЪТЕН ВЪЗЕЛ "МЛАДОСТ")" ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 226 ОТ 12 ЮЛИ 2021 Г. ЗА ПРИЕМАНЕ НА ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИТЕ ВИСШИ УЧИЛИЩА И УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА АКТУАЛИЗИРАНЕ НА СПИСЪКА НА ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИТЕ ВИСШИ УЧИЛИЩА ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 226 ОТ 13 ОКТОМВРИ 2017 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ ТРАНСФЕРИ ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ТРАНСПОРТА, ИНФОРМАЦИОННИТЕ ТЕХНОЛОГИИ И СЪОБЩЕНИЯТА ЗА 2017 Г. ЗА НАЦИОНАЛНОТО СЪФИНАНСИРАНЕ ЗА ПЕРИОДА 2015 - 2017 Г. ПО ПРОЕКТИ, ФИНАНСИРАНИ ПО МЕХАНИЗМА ЗА СВЪРЗВАНЕ НА ЕВРОПА, СЕКТОР "ТРАНСПОРТ" ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 226 ОТ 15 СЕПТЕМВРИ 2007 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ БЮДЖЕТНИ КРЕДИТИ ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ФИНАНСИТЕ ЗА 2007 Г. ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 226 ОТ 18 ОКТОМВРИ 2018 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ПРОМЕНИ ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА МЛАДЕЖТА И СПОРТА ЗА 2018 Г. ВЪВ ВРЪЗКА С УВЕЛИЧАВАНЕ НА КАПИТАЛА НА ТЪРГОВСКО ДРУЖЕСТВО (ЗАГЛ. ИЗМ. - ДВ, БР. 105 ОТ 2018 Г., В СИЛА ОТ 12.12.2018 Г.) ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 226 ОТ 20 АВГУСТ 2020 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛЕН ТРАНСФЕР ПО БЮДЖЕТА НА ДЪРЖАВНОТО ОБЩЕСТВЕНО ОСИГУРЯВАНЕ ЗА 2020 Г. ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 226 ОТ 25 ЮЛИ 2014 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ФИНАНСИТЕ ЗА 2014 Г. ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 226 ОТ 28 ОКТОМВРИ 2005 Г. ЗА ВЪВЕЖДАНЕ НА АВТОНОМНИ МЕРКИ ЗА СУСПЕНДИРАНЕ НА МИТАТА ЗА ВНОС НА ЧЕРВЕНО И БЯЛО ГРОЗДЕ ЗА ПРЕРАБОТКА ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 226 ОТ 29 АВГУСТ 2006 Г. ЗА УТВЪРЖДАВАНЕ НА РАЗХОДИТЕ ПО ПОДГОТОВКАТА И ПРОИЗВЕЖДАНЕТО НА ИЗБОРИТЕ ЗА ПРЕЗИДЕНТ И ВИЦЕПРЕЗИДЕНТ НА РЕПУБЛИКАТА НА 22 ОКТОМВРИ 2006 Г. ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 226 ОТ 30 ОКТОМВРИ 2000 Г. ЗА СЪЗДАВАНЕ НА ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 227 ОТ 14 ОКТОМВРИ 1994 Г. ЗА СТРУКТУРНИ ИЗМЕНЕНИЯ В СИСТЕМАТА НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 227 ОТ 18 ОКТОМВРИ 2018 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ЗА 2018 Г. ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 227 ОТ 20 АВГУСТ 2020 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛЕН ТРАНСФЕР ПО БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА САНДАНСКИ ЗА 2020 Г. ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 227 ОТ 25 ЮЛИ 2014 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ВЪТРЕШНОКОМПЕНСИРАНИ ПРОМЕНИ НА УТВЪРДЕНИТЕ РАЗХОДИ ПО ОБЛАСТИ НА ПОЛИТИКИ ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ВЪНШНИТЕ РАБОТИ ЗА 2014 Г. ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 227 ОТ 28 ОКТОМВРИ 2005 Г. ЗА ВЪВЕЖДАНЕ НА АВТОНОМНИ МЕРКИ ЗА СУСПЕНДИРАНЕ НА МИТАТА ЗА ВНОС НА КОРНИШОНИ И СЛАДКИ ПИПЕРКИ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 228 ОТ 13 СЕПТЕМВРИ 2019 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ/ТРАНСФЕРИ ЗА 2019 Г. ЗА ИЗПЛАЩАНЕ НА СТИПЕНДИИ ПО ПРОГРАМАТА НА МЕРКИТЕ ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕЦА С ИЗЯВЕНИ ДАРБИ ОТ ДЪРЖАВНИ, ОБЩИНСКИ И ЧАСТНИ УЧИЛИЩА ПРЕЗ 2019 Г., ПРИЕТА С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 97 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2019 Г. (ДВ, БР. 36 ОТ 2019 Г.) ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 228 ОТ 2 СЕПТЕМВРИ 2016 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ ТРАНСФЕРИ ЗА 2016 Г. ЗА ФИНАНСОВО ОСИГУРЯВАНЕ НА ДЕЙНОСТИ ПО НАЦИОНАЛНИТЕ ПРОГРАМИ "ОПТИМИЗАЦИЯ НА УЧИЛИЩНАТА МРЕЖА", "ОСИГУРЯВАНЕ НА СЪВРЕМЕННА ОБРАЗОВАТЕЛНА СРЕДА" И "БЕЗ СВОБОДЕН ЧАС В УЧИЛИЩЕ", ОДОБРЕНИ С РЕШЕНИЕ № 271 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2016 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА НАЦИОНАЛНИ ПРОГРАМИ ЗА РАЗВИТИЕ НА СРЕДНОТО ОБРАЗОВАНИЕ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 228 ОТ 20 АВГУСТ 2020 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА НА НАЦИОНАЛНАТА СЛУЖБА ЗА ОХРАНА ЗА 2020 Г. ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 228 ОТ 20 МАЙ 1997 Г. ЗА ПРИЕМАНЕ НА ГРАЖДАНИ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЯ ЗА СТУДЕНТИ В ДЪРЖАВНИТЕ ВИСШИ УЧИЛИЩА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 228 ОТ 25 ЮЛИ 2014 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛЕН ТРАНСФЕР ЗА БЪЛГАРСКАТА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ ЗА 2014 Г. ЗА ЗАКУПУВАНЕ НА ОБОРУДВАНЕ И СОФТУЕР, НЕОБХОДИМИ ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА МНОГОФУНКЦИОНАЛЕН КОМПЮТЪРЕН КОМПЛЕКС ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 229 ОТ 13 НОЕМВРИ 1991 Г. ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ ФУНКЦИИТЕ НА ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛИТЕ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 229 ОТ 15 ОКТОМВРИ 1998 Г. ЗА СЪЗДАВАНЕ НА ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ "МОРСКА АДМИНИСТРАЦИЯ" КЪМ МИНИСТЕРСТВОТО НА ТРАНСПОРТА ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 229 ОТ 15 ОКТОМВРИ 2003 Г. ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА РАЗХОДИ ОТ БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА ЗА 2003 Г. ЗА ПОЕМАНЕ НА ПЪТНИТЕ РАЗХОДИ ПО ЗАВРЪЩАНЕТО В БЪЛГАРИЯ НА БЪЛГАРСКИТЕ СТУДЕНТИ И СПЕЦИАЛИЗАНТИ, ИЗПРАТЕНИ ЗА ОБУЧЕНИ... ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 229 ОТ 15 ЮЛИ 2021 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА ЗА 2021 Г. ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАЦИОНАЛНА НАУЧНА ПРОГРАМА "ВЪРХОВИ ИЗСЛЕДВАНИЯ И ХОРА ЗА РАЗВИТИЕ НА ЕВРОПЕЙСКА НАУКА" (ВИХРЕН) ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 229 ОТ 16 СЕПТЕМВРИ 2008 Г. ЗА ПРОМЕНИ В СТРУКТУРАТА НА УНИВЕРСИТЕТА ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО - СОФИЯ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 229 ОТ 2 СЕПТЕМВРИ 2016 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ПРОМЕНИ ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО ЗА 2016 Г. ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 229 ОТ 21 АВГУСТ 2020 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО ЗА МОДЕРНИЗАЦИЯ НА ПЪТ І-1 (Е79) "ВИДИН - БОТЕВГРАД" ОТ КМ 33+400 ДО КМ 102+060 ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 229 ОТ 25 ОКТОМВРИ 2018 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ПРОМЕНИ ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ФИНАНСИТЕ ЗА 2018 Г. ВЪВ ВРЪЗКА С УВЕЛИЧАВАНЕ КАПИТАЛА НА ТЪРГОВСКО ДРУЖЕСТВО ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 229 ОТ 25 ЮЛИ 2014 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА НА АГЕНЦИЯТА ЗА ЯДРЕНО РЕГУЛИРАНЕ ЗА 2014 Г. ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 229 ОТ 27 АВГУСТ 2015 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛЕН ТРАНСФЕР ПО БЮДЖЕТА НА ДЪРЖАВНОТО ОБЩЕСТВЕНО ОСИГУРЯВАНЕ ЗА 2015 Г. ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 23 ОТ 14 ФЕВРУАРИ 2014 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ ЗА 2014 Г. ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО БЪЛГАРСКОТО НАЦИОНАЛНО УЧАСТИЕ В ЕКСПО 2015 В МИЛАНО, ИТАЛИЯ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 23 ОТ 26 ЯНУАРИ 2017 Г. ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ РАЗМЕРА НА ЛИНИЯТА НА БЕДНОСТ ЗА СТРАНАТА ЗА 2017 Г. ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 23 ОТ 29 ЯНУАРИ 1998 Г. ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ЦЕНИ НА НАРКОТИЧНИТЕ ВЕЩЕСТВА ЗА НУЖДИТЕ НА СЪДОПРОИЗВОДСТВОТО ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 23 ОТ 29 ЯНУАРИ 2021 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ ТРАНСФЕРИ ОТ РЕЗЕРВА ПО ЧЛ. 1, АЛ. 2, РАЗДЕЛ ІІ, Т. 5.1 ОТ ЗАКОНА ЗА ДЪРЖАВНИЯ БЮДЖЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА 2021 Г. ЗА НЕПРЕДВИДЕНИ И/ИЛИ НЕОТЛОЖНИ РАЗХОДИ ЗА ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ, ОВЛАДЯВАНЕ И ПРЕОДОЛЯВАНЕ НА ПОСЛЕДИЦИТЕ ОТ БЕДСТВИЯ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 23 ОТ 3 ФЕВРУАРИ 1994 Г. ЗА ЗАБРАНА НА ВРЕМЕННИЯ ВНОС НА ГОРИВА ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 23 ОТ 7 ФЕВРУАРИ 1996 Г. ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА МИНИМАЛНИ ИЗКУПНИ ЦЕНИ НА ТЮТЮН - РЕКОЛТА 1996 Г., ПРЯКО СТИМУЛИРАНЕ ОТ ФОНД "ТЮТЮН" НА ТЮТЮНОПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ И ОСИГУРЯВАНЕ НА СРЕДСТВА ВЪВ ФОНД "ТЮТЮН" ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 230 ОТ 13 СЕПТЕМВРИ 2019 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ/ТРАНСФЕРИ ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ОТБРАНАТА ЗА 2019 Г. ЗА ИЗПЛАЩАНЕ НА МИНИМАЛНИ ДИФЕРЕНЦИРАНИ РАЗМЕРИ НА ПАРИЧНИТЕ СРЕДСТВА ЗА ФИЗИЧЕСКО ВЪЗПИТАНИЕ И СПОРТ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 230 ОТ 15 ОКТОМВРИ 2003 Г. ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ СРЕДСТВА ОТ ЦЕНТРАЛНИЯ БЮДЖЕТ ЗА 2003 Г. ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО И НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ (ЗАГЛ. ДОП. - ДВ, БР. 97 ОТ 2003 Г.) ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 230 ОТ 15 ЮЛИ 2021 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА КУЛТУРАТА ЗА 2021 Г. ЗА ИЗПЛАЩАНЕ НА МИНИМАЛНИ ДИФЕРЕНЦИРАНИ РАЗМЕРИ НА ПАРИЧНИТЕ СРЕДСТВА ЗА ФИЗИЧЕСКА АКТИВНОСТ, ФИЗИЧЕСКО ВЪЗПИТАНИЕ, СПОРТ И СПОРТНО-ТУРИСТИЧЕСКА ДЕЙНОСТ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 230 ОТ 20 ОКТОМВРИ 2017 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ ТРАНСФЕРИ ПО БЮДЖЕТИТЕ НА ОБЩИНИТЕ ЗА 2017 Г. ЗА ФИНАНСОВО ОСИГУРЯВАНЕ НА ДЕЙНОСТИ ПО НАЦИОНАЛНИ ПРОГРАМИ "ОПТИМИЗАЦИЯ НА УЧИЛИЩНАТА МРЕЖА" И "БЕЗ СВОБОДЕН ЧАС", ОДОБРЕНИ С РЕШЕНИЕ № 216 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2017 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА НАЦИОНАЛНИ ПРОГРАМИ ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 230 ОТ 21 АВГУСТ 2020 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ЗА 2020 Г. ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 230 ОТ 25 СЕПТЕМВРИ 2009 Г. ЗА НАЗНАЧАВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛЕН ПЕРСОНАЛ ЗА НУЖДИТЕ И В СРОКА НА ПРИЛАГАНЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ ЗА ПЕРИОДА 2007 - 2013 Г. СЪС СРЕДСТВА ОТ ТЕХНИЧЕСКАТА ПОМОЩ НА ПРОГРАМАТА ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 230 ОТ 27 АВГУСТ 2015 Г. ЗА ПРИЕМАНЕ НА ПЛАН-СМЕТКА ЗА РАЗХОДИТЕ ПО ПОДГОТОВКАТА И ПРОИЗВЕЖДАНЕТО НА ИЗБОРИТЕ ЗА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ И ЗА КМЕТОВЕ И НА НАЦИОНАЛЕН РЕФЕРЕНДУМ С ВЪПРОС "ПОДКРЕПЯТЕ ЛИ ДА МОЖЕ ДА СЕ ГЛАСУВА И ДИСТАНЦИОННО ПО ЕЛЕКТРОНЕН ПЪТ ПРИ ПРОИЗВЕЖДАНЕ НА ИЗБОРИТЕ И РЕФЕРЕНДУМИТЕ?" НА 25 ОКТОМВРИ 2015 Г. ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 230 ОТ 29 ОКТОМВРИ 2018 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО ЗА 2018 Г. ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 230 ОТ 29 ЮЛИ 2011 Г. ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ФИНАНСОВИ СРЕДСТВА ОТ ЦЕНТРАЛНИЯ БЮДЖЕТ ЗА 2011 Г. ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО, МИНИСТЕРСТВОТО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ, МИНИСТЕРСТВОТО НА ФИНАНСИТЕ И НА... ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 230 ОТ 4 СЕПТЕМВРИ 2006 Г. ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ СРЕДСТВА ОТ ЦЕНТРАЛНИЯ БЮДЖЕТ ЗА 2006 Г. ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА В ПОДКРЕПА НА НАУЧНИ ПРОЕКТИ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 231 ОТ 1 ОКТОМВРИ 2002 Г. ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ СРЕДСТВА ОТ ЦЕНТРАЛНИЯ БЮДЖЕТ ЗА 2002 Г. ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 231 ОТ 16 ОКТОМВРИ 2003 Г. ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ СРЕДСТВА ЗА ОСИГУРЯВАНЕ БЕЗПЛАТЕН ТРАНСПОРТ НА УЧЕНИЦИ ДО 16-ГОДИШНА ВЪЗРАСТ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 231 ОТ 16 СЕПТЕМВРИ 2019 Г. ЗА ПРЕОБРАЗУВАНЕ НА ОБЩИНСКИЯ КУЛТУРЕН ИНСТИТУТ ЕТНОГРАФСКИ МУЗЕЙ НА ОТКРИТО "ЕТЪР" - ГАБРОВО, В РЕГИОНАЛЕН ЕТНОГРАФСКИ МУЗЕЙ НА ОТКРИТО "ЕТЪР" - ГАБРОВО ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 231 ОТ 20 МАЙ 1997 Г. ЗА ПРЕМИНАВАНЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНИТЕ УЧЕБНИ ЗАВЕДЕНИЯ ПО ТРАНСПОРТА ОТ МИНИСТЕРСТВОТО НА ТРАНСПОРТА КЪМ МИНИСТЕРСТВОТО НА ОБРАЗОВАНИЕТО, НАУКАТА И ТЕХНОЛОГИИТЕ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 231 ОТ 20 СЕПТЕМВРИ 2007 Г. ЗА ПРИЕМАНЕ НА ДЕТАЙЛНИ ПРАВИЛА ЗА ДОПУСТИМОСТ НА РАЗХОДИТЕ ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА "АДМИНИСТРАТИВЕН КАПАЦИТЕТ", СЪФИНАНСИРАНА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СОЦИАЛЕН ФОНД, ЗА ФИНАНСОВАТА РАМКА 2007 - 2013 Г. ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 231 ОТ 27 АВГУСТ 2020 Г. ЗА УРЕЖДАНЕ НА ОТНОШЕНИЯТА, СВЪРЗАНИ СЪС ЗАКРИВАНЕТО НА ДЪРЖАВНАТА КОМИСИЯ ПО ХАЗАРТА ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 231 ОТ 31 АВГУСТ 2015 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ/ТРАНСФЕРИ ЗА 2015 Г. ЗА ИЗПЛАЩАНЕ НА МИНИМАЛНИ ДИФЕРЕНЦИРАНИ РАЗМЕРИ НА ПАРИЧНИТЕ СРЕДСТВА ЗА ФИЗИЧЕСКО ВЪЗПИТАНИЕ И СПОРТ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 231 ОТ 8 ОКТОМВРИ 2013 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ БЮДЖЕТНИ КРЕДИТИ ПО БЮДЖЕТА НА СЪДЕБНАТА ВЛАСТ ЗА 2013 Г. ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 232 ОТ 1 НОЕМВРИ 2018 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ВЪТРЕШНОКОМПЕНСИРАНИ ПРОМЕНИ НА УТВЪРДЕНИТЕ РАЗХОДИ ПО ОБЛАСТИ НА ПОЛИТИКИ/БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ТУРИЗМА ЗА 2018 Г. ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 232 ОТ 15 ЮЛИ 2021 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛЕН ТРАНСФЕР ПО БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА ПЪРВОМАЙ ЗА 2021 Г. ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 232 ОТ 16 СЕПТЕМВРИ 2019 Г. ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ПРОМЕНИ НА УТВЪРДЕНИЯ СЪС ЗАКОНА ЗА ДЪРЖАВНИЯ БЮДЖЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА 2019 Г. МАКСИМАЛЕН РАЗМЕР НА АНГАЖИМЕНТИТЕ ЗА РАЗХОДИ, КОИТО МОГАТ ДА БЪДАТ ПОЕТИ ПРЕЗ 2019 Г. ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОЕКТ "ПЪТ I-1 (Е-79) МЕЗДРА - БОТЕВГРАД ОТ КМ 161+367 ДО КМ 194+122" ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 232 ОТ 27 АВГУСТ 2020 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ ТРАНСФЕРИ ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ ЗА 2020 Г. ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 232 ОТ 27 СЕПТЕМВРИ 2012 Г. ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ СРЕДСТВА ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ВЪНШНИТЕ РАБОТИ ЗА УЧАСТИЕ В ХУМАНИТАРНИ ОПЕРАЦИИ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 232 ОТ 29 НОЕМВРИ 1993 Г. ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ЧЛ. 24, АЛ. 3 ОТ ЗАКОНА ЗА СОБСТВЕНОСТТА И ПОЛЗВАНЕТО НА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ ЗЕМИ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 232 ОТ 31 АВГУСТ 2015 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ ТРАНСФЕРИ ЗА 2015 Г. ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 232 ОТ 4 СЕПТЕМВРИ 2006 Г. ЗА РАЗРЕШАВАНЕ НА БЮДЖЕТНИ КРЕДИТИ ЗА СМЕТКА НА ДЪРЖАВНИ ИНВЕСТИЦИОННИ ЗАЕМИ ЗА ДРУГИ ЦЕЛИ ЗА 2006 Г. ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 232 ОТ 9 СЕПТЕМВРИ 2016 Г. ЗА ПРИЕМАНЕ НА ПЛАН-СМЕТКА ЗА РАЗХОДИТЕ ПО ПОДГОТОВКАТА И ПРОИЗВЕЖДАНЕТО НА ИЗБОРИТЕ ЗА ПРЕЗИДЕНТ И ВИЦЕПРЕЗИДЕНТ НА РЕПУБЛИКАТА И НА НАЦИОНАЛЕН РЕФЕРЕНДУМ С ВЪПРОСИ "ПОДКРЕПЯТЕ ЛИ НАРОДНИТЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ ДА СЕ ИЗБИРАТ С МАЖОРИТАРНА ИЗБИРАТЕЛНА СИСТЕМА С АБСОЛЮТНО МНОЗИНСТВО В ДВА ТУРА?", "ПОДКРЕПЯТЕ ЛИ ВЪВЕЖДАНЕТО НА ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ГЛАСУВАНЕ НА ИЗБОРИТЕ И РЕФЕРЕНДУМИТЕ?" И "ПОДКРЕПЯТЕ ЛИ ГОДИШНАТА ДЪРЖАВНА СУБСИДИЯ, ОТПУСКАНА ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА ПОЛИТИЧЕСКИТЕ ПАРТИИ И КОАЛИЦИИТЕ, ДА БЪДЕ ЕДИН ЛЕВ ЗА ЕДИН ПОЛУЧЕН ДЕЙСТВИТЕЛЕН ГЛАС НА ПОСЛЕДНИТЕ ПАРЛАМЕНТАРНИ ИЗБОРИ?" НА 6 НОЕМВРИ 2016 Г. ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 233 ОТ 1 АВГУСТ 2011 Г. ЗА ПРИЕМАНЕ НА ДЕТАЙЛНИ ПРАВИЛА ЗА ДОПУСТИМОСТ НА РАЗХОДИТЕ ПО ФОНДА ЗА ВЪНШНИТЕ ГРАНИЦИ ОТ 2010 ДО 2013 Г. ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 233 ОТ 1 НОЕМВРИ 2018 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ПРАВОСЪДИЕТО ЗА 2018 Г. ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 233 ОТ 12 ОКТОМВРИ 2010 Г. ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ СРЕДСТВА ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 233 ОТ 15 ЮЛИ 2021 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ВЪТРЕШНОКОМПЕНСИРАНИ ПРОМЕНИ НА УТВЪРДЕНИТЕ РАЗХОДИ ПО ОБЛАСТИ НА ПОЛИТИКИ/БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА ЗА 2021 Г. ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 233 ОТ 24 СЕПТЕМВРИ 2007 Г. ЗА ЗАКРИВАНЕ НА СТОПАНСКИЯ КОЛЕЖ В СТРУКТУРАТА НА УНИВЕРСИТЕТА ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО - СОФИЯ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 233 ОТ 4 ДЕКЕМВРИ 1991 Г. ЗА ОТКРИВАНЕ НА ИЗВЪНБЮДЖЕТНА СМЕТКА КЪМ МИНИСТЕРСТВОТО НА НАУКАТА И ОБРАЗОВАНИЕТО ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 233 ОТ 8 НОЕМВРИ 2000 Г. ЗА ВЪНШНОТЪРГОВСКИЯ РЕЖИМ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 234 ОТ 1 АВГУСТ 2011 Г. ЗА ПОЛИТИКАТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ НА УЧАСТИЕ В МЕЖДУНАРОДНОТО СЪТРУДНИЧЕСТВО ЗА РАЗВИТИЕ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 234 ОТ 10 СЕПТЕМВРИ 2016 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА НА КОМИСИЯТА ЗА ЗАЩИТА НА КОНКУРЕНЦИЯТА ЗА 2016 Г. ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 234 ОТ 14 ОКТОМВРИ 2010 Г. ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ХУМАНИТАРНА ПОМОЩ НА ИСЛЯМСКА РЕПУБЛИКА ПАКИСТАН ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 234 ОТ 15 ЮЛИ 2021 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ ЗА 2021 Г. ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 234 ОТ 16 ОКТОМВРИ 1998 Г. ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА РЕДА ЗА ИЗОБРАЗЯВАНЕ И ВЪЗПРОИЗВЕЖДАНЕ НА НАЦИОНАЛНОТО ЗНАМЕ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 234 ОТ 16 ОКТОМВРИ 2001 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ТАРИФА ЗА ТАКСИТЕ, СЪБИРАНИ ОТ НАЦИОНАЛНАТА ЛОЗАРО-ВИНАРСКА КАМАРА И РЕГИОНАЛНИТЕ ЛОЗАРО-ВИНАРСКИ КАМАРИ ПО ЗАКОНА ЗА ВИНОТО И СПИРТНИТЕ НАПИТКИ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 234 ОТ 24 НОЕМВРИ 1992 Г. ЗА ПРЕОФОРМЯНЕ КАТО ДЪРЖАВЕН ДЪЛГ НА НЕСЪБИРАЕМИ КРЕДИТИ КЪМ БАНКИТЕ НА ЕДНОЛИЧНИ ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА С ДЪРЖАВНО ИМУЩЕСТВО И ДЪРЖАВНИ ФИРМИ И ЗА ИЗЧИСТВАНЕ КРЕДИТНИТЕ ПОРТФЕЙЛИ НА ТЪРГОВСКИТЕ БАНКИ С НАД 50 НА СТО ДЪРЖАВНО УЧАСТИЕ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 234 ОТ 24 СЕПТЕМВРИ 2007 Г. ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА СУБСИДИЯ ОТ ЦЕНТРАЛНИЯ БЮДЖЕТ ЗА 2007 Г. НА БЪЛГАРСКИЯ ЧЕРВЕН КРЪСТ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 234 ОТ 27 АВГУСТ 2020 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ/ТРАНСФЕРИ ЗА 2020 Г. ЗА ИЗПЛАЩАНЕ НА СТИПЕНДИИ И НА ЕДНОКРАТНО ФИНАНСОВО ПОДПОМАГАНЕ ПО ПРОГРАМАТА НА МЕРКИТЕ ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕЦА С ИЗЯВЕНИ ДАРБИ ОТ ДЪРЖАВНИ, ОБЩИНСКИ И ЧАСТНИ УЧИЛИЩА ПРЕЗ 2020 Г., ПРИЕТА С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 50 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2020 Г. (ДВ, БР. 30 ОТ 2020 Г.) ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 234 ОТ 27 СЕПТЕМВРИ 2012 Г. ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ПЪРВОСТЕПЕННИЯ И ВТОРОСТЕПЕННИТЕ РАЗПОРЕДИТЕЛИ С БЮДЖЕТНИ КРЕДИТИ В МИНИСТЕРСТВОТО НА МЛАДЕЖТА И СПОРТА (ЗАГЛ. ИЗМ. - ДВ, БР. 62 ОТ 2013 Г., В СИЛА ОТ 03.07.2013 Г.) ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 234 ОТ 31 ЮЛИ 2014 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА СРЕДСТВА ОТ РЕЗЕРВА ПО ЧЛ. 1, АЛ. 2, РАЗДЕЛ II, Т. 4.1.2 ОТ ЗАКОНА ЗА ДЪРЖАВНИЯ БЮДЖЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА 2014 Г. ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 235 ОТ 1 НОЕМВРИ 2018 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА НА ДЪРЖАВНАТА КОМИСИЯ ПО СИГУРНОСТТА НА ИНФОРМАЦИЯТА ЗА 2018 Г. ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 235 ОТ 15 ЮЛИ 2021 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ПРОМЕНИ НА УТВЪРДЕНИТЕ РАЗХОДИ ЗА ПЕРСОНАЛ ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ТУРИЗМА ЗА 2021 Г. ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 235 ОТ 16 НОЕМВРИ 2000 Г. ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ СРЕДСТВА ЗА ЕДНОКРАТНО ИЗПЛАЩАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНА СУМА КЪМ ПЕНСИИТЕ ЗА ДЕКЕМВРИ 2000 Г. ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 235 ОТ 19 СЕПТЕМВРИ 2019 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ИКОНОМИКАТА ЗА 2019 Г. ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 235 ОТ 20 МАЙ 1997 Г. ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ХИДРОМЕЛИОРАТИВНИТЕ ТАКСИ ЗА 1997 Г. ЗА НАПОЯВАНЕ И ОТВОДНЯВАНЕ НА СЕЛСКОСТОПАНСКИТЕ ПЛОЩИ, ИЗГРАДЕНИ ДО 31 ДЕКЕМВРИ 1996 Г. ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 235 ОТ 24 ОКТОМВРИ 2003 Г. ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА СРЕДСТВА ОТ ЦЕНТРАЛНИЯ БЮДЖЕТ ЗА 2003 Г. ЗА ПОЕМАНЕ НА РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ СЪС ЗАЩИТАТА НА ШЕСТИМАТА ПОДСЪДИМИ БЪЛГАРСКИ ГРАЖДАНИ ПО ДЕЛО № 607/03 Г. НА СЪДА В БЕНГАЗИ, ЛИБИЯ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 235 ОТ 27 СЕПТЕМВРИ 2012 Г. ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ СРЕДСТВА ОТ ЦЕНТРАЛНИЯ БЮДЖЕТ ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ФИЗИЧЕСКОТО ВЪЗПИТАНИЕ И СПОРТА ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 235 ОТ 3 АВГУСТ 2011 Г. ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНА СУБСИДИЯ НА БЪЛГАРСКАТА НАЦИОНАЛНА ТЕЛЕВИЗИЯ ЗА 2011 Г. ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 235 ОТ 3 СЕПТЕМВРИ 2004 Г. ЗА УВЕЛИЧАВАНЕ ЩАТНАТА ЧИСЛЕНОСТ НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ И ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ СРЕДСТВА ОТ РЕПУБЛИКАНСКИЯ БЮДЖЕТ ЗА 2004 Г. ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 235 ОТ 31 ЮЛИ 2014 Г. ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА УСЛОВИЯТА ЗА ИЗПЛАЩАНЕ И РАЗМЕРИТЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНОТО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ ЗА РАБОТА ПРИ СПЕЦИФИЧНИ УСЛОВИЯ НА ДЪРЖАВНИТЕ СЛУЖИТЕЛИ В МИНИСТЕРСТВОТО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 235 ОТ 7 ОКТОМВРИ 2002 Г. ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА СРЕДСТВА ОТ ЦЕНТРАЛНИЯ БЮДЖЕТ ЗА ПОЕМАНЕ НА РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ СЪС ЗАЩИТАТА, ПО-НАТАТЪШНИЯ ПРЕСТОЙ И МЕДИЦИНСКОТО ОБСЛУЖВАНЕ НА ШЕСТИМАТА ЗАДЪРЖАНИ БЪЛГАРСКИ ГРАЖДАНИ ВЪВ ВЕЛИКАТА СОЦИАЛИСТИЧЕС... ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 236 ОТ 1 НОЕМВРИ 2018 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ НА ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ВЕДОМСТВА ЗА 2018 Г. ВЪВ ВРЪЗКА С МЕЖДУВЕДОМСТВЕНИЯ КООРДИНАЦИОНЕН МЕХАНИЗЪМ ЗА ПРИСЪЕДИНЯВАНЕ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ КЪМ ОРГАНИЗАЦИЯТА ЗА ИКОНОМИЧЕСКО СЪТРУДНИЧЕСТВО И РАЗВИТИЕ (ОИСР), СЪЗДАДЕН С РЕШЕНИЕ № 789 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2017 Г. ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 236 ОТ 15 ОКТОМВРИ 2010 Г. ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ СРЕДСТВА ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ИКОНОМИКАТА, ЕНЕРГЕТИКАТА И ТУРИЗМА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА РЕШЕНИЕ № 839 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2008 Г. ЗА ОБЯВЯВАНЕ НА БЛОКОВЕ 1 И 2 НА "АЕ... ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 236 ОТ 15 ЮЛИ 2021 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ/ТРАНСФЕРИ ЗА 2021 Г. ЗА ФИНАНСОВО ОСИГУРЯВАНЕ НА ДЕЙНОСТИ ПО НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА "ОТНОВО ЗАЕДНО", ОДОБРЕНА С РЕШЕНИЕ № 453 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2021 Г. ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 236 ОТ 24 ОКТОМВРИ 2003 Г. ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ СУБСИДИИ ЗА ТЕКУЩА ДЕЙНОСТ И НА СРЕДСТВА ЗА КОМПЕНСИРАНЕ СТОЙНОСТТА НА НОРМАТИВНО ОПРЕДЕЛЕНИТЕ ПЪТУВАНИЯ С ЦЕНОВИ ОБЛЕКЧЕНИЯ В ЖЕЛЕЗОПЪТНИЯ ТРАНСПОРТ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 236 ОТ 27 АВГУСТ 2020 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ОТБРАНАТА ЗА 2020 Г. ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 236 ОТ 27 СЕПТЕМВРИ 2007 Г. ЗА ПРИЕМАНЕ НА ДЕТАЙЛНИ ПРАВИЛА ЗА ДОПУСТИМОСТ НА РАЗХОДИТЕ ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА "РАЗВИТИЕ НА КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТТА НА БЪЛГАРСКАТА ИКОНОМИКА 2007 - 2013 Г.", СЪФИНАНСИРАНА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ ФОНД ЗА РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 236 ОТ 5 СЕПТЕМВРИ 2006 Г. ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ СРЕДСТВА ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА КУЛТУРАТА ЗА ЦЕЛЕВО ФИНАНСИРАНЕ НА БЪЛГАРСКАТА НАЦИОНАЛНА ФИЛМОТЕКА ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 236 ОТ 7 НОЕМВРИ 2005 Г. ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ СРЕДСТВА ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ ЗА 2005 Г. ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 237 ОТ 13 ДЕКЕМВРИ 1993 Г. ЗА СЪЗДАВАНЕ НА ИЗВЪНБЮДЖЕТНА СМЕТКА КЪМ МИНИСТЕРСТВОТО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО ЗА ПОДПОМАГАНЕ НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 237 ОТ 24 ОКТОМВРИ 2003 Г. ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ЕДНОКРАТНА СУБСИДИЯ ОТ ЦЕНТРАЛНИЯ БЮДЖЕТ ЗА 2003 Г. ЗА ПОДПОМАГАНЕ НА ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 237 ОТ 27 СЕПТЕМВРИ 2007 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ БЮДЖЕТНИ КРЕДИТИ ЗА 2007 Г. ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 237 ОТ 3 АВГУСТ 2011 Г. ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ СРЕДСТВА ОТ ЦЕНТРАЛНИЯ БЮДЖЕТ ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ОТБРАНАТА ЗА 2011 Г. ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 237 ОТ 31 ЮЛИ 2014 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ОТБРАНАТА ЗА 2014 Г. ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 238 ОТ 11 НОЕМВРИ 2005 Г. ЗА РАЗРЕШАВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ БЮДЖЕТНИ КРЕДИТИ ЗА 2005 Г. ЗА ПРОФИЛАКТИКА И КОНТРОЛ НА ЗАБОЛЯВАНЕТО "ПТИЧИ ГРИП" ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 238 ОТ 15 ОКТОМВРИ 2010 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ БЮДЖЕТНИ КРЕДИТИ ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ ЗА 2010 Г. ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 238 ОТ 22 ЮЛИ 2021 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ ТРАНСФЕРИ ПО БЮДЖЕТИТЕ НА ОБЩИНИТЕ ЗА 2021 Г. ЗА ЗАКУПУВАНЕ НА ПОЗНАВАТЕЛНИ КНИЖКИ ПО ВСИЧКИ ОБРАЗОВАТЕЛНИ НАПРАВЛЕНИЯ - ЗА ВСЯКО ДЕТЕ, ЗАПИСАНО ВЪВ ВТОРА ВЪЗРАСТОВА ГРУПА НА ОБЩИНСКИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ И УЧИЛИЩА, ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ПРЕДУЧИЛИЩНО ОБРАЗОВАНИЕ ЗА 2021 Г. ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 238 ОТ 25 ОКТОМВРИ 2017 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ПРАВОСЪДИЕТО ЗА 2017 Г. ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 238 ОТ 27 АВГУСТ 2020 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ПРАВОСЪДИЕТО ЗА 2020 Г. ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 238 ОТ 28 СЕПТЕМВРИ 2007 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ БЮДЖЕТНИ КРЕДИТИ ЗА 2007 Г. ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 238 ОТ 3 СЕПТЕМВРИ 2015 Г. ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА РЕДА ЗА ЛИКВИДАЦИЯ НА ИМУЩЕСТВОТО НА ГАРАНЦИОННИЯ ФОНД, ПРЕКРАТЕН НА ОСНОВАНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ЗАКРИВАНЕ НА НАЦИОНАЛНАТА СЛУЖБА ПО ЗЪРНОТО ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 238 ОТ 31 ЮЛИ 2014 Г. ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ПРОМЕНИ НА УТВЪРДЕНИТЕ СЪС ЗАКОНА ЗА ДЪРЖАВНИЯ БЮДЖЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА 2014 Г. МАКСИМАЛНИ РАЗМЕРИ НА АНГАЖИМЕНТИТЕ ЗА РАЗХОДИ, КОИТО МОГАТ ДА БЪДАТ ПОЕТИ ПРЕЗ 2014 Г. ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕР... ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 239 ОТ 12 ДЕКЕМВРИ 1995 Г. ЗА УТВЪРЖДАВАНЕ НА ПРИХОДНО-РАЗХОДНАТА СМЕТКА НА ДЪРЖАВЕН ФОНД "ЗЕМЕДЕЛИЕ" ЗА 1995 Г. ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 239 ОТ 13 СЕПТЕМВРИ 2016 Г. ЗА СТРУКТУРНИ ПРОМЕНИ В СИСТЕМАТА НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 239 ОТ 14 НОЕМВРИ 2005 Г. ЗА ВЪВЕЖДАНЕ НА АВТОНОМНА МЯРКА ЗА СУСПЕНДИРАНЕ НА МИТОТО ЗА ВНОС НА СУРОВА ЗАХАР ОТ ЗАХАРНА ТРЪСТИКА ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 239 ОТ 18 ОКТОМВРИ 2013 Г. ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ СРЕДСТВА ОТ ЦЕНТРАЛНИЯ БЮДЖЕТ ЗА 2013 Г. ПО БЮДЖЕТИТЕ НА ПЪРВОСТЕПЕННИ РАЗПОРЕДИТЕЛИ С БЮДЖЕТНИ КРЕДИТИ, ФИНАНСИРАЩИ УЧИЛИЩА, ДЕТСКИ ГРАДИНИ И ОБСЛУЖВАЩИ ЗВЕНА - ИЗВЪНУЧИЛИЩНИ П... ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 239 ОТ 22 ЮЛИ 2021 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ/ТРАНСФЕРИ ЗА 2021 Г. ЗА ИЗПЛАЩАНЕ НА МИНИМАЛНИ ДИФЕРЕНЦИРАНИ РАЗМЕРИ НА ПАРИЧНИТЕ СРЕДСТВА ЗА ФИЗИЧЕСКА АКТИВНОСТ, ФИЗИЧЕСКО ВЪЗПИТАНИЕ, СПОРТ И СПОРТНО-ТУРИСТИЧЕСКА ДЕЙНОСТ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 239 ОТ 24 СЕПТЕМВРИ 2019 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ВЪНШНИТЕ РАБОТИ ЗА 2019 Г. ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 239 ОТ 25 ОКТОМВРИ 2017 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ/ТРАНСФЕРИ ЗА 2017 Г. ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 239 ОТ 27 АВГУСТ 2020 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ЗА 2020 Г. ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 239 ОТ 31 ЮЛИ 2014 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ ЗА 2014 Г. ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 239 ОТ 4 АВГУСТ 2011 Г. ЗА ПРИЕМАНЕ НА ПЛАН-СМЕТКА ЗА РАЗХОДИТЕ ПО ПОДГОТОВКАТА И ПРОИЗВЕЖДАНЕТО НА ИЗБОРИТЕ ЗА ПРЕЗИДЕНТ И ВИЦЕПРЕЗИДЕНТ НА РЕПУБЛИКАТА И ЗА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ И КМЕТОВЕ НА 23 ОКТОМВРИ 2011 Г. ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 239 ОТ 4 СЕПТЕМВРИ 2015 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ ТРАНСФЕРИ ПО БЮДЖЕТИТЕ НА ОБЩИНИТЕ ЗА 2015 Г. ЗА ФИНАНСОВО ОСИГУРЯВАНЕ НА ДЕЙНОСТИ ПО НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА "НА УЧИЛИЩЕ БЕЗ ОТСЪСТВИЯ", ОДОБРЕНА С РЕШЕНИЕ № 299 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2015 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА НАЦИОНАЛНИ ПРОГРАМИ ЗА РАЗВИТИЕ НА СРЕДНОТО ОБРАЗОВАНИЕ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 239 ОТ 8 НОЕМВРИ 2018 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ ТРАНСФЕРИ ПО БЮДЖЕТИТЕ НА ОБЩИНИТЕ ЗА 2018 Г. ЗА ФИНАНСОВО ОСИГУРЯВАНЕ НА ДЕЙНОСТИ ПО НАЦИОНАЛНИ ПРОГРАМИ "РАЗВИТИЕ НА СИСТЕМАТА НА ПРЕДУЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ", "ЗАЕДНО ЗА ВСЯКО ДЕТЕ" И "БЕЗ СВОБОДЕН ЧАС", ОДОБРЕНИ С РЕШЕНИЕ № 271 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2018 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА НАЦИОНАЛНИ ПРОГРАМИ ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 239 ОТ 8 СЕПТЕМВРИ 2006 Г. ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ РАЗМЕРА НА ЕДНОКРАТНА ЦЕЛЕВА ПОМОЩ ЗА УЧЕНИЦИ, ЗАПИСАНИ В ПЪРВИ КЛАС НА ДЪРЖАВНО ИЛИ ОБЩИНСКО УЧИЛИЩЕ, ЗА ПОКРИВАНЕ НА ЧАСТ ОТ РАЗХОДИТЕ В НАЧАЛОТО НА УЧЕБНАТА 2006 - 2007 Г. ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 24 ОТ 1 ФЕВРУАРИ 2013 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ БЮДЖЕТНИ КРЕДИТИ ПО БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА ВАРНА ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 24 ОТ 10 ФЕВРУАРИ 2012 Г. ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА СРЕДСТВА ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО ЗА 2012 Г. ЗА ИЗПЛАЩАНЕ НА ЗАДЪЛЖЕНИЯТА ПО ПРОЕКТ "УКРЕПВАНЕ НА БРЕГОВЕТЕ НА РЕКА АРДА В РАЙОНА НА ГРАД КЪРД... ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 24 ОТ 14 ФЕВРУАРИ 2005 Г. ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА СРЕДСТВА ОТ ЦЕНТРАЛНИЯ БЮДЖЕТ ЗА 2005 Г. ЗА ПОЕМАНЕ НА РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ СЪС ЗАЩИТАТА НА ПОДСЪДИМИТЕ БЪЛГАРСКИ ГРАЖДАНИ НА ВТОРА ИНСТАНЦИЯ ПО НАКАЗАТЕЛНОТО ДЕЛО В ЛИБИЯ И СВЪРЗАНИТЕ С ДЕЛОТО Г... ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 24 ОТ 14 ФЕВРУАРИ 2014 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ ЗА ОТБЕЛЯЗВАНЕ ПРЕЗ 2014 Г. НА 10-ГОДИШНИНАТА ОТ ЧЛЕНСТВОТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ В НАТО ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 24 ОТ 2 ФЕВРУАРИ 2004 Г. ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА МИНИМАЛНИТЕ ИЗКУПНИ ЦЕНИ НА ТЮТЮН - РЕКОЛТА 2004 Г. ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 24 ОТ 29 ЯНУАРИ 2021 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛЕН ТРАНСФЕР ПО БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА ДОБРИЧ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 24 ОТ 7 ФЕВРУАРИ 2019 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА НА ДЪРЖАВНАТА КОМИСИЯ ПО СИГУРНОСТТА НА ИНФОРМАЦИЯТА ЗА 2019 Г. ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 240 ОТ 1 АВГУСТ 2014 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ ТРАНСФЕРИ ЗА БЮДЖЕТИТЕ НА ОБЩИНИ ЗА 2014 Г. ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 240 ОТ 1 ОКТОМВРИ 2008 Г. ЗА ВЪЗОБНОВЯВАНЕ ПЛАЩАНИЯТА НА СРЕДСТВА КЪМ КРАЙНИ БЕНЕФИЦИЕНТИ ПО МЕРКИТЕ "ИНВЕСТИЦИИ В ЗЕМЕДЕЛСКИ СТОПАНСТВА", "ПОДОБРЯВАНЕ ПРЕРАБОТКАТА И МАРКЕТИНГА НА СЕЛСКОСТОПАНСКИ И РИБНИ ПРОДУКТИ", "РАЗВИТИЕ И РАЗНООБР... ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 240 ОТ 14 НОЕМВРИ 2005 Г. ЗА СЪЗДАВАНЕ НА ДЪРЖАВНО-ОБЩЕСТВЕНА КОНСУЛТАТИВНА КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ИНТЕРЕСИТЕ НА ПОДСЪДИМИТЕ БЪЛГАРСКИ ГРАЖДАНИ В ЛИБИЯ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 240 ОТ 21 НОЕМВРИ 2000 Г. ЗА УТВЪРЖДАВАНЕ СПИСЪК НА ПОДЕЛЕНИЯТА НА РАЙОННИТЕ ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНИ КАСИ СЪС СЕДАЛИЩА ПО ОБЩИНИ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 240 ОТ 22 ЮЛИ 2021 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ/ТРАНСФЕРИ ЗА 2021 Г. ЗА ФИНАНСОВО ОСИГУРЯВАНЕ НА ДЕЙНОСТИ ПО НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА "ОТНОВО ЗАЕДНО", ОДОБРЕНА С РЕШЕНИЕ № 453 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2021 Г. ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 240 ОТ 23 ОКТОМВРИ 1998 Г. ЗА СТРУКТУРНИ ПРОМЕНИ В СИСТЕМАТА НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 240 ОТ 24 СЕПТЕМВРИ 2019 Г. ЗА СЪЗДАВАНЕ НА НАЦИОНАЛЕН МЕХАНИЗЪМ ЗА МОНИТОРИНГ НА БОРБАТА С КОРУПЦИЯТА И ОРГАНИЗИРАНАТА ПРЕСТЪПНОСТ, СЪДЕБНАТА РЕФОРМА И ВЪРХОВЕНСТВО НА ЗАКОНА И НА СЪВЕТ ЗА КООРДИНАЦИЯ И СЪТРУДНИЧЕСТВО ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 240 ОТ 27 ДЕКЕМВРИ 1999 Г. ЗА ПРЕМИНАВАНЕ НА ИНСТИТУТА ЗА ЧУЖДЕСТРАННИ СТУДЕНТИ КЪМ СОФИЙСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ" ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 240 ОТ 28 ОКТОМВРИ 2003 Г. ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ПОМОЩ ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕТО НА ИРАК ПО ЛИНИЯ НА ДОНОРСКАТА КОНФЕРЕНЦИЯ В МАДРИД, 23-24 ОКТОМВРИ 2003 Г. ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 240 ОТ 28 СЕПТЕМВРИ 2007 Г. ЗА УТВЪРЖДАВАНЕ НА РАЗХОДИТЕ ПО ПОДГОТОВКАТА И ПРОИЗВЕЖДАНЕТО НА ИЗБОРИТЕ ЗА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ И КМЕТОВЕ НА 28 ОКТОМВРИ 2007 Г. ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 240 ОТ 8 НОЕМВРИ 2018 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ/ТРАНСФЕРИ ЗА 2018 Г. ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 241 ОТ 22 ОКТОМВРИ 2002 Г. ЗА ФИНАНСОВО ОСИГУРЯВАНЕ ПРЕЗ 2002 Г. НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА НАЦИОНАЛНАТА ПРОГРАМА ЗА ПОДГОТОВКА И ПРИСЪЕДИНЯВАНЕ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ КЪМ СЕВЕРНОАТЛАНТИЧЕСКИЯ СЪЮЗ И НА ГОДИШНАТА НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМ... ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 241 ОТ 27 ДЕКЕМВРИ 1999 Г. ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ РАЗМЕРА НА СОЦИАЛНАТА ПЕНСИЯ ЗА СТАРОСТ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 241 ОТ 30 НОЕМВРИ 1992 Г. ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ ОТ РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ НА РЕЗОЛЮЦИЯ № 787 НА СЪВЕТА ЗА СИГУРНОСТ НА ООН ОТ 16 НОЕМВРИ 1992 Г. ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 241 ОТ 4 СЕПТЕМВРИ 2015 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ВЪТРЕШНОКОМПЕНСИРАНИ ПРОМЕНИ НА УТВЪРДЕНИ РАЗХОДИ ПО ОБЛАСТИ НА ПОЛИТИКИ/БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА КУЛТУРАТА ЗА 2015 Г. ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 242 ОТ 11 СЕПТЕМВРИ 2006 Г. ЗА РАЗРЕШАВАНЕ НА БЮДЖЕТНИ КРЕДИТИ ЗА СМЕТКА НА ДЪРЖАВНИ ИНВЕСТИЦИОННИ ЗАЕМИ ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ТРАНСПОРТА ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 242 ОТ 14 ОКТОМВРИ 1994 Г. ЗА ОБРАЗУВАНЕ НА ПРЕДЕЛНИ ЦЕНИ НА ТЕЧНИТЕ ГОРИВА, ГАЗ ВЪГЛЕВОДОРОДЕН ВТЕЧНЕН И ПРИРОДЕН ГАЗ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 242 ОТ 15 ДЕКЕМВРИ 1995 Г. ЗА ВЪЗЛАГАНЕ ПРАВОМОЩИЯ НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ФИНАНСИТЕ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 242 ОТ 15 ОКТОМВРИ 2010 Г. ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ СРЕДСТВА ОТ ЦЕНТРАЛНИЯ БЮДЖЕТ ЗА 2010 Г. ЧРЕЗ БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ОБРАЗОВАНИЕТО, МЛАДЕЖТА И НАУКАТА ПО САМОСТОЯТЕЛНИТЕ БЮДЖЕТИ НА ДЪРЖАВНИТЕ ВИСШИ УЧИЛИЩА ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 242 ОТ 22 ЮЛИ 2021 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛЕН ТРАНСФЕР ПО БЮДЖЕТА НА ДЪРЖАВНОТО ОБЩЕСТВЕНО ОСИГУРЯВАНЕ ЗА 2021 Г. ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 242 ОТ 23 ДЕКЕМВРИ 1993 Г. ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА МЕЛИОРАТИВНИ ТАКСИ ЗА НАПОЯВАНЕ И ОТВОДНЯВАНЕ НА ИЗГРАДЕН ДЕКАР ПРЕЗ 1994 Г. ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 242 ОТ 23 ОКТОМВРИ 2013 Г. ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ РАЗМЕРА НА ЛИНИЯТА НА БЕДНОСТ ЗА СТРАНАТА ЗА 2014 Г. ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 242 ОТ 3 СЕПТЕМВРИ 2020 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ/ТРАНСФЕРИ ЗА 2020 Г. ЗА ИЗПЛАЩАНЕ НА СТИПЕНДИИ ПО ПРОГРАМАТА НА МЕРКИТЕ ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕЦА С ИЗЯВЕНИ ДАРБИ ОТ ДЪРЖАВНИ, ОБЩИНСКИ И ЧАСТНИ УЧИЛИЩА ПРЕЗ 2020 Г., ПРИЕТА С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 50 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2020 Г. (ДВ, БР. 30 ОТ 2020 Г.) ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 242 ОТ 4 ОКТОМВРИ 2012 Г. ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ БЮДЖЕТНИ КРЕДИТИ ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО ЗА 2012 Г. ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА ОБЕКТ "ПЪТ ІІІ - 868 СМОЛЯН - ДЕВИН - КРИЧИМ" ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 243 ОТ 15 НОЕМВРИ 2018 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА ЗА 2018 Г. ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 243 ОТ 15 ОКТОМВРИ 2010 Г. ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ СРЕДСТВА ОТ ЦЕНТРАЛНИЯ БЮДЖЕТ ЗА 2010 Г. ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ПРАВОСЪДИЕТО ЗА ОСИГУРЯВАНЕ ОХРАНАТА НА СЪДЕБНАТА ВЛАСТ И НА ЛИЦА, ЗАСТРАШЕНИ ВЪВ ВРЪЗКА С НАКАЗАТЕЛНО П... ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 243 ОТ 23 ОКТОМВРИ 2013 Г. ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ И ДАННИ ЗА ВЪВЕЖДАНЕ В ИНФОРМАЦИОННАТА СИСТЕМА НА ЕВРОПОЛ В СЪОТВЕТСТВИЕ С РЕШЕНИЕ 2009/371/ПВР НА СЪВЕТА ОТ 6 АПРИЛ 2009 Г. ЗА СЪЗДАВАНЕ НА ЕВРОПЕЙСКА ПОЛИЦЕЙСКА СЛУЖБА (ЕВРОПОЛ) ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 243 ОТ 3 СЕПТЕМВРИ 2020 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ЗА 2020 Г. ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 243 ОТ 4 СЕПТЕМВРИ 2015 Г. ЗА СТРУКТУРНИ ПРОМЕНИ В СИСТЕМАТА НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 243 ОТ 8 ОКТОМВРИ 2007 Г. ЗА РАЗРЕШАВАНЕ НА БЮДЖЕТНИ КРЕДИТИ ЗА СМЕТКА НА ДЪРЖАВНИ ИНВЕСТИЦИОННИ ЗАЕМИ ЗА ДРУГИ ЦЕЛИ ЗА 2007 Г. ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 243 ОТ 8 ОКТОМВРИ 2008 Г. ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА СРЕДСТВА ОТ РЕПУБЛИКАНСКИЯ БЮДЖЕТ ЗА 2008 Г. ЗА ПЛАЩАНИЯ ПО ПРОЕКТИ ПО ФИНАНСОВО СПОРАЗУМЕНИЕ ЗА НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА ФАР 2005 (ЧАСТ I) BG 2005/017-353, ФИНАНСОВО СПОРАЗУМЕНИЕ ЗА НАЦИОНАЛНА ПР... ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 244 ОТ 15 НОЕМВРИ 2018 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ ЗА 2018 Г. ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 244 ОТ 21 ОКТОМВРИ 2010 Г. ЗА ПРЕНАСОЧВАНЕ НА НЕУСВОЕНИТЕ СРЕДСТВА ЗА ЕКОЛОГИЧНИТЕ ОБЕКТИ ПО ПРИЛОЖЕНИЕ № 7 КЪМ ЧЛ. 12, АЛ. 1 ОТ ЗАКОНА ЗА ДЪРЖАВНИЯ БЮДЖЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА 2010 Г. ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 244 ОТ 24 ОКТОМВРИ 2013 Г. ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ БЮДЖЕТНИ КРЕДИТИ ПО БЮДЖЕТА НА ДЪРЖАВНАТА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ ЗА 2013 Г. ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 244 ОТ 25 ОКТОМВРИ 2002 Г. ЗА УТВЪРЖДАВАНЕ НА НОРМИ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ВОЕННОВРЕМЕННИТЕ ПОТРЕБНОСТИ НА БЪЛГАРСКАТА АРМИЯ ОТ МАТЕРИАЛНИ РЕСУРСИ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 244 ОТ 29 ДЕКЕМВРИ 1991 Г. ЗА РЕДА И УСЛОВИЯТА ЗА ПРЕОФОРМЯНЕ В ДЪРЖАВЕН ДЪЛГ НА НЕСЪБИРАЕМИТЕ ЗАДЪЛЖЕНИЯ КЪМ БАНКИТЕ НА ДЪРЖАВНИ ФИРМИ И НА ЕДНОЛИЧНИ ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА С ДЪРЖАВНО ИМУЩЕСТВО КЪМ 31 ДЕКЕМВРИ 1990 г. ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 244 ОТ 3 СЕПТЕМВРИ 2020 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ВЪТРЕШНОКОМПЕНСИРАНИ ПРОМЕНИ НА УТВЪРДЕНИТЕ РАЗХОДИ ПО ОБЛАСТИ НА ПОЛИТИКИ/БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА ЗА 2020 Г. ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 244 ОТ 4 СЕПТЕМВРИ 2015 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТИТЕ НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ФИНАНСИТЕ ЗА 2015 Г. И НА КОМИСИЯТА ЗА ПУБЛИЧЕН НАДЗОР НАД РЕГИСТРИРАНИТЕ ОДИТОРИ ЗА 2015 Г. ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 245 ОТ 11 ОКТОМВРИ 2012 Г. ЗА КООРДИНАЦИЯ НА НАЦИОНАЛНИТЕ ОРГАНИ ПО ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА РЕШЕНИЕ № 1105/2011/ЕС НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА ОТ 25 ОКТОМВРИ 2011 Г. ОТНОСНО СПИСЪКА НА ДОКУМЕНТИТЕ ЗА ПЪТУВАНЕ, КОИТО ДАВАТ ПРАВО НА ПРИТ... ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 245 ОТ 13 СЕПТЕМВРИ 2004 Г. ЗА ЕДНОКРАТНО ПРЕДОСТАВЯНЕ НА СРЕДСТВА ОТ ЦЕНТРАЛНИЯ БЮДЖЕТ НА ФОНД "ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ" ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 245 ОТ 15 НОЕМВРИ 2018 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ И/ИЛИ ТРАНСФЕРИ ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ ЗА 2018 Г. ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 245 ОТ 20 ДЕКЕМВРИ 1995 Г. ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ СРЕДСТВА ОТ ФОНД"ЦЕЛЕВА СОЦИАЛНА ЗАЩИТА" ЗА ДРУГИ СОЦИАЛНИ ПЛАЩАНИЯ НА ОБЩИНИТЕ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 245 ОТ 27 ОКТОМВРИ 1994 Г. ЗА УРЕЖДАНЕ НА НЯКОИ ВЪПРОСИ ПРИ НАЗНАЧАВАНЕ НА СЛУЖЕБНО ПРАВИТЕЛСТВО ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 245 ОТ 28 МАЙ 1997 Г. ЗА ЗАКРИВАНЕ НА КОМИТЕТА ПО ГОРИТЕ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 245 ОТ 3 ОКТОМВРИ 2019 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ФИНАНСИТЕ ЗА 2019 Г. ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 245 ОТ 30 ОКТОМВРИ 2017 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ/ТРАНСФЕРИ ОТ РЕЗЕРВА ПО ЧЛ. 1, АЛ. 2, РАЗДЕЛ ІІ, Т. 5.1 ОТ ЗАКОНА ЗА ДЪРЖАВНИЯ БЮДЖЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА 2017 Г. ЗА НЕПРЕДВИДЕНИ И/ИЛИ НЕОТЛОЖНИ РАЗХОДИ ЗА ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ, ОВЛАДЯВАНЕ И ПРЕОДОЛЯВАНЕ НА ПОСЛЕДИЦИТЕ ОТ БЕДСТВИЯ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 245 ОТ 31 ОКТОМВРИ 2003 Г. ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ СРЕДСТВА ОТ РЕПУБЛИКАНСКИЯ БЮДЖЕТ ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ПРАВОСЪДИЕТО ЗА 2003 Г. ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 245 ОТ 4 СЕПТЕМВРИ 2015 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ВЪТРЕШНОКОМПЕНСИРАНИ ПРОМЕНИ НА УТВЪРДЕНИТЕ РАЗХОДИ ПО ОБЛАСТИ НА ПОЛИТИКИ/БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ФИНАНСИТЕ ЗА 2015 Г. ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 245 ОТ 9 ОКТОМВРИ 2007 Г. ЗА ПРИЕМАНЕ НА ДЕТАЙЛНИ ПРАВИЛА ЗА ДОПУСТИМОСТ НА РАЗХОДИТЕ ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА "РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ", СЪФИНАНСИРАНА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ ФОНД ЗА РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ, ЗА ФИНАНСОВАТА РАМКА 2007 - 2013 Г. ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 246 ОТ 14 АВГУСТ 2014 Г. ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА КРИТЕРИИ, ПРИ НАЛИЧИЕТО НА КОИТО В ОБЕКТИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Е ЗАДЪЛЖИТЕЛНО СЪЗДАВАНЕТО НА ЗВЕНА ЗА ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 246 ОТ 15 НОЕМВРИ 2018 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛЕН ТРАНСФЕР ПО БЮДЖЕТА НА ДЪРЖАВНОТО ОБЩЕСТВЕНО ОСИГУРЯВАНЕ ЗА 2018 Г. ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 246 ОТ 15 ОКТОМВРИ 2009 Г. ЗА ПРЕОБРАЗУВАНЕ НА ДЪРЖАВНАТА АГЕНЦИЯ ПО ГОРИТЕ КЪМ МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ В ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО ГОРИТЕ КЪМ МИНИСТЪРА НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 246 ОТ 22 ЮЛИ 2021 Г. ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ПРОМЕНИ НА УТВЪРДЕНИТЕ СЪС ЗАКОНА ЗА ДЪРЖАВНИЯ БЮДЖЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА 2021 Г. МАКСИМАЛНИ РАЗМЕРИ НА АНГАЖИМЕНТИ ЗА РАЗХОДИ, КОИТО МОГАТ ДА БЪДАТ ПОЕТИ ПРЕЗ 2021 Г. ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 246 ОТ 28 МАЙ 1997 Г. ЗА ПРОМЕНИ В ЧИСЛЕНИЯ СЪСТАВ НА КАДРОВИТЕ ВОЕННОСЛУЖЕЩИ ОТ СИСТЕМАТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ОТБРАНАТА И НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 246 ОТ 3 СЕПТЕМВРИ 2020 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ЗА 2020 Г. ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 246 ОТ 4 ОКТОМВРИ 2019 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛЕН ТРАНСФЕР ПО БЮДЖЕТА НА ДЪРЖАВНОТО ОБЩЕСТВЕНО ОСИГУРЯВАНЕ ЗА 2019 Г. ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 246 ОТ 9 НОЕМВРИ 1998 Г. ЗА ФИНАНСИРАНЕ И ОТЧИТАНЕ ПО РЕДА НА ИЗВЪНБЮДЖЕТНИТЕ СРЕДСТВА НА ДЕЙНОСТТА НА УЧЕБНАТА И ПОЧИВНИТЕ БАЗИ НА ГЛАВНАТА ПРОКУРАТУРА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 247 ОТ 13 СЕПТЕМВРИ 2006 Г. ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ СРЕДСТВА ОТ РЕПУБЛИКАНСКИЯ БЮДЖЕТ ЗА 2006 Г. ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ПРАВОСЪДИЕТО ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 247 ОТ 14 АВГУСТ 2014 Г. ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА НАЗНАЧАВАНЕ НА БЪЛГАРСКИ И ЧУЖДЕСТРАННИ ГРАЖДАНИ В СЪВМЕСТНИТЕ СТРУКТУРИ ЗА ПОДПОМАГАНЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО И ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА СИСТЕМАТА ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ПЪРВО НИВО НА КОНТРОЛ... ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 247 ОТ 16 ОКТОМВРИ 2009 Г. ЗА ВНАСЯНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ СРЕДСТВА В РЕПУБЛИКАНСКИЯ БЮДЖЕТ ЗА 2009 Г. ОТ ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА С ДЪРЖАВНО УЧАСТИЕ В КАПИТАЛА И ОТ ДЪРЖАВНИ ПРЕДПРИЯТИЯ (ЗАГЛ. ДОП. - ДВ, БР. 101 ОТ 2009 Г., В СИЛА ОТ 18.12.2009 Г.) ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 247 ОТ 22 ЮЛИ 2021 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ И ТРАНСФЕРИ ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО ЗА 2021 Г. ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 247 ОТ 3 СЕПТЕМВРИ 2020 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛЕН ТРАНСФЕР ПО БЮДЖЕТА НА НАЦИОНАЛНАТА ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА ЗА 2020 Г. ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 247 ОТ 4 ОКТОМВРИ 2019 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ ТРАНСФЕРИ ПО БЮДЖЕТИТЕ НА ОБЩИНИТЕ ЗА 2019 Г. ЗА ФИНАНСОВО ОСИГУРЯВАНЕ НА ДЕЙНОСТИ ПО НАЦИОНАЛНИ ПРОГРАМИ ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 247 ОТ 7 НОЕМВРИ 2017 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ/ТРАНСФЕРИ ОТ РЕЗЕРВА ПО ЧЛ. 1, АЛ. 2, РАЗДЕЛ ІІ, Т. 5.1 ОТ ЗАКОНА ЗА ДЪРЖАВНИЯ БЮДЖЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА 2017 Г. ЗА НЕПРЕДВИДЕНИ И/ИЛИ НЕОТЛОЖНИ РАЗХОДИ ЗА ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ, ОВЛАДЯВАНЕ И ПРЕОДОЛЯВАНЕ НА ПОСЛЕДИЦИТЕ ОТ БЕДСТВИЯ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 248 ОТ 11 СЕПТЕМВРИ 2015 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ОТБРАНАТА ЗА 2015 Г. ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 248 ОТ 13 СЕПТЕМВРИ 2004 Г. ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА СРЕДСТВА ОТ ЦЕНТРАЛНИЯ БЮДЖЕТ ЗА 2004 Г. ЗА ОКАЗВАНЕ НА ХУМАНИТАРНА ПОМОЩ НА ПОСТРАДАЛИТЕ ОТ ТЕРОРИСТИЧНИЯ АКТ ДЕЦА И ТЕХНИ БЛИЗКИ В ГР. БЕСЛАН, СЕВЕРНА ОСЕТИЯ, РУСКАТА ФЕДЕРАЦИЯ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 248 ОТ 14 АВГУСТ 2014 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА ЗА 2014 Г. ЗА ИЗПЛАЩАНЕ НА ЕДНОКРАТНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ НА ЗАКОННИТЕ НАСЛЕДНИЦИ НА ПОЧИНАЛИТЕ ЛИЦА ПРИ НАВОДНЕНИЕТО... ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 248 ОТ 3 СЕПТЕМВРИ 2020 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА НА ДЪРЖАВЕН ФОНД "ЗЕМЕДЕЛИЕ" ЗА 2020 Г. ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ФИНАНСОВ РЕСУРС ЗА ПОДОБРЯВАНЕ НА ЛИКВИДНОСТТА НА ЗЕМЕДЕЛСКИ СТОПАНИ - ЖИВОТНОВЪДИ, ОТГЛЕЖДАЩИ ЕДРИ И ДРЕБНИ ПРЕЖИВНИ ЖИВОТНИ, И КАРТОФОПРОИЗВОДИТЕЛИ, ОТСРОЧИЛИ КРЕДИТИТЕ СИ И НАМИРАЩИ СЕ В НЕВЪЗМОЖНОСТ ДА ГИ ПОГАСЯТ ЗАРАДИ ВЪЗНИКНАЛАТА ПАНДЕМИЯ ОТ COVID-19, СЪГЛАСНО ВРЕМЕННА РАМКА ЗА МЕРКИ ЗА ДЪРЖАВНА ПОМОЩ В ПОДКРЕПА НА ИКОНОМИКАТА В УСЛОВИЯТА НА СЕГАШНИЯ ЕПИДЕМИЧЕН ВЗРИВ ОТ COVID-19 ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 248 ОТ 7 НОЕМВРИ 2017 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ/ТРАНСФЕРИ ЗА 2017 Г. ЗА ИЗПЛАЩАНЕ НА СТИПЕНДИИ ПО ПРОГРАМАТА НА МЕРКИТЕ ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕЦА С ИЗЯВЕНИ ДАРБИ ОТ ДЪРЖАВНИ И ОБЩИНСКИ УЧИЛИЩА ПРЕЗ 2017 Г., ПРИЕТА С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 46 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2017 Г. (ДВ, БР. 22 ОТ 2017 Г.) ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 249 ОТ 11 СЕПТЕМВРИ 2015 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ ТРАНСФЕРИ ПО БЮДЖЕТИТЕ НА ОБЩИНИТЕ ЗА 2015 Г. ЗА ФИНАНСОВО ОСИГУРЯВАНЕ НА ДЕЙНОСТИ ПО НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА "УЧИЛИЩЕТО - ТЕРИТОРИЯ НА УЧЕНИЦИТЕ", ОДОБРЕНА С РЕШЕНИЕ № 299 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2015 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА НАЦИОНАЛНИ ПРОГРАМИ ЗА РАЗВИТИЕ НА СРЕДНОТО ОБРАЗОВАНИЕ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 249 ОТ 15 СЕПТЕМВРИ 2006 Г. ЗА ЗАКРИВАНЕ НА ТЕАТРАЛНА КЪЩА "НАДЕЖДА" - СОФИЯ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 249 ОТ 16 НОЕМВРИ 2018 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ ТРАНСФЕРИ ЗА 2018 Г. ЗА ИЗПЛАЩАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ ЗА ПОСТИГНАТИ РЕЗУЛТАТИ ОТ ТРУДА НА ДИРЕКТОРИТЕ НА ОБЩИНСКИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ, УЧИЛИЩА, ЦЕНТРОВЕ ЗА ПОДКРЕПА ЗА ЛИЧНОСТНО РАЗВИТИЕ И ЦЕНТРОВЕ ЗА СПЕЦИАЛНА ОБРАЗОВАТЕЛНА ПОДКРЕПА ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 249 ОТ 17 ОКТОМВРИ 2007 Г. ЗА ПРИЕМАНЕ НА ДЕТАЙЛНИ ПРАВИЛА ЗА ДОПУСТИМОСТ НА РАЗХОДИТЕ ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА "ОКОЛНА СРЕДА" 2007 - 2013 Г., СЪФИНАНСИРАНА ОТ КОХЕЗИОННИЯ ФОНД И ЕВРОПЕЙСКИЯ ФОНД ЗА РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 249 ОТ 2 ЮНИ 1997 Г. ЗА ЗАКРИВАНЕ НА НАЦИОНАЛНИЯ СЪВЕТ ПО ВОДИТЕ КЪМ МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 249 ОТ 3 СЕПТЕМВРИ 2020 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛЕН ТРАНСФЕР ПО БЮДЖЕТА НА НАЦИОНАЛНИЯ ОСИГУРИТЕЛЕН ИНСТИТУТ ЗА 2020 Г. ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 249 ОТ 30 ДЕКЕМВРИ 1991 Г. ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ ОСНОВНИТЕ ФУНКЦИИ НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ИНДУСТРИЯТА И ТЪРГОВИЯТА ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 249 ОТ 31 ОКТОМВРИ 2013 Г. ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НОВ РАЗМЕР НА МИНИМАЛНАТА РАБОТНА ЗАПЛАТА ЗА СТРАНАТА ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 249 ОТ 4 ОКТОМВРИ 2019 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО ЗА 2019 Г. ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 249 ОТ 7 НОЕМВРИ 2017 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ВЪНШНИТЕ РАБОТИ ЗА 2017 Г. ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 25 ОТ 14 ФЕВРУАРИ 2014 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА СРЕДСТВА ОТ РЕЗЕРВА ПО ЧЛ. 1, АЛ. 2, РАЗДЕЛ II, Т. 4.1.2 ОТ ЗАКОНА ЗА ДЪРЖАВНИЯ БЮДЖЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА 2014 Г. ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 25 ОТ 18 МАЙ 1985 Г. ЗА ЧЕСТВАНЕ 100-ГОДИШНИНАТА НА СОФИЙСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ "КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ" ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 25 ОТ 2 МАРТ 2000 Г. ЗА РАБОТНАТА ЗАПЛАТА В БЮДЖЕТНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ И ДЕЙНОСТИ (ЗАГЛ. ИЗМ. - ДВ, БР. 10 ОТ 2001 Г.) ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 25 ОТ 2 ФЕВРУАРИ 1998 Г. ЗА СЪЗДАВАНЕ НА ИНСТИТУТ ПО ПСИХОЛОГИЯ ПРИ МИНИСТЕРСТВОТО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 25 ОТ 22 ФЕВРУАРИ 2018 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ОТБРАНАТА ЗА 2018 Г., СВЪРЗАНИ С ФИНАНСОВО ОСИГУРЯВАНЕ НА ПРИНОСА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА ПОДДЪРЖАНЕТО НА АФГАНИСТАНСКИТЕ СИЛИ ЗА СИГУРНОСТ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 25 ОТ 23 ЯНУАРИ 1995 Г. ЗА СЪЗДАВАНЕ НА НАЦИОНАЛЕН МУЗЕЙ НА БЪЛГАРСКОТО ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО И НА УСЛОВИЯ ЗА НАСТАНЯВАНЕ НА КУЛТУРНИ ИНСТИТУТИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА СОФИЯ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 25 ОТ 26 ЯНУАРИ 2017 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛЕН ТРАНСФЕР ЗА БЪЛГАРСКАТА НАЦИОНАЛНА ТЕЛЕВИЗИЯ ЗА 2017 Г. ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 25 ОТ 29 ЯНУАРИ 2021 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ ЗА 2021 Г. ПО БЮДЖЕТА НА ДЪРЖАВЕН ФОНД "ЗЕМЕДЕЛИЕ" ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА РАЗХОДИ ЗА ДАНЪК ВЪРХУ ДОБАВЕНАТА СТОЙНОСТ НА ОБЩИНИ ПО ОДОБРЕНИ ЗА ПОДПОМАГАНЕ ПРОЕКТИ ПО ПРОГРАМАТА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ ЗА ПЕРИОДА 2014 - 2020 Г. И ПО ПРОГРАМАТА ЗА МОРСКО ДЕЛО И РИБАРСТВО ЗА ПЕРИОДА 2014 - 2020 Г. ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 25 ОТ 9 ФЕВРУАРИ 2009 Г. ЗА СЪЗДАВАНЕ НА ЦЕНТЪР ЗА АСИСТИРАНА РЕПРОДУКЦИЯ (ЗАГЛ. ИЗМ. - ДВ, БР. 13 ОТ 2014 Г., В СИЛА ОТ 01.01.2014 Г.) ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 250 ОТ 11 ОКТОМВРИ 2012 Г. ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НОВ РАЗМЕР НА МИНИМАЛНАТА РАБОТНА ЗАПЛАТА ЗА СТРАНАТА ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 250 ОТ 11 СЕПТЕМВРИ 2015 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ ТРАНСФЕРИ ЗА 2015 Г. ЗА ИЗПЛАЩАНЕ НА СТИПЕНДИИ ПО ПРОГРАМАТА НА МЕРКИТЕ ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕЦА С ИЗЯВЕНИ ДАРБИ ОТ ДЪРЖАВНИ И ОБЩИНСКИ УЧИЛИЩА ПРЕЗ 2015 Г., ПРИЕТА С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 40 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2015 Г. (ДВ, БР. 18 ОТ 2015 Г.) ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 250 ОТ 15 АВГУСТ 2014 Г. ЗА ПРЕОБРАЗУВАНЕ НА НАЦИОНАЛНИЯ КОМИТЕТ ПО ПРОФИЛАКТИКА НА СИНДРОМА НА ПРИДОБИТАТА ИМУННА НЕДОСТАТЪЧНОСТ И ПОЛОВО ПРЕДАВАНИ БОЛЕСТИ В НАЦИОНАЛЕН СЪВЕТ ПО ПРЕВЕНЦИЯ НА СИНДРОМА НА ПРИДОБИТАТА ИМУННА НЕДОСТАТЪЧНОСТ, ТУБЕРКУЛОЗА И СЕКСУАЛНО ПРЕДАВАНИ ИНФЕКЦИИ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 250 ОТ 16 НОЕМВРИ 2018 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ ТРАНСФЕРИ ПО БЮДЖЕТИТЕ НА ОБЩИНИТЕ ЗА 2018 Г. ЗА ФИНАНСОВО ОСИГУРЯВАНЕ НА ДЕЙНОСТИ ПО НАЦИОНАЛНИ ПРОГРАМИ ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 250 ОТ 19 ОКТОМВРИ 2009 Г. ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНА СУБСИДИЯ НА НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ "ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА" ЗА 2009 Г. ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 250 ОТ 27 СЕПТЕМВРИ 2016 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ ТРАНСФЕРИ ЗА 2016 Г. ЗА ФИНАНСОВО ОСИГУРЯВАНЕ НА ДЕЙНОСТИ ПО НАЦИОНАЛНИТЕ ПРОГРАМИ "ОПТИМИЗАЦИЯ НА УЧИЛИЩНАТА МРЕЖА", "УЧЕНИЧЕСКИ ОЛИМПИАДИ И СЪСТЕЗАНИЯ", "ОСИГУРЯВАНЕ НА СЪВРЕМЕННА ОБРАЗОВАТЕЛНА СРЕДА", "БЕЗ СВОБОДЕН ЧАС В УЧИЛИЩЕ" И "ДОСТЪПНО И СИГУРНО УЧИЛИЩЕ", ОДОБРЕНИ С РЕШЕНИЕ № 271 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2016 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА НАЦИОНАЛНИ ПРОГРАМИ ЗА РАЗВИТИЕ НА СРЕДНОТО ОБРАЗОВАНИЕ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 250 ОТ 28 ЮЛИ 2021 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА ЗА 2021 Г. ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 250 ОТ 4 СЕПТЕМВРИ 2020 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ/ТРАНСФЕРИ ОТ РЕЗЕРВА ПО ЧЛ. 1, АЛ. 2, РАЗДЕЛ ІІ, Т. 5.1 ОТ ЗАКОНА ЗА ДЪРЖАВНИЯ БЮДЖЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА 2020 Г. ЗА НЕПРЕДВИДЕНИ И/ИЛИ НЕОТЛОЖНИ РАЗХОДИ ЗА ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ, ОВЛАДЯВАНЕ И ПРЕОДОЛЯВАНЕ НА ПОСЛЕДИЦИТЕ ОТ БЕДСТВИЯ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 250 ОТ 7 НОЕМВРИ 2017 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА КУЛТУРАТА ЗА 2017 Г. ЗА ИЗПЛАЩАНЕ НА МИНИМАЛНИ ДИФЕРЕНЦИРАНИ РАЗМЕРИ НА ПАРИЧНИТЕ СРЕДСТВА ЗА ФИЗИЧЕСКО ВЪЗПИТАНИЕ И СПОРТ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 251 ОТ 11 СЕПТЕМВРИ 2015 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ/ТРАНСФЕРИ ЗА 2015 Г. ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 251 ОТ 17 ОКТОМВРИ 2008 Г. ЗА ЕДНОКРАТНО ИЗПЛАЩАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНА СУМА КЪМ ПЕНСИИТЕ ЗА ТРУДОВА ДЕЙНОСТ ЗА НОЕМВРИ 2008 Г. ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 251 ОТ 21 ОКТОМВРИ 2009 Г. ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ВАУЧЕРИ ЗА ОБУЧЕНИЕ НА БЕЗРАБОТНИ И ЗАЕТИ ЛИЦА ПО ПРИОРИТЕТНИ ОСИ 1 И 2 ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА "РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ 2007 - 2013" ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 251 ОТ 22 АВГУСТ 2014 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ФИНАНСИТЕ ЗА 2014 Г. ЗА ДЕЙНОСТТА НА ШКОЛАТА ПО ПУБЛИЧНИ ФИНАНСИ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 251 ОТ 22 ДЕКЕМВРИ 1995 Г. ЗА СЪБИРАНЕ НА ПРИХОДИТЕ И ИЗВЪРШВАНЕ НА РАЗХОДИТЕ ПРЕЗ 1996 Г. ДО ПРИЕМАНЕТО НА ДЪРЖАВНИЯ БЮДЖЕТ ЗА 1996 Г. ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 251 ОТ 27 НОЕМВРИ 2000 Г. ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ СРЕДСТВА ЗА ЦЕЛЕВО ФИНАНСИРАНЕ НА ПРОГРАМИ ЗА СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 251 ОТ 28 ЮЛИ 2021 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА ЗА 2021 Г. ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 251 ОТ 30 АВГУСТ 2011 Г. ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ БЮДЖЕТНИ КРЕДИТИ ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА КУЛТУРАТА ЗА 2011 Г. ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 252 ОТ 11 СЕПТЕМВРИ 2015 Г. ЗА ПРИЕМАНЕ НА ЕДИННА ПРОЦЕДУРА ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА СРЕДСТВА ЗА ЗАПЛАЩАНЕ НА ДАНЪК ВЪРХУ ДОБАВЕНАТА СТОЙНОСТ И/ИЛИ МИТНИ СБОРОВЕ НА БЕНЕФИЦИЕНТИ ПО ПРОЕКТИ, ФИНАНСИРАНИ СЪГЛАСНО СПОРАЗУМЕНИЕТО МЕЖДУ ПРАВИТЕЛСТВОТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И ПРАВИТЕЛСТВОТО НА СЪЕДИНЕНИТЕ АМЕРИКАНСКИ ЩАТИ ЗА ИКОНОМИЧЕСКА, ТЕХНИЧЕСКА И СЪОТВЕТНА ДРУГА ПОМОЩ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 252 ОТ 12 ОКТОМВРИ 2012 Г. ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ РАЗМЕРА НА ЛИНИЯТА НА БЕДНОСТ ЗА СТРАНАТА ЗА 2013 Г. ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 252 ОТ 16 НОЕМВРИ 2017 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ/ТРАНСФЕРИ ЗА 2017 Г. ЗА ОТБЕЛЯЗВАНЕ НА 100 ГОДИНИ ОТ ПЪРВАТА СВЕТОВНА ВОЙНА И НА УЧАСТИЕТО НА БЪЛГАРИЯ В НЕЯ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 252 ОТ 17 ОКТОМВРИ 2008 Г. ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ СРЕДСТВА ЗА ТЪРЖЕСТВЕНОТО ОТБЕЛЯЗВАНЕ НА 150-АТА ГОДИШНИНА НА БОЛГРАДСКАТА ГИМНАЗИЯ "Г. С. РАКОВСКИ", БОЛГРАД, ОДЕСКА ОБЛАСТ, УКРАЙНА ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 252 ОТ 19 НОЕМВРИ 1998 Г. ЗА СТРУКТУРНИ ПРОМЕНИ В СИСТЕМАТА НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 252 ОТ 22 ДЕКЕМВРИ 1995 Г. ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРИЮТИ ЗА БЕЗНАДЗОРНИ ДЕЦА ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 252 ОТ 28 СЕПТЕМВРИ 2016 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ВЪНШНИТЕ РАБОТИ ЗА 2016 Г. ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 252 ОТ 28 ЮЛИ 2021 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ/ТРАНСФЕРИ ЗА 2021 Г. ЗА ФИНАНСОВО ОСИГУРЯВАНЕ НА ДЕЙНОСТИ ПО ПРОГРАМАТА ЗА ИЗГРАЖДАНЕ, ПРИСТРОЯВАНЕ, НАДСТРОЯВАНЕ И РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ДЕТСКИ ЯСЛИ, ДЕТСКИ ГРАДИНИ И УЧИЛИЩА 2020 - 2022 Г. ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 252 ОТ 4 СЕПТЕМВРИ 2020 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ И ВЪТРЕШНОКОМПЕНСИРАНИ ПРОМЕНИ НА УТВЪРДЕНИТЕ РАЗХОДИ ПО ФУНКЦИОНАЛНИ ОБЛАСТИ/БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ ПО БЮДЖЕТА НА НАЦИОНАЛНИЯ СТАТИСТИЧЕСКИ ИНСТИТУТ ЗА 2020 Г. ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 252 ОТ 5 НОЕМВРИ 2001 Г. ЗА ЗАКРИВАНЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛНАТА АГЕНЦИЯ "ДИПЛОМАТИЧЕСКИ ИМОТИ В СТРАНАТА" КЪМ МИНИСТЪРА НА ВЪНШНИТЕ РАБОТИ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 253 ОТ 10 СЕПТЕМВРИ 2020 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ ТРАНСФЕРИ ПО БЮДЖЕТИТЕ НА ОБЩИНИТЕ ЗА 2020 Г. ЗА ФИНАНСОВО ОСИГУРЯВАНЕ НА ДЕЙНОСТИ ПО НАЦИОНАЛНИ ПРОГРАМИ ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 253 ОТ 11 СЕПТЕМВРИ 2015 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ ТРАНСФЕРИ ПО БЮДЖЕТИТЕ НА ОБЩИНИТЕ ЗА 2015 Г. ЗА ФИНАНСОВО ПОДПОМАГАНЕ НА ДЕЙНОСТТА НА ИЗВЪНУЧИЛИЩНИТЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИ УЧРЕЖДЕНИЯ В СИСТЕМАТА НА НАРОДНАТА ПРОСВЕТА ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 253 ОТ 16 НОЕМВРИ 2017 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛЕН ТРАНСФЕР ПО БЮДЖЕТА НА ДЪРЖАВНОТО ОБЩЕСТВЕНО ОСИГУРЯВАНЕ ЗА 2017 Г. ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 253 ОТ 22 АВГУСТ 2014 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ ЗА 2014 Г. ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 253 ОТ 22 НОЕМВРИ 2018 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ ТРАНСФЕРИ ПО БЮДЖЕТИТЕ НА ОБЩИНИТЕ ЗА 2018 Г. ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 253 ОТ 28 ЮЛИ 2021 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ВЪНШНИТЕ РАБОТИ ЗА 2021 Г. ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 253 ОТ 9 ОКТОМВРИ 2019 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ ЗА 2019 Г. ПО БЮДЖЕТА НА ДЪРЖАВЕН ФОНД "ЗЕМЕДЕЛИЕ" ЗА ОБЕЗПЕЧАВАНЕ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА МЕРКИТЕ, СВЪРЗАНИ С НАЦИОНАЛНИТЕ ДОПЛАЩАНИЯ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 254 ОТ 1 НОЕМВРИ 2010 Г. ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ БЮДЖЕТНИ КРЕДИТИ ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА КУЛТУРАТА ЗА 2010 Г. ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 254 ОТ 10 ОКТОМВРИ 1996 Г. ЗА ОТКРИВАНЕ НА ИЗВЪНБЮДЖЕТНА ПРИХОДНО-РАЗХОДНА СМЕТКА ЗА ДЕЙНОСТТА НА ПОЧИВНАТА БАЗА "ТРЕНДАФИЛА" - НАЦИОНАЛЕН ПАРК "ВИТОША", КЪМ НАЦИОНАЛНАТА СЛЕДСТВЕНА СЛУЖБА ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 254 ОТ 10 СЕПТЕМВРИ 2020 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ВЪНШНИТЕ РАБОТИ ЗА 2020 Г. ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 254 ОТ 17 НОЕМВРИ 2017 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ВЪТРЕШНОКОМПЕНСИРАНИ ПРОМЕНИ НА УТВЪРДЕНИТЕ РАЗХОДИ ПО ОБЛАСТИ НА ПОЛИТИКИ/БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ФИНАНСИТЕ ЗА 2017 Г. ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 254 ОТ 17 СЕПТЕМВРИ 2015 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ ЗА 2015 Г. ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 254 ОТ 19 НОЕМВРИ 1998 Г. ЗА ЗАКРИВАНЕ НА ДЪРЖАВНИЯ ФОНД ЗА РЕКОНСТРУКЦИЯ И РАЗВИТИЕ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 254 ОТ 22 НОЕМВРИ 2018 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ВЪТРЕШНОКОМПЕНСИРАНИ ПРОМЕНИ НА УТВЪРДЕНИТЕ РАЗХОДИ ПО ОБЛАСТИ НА ПОЛИТИКИ/БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ФИНАНСИТЕ ЗА 2018 Г. ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 254 ОТ 22 ОКТОМВРИ 2007 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ ПЪЛНИЯ РАЗМЕР НА РАЗХОДИТЕ НА ДЪРЖАВНИТЕ ОРГАНИ, МИНИСТЕРСТВАТА И ВЕДОМСТВАТА И ПЪЛНИЯ РАЗМЕР НА ТРАНСФЕРИ/СУБСИДИИ ОТ РЕПУБЛИКАНСКИЯ БЮДЖЕТ ЗА 2007 Г. ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 254 ОТ 28 ЮЛИ 2021 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ВЪНШНИТЕ РАБОТИ ЗА 2021 Г. ВЪВ ВРЪЗКА С МЕХАНИЗМА ЗА БЕЖАНЦИТЕ В ТУРЦИЯ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 254 ОТ 29 СЕПТЕМВРИ 2016 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ ТРАНСФЕРИ ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ ЗА 2016 Г. ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 254 ОТ 30 ДЕКЕМВРИ 1999 Г. ЗА КОНТРОЛ И УПРАВЛЕНИЕ НА ВЕЩЕСТВА, КОИТО НАРУШАВАТ ОЗОНОВИЯ СЛОЙ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 254 ОТ 7 НОЕМВРИ 2013 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ЦЕЛЕВА СУБСИДИЯ ЗА КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА РУСЕ ЗА 2013 Г. ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 254 ОТ 7 СЕПТЕМВРИ 2011 Г. ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА СРЕДСТВА ЗА ИЗДРЪЖКА НА КОМИСИЯТА ЗА ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ И УСТАНОВЯВАНЕ НА КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ ЗА 2011 Г. ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 255 ОТ 1 ДЕКЕМВРИ 2005 Г. ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ СРЕДСТВА ЗА ЕДНОКРАТНО ИЗПЛАЩАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНА СУМА КЪМ ПЕНСИИТЕ ЗА ДЕКЕМВРИ 2005 Г. ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 255 ОТ 1 НОЕМВРИ 2010 Г. ЗА ОТКРИВАНЕ НА ИНСТИТУТИ В СТРУКТУРАТА НА УНИВЕРСИТЕТА ПО БИБЛИОТЕКОЗНАНИЕ И ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 255 ОТ 10 ОКТОМВРИ 1996 Г. ЗА ПРЕДПРИЕМАНЕ НА МЕРКИ ЗА ОГРАНИЧАВАНЕ И НЕДОПУСКАНЕ НА ТЕРОРИСТИЧНИ ДЕЙСТВИЯ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 255 ОТ 10 ОКТОМВРИ 2019 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ/ТРАНСФЕРИ ЗА 2019 Г. ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 255 ОТ 15 СЕПТЕМВРИ 2006 Г. ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ СРЕДСТВА ПО БЮДЖЕТА НА ДЪРЖАВНАТА АГЕНЦИЯ ЗА МЛАДЕЖТА И СПОРТА ЗА 2006 Г. ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 255 ОТ 17 НОЕМВРИ 2017 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ОТБРАНАТА ЗА 2017 Г. ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 255 ОТ 17 СЕПТЕМВРИ 2015 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА НА КОМИСИЯТА ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР ЗА 2015 Г. ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 255 ОТ 22 НОЕМВРИ 2018 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ПРОМЕНИ ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ОТБРАНАТА ЗА 2018 Г. ВЪВ ВРЪЗКА С УВЕЛИЧАВАНЕ КАПИТАЛА НА ТЪРГОВСКО ДРУЖЕСТВО ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 255 ОТ 22 ОКТОМВРИ 2007 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ БЮДЖЕТНИ КРЕДИТИ ЗА 2007 Г. ЗА ЧЕСТВАНЕТО НА 95-ГОДИШНИНАТА ОТ БАЛКАНСКАТА ВОЙНА ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 255 ОТ 28 ЮЛИ 2021 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛЕН ТРАНСФЕР ПО БЮДЖЕТА НА ДЪРЖАВНОТО ОБЩЕСТВЕНО ОСИГУРЯВАНЕ ЗА 2021 Г. ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 255 ОТ 29 ДЕКЕМВРИ 1993 Г. ЗА СТАТУТА НА БЪЛГАРО-АМЕРИКАНСКАТА КОМИСИЯ ЗА ОБРАЗОВАТЕЛЕН ОБМЕН ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 255 ОТ 8 НОЕМВРИ 2002 Г. ЗА ВЪВЕЖДАНЕ НА ЗАЩИТНА МЯРКА ПО ВНОСА НА КРОНЕНКОРКОВИ КАПАЧКИ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 255 ОТ 9 НОЕМВРИ 1994 Г. ЗА УТВЪРЖДАВАНЕ ОБЩАТА ЧИСЛЕНОСТ НА ПЕРСОНАЛА НА НАЦИОНАЛНАТА СЛЕДСТВЕНА СЛУЖБА ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 256 ОТ 14 СЕПТЕМВРИ 2020 Г. ЗА СЪЗДАВАНЕ НА ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ ЗА НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ И ИНОВАЦИИ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 256 ОТ 18 СЕПТЕМВРИ 2015 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ ТРАНСФЕРИ ПО БЮДЖЕТИТЕ НА ОБЩИНИТЕ ЗА 2015 Г. ЗА ФИНАНСОВО ОСИГУРЯВАНЕ НА ДЕЙНОСТИ ПО НАЦИОНАЛНИТЕ ПРОГРАМИ "ОПТИМИЗАЦИЯ НА УЧИЛИЩНАТА МРЕЖА", "МОДЕРНИЗИРАНЕ НА СИСТЕМАТА НА ПРОФЕСИОНАЛНОТО ОБРАЗОВАНИЕ", "НА УЧИЛИЩЕ БЕЗ ОТСЪСТВИЯ" И "С ГРИЖА ЗА ВСЕКИ УЧЕНИК", ОДОБРЕНИ С РЕШЕНИЕ № 299 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2015 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА НАЦИОНАЛНИ ПРОГРАМИ ЗА РАЗВИТИЕ НА СРЕДНОТО ОБРАЗОВАНИЕ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 256 ОТ 2 ДЕКЕМВРИ 2005 Г. ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ СРЕДСТВА ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 256 ОТ 22 АВГУСТ 2014 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ/ТРАНСФЕРИ ОТ РЕЗЕРВА ПО ЧЛ. 1, АЛ. 2, РАЗДЕЛ II, Т. 4.1.1 ОТ ЗАКОНА ЗА ДЪРЖАВНИЯ БЮДЖЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА 2014 Г. ЗА НЕПРЕДВИДЕНИ И/ИЛИ НЕОТЛОЖНИ РАЗХОДИ ЗА ПРЕДОТВРА... ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 256 ОТ 22 ОКТОМВРИ 2007 Г. ЗА ОТПУСКАНЕ НА ФИНАНСОВА ПОМОЩ НА РЕПУБЛИКА МОЛДОВА ЗА НАМАЛЯВАНЕ НА ПОСЛЕДИЦИТЕ ОТ КАТАСТРОФАЛНАТА СУША, СПОЛЕТЯЛА СТРАНАТА ПРЕЗ ЛЯТОТО НА 2007 Г. ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 256 ОТ 28 ЮЛИ 2021 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ ТРАНСФЕРИ ПО БЮДЖЕТИТЕ НА ОБЩИНИТЕ ЗА 2021 Г. ЗА ФИНАНСОВО ОСИГУРЯВАНЕ НА ДЕЙНОСТИ ПО НАЦИОНАЛНИ ПРОГРАМИ ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 256 ОТ 29 СЕПТЕМВРИ 2016 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ/ТРАНСФЕРИ ЗА 2016 Г. ЗА ИЗПЛАЩАНЕ НА СТИПЕНДИИ И ЕДНОКРАТНО ФИНАНСОВО ПОДПОМАГАНЕ ПО ПРОГРАМАТА НА МЕРКИТЕ ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕЦА С ИЗЯВЕНИ ДАРБИ ОТ ДЪРЖАВНИ И ОБЩИНСКИ УЧИЛИЩА ПРЕЗ 2016 Г., ПРИЕТА С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 68 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2016 Г. (ДВ, БР. 28 ОТ 2016 Г.) ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 256 ОТ 9 ЮНИ 1997 Г. ЗА РАЗРЕШАВАНЕ НА ЕДНОКРАТЕН ИЗНОС НА СЛЪНЧОГЛЕДОВО ОЛИО ОТ ГЛАВНО УПРАВЛЕНИЕ "ДЪРЖАВЕН РЕЗЕРВ И ВОЕННОВРЕМЕННИ ЗАПАСИ" ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 257 ОТ 10 ОКТОМВРИ 2019 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА МЛАДЕЖТА И СПОРТА ЗА 2019 Г. ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 257 ОТ 17 СЕПТЕМВРИ 2020 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ВЪНШНИТЕ РАБОТИ ЗА 2020 Г. ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 257 ОТ 19 ОКТОМВРИ 2012 Г. ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ СРЕДСТВА ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ОБРАЗОВАНИЕТО, МЛАДЕЖТА И НАУКАТА ЗА 2012 Г. ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 257 ОТ 20 НОЕМВРИ 2017 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ ТРАНСФЕРИ ПО БЮДЖЕТИТЕ НА ОБЩИНИТЕ ЗА 2017 Г. ЗА ФИНАНСОВО ОСИГУРЯВАНЕ НА ДЕЙНОСТИ ПО НАЦИОНАЛНИТЕ ПРОГРАМИ "ОПТИМИЗАЦИЯ НА УЧИЛИЩНАТА МРЕЖА" И "РАЗВИТИЕ НА СИСТЕМАТА НА ПРЕДУЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ", ОДОБРЕНИ С РЕШЕНИЕ № 216 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2017 Г. ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 257 ОТ 27 ОКТОМВРИ 2008 Г. ЗА ПРОМЕНИ В СТРУКТУРАТА НА ТРАКИЙСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ - СТАРА ЗАГОРА ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 257 ОТ 28 НОЕМВРИ 2018 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ВЪТРЕШНОКОМПЕНСИРАНИ ПРОМЕНИ НА УТВЪРДЕНИТЕ РАЗХОДИ ПО ОБЛАСТИ НА ПОЛИТИКИ/БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ЗА 2018 Г. ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 257 ОТ 30 ОКТОМВРИ 2009 Г. ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ РАЗМЕРА НА ЛИНИЯТА НА БЕДНОСТ ЗА СТРАНАТА ЗА 2010 Г. ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 257 ОТ 7 СЕПТЕМВРИ 2011 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ БЮДЖЕТНИ КРЕДИТИ ПО БЮДЖЕТИТЕ НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ И МИНИСТЕРСТВОТО НА ПРАВОСЪДИЕТО ЗА 2011 Г. ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 257 ОТ 8 НОЕМВРИ 2002 Г. ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ СРЕДСТВА ОТ ЦЕНТРАЛНИЯ БЮДЖЕТ ЗА 2002 Г. ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 258 ОТ 10 ОКТОМВРИ 2019 Г. ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ПРОМЕНИ НА УТВЪРДЕНИЯ СЪС ЗАКОНА ЗА ДЪРЖАВНИЯ БЮДЖЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА 2019 Г. МАКСИМАЛЕН РАЗМЕР НА АНГАЖИМЕНТИТЕ ЗА РАЗХОДИ, КОИТО МОГАТ ДА БЪДАТ ПОЕТИ ПРЕЗ 2019 Г. ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОЕКТ "МОДЕРНИЗАЦИЯ НА ПЪТ І-1 (Е79) "ВИДИН - БОТЕВГРАД" ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 258 ОТ 12 НОЕМВРИ 2002 Г. ЗА УТВЪРЖДАВАНЕ ЧИСЛЕНОСТТА НА ВОЕННОСЛУЖЕЩИТЕ ОТ ВЪОРЪЖЕНИТЕ СИЛИ В ОБХВАТА НА ЕДНО ВОЕННО ЗВАНИЕ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 258 ОТ 14 НОЕМВРИ 2013 Г. ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ БЮДЖЕТНИ КРЕДИТИ ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ПРАВОСЪДИЕТО ЗА 2013 Г. ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 258 ОТ 14 ОКТОМВРИ 1996 Г. ЗА ФИНАНСИРАНЕ И ОТЧИТАНЕ ПО РЕДА НА ИЗВЪНБЮДЖЕТНИТЕ СРЕДСТВА НА СПОМАГАТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ НА НАЦИОНАЛНАТА СЛЕДСТВЕНА СЛУЖБА ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 258 ОТ 17 СЕПТЕМВРИ 2020 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛЕН ТРАНСФЕР ПО БЮДЖЕТА НА ДЪРЖАВНОТО ОБЩЕСТВЕНО ОСИГУРЯВАНЕ ЗА 2020 Г. ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 258 ОТ 24 ОКТОМВРИ 2007 Г. ЗА ПРИЕМАНЕ НА ДЕТАЙЛНИ ПРАВИЛА ЗА ДОПУСТИМОСТ НА РАЗХОДИТЕ ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА "ТРАНСПОРТ", СЪФИНАНСИРАНА ОТ КОХЕЗИОННИЯ ФОНД И ЕВРОПЕЙСКИЯ ФОНД ЗА РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ, ЗА ФИНАНСОВАТА РАМКА 2007 - 2013 Г. ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 258 ОТ 28 АВГУСТ 2014 Г. ЗА СЪЗДАВАНЕ НА ЕНЕРГИЕН БОРД ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 258 ОТ 28 НОЕМВРИ 2018 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ ТРАНСФЕРИ ПО БЮДЖЕТИТЕ НА ОБЩИНИТЕ ЗА 2018 Г. ЗА КОМПЕНСИРАНЕ НА БЕЗПЛАТНИЯ ТРАНСПОРТ НА ДЕЦА И УЧЕНИЦИ ПО ЧЛ. 283, АЛ. 2 ОТ ЗАКОНА ЗА ПРЕДУЧИЛИЩНОТО И УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 258 ОТ 28 ЮЛИ 2021 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ВЪНШНИТЕ РАБОТИ ЗА 2021 Г. ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 258 ОТ 30 ДЕКЕМВРИ 1993 Г. ЗА СЪЗДАВАНЕ НА НАЦИОНАЛЕН ЦЕНТЪР "СПОРТ И ЗДРАВЕ" КЪМ КОМИТЕТА ЗА ФИЗИЧЕСКО ВЪЗПИТАНИЕ И СПОРТ И ЗА ОТКРИВАНЕ НА ИЗВЪНБЮДЖЕТНА СМЕТКА ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 258 ОТ 4 ДЕКЕМВРИ 2000 Г. ЗА ЗАКРИВАНЕ НА ПЪРВА ДЕТСКА СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА - СОФИЯ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 258 ОТ 7 НОЕМВРИ 2003 Г. ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ СРЕДСТВА ОТ РЕПУБЛИКАНСКИЯ БЮДЖЕТ ЗА 2003 Г. ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 259 ОТ 12 НОЕМВРИ 2002 Г. ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ СРЕДСТВА ОТ ЦЕНТРАЛНИЯ БЮДЖЕТ ЗА 2002 Г. ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 259 ОТ 14 НОЕМВРИ 2013 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ БЮДЖЕТНИ КРЕДИТИ ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ ЗА 2013 Г. ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 259 ОТ 2 ДЕКЕМВРИ 2005 Г. ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ СРЕДСТВА ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА КУЛТУРАТА ЗА 2005 Г. ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 259 ОТ 27 ОКТОМВРИ 2008 Г. ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА СРЕДСТВА ОТ РЕПУБЛИКАНСКИЯ БЮДЖЕТ ЗА ЗАКУПУВАНЕ НА АКЦИИ ОТ ДЪРЖАВАТА ВЪВ ВРЪЗКА С УВЕЛИЧЕНИЕТО НА КАПИТАЛА НА ТЪРГОВСКО ДРУЖЕСТВО ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 259 ОТ 28 АВГУСТ 2014 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ПРАВОСЪДИЕТО ЗА 2014 Г. ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 259 ОТ 28 НОЕМВРИ 2018 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ВЪТРЕШНОКОМПЕНСИРАНИ ПРОМЕНИ НА УТВЪРДЕНИТЕ РАЗХОДИ ПО ОБЛАСТИ НА ПОЛИТИКИ/БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ОТБРАНАТА ЗА 2018 Г. ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 259 ОТ 28 ЮЛИ 2021 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ВЪТРЕШНОКОМПЕНСИРАНИ ПРОМЕНИ НА УТВЪРДЕНИТЕ РАЗХОДИ ПО ОБЛАСТИ НА ПОЛИТИКИ/БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ЗА 2021 Г. ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 259 ОТ 30 ОКТОМВРИ 2009 Г. ЗА ОТТЕГЛЯНЕ ОТ ФИНАНСИРАНЕ ПО ПРОГРАМА ФАР НА ПРОЕКТИ С БЕНЕФИЦИЕНТ АГЕНЦИЯ "ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА" И ЗА ЦЕЛЕВО ПРЕДОСТАВЯНЕ НА СРЕДСТВА ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТ... ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 259 ОТ 7 НОЕМВРИ 2003 Г. ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА СРЕДСТВА ОТ ЦЕНТРАЛНИЯ БЮДЖЕТ ПО БЮДЖЕТИТЕ НА ОБЩИНИТЕ ЗА 2003 Г. ЗА ЛЕЧЕБНИ ЗАВЕДЕНИЯ ЗА БОЛНИЧНА ПОМОЩ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 26 ОТ 10 ФЕВРУАРИ 2015 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ ЗА 2015 Г. ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 26 ОТ 13 ФЕВРУАРИ 2006 Г. ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА МИНИМАЛНИТЕ ИЗКУПНИ ЦЕНИ НА ТЮТЮН - РЕКОЛТА 2006 Г. ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 26 ОТ 14 ФЕВРУАРИ 1996 Г. ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ПО СПОРАЗУМЕНИЕТО ЗА СВОБОДНА ТЪРГОВИЯ МЕЖДУ РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И СЛОВАШКАТА РЕПУБЛИКА И ПО СПОРАЗУМЕНИЕТО ЗА СВОБОДНА ТЪРГОВИЯ МЕЖДУ РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И ЧЕШКАТА РЕПУБЛИКА ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 26 ОТ 2 ФЕВРУАРИ 2004 Г. ЗА ПРОЦЕСУАЛНОТО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ПРЕД ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪД ПО ПРАВАТА НА ЧОВЕКА ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 26 ОТ 20 ФЕВРУАРИ 2020 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ВЪНШНИТЕ РАБОТИ ЗА 2020 Г. ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 26 ОТ 22 ФЕВРУАРИ 2018 Г. ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ПРОМЕНИ НА УТВЪРДЕНИТЕ СЪС ЗАКОНА ЗА ДЪРЖАВНИЯ БЮДЖЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА 2018 Г. МАКСИМАЛНИ РАЗМЕРИ НА АНГАЖИМЕНТИТЕ ЗА РАЗХОДИ, КОИТО МОГАТ ДА БЪДАТ ПОЕТИ ПРЕЗ 2018 Г. ПО БЮДЖЕТА НА ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ "ДЪРЖАВЕН РЕЗЕРВ И ВОЕННОВРЕМЕННИ ЗАПАСИ" ЗА 2018 Г. ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 26 ОТ 24 ЯНУАРИ 1995 Г. ЗА ОТКРИВАНЕ НА ИЗВЪНБЮДЖЕТНА ПРИХОДНО-РАЗХОДНА СМЕТКА КЪМ НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 26 ОТ 3 АВГУСТ 1988 Г. ЗА УСКОРЕНО РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА БАНКЯ И ИЗГРАЖДАНЕТО Й КАТО НАЦИОНАЛЕН ЦЕНТЪР ЗА САНАТОРИАЛНО-КУРОРТНО ЛЕЧЕНИЕ И ЗА КАРДИОЛОГИЧНА РЕХАБИЛИТАЦИЯ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 260 ОТ 1 НОЕМВРИ 2010 Г. ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ БЮДЖЕТНИ КРЕДИТИ ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ВЪНШНИТЕ РАБОТИ ЗА 2010 Г. ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 260 ОТ 13 ЮНИ 1997 г. ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НОВ РАЗМЕР НА СОЦИАЛНАТА ПЕНСИЯ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 260 ОТ 14 ОКТОМВРИ 1996 Г. ЗА РАЗРЕШАВАНЕ НА ЕДНОКРАТЕН ВНОС ЗА ПОТРЕБЛЕНИЕ НА ХЛОРТРИФЛУОРМЕТАН (ФРЕОН-13) ОТ "НЕФТОХИМ" - ЕАД ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 260 ОТ 17 СЕПТЕМВРИ 2020 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА КУЛТУРАТА ЗА 2020 Г. ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 260 ОТ 18 НОЕМВРИ 2013 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ СРЕДСТВА ЗА ЕДНОКРАТНО ИЗПЛАЩАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНА СУМА КЪМ ПЕНСИИ ЗА ДЕКЕМВРИ 2013 Г. ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 260 ОТ 19 ОКТОМВРИ 2012 Г. ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ СРЕДСТВА ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ЗА 2012 Г. ЗА ПОДГОТОВКА НА ТЕРЕН ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА ВРЕМЕНЕН ПРИЕМАТЕЛЕН ЦЕНТЪР В ГР. ХАРМАНЛИ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 260 ОТ 2 ДЕКЕМВРИ 2005 Г. ЗА ВЪВЕЖДАНЕ НА АВТОНОМНА МЯРКА ЗА СУСПЕНДИРАНЕ НА МИТАТА ЗА ВНОС НА ЗАМРАЗЕНИ ОБЕЗКОСТЕНИ СВИНСКИ МЕСА И СЛАНИНА ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 260 ОТ 24 НОЕМВРИ 2017 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ/ТРАНСФЕРИ ЗА 2017 Г. ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 260 ОТ 24 СЕПТЕМВРИ 2015 Г. ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ РАЙОНИТЕ НА ДЕЙСТВИЕ НА ОБЛАСТНИТЕ ДИРЕКЦИИ НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ И РАЙОНИТЕ НА ДЕЙСТВИЕ НА СЪЗДАДЕНИТЕ В ТЯХ СПЕЦИАЛИЗИРАНИ ЗВЕНА ЗА РЕАГИРАНЕ ПРИ КРИТИЧНИ СИТУАЦИИ ВСЛЕДСТВИЕ НА ПРЕСТЪПНА ДЕЙНОСТ И ЗА УЧАСТИЕ В СПЕЦИАЛНИ ОПЕРАЦИИ С ВИСОКА СТЕПЕН НА РИСК (ЗАГЛ. ДОП. - ДВ, БР. 97 ОТ 2020 Г.) ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 260 ОТ 27 НОЕМВРИ 1998 Г. ЗА ИНДЕКСИРАНЕ НА МИНИМАЛНИТЕ ИЗКУПНИ ЦЕНИ НА ОРИЕНТАЛСКИТЕ ТЮТЮНИ - РЕКОЛТА 1998 Г. ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 260 ОТ 28 АВГУСТ 2014 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА ЗА 2014 Г. ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 260 ОТ 28 НОЕМВРИ 2018 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ/ТРАНСФЕРИ ОТ РЕЗЕРВА ПО ЧЛ. 1, АЛ. 2, РАЗДЕЛ ІІ, Т. 5.1 ОТ ЗАКОНА ЗА ДЪРЖАВНИЯ БЮДЖЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА 2018 Г. ЗА НЕПРЕДВИДЕНИ И/ИЛИ НЕОТЛОЖНИ РАЗХОДИ ЗА ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ, ОВЛАДЯВАНЕ И ПРЕОДОЛЯВАНЕ НА ПОСЛЕДИЦИТЕ ОТ БЕДСТВИЯ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 260 ОТ 29 ОКТОМВРИ 2007 Г. ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ РАЗМЕРА НА ЛИНИЯТА НА БЕДНОСТ ЗА СТРАНАТА ЗА 2008 Г. ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 261 ОТ 16 ЮНИ 1997 Г. ЗА ФИНАНСОВО ПОДПОМАГАНЕ НА ПОДГОТОВКАТА НА БЪЛГАРСКИТЕ СПОРТИСТИ ПРЕЗ 1997 Г. ЗА ОЛИМПИЙСКИТЕ ИГРИ В НАГАНО'98 И В СИДНЕЙ'2000 ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 261 ОТ 17 ОКТОМВРИ 2019 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ НА ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ВЕДОМСТВА ЗА 2019 Г. ВЪВ ВРЪЗКА С МЕЖДУВЕДОМСТВЕНИЯ КООРДИНАЦИОНЕН МЕХАНИЗЪМ ЗА ПРИСЪЕДИНЯВАНЕ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ КЪМ ОРГАНИЗАЦИЯТА ЗА ИКОНОМИЧЕСКО СЪТРУДНИЧЕСТВО И РАЗВИТИЕ (ОИСР), СЪЗДАДЕН С РЕШЕНИЕ № 789 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2017 Г. ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 261 ОТ 17 СЕПТЕМВРИ 2020 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА ЗА 2020 Г. ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 261 ОТ 24 НОЕМВРИ 2017 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ ТРАНСФЕРИ ЗА 2017 Г. ЗА ИЗПЛАЩАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ ЗА ПОСТИГНАТИ РЕЗУЛТАТИ ОТ ТРУДА НА ДИРЕКТОРИТЕ НА ОБЩИНСКИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ, УЧИЛИЩА, ЦЕНТРОВЕ ЗА ПОДКРЕПА ЗА ЛИЧНОСТНО РАЗВИТИЕ И ЦЕНТРОВЕ ЗА СПЕЦИАЛНА ОБРАЗОВАТЕЛНА ПОДКРЕПА ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 261 ОТ 24 СЕПТЕМВРИ 2015 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА КУЛТУРАТА ЗА 2015 Г. ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 261 ОТ 25 СЕПТЕМВРИ 2006 Г. ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ СРЕДСТВА ОТ РЕПУБЛИКАНСКИЯ БЮДЖЕТ ЗА 2006 Г. ПО БЮДЖЕТА НА СЪДЕБНАТА ВЛАСТ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 261 ОТ 27 ОКТОМВРИ 2008 Г. ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНИ БЮДЖЕТНИ КРЕДИТИ ЗА 2008 Г. ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 261 ОТ 29 ОКТОМВРИ 2007 Г. ЗА РАЗРЕШАВАНЕ НА БЮДЖЕТНИ КРЕДИТИ ЗА СМЕТКА НА ДЪРЖАВНИ ИНВЕСТИЦИОННИ ЗАЕМИ ПО БЮДЖЕТА ЗА 2007 Г. НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ТРАНСПОРТА ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 261 ОТ 29 ЮЛИ 2021 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ/ТРАНСФЕРИ ЗА 2021 Г. ЗА ФИНАНСОВО ОСИГУРЯВАНЕ НА ДЕЙНОСТИ ПО НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА "ОТНОВО ЗАЕДНО", ОДОБРЕНА С РЕШЕНИЕ № 453 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2021 Г. ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 261 ОТ 30 ДЕКЕМВРИ 1999 Г. ЗА УТВЪРЖДАВАНЕ ОБЩА ЧИСЛЕНОСТ НА ПЕРСОНАЛА НА НАЦИОНАЛНИЯ СТАТИСТИЧЕСКИ ИНСТИТУТ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 261 ОТ 7 НОЕМВРИ 2003 Г. ЗА УТВЪРЖДАВАНЕ ЧИСЛЕНОСТТА НА ВОЕННОСЛУЖЕЩИТЕ ОТ ВЪОРЪЖЕНИТЕ СИЛИ В ОБХВАТА НА ЕДНО ВОЕННО ЗВАНИЕ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 261 ОТ 7 ОКТОМВРИ 2016 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ/ТРАНСФЕРИ ЗА 2016 Г. ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 261 ОТ 9 СЕПТЕМВРИ 2011 Г. ЗА ПРЕОБРАЗУВАНЕ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИЯ КОЛЕЖ - ВРАЦА, В СТРУКТУРАТА НА ВЕЛИКОТЪРНОВСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" ВЪВ ФИЛИАЛ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 262 ОТ 13 СЕПТЕМВРИ 2011 Г. ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНА СУБСИДИЯ НА БЪЛГАРСКАТА НАЦИОНАЛНА ТЕЛЕВИЗИЯ ЗА 2011 Г. ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 262 ОТ 15 НОЕМВРИ 2002 Г. ЗА СЪЗДАВАНЕ НА ДЪРЖАВНА КОМИСИЯ ПО СИГУРНОСТТА НА ИНФОРМАЦИЯТА И ЗА УРЕЖДАНЕ НА ОТНОШЕНИЯТА ВЪВ ВРЪЗКА С ПРЕКРАТЯВАНЕТО НА ДЕЙНОСТТА НА КОМИСИЯТА ЗА РАЗКРИВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ И УСТАНОВЯВАНЕ НА ПРИНАДЛЕЖНОСТ КЪМ ... ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 262 ОТ 17 ОКТОМВРИ 2019 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ВЪТРЕШНОКОМПЕНСИРАНИ ПРОМЕНИ НА УТВЪРДЕНИТЕ РАЗХОДИ ПО ОБЛАСТИ НА ПОЛИТИКИ/БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ФИНАНСИТЕ ЗА 2019 Г. ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 262 ОТ 24 НОЕМВРИ 2017 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ ТРАНСФЕРИ ПО БЮДЖЕТИТЕ НА ОБЩИНИТЕ ЗА 2017 Г. ЗА ФИНАНСОВО ОСИГУРЯВАНЕ НА ДЕЙНОСТИ ПО НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА "ОПТИМИЗАЦИЯ НА УЧИЛИЩНАТА МРЕЖА", ОДОБРЕНА С РЕШЕНИЕ № 216 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2017 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА НАЦИОНАЛНИ ПРОГРАМИ ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 262 ОТ 25 СЕПТЕМВРИ 2006 Г. ЗА РАЗРЕШАВАНЕ НА БЮДЖЕТНИ КРЕДИТИ ПО БЮДЖЕТА НА СТОЛИЧНАТА ОБЩИНА ЗА 2006 Г. ЗА СМЕТКА НА ДЪРЖАВЕН ИНВЕСТИЦИОНЕН ЗАЕМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 262 ОТ 25 СЕПТЕМВРИ 2015 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ/ТРАНСФЕРИ ЗА 2015 Г. ЗА ИЗПЛАЩАНЕ НА СТИПЕНДИИ ПО ПРОГРАМАТА НА МЕРКИТЕ ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕЦА С ИЗЯВЕНИ ДАРБИ ОТ ДЪРЖАВНИ И ОБЩИНСКИ УЧИЛИЩА ПРЕЗ 2015 Г., ПРИЕТА С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 40 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2015 Г. (ДВ, БР. 18 ОТ 2015 Г.) ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 262 ОТ 27 СЕПТЕМВРИ 2004 Г. ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ ОТ 1 ОКТОМВРИ 2004 Г. НА ЗАДЪЛЖЕНИЯТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ, ПРОИЗТИЧАЩИ ОТ НОВИТЕ ТЪРГОВСКИ ДОГОВОРЕНОСТИ СЪС СТРАНИТЕ - ЧЛЕНКИ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ, ЗА ПРЕРАБОТЕНИ СЕЛСКОСТОПАНСКИ СТОКИ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 262 ОТ 29 НОЕМВРИ 2018 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ПРОМЕНИ ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА МЛАДЕЖТА И СПОРТА ЗА 2018 Г. ВЪВ ВРЪЗКА С УВЕЛИЧАВАНЕ НА КАПИТАЛА НА ТЪРГОВСКО ДРУЖЕСТВО ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 262 ОТ 29 ЮЛИ 2021 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ/ТРАНСФЕРИ ЗА 2021 Г. ЗА РЕМОНТ НА ДЪРЖАВНИ И ОБЩИНСКИ УЧИЛИЩА И ЗАКУПУВАНЕ НА ПРЕНОСИМИ КОМПЮТРИ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБУЧЕНИЕ В ЕЛЕКТРОННА СРЕДА ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 262 ОТ 3 ДЕКЕМВРИ 1998 Г. ЗА СЪЗДАВАНЕ НА СЪВЕТ ПО НАЦИОНАЛНИЯ РАДИОЧЕСТОТЕН СПЕКТЪР ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 262 ОТ 5 НОЕМВРИ 2010 Г. ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ РАЗМЕРА НА ЛИНИЯТА НА БЕДНОСТ ЗА СТРАНАТА ЗА 2011 Г. ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 263 ОТ 14 ОКТОМВРИ 2016 Г. ЗА ЗАКРИВАНЕ НА ДОМА ЗА МЕДИКО-СОЦИАЛНИ ГРИЖИ ЗА ДЕЦА - ЗЛАТИЦА ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 263 ОТ 15 СЕПТЕМВРИ 2011 Г. ЗА ПРОМЯНА НА ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕТО НА НЕУСВОЕНИТЕ ОТ БЪЛГАРСКАТА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ СРЕДСТВА, ПРЕДОСТАВЕНИ В ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 320 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2008 Г. ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ СРЕ... ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 263 ОТ 17 СЕПТЕМВРИ 2020 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ ЗА 2020 Г. ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 263 ОТ 27 СЕПТЕМВРИ 2004 Г. ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ СРЕДСТВА ОТ РЕПУБЛИКАНСКИЯ БЮДЖЕТ ЗА 2004 Г. ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА ЗА ПОГАСЯВАНЕ НА ПРОСРОЧЕНИТЕ ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ФОНД "РЕХАБИЛИТАЦИЯ И СОЦИА... ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 263 ОТ 29 ДЕКЕМВРИ 1995 Г. ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ПРЕМИЯ КЪМ НОМИНАЛА НА ПРИЕМАНИТЕ КАТО ПЛАТЕЖНО СРЕДСТВО В ПРИВАТИЗАЦИОННИ СДЕЛКИ ДЪРЖАВНИ ДЪЛГОСРОЧНИ ОБЛИГАЦИИ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 263 ОТ 29 НОЕМВРИ 2018 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ОТБРАНАТА ЗА 2018 Г. ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 263 ОТ 3 ДЕКЕМВРИ 1998 Г. ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА НОВ РАЗМЕР НА СОЦИАЛНАТА ПЕНСИЯ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 263 ОТ 30 ЮЛИ 2021 Г. ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ВТОРОСТЕПЕННИТЕ РАЗПОРЕДИТЕЛИ С БЮДЖЕТ ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА КУЛТУРАТА ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 263 ОТ 5 НОЕМВРИ 2009 Г. ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНА СУБСИДИЯ НА НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ "ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА" ЗА 2009 Г. ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 264 ОТ 1 ОКТОМВРИ 2015 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА НА ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ "НАЦИОНАЛНА СИГУРНОСТ" ЗА 2015 Г. ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 264 ОТ 14 НОЕМВРИ 1994 Г. ЗА ПРЕОБРАЗУВАНЕ НА КОМИТЕТА ЗА МЛАДЕЖТА И КОМИТЕТА ЗА ФИЗИЧЕСКО ВЪЗПИТАНИЕ И СПОРТ В КОМИТЕТ ЗА СПОРТА, МЛАДЕЖТА И ДЕЦАТА ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 264 ОТ 19 НОЕМВРИ 2002 Г. ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА СРЕДСТВА ОТ ДЪРЖАВНИЯ БЮДЖЕТ С ЦЕЛ УВЕЛИЧАВАНЕ КАПИТАЛА НА ТЪРГОВСКО ДРУЖЕСТВО ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 264 ОТ 29 НОЕМВРИ 2018 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ОТБРАНАТА ЗА 2018 Г. ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 264 ОТ 5 НОЕМВРИ 2007 Г. ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ СРЕДСТВА ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА КУЛТУРАТА ЗА ЦЕЛЕВО ФИНАНСИРАНЕ НА БЪЛГАРСКАТА НАЦИОНАЛНА ФИЛМОТЕКА ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 264 ОТ 8 ДЕКЕМВРИ 2000 Г. ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ СРЕДСТВА ОТ РЕПУБЛИКАНСКИЯ БЮДЖЕТ ЗА 2000 Г. НА БЮДЖЕТА НА ДЪРЖАВНОТО ОБЩЕСТВЕНО ОСИГУРЯВАНЕ ЗА 2000 Г. ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 265 ОТ 1 ОКТОМВРИ 2015 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ВЪТРЕШНОКОМПЕНСИРАНИ ПРОМЕНИ НА УТВЪРДЕНИТЕ РАЗХОДИ ЗА ПЕРСОНАЛ ПО ОБЛАСТИ НА ПОЛИТИКИ/БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ТУРИЗМА ЗА 2015 Г. ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 265 ОТ 22 НОЕМВРИ 2002 Г. ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ СРЕДСТВА ЗА ЕДНОКРАТНО ИЗПЛАЩАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНА СУМА КЪМ ПЕНСИИТЕ ЗА ДЕКЕМВРИ 2002 Г. ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 265 ОТ 24 СЕПТЕМВРИ 2020 Г. ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ РАЗМЕРА НА ЛИНИЯТА НА БЕДНОСТ ЗА СТРАНАТА ЗА 2021 Г. ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 265 ОТ 28 НОЕМВРИ 2017 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ/ТРАНСФЕРИ ЗА 2017 Г. ЗА ИЗПЛАЩАНЕ НА СТИПЕНДИИ ПО ПРОГРАМАТА НА МЕРКИТЕ ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕЦА С ИЗЯВЕНИ ДАРБИ ОТ ДЪРЖАВНИ И ОБЩИНСКИ УЧИЛИЩА ПРЕЗ 2017 Г., ПРИЕТА С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 46 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2017 Г. (ДВ, БР. 22 ОТ 2017 Г.) ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 265 ОТ 29 НОЕМВРИ 2018 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ ТРАНСФЕРИ ПО БЮДЖЕТИТЕ НА ОБЩИНИТЕ ЗА 2018 Г. ЗА ФИНАНСОВО ОСИГУРЯВАНЕ НА ДЕЙНОСТИ ПО НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА "ОПТИМИЗАЦИЯ НА ВЪТРЕШНАТА СТРУКТУРА НА ПЕРСОНАЛА В ИНСТИТУЦИИТЕ ОТ СИСТЕМАТА НА ПРЕДУЧИЛИЩНОТО И УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ", ОДОБРЕНА С РЕШЕНИЕ № 271 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2018 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА НАЦИОНАЛНИ ПРОГРАМИ ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 265 ОТ 31 ОКТОМВРИ 2008 Г. ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ РАЗМЕРА НА ЛИНИЯТА НА БЕДНОСТ ЗА СТРАНАТА ЗА 2009 Г. ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 266 ОТ 1 ОКТОМВРИ 2015 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ЗА 2015 Г. ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 266 ОТ 13 НОЕМВРИ 2003 Г. ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ СРЕДСТВА ЗА ЕДНОКРАТНО ИЗПЛАЩАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНА СУМА КЪМ ПЕНСИИТЕ ЗА ДЕКЕМВРИ 2003 Г. ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 266 ОТ 20 ОКТОМВРИ 2016 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ/ТРАНСФЕРИ ЗА 2016 Г. ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 266 ОТ 22 ОКТОМВРИ 2019 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ/ТРАНСФЕРИ ЗА 2019 Г. ЗА ИЗПЛАЩАНЕ НА МИНИМАЛНИ ДИФЕРЕНЦИРАНИ РАЗМЕРИ НА ПАРИЧНИТЕ СРЕДСТВА ЗА ФИЗИЧЕСКО ВЪЗПИТАНИЕ И СПОРТ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 266 ОТ 29 НОЕМВРИ 2018 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ ТРАНСФЕРИ ПО БЮДЖЕТИТЕ НА ОБЩИНИТЕ ЗА 2018 Г. ЗА ФИНАНСОВО ОСИГУРЯВАНЕ НА ДЕЙНОСТИ ПО НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА "ИНФОРМАЦИОННИ И КОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ (ИКТ) В СИСТЕМАТА НА ПРЕДУЧИЛИЩНОТО И УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ", ОДОБРЕНА С РЕШЕНИЕ № 271 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2018 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА НАЦИОНАЛНИ ПРОГРАМИ ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 266 ОТ 3 НОЕМВРИ 2008 Г. ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА СРЕДСТВА ОТ ЦЕНТРАЛНИЯ БЮДЖЕТ ЗА 2008 Г. ЗА ФИНАНСИРАНЕ ИЗГРАЖДАНЕТО НА ЕЛЕМЕНТИТЕ НА ТРАНСПОРТНАТА ТЕХНИЧЕСКА ИНФРАСТРУКТУРА - ОБЩИНСКИ ПЪТ ЗА ИНДУСТРИАЛНА ЗОНА В ОБЩИНА ГЪЛЪБОВО, С. МЕДНИКАРОВО ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 266 ОТ 5 АВГУСТ 2021 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ/ТРАНСФЕРИ ЗА 2021 Г. ЗА ФИНАНСОВО ОСИГУРЯВАНЕ НА ДЕЙНОСТИ ПО НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА "ОТНОВО ЗАЕДНО", ОДОБРЕНА С РЕШЕНИЕ № 453 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2021 Г. ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 266 ОТ 9 ДЕКЕМВРИ 2005 Г. ЗА ВЪВЕЖДАНЕ НА АВТОНОМНИ МЕРКИ ЗА СУСПЕНДИРАНЕ НА МИТАТА ОТ 1 ЯНУАРИ 2006 Г. ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 267 ОТ 1 ОКТОМВРИ 2015 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ ЗА 2015 Г., В Т. Ч. ЗА БЪЛГАРСКИЯ ЧЕРВЕН КРЪСТ, ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ХУМАНИТАРНА ПОМОЩ НА РЕПУБЛИКА УНГАРИЯ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 267 ОТ 12 НОЕМВРИ 2007 Г. ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ СРЕДСТВА ОТ РЕПУБЛИКАНСКИЯ БЮДЖЕТ ЗА 2007 Г. ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА КУЛТУРАТА ЗА ПОЕМАНЕ НА РАЗХОДИ ПО ПРИЕМАНЕ НА НАСЛЕДСТВОТО, ЗАВЕЩАНО ОТ ТЕОДОР ДИМИТРОВ В ПОЛЗА НА Р... ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 267 ОТ 15 ДЕКЕМВРИ 2000 Г. ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА НАЦИОНАЛНИ ЛЕЧЕБНИ ЗАВЕДЕНИЯ ЗА БОЛНИЧНА ПОМОЩ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 267 ОТ 26 НОЕМВРИ 2002 Г. ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ СРЕДСТВА ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ "ПЪТИЩА" ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 267 ОТ 26 ОКТОМВРИ 2012 Г. ЗА СЪЗДАВАНЕ НА СЪВЕТ ЗА ЗАЩИТА НА ИНТЕЛЕКТУАЛНАТА СОБСТВЕНОСТ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 267 ОТ 29 НОЕМВРИ 2018 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ ТРАНСФЕРИ ПО БЮДЖЕТИТЕ НА ОБЩИНИТЕ ЗА 2018 Г. ЗА ФИНАНСОВО ОСИГУРЯВАНЕ НА ДЕЙНОСТИ ПО НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА "С ГРИЖА ЗА ВСЕКИ УЧЕНИК", ОДОБРЕНА С РЕШЕНИЕ № 271 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2018 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА НАЦИОНАЛНИ ПРОГРАМИ ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 267 ОТ 3 НОЕМВРИ 2008 Г. ЗА ЦЕЛЕВО ПРЕДОСТАВЯНЕ НА СРЕДСТВА ОТ ЦЕНТРАЛНИЯ БЮДЖЕТ ЗА НАЦИОНАЛНИЯ ФОНД ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНО ФИНАНСИРАНЕ НА ПРОЕКТИ, СЪФИНАНСИРАНИ ОТ КОХЕЗИОННИЯ ФОНД ПО РЕГЛАМЕНТ НА СЪВЕТА (ЕО) 1164/94 ОТ 16 МАЙ ... ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 267 ОТ 3 ОКТОМВРИ 2006 Г. ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ СРЕДСТВА ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА ЗА 2006 Г. ЗА ДЪРЖАВНАТА АГЕНЦИЯ ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 267 ОТ 30 ДЕКЕМВРИ 1992 Г. ЗА РЕДА И УСЛОВИЯТА ЗА ИЗДАВАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЯ ЗА РАБОТА НА ЧУЖДЕНЦИ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 267 ОТ 5 АВГУСТ 2021 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ ПЛАЩАНИЯ ОТ ЦЕНТРАЛНИЯ БЮДЖЕТ ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ТРАНСПОРТА, ИНФОРМАЦИОННИТЕ ТЕХНОЛОГИИ И СЪОБЩЕНИЯТА ЗА 2021 Г. ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА СРЕДСТВА ЗА ИНВЕСТИЦИОНЕН ПРОЕКТ "МОДЕРНИЗАЦИЯ НА ЖП ЛИНИЯ СОФИЯ - ДРАГОМАН - СРЪБСКА ГРАНИЦА, ЖП УЧАСТЪК ВОЛУЯК - ДРАГОМАН" НА НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ "ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА" ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА "ТРАНСПОРТ И ТРАНСПОРТНА ИНФРАСТРУКТУРА" 2014 - 2020 Г. ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 268 ОТ 12 НОЕМВРИ 2007 Г. ЗА РАЗРЕШАВАНЕ НА БЮДЖЕТНИ КРЕДИТИ ЗА СМЕТКА НА ДЪРЖАВНИ ИНВЕСТИЦИОННИ ЗАЕМИ ЗА ДРУГИ ЦЕЛИ ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ФИНАНСИТЕ ЗА 2007 Г. И ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ БЮДЖЕТНИ КРЕДИТИ ПО БЮДЖЕТА НА МИН... ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 268 ОТ 16 НОЕМВРИ 2010 Г. ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ СРЕДСТВА ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО ЗА КОМПЕНСИРАНЕ НА РАЗПЛАТЕНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ДЕЙНОСТТА ПО АСИСТИРАНА РЕПРОДУКЦИЯ НА ЦЕНТЪР "ФОНД ЗА АСИСТИРАНА РЕПРОДУКЦИЯ" ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 268 ОТ 17 НОЕМВРИ 2003 Г. ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА СРЕДСТВА ОТ ЦЕНТРАЛНИЯ БЮДЖЕТ ПО БЮДЖЕТИТЕ НА ОБЩИНИТЕ ЗА 2003 Г. ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 268 ОТ 22 НОЕМВРИ 2013 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ БЮДЖЕТНИ КРЕДИТИ ЗА 2013 Г. ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 268 ОТ 24 ОКТОМВРИ 2019 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ПРАВОСЪДИЕТО ЗА 2019 Г. ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 268 ОТ 25 СЕПТЕМВРИ 2020 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА ЗА 2020 Г. ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 268 ОТ 26 ОКТОМВРИ 2012 Г. ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНА СУБСИДИЯ НА БЪЛГАРСКАТА НАЦИОНАЛНА ТЕЛЕВИЗИЯ ЗА 2012 Г. ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 268 ОТ 26 СЕПТЕМВРИ 2011 Г. ЗА СЪЗДАВАНЕ НА СЪВЕТ ЗА ЕЛЕКТРОННО УПРАВЛЕНИЕ ПРИ МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 268 ОТ 27 ОКТОМВРИ 2016 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ/ТРАНСФЕРИ ЗА 2016 Г. ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 268 ОТ 29 НОЕМВРИ 2018 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ОТБРАНАТА ЗА 2018 Г. ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 268 ОТ 3 ОКТОМВРИ 2006 Г. ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ СРЕДСТВА ОТ РЕПУБЛИКАНСКИЯ БЮДЖЕТ ЗА 2006 Г. НА "БЪЛГАРСКИ ДЪРЖАВНИ ЖЕЛЕЗНИЦИ" - ЕАД, И НА НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ "ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА" ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 268 ОТ 30 ДЕКЕМВРИ 1992 Г. ЗА ПРЕОБРАЗУВАНЕ НА СПЕЦИАЛИЗИРАНИ ЗВЕНА КЪМ ГЛАВНОТО УПРАВЛЕНИЕ НА АРХИВИТЕ ПРИ МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 268 ОТ 6 АВГУСТ 2021 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ ТРАНСФЕРИ ЗА 2021 Г. ЗА ФИНАНСОВО ОСИГУРЯВАНЕ НА ДЕЙНОСТИ ПО НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА "ОПТИМИЗИРАНЕ НА ВЪТРЕШНАТА СТРУКТУРА НА ПЕРСОНАЛА", ОДОБРЕНА С РЕШЕНИЕ № 188 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2021 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА НАЦИОНАЛНИ ПРОГРАМИ ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 268 ОТ 7 ДЕКЕМВРИ 1998 Г. ЗА СТРУКТУРНИ ПРОМЕНИ В СИСТЕМАТА НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 268 ОТ 7 ДЕКЕМВРИ 2017 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ВЪТРЕШНОКОМПЕНСИРАНИ ПРОМЕНИ НА УТВЪРДЕНИТЕ РАЗХОДИ ПО ОБЛАСТИ НА ПОЛИТИКИ/БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ ЗА 2017 Г. ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 269 ОТ 12 ДЕКЕМВРИ 2005 Г. ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА СРЕДСТВА ЗА СТРУКТУРНИ РЕФОРМИ ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ОТБРАНАТА ЗА 2005 Г. ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 269 ОТ 13 НОЕМВРИ 2009 Г. ЗА ЗАКРИВАНЕ НА ТЕХНИЧЕСКИЯ КОЛЕЖ "ДЖОН АТАНАСОВ" - ПЛОВДИВ, В СТРУКТУРАТА НА ТЕХНИЧЕСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ - СОФИЯ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 269 ОТ 17 НОЕМВРИ 2003 Г. ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ СРЕДСТВА ОТ РЕПУБЛИКАНСКИЯ БЮДЖЕТ ЗА 2003 Г. ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА КУЛТУРАТА ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 269 ОТ 2 ОКТОМВРИ 2015 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ ЗА 2015 Г. ПО БЮДЖЕТА НА ДЪРЖАВЕН ФОНД "ЗЕМЕДЕЛИЕ" ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА РАЗХОДИ ЗА ДАНЪК ВЪРХУ ДОБАВЕНАТА СТОЙНОСТ ПО ОДОБРЕНИ ЗА ПОДПОМАГАНЕ ПРОЕКТИ НА ОБЩИНИ ПО ПРОГРАМАТА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ ПРЕЗ 2007 - 2013 Г., ПО ОПЕРАТИВНАТА ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕКТОР "РИБАРСТВО" ПРЕЗ 2007 - 2013 Г. (ЗАГЛ. ИЗМ. - ДВ, БР. 98 ОТ 2015 Г., В СИЛА ОТ 09.12.2015 Г.) ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 269 ОТ 26 НОЕМВРИ 2002 Г. ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ СРЕДСТВА ОТ ЦЕНТРАЛНИЯ БЮДЖЕТ ЗА 2002 Г. ПО БЮДЖЕТИТЕ НА ОБЩИНИТЕ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 269 ОТ 26 ОКТОМВРИ 2012 Г. ЗА СЪЗДАВАНЕ НА ЛИКВИДАЦИОННА КОМИСИЯ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ ЛИКВИДАЦИЯТА НА ЗАКРИТИЯ ФОНД "ТЮТЮН" ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 269 ОТ 27 ОКТОМВРИ 2016 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛЕН ТРАНСФЕР ПО БЮДЖЕТА НА ДЪРЖАВНОТО ОБЩЕСТВЕНО ОСИГУРЯВАНЕ ЗА 2016 Г. ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 269 ОТ 29 НОЕМВРИ 2018 Г. ЗА СТРУКТУРНИ ПРОМЕНИ В СИСТЕМАТА НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 269 ОТ 4 ОКТОМВРИ 2004 Г. ЗА РАЗРЕШАВАНЕ НА БЮДЖЕТНИ КРЕДИТИ ЗА СМЕТКА НА ДЪРЖАВНИ ИНВЕСТИЦИОННИ ЗАЕМИ ЗА ДРУГИ ЦЕЛИ ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ГОРИТЕ ЗА 2004 Г. ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 269 ОТ 6 АВГУСТ 2021 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ СРЕДСТВА ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО ЗА 2021 Г. ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 269 ОТ 7 ДЕКЕМВРИ 2017 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ/ТРАНСФЕРИ ЗА 2017 Г. ЗА ИЗПЛАЩАНЕ НА СТИПЕНДИИ И ЕДНОКРАТНО ФИНАНСОВО ПОДПОМАГАНЕ ПО ПРОГРАМАТА НА МЕРКИТЕ ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕЦА С ИЗЯВЕНИ ДАРБИ ОТ ДЪРЖАВНИ И ОБЩИНСКИ УЧИЛИЩА ПРЕЗ 2017 Г., ПРИЕТА С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 46 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2017 Г. (ДВ, БР. 22 ОТ 2017 Г.) ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 27 ОТ 1 ФЕВРУАРИ 1995 Г. ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА МИНИМАЛНИ ИЗКУПНИ ЦЕНИ НА ТЮТЮНА - РЕКОЛТА 1995 Г. ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 27 ОТ 11 ФЕВРУАРИ 2016 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ЗА 2016 Г. ЗА ИЗПЛАЩАНЕ НА ДЪРЖАВНА ПАРИЧНА НАГРАДА ЗА ОСОБЕНИ ЗАСЛУГИ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 27 ОТ 15 ФЕВРУАРИ 1999 Г. ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА МИНИМАЛНИТЕ ИЗКУПНИ ЦЕНИ НА ТЮТЮН - РЕКОЛТА 1999 Г. ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 27 ОТ 7 ФЕВРУАРИ 2013 Г. ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ БЮДЖЕТНИ КРЕДИТИ ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ ЗА 2013 Г. (ЗАГЛ. ИЗМ. - ДВ, БР. 103 ОТ 2013 Г., В СИЛА ОТ 29.11.2013 Г.) ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 270 ОТ 19 НОЕМВРИ 2003 Г. ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА СРЕДСТВА ОТ РЕПУБЛИКАНСКИЯ БЮДЖЕТ ЗА 2003 Г. ЗА ПОКРИВАНЕ НЕДОСТИГА НА СРЕДСТВА ЗА ДОПЪЛВАНЕ НОРМАТИВА ЗА ТЕКУЩА ИЗДРЪЖКА ЗА ДЕЛЕГИРАНИТЕ "ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ" ЗА 2003 Г. И ЗА СПЕЦИАЛИЗИРАНИТЕ ... ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 270 ОТ 24 ОКТОМВРИ 2019 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ ЗА 2019 Г. ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 270 ОТ 26 НОЕМВРИ 2002 Г. ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ СРЕДСТВА ОТ ЦЕНТРАЛНИЯ БЮДЖЕТ ЗА 2002 Г. ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 270 ОТ 29 НОЕМВРИ 2013 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ БЮДЖЕТНИ СРЕДСТВА ПО БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА ДЕВИН ЗА 2013 Г. ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 270 ОТ 4 НОЕМВРИ 2008 Г. ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА СРЕДСТВА ОТ РЕПУБЛИКАНСКИЯ БЮДЖЕТ ЗА ЗАКУПУВАНЕ НА АКЦИИ ОТ ДЪРЖАВАТА ВЪВ ВРЪЗКА С УВЕЛИЧЕНИЕТО НА КАПИТАЛА НА ТЪРГОВСКО ДРУЖЕСТВО И ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНА СУБСИДИЯ ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕ... ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 270 ОТ 4 СЕПТЕМВРИ 2014 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛЕН ТРАНСФЕР ЗА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА КРЕСНА ЗА 2014 Г. ЗА ПРЕМЕСТВАНЕТО НА ПАМЕТНИКА НА ЦАР САМУИЛ В ГР. КРЕСНА ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 270 ОТ 5 ДЕКЕМВРИ 2018 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ ЗА 2018 Г. ПО БЮДЖЕТА НА ДЪРЖАВЕН ФОНД "ЗЕМЕДЕЛИЕ" ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА СРЕДСТВА ПО ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА МЕРКИТЕ, СВЪРЗАНИ С НАЦИОНАЛНИТЕ ДОПЛАЩАНИЯ И С ДЪРЖАВНИТЕ ПОМОЩИ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 271 ОТ 15 ДЕКЕМВРИ 2000 Г. ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ ОТ РЕПУБЛИКАНСКИЯ БЮДЖЕТ ЗА ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ НА УЧАЩИТЕ СЕ ВЪВ ВИСШИТЕ УЧИЛИЩА ЗА 2000 Г. ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 271 ОТ 19 НОЕМВРИ 2010 Г. ЗА ПРЕНАСОЧВАНЕ НА НЕУСВОЕНИТЕ СРЕДСТВА ЗА ЕКОЛОГИЧНИТЕ ОБЕКТИ ПО ПРИЛОЖЕНИЕ № 7 КЪМ ЧЛ. 12, АЛ. 1 ОТ ЗАКОНА ЗА ДЪРЖАВНИЯ БЮДЖЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА 2010 Г. ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 271 ОТ 24 ОКТОМВРИ 2019 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА ЗА 2019 Г. ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 271 ОТ 26 НОЕМВРИ 2002 Г. ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ СРЕДСТВА ОТ ЦЕНТРАЛНИЯ БЮДЖЕТ ЗА 2002 Г. ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ФИНАНСИТЕ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 271 ОТ 27 ОКТОМВРИ 2016 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА КУЛТУРАТА ЗА 2016 Г. ЗА ИЗПЛАЩАНЕ НА ДЪРЖАВНИ ПАРИЧНИ НАГРАДИ ЗА ОСОБЕНИ ЗАСЛУГИ КЪМ БЪЛГАРСКАТА ДЪРЖАВА И НАЦИЯТА ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 271 ОТ 29 НОЕМВРИ 2001 Г. ЗА ЕДНОКРАТНО ИЗПЛАЩАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНА СУМА КЪМ ПЕНСИИТЕ ЗА ДЕКЕМВРИ 2001 Г. ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 271 ОТ 3 ОКТОМВРИ 2006 Г. ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА РЕЗЕРВА НА ВЪОРЪЖЕНИТЕ СИЛИ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ, ПРЕДНАЗНАЧЕН ЗА КОМПЛЕКТУВАНЕ НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ (ЗАГЛ. ИЗМ. - ДВ, БР. 24 ОТ 2013 Г.) ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 271 ОТ 30 СЕПТЕМВРИ 2020 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ/ТРАНСФЕРИ ЗА 2020 Г. ЗА ИЗПЛАЩАНЕ НА СТИПЕНДИИ ПО ПРОГРАМАТА НА МЕРКИТЕ ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕЦА С ИЗЯВЕНИ ДАРБИ ОТ ДЪРЖАВНИ, ОБЩИНСКИ И ЧАСТНИ УЧИЛИЩА ПРЕЗ 2020 Г., ПРИЕТА С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 50 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2020 Г. (ДВ, БР. 30 ОТ 2020 Г.) ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 271 ОТ 4 СЕПТЕМВРИ 2014 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ ТРАНСФЕРИ ЗА ИЗПЛАЩАНЕ НА СТИПЕНДИИ ПО ПРОГРАМАТА НА МЕРКИТЕ ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕЦА С ИЗЯВЕНИ ДАРБИ ОТ ДЪРЖАВНИ И ОБЩИНСКИ УЧИЛИЩА ПРЕЗ 2014 Г. ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 271 ОТ 6 ДЕКЕМВРИ 2018 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ВЪТРЕШНОКОМПЕНСИРАНИ ПРОМЕНИ НА УТВЪРДЕНИТЕ РАЗХОДИ ПО ОБЛАСТИ НА ПОЛИТИКИ/БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО ЗА 2018 Г. ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 271 ОТ 6 ОКТОМВРИ 2015 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ ПЛАЩАНИЯ ОТ ЦЕНТРАЛНИЯ БЮДЖЕТ ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ТРАНСПОРТА, ИНФОРМАЦИОННИТЕ ТЕХНОЛОГИИ И СЪОБЩЕНИЯТА ЗА 2015 Г. ЗА ПРИКЛЮЧВАНЕТО НА ИНВЕСТИЦИОННИ ПРОЕКТИ НА НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ "ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА" ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА "ТРАНСПОРТ" 2007 - 2013 Г. ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 271 ОТ 7 ОКТОМВРИ 2004 Г. ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ СРЕДСТВА ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА ЗА 2004 Г. ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 272 ОТ 19 НОЕМВРИ 2003 Г. ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ СРЕДСТВА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОГРАМИ ЗА ОТСТРАНЯВАНЕ НА МИНАЛИ ЕКОЛОГИЧНИ ЩЕТИ, СЪОТВЕТСТВАЩИ НА УСЛОВИЯТА НА ДОГОВОРА ЗА ЗАЕМ (СТРУКТУРЕН ЗАЕМ ЗА ПОДКРЕПА НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ПРИВ... ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 272 ОТ 19 НОЕМВРИ 2010 Г. ЗА ЗАКРИВАНЕ НА ЗАДГРАНИЧНИ ПРЕДСТАВИТЕЛСТВА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 272 ОТ 25 ОКТОМВРИ 2019 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ ТРАНСФЕРИ ПО БЮДЖЕТИТЕ НА ОБЩИНИТЕ ЗА 2019 Г. ЗА ФИНАНСОВО ОСИГУРЯВАНЕ НА ДЕЙНОСТИ ПО НАЦИОНАЛНИТЕ ПРОГРАМИ "ЗАЕДНО В ГРИЖАТА ЗА УЧЕНИКА", "ИНФОРМАЦИОННИ И КОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ (ИКТ) В СИСТЕМАТА НА ПРЕДУЧИЛИЩНОТО И УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ" И "ИНОВАЦИИ В ДЕЙСТВИЕ", ОДОБРЕНИ С РЕШЕНИЕ № 172 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2019 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА НАЦИОНАЛНИ ПРОГРАМИ ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 272 ОТ 27 ОКТОМВРИ 2016 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ВЪНШНИТЕ РАБОТИ ЗА 2016 Г. ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 272 ОТ 28 НОЕМВРИ 2002 Г. ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ЦЕЛЕВИ СРЕДСТВА ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА БАЛКАНСКИЯ ПОЛИТИЧЕСКИ КЛУБ ЗА УЧАСТИЕ В ОРГАНИЗИРАНЕТО НА МЕЖДУНАРОДНАТА КОНФЕРЕНЦИЯ "ЕВРОПЕЙСКИТЕ ПЕРСПЕКТИВИ НА БАЛКАНСКИТЕ СТРАНИ", АТИНА, 29 НОЕМВРИ - 1... ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 272 ОТ 4 СЕПТЕМВРИ 2014 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ВЪНШНИТЕ РАБОТИ ЗА 2014 Г. ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 272 ОТ 6 АВГУСТ 2021 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА ЗА 2021 Г. ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА ТЕХНИКА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБУЧЕНИЕ В ЕЛЕКТРОННА СРЕДА В ДЪРЖАВНИ И ОБЩИНСКИ ОБРАЗОВАТЕЛНИ ИНСТИТУЦИИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 272 ОТ 6 ДЕКЕМВРИ 2018 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА КУЛТУРАТА ЗА 2018 Г. ЗА ИЗПЛАЩАНЕ НА МИНИМАЛНИ ДИФЕРЕНЦИРАНИ РАЗМЕРИ НА ПАРИЧНИТЕ СРЕДСТВА ЗА ФИЗИЧЕСКО ВЪЗПИТАНИЕ И СПОРТ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 272 ОТ 6 ОКТОМВРИ 2006 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ БЮДЖЕТНИ КРЕДИТИ ПО ЦЕНТРАЛНИЯ БЮДЖЕТ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ЦЕЛЕВИ ТРАНСФЕР ПО БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА ПЛОВДИВ ЗА 2006 Г. ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА ПРОЕКТ "ЛИКВИДИРАНЕ НА НЕРЕГЛАМЕНТИРАНИТЕ СМЕТИЩА... ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 272 ОТ 7 НОЕМВРИ 2008 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ БЮДЖЕТНИ КРЕДИТИ ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ИЗВЪНРЕДНИТЕ СИТУАЦИИ ЗА 2008 Г. ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 272 ОТ 8 ДЕКЕМВРИ 2017 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛЕН ТРАНСФЕР ПО БЮДЖЕТА НА ДЪРЖАВНОТО ОБЩЕСТВЕНО ОСИГУРЯВАНЕ ЗА 2017 Г. ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 272 ОТ 8 ОКТОМВРИ 2004 Г. ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ СРЕДСТВА ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 272 ОТ 8 ОКТОМВРИ 2015 Г. ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ВТОРОСТЕПЕННИТЕ РАЗПОРЕДИТЕЛИ С БЮДЖЕТ КЪМ НАЦИОНАЛНИЯ СТАТИСТИЧЕСКИ ИНСТИТУТ И ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ПРОМЕНИ НА УТВЪРДЕНИТЕ РАЗХОДИ ЗА ПЕРСОНАЛ ПО БЮДЖЕТА НА НАЦИОНАЛНИЯ СТАТИСТИЧЕСКИ ИНСТИТУТ ЗА 2015 Г. ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 273 ОТ 11 НОЕМВРИ 2008 Г. ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА СРЕДСТВА ОТ ЦЕНТРАЛНИЯ БЮДЖЕТ ЗА 2008 Г. ЗА ИЗДРЪЖКА НА КОМИСИЯТА ЗА ПУБЛИЧЕН НАДЗОР НАД РЕГИСТРИРАНИТЕ ОДИТОРИ ЗА 2008 Г. ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 273 ОТ 17 НОЕМВРИ 1994 Г. ЗА СЪЗДАВАНЕ НА МЕЖДУВЕДОМСТВЕНА КОМИСИЯ ПО ФРАНКОФОНИЯ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 273 ОТ 24 ЮНИ 1997 Г. ЗА ФИНАНСИРАНЕ УЧАСТИЕТО НА ВОЕННИ КОНТИНГЕНТИ ОТ РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ В ОПЕРАЦИЯТА НА МНОГОНАЦИОНАЛНИТЕ СИЛИ ЗА СТАБИЛИЗИРАНЕ В БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА И В ОПЕРАЦИЯТА НА МЕЖДУНАРОДНИТЕ СИЛИ ЗА СИГУРНОСТ В КОСОВО ПО МАНД... ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 273 ОТ 27 ОКТОМВРИ 2016 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ВЪТРЕШНОКОМПЕНСИРАНИ ПРОМЕНИ НА УТВЪРДЕНИТЕ РАЗХОДИ ПО ОБЛАСТИ НА ПОЛИТИКИ/БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ПРАВОСЪДИЕТО ЗА 2016 Г. ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 273 ОТ 4 СЕПТЕМВРИ 2014 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ПРАВОСЪДИЕТО ЗА 2014 Г. ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 273 ОТ 5 ДЕКЕМВРИ 2013 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ЦЕЛЕВА СУБСИДИЯ ЗА КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА НЕДЕЛИНО ЗА 2013 Г. ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 273 ОТ 6 ДЕКЕМВРИ 2018 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ВЪТРЕШНОКОМПЕНСИРАНИ ПРОМЕНИ НА УТВЪРДЕНИТЕ РАЗХОДИ ПО ОБЛАСТИ НА ПОЛИТИКИ/БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ ЗА 2018 Г. ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 273 ОТ 8 ДЕКЕМВРИ 2017 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА КУЛТУРАТА ЗА 2017 Г. ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 273 ОТ 8 ОКТОМВРИ 2004 Г. ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ СРЕДСТВА ОТ ЦЕНТРАЛНИЯ БЮДЖЕТ ЗА 2004 Г. ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ВЪВ ВРЪЗКА СЪС СПАСИТЕЛНИТЕ ОПЕРАЦИИ, ПРОВЕДЕНИ ОТ ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ "ГРАЖДАНСКА ЗАЩИТА" В РЕПУБЛИКА ТУРЦ... ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 274 ОТ 12 ОКТОМВРИ 2015 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ/ТРАНСФЕРИ ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ОТБРАНАТА ЗА 2015 Г. ЗА ИЗПЛАЩАНЕ НА МИНИМАЛНИ ДИФЕРЕНЦИРАНИ РАЗМЕРИ НА ПАРИЧНИТЕ СРЕДСТВА ЗА ФИЗИЧЕСКО ВЪЗПИТАНИЕ И СПОРТ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 274 ОТ 19 ДЕКЕМВРИ 2000 Г. ЗА УЧАСТИЕ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ В МЕЖДУНАРОДНИЯ ФОНД НА ДУНАВСКАТА КОМИСИЯ ЗА РАЗЧИСТВАНЕ НА ФАРВАТЕРА НА РЕКА ДУНАВ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 274 ОТ 24 НОЕМВРИ 2003 Г. ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ ОТ РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ НА РЕЗОЛЮЦИЯ № 1478 (2003) НА СЪВЕТА ЗА СИГУРНОСТ НА ООН ОТ 6 МАЙ 2003 Г., СЪДЪРЖАЩА И ДОРАЗВИВАЩА РАЗПОРЕДБИ НА ПРИЕТИТЕ ДОСЕГА РЕЗОЛЮЦИИ № 1132 (1997), 1171 (1998), 1306 (2... ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 274 ОТ 26 НОЕМВРИ 2010 Г. ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ СРЕДСТВА ОТ ЦЕНТРАЛНИЯ БЮДЖЕТ ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ОТБРАНАТА ЗА 2010 Г. ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 274 ОТ 4 ДЕКЕМВРИ 2001 Г. ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ ОТ РЕПУБЛИКАНСКИЯ БЮДЖЕТ ЗА 2001 Г. ЗА ФИНАНСОВО ПОДПОМАГАНЕ НА ОБЩИНИТЕ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 274 ОТ 4 СЕПТЕМВРИ 2014 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ ЗА 2014 Г. ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 274 ОТ 8 ДЕКЕМВРИ 2017 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ЗА 2017 Г. ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 275 ОТ 1 НОЕМВРИ 2019 Г. ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА РАЗМЕРА НА ЛИНИЯТА НА БЕДНОСТ ЗА СТРАНАТА ЗА 2020 Г. ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 275 ОТ 16 ДЕКЕМВРИ 2005 Г. ЗА РАЗРЕШАВАНЕ НА БЮДЖЕТНИ КРЕДИТИ ЗА СМЕТКА НА ДЪРЖАВНИ ИНВЕСТИЦИОННИ ЗАЕМИ ЗА ДРУГИ ЦЕЛИ ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО ЗА 2005 Г.