За проекта Контакти
Наредби
НАРЕДБА ЗА АВАРИЙНО ПЛАНИРАНЕ И АВАРИЙНА ГОТОВНОСТ ПРИ ЯДРЕНА И РАДИАЦИОННА АВАРИЯ НАРЕДБА ЗА АДМИНИСТРАТИВНИЯ РЕГИСТЪР НАРЕДБА ЗА АДМИНИСТРАТИВНОТО ОБСЛУЖВАНЕ (ЗАГЛ. ИЗМ. - ДВ, БР. 47 ОТ 2008 Г., В СИЛА ОТ 01.06.2008 Г.) НАРЕДБА ЗА АДМИНИСТРИРАНЕ НА НЕРЕДНОСТИ ПО ЕВРОПЕЙСКИТЕ СТРУКТУРНИ И ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ НАРЕДБА ЗА АНАЛИЗИТЕ НА ПРАВНОТО СЪСТОЯНИЕ И ПРИВАТИЗАЦИОННИТЕ ОЦЕНКИ (ЗАГЛ. ИЗМ. - ДВ, БР. 52 ОТ 2012 Г., В СИЛА ОТ 10.07.2012 Г.) НАРЕДБА ЗА АНТИДОПИНГОВАТА ДЕЙНОСТ НАРЕДБА ЗА БАЗИСНИТЕ ЦЕНИ НА ТРАЙНИТЕ НАСАЖДЕНИЯ (ЗАГЛ. ИЗМ. - ДВ, БР. 107 ОТ 2000 Г.) НАРЕДБА ЗА БАТЕРИИ И АКУМУЛАТОРИ И ЗА НЕГОДНИ ЗА УПОТРЕБА БАТЕРИИ И АКУМУЛАТОРИ НАРЕДБА ЗА БЕЗОПАСНАТА ЕКСПЛОАТАЦИЯ И ТЕХНИЧЕСКИЯ НАДЗОР НА АСАНСЬОРИ НАРЕДБА ЗА БЕЗОПАСНАТА ЕКСПЛОАТАЦИЯ И ТЕХНИЧЕСКИЯ НАДЗОР НА ВЪЖЕНИ ЛИНИИ НАРЕДБА ЗА БЕЗОПАСНАТА ЕКСПЛОАТАЦИЯ И ТЕХНИЧЕСКИЯ НАДЗОР НА ПОВДИГАТЕЛНИ СЪОРЪЖЕНИЯ НАРЕДБА ЗА БЕЗОПАСНОСТ ПРИ ИЗВЕЖДАНЕ ОТ ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА ЯДРЕНИ СЪОРЪЖЕНИЯ НАРЕДБА ЗА БЕЗОПАСНОСТ ПРИ УПРАВЛЕНИЕ НА РАДИОАКТИВНИТЕ ОТПАДЪЦИ НАРЕДБА ЗА БЕЗПЛАТНОТО РАБОТНО И УНИФОРМЕНО ОБЛЕКЛО НАРЕДБА ЗА ВЗАИМОДЕЙСТВИЕТО МЕЖДУ РЕГИСТЪР БУЛСТАТ И ДРУГИ НАЦИОНАЛНИ И ВЕДОМСТВЕНИ РЕГИСТРИ И ИНФОРМАЦИОННИ СИСТЕМИ НАРЕДБА ЗА ВИДА И ИЗИСКВАНИЯТА ЗА СЪЗДАВАНЕТО И СЪХРАНЯВАНЕТО НА ЕЛЕКТРОННИ ДОКУМЕНТИ В ТРУДОВОТО ДОСИЕ НА РАБОТНИКА ИЛИ СЛУЖИТЕЛЯ НАРЕДБА ЗА ВИДА, РАЗМЕРА И РЕДА ЗА НАЛАГАНЕ НА САНКЦИИ ПРИ УВРЕЖДАНЕ ИЛИ ПРИ ЗАМЪРСЯВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА НАД ДОПУСТИМИТЕ НОРМИ И/ИЛИ ПРИ НЕСПАЗВАНЕ НА ОПРЕДЕЛЕНИТЕ ЕМИСИОННИ НОРМИ И ОГРАНИЧЕНИЯ НАРЕДБА ЗА ВОДЕНЕ НА ЕЛЕКТРОНЕН РЕГИСТЪР НА ЕЛЕКТРОННИТЕ АДРЕСИ НА ЮРИДИЧЕСКИТЕ ЛИЦА, КОИТО НЕ ЖЕЛАЯТ ДА ПОЛУЧАВАТ НЕПОИСКАНИ ТЪРГОВСКИ СЪОБЩЕНИЯ НАРЕДБА ЗА ВОДЕНЕ НА РЕГИСТЪРА ЗА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ НАРЕДБА ЗА ВОДЕНЕТО И СЪХРАНЯВАНЕТО НА РЕГИСТРИТЕ ОТ ДЪРЖАВНАТА КОМИСИЯ ПО СТОКОВИТЕ БОРСИ И ТЪРЖИЩАТА НАРЕДБА ЗА ВОДЕНЕТО И СЪХРАНЯВАНЕТО НА РЕГИСТРИТЕ ОТ ДЪРЖАВНАТА КОМИСИЯ ПО ЦЕННИТЕ КНИЖА И ЗА ПОДЛЕЖАЩИТЕ НА ВПИСВАНЕ ОБСТОЯТЕЛСТВА НАРЕДБА ЗА ВОДЕНЕТО И СЪХРАНЯВАНЕТО НА РЕГИСТЪРА НА ПРИВАТИЗАЦИОННИТЕ ФОНДОВЕ ОТ КОМИСИЯТА ПО ЦЕННИТЕ КНИЖА И ФОНДОВИТЕ БОРСИ И ЗА ПОДЛЕЖАЩИТЕ НА ВПИСВАНЕ ОБСТОЯТЕЛСТВА НАРЕДБА ЗА ВОДНОСПАСИТЕЛНАТА ДЕЙНОСТ И ОБЕЗОПАСЯВАНЕТО НА ВОДНИТЕ ПЛОЩИ НАРЕДБА ЗА ВОЕННИЯ ОТЧЕТ НА БЪЛГАРСКИ ГРАЖДАНИ И ТЕХНИКА ЗА МИРНО И ВОЕННО ВРЕМЕ НАРЕДБА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ И ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ЗАДЪЛЖЕНИЯТА ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИ ПРЕВОЗНИ УСЛУГИ В ЖЕЛЕЗОПЪТНИЯ ТРАНСПОРТ (ЗАГЛ. ИЗМ. - ДВ, БР. 100 ОТ 2006 Г.) НАРЕДБА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ ИЗВЪРШВАНЕТО НА ДЕЙНОСТИ, СВЪРЗАНИ С ПОДГОТОВКАТА ЗА ПРИВАТИЗАЦИЯ ИЛИ СЪС СЛЕДПРИВАТИЗАЦИОННИЯ КОНТРОЛ, ВКЛЮЧИТЕЛНО ПРОЦЕСУАЛНО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО, ИЛИ НА ДЕЙНОСТИ, СВЪРЗАНИ С ФУНКЦИИТЕ ПО ЗАКОНА ЗА ПУБЛИЧНИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ (ЗАГЛ. ДОП. - ДВ, БР. 37 ОТ 2020 Г., В СИЛА ОТ 21.04.2020 Г.) НАРЕДБА ЗА ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯТА НА РЕЗЕРВИСТИТЕ ОТ МОБИЛИЗАЦИОННИЯ РЕЗЕРВ, ВЗЕЛИ УЧАСТИЕ В УЧЕБНО-МОБИЛИЗАЦИОННИ МЕРОПРИЯТИЯ НАРЕДБА ЗА ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯТА НА СОБСТВЕНИЦИТЕ НА ТЕХНИКА, ПОВИКАНА НА УЧЕБНО-МОБИЛИЗАЦИОННИ СБОРОВЕ НАРЕДБА ЗА ВЪНШНИТЕ ЕКСПЕРТИ ПРИ ПРЕДВАРИТЕЛЕН КОНТРОЛ НА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ НАРЕДБА ЗА ГЕОЛОГО-ТЕХНИЧЕСКАТА ДОКУМЕНТАЦИЯ НА ПРОУЧВАТЕЛНИТЕ И МИННОДОБИВНИТЕ ОБЕКТИ НАРЕДБА ЗА ГРАНИЧНИТЕ КОНТРОЛНО-ПРОПУСКАТЕЛНИ ПУНКТОВЕ НАРЕДБА ЗА ГРАНИЧНИТЕ МЕРКИ ЗА ЗАЩИТА НА ПРАВА ВЪРХУ ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ НАРЕДБА ЗА ДАННИТЕ, ПОДЛЕЖАЩИ НА ВПИСВАНЕ В ПУБЛИЧНИТЕ РЕГИСТРИ, ЗА ПРОЦЕСА НА ПРИВАТИЗАЦИЯ И СЛЕДПРИВАТИЗАЦИОНЕН КОНТРОЛ НАРЕДБА ЗА ДЕЙНОСТИТЕ И ЗАДАЧИТЕ ПО ОТБРАНИТЕЛНО-МОБИЛИЗАЦИОННА ПОДГОТОВКА И УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ТЯХНОТО ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НАРЕДБА ЗА ДЕЙНОСТТА НА ЗАЛОЖНИТЕ КЪЩИ НАРЕДБА ЗА ДЕЙНОСТТА НА ЦЕНТРАЛНИЯ ДЕПОЗИТАР ПО РЕГИСТРИРАНЕ НА ИЗДАВАНЕТО, СДЕЛКИТЕ И ПО ИЗВЪРШВАНЕ НА ПЛАЩАНИЯТА С КОМПЕНСАТОРНИ ИНСТРУМЕНТИ НАРЕДБА ЗА ДЕЙНОСТТА ПО ОРГАНИЗИРАНЕТО И ОСЪЩЕСТВЯВАНЕТО НА ЕЛЕКТРОННИТЕ КОМУНИКАЦИИ И КРИПТОГРАФСКАТА СИГУРНОСТ НА СЛУЖЕБНАТА КОРЕСПОНДЕНЦИЯ, ОБМЕНЯНА ПО ЕЛЕКТРОННИ КОМУНИКАЦИОННИ КАНАЛИ МЕЖДУ ОРГАНИЗАЦИОННИТЕ ЕДИНИЦИ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И ЗАДГРАНИЧНИТЕ Ѝ ПРЕДСТАВИТЕЛСТВА НАРЕДБА ЗА ДЕЙНОСТТА, НАБИРАНЕТО И РАЗХОДВАНЕТО НА СРЕДСТВАТА ПО ФОНД "ТЮТЮН" КЪМ МИНИСТЕРСТВОТО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО НАРЕДБА ЗА ДЕТСКИТЕ И УЧЕНИЧЕСКИТЕ ТУРИСТИЧЕСКИ ПЪТУВАНИЯ С ОБЩА ЦЕНА, ИНИЦИИРАНИ ОТ ИНСТИТУЦИИТЕ В СИСТЕМАТА НА ПРЕДУЧИЛИЩНОТО И УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ НАРЕДБА ЗА ДЛЪЖНОСТНИТЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ДЪРЖАВНИТЕ СЛУЖИТЕЛИ НАРЕДБА ЗА ДОГОВАРЯНЕ НА РАБОТНАТА ЗАПЛАТА НАРЕДБА ЗА ДОКУМЕНТИТЕ ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЪРЖАВНА СЛУЖБА НАРЕДБА ЗА ДОКУМЕНТИТЕ, НЕОБХОДИМИ ЗА ИЗДАВАНЕ НА ЛИЦЕНЗИ ПО ЗАКОНА ЗА ХАЗАРТА (ЗАГЛ. ИЗМ. - ДВ, БР. 105 ОТ 2013 Г., В СИЛА ОТ 06.12.2013 Г.) НАРЕДБА ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНИТЕ МЕРКИ, СВЪРЗАНИ С ПРИЛАГАНЕТО НА РЕГЛАМЕНТИ, ПРИЕТИ СЪГЛАСНО ЧЛ. 15 ОТ ДИРЕКТИВА 2009/125/ЕО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА ОТ 21 ОКТОМВРИ 2009 Г. ЗА СЪЗДАВАНЕ НА РАМКА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ИЗИСКВАНИЯТА ЗА ЕКОДИЗАЙН КЪМ ПРОДУКТИТЕ, СВЪРЗАНИ С ЕНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕТО НАРЕДБА ЗА ДОСТЪПА НА НОТАРИУСИТЕ ДО НАЦИОНАЛНАТА БАЗА ДАННИ "НАСЕЛЕНИЕ", ПОДДЪРЖАНА ОТ МИНИСТЕРСТВОТО НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО НАРЕДБА ЗА ДОСТЪПА НА НОТАРИУСИТЕ ДО НАЦИОНАЛНИЯ АВТОМАТИЗИРАН ИНФОРМАЦИОНЕН ФОНД ЗА БЪЛГАРСКИТЕ ЛИЧНИ ДОКУМЕНТИ - "НАЦИОНАЛЕН РЕГИСТЪР НА БЪЛГАРСКИТЕ ЛИЧНИ ДОКУМЕНТИ" НАРЕДБА ЗА ДЪЛГОСРОЧНИТЕ КОМАНДИРОВКИ В ЧУЖБИНА (ЗАГЛ. ИЗМ. - ДВ, БР. 44 ОТ 2001 Г., ИЗМ. - ДВ, БР. 43 ОТ 2005 Г.) НАРЕДБА ЗА ДЪРЖАВНИТЕ ИЗИСКВАНИЯ ЗА ОРГАНИЗИРАНЕ НА ДИСТАНЦИОННА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ ВЪВ ВИСШИТЕ УЧИЛИЩА НАРЕДБА ЗА ДЪРЖАВНИТЕ ИЗИСКВАНИЯ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ НА ОБРАЗОВАТЕЛНО-КВАЛИФИКАЦИОННА СТЕПЕН "БАКАЛАВЪР" В ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ "ВОЕННО ДЕЛО" ПО СПЕЦИАЛНОСТИТЕ ОТ РЕГУЛИРАНАТА ПРОФЕСИЯ "ОФИЦЕР ЗА ТАКТИЧЕСКО НИВО НА УПРАВЛЕНИЕ" НАРЕДБА ЗА ДЪРЖАВНИТЕ ИЗИСКВАНИЯ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ НА ОБРАЗОВАТЕЛНО-КВАЛИФИКАЦИОННА СТЕПЕН "БАКАЛАВЪР" ПО СПЕЦИАЛНОСТИ ОТ РЕГУЛИРАНАТА ПРОФЕСИЯ "ИНЖЕНЕР В ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРОЕКТИРАНЕ" НАРЕДБА ЗА ДЪРЖАВНИТЕ ИЗИСКВАНИЯ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ НА ОБРАЗОВАТЕЛНО-КВАЛИФИКАЦИОННА СТЕПЕН "МАГИСТЪР" В ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ "ВОЕННО ДЕЛО" ПО СПЕЦИАЛНОСТИТЕ ОТ РЕГУЛИРАНИТЕ ПРОФЕСИИ "ОФИЦЕР ЗА ОПЕРАТИВНО НИВО НА УПРАВЛЕНИЕ" И "ОФИЦЕР ЗА СТРАТЕГИЧЕСКО РЪКОВОДСТВО НА ОТБРАНАТА И ВЪОРЪЖЕНИТЕ СИЛИ" НАРЕДБА ЗА ДЪРЖАВНИТЕ ИЗИСКВАНИЯ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ НА ОБРАЗОВАТЕЛНО-КВАЛИФИКАЦИОННА СТЕПЕН "МАГИСТЪР" ПО СПЕЦИАЛНОСТИ ОТ РЕГУЛИРАНАТА ПРОФЕСИЯ "ИНЖЕНЕР В ГЕОДЕЗИЯТА, КАРТОГРАФИЯТА И КАДАСТЪРА" В ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ "АРХИТЕКТУРА, СТРОИТЕЛСТВО И ГЕОДЕЗИЯ" НАРЕДБА ЗА ДЪРЖАВНИТЕ ИЗИСКВАНИЯ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ НА ОБРАЗОВАТЕЛНО-КВАЛИФИКАЦИОННА СТЕПЕН "МАГИСТЪР" ПО СПЕЦИАЛНОСТИ ОТ РЕГУЛИРАНАТА ПРОФЕСИЯ "ИНЖЕНЕР В ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРОЕКТИРАНЕ" НАРЕДБА ЗА ДЪРЖАВНИТЕ ИЗИСКВАНИЯ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ НА ОБРАЗОВАТЕЛНО-КВАЛИФИКАЦИОННА СТЕПЕН "МАГИСТЪР" ПО СПЕЦИАЛНОСТТА "ВЕТЕРИНАРНА МЕДИЦИНА" НАРЕДБА ЗА ДЪРЖАВНИТЕ ИЗИСКВАНИЯ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ НА ОБРАЗОВАТЕЛНО-КВАЛИФИКАЦИОННИТЕ СТЕПЕНИ "БАКАЛАВЪР", "МАГИСТЪР" И "СПЕЦИАЛИСТ" НАРЕДБА ЗА ДЪРЖАВНИТЕ ИЗИСКВАНИЯ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ ПО СПЕЦИАЛНОСТ "ЕЛЕКТРООБЗАВЕЖДАНЕ НА КОРАБА" НА ОБРАЗОВАТЕЛНО-КВАЛИФИКАЦИОННА СТЕПЕН "БАКАЛАВЪР" НАРЕДБА ЗА ДЪРЖАВНИТЕ ИЗИСКВАНИЯ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ ПО СПЕЦИАЛНОСТ "ЕЛЕКТРООБЗАВЕЖДАНЕ НА КОРАБА" НА ОБРАЗОВАТЕЛНО-КВАЛИФИКАЦИОННА СТЕПЕН "МАГИСТЪР" СЛЕД ПРИДОБИТА ОБРАЗОВАТЕЛНО-КВАЛИФИКАЦИОННА СТЕПЕН "БАКАЛАВЪР" НАРЕДБА ЗА ДЪРЖАВНИТЕ ИЗИСКВАНИЯ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ ПО СПЕЦИАЛНОСТ "КОРАБНА РАДИОЕЛЕКТРОНИКА" НА ОБРАЗОВАТЕЛНО-КВАЛИФИКАЦИОННА СТЕПЕН "БАКАЛАВЪР" НАРЕДБА ЗА ДЪРЖАВНИТЕ ИЗИСКВАНИЯ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ ПО СПЕЦИАЛНОСТ "КОРАБНА РАДИОЕЛЕКТРОНИКА" НА ОБРАЗОВАТЕЛНО-КВАЛИФИКАЦИОННА СТЕПЕН "МАГИСТЪР" СЛЕД ПРИДОБИТА ОБРАЗОВАТЕЛНО-КВАЛИФИКАЦИОННА СТЕПЕН "БАКАЛАВЪР" НАРЕДБА ЗА ДЪРЖАВНИТЕ ИЗИСКВАНИЯ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ ПО СПЕЦИАЛНОСТ "КОРАБНИ МАШИНИ И МЕХАНИЗМИ" НА ОБРАЗОВАТЕЛНО-КВАЛИФИКАЦИОННА СТЕПЕН "БАКАЛАВЪР" НАРЕДБА ЗА ДЪРЖАВНИТЕ ИЗИСКВАНИЯ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ ПО СПЕЦИАЛНОСТ "КОРАБНИ МАШИНИ И МЕХАНИЗМИ" НА ОБРАЗОВАТЕЛНО-КВАЛИФИКАЦИОННА СТЕПЕН "МАГИСТЪР" СЛЕД ПРИДОБИТА ОБРАЗОВАТЕЛНО-КВАЛИФИКАЦИОННА СТЕПЕН "БАКАЛАВЪР" НАРЕДБА ЗА ДЪРЖАВНИТЕ ИЗИСКВАНИЯ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ ПО СПЕЦИАЛНОСТ "КОРАБОВОДЕНЕ" НА ОБРАЗОВАТЕЛНО-КВАЛИФИКАЦИОННА СТЕПЕН "БАКАЛАВЪР" НАРЕДБА ЗА ДЪРЖАВНИТЕ ИЗИСКВАНИЯ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ ПО СПЕЦИАЛНОСТ "КОРАБОВОДЕНЕ" НА ОБРАЗОВАТЕЛНО-КВАЛИФИКАЦИОННА СТЕПЕН "МАГИСТЪР" СЛЕД ПРИДОБИТА ОБРАЗОВАТЕЛНО-КВАЛИФИКАЦИОННА СТЕПЕН "БАКАЛАВЪР" НАРЕДБА ЗА ДЪРЖАВНИТЕ ИЗИСКВАНИЯ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ ПО СПЕЦИАЛНОСТТА "АРХИТЕКТУРА" НА ОБРАЗОВАТЕЛНО-КВАЛИФИКАЦИОННА СТЕПЕН "МАГИСТЪР" С ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ "АРХИТЕКТ" НАРЕДБА ЗА ДЪРЖАВНИТЕ ИЗИСКВАНИЯ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ "УЧИТЕЛ" НАРЕДБА ЗА ДЪРЖАВНИТЕ ИЗИСКВАНИЯ ЗА ПРИЕМАНЕ НА СТУДЕНТИ ВЪВ ВИСШИТЕ УЧИЛИЩА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ НАРЕДБА ЗА ДЪРЖАВНИТЕ ИЗИСКВАНИЯ ЗА ПРИЗНАВАНЕ НА ПРИДОБИТО ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ И ЗАВЪРШЕНИ ПЕРИОДИ НА ОБУЧЕНИЕ В ЧУЖДЕСТРАННИ ВИСШИ УЧИЛИЩА НАРЕДБА ЗА ДЪРЖАВНИТЕ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ СЪДЪРЖАНИЕТО НА ОСНОВНИТЕ ДОКУМЕНТИ, ИЗДАВАНИ ОТ ВИСШИТЕ УЧИЛИЩА НАРЕДБА ЗА ЕДИНЕН РЕГИСТЪР И КАДАСТЪР НА РАЗРЕШЕНИЯТА ЗА ТЪРСЕНЕ И/ИЛИ ПРОУЧВАНЕ НАРЕДБА ЗА ЕДИНИЦИТЕ ЗА ИЗМЕРВАНЕ, РАЗРЕШЕНИ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ НАРЕДБА ЗА ЕДИННАТА ИНФОРМАЦИОННА СИСТЕМА ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА ПРЕСТЪПНОСТТА НАРЕДБА ЗА ЕДИННИТЕ ДЪРЖАВНИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ ПО СПЕЦИАЛНОСТИТЕ "МЕДИЦИНА" И "ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА" ЗА ОБРАЗОВАТЕЛНО-КВАЛИФИКАЦИОННА СТЕПЕН "МАГИСТЪР" (ЗАГЛ. ИЗМ. - ДВ, БР. 95 ОТ 2005 Г., В СИЛА ОТ 01.01.2007 Г.) НАРЕДБА ЗА ЕДИННИТЕ ДЪРЖАВНИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ ПО СПЕЦИАЛНОСТИТЕ "МЕДИЦИНСКА СЕСТРА", "АКУШЕРКА" И "ЛЕКАРСКИ АСИСТЕНТ" ЗА ОБРАЗОВАТЕЛНО-КВАЛИФИКАЦИОННА СТЕПЕН "БАКАЛАВЪР" (ЗАГЛ. ИЗМ. И ДОП. - ДВ, БР. 32 ОТ 2016 Г.) НАРЕДБА ЗА ЕДИННИТЕ ДЪРЖАВНИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ ПО СПЕЦИАЛНОСТИТЕ ОТ ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ "ЗДРАВНИ ГРИЖИ" ЗА ОБРАЗОВАТЕЛНО-КВАЛИФИКАЦИОННА СТЕПЕН "ПРОФЕСИОНАЛЕН БАКАЛАВЪР ПО ..." НАРЕДБА ЗА ЕДИННИТЕ ДЪРЖАВНИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ ПО СПЕЦИАЛНОСТИТЕ ОТ ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ "ОРГАНИЗАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ НА ТАКТИЧЕСКИТЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ ОТ РОДОВЕТЕ И СПЕЦИАЛНИТЕ ВОЙСКИ" НА ОБРАЗОВАТЕЛНО-КВАЛИФИКАЦИОННА СТЕПЕН... НАРЕДБА ЗА ЕДИННИТЕ ДЪРЖАВНИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ ПО СПЕЦИАЛНОСТТА "ИНЖЕНЕРЕН ДИЗАЙН" ОТ ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ "ОБЩО ИНЖЕНЕРСТВО" НАРЕДБА ЗА ЕДИННИТЕ ДЪРЖАВНИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ ПО СПЕЦИАЛНОСТТА "КИНЕЗИТЕРАПИЯ" ЗА ОБРАЗОВАТЕЛНО-КВАЛИФИКАЦИОННИТЕ СТЕПЕНИ "БАКАЛАВЪР" И "МАГИСТЪР" ОТ ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ "ОБЩЕСТВЕНО ЗДРАВЕ" НАРЕДБА ЗА ЕДИННИТЕ ДЪРЖАВНИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ ПО СПЕЦИАЛНОСТТА "ПРАВО" И ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ "ЮРИСТ" ОТ 1996 Г. НАРЕДБА ЗА ЕДИННИТЕ ДЪРЖАВНИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ ПО СПЕЦИАЛНОСТТА "УПРАВЛЕНИЕ НА ЗДРАВНИТЕ ГРИЖИ" ЗА ОБРАЗОВАТЕЛНО-КВАЛИФИКАЦИОННИТЕ СТЕПЕНИ "МАГИСТЪР" И "БАКАЛАВЪР" ОТ ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ "ОБЩЕСТВЕНО ЗДРАВЕ" НАРЕДБА ЗА ЕДИННИТЕ ДЪРЖАВНИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ ПО СПЕЦИАЛНОСТТА "ФАРМАЦИЯ" ЗА ОБРАЗОВАТЕЛНО-КВАЛИФИКАЦИОННА СТЕПЕН "МАГИСТЪР" НАРЕДБА ЗА ЕЛЕКТРОННАТА ПЛАТФОРМА ЗА ПРОДАЖБА НА ИМОТИ - ЧАСТНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ, И НА ИМОТИ - СОБСТВЕНОСТ НА ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА С ПОВЕЧЕ ОТ 50 НА СТО ДЪРЖАВНО УЧАСТИЕ В КАПИТАЛА ИЛИ ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА, ЧИИТО ДЯЛОВЕ ИЛИ АКЦИИ СА СОБСТВЕНОСТ НА ТЪРГОВСКО ДРУЖЕСТВО С ПОВЕЧЕ ОТ 50 НА СТО ДЪРЖАВНО УЧАСТИЕ В КАПИТАЛА НАРЕДБА ЗА ЕЛЕМЕНТИТЕ НА ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕТО И ЗА ДОХОДИТЕ, ВЪРХУ КОИТО СЕ ПРАВЯТ ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ (ЗАГЛ. ИЗМ. - ДВ, БР. 1 ОТ 2007 Г., В СИЛА ОТ 01.01.2007 Г.) НАРЕДБА ЗА ЕНЕРГИЙНОТО ЕТИКЕТИРАНЕ НА ПРОДУКТИ, СВЪРЗАНИ С ЕНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕТО НАРЕДБА ЗА ЕТИКЕТИРАНЕ НА АЕРОЗОЛНИТЕ ФЛАКОНИ И ИЗИСКВАНИЯТА КЪМ ТЯХ НАРЕДБА ЗА ЕТИКЕТИРАНЕ НА ПРОДУКТИ ОТ КРИСТАЛНИ СТЪКЛА НАРЕДБА ЗА ЖИЛИЩНИТЕ НУЖДИ НА ДЛЪЖНИКА И ЧЛЕНОВЕТЕ НА НЕГОВОТО СЕМЕЙСТВОТО НАРЕДБА ЗА ЗАБРАНА НА ПУСКАНЕТО И ПРЕДЛАГАНЕТО НА ПАЗАРА НА СТОКИ, КОИТО СЪДЪРЖАТ ДИМЕТИЛФУМАРАТ НАРЕДБА ЗА ЗАДЪЛЖИТЕЛНАТА ИНФОРМАЦИЯ, ПРЕДОСТАВЯНА НА ЛИЦАТА, ЗАЯВИЛИ ИНТЕРЕС ЗА УЧАСТИЕ В ПРИВАТИЗАЦИЯТА ПО ЗАКОНА ЗА ПРИВАТИЗАЦИЯ И СЛЕДПРИВАТИЗАЦИОНЕН КОНТРОЛ, И ЗА ДОКУМЕНТИТЕ И СВЕДЕНИЯТА, ПРЕДСТАВЛЯВАЩИ СЛУЖЕБНА ТАЙНА НАРЕДБА ЗА ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ЗАСТРАХОВАНЕ НА РАБОТНИЦИТЕ И СЛУЖИТЕЛИТЕ ЗА РИСКА "ТРУДОВА ЗЛОПОЛУКА" НАРЕДБА ЗА ЗАДЪЛЖИТЕЛНОТО ЗАСТРАХОВАНЕ НА ЛИЦАТА, УПРАЖНЯВАЩИ МЕДИЦИНСКА ПРОФЕСИЯ НАРЕДБА ЗА ЗАПЛАТИТЕ НА СЛУЖИТЕЛИТЕ В ДЪРЖАВНАТА АДМИНИСТРАЦИЯ НАРЕДБА ЗА ЗАПЛАЩАНЕТО НА ПРАВНАТА ПОМОЩ НАРЕДБА ЗА ИЗГОТВЯНЕТО И ВОДЕНЕТО НА НАЦИОНАЛНИЯ БАЛАНС НА ЗАПАСИТЕ, РЕГИСТЪРА НА ОТКРИТИЯТА И СПЕЦИАЛИЗИРАНИЯ КАДАСТЪР НА НАХОДИЩАТА НА ПОДЗЕМНИ БОГАТСТВА НАРЕДБА ЗА ИЗГРАЖДАНЕ, ЕКСПЛОАТАЦИЯ И РАЗВИТИЕ НА НАЦИОНАЛНА АВТОМАТИЗИРАНА СИСТЕМА ЗА НЕПРЕКЪСНАТ КОНТРОЛ НА РАДИАЦИОННИЯ ГАМА-ФОН В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ НАРЕДБА ЗА ИЗДАВАНЕ НА СЕРТИФИКАТИ ЗА ПРОИЗХОД НА ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ, ПРОИЗВЕДЕНА ПО КОМБИНИРАН НАЧИН (ЗАГЛ. ИЗМ. - ДВ, БР. 10 ОТ 2009 Г.) НАРЕДБА ЗА ИЗИСКВАНИЯТА ЗА БЕЗОПАСНОСТ НА МАГНИТНИТЕ ДЕТСКИ ИГРАЧКИ НАРЕДБА ЗА ИЗИСКВАНИЯТА ЗА ЕТИКЕТИРАНЕ НА НЕХРАНИТЕЛНИ СТОКИ НАРЕДБА ЗА ИЗИСКВАНИЯТА ЗА ЕТИКЕТИРАНЕ НА НОВИ ПЪТНИЧЕСКИ АВТОМОБИЛИ И ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО РАЗХОДА НА ГОРИВО И НА ЕМИСИИТЕ НА ВЪГЛЕРОДЕН ДИОКСИД НАРЕДБА ЗА ИЗИСКВАНИЯТА ЗА КАЧЕСТВОТО НА ТВЪРДИТЕ ГОРИВА, ИЗПОЛЗВАНИ ЗА БИТОВО ОТОПЛЕНИЕ, УСЛОВИЯТА, РЕДА И НАЧИНА ЗА ТЕХНИЯ КОНТРОЛ НАРЕДБА ЗА ИЗИСКВАНИЯТА ЗА КАЧЕСТВОТО НА ТЕЧНИТЕ ГОРИВА, УСЛОВИЯТА, РЕДА И НАЧИНА ЗА ТЕХНИЯ КОНТРОЛ НАРЕДБА ЗА ИЗИСКВАНИЯТА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ФИНАНСОВО-ИКОНОМИЧЕСКИТЕ ЕЛЕМЕНТИ НА КОНЦЕСИЯТА НАРЕДБА ЗА ИЗИСКВАНИЯТА ЗА ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ НА АВАРИИ ПРИ ТЪРСЕНЕ И ПРОУЧВАНЕ ИЛИ ПРОУЧВАНЕ, ИЛИ ДОБИВ НА ПОДЗЕМНИ БОГАТСТВА - НЕФТ И ПРИРОДЕН ГАЗ, В ТЕРИТОРИАЛНОТО МОРЕ, КОНТИНЕНТАЛНИЯ ШЕЛФ И В ИЗКЛЮЧИТЕЛНАТА ИКОНОМИЧЕСКА ЗОНА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ В ЧЕРНО МОРЕ НАРЕДБА ЗА ИЗИСКВАНИЯТА ЗА ТРЕТИРАНЕ НА ИЗЛЕЗЛИ ОТ УПОТРЕБА ГУМИ НАРЕДБА ЗА ИЗИСКВАНИЯТА И КРИТЕРИИТЕ ЗА ВИК ОПЕРАТОРИТЕ И ЗА КВАЛИФИКАЦИЯТА НА ПЕРСОНАЛА ИМ НАРЕДБА ЗА ИЗИСКВАНИЯТА КЪМ БУТИЛИРАНИТЕ НАТУРАЛНИ МИНЕРАЛНИ, ИЗВОРНИ И ТРАПЕЗНИ ВОДИ, ПРЕДНАЗНАЧЕНИ ЗА ПИТЕЙНИ ЦЕЛИ НАРЕДБА ЗА ИЗИСКВАНИЯТА КЪМ БЪРЗО ЗАМРАЗЕНИТЕ ХРАНИ НАРЕДБА ЗА ИЗИСКВАНИЯТА КЪМ ДИЕТИЧНИТЕ ХРАНИ ЗА СПЕЦИАЛНИ МЕДИЦИНСКИ ЦЕЛИ НАРЕДБА ЗА ИЗИСКВАНИЯТА КЪМ ЕКСТРАКТИТЕ ОТ КАФЕ И ЦИКОРИЯ НАРЕДБА ЗА ИЗИСКВАНИЯТА КЪМ ЗАХАРИТЕ, ПРЕДНАЗНАЧЕНИ ЗА КОНСУМАЦИЯ ОТ ЧОВЕКА НАРЕДБА ЗА ИЗИСКВАНИЯТА КЪМ КАКАОТО И ШОКОЛАДОВИТЕ ПРОДУКТИ НАРЕДБА ЗА ИЗИСКВАНИЯТА КЪМ КАТЕГОРИЗИРАНИТЕ МЕСТА ЗА НАСТАНЯВАНЕ И ЗАВЕДЕНИЯ ЗА ХРАНЕНЕ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ, ЗА РЕДА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА КАТЕГОРИЯ, КАКТО И ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА РЕГИСТРИРАНЕ НА СТАИ ЗА ГОСТИ И АПАРТАМЕНТИ ЗА ГОСТИ НАРЕДБА ЗА ИЗИСКВАНИЯТА КЪМ НЯКОИ ЧАСТИЧНО ИЛИ НАПЪЛНО ДЕХИДРАТИРАНИ МЛЕКА, ПРЕДНАЗНАЧЕНИ ЗА КОНСУМАЦИЯ ОТ ЧОВЕКА НАРЕДБА ЗА ИЗИСКВАНИЯТА КЪМ ОБХВАТА И СЪДЪРЖАНИЕТО НА РАБОТНИТЕ ПРОЕКТИ ЗА ТЪРСЕНЕ И ПРОУЧВАНЕ ИЛИ ЗА ПРОУЧВАНЕ, ДОБИВ И ПЪРВИЧНА ПРЕРАБОТКА НА ПОДЗЕМНИ БОГАТСТВА, ЗА ЛИКВИДАЦИЯ И/ИЛИ КОНСЕРВАЦИЯ НА ГЕОЛОГОПРОУЧВАТЕЛНИТЕ И НА МИННОДОБИВНИТЕ ОБЕКТИ И ЗА РЕКУЛТИВАЦИЯ НА ЗАСЕГНАТИТЕ ЗЕМИ И ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ТЯХНОТО СЪГЛАСУВАНЕ НАРЕДБА ЗА ИЗИСКВАНИЯТА КЪМ ПЛОДОВИТЕ КОНФИТЮРИ, ЖЕЛЕТА, МАРМАЛАДИ, ЖЕЛЕ-МАРМАЛАДИ И ПОДСЛАДЕНО ПЮРЕ ОТ КЕСТЕНИ НАРЕДБА ЗА ИЗИСКВАНИЯТА КЪМ ПЧЕЛНИЯ МЕД, ПРЕДНАЗНАЧЕН ЗА КОНСУМАЦИЯ ОТ ЧОВЕКА НАРЕДБА ЗА ИЗИСКВАНИЯТА КЪМ РАЗРАБОТВАНЕТО И СЪДЪРЖАНИЕТО НА СТРАТЕГИЧЕСКИТЕ КАРТИ ЗА ШУМ И КЪМ ПЛАНОВЕТЕ ЗА ДЕЙСТВИЕ НАРЕДБА ЗА ИЗИСКВАНИЯТА КЪМ СКЛАДОВАТА БАЗА, ТРАНСПОРТИРАНЕТО И СЪХРАНЕНИЕТО НА ПРОДУКТИ ЗА РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА НАРЕДБА ЗА ИЗИСКВАНИЯТА КЪМ СОКОВЕТЕ ОТ ПЛОДОВЕ И НЯКОИ СХОДНИ ПРОДУКТИ, ПРЕДНАЗНАЧЕНИ ЗА КОНСУМАЦИЯ ОТ ЧОВЕКА (ЗАГЛ. ИЗМ. - ДВ, БР. 100 ОТ 2013 Г., В СИЛА ОТ 19.11.2013 Г.) НАРЕДБА ЗА ИЗИСКВАНИЯТА КЪМ СЪДЪРЖАНИЕТО НА ОБОСНОВКАТА НА ЦЕНАТА НА АКЦИИТЕ НА ПУБЛИЧНО ДРУЖЕСТВО, ВКЛЮЧИТЕЛНО КЪМ ПРИЛАГАНЕТО НА ОЦЕНЪЧНИ МЕТОДИ, В СЛУЧАИТЕ НА ПРЕОБРАЗУВАНЕ, ДОГОВОР ЗА СЪВМЕСТНО ПРЕДПРИЯТИЕ И ТЪРГОВО ПРЕДЛАГАНЕ НАРЕДБА ЗА ИЗИСКВАНИЯТА КЪМ СЪСТАВА И ХАРАКТЕРИСТИКИТЕ НА СОЛТА ЗА ХРАНИТЕЛНИ ЦЕЛИ НАРЕДБА ЗА ИЗИСКВАНИЯТА КЪМ ХРАНИТЕ ЗА НИСКОЕНЕРГИЙНИ ДИЕТИ ЗА НАМАЛЯВАНЕ НА ТЕЛЕСНОТО ТЕГЛО НАРЕДБА ЗА ИЗИСКВАНИЯТА КЪМ ХРАНИТЕ НА ЗЪРНЕНА ОСНОВА И КЪМ ДЕТСКИТЕ ХРАНИ, ПРЕДНАЗНАЧЕНИ ЗА КЪРМАЧЕТА И МАЛКИ ДЕЦА НАРЕДБА ЗА ИЗЛЕЗЛИТЕ ОТ УПОТРЕБА МОТОРНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА НАРЕДБА ЗА ИЗЛЯЗЛОТО ОТ УПОТРЕБА ЕЛЕКТРИЧЕСКО И ЕЛЕКТРОННО ОБОРУДВАНЕ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 4 ОТ 2017 Г. ЗА ПРИЛАГАНЕ НА МЯРКА 14 "ХУМАННО ОТНОШЕНИЕ КЪМ ЖИВОТНИТЕ" ОТ ПРОГРАМАТА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ ЗА ПЕРИОДА 2014 - 2020 Г. (ДВ, БР. 67 ОТ 2017 Г.) НАРЕДБА ЗА ИЗНОС И ВРЕМЕНЕН ИЗНОС НА ДВИЖИМИ ПАМЕТНИЦИ НА КУЛТУРАТА НАРЕДБА ЗА ИНВЕНТАРИЗАЦИЯТА И ПРОУЧВАНИЯТА НА ПЛОЩИ СЪС ЗАМЪРСЕНА ПОЧВА, НЕОБХОДИМИТЕ ВЪЗСТАНОВИТЕЛНИ МЕРКИ, КАКТО И ПОДДЪРЖАНЕТО НА РЕАЛИЗИРАНИТЕ ВЪЗСТАНОВИТЕЛНИ МЕРОПРИЯТИЯ НАРЕДБА ЗА КАТЕГОРИЗАЦИЯ НА ЖЕЛЕЗОПЪТНИТЕ ЛИНИИ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ, ВКЛЮЧЕНИ В ЖЕЛЕЗОПЪТНАТА ИНФРАСТРУКТУРА, И ЗАКРИВАНЕ НА ОТДЕЛНИ ЛИНИИ ИЛИ УЧАСТЪЦИ ОТ ЛИНИИ НАРЕДБА ЗА КАТЕГОРИЗИРАНЕ НА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ ЗЕМИ ПРИ ПРОМЯНА НА ТЯХНОТО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ НАРЕДБА ЗА КАТЕГОРИЗИРАНЕ НА ПЛАЖОВЕТЕ НАРЕДБА ЗА КАТЕГОРИЗИРАНЕ НА ТРУДА ПРИ ПЕНСИОНИРАНЕ НАРЕДБА ЗА КОМАНДИРОВКИТЕ В СТРАНАТА НАРЕДБА ЗА КОМАНДИРОВЪЧНИТЕ СРЕДСТВА ПРИ ЗАДГРАНИЧЕН МАНДАТ НАРЕДБА ЗА КОНТРОЛ НАД ВЪЗДУХОПЛАВАНЕТО ВЪВ ВЪЗДУШНОТО ПРОСТРАНСТВО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ПРИ ОХРАНА НА ВЪЗДУШНОТО ПРОСТРАНСТВО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ НАРЕДБА ЗА КОНТРОЛА И КООРДИНАЦИЯТА НА КОНТРОЛА ВЪРХУ ВИНАТА, СПИРТА, ДЕСТИЛАТИТЕ И СПИРТНИТЕ НАПИТКИ НАРЕДБА ЗА КОНЦЕСИИТЕ ЗА ДОБИВ НА МИНЕРАЛНА ВОДА НАРЕДБА ЗА КРИПТОГРАФСКАТА СИГУРНОСТ НА КЛАСИФИЦИРАНАТА ИНФОРМАЦИЯ НАРЕДБА ЗА КРИТЕРИИТЕ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА УНИВЕРСИТЕТСКИ БОЛНИЦИ НАРЕДБА ЗА КРИТЕРИИТЕ ЗА УСТОЙЧИВОСТ НА БИОГОРИВАТА И ТЕЧНИТЕ ГОРИВА ОТ БИОМАСА НАРЕДБА ЗА КРИТЕРИИТЕ И РЕДА ЗА ИЗБОР НА ЛЕЧЕБНИ ЗАВЕДЕНИЯ ЗА БОЛНИЧНА ПОМОЩ, С КОИТО НАЦИОНАЛНАТА ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА СКЛЮЧВА ДОГОВОРИ НАРЕДБА ЗА КРИТЕРИИТЕ И РЕДА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НАЛИЧИЕТО НА ОСНОВНИ ИНТЕРЕСИ В СЛУЧАИТЕ ПО ЧЛ. 13, АЛ. 1, Т. 13, БУКВИ "А", "Е" И "Ж" И ЧЛ. 149, АЛ. 1, Т. 2 ОТ ЗАКОНА ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ, КОИТО ТРЯБВА ДА БЪДАТ ЗАЩИТЕНИ ПРИ СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ИЛИ ПРИ ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРС ЗА ПРОЕКТ НАРЕДБА ЗА КРИТЕРИИТЕ И СТАНДАРТИТЕ ЗА СОЦИАЛНИ УСЛУГИ ЗА ДЕЦА НАРЕДБА ЗА МАРКИРОВКАТА ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ НАРЕДБА ЗА МАТЕРИАЛНОТО СТИМУЛИРАНЕ НА СЛУЖИТЕЛИТЕ В НАЦИОНАЛНИЯ СТАТИСТИЧЕСКИ ИНСТИТУТ НАРЕДБА ЗА МЕДИЦИНСКАТА ЕКСПЕРТИЗА НАРЕДБА ЗА МЕТОДИКИТЕ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕТО НА НАЦИОНАЛНАТА ЦЕЛ ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ И ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕТО НА ОБЩАТА КУМУЛАТИВНА ЦЕЛ, ВЪВЕЖДАНЕТО НА СХЕМА ЗА ЗАДЪЛЖЕНИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНИ СПЕСТЯВАНИЯ И РАЗПРЕДЕЛЯНЕТО НА ИНДИВИДУАЛНИТЕ ЦЕЛИ ЗА ЕНЕРГИЙНИ СПЕСТЯВАНИЯ МЕЖДУ ЗАДЪЛЖЕНИТЕ ЛИЦА НАРЕДБА ЗА МИНИМАЛНИТЕ ИЗИСКВАНИЯ ЗА МРЕЖОВА И ИНФОРМАЦИОННА СИГУРНОСТ НАРЕДБА ЗА МИНИМАЛНИТЕ ЛИКВИДНИ СРЕДСТВА НА ПРИВАТИЗАЦИОНЕН ФОНД НАРЕДБА ЗА МИНИМАЛНОТО СЪДЪРЖАНИЕ НА ПЪЛНОМОЩНО ЗА ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО НА АКЦИОНЕР В ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА ДРУЖЕСТВО, ЧИЙТО АКЦИИ СА БИЛИ ПРЕДМЕТ НА ПУБЛИЧНО ПРЕДЛАГАНЕ НАРЕДБА ЗА МОНИТОРИНГА, УПРАВЛЕНИЕТО И КОНТРОЛА НА КОНЦЕСИИТЕ НАРЕДБА ЗА МЯСТОТО И НАЧИНА НА НАНАСЯНЕ НА УНИКАЛНАТА ИДЕНТИФИКАЦИЯ НА ВЗРИВНИТЕ ВЕЩЕСТВА ЗА ГРАЖДАНСКИ ЦЕЛИ НАРЕДБА ЗА НАБИРАНЕ, РАЗХОДВАНЕ И КОНТРОЛ НА СРЕДСТВАТА ПО НАЦИОНАЛНИЯ ФОНД ЗА ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА (ЗАГЛ. ИЗМ. - ДВ, БР. 64 ОТ 2002 Г.) НАРЕДБА ЗА НАБИРАНЕ, РАЗХОДВАНЕ И ОТЧИТАНЕ НА СРЕДСТВАТА ПО ФОНД "РЕХАБИЛИТАЦИЯ И СОЦИАЛНА ИНТЕГРАЦИЯ" КЪМ МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ НАРЕДБА ЗА НАМАЛЯВАНЕ НА НАЦИОНАЛНИТЕ ЕМИСИИ НА ОПРЕДЕЛЕНИ АТМОСФЕРНИ ЗАМЪРСИТЕЛИ НАРЕДБА ЗА НАЦИОНАЛНИЯ ГЕОЛОЖКИ ФОНД (ЗАГЛ. ИЗМ. - ДВ, БР. 43 ОТ 2011 Г.) НАРЕДБА ЗА НАЦИОНАЛНИЯ ТУРИСТИЧЕСКИ РЕГИСТЪР И ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ВПИСВАНЕ В НАЦИОНАЛНИЯ РЕГИСТЪР НА ТУРИСТИЧЕСКИТЕ ЗАБЕЛЕЖИТЕЛНОСТИ, ФЕСТИВАЛИ И СЪБИТИЯ (ЗАГЛ. ИЗМ. - ДВ, БР. 12 ОТ 2021 Г.) НАРЕДБА ЗА НАЧИНА И РЕДА ЗА ОЦЕНКА НА АКТИВИТЕ НА ПЕНСИОННИТЕ ФОНДОВЕ И НА ПЕНСИОННООСИГУРИТЕЛНИТЕ ДРУЖЕСТВА НАРЕДБА ЗА НОРМИ ЗА ДОПУСТИМИ ЕМИСИИ НА СЕРЕН ДИОКСИД, АЗОТНИ ОКСИДИ И ПРАХ, ИЗПУСКАНИ В АТМОСФЕРАТА ОТ ГОЛЕМИ ГОРИВНИ ИНСТАЛАЦИИ НАРЕДБА ЗА НОРМИТЕ ЗА ВОДОПОТРЕБЛЕНИЕ НАРЕДБА ЗА ОБЕЗОПАСЯВАНЕТО И ИНФОРМАЦИОННАТА ОБЕЗПЕЧЕНОСТ НА СКИ ПИСТИТЕ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ ПРАВИЛАТА ЗА БЕЗОПАСНОСТ ВЪРХУ ТЕРИТОРИЯТА НА СКИ ПИСТИТЕ И СКИ ЗОНИТЕ И ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА НА РАБОТАТА НА СКИ ПАТРУЛИТЕ НАРЕДБА ЗА ОБМЕНА НА ДОКУМЕНТИ В АДМИНИСТРАЦИЯТА (ЗАГЛ. ИЗМ. - ДВ, БР. 5 ОТ 2017 Г., В СИЛА ОТ 01.03.2017 Г.) НАРЕДБА ЗА ОБРАЗУВАНЕ НА СРЕДСТВАТА ЗА РАБОТНА ЗАПЛАТА В ТЪРГОВСКИТЕ ДРУЖЕСТВА С НАД 50 НА СТО ДЪРЖАВНО ИЛИ ОБЩИНСКО УЧАСТИЕ В КАПИТАЛА ПРЕЗ 2007 Г. НАРЕДБА ЗА ОБХВАТА И МЕТОДОЛОГИЯТА ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ОЦЕНКА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО НАРЕДБА ЗА ОБХВАТА, СТРУКТУРАТА, СЪДЪРЖАНИЕТО И МЕТОДОЛОГИЯТА ЗА ИЗРАБОТВАНЕ НА ПЛАНОВЕТЕ ЗА ОПАЗВАНЕ И УПРАВЛЕНИЕ НА ЕДИНИЧНИТЕ ИЛИ ГРУПОВИТЕ НЕДВИЖИМИ КУЛТУРНИ ЦЕННОСТИ НАРЕДБА ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОСИГУРЯВАНЕ НА САМООСИГУРЯВАЩИТЕ СЕ ЛИЦА, БЪЛГАРСКИТЕ ГРАЖДАНИ НА РАБОТА В ЧУЖБИНА И МОРСКИТЕ ЛИЦА (ЗАГЛ. ИЗМ. ДВ - БР. 2 ОТ 2010 Г., В СИЛА ОТ 01.01.2010 Г.) НАРЕДБА ЗА ОБЩИ ПРАВИЛА ЗА ВЗАИМЕН ДОСТЪП ДО МРЕЖИТЕ НА ПОЩЕНСКИТЕ ОПЕРАТОРИ НА УНИВЕРСАЛНА ПОЩЕНСКА УСЛУГА ИЛИ НА ЧАСТ ОТ НЕЯ НАРЕДБА ЗА ОБЩИТЕ ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ИГРАЛНИ УСЛОВИЯ И ПРАВИЛА ЗА ВИДОВЕТЕ ХАЗАРТНИ ИГРИ, ЗА КОИТО СЕ ИЗДАВАТ ЛИЦЕНЗИ НАРЕДБА ЗА ОБЩИТЕ ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ПРАВИЛА ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА НА РАБОТАТА И ФИНАНСОВИЯ КОНТРОЛ ПРИ ОРГАНИЗИРАНЕ НА ХАЗАРТНИ ИГРИ И ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ОБРАЗЦИ ЗА СЧЕТОВОДНА ОТЧЕТНОСТ ЗА ВИДОВЕТЕ ХАЗАРТНИ ИГРИ НАРЕДБА ЗА ОБЩИТЕ ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА СИСТЕМИТЕ ЗА КОНТРОЛ ВЪРХУ ХАЗАРТНИТЕ ИГРИ И ИГРАЛНОТО ОБОРУДВАНЕ НАРЕДБА ЗА ОБЩИТЕ ИЗИСКВАНИЯ ЗА ГАРАНТИРАНЕ НА ИНДУСТРИАЛНАТА СИГУРНОСТ НАРЕДБА ЗА ОБЩИТЕ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ИГРАЛНИТЕ ЗАЛИ, КАЗИНАТА, ЦЕНТРАЛНИЯ ПУНКТ И ПУНКТОВЕТЕ ЗА ПРИЕМАНЕ НА ЗАЛОЗИ ПО ОТНОШЕНИЕ НА ВИДА НА ПОМЕЩЕНИЯТА ИЛИ СГРАДАТА, МИНИМАЛНАТА ИЗИСКУЕМА ПЛОЩ, РАЗПРЕДЕЛЕНИЕТО НА ПОМЕЩЕНИЯТА И НЕОБХОДИМОТО ТЕХНИЧЕСКО ОБОРУДВАНЕ ЗА КОНТРОЛ НАРЕДБА ЗА ОБЩИТЕ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ИНФОРМАЦИОННИТЕ СИСТЕМИ, РЕГИСТРИТЕ И ЕЛЕКТРОННИТЕ АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ НАРЕДБА ЗА ОБЩИТЕ ТЕХНИЧЕСКИ И ФУНКЦИОНАЛНИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ИГРАЛНИЯ СОФТУЕР И КОМУНИКАЦИОННОТО ОБОРУДВАНЕ ЗА ОНЛАЙН ЗАЛАГАНИЯТА И ИГРИТЕ ЧРЕЗ ДРУГИ ЕЛЕКТРОННИ СЪОБЩИТЕЛНИ СРЕДСТВА НАРЕДБА ЗА ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ, МИНИМАЛНАТА ЗАСТРАХОВАТЕЛНА СУМА, МИНИМАЛНАТА ЗАСТРАХОВАТЕЛНА ПРЕМИЯ И РЕДА ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА ЗАДЪЛЖИТЕЛНАТА МЕДИЦИНСКА ЗАСТРАХОВКА НА ЧУЖДЕНЦИТЕ, КОИТО ПРЕБИВАВАТ КРАТКОСРОЧНО ИЛИ ПРОДЪЛЖИТЕЛНО В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ИЛИ ПРЕМИНА... НАРЕДБА ЗА ОГРАНИЧАВАНЕ ЕМИСИИТЕ НА ЛЕТЛИВИ ОРГАНИЧНИ СЪЕДИНЕНИЯ ПРИ УПОТРЕБАТА НА ОРГАНИЧНИ РАЗТВОРИТЕЛИ В ОПРЕДЕЛЕНИ БОИ, ЛАКОВЕ И АВТОРЕПАРАТУРНИ ПРОДУКТИ НАРЕДБА ЗА ОГРАНИЧАВАНЕ НА ЕМИСИИТЕ НА ОПРЕДЕЛЕНИ ЗАМЪРСИТЕЛИ, ИЗПУСКАНИ В АТМОСФЕРАТА ОТ СРЕДНИ ГОРИВНИ ИНСТАЛАЦИИ НАРЕДБА ЗА ОЗЕМЛЯВАНЕ НА БЕЗИМОТНИ И МАЛОИМОТНИ ГРАЖДАНИ НАРЕДБА ЗА ОЗНАЧАВАНЕ ВИДА НА МАТЕРИАЛИТЕ, ИЗПОЛЗВАНИ В ОСНОВНИТЕ ЧАСТИ НА ОБУВКИТЕ НАРЕДБА ЗА ОЗНАЧАВАНЕТО И ТЪРГОВСКОТО ПРЕДСТАВЯНЕ НА ВИНАТА, СПИРТНИТЕ НАПИТКИ И ПРОДУКТИТЕ ОТ ГРОЗДЕ И ВИНО НАРЕДБА ЗА ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА В МОРСКИТЕ ВОДИ НАРЕДБА ЗА ОПАКОВКИТЕ И ОТПАДЪЦИТЕ ОТ ОПАКОВКИ НАРЕДБА ЗА ОПАКОВКИТЕ, ИЗПОЛЗВАНИ КАТО СЪДОВЕ ЗА ИЗМЕРВАНЕ НА ОБЕМА НА ЗАТВОРЕНИТЕ В ТЯХ ТЕЧНОСТИ НАРЕДБА ЗА ОПРЕДЕЛЕНИЯТА НА ВИДОВЕТЕ СПИРТНИ НАПИТКИ, ВИДОВЕТЕ СУРОВИНИ И ТЕХНОЛОГИЧНИ ОПЕРАЦИИ, ПРАВИЛАТА ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА СПИРТНИТЕ НАПИТКИ, РАЗРЕШЕНИТЕ ДОБАВКИ И УСЛОВИЯТА ЗА ИЗПОЛЗВАНЕТО ИМ НАРЕДБА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ВИДОВЕТЕ РАБОТИ, ЗА КОИТО СЕ УСТАНОВЯВА ДОПЪЛНИТЕЛЕН ПЛАТЕН ГОДИШЕН ОТПУСК НАРЕДБА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ВИДОВЕТЕ РАБОТИ, ЗА КОИТО СЕ УСТАНОВЯВА НАМАЛЕНО РАБОТНО ВРЕМЕ НАРЕДБА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ГРАНИЦИТЕ НА КОЕФИЦИЕНТИТЕ ЗА РЕНТАБИЛНОСТ, ЕФЕКТИВНОСТ И ФИНАНСОВА АВТОНОМНОСТ, НА ИЗИСКВАНИЯТА КЪМ ПРЕДСТАВЯНИТЕ ДОКАЗАТЕЛСТВА, ОСОБЕНИТЕ СЛУЧАИ, МЕТОДИТЕ И НАЧИНИТЕ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА КОЕФИЦИЕНТИТЕ И НЕТНИЯ ПАРИЧЕН ПОТОК НАРЕДБА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА КРИТЕРИИТЕ ЗА НЕОБЛАГОДЕТЕЛСТВАНИТЕ РАЙОНИ И ТЕРИТОРИАЛНИЯ ИМ ОБХВАТ НАРЕДБА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА КРИТЕРИИТЕ ЗА СТЕПЕНТА НА РИСКА ПРИ УЧАСТИЕ В ОПЕРАЦИИ И МИСИИ ИЗВЪН ТЕРИТОРИЯТА НА СТРАНАТА НАРЕДБА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ПОЗИТИВЕН ЛЕКАРСТВЕН СПИСЪК В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ НАРЕДБА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ПРАВИЛА ЗА ОБРАЗУВАНЕ И ПРИЛАГАНЕ НА ЦЕНАТА НА УНИВЕРСАЛНАТА ПОЩЕНСКА УСЛУГА НАРЕДБА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ПРОЦЕДУРИТЕ ЗА АДМИНИСТРИРАНЕ НА НЕРЕДНОСТИ ПО ФОНДОВЕ, ИНСТРУМЕНТИ И ПРОГРАМИ, СЪФИНАНСИРАНИ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ (ЗАГЛ. ДОП. - ДВ, БР. 6 ОТ 2012 Г.) НАРЕДБА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ПРОЦЕДУРНИТЕ ПРАВИЛА И ТЕХНИЧЕСКИТЕ ПАРАМЕТРИ ЗА РАБОТА НА ДАЛЕКОСЪОБЩИТЕЛНИ МРЕЖИ ОТ НЕПОДВИЖНАТА РАДИОСЛУЖБА НАРЕДБА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ПРОЦЕДУРНИТЕ ПРАВИЛА И ТЕХНИЧЕСКИТЕ ПАРАМЕТРИ ЗА РАБОТА НА РАДИОСЛУЖБА "РАДИОРАЗПРЪСКВАНЕ" НАРЕДБА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА РЕДА ЗА ИЗПЛАЩАНЕ ОТ ДЪРЖАВАТА НА ПРИСЪДЕНА ИЗДРЪЖКА НАРЕДБА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА РЕДА ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА СЪДЕЙСТВИЕ И ОРГАНИЗИРАНЕ НА ПРИКРИВАНЕТО НА СЛУЖИТЕЛИ НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ В ДЪРЖАВНИ ОРГАНИ, ОРГАНИЗАЦИИ И ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА НАРЕДБА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА РЕДА ЗА УСТАНОВЯВАНЕ НАЛИЧИЕТО НА КРИТЕРИИТЕ ЗА ПРЕДСТАВИТЕЛНОСТ НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ НА РАБОТНИЦИТЕ И СЛУЖИТЕЛИТЕ И НА РАБОТОДАТЕЛИТЕ НАРЕДБА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА РЕДА И РАЗМЕРА ЗА ЗАПЛАЩАНЕ НА ПРОДУКТОВА ТАКСА НАРЕДБА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА РЕДА, НАЧИНА, СРОКОВЕТЕ И ОБХВАТА НА ПОДЛЕЖАЩАТА НА ПУБЛИКУВАНЕ ИНФОРМАЦИЯ ОТ СИСТЕМАТА ЗА ЕЛЕКТРОННИ БЮДЖЕТНИ РАЗПЛАЩАНИЯ НАРЕДБА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА СТАНДАРТИ ЗА ГОДИШНА БЮДЖЕТНА ИЗДРЪЖКА ЗА ЕДИН ЛИШЕН ОТ СВОБОДА НАРЕДБА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА ЛЕВОВАТА РАВНОСТОЙНОСТ НА ПОЛАГАЩАТА СЕ БЕЗПЛАТНА ХРАНА НА СЛУЖИТЕЛИТЕ НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ДЕЙНОСТИ, СВЪРЗАНИ СЪС СПЕЦИФИЧЕН ХАРАКТЕР НА ТРУДА, И ОСИГУРЯВАНЕ НА ЛЕВОВАТА РАВНОСТОЙНОСТ НА ОБОДРЯВАЩИ НАПИТКИ НА СЛУЖИТЕЛИТЕ НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ, ПОЛАГАЩИ ТРУД ПРЕЗ НОЩТА ОТ 22,00 ДО 6,00 Ч. (ЗАГЛ. ИЗМ. - ДВ, БР. 69 ОТ 2020 Г., В СИЛА ОТ 04.08.2020 Г.) НАРЕДБА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА УСЛОВИЯТА, РЕДА И МЕХАНИЗМА ЗА ФУНКЦИОНИРАНЕ НА ИНФОРМАЦИОННАТА СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И НАБЛЮДЕНИЕ НА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИТЕ СТРУКТУРНИ И ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ (ИСУН) И ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОИЗВОДСТВА ПРЕД УПРАВЛЯВАЩИТЕ ОРГАНИ ПОСРЕДСТВОМ ИСУН НАРЕДБА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА УСЛОВИЯТА, РЕДА И ЦЕНИТЕ ЗА ДОСТАВКА НА ПЛАЗМА НА ПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ НА ЛЕКАРСТВА НАРЕДБА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ РАЗМЕРА НА ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕТО ЗА ИЗВЪНРЕДЕН ТРУД НА КАДРОВИТЕ ВОЕННОСЛУЖЕЩИ НАРЕДБА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ РАЗМЕРА НА ОБЕЗЩЕТЕНИЯТА ЗА ЩЕТИ ВЪРХУ ГОРИ И ЗЕМИ ОТ ГОРСКИЯ ФОНД НАРЕДБА ЗА ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ПОДГОТОВКА И ПРЕДСТАВЯНЕ НА ДОКЛАДИ В КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ЗА ПРИЛАГАНЕ НА НОРМАТИВНИ АКТОВЕ ОТ ПРАВОТО НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ В ОБЛАСТТА НА ОКОЛНАТА СРЕДА НАРЕДБА ЗА ОРГАНИЗАЦИЯ НА РАБОТНОТО ВРЕМЕ НА ЛИЦАТА, КОИТО ИЗВЪРШВАТ ТРАНСПОРТНИ ДЕЙНОСТИ В АВТОМОБИЛНИЯ ТРАНСПОРТ НАРЕДБА ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ГРАНИЧЕН ПАСПОРТЕН, МИТНИЧЕСКИ, ЗДРАВЕН, ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКИ И ФИТОСАНИТАРЕН КОНТРОЛ, КАКТО И КОНТРОЛ НА ТРАНСПОРТНИТЕ СРЕДСТВА В ПРИСТАНИЩАТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ, ОБСЛУЖВАЩИ КОРАБИ ОТ МЕЖДУНАРОДНО ПЛАВАНЕ НАРЕДБА ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И КОНТРОЛА ПО ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА НАЦИОНАЛНИЯ ПЛАН ЗА ИНВЕСТИЦИИ ЗА ПЕРИОДА 2013 - 2020 Г. НАРЕДБА ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И РЕДА ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ПРОВЕРКА НА ДЕКЛАРАЦИИТЕ И ЗА УСТАНОВЯВАНЕ КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ НАРЕДБА ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА НА ДЕЙНОСТТА ПО ИЗПОЛЗВАНЕ НА СЛУЖИТЕЛИ ПОД ПРИКРИТИЕ В МИНИСТЕРСТВОТО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ НАРЕДБА ЗА ОСВОБОЖДАВАНЕ НА ГЕНЕТИЧНО МОДИФИЦИРАНИ ОРГАНИЗМИ В ОКОЛНАТА СРЕДА И ПУСКАНЕТО ИМ НА ПАЗАРА НАРЕДБА ЗА ОСИГУРИТЕЛНИТЕ КАСИ НАРЕДБА ЗА ОСИГУРЯВАНЕ БЕЗОПАСНОСТТА НА ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИТЕ ЯДРЕНИ ИНСТАЛАЦИИ НАРЕДБА ЗА ОСИГУРЯВАНЕ БЕЗОПАСНОСТТА НА ЯДРЕНИТЕ ЦЕНТРАЛИ НАРЕДБА ЗА ОСИГУРЯВАНЕ БЕЗОПАСНОСТТА ПРИ УПРАВЛЕНИЕ НА ОТРАБОТЕНО ЯДРЕНО ГОРИВО НАРЕДБА ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА ФИЗИЧЕСКАТА ЗАЩИТА НА ЯДРЕНИТЕ СЪОРЪЖЕНИЯ, ЯДРЕНИЯ МАТЕРИАЛ И РАДИОАКТИВНИТЕ ВЕЩЕСТВА НАРЕДБА ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ ПРАВОТО НА ДОСТЪП ДО МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ НАРЕДБА ЗА ОТГОВОРНОСТТА И ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕТО НА ДЕЙНОСТТА НА ДОСТАВЧИЦИТЕ НА УДОСТОВЕРИТЕЛНИ УСЛУГИ НАРЕДБА ЗА ОТГОВОРНОСТТА И КООРДИНАЦИЯТА НА ДЪРЖАВНИТЕ ОРГАНИ, ОСЪЩЕСТВЯВАЩИ ДЕЙСТВИЯ ПО ПРИЛАГАНЕТО НА РЕГЛАМЕНТ ДЪБЛИН И РЕГЛАМЕНТ ЕВРОДАК (ЗАГЛ. ИЗМ. - ДВ, БР. 89 ОТ 2015 Г.) НАРЕДБА ЗА ОТКРИВАНЕ НА НОВИ ЕКСПЕРИМЕНТАЛНИ ДАЛЯНИ ИЛИ ДРУГИ СПЕЦИАЛИЗИРАНИ ОБЕКТИ ЗА СТОПАНСКИ РИБОЛОВ В АКВАТОРИЯТА НА ЧЕРНО МОРЕ НАРЕДБА ЗА ОТПУСКАНЕ И ИЗПЛАЩАНЕ НА ПАРИЧНИТЕ ОБЕЗЩЕТЕНИЯ ЗА БЕЗРАБОТИЦА НАРЕДБА ЗА ОТРАБОТЕНИТЕ МАСЛА И ОТПАДЪЧНИТЕ НЕФТОПРОДУКТИ НАРЕДБА ЗА ОТСРОЧВАНЕ НА ЗАПАСНИ И ТЕХНИКА-ЗАПАС ОТ ПОВИКВАНЕ ВЪВ ВЪОРЪЖЕНИТЕ СИЛИ ПРИ МОБИЛИЗАЦИЯ НАРЕДБА ЗА ОТЧИТАНЕ И ОПАЗВАНЕ НА ДВИЖИМИТЕ ПАМЕТНИЦИ НА КУЛТУРАТА НАРЕДБА ЗА ОТЧИТАНЕ, СЪХРАНЯВАНЕ, ПРЕВОЗВАНЕ НА ЯДРЕН МАТЕРИАЛ И ПРИЛАГАНЕ НА ГАРАНЦИИТЕ ПО ДОГОВОРА ЗА НЕРАЗПРОСТРАНЕНИЕ НА ЯДРЕНОТО ОРЪЖИЕ (ЗАГЛ. ИЗМ. - ДВ, БР. 33 ОТ 2001 Г.) НАРЕДБА ЗА ОФОРМЯНЕ, ПОДАВАНЕ И ЕКСПЕРТИЗА НА ЗАЯВКИ ЗА ПАТЕНТИ НАРЕДБА ЗА ОФОРМЯНЕ, ПОДАВАНЕ И ЕКСПЕРТИЗА НА ЗАЯВКИ ЗА РЕГИСТРАЦИЯ НА МАРКИ И ГЕОГРАФСКИ ОЗНАЧЕНИЯ НАРЕДБА ЗА ОФОРМЯНЕ, ПОДАВАНЕ И ЕКСПЕРТИЗА НА ЗАЯВКИ ЗА РЕГИСТРАЦИЯ НА ПРОМИШЛЕН ДИЗАЙН НАРЕДБА ЗА ОЦЕНКА НА ИМУЩЕСТВОТО НА ДЪРЖАВНИТЕ И ОБЩИНСКИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ ПРИ ОБРАЗУВАНЕТО И ПРЕОБРАЗУВАНЕТО НА ЕДНОЛИЧНИ ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА С ДЪРЖАВНО ИМУЩЕСТВО НАРЕДБА ЗА ОЦЕНКА НА ПОЗЕМЛЕНИ ИМОТИ В ГОРСКИ ТЕРИТОРИИ НАРЕДБА ЗА ПАРИЧНИТЕ ОБЕЗЩЕТЕНИЯ И ПОМОЩИ ОТ ДЪРЖАВНОТО ОБЩЕСТВЕНО ОСИГУРЯВАНЕ НАРЕДБА ЗА ПЕНСИИТЕ И ОСИГУРИТЕЛНИЯ СТАЖ (ЗАГЛ. ИЗМ. - ДВ, БР. 19 ОТ 2003 Г., В СИЛА ОТ 01.01.2003 Г.) НАРЕДБА ЗА ПЛАВАНЕТО И ГРАНИЧНИЯ РЕЖИМ ВЪВ ВЪТРЕШНИТЕ МОРСКИ ВОДИ, В ТЕРИТОРИАЛНОТО МОРЕ И ВЪВ ВЪТРЕШНИТЕ ВОДНИ ПЪТИЩА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ НА БЪЛГАРСКИ И ЧУЖДЕСТРАННИ ЯХТИ, ЛОДКИ И ДРУГИ ПЛАВАТЕЛНИ СРЕДСТВА ЗА СПОРТ, ТУРИЗЪМ И РАЗВЛЕЧЕНИЕ, КАКТО И ИЗ... НАРЕДБА ЗА ПЛАНИРАНЕ НА ГРАЖДАНСКИ РЕСУРСИ ЗА ОТБРАНА НАРЕДБА ЗА ПЛАНИРАНЕТО НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ НАРЕДБА ЗА ПЛАЩАНИЯТА С ИНВЕСТИЦИОННИ БОНОВЕ И СЧЕТОВОДНОТО ИМ ОТЧИТАНЕ НАРЕДБА ЗА ПОДАВАНЕ НА ЗАЯВКИ И ИЗДАВАНЕ НА СЕРТИФИКАТИ ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНА ЗАКРИЛА НА ЛЕКАРСТВЕНИ ПРОДУКТИ И ПРОДУКТИ ЗА РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА НАРЕДБА ЗА ПОДГОТОВКА НА НАБОРНИЦИ И ЗАПАСНИ СПЕЦИАЛИСТИ НАРЕДБА ЗА ПОЛЗВАНЕ НА СТУДЕНТСКИТЕ ОБЩЕЖИТИЯ И СТОЛОВЕ НАРЕДБА ЗА ПОЛЗВАНЕТО НА ПОВЪРХНОСТНИТЕ ВОДИ НАРЕДБА ЗА ПОПЕЧИТЕЛСКИТЕ И КОНСУЛТАТИВНИТЕ СЪВЕТИ НА ФОНДОВЕТЕ ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНО ПЕНСИОННО ОСИГУРЯВАНЕ И ФОНДОВЕТЕ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ПЛАЩАНИЯ (ЗАГЛ. ИЗМ. - ДВ, БР. 85 ОТ 2021 Г.) НАРЕДБА ЗА ПОСОЧВАНЕ НА НЕРЕДНОСТИ, ПРЕДСТАВЛЯВАЩИ ОСНОВАНИЯ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ФИНАНСОВИ КОРЕКЦИИ, И ПРОЦЕНТНИТЕ ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ РАЗМЕРА НА ФИНАНСОВИТЕ КОРЕКЦИИ ПО РЕДА НА ЗАКОНА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИТЕ СТРУКТУРНИ И ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ НАРЕДБА ЗА ПРАВИЛАТА ЗА КЛАСИФИЦИРАНЕ НА ВИНЕНИТЕ СОРТОВЕ ЛОЗИ НАРЕДБА ЗА ПРАВИЛАТА ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ПЕНЛИВИ И ИСКРЯЩИ ВИНА И РЕДА ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА РАЗРЕШЕНИТЕ ПОДСЛАЖДАЩИ СРЕДСТВА, АРОМАТНИ И ВКУСОВИ ДОБАВКИ НАРЕДБА ЗА ПРАВИЛАТА И ИЗИСКВАНИЯТА ЗА ПРОИЗВОДСТВОТО НА РЕГИОНАЛНИ ВИНА НАРЕДБА ЗА ПРАВИЛАТА И НОРМИТЕ ЗА ПРОЕКТИРАНЕ, РАЗПОЛАГАНЕ И ДЕМОНТАЖ НА ЕЛЕКТРОННИ СЪОБЩИТЕЛНИ МРЕЖИ НАРЕДБА ЗА ПРАВИЛАТА, НАЧИНИТЕ, ТЕХНИЧЕСКИТЕ СПОСОБИ И ИЗИСКВАНИЯТА ЗА ИЗМЕРВАНЕ НА ОТСТОЯНИЕ ПО ЧЛ. 44 ОТ ЗАКОНА ЗА ХАЗАРТА НАРЕДБА ЗА ПРАВИЛНА И БЕЗОПАСНА ТЕХНИЧЕСКА ЕКСПЛОАТАЦИЯ И ПОДДРЪЖКА НА ЕЛЕМЕНТИТЕ ЗА ВГРАЖДАНЕ, ФИЛТРАЦИЯТА И ПОМПИТЕ КЪМ ПЛУВНИТЕ БАСЕЙНИ - САМОСТОЯТЕЛНИ ИЛИ ПРИЛЕЖАЩИ КЪМ МЕСТА ЗА НАСТАНЯВАНЕ НАРЕДБА ЗА ПРЕДВАРИТЕЛНО ОПАКОВАНИТЕ КОЛИЧЕСТВА ПРОДУКТИ НАРЕДБА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА РЕЧНИ ИНФОРМАЦИОННИ УСЛУГИ ПО ВЪТРЕШНИТЕ ВОДНИ ПЪТИЩА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ НАРЕДБА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕТО НА ИНФОРМАЦИЯ НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ ЗА ХРАНИТЕ НАРЕДБА ЗА ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ НА ГОЛЕМИ АВАРИИ С ОПАСНИ ВЕЩЕСТВА И ОГРАНИЧАВАНЕ НА ПОСЛЕДСТВИЯТА ОТ ТЯХ НАРЕДБА ЗА ПРЕДСТАВИТЕЛИТЕ ПО ИНДУСТРИАЛНА СОБСТВЕНОСТ НАРЕДБА ЗА ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА ПЕНСИОННИ ПРАВА ОТ И КЪМ ПЕНСИОННИТЕ СХЕМИ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ, НА ЕВРОПЕЙСКАТА ЦЕНТРАЛНА БАНКА И НА ЕВРОПЕЙСКАТА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА НАРЕДБА ЗА ПРИДОБИВАНЕ И ОТНЕМАНЕ НА СТАТУТ НА ДЪРЖАВЕН КУЛТУРЕН ИНСТИТУТ С НАЦИОНАЛНО ЗНАЧЕНИЕ НАРЕДБА ЗА ПРИДОБИВАНЕ И ОТНЕМАНЕ ОТ СДРУЖЕНИЯТА ЗА НАПОЯВАНЕ ПРАВОТО НА ПОЛЗВАНЕ ВЪРХУ ОБЕКТИТЕ ОТ ХИДРОМЕЛИОРАТИВНАТА ИНФРАСТРУКТУРА И ОБСЛУЖВАЩАТА ТЕХНИКА НА ТЕРИТОРИЯТА НА СДРУЖЕНИЕТО НАРЕДБА ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ ИНВЕСТИЦИОННИ БОНОВЕ ЗА КОМПЕНСИРАНЕ НА ЗАРАБОТЕНИ ДО 31 ДЕКЕМВРИ 1997 Г., НО НЕЗАПЛАТЕНИ РАБОТНИ ЗАПЛАТИ НАРЕДБА ЗА ПРИДРУЖИТЕЛНИТЕ ДОКУМЕНТИ ПРИ ПРЕВОЗ НА ГРОЗДЕ, МЕСТНИ И ВНОСНИ ВИНА, ПРОДУКТИ ОТ ГРОЗДЕ И ВИНО, СПИРТ, ДЕСТИЛАТИ И СПИРТНИ НАПИТКИ (ЗАГЛ. ДОП. - ДВ, БР. 64 ОТ 2003 Г.) НАРЕДБА ЗА ПРИЗНАВАНЕ НА ПРАВО ЗА УПРАЖНЯВАНЕ НА ПРОФЕСИЯТА "ВЕТЕРИНАРЕН ЛЕКАР" В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ НА ГРАЖДАНИ И ЛИЦА, ПРИДОБИЛИ ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКО ОБРАЗОВАНИЕ И/ИЛИ ПРАВОСПОСОБНОСТ В ДЪРЖАВИ - ЧЛЕНКИ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ, ЕВРОПЕЙСКОТО ИКОНОМИЧЕСКО ПРОСТРАНСТВО И ШВЕЙЦАРИЯ (ЗАГЛ. ИЗМ. - ДВ, БР. 77 ОТ 2006 Г.) НАРЕДБА ЗА ПРИЗНАВАНЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ ПО МЕДИЦИНСКА ПРОФЕСИЯ И НА СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ В ОБЛАСТТА НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО (ЗАГЛ. ИЗМ. - ДВ, БР. 82 ОТ 2006 Г.) НАРЕДБА ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ГАРАНЦИИТЕ ПО ДОГОВОРА ЗА НЕРАЗПРОСТРАНЕНИЕ НА ЯДРЕНОТО ОРЪЖИЕ НАРЕДБА ЗА ПРИЛАГАНЕ НА КЛАСИФИКАТОРА НА ДЛЪЖНОСТИТЕ В АДМИНИСТРАЦИЯТА НАРЕДБА ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ФИКСИРАНИТЕ ЦЕНИ НА ВЪТРЕШНИТЕ И МЕЖДУНАРОДНИТЕ ПОЩЕНСКИ УСЛУГИ ПРЕДОСТАВЯНИ ОТ "БЪЛГАРСКИ ПОЩИ" - ЕАД НАРЕДБА ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ФИКСИРАНИТЕ ЦЕНИ НА ВЪТРЕШНИТЕ И МЕЖДУНАРОДНИТЕ ТЕЛЕФОННИ, ТЕЛЕГРАФНИ И РАДИОФИКАЦИОННИ УСЛУГИ И ИЗЛЪЧВАНЕ НА РАДИО- И ТЕЛЕВИЗИОННИ ПРОГРАМИ НАРЕДБА ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЧЛ. 4 ОТ ЗАКОНА ЗА ПОЛИТИЧЕСКА И ГРАЖДАНСКА РЕАБИЛИТАЦИЯ НА РЕПРЕСИРАНИ ЛИЦА НАРЕДБА ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЧЛ. 5, АЛ. 2 ОТ ЗАКОНА ЗА АМНИСТИЯ И ВРЪЩАНЕ НА ОТНЕТИ ИМУЩЕСТВА НАРЕДБА ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЧЛ. 7, АЛ. 3 ОТ ЗАКОНА ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА СОБСТВЕНОСТТА ВЪРХУ ОДЪРЖАВЕНИ НЕДВИЖИМИ ИМОТИ НАРЕДБА ЗА ПРИНЦИПИТЕ И МЕТОДИКАТА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА КОНЦЕСИОННОТО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ ЗА ДОБИВ НА ПОДЗЕМНИ БОГАТСТВА ПО РЕДА НА ЗАКОНА ЗА ПОДЗЕМНИТЕ БОГАТСТВА НАРЕДБА ЗА ПРИНЦИПИТЕ, ИНСПЕКЦИЯТА И УДОСТОВЕРЯВАНЕТО НА ДОБРАТА ЛАБОРАТОРНА ПРАКТИКА НАРЕДБА ЗА ПРИОБЩАВАЩОТО ОБРАЗОВАНИЕ НАРЕДБА ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ И ЗА РЕДА, ПО КОЙТО СЕ СЪСТАВЯ, ИЗПЪЛНЯВА И ОТЧИТА НАЦИОНАЛНИЯТ ФОНД "БЪЛГАРСКА ГОРА" НАРЕДБА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРСИ В УСТРОЙСТВЕНОТО ПЛАНИРАНЕ И ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРОЕКТИРАНЕ НАРЕДБА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРСИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА ПРОЕКТИ И ПРОГРАМИ ОТ ФОНД "РЕХАБИЛИТАЦИЯ И СОЦИАЛНА ИНТЕГРАЦИЯ" КЪМ МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ НАРЕДБА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРСИ И ТЪРГОВЕ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА РАЗРЕШЕНИЯ ЗА ТЪРСЕНЕ И/ИЛИ ПРОУЧВАНЕ И НА КОНЦЕСИИ ЗА ДОБИВ НА ПОДЗЕМНИ БОГАТСТВА ПО ЗАКОНА ЗА ПОДЗЕМНИТЕ БОГАТСТВА НАРЕДБА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРСИТЕ И ПОДБОРА ПРИ МОБИЛНОСТ НА ДЪРЖАВНИ СЛУЖИТЕЛИ НАРЕДБА ЗА ПРОДАЖБА НА ЖИЛИЩА, АТЕЛИЕТА И ГАРАЖИ ОТ ЖИЛИЩНИЯ ФОНД НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ОТБРАНАТА, КОИТО СЕ НАМИРАТ В НАСЕЛЕНИ МЕСТА, В КОИТО НЯМА СТРУКТУРИ НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ОТБРАНАТА, СТРУКТУРИТЕ НА ПРЯКО ПОДЧИНЕНИЕ НА МИНИСТЪРА НА ОТБРАНАТА И НА БЪЛГАРСКАТА АРМИЯ НАРЕДБА ЗА ПРОСПЕКТИТЕ ЗА НАБИРАНЕ НА КАПИТАЛА И ЗА ПУБЛИЧНО ПРЕДЛАГАНЕ НА АКЦИИ НА ПРИВАТИЗАЦИОНЕН ФОНД НАРЕДБА ЗА ПРОЦЕДУРАТА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА СЪСТАВА И ДЕЙНОСТТА НА ОДИТНИТЕ КОМИТЕТИ В ОРГАНИЗАЦИИТЕ ОТ ПУБЛИЧНИЯ СЕКТОР НАРЕДБА ЗА ПРОЦЕДУРИТЕ ЗА ОБМЕН НА ИНФОРМАЦИЯ И СЪТРУДНИЧЕСТВО МЕЖДУ ДЪРЖАВНИТЕ ОРГАНИ, УЧАСТВАЩИ В ЗАЩИТАТА НА ЛИЦАТА, РАБОТЕЩИ ПО ТРУДОВО ПРАВООТНОШЕНИЕ, ПОДАЛИ СЪОБЩЕНИЯ ЗА НАРУШЕНИЯ, СВЪРЗАНИ С ПАЗАРНИ ЗЛОУПОТРЕБИ С ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ НАРЕДБА ЗА ПУБЛИЧНИЯ РЕГИСТЪР НА ОПЕРАТОРИТЕ, КОИТО ИЗВЪРШВАТ ДЕЙНОСТИТЕ ПО ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 КЪМ ЧЛ. 3, Т. 1 ОТ ЗАКОНА ЗА ОТГОВОРНОСТТА ЗА ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ И ОТСТРАНЯВАНЕ НА ЕКОЛОГИЧНИ ЩЕТИ НАРЕДБА ЗА ПЪРВЕНСТВАТА И ТУРНИРИТЕ ПО ФУТБОЛ В СИСТЕМАТА НА БФС ЗА СЕЗОН 2018/2019 ГОДИНА НАРЕДБА ЗА РАБОТА С ГЕНЕТИЧНО МОДИФИЦИРАНИ ОРГАНИЗМИ В КОНТРОЛИРАНИ УСЛОВИЯ НАРЕДБА ЗА РАБОТАТА НА ЛИЦАТА, НЕНАВЪРШИЛИ 15-ГОДИШНА ВЪЗРАСТ НАРЕДБА ЗА РАБОТНОТО ВРЕМЕ, ПОЧИВКИТЕ И ОТПУСКИТЕ НАРЕДБА ЗА РАДИАЦИОННА ЗАЩИТА НАРЕДБА ЗА РАДИАЦИОННА ЗАЩИТА ПРИ ДЕЙНОСТИ С МАТЕРИАЛИ С ПОВИШЕНО СЪДЪРЖАНИЕ НА ЕСТЕСТВЕНИ РАДИОНУКЛИДИ НАРЕДБА ЗА РАДИАЦИОННА ЗАЩИТА ПРИ ДЕЙНОСТИ С РАДИАЦИОННИ ДЕФЕКТОСКОПИ НАРЕДБА ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ НА СПОРОВЕ ПО ЗАКОНА ЗА МАРКИТЕ И ГЕОГРАФСКИТЕ ОЗНАЧЕНИЯ НАРЕДБА ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ НА СПОРОВЕ ПО ЗАКОНА ЗА ПАТЕНТИТЕ И РЕГИСТРАЦИЯТА НА ПОЛЕЗНИТЕ МОДЕЛИ НАРЕДБА ЗА РАЗДЕЛНО СЪБИРАНЕ НА БИООТПАДЪЦИ И ТРЕТИРАНЕ НА БИОРАЗГРАДИМИТЕ ОТПАДЪЦИ НАРЕДБА ЗА РАЗКРИВАНЕ НА ДЯЛОВО УЧАСТИЕ В ПУБЛИЧНО И ИНВЕСТИЦИОННО ДРУЖЕСТВО НАРЕДБА ЗА РАЗЛИЧНИТЕ ИЛИ СПЕЦИФИЧНИТЕ ПРАВИЛА, КОИТО ЩЕ СЕ ПРИЛАГАТ ЗА СПЕЦИФИЧНИТЕ СТОКИ И ДВИЖЕНИЯ НА СТОКИ, РЕФЕРЕНТНИТЕ ПЕРИОДИ, НАЧИНА НА ТЯХНОТО ОТЧИТАНЕ И ДЕКЛАРИРАНЕ, КАКТО И СТОКИТЕ, КОИТО ЩЕ БЪДАТ ИЗКЛЮЧЕНИ ОТ СТАТИСТИЧЕСКАТА ДЕЙНОСТ ЗА ВЪТР... НАРЕДБА ЗА РАЗМЕРА НА ОБЕЗЩЕТЕНИЯТА ЗА ПРИЧИНЕНИ ВРЕДИ НА РИБНИТЕ РЕСУРСИ НАРЕДБА ЗА РАЗМЕРА НА ОБЕЗЩЕТЕНИЯТА ЗА ЩЕТИТЕ, НАНЕСЕНИ НА ДИВЕЧА НАРЕДБА ЗА РАЗНОВИДНОСТИТЕ СПЕЦИАЛНИ ВИНА И ПРАВИЛАТА ЗА ТЯХНОТО ПРОИЗВОДСТВО НАРЕДБА ЗА РАЗРАБОТВАНЕ НА ПЛАНОВЕ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ЗАЩИТЕНИ ТЕРИТОРИИ НАРЕДБА ЗА РАЗРЕШАВАНЕ НА ПРОДУКТИ ЗА РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА НАРЕДБА ЗА РАЗРЕШЕНИТЕ ЕНОЛОГИЧНИ ПРАКТИКИ И ОБРАБОТКИ И КОНТРОЛА ПО ТЯХНОТО ИЗВЪРШВАНЕ НАРЕДБА ЗА РЕГИСТРАЦИЯ И КОНТРОЛ НА ЗАДГРАНИЧНИТЕ ДРУЖЕСТВА С БЪЛГАРСКО ДЪРЖАВНО УЧАСТИЕ НАРЕДБА ЗА РЕГИСТРАЦИЯ НА РЪКОВОДНИТЕ ОРГАНИ НА МЕСТНИТЕ ПОДЕЛЕНИЯ НА ПРИЗНАТИТЕ ОТ МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ИЗПОВЕДАНИЯ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ НАРЕДБА ЗА РЕГИСТРИРАНЕ НА НАИМЕНОВАНИЯТА НА АРТИСТИЧНИТЕ ГРУПИ НАРЕДБА ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА КАЧЕСТВОТО НА ВОДОСНАБДИТЕЛНИТЕ И КАНАЛИЗАЦИОННИТЕ УСЛУГИ НАРЕДБА ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА ЦЕНИТЕ НА ВОДОСНАБДИТЕЛНИТЕ И КАНАЛИЗАЦИОННИТЕ УСЛУГИ НАРЕДБА ЗА РЕДА ЗА ВОДЕНЕТО И СЪДЪРЖАНИЕТО НА РЕГИСТЪРА НА ДРУЖЕСТВАТА, НА КОИТО Е ИЗДАДЕНА ЛИЦЕНЗИЯ ЗА ДОБРОВОЛНО ЗДРАВНО ОСИГУРЯВАНЕ НАРЕДБА ЗА РЕДА ЗА ДОСТЪП ДО НАЦИОНАЛНАТА ВИЗОВА ИНФОРМАЦИОННА СИСТЕМА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И ДО ВИЗОВАТА ИНФОРМАЦИОННА СИСТЕМА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ НАРЕДБА ЗА РЕДА ЗА ЗАПЛАЩАНЕ НА ТАКСИТЕ ПО ЗАКОНА ЗА БЕЗОПАСНО ИЗПОЛЗВАНЕ НА ЯДРЕНАТА ЕНЕРГИЯ НАРЕДБА ЗА РЕДА ЗА ИЗБОР НА ОСИГУРЯВАНЕ, ВНАСЯНЕ И РАЗПРЕДЕЛЯНЕ НА ЗАДЪЛЖИТЕЛНИТЕ ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ, ВНОСКИТЕ ЗА ФОНД "ГАРАНТИРАНИ ВЗЕМАНИЯ НА РАБОТНИЦИТЕ И СЛУЖИТЕЛИТЕ" И ЗА ОБМЕН НА ИНФОРМАЦИЯ НАРЕДБА ЗА РЕДА ЗА ИЗВЪРШВАНЕ И СНЕМАНЕ НА ПОЛИЦЕЙСКА РЕГИСТРАЦИЯ НАРЕДБА ЗА РЕДА ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ПРОВЕРКИТЕ ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ПРЯК КОНТРОЛ ПО ЗАЩИТА НА КЛАСИФИЦИРАНАТА ИНФОРМАЦИЯ НАРЕДБА ЗА РЕДА ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ТЪРГОВСКА ДЕЙНОСТ С ОТПАДЪЦИ ОТ ЧЕРНИ И ЦВЕТНИ МЕТАЛИ НАРЕДБА ЗА РЕДА ЗА ИЗГРАЖДАНЕ, ПОДДЪРЖАНЕ И ИЗПОЛЗВАНЕ НА КОЛЕКТИВНИТЕ СРЕДСТВА ЗА ЗАЩИТА НАРЕДБА ЗА РЕДА ЗА ИЗДАВАНЕ НА ЛИЦЕНЗИИ ЗА ВНОС НА ЗЕМЕДЕЛСКИ ПРОДУКТИ В РАМКИТЕ НА ТАРИФНИ КВОТИ НАРЕДБА ЗА РЕДА ЗА ИЗДАВАНЕ НА ЛИЦЕНЗИИ И РАЗРЕШЕНИЯ ЗА БЕЗОПАСНО ИЗПОЛЗВАНЕ НА ЯДРЕНАТА ЕНЕРГИЯ НАРЕДБА ЗА РЕДА ЗА ИЗДАВАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ДЕЙНОСТ КАТО ПРИВАТИЗАЦИОНЕН ФОНД НАРЕДБА ЗА РЕДА ЗА ИЗДАВАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА АКЦИИ НА ДРУГ ПРИВАТИЗАЦИОНЕН ФОНД, ЗА ПРЕОБРАЗУВАНЕ И ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРИВАТИЗАЦИОННИТЕ ФОНДОВЕ НАРЕДБА ЗА РЕДА ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА ДОКУМЕНТИТЕ ОТ НАЦИОНАЛНИЯ АРХИВЕН ФОНД НАРЕДБА ЗА РЕДА ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА ДЪРЖАВНИТЕ ДЪЛГОСРОЧНИ ОБЛИГАЦИИ, ЕМИТИРАНИ ПО ЗАКОНА ЗА УРЕЖДАНЕ НА НЕОБСЛУЖВАНИТЕ КРЕДИТИ, ДОГОВОРЕНИ ДО 31 ДЕКЕМВРИ 1990 Г., ЗА ПОГАСЯВАНЕ НА ЗАДЪЛЖЕНИЯТА КЪМ ДЪРЖАВАТА, ВЪЗНИКНАЛИ ПО РЕДА НА СЪЩИЯ ЗАКОН НАРЕДБА ЗА РЕДА ЗА КЛАСИФИЦИРАНЕ НА РАСТЕНИЯТА И ВЕЩЕСТВАТА КАТО НАРКОТИЧНИ НАРЕДБА ЗА РЕДА ЗА ЛИЦЕНЗИРАНЕ НА ПУБЛИЧНИТЕ СКЛАДОВЕ ЗА ЗЪРНО, РЕГИСТРАЦИЯ НА ЗЪРНОХРАНИЛИЩАТА И ДЕКЛАРИРАНЕ НА ДРУГИТЕ ОБЕКТИ ЗА СЪХРАНЕНИЕ НА ЗЪРНО И ЗА КОНТРОЛА ВЪРХУ ТЯХНАТА ДЕЙНОСТ (ЗАГЛ. ИЗМ. - ДВ, БР. 103 ОТ 2005 Г., ИЗМ. - ДВ, БР. 95 ОТ 2008 Г... НАРЕДБА ЗА РЕДА ЗА НАБИРАНЕ, УПРАВЛЕНИЕ И РАЗХОДВАНЕ НА СРЕДСТВАТА ПО ФОНД "УКРЕПВАНЕ НА ЗДРАВЕТО" КЪМ МИНИСТЕРСТВОТО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО НАРЕДБА ЗА РЕДА ЗА ОПРАВОМОЩАВАНЕ НА ЛИЦА ЗА ПРОВЕРКА НА СРЕДСТВА ЗА ИЗМЕРВАНЕ, КОИТО ПОДЛЕЖАТ НА МЕТРОЛОГИЧЕН КОНТРОЛ НАРЕДБА ЗА РЕДА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ЦЕНИ НА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ ЗЕМИ (ЗАГЛ. ИЗМ. - ДВ, БР. 75 ОТ 2006 Г., В СИЛА ОТ 12.09.2006 Г.) НАРЕДБА ЗА РЕДА ЗА ОРГАНИЗИРАНЕТО, ОБРАБОТВАНЕТО, ЕКСПЕРТИЗАТА, СЪХРАНЯВАНЕТО И ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ДОКУМЕНТИТЕ В УЧРЕЖДЕНСКИТЕ АРХИВИ НА ДЪРЖАВНИТЕ И ОБЩИНСКИТЕ ИНСТИТУЦИИ НАРЕДБА ЗА РЕДА ЗА ОФОРМЯНЕ, ПОДАВАНЕ И РАЗГЛЕЖДАНЕ НА ОПОЗИЦИИ ПО ЗАКОНА ЗА МАРКИТЕ И ГЕОГРАФСКИТЕ ОЗНАЧЕНИЯ НАРЕДБА ЗА РЕДА ЗА ПЛАЩАНЕ НА ВНОСКАТА ПРИ ПРЕВИШЕНИЕ НА НАЦИОНАЛНАТА МЛЕЧНА КВОТА НАРЕДБА ЗА РЕДА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ И ИЗПЛАЩАНЕ НА ДЪРЖАВНИ ПАРИЧНИ НАГРАДИ НА ЛИЦА С ОСОБЕНИ ЗАСЛУГИ КЪМ ДЪРЖАВАТА И НАЦИЯТА НАРЕДБА ЗА РЕДА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ И УНИЩОЖАВАНЕ НА ОТНЕТИ В ПОЛЗА НА ДЪРЖАВАТА ВЕЩИ ПО ЗАКОНА ЗА ЕЛЕКТРОННИТЕ СЪОБЩЕНИЯ НАРЕДБА ЗА РЕДА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ПОСРЕДНИЧЕСКИ УСЛУГИ ОТ АГЕНЦИЯТА ПО ЗАЕТОСТТА НА ЧУЖДЕСТРАННИ РАБОТОДАТЕЛИ ЗА НАЕМАНЕ НА РАБОТА НА БЪЛГАРСКИ ГРАЖДАНИ НАРЕДБА ЗА РЕДА ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ В НАЦИОНАЛНИЯ ОСИГУРИТЕЛЕН ИНСТИТУТ НА ДАННИТЕ ОТ ИЗДАДЕНИТЕ БОЛНИЧНИ ЛИСТОВЕ И РЕШЕНИЯТА ПО ОБЖАЛВАНЕТО ИМ НАРЕДБА ЗА РЕДА ЗА РАЗПОРЕЖДАНЕ С ЖИЛИЩА, АТЕЛИЕТА И ГАРАЖИ, ПРЕДОСТАВЕНИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ НАРЕДБА ЗА РЕДА ЗА РЕГИСТРАЦИЯ НА ДОСТАВЧИЦИТЕ НА УДОСТОВЕРИТЕЛНИ УСЛУГИ НАРЕДБА ЗА РЕДА ЗА СЪЗДАВАНЕ И ОРГАНИЗИРАНЕ НА ДЕЙНОСТТА НА ДОБРОВОЛНИТЕ ФОРМИРОВАНИЯ ЗА ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ ИЛИ ОВЛАДЯВАНЕ НА БЕДСТВИЯ, ПОЖАРИ И ИЗВЪНРЕДНИ СИТУАЦИИ И ОТСТРАНЯВАНЕ НА ПОСЛЕДИЦИТЕ ОТ ТЯХ НАРЕДБА ЗА РЕДА ЗА СЪЗДАВАНЕ, СЪХРАНЯВАНЕ, ОБНОВЯВАНЕ, ПОДДЪРЖАНЕ, ПРЕДОСТАВЯНЕ И ОТЧИТАНЕ НА ЗАПАСИТЕ ОТ ИНДИВИДУАЛНИ СРЕДСТВА ЗА ЗАЩИТА НАРЕДБА ЗА РЕДА ЗА СЪОБЩАВАНЕ, РЕГИСТРИРАНЕ, ПОТВЪРЖДАВАНЕ, ОБЖАЛВАНЕ И ОТЧИТАНЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНИТЕ БОЛЕСТИ НАРЕДБА ЗА РЕДА ЗА УСТАНОВЯВАНЕ КАЧЕСТВОТО НА ВОЕННОИНВАЛИД ИЛИ НА ВОЕННОПОСТРАДАЛ И ЗА СЪЗДАВАНЕТО, ВОДЕНЕТО И СЪДЪРЖАНИЕТО НА ЦЕНТРАЛНИЯ РЕГИСТЪР НА ВОЕННОИНВАЛИДИТЕ И ВОЕННОПОСТРАДАЛИТЕ НАРЕДБА ЗА РЕДА ЗА УСТАНОВЯВАНЕ, СЪБИРАНЕ, РАЗХОДВАНЕ И КОНТРОЛ НА СРЕДСТВАТА И ЗА РАЗМЕРА НА ДЪЛЖИМИТЕ ВНОСКИ ВЪВ ФОНД "ИЗВЕЖДАНЕ ОТ ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА ЯДРЕНИ СЪОРЪЖЕНИЯ" НАРЕДБА ЗА РЕДА ЗА УСТАНОВЯВАНЕ, СЪБИРАНЕ, РАЗХОДВАНЕ И КОНТРОЛ НА СРЕДСТВАТА И ЗА РАЗМЕРА НА ДЪЛЖИМИТЕ ВНОСКИ ВЪВ ФОНД "РАДИОАКТИВНИ ОТПАДЪЦИ" НАРЕДБА ЗА РЕДА ЗА УСТАНОВЯВАНЕТО И ОЗНАЧАВАНЕТО НА ЕВРОПЕЙСКИ КРИТИЧНИ ИНФРАСТРУКТУРИ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И МЕРКИТЕ ЗА ТЯХНАТА ЗАЩИТА НАРЕДБА ЗА РЕДА ЗА УТВЪРЖДАВАНЕ НА НАЦИОНАЛНИТЕ ЕТАЛОНИ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И ЗА НАЧИНА ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ И СЪХРАНЯВАНЕ НА ЕТАЛОНИТЕ НАРЕДБА ЗА РЕДА И МЕТОДИКАТА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА КОЕФИЦИЕНТА ПО ЧЛ. 10, АЛ. 4 ОТ ЗАКОНА ЗА ЕКСПОРТНОТО ЗАСТРАХОВАНЕ И ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА МЕХАНИЗМА ЗА ЗАЯВЯВАНЕ НА СРЕДСТВА ОТ ЦЕНТРАЛНИЯ БЮДЖЕТ И ЗА ИЗПЛАЩАНЕ НА ЗАСТРАХОВАТЕЛНИ ОБЕЗЩЕТЕНИЯ НАРЕДБА ЗА РЕДА И НАЧИНА ЗА ВЪВЕЖДАНЕ НА БАНДЕРОЛИТЕ ЗА БУТИЛИРАНИ АЛКОХОЛНИ НАПИТКИ НАРЕДБА ЗА РЕДА И НАЧИНА ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА МЕТРОЛОГИЧЕН НАДЗОР НАРЕДБА ЗА РЕДА И НАЧИНА ЗА ИЗДАВАНЕ И ПРЕРАЗГЛЕЖДАНЕ НА РАЗРЕШИТЕЛНИ ЗА ЕМИСИИ НА ПАРНИКОВИ ГАЗОВЕ ОТ ИНСТАЛАЦИИ И ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА МОНИТОРИНГ ОТ ОПЕРАТОРИТЕ НА ИНСТАЛАЦИИ И АВИАЦИОННИТЕ ОПЕРАТОРИ, УЧАСТВАЩИ В ЕВРОПЕЙСКАТА СХЕМА ЗА ТЪРГОВИЯ С ЕМИСИИ НАРЕДБА ЗА РЕДА И НАЧИНА ЗА ИЗДАВАНЕ НА ЛИЦЕНЗИИ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ПРОВЕРКА НА СРЕДСТВА ЗА ИЗМЕРВАНЕ И ЗА ИЗДАВАНЕ НА ЛИЦЕНЗИИ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА РЕМОНТ НА СРЕДСТВА ЗА ИЗМЕРВАНЕ НАРЕДБА ЗА РЕДА И НАЧИНА ЗА ИЗЧИСЛЯВАНЕ НА РАЗМЕРА НА ФИНАНСОВАТА ГАРАНЦИЯ ИЛИ ЕКВИВАЛЕНТНА ЗАСТРАХОВКА И ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ГОДИШНИ СПРАВКИ-ДЕКЛАРАЦИИ ПРИ ТРАНСГРАНИЧЕН ПРЕВОЗ НА ОТПАДЪЦИ НАРЕДБА ЗА РЕДА И НАЧИНА ЗА ИНВЕНТАРИЗАЦИЯ, ПРОУЧВАНИЯ, ИЗВЪРШВАНЕ И ПОДДЪРЖАНЕ НА НЕОБХОДИМИТЕ ВЪЗСТАНОВИТЕЛНИ МЕРОПРИЯТИЯ НА ПЛОЩИ С УВРЕДЕНИ ПОЧВИ НАРЕДБА ЗА РЕДА И НАЧИНА ЗА ИНФОРМИРАНЕ НА РАБОТНИЦИТЕ И СЛУЖИТЕЛИТЕ И ЗА ОТПУСКАНЕ И ИЗПЛАЩАНЕ НА ГАРАНТИРАНИТЕ ВЗЕМАНИЯ ПРИ НЕСЪСТОЯТЕЛНОСТ НА РАБОТОДАТЕЛЯ НАРЕДБА ЗА РЕДА И НАЧИНА ЗА НАБИРАНЕТО, РАЗХОДВАНЕТО, ОТЧИТАНЕТО И КОНТРОЛА НА СРЕДСТВАТА НА ФОНД "СИГУРНОСТ НА ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЙНАТА СИСТЕМА" НАРЕДБА ЗА РЕДА И НАЧИНА ЗА НАНАСЯНЕ НА СПЕЦИФИЧНАТА МАРКИРОВКА ЗА ИДЕНТИФИКАЦИЯ НА РАДИОСЪОРЪЖЕНИЯТА НАРЕДБА ЗА РЕДА И НАЧИНА ЗА ОГРАНИЧАВАНЕ НА ПРОИЗВОДСТВОТО, УПОТРЕБАТА ИЛИ ПУСКАНЕТО НА ПАЗАРА НА ОПРЕДЕЛЕНИ ОПАСНИ ХИМИЧНИ ВЕЩЕСТВА, СМЕСИ И ИЗДЕЛИЯ ОТ ПРИЛОЖЕНИЕ XVІІ НА РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1907/2006 (REACH) НАРЕДБА ЗА РЕДА И НАЧИНА ЗА ОПОЛЗОТВОРЯВАНЕ НА УТАЙКИ ОТ ПРЕЧИСТВАНЕТО НА ОТПАДЪЧНИ ВОДИ ЧРЕЗ УПОТРЕБАТА ИМ В ЗЕМЕДЕЛИЕТО НАРЕДБА ЗА РЕДА И НАЧИНА ЗА ОРГАНИЗИРАНЕ НА НАЦИОНАЛНИТЕ ИНВЕНТАРИЗАЦИИ НА ЕМИСИИТЕ НА ВРЕДНИ ВЕЩЕСТВА И ПАРНИКОВИ ГАЗОВЕ В АТМОСФЕРАТА НАРЕДБА ЗА РЕДА И НАЧИНА ЗА СЪХРАНЕНИЕ НА ОПАСНИ ХИМИЧНИ ВЕЩЕСТВА И СМЕСИ НАРЕДБА ЗА РЕДА И НАЧИНА НА АДМИНИСТРИРАНЕ НА НАЦИОНАЛНИЯ РЕГИСТЪР ЗА ТЪРГОВИЯ С КВОТИ ЗА ЕМИСИИ НА ПАРНИКОВИ ГАЗОВЕ НАРЕДБА ЗА РЕДА И НАЧИНА НА ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ МЕЖДУ МИНИСТЕРСТВОТО НА КУЛТУРАТА, МИНИСТЕРСТВОТО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ, МИНИСТЕРСТВОТО НА ПРАВОСЪДИЕТО, МИНИСТЕРСТВОТО НА ИКОНОМИКАТА, ЕНЕРГЕТИКАТА И ТУРИЗМА, МИНИСТЕРСТВОТО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ, КОМИСИЯТА ЗА ЗАЩИТА НА КОНКУРЕНЦИЯТА, АГЕНЦИЯ "МИТНИЦИ" И ПАТЕНТНОТО ВЕДОМСТВО ЧРЕЗ НАЦИОНАЛНАТА СИСТЕМА ЗА ОБМЕН НА ИНФОРМАЦИЯ В ОБЛАСТТА НА АВТОРСКОТО ПРАВО И СРОДНИТЕ МУ ПРАВА И ИНДУСТРИАЛНАТА СОБСТВЕНОСТ И ЗА ДЕЙНОСТТА НА МЕЖДУВЕДОМСТВЕНИЯ СЪВЕТ ПО АДМИНИСТРИРАНЕТО, ПОДДЪРЖАНЕТО И РАЗВИТИЕТО НА НАЦИОНАЛНАТА СИСТЕМА (ЗАГЛ. ДОП. - ДВ, БР. 105 ОТ 2006 Г., ЗАГЛ. ИЗМ. - ДВ, БР. 93 ОТ 2009 Г., В СИЛА ОТ 24.11.2009 Г., ИЗМ. - ДВ, БР. 55 ОТ 2017 Г., В СИЛА ОТ 07.07.2017 Г.) НАРЕДБА ЗА РЕДА И НАЧИНА НА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ДОСТЪП ДО ТЪРГОВСКИЯ РЕГИСТЪР И ДЕЛАТА НА ТЪРГОВЦИТЕ ПО СЛУЖЕБЕН ПЪТ (ЗАГЛ. ДОП. - ДВ, БР. 104 ОТ 2011 Г., В СИЛА ОТ 27.12.2011 Г.) НАРЕДБА ЗА РЕДА, НАЧИНА И КОМПЕТЕНТНИТЕ ОРГАНИ ЗА УСТАНОВЯВАНЕ НА КРИТИЧНИТЕ ИНФРАСТРУКТУРИ И ОБЕКТИТЕ ИМ И ОЦЕНКА НА РИСКА ЗА ТЯХ НАРЕДБА ЗА РЕДА, УСЛОВИЯТА И КРИТЕРИИТЕ ЗА ПРИЗНАВАНЕТО НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ НА ВОЕННОИНВАЛИДИТЕ И ВОЕННОПОСТРАДАЛИТЕ ЗА НАЦИОНАЛНО ПРЕДСТАВИТЕЛНИ НАРЕДБА ЗА СВЕДЕНИЯТА, КОИТО СЪДЪРЖА ДЕКЛАРАЦИЯТА ПО ЧЛ. 7, АЛ. 3 ОТ ЗАКОНА ЗА ПРИВАТИЗАЦИЯ И СЛЕДПРИВАТИЗАЦИОНЕН КОНТРОЛ, И ЗА РЕДА И ОРГАНИТЕ ЗА КОНТРОЛ НА ДЕКЛАРИРАНИТЕ ДАННИ НАРЕДБА ЗА СЕКРЕТНИТЕ ПАТЕНТИ НАРЕДБА ЗА СИГУРНОСТТА НА КОМУНИКАЦИОННИТЕ И ИНФОРМАЦИОННИТЕ СИСТЕМИ НАРЕДБА ЗА СИСТЕМАТА ОТ МЕРКИ, СПОСОБИ И СРЕДСТВА ЗА ФИЗИЧЕСКАТА СИГУРНОСТ НА КЛАСИФИЦИРАНАТА ИНФОРМАЦИЯ И ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ТЯХНОТО ИЗПОЛЗВАНЕ НАРЕДБА ЗА СИСТЕМИТЕ ЗА ДВИЖЕНИЕ, ДОКЛАДВАНЕ И УПРАВЛЕНИЕ НА ТРАФИКА И ИНФОРМАЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ НА КОРАБОПЛАВАНЕТО В МОРСКИТЕ ПРОСТРАНСТВА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ (ЗАГЛ. ИЗМ. - ДВ, БР. 97 ОТ 2010 Г., В СИЛА ОТ 10.12.2010 Г.) НАРЕДБА ЗА СЛУЖЕБНИТЕ КОМАНДИРОВКИ И СПЕЦИАЛИЗАЦИИ В ЧУЖБИНА НАРЕДБА ЗА СЛУЖЕБНОТО ПОЛОЖЕНИЕ НА ДЪРЖАВНИТЕ СЛУЖИТЕЛИ НАРЕДБА ЗА СНАБДЯВАНЕ С ОСНОВНИ ХРАНИТЕЛНИ И НЕХРАНИТЕЛНИ СТОКИ ВЪВ ВРЕМЕ НА ВОЙНА НАРЕДБА ЗА СОБСТВЕНИТЕ СРЕДСТВА И ГРАНИЦАТА НА ПЛАТЕЖОСПОСОБНОСТ НА ЗАСТРАХОВАТЕЛИТЕ И ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНИТЕ ДРУЖЕСТВА НАРЕДБА ЗА СПЕЦИАЛИЗИРАНА ЗАКРИЛА НА ДЕЦА НА ОБЩЕСТВЕНИ МЕСТА НАРЕДБА ЗА СПЕЦИАЛНО ПОЛЗВАНЕ НА ПЪТИЩАТА НАРЕДБА ЗА СПЕЦИФИЧНИТЕ ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ХРАНИТЕЛНО БАНКИРАНЕ И КОНТРОЛА ВЪРХУ ТАЗИ ДЕЙНОСТ НАРЕДБА ЗА СПЕЦИФИЧНИТЕ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ КАЗЕИНИТЕ И КАЗЕИНАТИТЕ, ПРЕДНАЗНАЧЕНИ ЗА КОНСУМАЦИЯ ОТ ЧОВЕКА НАРЕДБА ЗА СПЕЦИФИЧНИТЕ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ МЛЕЧНИТЕ ПРОДУКТИ НАРЕДБА ЗА СПЕЦИФИЧНИТЕ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ МЛЕЧНИТЕ ПРОДУКТИ ОТ 2012 Г. НАРЕДБА ЗА СПЕЦИФИЧНИТЕ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ХРАНИ, ПРЕДНАЗНАЧЕНИ ЗА УПОТРЕБА ПРИ ИНТЕНЗИВНО МУСКУЛНО НАТОВАРВАНЕ, ОСОБЕНО ПРИ СПОРТИСТИ НАРЕДБА ЗА СРЕДСТВАТА ЗА ИЗМЕРВАНЕ, КОИТО ПОДЛЕЖАТ НА МЕТРОЛОГИЧЕН КОНТРОЛ НАРЕДБА ЗА СТАНДАРТИ ЗА КАЧЕСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА ЗА ПРИОРИТЕТНИ ВЕЩЕСТВА И НЯКОИ ДРУГИ ЗАМЪРСИТЕЛИ НАРЕДБА ЗА СТАНДАРТИТЕ ЗА ЗАПЛАЩАНЕ НА ТРУДА НА СЛУЖИТЕЛИТЕ, ОСЪЩЕСТВЯВАЩИ ДЕЙНОСТИ ПО ПРЕДОСТАВЯНЕ НА СОЦИАЛНИ УСЛУГИ, КОИТО СЕ ФИНАНСИРАТ ОТ ДЪРЖАВНИЯ БЮДЖЕТ НАРЕДБА ЗА СТАНДАРТНИТЕ УСЛОВИЯ ЗА ПОВТОРНО ИЗПОЛЗВАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ ОТ ОБЩЕСТВЕНИЯ СЕКТОР И ЗА НЕЙНОТО ПУБЛИКУВАНЕ В ОТВОРЕН ФОРМАТ НАРЕДБА ЗА СТАТИСТИЧЕСКИТЕ ИЗСЛЕДВАНИЯ НА СТРУКТУРАТА НА НАСАЖДЕНИЯ С ОПРЕДЕЛЕНИ ОВОЩНИ ВИДОВЕ НАРЕДБА ЗА СТАТИСТИЧЕСКИТЕ ИЗСЛЕДВАНИЯ, ПРОВЕЖДАНИ В СВИНЕВЪДСТВОТО, ГОВЕДОВЪДСТВОТО, БИВОЛОВЪДСТВОТО, ОВЦЕВЪДСТВОТО, КОЗЕВЪДСТВОТО И В ПРОИЗВОДСТВОТО НА МЕСО, МЛЯКО И МЛЕЧНИ ПРОДУКТИ НАРЕДБА ЗА СТИПЕНДИАНТСКАТА ПРОГРАМА В ДЪРЖАВНАТА АДМИНИСТРАЦИЯ НАРЕДБА ЗА СТОКИТЕ, ИМИТИРАЩИ ХРАНИ НАРЕДБА ЗА СТОКООБМЕНА, НАПРАВЛЕНИЯТА И МЕХАНИЗМИТЕ ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА ВОЕННОВРЕМЕННИЯ ПЛАН НАРЕДБА ЗА СТРУКТУРАТА И МИНИМАЛНАТА ЧИСЛЕНОСТ НА ИНСПЕКТОРАТИТЕ, РЕДА И НАЧИНА ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ДЕЙНОСТТА ИМ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕТО СЪС СПЕЦИАЛИЗИРАНИТЕ КОНТРОЛНИ ОРГАНИ НАРЕДБА ЗА СТРУКТУРАТА И ОРГАНИЗАЦИЯТА НА РАБОТНАТА ЗАПЛАТА НАРЕДБА ЗА СТРУКТУРАТА НА КАПИТАЛА И СЪОТНОШЕНИЕТО МУ С БАЛАНСОВИТЕ АКТИВИ И ПАСИВИ НА ПЕНСИОННООСИГУРИТЕЛНИТЕ ДРУЖЕСТВА, ЗА УСЛОВИЯТА ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ЗАЕМИ ОТ ТЯХ И ЗА ПОДДЪРЖАНЕТО НА МИНИМАЛНИ ЛИКВИДНИ СРЕДСТВА ОТ ПЕНСИОННООСИГУРИТЕЛНИТЕ ДРУЖЕСТВА И О... НАРЕДБА ЗА СТУДЕНТСКИТЕ СТАЖОВЕ В ДЪРЖАВНАТА АДМИНИСТРАЦИЯ НАРЕДБА ЗА СЪЩЕСТВЕНИТЕ ИЗИСКВАНИЯ И ОЦЕНЯВАНЕ НА СЪОТВЕТСТВИЕТО ЗА ЕЛЕКТРОМАГНИТНА СЪВМЕСТИМОСТ НАРЕДБА ЗА СЪЩЕСТВЕНИТЕ ИЗИСКВАНИЯ И ОЦЕНЯВАНЕ НА СЪОТВЕТСТВИЕТО НА АСАНСЬОРИТЕ И НА ПРЕДПАЗНИТЕ УСТРОЙСТВА ЗА АСАНСЬОРИ НАРЕДБА ЗА СЪЩЕСТВЕНИТЕ ИЗИСКВАНИЯ И ОЦЕНЯВАНЕ НА СЪОТВЕТСТВИЕТО НА ВЕЗНИ С НЕАВТОМАТИЧНО ДЕЙСТВИЕ НАРЕДБА ЗА СЪЩЕСТВЕНИТЕ ИЗИСКВАНИЯ И ОЦЕНЯВАНЕ НА СЪОТВЕТСТВИЕТО НА ВЗРИВНИТЕ ВЕЩЕСТВА ЗА ГРАЖДАНСКИ ЦЕЛИ НАРЕДБА ЗА СЪЩЕСТВЕНИТЕ ИЗИСКВАНИЯ И ОЦЕНЯВАНЕ НА СЪОТВЕТСТВИЕТО НА ЕЛЕКТРИЧЕСКИ СЪОРЪЖЕНИЯ, ПРЕДНАЗНАЧЕНИ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ В ОПРЕДЕЛЕНИ ГРАНИЦИ НА НАПРЕЖЕНИЕТО НАРЕДБА ЗА СЪЩЕСТВЕНИТЕ ИЗИСКВАНИЯ И ОЦЕНЯВАНЕ НА СЪОТВЕТСТВИЕТО НА ПИРОТЕХНИЧЕСКИТЕ ИЗДЕЛИЯ НАРЕДБА ЗА СЪЩЕСТВЕНИТЕ ИЗИСКВАНИЯ И ОЦЕНЯВАНЕ НА СЪОТВЕТСТВИЕТО НА ПЛАВАТЕЛНИТЕ СЪДОВЕ ЗА ОТДИХ И НА ПЛАВАТЕЛНИТЕ СЪДОВЕ ЗА ЛИЧНО ПОЛЗВАНЕ НАРЕДБА ЗА СЪЩЕСТВЕНИТЕ ИЗИСКВАНИЯ И ОЦЕНЯВАНЕ НА СЪОТВЕТСТВИЕТО НА ПОДСИСТЕМИТЕ И ПРЕДПАЗНИТЕ УСТРОЙСТВА ЗА ВЪЖЕНИ ЛИНИИ НАРЕДБА ЗА СЪЩЕСТВЕНИТЕ ИЗИСКВАНИЯ И ОЦЕНЯВАНЕ НА СЪОТВЕТСТВИЕТО НА СРЕДСТВАТА ЗА ИЗМЕРВАНЕ НАРЕДБА ЗА СЪЩЕСТВЕНИТЕ ИЗИСКВАНИЯ И ОЦЕНЯВАНЕ НА СЪОТВЕТСТВИЕТО НА СЪДОВЕТЕ ПОД НАЛЯГАНЕ НАРЕДБА ЗА СЪЩЕСТВЕНИТЕ ИЗИСКВАНИЯ И ОЦЕНЯВАНЕ НА СЪОТВЕТСТВИЕТО НА СЪОРЪЖЕНИЯ И СИСТЕМИ ЗА ЗАЩИТА, ПРЕДНАЗНАЧЕНИ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ В ПОТЕНЦИАЛНО ЕКСПЛОЗИВНА АТМОСФЕРА НАРЕДБА ЗА СЪЩЕСТВЕНИТЕ ИЗИСКВАНИЯ И ОЦЕНЯВАНЕ НА СЪОТВЕТСТВИЕТО НА СЪОРЪЖЕНИЯТА ПОД НАЛЯГАНЕ НАРЕДБА ЗА СЪЩЕСТВЕНИТЕ ИЗИСКВАНИЯ И ОЦЕНЯВАНЕ НА СЪОТВЕТСТВИЕТО НА УРЕДИТЕ, ЗАХРАНВАНИ С ГАЗОВО ГОРИВО НАРЕДБА ЗА СЪЩЕСТВЕНИТЕ ИЗИСКВАНИЯ И ОЦЕНЯВАНЕ СЪОТВЕТСТВИЕТО НА ИГРАЧКИТЕ НАРЕДБА ЗА СЪЩЕСТВЕНИТЕ ИЗИСКВАНИЯ И ОЦЕНЯВАНЕ СЪОТВЕТСТВИЕТО НА ЛИЧНИТЕ ПРЕДПАЗНИ СРЕДСТВА НАРЕДБА ЗА СЪЩЕСТВЕНИТЕ ИЗИСКВАНИЯ И ОЦЕНЯВАНЕ СЪОТВЕТСТВИЕТО НА МАШИНИ И СЪОРЪЖЕНИЯ, КОИТО РАБОТЯТ НА ОТКРИТО, ПО ОТНОШЕНИЕ НА ШУМА, ИЗЛЪЧВАН ОТ ТЯХ ВЪВ ВЪЗДУХА НАРЕДБА ЗА СЪЩЕСТВЕНИТЕ ИЗИСКВАНИЯ И ОЦЕНЯВАНЕ СЪОТВЕТСТВИЕТО НА МАШИНИТЕ НАРЕДБА ЗА СЪЩЕСТВЕНИТЕ ИЗИСКВАНИЯ И ОЦЕНЯВАНЕ СЪОТВЕТСТВИЕТО НА РАДИОСЪОРЪЖЕНИЯТА НАРЕДБА ЗА СЪЩЕСТВЕНИТЕ ИЗИСКВАНИЯ И ОЦЕНЯВАНЕ СЪОТВЕТСТВИЕТО НА ТРАНСПОРТИРУЕМО ОБОРУДВАНЕ ПОД НАЛЯГАНЕ НАРЕДБА ЗА СЪЩЕСТВЕНИТЕ ИЗИСКВАНИЯ И ПРОЦЕДУРИТЕ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ НА СЪОТВЕТСТВИЕТО СЪС СЪЩЕСТВЕНИТЕ ИЗИСКВАНИЯ НА АКТИВНИ ИМПЛАНТИРУЕМИ МЕДИЦИНСКИ ИЗДЕЛИЯ НАРЕДБА ЗА СЪЩЕСТВЕНИТЕ ИЗИСКВАНИЯ И ПРОЦЕДУРИТЕ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ НА СЪОТВЕТСТВИЕТО СЪС СЪЩЕСТВЕНИТЕ ИЗИСКВАНИЯ НА ИН ВИТРО ДИАГНОСТИЧНИТЕ МЕДИЦИНСКИ ИЗДЕЛИЯ НАРЕДБА ЗА СЪЩЕСТВЕНИТЕ ИЗИСКВАНИЯ И ПРОЦЕДУРИТЕ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ НА СЪОТВЕТСТВИЕТО СЪС СЪЩЕСТВЕНИТЕ ИЗИСКВАНИЯ НА МЕДИЦИНСКИТЕ ИЗДЕЛИЯ ПО ЧЛ. 2, АЛ. 1, Т. 3 ОТ ЗАКОНА ЗА МЕДИЦИНСКИТЕ ИЗДЕЛИЯ НАРЕДБА ЗА ТАКСИТЕ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА ЛЕТИЩАТА ЗА ОБЩЕСТВЕНО ПОЛЗВАНЕ И ЗА АЕРОНАВИГАЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ НАРЕДБА ЗА ТРУДОВАТА КНИЖКА И ТРУДОВИЯ СТАЖ НАРЕДБА ЗА ТРУДОВИТЕ И НЕПОСРЕДСТВЕНО СВЪРЗАНИ С ТЯХ ОТНОШЕНИЯ МЕЖДУ ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕКИПАЖА И НА ОБСЛУЖВАЩИЯ ПЕРСОНАЛ НА КОРАБА И КОРАБОПРИТЕЖАТЕЛЯ (ЗАГЛ. ДОП. - ДВ, БР. 19 ОТ 2018 Г.) НАРЕДБА ЗА ТРУДОВИТЕ И ОСИГУРИТЕЛНИТЕ ОТНОШЕНИЯ НА БЪЛГАРСКИТЕ ГРАЖДАНИ, ИЗПРАТЕНИ НА РАБОТА В ЧУЖБИНА ОТ БЪЛГАРСКИ РАБОТОДАТЕЛИ НАРЕДБА ЗА ТРУДОВОТО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ НА ЕКИПАЖИТЕ НА РИБОЛОВНИ КОРАБИ, КОИТО РАБОТЯТ ПО ДОГОВОРИ С ЧУЖДЕСТРАННИ ФИЗИЧЕСКИ И ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА НАРЕДБА ЗА ТРУДОУСТРОЯВАНЕ НАРЕДБА ЗА ТЪРГОВЕТЕ И КОНКУРСИТЕ НАРЕДБА ЗА УДОСТОВЕРЕНИЯТА ЗА ЕЛЕКТРОНЕН ПОДПИС В АДМИНИСТРАЦИИТЕ НАРЕДБА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ДЪРЖАВНИТЕ ЗДРАВНИ ЗАВЕДЕНИЯ НАРЕДБА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ЕДНОЛИЧНИ ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА С ДЪРЖАВНО ИМУЩЕСТВО НАРЕДБА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА МИННИТЕ ОТПАДЪЦИ НАРЕДБА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА СТРОИТЕЛНИТЕ ОТПАДЪЦИ И ЗА ВЛАГАНЕ НА РЕЦИКЛИРАНИ СТРОИТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ НАРЕДБА ЗА УСВОЯВАНЕ НА ВОЕННИ ИЗДЕЛИЯ И ЗА СЪЗДАВАНЕ И ПОДДЪРЖАНЕ НА МОЩНОСТИ ЗА ВОЕННОВРЕМЕННА ДЕЙНОСТ НА НАЦИОНАЛНОТО СТОПАНСТВО НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ВНЕДРЯВАНЕ НА ИНТЕЛИГЕНТНИТЕ ТРАНСПОРТНИ СИСТЕМИ В ОБЛАСТТА НА АВТОМОБИЛНИЯ ТРАНСПОРТ И ЗА ИНТЕРФЕЙСИ С ОСТАНАЛИТЕ ВИДОВЕ ТРАНСПОРТ НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ВОДЕНЕ НА РЕГИСТЪР НА НАЦИОНАЛНИЯ АРХИВЕН ФОНД НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ВПИСВАНЕ В РЕГИСТЪРА И ЗА ИЗИСКВАНИЯТА КЪМ ДЕЙНОСТТА НА ЛИЦАТА, КОИТО ОСЪЩЕСТВЯВАТ ДЕЙНОСТ ПО ДОБИВАНЕ, ПРЕРАБОТВАНЕ И СДЕЛКИ С БЛАГОРОДНИ МЕТАЛИ И СКЪПОЦЕННИ КАМЪНИ И ИЗДЕЛИЯ СЪС И ОТ ТЯХ ПО ЗАНЯТИЕ НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ВПИСВАНЕ НА ЛАБОРАТОРИИТЕ В РЕГИСТЪРА ПО ЧЛ. 20, АЛ. 1, Т. 4 ОТ ЗАКОНА ЗА ХАЗАРТА, ЗА ИЗИСКВАНИЯТА ЗА ИЗПИТВАНЕ И РЕДА ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ПРОВЕРКИ НА ИГРАЛНОТО ОБОРУДВАНЕ, ДЖАКПОТ СИСТЕМИТЕ, ИГРАЛНИЯ СОФТУЕР И КОМУНИКАЦИОННОТО ОБОРУДВАНЕ И УСТРОЙСТВА НА САМООБСЛУЖВАНЕ ЗА ОРГАНИЗИРАНЕ НА ЛОТАРИЙНИ ИГРИ НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ВРЪЩАНЕ НА КООПЕРАЦИИ И КООПЕРАТИВНИ СЪЮЗИ НА ТЯХНО ИЗЗЕТО, ОДЪРЖАВЕНО ИЛИ ПРЕРАЗПРЕДЕЛЕНО ИМУЩЕСТВО СЛЕД 10 СЕПТЕМВРИ 1944 Г. НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ВЪВЕЖДАНЕ И ПРИЛАГАНЕ НА АВТОНОМНИ МЕРКИ ЗА СУСПЕНДИРАНЕ НА МИТАТА НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДЕЙНОСТИ В ГОРСКИТЕ ТЕРИТОРИИ - ДЪРЖАВНА И ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ, И ЗА ПОЛЗВАНЕТО НА ДЪРВЕСИНА И НЕДЪРВЕСНИ ГОРСКИ ПРОДУКТИ НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ДЕЙНОСТИ ПО ЧЛ. 7, АЛ. 2 ОТ ЗАКОНА ЗА МАЛКИТЕ И СРЕДНИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ВЪЗМЕЗДЯВАНЕ И ОСТОЙНОСТЯВАНЕ НА РАЗХОДИТЕ ПО ВЗЕМАНЕ, ДИАГНОСТИКА И ПРЕРАБОТКА НА КРЪВ И КРЪВНИ СЪСТАВКИ, ЗА СТИМУЛИРАНЕТО, ОРГАНИЗИРАНЕТО И ПРОВЕЖДАНЕТО НА ДЕЙНОСТИТЕ, СВЪРЗАНИ С КРЪВОДАРЯВАНЕТО, И ЗА РЕДА И ЦЕНИТЕ ЗА З... НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ДЕЙНОСТТА НА ЖИВОТНОВЪДНИТЕ СТОПАНСТВА В ПЛАНИНСКИТЕ И ДРУГИТЕ НЕОБЛАГОДЕТЕЛСТВАНИ РАЙОНИ НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ДОГОВАРЯНЕ НА ЛЕКАРСТВАТА, МЕДИЦИНСКИТЕ ИЗДЕЛИЯ И ДИЕТИЧНИТЕ ХРАНИ ЗА СПЕЦИАЛНИ МЕДИЦИНСКИ ЦЕЛИ, СТОЙНОСТТА НА КОИТО СЕ ЗАПЛАЩА НАПЪЛНО ИЛИ ЧАСТИЧНО ОТ НАЦИОНАЛНАТА ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА (ЗАГЛ. ИЗМ. - ДВ, БР. 61 ОТ 200... НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ДОПУСКАНЕ НА БЪЛГАРСКИ ФИЗИЧЕСКИ ИЛИ ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА ДО УЧАСТИЕ В МЕЖДУНАРОДНИ ПРОЦЕДУРИ НА ОРГАНИЗАЦИЯТА НА СЕВЕРНОАТЛАНТИЧЕСКИЯ ДОГОВОР (НАТО) НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ЕТИКЕТИРАНЕ НА ПРОДУКТИ ЗА РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ЗАСТРАХОВАНЕ В ПРОЕКТИРАНЕТО И СТРОИТЕЛСТВОТО НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ЗАСАЖДАНЕ НА НОВИ ЛОЗЯ, ПРЕЗАСАЖДАНЕ, ПРИСАЖДАНЕ И ИЗКОРЕНЯВАНЕ НА СЪЩЕСТВУВАЩИТЕ ЛОЗЯ, ПОПЪЛВАНЕТО И УПРАВЛЕНИЕТО НА НАЦИОНАЛНИЯ РЕЗЕРВ ОТ ПРАВА НА ЗАСАЖДАНЕ НА ВИНЕНИ СОРТОВЕ ЛОЗИ (ЗАГЛ. ДОП. - ДВ, БР. 13 ОТ 2010 Г.) НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ИЗБОР, ИЗПЪЛНЕНИЕ И КОНТРОЛ НА ПРОМОЦИОНАЛНИ ПРОГРАМИ ЗА ЗЕМЕДЕЛСКИ И ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ЕКОЛОГИЧНА ОЦЕНКА НА ПЛАНОВЕ И ПРОГРАМИ (ЗАГЛ. ИЗМ. - ДВ, БР. 3 ОТ 2006 Г.) НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ЕКСПЕРТНО ИЗСЛЕДВАНЕ НА ИЗЗЕТИ НАРКОТИЧНИ ВЕЩЕСТВА И ПРЕКУРСОРИ НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА НАДЗОР НА ПАЗАРА НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ОЦЕНКА ЗА СЪВМЕСТИМОСТТА НА ПЛАНОВЕ, ПРОГРАМИ, ПРОЕКТИ И ИНВЕСТИЦИОННИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ С ПРЕДМЕТА И ЦЕЛИТЕ НА ОПАЗВАНЕ НА ЗАЩИТЕНИТЕ ЗОНИ НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ОЦЕНКА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО ВЪРХУ ОКОЛНАТА СРЕДА (ЗАГЛ. ИЗМ. - ДВ, БР. 3 ОТ 2006 Г.) НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ПОСРЕДНИЧЕСКА ДЕЙНОСТ ПО НАЕМАНЕ НА РАБОТА НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ПРЕВОЗ НА РАДИОАКТИВНИ ВЕЩЕСТВА НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ИЗДАВАНЕ И ЗА ОТНЕМАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЯ ЗА ПРОМИШЛЕНА ОБРАБОТКА НА ТЮТЮН И ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ТЮТЮНЕВИ ИЗДЕЛИЯ НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ИЗДАВАНЕ НА ВИЗИ И ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ВИЗОВИЯ РЕЖИМ НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ИЗДАВАНЕ НА ВОЕННИ КАРТИ ЗА САМОЛИЧНОСТ И ЗА ОБЯВЯВАНЕ НА ТЯХНАТА НЕВАЛИДНОСТ НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ИЗДАВАНЕ НА ДИПЛОМАТИЧЕСКИ И СЛУЖЕБНИ ПАСПОРТИ ОТ МИНИСТЕРСТВОТО НА ВЪНШНИТЕ РАБОТИ НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ИЗДАВАНЕ НА ЕВРОПЕЙСКА ПРОФЕСИОНАЛНА КАРТА НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ИЗДАВАНЕ НА ЕКСПОРТНИ ЛИЦЕНЗИИ НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ИЗДАВАНЕ НА КОМПЛЕКСНИ РАЗРЕШИТЕЛНИ НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ИЗДАВАНЕ НА ЛИЦЕНЗИИ ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР НА СЪОРЪЖЕНИЯ С ПОВИШЕНА ОПАСНОСТ И ЗА РЕДА ЗА ВОДЕНЕ НА РЕГИСТЪР НА СЪОРЪЖЕНИЯТА (ЗАГЛ. ИЗМ. - ДВ, БР. 17 ОТ 2003 Г., ЗАГЛ. ИЗМ. - ДВ, БР. 59 ОТ 2006 Г.) НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ИЗДАВАНЕ НА ЛИЦЕНЗИИ И СЕРТИФИКАТИ ПРИ ВНОС И ИЗНОС НА ЗЕМЕДЕЛСКИ И ПРЕРАБОТЕНИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ПРОДУКТИ И КОНТРОЛА ВЪРХУ ВНОСА И ИЗНОСА НА ЗЕМЕДЕЛСКИ И ПРЕРАБОТЕНИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ПРОДУКТИ НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ИЗДАВАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ОСВОБОЖДАВАНЕ ПО ЗАКОНА ЗА ЗАЩИТА ОТ ВРЕДНОТО ВЪЗДЕЙСТВИЕ НА ХИМИЧНИТЕ ВЕЩЕСТВА И СМЕСИ НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ИЗДАВАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЕ НА ПРИВАТИЗАЦИОНЕН ФОНД ЗА ВЗЕМАНЕ НА ЗАЕМ НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЯ, СВЪРЗАНИ С ПРИДОБИТА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ НА ТЕРИТОРИЯТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ, НЕОБХОДИМИ ЗА ДОСТЪП ИЛИ ЗА УПРАЖНЯВАНЕ НА РЕГУЛИРАНА ПРОФЕСИЯ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ДРУГА ДЪРЖАВА ЧЛЕНКА НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ИЗПЛАЩАНЕ НА КОМПЕНСАЦИОННИ СУМИ НА ДЪРЖАВНИТЕ СЛУЖИТЕЛИ ОТ ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ "НАЦИОНАЛНА СИГУРНОСТ", КОИТО ПОЛЗВАТ ЖИЛИЩЕ ПРИ УСЛОВИЯТА НА СВОБОДНО ДОГОВАРЯНЕ НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ИЗПЛАЩАНЕ НА КОМПЕНСАЦИОННИ СУМИ НА ДЪРЖАВНИТЕ СЛУЖИТЕЛИ ОТ МИНИСТЕРСТВОТО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ, КОИТО ПОЛЗВАТ ЖИЛИЩЕ ПРИ УСЛОВИЯТА НА СВОБОДНО ДОГОВАРЯНЕ НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОТОКОЛА ЗА ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА КЪМ ДОГОВОРА ЗА АНТАРКТИКА НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ИЗТЕГЛЯНЕ ОТ ПАЗАРА, ИЗЗЕМВАНЕ ОТ ПОТРЕБИТЕЛИТЕ И УНИЩОЖАВАНЕ НА ОПАСНИ СТОКИ И ЗА РЕДА ЗА ОБЕЗЩЕТЯВАНЕ НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ В СЛУЧАИТЕ НА ИЗЗЕМВАНЕ НА ОПАСНИ СТОКИ НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ, ПОДБОР И УТВЪРЖДАВАНЕ НА ПРИЕМНИ СЕМЕЙСТВА И НАСТАНЯВАНЕ НА ДЕЦА В ТЯХ НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА КОМАНДИРОВАНЕ И ИЗПРАЩАНЕ НА РАБОТНИЦИ И СЛУЖИТЕЛИ В РАМКИТЕ НА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГИ НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ЛИКВИДАЦИЯ НА ЛЕЧЕБНИТЕ ЗАВЕДЕНИЯ ПО ЧЛ. 5, АЛ. 1 ОТ ЗАКОНА ЗА ЛЕЧЕБНИТЕ ЗАВЕДЕНИЯ НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ОПАЗВАНЕТО, СЪХРАНЯВАНЕТО, ДОСТЪПА И ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ЦЕННИ ЕЛЕКТРОННИ ДОКУМЕНТИ В ДЪРЖАВНИТЕ АРХИВИ НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ЗОНИ С ОСОБЕН СТАТУТ ОКОЛО ЯДРЕНИ СЪОРЪЖЕНИЯ И ОБЕКТИ С ИЗТОЧНИЦИ НА ЙОНИЗИРАЩИ ЛЪЧЕНИЯ НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА МЕРКИТЕ ЗА ЗАЩИТА НА ИНФОРМАЦИОННИТЕ И КОМУНИКАЦИОННИТЕ СИСТЕМИ НА СТРАТЕГИЧЕСКИТЕ ОБЕКТИ ОТ ЗНАЧЕНИЕ ЗА НАЦИОНАЛНАТА СИГУРНОСТ И ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕТО НА КОНТРОЛ НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ОТГОВОРНОСТТА НА ДЪРЖАВАТА И ЗА ОТСТРАНЯВАНЕ НА НАНЕСЕНИТЕ ЩЕТИ ВЪРХУ ОКОЛНАТА СРЕДА, НАСТЪПИЛИ ОТ МИНАЛИ ДЕЙСТВИЯ ИЛИ БЕЗДЕЙСТВИЯ, ПРИ ПРИВАТИЗАЦИЯ НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ОРГАНИЗИРАНЕ И ПРОВЕЖДАНЕ НА ЦЕНТРАЛИЗИРАНИ ПУБЛИЧНИ ТЪРГОВЕ ЗА ПРОДАЖБА НА АКЦИИ - СОБСТВЕНОСТ НА ДЪРЖАВАТА НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ОРГАНИЗИРАНЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ДЪРЖАВНИТЕ РЕЗЕРВИ И ВОЕННОВРЕМЕННИТЕ ЗАПАСИ НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ОСВОБОЖДАВАНЕ НА МАЛКИ КОЛИЧЕСТВА ЯДРЕН МАТЕРИАЛ ОТ ПРИЛАГАНЕТО НА ВИЕНСКАТА КОНВЕНЦИЯ ЗА ГРАЖДАНСКА ОТГОВОРНОСТ ЗА ЯДРЕНА ВРЕДА НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА ЗАПЛАЩАНЕТО НА РАЗХОДИТЕ ЗА ОБУЧЕНИЕ НА СТУДЕНТИ СЪС СКЛЮЧЕНИ ДОГОВОРИ С РАБОТОДАТЕЛ НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ, СВЪРЗАНИ С ОРЪЖИЯТА И БОЕПРИПАСИТЕ, И КОНТРОЛА НАД ТЯХ В ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ "ТЕХНИЧЕСКИ ОПЕРАЦИИ" НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ, СВЪРЗАНИ С ОРЪЖИЯТА, БОЕПРИПАСИТЕ И ПИРОТЕХНИЧЕСКИТЕ ИЗДЕЛИЯ, И КОНТРОЛА НАД ТЯХ В ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ "ОХРАНА" И ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ "ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА" КЪМ МИНИСТЕРСТВОТО НА ПРАВОСЪДИЕТО НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ, СВЪРЗАНИ С ОРЪЖИЯТА, БОЕПРИПАСИТЕ, ВЗРИВНИТЕ ВЕЩЕСТВА И ПИРОТЕХНИЧЕСКИТЕ ИЗДЕЛИЯ И КОНТРОЛА НАД ТЯХ ВЪВ И ОТ ВЪОРЪЖЕНИТЕ СИЛИ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ, СВЪРЗАНИ С ОРЪЖИЯТА, БОЕПРИПАСИТЕ, ВЗРИВНИТЕ ВЕЩЕСТВА И ПИРОТЕХНИЧЕСКИТЕ ИЗДЕЛИЯ, И ЗА КОНТРОЛА НАД ТЯХ В ДЪРЖАВНАТА КОМИСИЯ ПО СИГУРНОСТТА НА ИНФОРМАЦИЯТА НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ, СВЪРЗАНИ С ОРЪЖИЯТА, БОЕПРИПАСИТЕ, ВЗРИВНИТЕ ВЕЩЕСТВА И ПИРОТЕХНИЧЕСКИТЕ ИЗДЕЛИЯ, И КОНТРОЛА НАД ТЯХ В ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ "НАЦИОНАЛНА СИГУРНОСТ" НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ, СВЪРЗАНИ С ОРЪЖИЯТА, БОЕПРИПАСИТЕ, ВЗРИВНИТЕ ВЕЩЕСТВА И ПИРОТЕХНИЧЕСКИТЕ ИЗДЕЛИЯ, И КОНТРОЛА НАД ТЯХ В МИНИСТЕРСТВОТО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ, СВЪРЗАНИ С ОРЪЖИЯТА, БОЕПРИПАСИТЕ, ВЗРИВНИТЕ ВЕЩЕСТВА И ПИРОТЕХНИЧЕСКИТЕ ИЗДЕЛИЯ, И КОНТРОЛА НАД ТЯХ В НАЦИОНАЛНАТА СЛУЖБА ЗА ОХРАНА НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ЗАКРИЛА НА ДЕЦА С ИЗЯВЕНИ ДАРБИ НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА МЕРКИ ЗА ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ ИЗОСТАВЯНЕТО НА ДЕЦА И НАСТАНЯВАНЕТО ИМ В ИНСТИТУЦИИ, КАКТО И ЗА ТЯХНАТА РЕИНТЕГРАЦИЯ НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ТЕХНИЧЕСКАТА И БЕЗОПАСНАТА ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА ЯЗОВИРНИТЕ СТЕНИ И НА СЪОРЪЖЕНИЯТА КЪМ ТЯХ И ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА КОНТРОЛ ЗА ТЕХНИЧЕСКОТО ИМ СЪСТОЯНИЕ НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ОТПЕЧАТВАНЕ И КОНТРОЛ ВЪРХУ ЦЕННИ КНИЖА НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ОТПЕЧАТВАНЕ, СЪХРАНЯВАНЕ, ПОЛАГАНЕ, АНУЛИРАНЕ, БРАКУВАНЕ, УНИЩОЖАВАНЕ И ОТЧИТАНЕ НА ВИЗОВИ СТИКЕРИ И НА БЛАНКИ ЗА ПОСТАВЯНЕ НА ВИЗИ (ЗАГЛ. ИЗМ. - ДВ, БР. 97 ОТ 2007 Г.) НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ОЦЕНКАТА, ПЛАНИРАНЕТО, РАЗПРЕДЕЛЕНИЕТО И РАЗХОДВАНЕТО НА СРЕДСТВАТА ОТ ДЪРЖАВНИЯ БЮДЖЕТ ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА ПРИСЪЩАТА НА ДЪРЖАВНИТЕ ВИСШИ УЧИЛИЩА НАУЧНА ИЛИ ХУДОЖЕСТВЕНОТВОРЧЕСКА ДЕЙНОСТ НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ОЦЕНЯВАНЕ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА СЛУЖИТЕЛИТЕ В ДЪРЖАВНАТА АДМИНИСТРАЦИЯ НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПОДДЪРЖАНЕ НА СПИСЪКА НА РЕГУЛИРАНИТЕ ПРОФЕСИИ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПОСТИГАНЕ СИГУРНОСТТА НА КОРАБИТЕ, ПРИСТАНИЩАТА И ПРИСТАНИЩНИТЕ РАЙОНИ НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРЕДАВАНЕ НА РАДИОАКТИВНИ ОТПАДЪЦИ НА ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ "РАДИОАКТИВНИ ОТПАДЪЦИ" НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ И ИЗПЛАЩАНЕ НА СРЕДСТВА ОТ ДЪРЖАВНИЯ БЮДЖЕТ ЗА КОМПЕНСИРАНЕ НА РАЗХОДИТЕ, ИЗВЪРШЕНИ ОТ РОДИТЕЛИТЕ ЗА ОТГЛЕЖДАНЕТО И ОБУЧЕНИЕТО НА ДЕЦАТА, КОИТО НЕ СА ПРИЕТИ В ДЪРЖАВНИ ИЛИ ОБЩИНСКИ ДЕТСКИ ГРАДИНИ ИЛИ УЧИЛИЩА ПОРАДИ ЛИПСА НА СВОБОДНИ МЕСТА НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ ЗА СТОКИ И УСЛУГИ, КОИТО ПРЕДСТАВЛЯВАТ РИСК ЗА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ, И ЗА РЕДА ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА СЪТРУДНИЧЕСТВО МЕЖДУ ПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ, ДИСТРИБУТОРИТЕ, ЛИЦАТА, ПРЕДОСТАВЯЩИ УСЛУГИ, И КОНТРОЛНИТЕ ОРГАНИ НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА СРЕДСТВА ЗА КОМПЕНСИРАНЕ НА НАМАЛЕНИТЕ ПРИХОДИ ОТ ПРИЛАГАНЕТО НА ЦЕНИ ЗА ОБЩЕСТВЕНИ ПЪТНИЧЕСКИ ПРЕВОЗИ ПО АВТОМОБИЛНИЯ ТРАНСПОРТ, ПРЕДВИДЕНИ В НОРМАТИВНИТЕ АКТОВЕ ЗА ОПРЕДЕЛЕНИ КАТЕГОРИИ ПЪТНИЦИ, ЗА СУБСИДИРАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИ ПЪТНИЧЕСКИ ПРЕВОЗИ ПО НЕРЕНТАБИЛНИ АВТОБУСНИ ЛИНИИ ВЪВ ВЪТРЕШНОГРАДСКИЯ ТРАНСПОРТ И ТРАНСПОРТА В ПЛАНИНСКИ И ДРУГИ РАЙОНИ И ЗА ИЗДАВАНЕ НА ПРЕВОЗНИ ДОКУМЕНТИ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ПРЕВОЗИТЕ НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГАТА "ЛИНИИ ПОД НАЕМ" НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРЕИЗЧИСЛЯВАНЕ НА ОБЕЗЩЕТЕНИЯТА И ЗАДЪЛЖЕНИЯТА, КОИТО СЕ ВРЪЩАТ ОТ БИВШИТЕ СОБСТВЕНИЦИ ПРИ ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ ПРАВОТО НА СОБСТВЕНОСТ ВЪРХУ ГОРИ И ЗЕМИ ОТ ГОРСКИЯ ФОНД НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРЕОБРАЗУВАНЕ НА ПЕНСИОННООСИГУРИТЕЛНИ ДРУЖЕСТВА, ДОБРОВОЛНИ ПЕНСИОННИ ФОНДОВЕ И ПЕНСИОННИ ФОНДОВЕ ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНО ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ПЕНСИОННО ОСИГУРЯВАНЕ НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРИДОБИВАНЕ И ИЗПЛАЩАНЕ НА ДЪРЖАВНИ ДЪЛГОСРОЧНИ ОБЛИГАЦИИ, ЕМИТИРАНИ В РЕЗУЛТАТ НА СТРУКТУРНАТА РЕФОРМА НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ И ЗА РЕДА ЗА ИЗДАВАНЕ НА ЛИЦЕНЗИИ ЗА СПЕЦИАЛИЗИРАНО ОБУЧЕНИЕ И НА УДОСТОВЕРЕНИЯ ЗА ПРАВОСПОСОБНОСТ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА ЯДРЕНАТА ЕНЕРГИЯ НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРИЗНАВАНЕ НА ПРАВО ЗА УПРАЖНЯВАНЕ НА РЕГУЛИРАНА ПРОФЕСИЯ, ЗА КОЯТО СЕ ИЗИСКВА ПРИТЕЖАВАНЕТО НА ОБЩИ ТЪРГОВСКИ ИЛИ ОБЩИ ПРОФЕСИОНАЛНИ ЗНАНИЯ И УМЕНИЯ НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРИЗНАВАНЕ НА ПРАВОСПОСОБНОСТ В ОБЛАСТТА НА УСТРОЙСТВЕНОТО ПЛАНИРАНЕ И ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРОЕКТИРАНЕ НА ЛИЦА С ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ "АРХИТЕКТ", СЪОТВЕТНО "ИНЖЕНЕР", ПРИДОБИТА В ДЪРЖАВА - ЧЛЕНКА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ, НА... НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРИЛАГАНЕ НА СХЕМИ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ПЛОДОВЕ И ЗЕЛЕНЧУЦИ И НА МЛЯКО И МЛЕЧНИ ПРОДУКТИ В УЧЕБНИТЕ ЗАВЕДЕНИЯ - СХЕМА "УЧИЛИЩЕН ПЛОД" И СХЕМА "УЧИЛИЩНО МЛЯКО" НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ГРАНИЧЕН ЗДРАВЕН КОНТРОЛ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ЕВАКУАЦИЯ И РАЗСРЕДОТОЧАВАНЕ НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИНСПЕКЦИИ В ЛЕЧЕБНИТЕ ЗАВЕДЕНИЯ, ОСЪЩЕСТВЯВАЩИ ДЕЙНОСТИ ПО ЗАКОНА ЗА КРЪВТА, КРЪВОДАРЯВАНЕТО И КРЪВОПРЕЛИВАНЕТО (ЗАГЛ. ИЗМ. - ДВ, БР. 37 ОТ 2007 Г.) НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА МОБИЛИЗАЦИЯ НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРЕГОВОРИ С ПОТЕНЦИАЛНИ КУПУВАЧИ НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРОДАЖБА НА ДЪРЖАВНИ РЕЗЕРВИ И ВОЕННОВРЕМЕННИ ЗАПАСИ НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРОДЪЛЖАВАНЕ ОБУЧЕНИЕТО НА СТУДЕНТИТЕ ОТ ЗАКРИТИЯ СЛАВЯНСКИ УНИВЕРСИТЕТ ВЪВ ВИСШИТЕ УЧИЛИЩА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПУСКАНЕ НА ПАЗАРА НА ЕЛЕКТРИЧЕСКО И ЕЛЕКТРОННО ОБОРУДВАНЕ ВЪВ ВРЪЗКА С ОГРАНИЧЕНИЯТА ЗА УПОТРЕБА НА ОПРЕДЕЛЕНИ ОПАСНИ ВЕЩЕСТВА НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА РАБОТА НА КООРДИНАТОРИТЕ НА ИНФОРМАЦИОННАТА СИСТЕМА НА ВЪТРЕШНИЯ ПАЗАР И ЗА ПОДДЪРЖАНЕ НА СПИСЪКА НА КОМПЕТЕНТНИТЕ ОРГАНИ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ, КОИТО ПОДЛЕЖАТ НА РЕГИСТРАЦИЯ В СИСТЕМАТА В СФЕРАТА НА УСЛУГИТЕ НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА РАБОТА НА ЦЕНТРАЛНИЯ РЕГИСТЪР НА КОМПЕНСАТОРНИ ЗАПИСИ НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА РАБОТА НА ЦЕНТРАЛНИЯ РЕГИСТЪР НА КОМПЕНСАТОРНИТЕ ИНСТРУМЕНТИ НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА РАЗКРИВАНЕ И ОСИГУРЯВАНЕ ДЕЙНОСТТА НА КУРСОВЕ ПО НАЧАЛНА И/ИЛИ СПЕЦИАЛНА ВОЕННА ПОДГОТОВКА ВЪВ ВИСШИТЕ УЧИЛИЩА И ЗА ПОДГОТОВКАТА НА УЧЕНИЦИТЕ ОТ СРЕДНИТЕ УЧИЛИЩА НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА РАЗПРЕДЕЛЯНЕ И РАЗХОДВАНЕ НА СРЕДСТВАТА ОТ ФОНДА ЗА ПОКРИВАНЕ НА РАЗХОДИТЕ ЗА ПРИВАТИЗАЦИЯ И СЛЕДПРИВАТИЗАЦИОНЕН КОНТРОЛ КЪМ АГЕНЦИЯТА ЗА ПРИВАТИЗАЦИЯ И СЛЕДПРИВАТИЗАЦИОНЕН КОНТРОЛ НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА РАЗРАБОТВАНЕ И УТВЪРЖДАВАНЕ НА ПЛАНОВЕ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ЗАЩИТЕНИ ЗОНИ НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА РАЗРЕШАВАНЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ЧЛ. 73, АЛ. 1 ОТ ЗАКОНА ЗА КОНТРОЛ ВЪРХУ НАРКОТИЧНИТЕ ВЕЩЕСТВА И ПРЕКУРСОРИТЕ НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА РАЗХОДВАНЕ НА СРЕДСТВАТА ЗА ОБЕЗЩЕТЯВАНЕ НА СОБСТВЕНИЦИТЕ НА ЖИВОТНИ В СЛУЧАИТЕ ПО ЧЛ. 47, АЛ. 1 ОТ ЗАКОНА ЗА ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКАТА ДЕЙНОСТ НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА РЕГИСТРАЦИЯ И ИДЕНТИФИКАЦИЯ НА УЧАСТНИЦИТЕ, СЪХРАНЯВАНЕТО НА ДАННИ ЗА ОРГАНИЗИРАНИТЕ ОНЛАЙН ЗАЛАГАНИЯ НА ТЕРИТОРИЯТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И ЗА ПОДАВАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ХАЗАРТНИТЕ ИГРИ КЪМ СЪРВЪР НА НАЦИОНАЛНАТА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА РЕГИСТРИРАНЕ И ЗАЛИЧАВАНЕ ОТ РЕГИСТЪРА, ДАННИТЕ, ПОДЛЕЖАЩИ НА ВПИСВАНЕ, НАЧИНА НА ВОДЕНЕ НА ДНЕВНИЦИТЕ, СЪДЪРЖАНИЕТО И ФОРМАТА НА ДЕКЛАРАЦИИТЕ НА РЕКОЛТАТА И СТОКОВАТА НАЛИЧНОСТ И КОНТРОЛА ВЪРХУ РЕГИСТРИРАНИТЕ ЛИЦА И ДЕЙНОСТТА ИМ НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА РЕГИСТРИРАНЕ И РАЗРЕШАВАНЕ НА ВЪНШНОТЪРГОВСКИТЕ СДЕЛКИ НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА РЕГИСТРИРАНЕ НА ЕКСПЕРТИТЕ ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕТО НА КОНТРОЛА НА В И К ОПЕРАТОРИТЕ НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА РЕГИСТРИРАНЕ НА ЦЕНИТЕ НА ТЮТЮНЕВИТЕ ИЗДЕЛИЯ (ЗАГЛ. ИЗМ. - ДВ, БР. 19 ОТ 2011 Г., В СИЛА ОТ 08.03.2011 Г.) НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА ЗАДЪЛЖИТЕЛНА ЗАСТРАХОВКА "ОТГОВОРНОСТ НА ТУРОПЕРАТОРА" НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА СКЛЮЧВАНЕ, ИЗПЪЛНЕНИЕ И ПРЕКРАТЯВАНЕ НА СПОРАЗУМЕНИЕТО ЗА ИНТЕГРАЦИЯ НА ЧУЖДЕНЦИТЕ С ПРЕДОСТАВЕНО УБЕЖИЩЕ ИЛИ МЕЖДУНАРОДНА ЗАКРИЛА НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА СЪБИРАНЕ НА ПАЗАРНАТА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ЗЕМЕДЕЛСКИ ПРОДУКТИ НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА СЪБИРАНЕ НА ТАКСИТЕ ЗА СПЕЦИАЛНО ПОЛЗВАНЕ НА РЕПУБЛИКАНСКИТЕ ПЪТИЩА ИЛИ НА ЧАСТИ ОТ ТЯХ И ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ОТДЕЛНИ СЪОРЪЖЕНИЯ ПО РЕПУБЛИКАНСКИТЕ ПЪТИЩА НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА СЪЗДАВАНЕ НА ВЕДОМСТВЕНИ ВОЕННОВРЕМЕННИ ЗАПАСИ НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА СЪЗДАВАНЕ НА ВЕДОМСТВЕНИ ВОЕННОВРЕМЕННИ ЗАПАСИ НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ОТБРАНАТА НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА СЪЗДАВАНЕ НА ГАРАНЦИОНЕН ФОНД НА ДОБРОВОЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД С ИНВЕСТИЦИОННИ БОНОВЕ НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА СЪЗДАВАНЕ НА ГАРАНЦИОНЕН ФОНД НА ПУБЛИЧНИТЕ СКЛАДОВЕ ЗА СЪХРАНЕНИЕ НА ЗЪРНО И НЕГОВИТЕ ФУНКЦИИ НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА СЪЗДАВАНЕ НА КОМПЕНСАЦИОННИ ФОНДОВЕ И ТЕХНИТЕ ФУНКЦИИ НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА СЪЗДАВАНЕ, ПОДДЪРЖАНЕ И ПОЛЗВАНЕ НА ИНФОРМАЦИОННИТЕ СИСТЕМИ НА КАДАСТЪРА И НА ИМОТНИЯ РЕГИСТЪР, ЗА ДОСТЪПА ДО ДАННИТЕ В ТЯХ И ДОСТЪПА ДО ДАННИТЕ В ДРУГИ СПЕЦИАЛИЗИРАНИ ИНФОРМАЦИОННИ СИСТЕМИ НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА СЪХРАНЯВАНЕ И УНИЩОЖАВАНЕ НА НАРКОТИЧНИ ВЕЩЕСТВА, РАСТЕНИЯ И ПРЕКУРСОРИ, КАКТО И ЗА ВЗЕМАНЕ НА ПРЕДСТАВИТЕЛНИ ПРОБИ ОТ ТЯХ НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА СЪХРАНЯВАНЕ СЪС ЗАДЪЛЖЕНИЕ ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ ОТ МИНИСТЪРА НА ТРАНСПОРТА НА ОБРАЗЦИ НА КРИПТОГРАФСКИ КЛЮЧОВЕ В СЛУЧАЙ НА ИЗПОЛЗВАНЕТО ИМ ОТ ДАЛЕКОСЪОБЩИТЕЛНИ ОПЕРАТОРИ (ЗАГЛ. ИЗМ. - ДВ, БР. 96 ОТ 2005 Г., В СИЛА ОТ 01.12.20... НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА УВЕДОМЯВАНЕ НА АГЕНЦИЯТА ЗА ЯДРЕНО РЕГУЛИРАНЕ ЗА СЪБИТИЯ В ЯДРЕНИ СЪОРЪЖЕНИЯ, В ОБЕКТИ И ПРИ ДЕЙНОСТИ С ИЗТОЧНИЦИ НА ЙОНИЗИРАЩИ ЛЪЧЕНИЯ И ПРИ ПРЕВОЗ НА РАДИОАКТИВНИ ВЕЩЕСТВА (ЗАГЛ. ИЗМ. - ДВ, БР. 11 ОТ 2017 Г.) НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА СРЕДСТВАТА ОТ ФОНДА ЗА БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА УЧАСТИЕ В ПРИВАТИЗАЦИЯТА ЧРЕЗ ДЪРЖАВНИ ОБЛИГАЦИИ ПО ВЪНШНИЯ ДЪЛГ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА УЧАСТИЕ НА ГРАЖДАНСКИ СПЕЦИАЛИСТИ ОТ РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ В ОПЕРАЦИИ И МИСИИ НА МЕЖДУНАРОДНИ ОРГАНИЗАЦИИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА КРИЗИ ИЗВЪН ТЕРИТОРИЯТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА УЧАСТИЕ НА ДЪРЖАВАТА В ЗАПЛАЩАНЕТО НА ЦЕНАТА НА УСЛУГАТА "ВОДОПОДАВАНЕ" НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА УЧАСТИЕ НА ДЪРЖАВНИ СЛУЖИТЕЛИ ОТ ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ "НАЦИОНАЛНА СИГУРНОСТ" В ОПЕРАЦИИ И МИСИИ ИЗВЪН ТЕРИТОРИЯТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА УЧАСТИЕТО НА ОРГАНИТЕ, КОИТО ОТГОВАРЯТ ЗА ЗАЩИТАТА НА ИКОНОМИЧЕСКИТЕ ИНТЕРЕСИ НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ В АДМИНИСТРАТИВНОТО СЪТРУДНИЧЕСТВО С ДЪРЖАВИТЕ - ЧЛЕНКИ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ, И С ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА ОБУЧЕНИЕТО ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ И МОТИВАЦИОННОТО ОБУЧЕНИЕ, ОРГАНИЗИРАНИ ОТ АГЕНЦИЯТА ПО ЗАЕТОСТТА НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ФИНАНСОВО ПОДПОМАГАНЕ НА ОБЩИНИ В ЗАТРУДНЕНО ФИНАНСОВО ПОЛОЖЕНИЕ ПРЕЗ 2006 Г. НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ФИНАНСОВО ПОДПОМАГАНЕ НА ОБЩИНИ С ОБЕКТИВЕН СТРУКТУРЕН ДЕФИЦИТ ПРЕЗ 2007 Г. НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ФИНАНСОВО ПОДПОМАГАНЕ НА ОБЩИНИ С ОБЕКТИВЕН СТРУКТУРЕН ДЕФИЦИТ ПРЕЗ 2008 Г. НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ФИНАНСОВО ПОДПОМАГАНЕ НА ОБЩИНИ С ОБЕКТИВЕН СТРУКТУРЕН ДЕФИЦИТ ПРЕЗ 2009 Г. НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ФУНКЦИОНИРАНЕ НА НАЦИОНАЛНАТА СИСТЕМА ЗА РАННО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ И ОПОВЕСТЯВАНЕ НА ОРГАНИТЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛНАТА ВЛАСТ И НАСЕЛЕНИЕТО ПРИ БЕДСТВИЯ И ЗА ОПОВЕСТЯВАНЕ ПРИ ВЪЗДУШНА ОПАСНОСТ НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА, ПРИ КОИТО СЕ ДОПУСКА ТЮТЮНОПУШЕНЕ В ЗАКРИТИ ОБЩЕСТВЕНИ МЕСТА И В СГРАДИТЕ С ОБОСОБЕНИ РАБОТНИ МЕСТА НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА, НА КОИТО ТРЯБВА ДА ОТГОВАРЯТ ИНВЕСТИЦИОННИТЕ ПРОЕКТИ, ФИНАНСИРАНИ С ДЪРЖАВНИ ЗАЕМИ, И ПРОЕКТИТЕ, КАНДИДАТСТВАЩИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ С ДЪРЖАВНА ГАРАНЦИЯ, И ЗА РЕДА ЗА ТЯХНОТО РАЗГЛЕЖДАНЕ НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА, НА КОИТО ТРЯБВА ДА ОТГОВАРЯТ КАЧЕСТВЕНИТЕ ВИНА, ПРОИЗВЕДЕНИ В ОПРЕДЕЛЕН РАЙОН, РЕДА И НАЧИНА ЗА ТЯХНОТО УТВЪРЖДАВАНЕ (ЗАГЛ. ИЗМ. - ДВ, БР. 23 ОТ 2005 Г.) НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА, ПРАВИЛАТА И РЕДА ЗА РЕГУЛИРАНЕ И РЕГИСТРИРАНЕ НА ЦЕНИТЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИТЕ ПРОДУКТИ НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА, РЕДА ЗА ПОЛУЧАВАНЕ И РАЗМЕРИТЕ НА ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯТА НА ДОБРОВОЛЦИТЕ ЗА ОБУЧЕНИЕ И ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ЗАДАЧИ ЗА ЗАЩИТА ПРИ БЕДСТВИЯ НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА, РЕДА И КРИТЕРИИТЕ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА СРЕДСТВА НА ОБЩИНИ В ЗАТРУДНЕНО ФИНАНСОВО СЪСТОЯНИЕ ЗА 2014 Г. НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА, РЕДА И НАЧИНА ЗА ИЗГОТВЯНЕ И ВЕРИФИКАЦИЯ НА ДОКЛАДИТЕ НА ДОСТАВЧИЦИТЕ НА ТЕЧНИ ГОРИВА, АЛТЕРНАТИВНИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЯ ЗА ТРАНСПОРТА (ЗАГЛ. ИЗМ. - ДВ, БР. 11 ОТ 2021 Г., В СИЛА ОТ 09.02.2021 Г.) НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА, РЕДА И НАЧИНА ЗА ИЗГОТВЯНЕ НА ДОКЛАДИТЕ И ЗА ВЕРИФИКАЦИЯ НА ДОКЛАДИТЕ НА ОПЕРАТОРИТЕ НА ИНСТАЛАЦИИ И НА АВИАЦИОННИТЕ ОПЕРАТОРИ И ЗА ИЗГОТВЯНЕ И ПРОВЕРКА НА ЗАЯВЛЕНИЯ НА НОВИ УЧАСТНИЦИ НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА, РЕДА И ОРГАНИТЕ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА АНАЛИЗ, ОЦЕНКА И КАРТОГРАФИРАНЕ НА РИСКОВЕТЕ ОТ БЕДСТВИЯ НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА, РЕДА И ПРАВИЛАТА ЗА ИЗГРАЖДАНЕ И ФУНКЦИОНИРАНЕ НА СМЕСЕНА СИСТЕМА ЗА ТАКСУВАНЕ НА РАЗЛИЧНИТЕ КАТЕГОРИИ ПЪТНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА НА БАЗА ВРЕМЕ И НА БАЗА ИЗМИНАТО РАЗСТОЯНИЕ НАРЕДБА ЗА УСТАНОВЯВАНЕ НА МЕРКИ ПО ПРИЛАГАНЕ НА РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1005/2009 ОТНОСНО ВЕЩЕСТВА, КОИТО НАРУШАВАТ ОЗОНОВИЯ СЛОЙ НАРЕДБА ЗА УСТАНОВЯВАНЕ, РАЗСЛЕДВАНЕ, РЕГИСТРИРАНЕ И ОТЧИТАНЕ НА ТРУДОВИТЕ ЗЛОПОЛУКИ НАРЕДБА ЗА УСТРОЙСТВОТО И БЕЗОПАСНАТА ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА НЕФТОПРОВОДИ И НЕФТОПРОДУКТОПРОВОДИ НАРЕДБА ЗА УСТРОЙСТВОТО И БЕЗОПАСНАТА ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА ПРЕНОСНИТЕ И РАЗПРЕДЕЛИТЕЛНИТЕ ГАЗОПРОВОДИ И НА СЪОРЪЖЕНИЯТА, ИНСТАЛАЦИИТЕ И УРЕДИТЕ ЗА ПРИРОДЕН ГАЗ НАРЕДБА ЗА УСТРОЙСТВОТО И ДЕЙНОСТТА НА НАЦИОНАЛНИЯ ДОВЕРИТЕЛЕН ЕКОФОНД НАРЕДБА ЗА УСТРОЙСТВОТО, БЕЗОПАСНАТА ЕКСПЛОАТАЦИЯ И ТЕХНИЧЕСКИЯ НАДЗОР НА ГАЗОВИТЕ СЪОРЪЖЕНИЯ И ИНСТАЛАЦИИ ЗА ВТЕЧНЕНИ ВЪГЛЕВОДОРОДНИ ГАЗОВЕ НАРЕДБА ЗА УСТРОЙСТВОТО, БЕЗОПАСНАТА ЕКСПЛОАТАЦИЯ И ТЕХНИЧЕСКИЯ НАДЗОР НА СЪОРЪЖЕНИЯ ПОД НАЛЯГАНЕ НАРЕДБА ЗА УСТРОЙСТВОТО, ЕКСПЛОАТАЦИЯТА И ТЕХНИЧЕСКИЯ НАДЗОР НА АЦЕТИЛЕНОВИ УРЕДБИ НАРЕДБА ЗА ФИНАНСИРАНЕТО НА ИНСТИТУЦИИТЕ В СИСТЕМАТА НА ПРЕДУЧИЛИЩНОТО И УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ НАРЕДБА ЗА ФОРМАТА И СЪДЪРЖАНИЕТО НА ДОКУМЕНТИТЕ, НЕОБХОДИМИ ЗА ИЗДАВАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ПАЗАРА НА БИОЦИД ИЛИ НА ГРУПА БИОЦИДИ ПО ЧЛ. 18 ОТ ЗАКОНА ЗА ЗАЩИТА ОТ ВРЕДНОТО ВЪЗДЕЙСТВИЕ НА ХИМИЧНИТЕ ВЕЩЕСТВА И СМЕСИ НАРЕДБА ЗА ФОРМАТА, СЪДЪРЖАНИЕТО, РЕДА И СРОКОВЕТЕ ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ ОТ ОРГАНИТЕ ЗА ИНСПЕКТИРАНЕ НА ТРУДА НАРЕДБА ЗА ФОРМАТА, СЪДЪРЖАНИЕТО, СРОКОВЕТЕ, РЕДА И НАЧИНА ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ ПО ЧЛ. 8, АЛ. 1 ОТ ЗАКОНА ЗА ФИНАНСОВОТО УПРАВЛЕНИЕ И КОНТРОЛ В ПУБЛИЧНИЯ СЕКТОР НАРЕДБА ЗА ФОРМАТИТЕ НА ДАННИТЕ И ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ДОСТЪП ДО ИНФОРМАЦИЯТА В ЕДИННАТА ИНФОРМАЦИОННА ТОЧКА НАРЕДБА НА ВЕЛИКОТЪРНОВСКИЯ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЗА ВОДЕНЕ НА РЕГИСТЪР НА ОБЩИНСКИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ И ЦЕНТРОВЕ ЗА ПОДКРЕПА ЗА ЛИЧНОСТНО РАЗВИТИЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО НАРЕДБА НА ВЕЛИКОТЪРНОВСКИЯ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ ИЗВЪРШВАНЕТО НА ДЕЙНОСТИ, СВЪРЗАНИ С ПОДГОТОВКАТА ЗА ПРИВАТИЗАЦИЯ ИЛИ СЪС СЛЕДПРИВАТИЗАЦИОННИЯ КОНТРОЛ, ВКЛЮЧИТЕЛНО ПРОЦЕСУАЛНО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО В ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО НАРЕДБА НА ВЕЛИКОТЪРНОВСКИЯ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЗА ИЗГРАЖДАНЕ И АДАПТИРАНЕ НА ДОСТЪПНА СРЕДА В ГР. ВЕЛИКО ТЪРНОВО НАРЕДБА НА ВЕЛИКОТЪРНОВСКИЯ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЗА ИЗГРАЖДАНЕ, ПОДДЪРЖАНЕ И ОПАЗВАНЕ НА ЗЕЛЕНАТА СИСТЕМА НА ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО НАРЕДБА НА ВЕЛИКОТЪРНОВСКИЯ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЗА НАСЪРЧАВАНЕ НА ИНВЕСТИЦИИТЕ С ОБЩИНСКО ЗНАЧЕНИЕ И ИЗДАВАНЕ НА СЕРТИФИКАТИ КЛАС В НАРЕДБА НА ВЕЛИКОТЪРНОВСКИЯ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЗА ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО НАРЕДБА НА ВЕЛИКОТЪРНОВСКИЯ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА МЕСТНА ТАКСА, КОЯТО СЕ ЗАПЛАЩА ПРИ ПРОМЯНА НА ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕТО НА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ ЗЕМИ ОТ ОБЩИНСКИЯ ПОЗЕМЛЕН ФОНД НАРЕДБА НА ВЕЛИКОТЪРНОВСКИЯ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ, ПРЕДОСТАВЯНЕ, ПОДДЪРЖАНЕ И ИЗПОЛЗВАНЕ НА ПРИЛЕЖАЩАТА ПЛОЩ КЪМ СГРАДИ В РЕЖИМ НА ЕТАЖНА СОБСТВЕНОСТ В КВАРТАЛИ С КОМПЛЕКСНО ЗАСТРОЯВАНЕ НАРЕДБА НА ВЕЛИКОТЪРНОВСКИЯ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕТО И АДМИНИСТРИРАНЕТО НА МЕСТНИТЕ ДАНЪЦИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО НАРЕДБА НА ВЕЛИКОТЪРНОВСКИЯ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕТО И АДМИНИСТРИРАНЕТО НА МЕСТНИТЕ ТАКСИ И ЦЕНИ НА УСЛУГИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО НАРЕДБА НА ВЕЛИКОТЪРНОВСКИЯ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЗА ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДЕЙНОСТТА НА ДЕТСКА МЛЕЧНА КУХНЯ В ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО НАРЕДБА НА ВЕЛИКОТЪРНОВСКИЯ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА КЛУБОВЕТЕ ЗА ПЕНСИОНЕРИТЕ И ИНВАЛИДИТЕ В ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО НАРЕДБА НА ВЕЛИКОТЪРНОВСКИЯ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА НА РАБОТА В ПРИЮТА ЗА БЕЗСТОПАНСТВЕНИ КУЧЕТА НА ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО НАРЕДБА НА ВЕЛИКОТЪРНОВСКИЯ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЗА ОРГАНИЗИРАНЕ ОХРАНАТА НА ПОЛСКИТЕ ИМОТИ И СЕЛСКОСТОПАНСКА ПРОДУКЦИЯ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО НАРЕДБА НА ВЕЛИКОТЪРНОВСКИЯ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЗА ПРИЕМАНЕ НА УЧЕНИЦИ В ПЪРВИ КЛАС НА ОБЩИНСКИТЕ УЧИЛИЩА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ГРАД ВЕЛИКО ТЪРНОВО НАРЕДБА НА ВЕЛИКОТЪРНОВСКИЯ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ ЗА ПОЕМАНЕ НА ОБЩИНСКИ ДЪЛГ В ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО НАРЕДБА НА ВЕЛИКОТЪРНОВСКИЯ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЗА РЕДА ЗА СПИРАНЕ, ПРЕСТОЙ И ПАРКИРАНЕ НА ПЪТНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ГРАД ВЕЛИКО ТЪРНОВО НАРЕДБА НА ВЕЛИКОТЪРНОВСКИЯ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЗА РЕДА И УСЛОВИЯТА ЗА УСТАНОВЯВАНЕ НА ЖИЛИЩНИ НУЖДИ, НАСТАНЯВАНЕ И ПРОДАЖБА НА ОБЩИНСКИ ЖИЛИЩА НАРЕДБА НА ВЕЛИКОТЪРНОВСКИЯ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЗА РЕДА НА ПРИДОБИВАНЕ, УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ОБЩИНСКО ИМУЩЕСТВО НАРЕДБА НА ВЕЛИКОТЪРНОВСКИЯ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЗА РЕКЛАМНО-ИНФОРМАЦИОННАТА ДЕЙНОСТ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО НАРЕДБА НА ВЕЛИКОТЪРНОВСКИЯ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЗА СИМВОЛИТЕ И НАГРАДИТЕ НА ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО НАРЕДБА НА ВЕЛИКОТЪРНОВСКИЯ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЗА ТЪРГОВСКАТА ДЕЙНОСТ И ПРЕМЕСТВАЕМИТЕ СЪОРЪЖЕНИЯ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО (ЗАГЛ. ИЗМ. С РЕШЕНИЕ № 1084 ПО ПРОТОКОЛ № 65 ОТ 24.04.2014 Г.) НАРЕДБА НА ВЕЛИКОТЪРНОВСКИЯ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩИНСКАТА ПЪТНА МРЕЖА В ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО НАРЕДБА НА ВЕЛИКОТЪРНОВСКИЯ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЗА УПРАВЛЕНИЕ, СТОПАНИСВАНЕ И ПОЛЗВАНЕ НА ЗЕМИТЕ И ГОРИТЕ ОТ ОБЩИНСКИЯ ГОРСКИ ФОНД НАРЕДБА НА ВЕЛИКОТЪРНОВСКИЯ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЗА УПРАВЛЕНИЕ, СТОПАНИСВАНЕ И ПОЛЗВАНЕ НА ЗЕМИТЕ И ГОРИТЕ ОТ ОБЩИНСКИЯ ПОЗЕМЛЕН ФОНД НАРЕДБА НА ВЕЛИКОТЪРНОВСКИЯ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЗА УПРАВЛЕНИЕТО, СТОПАНИСВАНЕТО И ПОЛЗВАНЕТО НА ГОРСКИ ТЕРИТОРИИ - СОБСТВЕНОСТ НА ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО НАРЕДБА НА ВЕЛИКОТЪРНОВСКИЯ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ЗАПИСВАНЕ, ОТПИСВАНЕ И ПРЕМЕСТВАНЕ НА ДЕЦА В ОБЩИНСКИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО НАРЕДБА НА ВЕЛИКОТЪРНОВСКИЯ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА СПОРТНИТЕ ОБЕКТИ - СОБСТВЕНОСТ НА ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО НАРЕДБА НА ВЕЛИКОТЪРНОВСКИЯ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА СЪСТАВЯНЕ НА ТРИГОДИШНАТА БЮДЖЕТНА ПРОГНОЗА ЗА МЕСТНИТЕ ДЕЙНОСТИ И ЗА СЪСТАВЯНЕ, ОБСЪЖДАНЕ, ПРИЕМАНЕ, ИЗПЪЛНЕНИЕ И ОТЧИТАНЕ НА ОБЩИНСКИЯ БЮДЖЕТ И ОБЩИНСКИЯ ДЪЛГ НА ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО НАРЕДБА НА ВЕЛИКОТЪРНОВСКИЯ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА УПРАЖНЯВАНЕ ПРАВАТА НА СОБСТВЕНОСТ В ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА, УЧАСТИЕТО В ГРАЖДАНСКИ ДРУЖЕСТВА И СКЛЮЧВАНЕТО НА ДОГОВОРИ ЗА СЪВМЕСТНА ДЕЙНОСТ ОТ ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО НАРЕДБА НА ВЕЛИКОТЪРНОВСКИЯ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ПРИ ПРЕДОСТАВЯНЕ НА КОНЦЕСИИ ОТ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ВЕЛИКО ТЪРНОВО НАРЕДБА НА ВЕЛИКОТЪРНОВСКИЯ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЗА ФИНАНСОВО ПОДПОМАГАНЕ НА СПОРТНИ КЛУБОВЕ В ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО НАРЕДБА НА ВЕЛИКОТЪРНОВСКИЯ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЗА ФОРМИРАНЕ И УПРАВЛЕНИЕ НА ПРИХОДИТЕ ОТ ПРИВАТИЗАЦИЯТА В ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО НАРЕДБА НА СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЗА ВОДЕНЕ НА РЕГИСТЪР НА ОБЩИНСКИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ И ЦЕНТРОВЕ ЗА ПОДКРЕПА ЗА ЛИЧНОСТНО РАЗВИТИЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА НАРЕДБА НА СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЗА ГРАДСКАТА СРЕДА НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА НАРЕДБА НА СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЗА ГРОБИЩНИТЕ ПАРКОВЕ И ПОГРЕБАЛНО-ОБРЕДНАТА ДЕЙНОСТ НА ТЕРИТОРИЯТА НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА НАРЕДБА НА СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕН ПРЕВОЗ НА ПЪТНИЦИ ПО ДОПЪЛНИТЕЛНИ МАРШРУТНИ ЛИНИИ ОТ ОБЩИНСКАТА ТРАНСПОРТНА СХЕМА НА ТЕРИТОРИЯТА НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА НАРЕДБА НА СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА ЕЛЕМЕНТИТЕ НА ТЕХНИЧЕСКАТА ИНФРАСТРУКТУРА И ЗЕЛЕНАТА СИСТЕМА И ГАРАНЦИИТЕ ПРИ СТРОИТЕЛСТВОТО ИМ НА ТЕРИТОРИЯТА НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА (ЗАГЛ. ДОП. - РЕШЕНИЕ № 660 ПО ПРОТОКОЛ № 41 ОТ 12.10.2017 Г., В СИЛА ОТ 12.10.2017 Г.) НАРЕДБА НА СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА ОБЩОДОСТЪПНА СРЕДА В ГРАД СОФИЯ НАРЕДБА НА СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЗА ИЗГРАЖДАНЕ, ПОДДЪРЖАНЕ И ОПАЗВАНЕ НА ЗЕЛЕНАТА СИСТЕМА НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА (ЗАГЛ. ИЗМ. - РЕШЕНИЕ № 135 ОТ 13.03.2008 Г.) НАРЕДБА НА СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ТАКСИМЕТРОВИ АПАРАТИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА СТОЛИЧНАТА ГОЛЯМА ОБЩИНА НАРЕДБА НА СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЗА ИМЕНУВАНЕ И ПРЕИМЕНУВАНЕ НА ОБЩИНСКИ ОБЕКТИ, ПОСТАВЯНЕ, ПРЕМЕСТВАНЕ И ПРЕМАХВАНЕ НА ПАМЕТНИЦИ И ХУДОЖЕСТВЕНИ ЕЛЕМЕНТИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА (ЗАГЛ. ИЗМ. - РЕШЕНИЕ № 365 ПО ПРОТОКОЛ № 84 ОТ 25.06.2015 Г.) НАРЕДБА НА СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЗА ОБЩЕСТВЕНИЯ РЕД НА ТЕРИТОРИЯТА НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА НАРЕДБА НА СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЗА ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ НАРЕДБА НА СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЗА ОБЩИНСКИТЕ ЛЕЧЕБНИ ЗАВЕДЕНИЯ НАРЕДБА НА СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ И АДМИНИСТРИРАНЕ НА МЕСТНИ ТАКСИ И ЦЕНИ НА УСЛУГИ, ПРЕДОСТАВЯНИ ОТ СТОЛИЧНА ОБЩИНА НАРЕДБА НА СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА РАЗМЕРА НА МЕСТНИТЕ ДАНЪЦИ НАРЕДБА НА СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЗА ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДВИЖЕНИЕТО НА ТЕРИТОРИЯТА НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА НАРЕДБА НА СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЗА ОРГАНИЗИРАНЕ НА УЧЕНИЧЕСКО СТОЛОВО И БЮФЕТНО ХРАНЕНЕ В ОБЩИНСКИТЕ УЧИЛИЩА НА ТЕРИТОРИЯТА НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА НАРЕДБА НА СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЗА ПАЗАРИТЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА НАРЕДБА НА СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЗА ПРАВАТА И ЗАДЪЛЖЕНИЯТА НА МЕСТНИТЕ ОРГАНИ НА РЕЛИГИОЗНИТЕ ОБЩНОСТИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА СТОЛИЧНАТА ОБЩИНА И ВЗАИМООТНОШЕНИЯТА С МЕСТНИТЕ ОРГАНИ НА ИЗПЪЛНИТЕЛНАТА ВЛАСТ НАРЕДБА НА СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ "АСИСТЕНТИ ЗА НЕЗАВИСИМ ЖИВОТ" (ЗАГЛ. ИЗМ. - РЕШЕНИЕ № 42 ОТ 17.01.2008 Г., ИЗМ. - РЕШЕНИЕ № 443 ОТ 19.07.2012 Г.) НАРЕДБА НА СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЗА ПРЕМЕСТВАЕМИТЕ ОБЕКТИ, ЗА РЕКЛАМНИТЕ, ИНФОРМАЦИОННИТЕ И МОНУМЕНТАЛНО-ДЕКОРАТИВНИТЕ ЕЛЕМЕНТИ И ЗА РЕКЛАМНАТА ДЕЙНОСТ НА ТЕРИТОРИЯТА НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА НАРЕДБА НА СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЗА ПРИВАТИЗАЦИЯ НА ГРУПА ПРЕДПРИЯТИЯ ЧРЕЗ ПОСРЕДНИЦИ НАРЕДБА НА СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЗА ПРИВЛИЧАНЕ И НАСЪРЧАВАНЕ НА ИНВЕСТИЦИИ С ОБЩИНСКО ЗНАЧЕНИЕ В СТОЛИЧНА ОБЩИНА И РЕДА ЗА ИЗДАВАНЕ НА СЕРТИФИКАТ ЗА ИНВЕСТИЦИЯ КЛАС В НАРЕДБА НА СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЗА ПРИДОБИВАНЕ, ПРИТЕЖАВАНЕ И ОТГЛЕЖДАНЕ НА ДОМАШНИ ЖИВОТНИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА НАРЕДБА НА СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЗА ПРИДОБИВАНЕ, ПРИТЕЖАВАНЕ И ОТГЛЕЖДАНЕ НА ЖИВОТНИ - ДОМАШНИ ЛЮБИМЦИ (КУЧЕТА И КОТКИ) НА ТЕРИТОРИЯТА НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА НАРЕДБА НА СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЗА ПРИЕМ НА ДЕЦА В ОБЩИНСКИТЕ САМОСТОЯТЕЛНИ ДЕТСКИ ЯСЛИ, ДЕТСКИ ГРАДИНИ И В ПОДГОТВИТЕЛНИТЕ ГРУПИ В ОБЩИНСКИТЕ УЧИЛИЩА НА ТЕРИТОРИЯТА НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА НАРЕДБА НА СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЗА ПРИНУДИТЕЛНОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ЗАПОВЕДИ ПО ЧЛ. 195, АЛ. 4, АЛ. 5 И АЛ. 6 ОТ ЗУТ ЗА ПОПРАВЯНЕ, ЗАЗДРАВЯВАНЕ ИЛИ ПРЕМАХВАНЕ НА СТРОЕЖИ ИЛИ ЧАСТИ ОТ ТЯХ И ЗАПОВЕДИ ПО ЧЛ. 225А, АЛ. 1 ОТ ЗУТ ЗА ПРЕМАХВАНЕ НА НЕЗАКОННИ СТРОЕЖИ ИЛИ ЧАСТИ ОТ ТЯХ ОТ ОРГАНИТЕ НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА НАРЕДБА НА СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИ КОНСУЛТАЦИИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА НАРЕДБА НА СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЗА РЕДА ЗА ПОЛУЧАВАНЕ И УПРАВЛЕНИЕ НА ДАРЕНИЯ ОТ СТОЛИЧНАТА ОБЩИНА НАРЕДБА НА СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЗА РЕДА ЗА ПРЕОБРАЗУВАНЕ И ПРИВАТИЗАЦИЯ НА ЛЕЧЕБНИТЕ ЗАВЕДЕНИЯ НАРЕДБА НА СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЗА РЕДА ЗА УЧРЕДЯВАНЕ И УПРАЖНЯВАНЕ ПРАВАТА НА ОБЩИНАТА В ПУБЛИЧНИ ПРЕДПРИЯТИЯ И ТЪРГОВКИ ДРУЖЕСТВА С ОБЩИНСКО УЧАСТИЕ В КАПИТАЛА НАРЕДБА НА СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЗА РЕДА И НАЧИНА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИ ОБСЪЖДАНИЯ В ОБЛАСТТА НА ПРОСТРАНСТВЕНОТО РАЗВИТИЕ И УСТРОЙСТВОТО НА ТЕРИТОРИЯТА НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА НАРЕДБА НА СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЗА РЕДА И УСЛОВИЯТА ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ТЪРГОВСКА ДЕЙНОСТ НА ТЕРИТОРИЯТА НА СТОЛИЧНАТА ОБЩИНА НАРЕДБА НА СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЗА РЕДА И УСЛОВИЯТА ЗА ПЪТУВАНЕ С ОБЩЕСТВЕНИЯ ГРАДСКИ ТРАНСПОРТ НА ТЕРИТОРИЯТА НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА НАРЕДБА НА СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЗА РЕДА И УСЛОВИЯТА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ОБЩИНСКИ ЖИЛИЩА НА ТЕРИТОРИЯТА НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА НАРЕДБА НА СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЗА СИМВОЛИКАТА И ОТЛИЧИЯТА НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА НАРЕДБА НА СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЗА СЪСТАВЯНЕ, ИЗПЪЛНЕНИЕ, ОТЧИТАНЕ И КОНТРОЛ НА БЮДЖЕТА НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА НАРЕДБА НА СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ОБЩИНСКИ СПОРТНИ ОБЕКТИ И ЗА ФИНАНСОВО ПОДПОМАГАНЕ НА СПОРТНАТА ДЕЙНОСТ НА ТЕРИТОРИЯТА НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА НАРЕДБА НА СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩИНСКИТЕ ПЪТИЩА НАРЕДБА НА СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ И ПОДДЪРЖАНЕ И ОПАЗВАНЕ НА ЧИСТОТАТА НА ТЕРИТОРИЯТА НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА НАРЕДБА НА СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ДАННИ И ЗА ИЗДАВАНЕ НА СПРАВКИ ЗА ПРЕДВИЖДАНИЯТА НА ОБЩИЯ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА НАРЕДБА НА СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТИ ПО ЧЛ. 4 И ЧЛ. 5 ОТ ЗАКОНА ЗА ОБЩИНСКИЯ ДЪЛГ НАРЕДБА НА СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ТЪРГОВЕ И КОНКУРСИ НАРЕДБА НА СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА СЪСТАВЯНЕ НА БЮДЖЕТНАТА ПРОГНОЗА ЗА МЕСТНИТЕ ДЕЙНОСТИ ЗА СЛЕДВАЩИТЕ ТРИ ГОДИНИ, ЗА СЪСТАВЯНЕ, ПРИЕМАНЕ, ИЗПЪЛНЕНИЕ И ОТЧИТАНЕ НА БЮДЖЕТА НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА НАРЕДБА НА СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЗА ЦЕНИТЕ ПРИ СДЕЛКИ С НЕДВИЖИМИ ИМОТИ НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА НАРЕДБА НА СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПО ПРИНУДИТЕЛНОТО ОТЧУЖДАВАНЕ НА ИМОТИ - ЧАСТНА СОБСТВЕНОСТ ЗА ОБЩИНСКИ НУЖДИ НАРЕДБА ОТНОСНО РЕДА ЗА НАЗНАЧАВАНЕ И ПРИЕМАНЕ НА ПОЧЕТНИ (НЕЩАТНИ) КОНСУЛСКИ ДЛЪЖНОСТНИ ЛИЦА НАРЕДБА ОТНОСНО СЪДЪРЖАНИЕТО, СТРУКТУРАТА, УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ИНФОРМАЦИЯТА, ПРЕДВИДЕНА В ПРАВОТО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ В ОБЛАСТТА НА ЕНЕРГЕТИКАТА, НА ИНСТИТУЦИИ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ (ЗАГЛ. ИЗМ. - ДВ, БР. 71 ОТ 2011 Г., В СИЛА ОТ 13.09.2011 Г.) НАРЕДБА № 0-31 ЗА РАБОТА С РАДИАЦИОННИ ДЕФЕКТОСКОПИ НАРЕДБА № 04-14 ОТ 9 ОКТОМВРИ 2019 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА СЕРТИФИЦИРАНЕ НА "БАЛНЕОЛЕЧЕБЕН (МЕДИКЪЛ СПА) ЦЕНТЪР", "СПА ЦЕНТЪР", "УЕЛНЕС ЦЕНТЪР" И "ТАЛАСОТЕРАПЕВТИЧЕН ЦЕНТЪР" НАРЕДБА № 1 ЗА НЕПРИКОСНОВЕНИТЕ ЗАПАСИ НА МОРСКИТЕ КОРАБИ НАРЕДБА № 1 ЗА ОПАЗВАНЕ НА ОЗЕЛЕНЕНИТЕ ПЛОЩИ И ДЕКОРАТИВНАТА РАСТИТЕЛНОСТ НАРЕДБА № 1 ЗА ПЪТУВАНЕ ПО ЖЕЛЕЗОПЪТНИЯ И ВОДНИЯ ТРАНСПОРТ НА ОПРЕДЕЛЕНИ КАТЕГОРИИ ИНВАЛИДИ, АКТИВНИТЕ УЧАСТНИЦИ В МАКЕДОНО-ОДРИНСКОТО ОПЪЛЧЕНИЕ И ЖЕНИТЕ-ДОБРОВОЛКИ, УЧАСТНИЧКИ В ОТЕЧЕСТВЕНАТА ВОЙНА НАРЕДБА № 1 ЗА СПАСИТЕЛНАТА ДЕЙНОСТ В МИНИТЕ, ХИМИЧЕСКИТЕ И МЕТАЛУРГИЧНИТЕ ЗАВОДИ НАРЕДБА № 1 ЗА ТЪРСЕНЕ, ИЗКУПУВАНЕ, ОБРАБОТКА И РЕАЛИЗАЦИЯ НА МИНЕРАЛНИ ОБРАЗЦИ, ФОСИЛИ И ДРУГИ МИНЕРАЛНИ СУРОВИНИ ЗА ЮВЕЛИРНИ, СУВЕНИРНИ И МУЗЕЙНИ НУЖДИ НАРЕДБА № 1 ЗА УСЛОВИЯТА, ПРИ КОИТО МИНИСТЕРСТВАТА, ДРУГИТЕ ВЕДОМСТВА И ОРГАНИЗАЦИИТЕ МОГАТ ДА ЕКСПЛОАТИРАТ МАЛЪК БРОЙ АВТОБУСИ НАРЕДБА № 1 ОТ 1 АВГУСТ 2013 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА СЪХРАНЯВАНЕ НА ЗАПАСИ ПО ЗАКОНА ЗА ЗАПАСИТЕ ОТ НЕФТ И НЕФТОПРОДУКТИ НАРЕДБА № 1 ОТ 1 АВГУСТ 2018 Г. ЗА СПЕЦИФИЧНИТЕ ИЗИСКВАНИЯ ЗА ПОСТЪПВАНЕ НА ДЪРЖАВНА СЛУЖБА В ДИРЕКЦИЯТА ПО ГЛАВА ДЕВЕТА "ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА КОРУПЦИЯТА ЧРЕЗ РАЗКРИВАНЕ НА ПРОЯВИ НА ЛИЦА, ЗАЕМАЩИ ВИСШИ ПУБЛИЧНИ ДЛЪЖНОСТИ" ОТ ЗАКОНА ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА КОРУПЦИЯТА И ОТНЕМАНЕ НА НЕЗАКОННО ПРИДОБИТОТО ИМУЩЕСТВО НАРЕДБА № 1 ОТ 1 ФЕВРУАРИ 2019 Г. ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ЮРИДИЧЕСКА ПРАВОСПОСОБНОСТ НАРЕДБА № 1 ОТ 1 ЮЛИ 2016 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА МЕТОДИКА ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ИЗКЛЮЧЕНИЯТА ПО ЧЛ. 156Б - 156Е ОТ ЗАКОНА ЗА ВОДИТЕ НАРЕДБА № 1 ОТ 10 АПРИЛ 2006 Г. ЗА ПРИДОБИВАНЕ ИЛИ ПРИЗНАВАНЕ НА ПРАВОСПОСОБНОСТ ЗА РАБОТА С ЕЛЕКТРОКАРИ И МОТОКАРИ В ПРЕДПРИЯТИЯТА НАРЕДБА № 1 ОТ 10 МАРТ 2011 Г. ЗА РЕДА И УСЛОВИЯТА ЗА ВОДЕНЕ, СЪХРАНЯВАНЕ И ДОСТЪП ДО РЕГИСТЪРА НА ДОСТАВЧИЦИТЕ НА УДОСТОВЕРИТЕЛНИ УСЛУГИ НАРЕДБА № 1 ОТ 10 ОКТОМВРИ 2006 Г. ЗА РЕДА И УСЛОВИЯТА ЗА РЕГИСТРИРАНЕ, ЗАЛИЧАВАНЕ ОТ РЕГИСТЪРА НА ДЕСТИЛЕРИИ, ИЗВЪРШВАЩИ ЗАДЪЛЖИТЕЛНА ДЕСТИЛАЦИЯ НА ВТОРИЧНИТЕ ПРОДУКТИ ОТ ВИНОПРОИЗВОДСТВОТО, ТЕХНОЛОГИЧНИ ДНЕВНИЦИ, НАЧИН ЗА ВОДЕНЕТО ИМ И КОНТРОЛА ВЪРХУ РЕГИСТРИРАНИТЕ ЛИЦА И ДЕЙНОСТТА ИМ НАРЕДБА № 1 ОТ 10 ОКТОМВРИ 2007 Г. ЗА ПРОУЧВАНЕ, ПОЛЗВАНЕ И ОПАЗВАНЕ НА ПОДЗЕМНИТЕ ВОДИ НАРЕДБА № 1 ОТ 10 СЕПТЕМВРИ 1996 Г. ЗА ПРОЕКТИРАНЕ НА ПЛОСКО ФУНДИРАНЕ НАРЕДБА № 1 ОТ 10 ЯНУАРИ 2003 Г. ЗА ВПИСВАНЕ В РЕГИСТЪРА НА КОРАБИТЕ НАРЕДБА № 1 ОТ 10 ЯНУАРИ 2003 Г. ЗА ЗДРАВНИТЕ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ЖИВОТНИТЕ ПРИ ВНОС НА ГОВЕДА, ОВЦЕ, КОЗИ И СВИНЕ И ВЕТЕРИНАРНО-САНИТАРНИТЕ ИЗИСКВАНИЯ ПРИ ВНОС НА ПРОДУКТИ ОТ ЖИВОТИНСКИ ПРОИЗХОД ЗА ЧОВЕШКА КОНСУМАЦИЯ НАРЕДБА № 1 ОТ 10 ЯНУАРИ 2018 Г. ЗА ФОРМАТА И СЪДЪРЖАНИЕТО НА ОБОСОБЕНИТЕ БАЛАНСИ НА УПРАВЛЕНИЕ "ЕМИСИОННО", УПРАВЛЕНИЕ "БАНКОВО" И НА КОНСОЛИДИРАНИЯ ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ НА БЪЛГАРСКАТА НАРОДНА БАНКА НАРЕДБА № 1 ОТ 11 АПРИЛ 2003 Г. ЗА УЧЕБНО-ИЗПИТНИТЕ ПРОГРАМИ ЗА ДЪРЖАВНИТЕ ЗРЕЛОСТНИ ИЗПИТИ НАРЕДБА № 1 ОТ 11 АПРИЛ 2011 Г. ЗА МОНИТОРИНГ НА ВОДИТЕ НАРЕДБА № 1 ОТ 11 МАРТ 2014 Г. ЗА ИЗИСКВАНИЯТА ЗА ПРОИЗВОДСТВОТО И/ИЛИ ТЪРГОВИЯТА С МЕДИКАМЕНТОЗНИ ФУРАЖИ И/ИЛИ С МЕЖДИННИ ПРОДУКТИ ЗА ПРОИЗВОДСТВОТО ИМ НАРЕДБА № 1 ОТ 11 ЯНУАРИ 2007 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА МЕДИЦИНСКИТЕ ДЕЙНОСТИ, СВЪРЗАНИ С ЛЕЧЕНИЕТО НА ЛИЦАТА С ПСИХИЧНИ РАЗСТРОЙСТВА НАРЕДБА № 1 ОТ 12 АВГУСТ 2016 Г. ЗА ПРИЕМАНЕ И ПРЕМЕСТВАНЕ НА ДЕЦА И УЧЕНИЦИ В УЧИЛИЩАТА ПО КУЛТУРА НАРЕДБА № 1 ОТ 12 МАРТ 2018 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ИЗДАВАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ОТГЛЕЖДАНЕ НА РАСТЕНИЯ ОТ РОДА НА КОНОПА (КАНАБИС), ПРЕДНАЗНАЧЕНИ ЗА ВЛАКНО, СЕМЕНА ЗА ФУРАЖ И ХРАНА И СЕМЕНА ЗА ПОСЕВ, СЪС СЪДЪРЖАНИЕ ПОД 0,2 ТЕГЛОВНИ ПРОЦЕНТА НА ТЕТРАХИДРОКАНАБИНОЛ, ОПРЕДЕЛЕНО В ЛИСТНАТА МАСА, ЦВЕТНИТЕ И ПЛОДНИТЕ ВРЪХЧЕТА, ЗА ТЪРГОВИЯ И КОНТРОЛ НАРЕДБА № 1 ОТ 12 СЕПТЕМВРИ 2019 Г. ЗА ПРИЕМАНЕ НА ФАРМАКО-ТЕРАПЕВТИЧНО РЪКОВОДСТВО ПО НУКЛЕАРНА МЕДИЦИНА НАРЕДБА № 1 ОТ 12 ФЕВРУАРИ 2008 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ВКЛЮЧВАНЕ НА НАУЧНОИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ ОРГАНИЗАЦИИ СЪС СЕДАЛИЩЕ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ В НАЦИОНАЛНИЯ СПИСЪК НА НАУЧНОИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ, КОИТО МОГАТ ДА ПРИЕМАТ ЧУЖДЕНЦИ ЗА РАЗРАБОТВАНЕ НА НАУЧНОИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ ПРОЕКТИ НАРЕДБА № 1 ОТ 12 ФЕВРУАРИ 2010 Г. ЗА СЪСТАВА, ЗАДАЧИТЕ И ДЕЙНОСТТА НА ПЕДАГОГИЧЕСКИЯ СЪВЕТ КЪМ ПОПРАВИТЕЛНИЯ ДОМ НАРЕДБА № 1 ОТ 12 ЯНУАРИ 1996 Г. ЗА АВТОТЕХНИЧЕСКИ ЕКСПЕРТИЗИ НАРЕДБА № 1 ОТ 12 ЯНУАРИ 2009 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА УСТРОЙСТВОТО И БЕЗОПАСНОСТТА НА ПЛОЩАДКИТЕ ЗА ИГРА НАРЕДБА № 1 ОТ 13 ФЕВРУАРИ 1998 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА УТВЪРЖДАВАНЕ НА ВРЕМЕННИ НОРМИ ЗА ЕМИСИИ НА ВРЕДНИ ВЕЩЕСТВА, ИЗПУСКАНИ В АТМОСФЕРНИЯ ВЪЗДУХ ОТ НЕПОДВИЖНИ ДЕЙСТВАЩИ ОБЕКТИ НАРЕДБА № 1 ОТ 13 ФЕВРУАРИ 2007 Г. ЗА ПОЛЗВАНЕ И ИЗПЛАЩАНЕ НА ПАРИЧНИТЕ ПОМОЩИ ЗА ПРОФИЛАКТИКА И РЕХАБИЛИТАЦИЯ НАРЕДБА № 1 ОТ 13 ЯНУАРИ 2021 Г. ЗА ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКИТЕ ИЗИСКВАНИЯ И МЕРКИТЕ ЗА БИОСИГУРНОСТ КЪМ ЖИВОТНОВЪДНИТЕ ОБЕКТИ ЗА РИБА И ДРУГИ ВОДНИ ОРГАНИЗМИ НАРЕДБА № 1 ОТ 14 МАРТ 2017 Г. ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА ЦЕНИТЕ НА ЕЛЕКТРИЧЕСКАТА ЕНЕРГИЯ НАРЕДБА № 1 ОТ 14 ОКТОМВРИ 2013 Г. ЗА КАРИЕРНОТО РАЗВИТИЕ НА ДИПЛОМАТИЧЕСКИТЕ СЛУЖИТЕЛИ И РОТАЦИЯТА НА СЛУЖИТЕЛИТЕ В ДИПЛОМАТИЧЕСКАТА СЛУЖБА НАРЕДБА № 1 ОТ 14 ФЕВРУАРИ 2007 Г. ЗА ВОДЕНЕ, СЪХРАНЯВАНЕ И ДОСТЪП ДО ТЪРГОВСКИЯ РЕГИСТЪР И ДО РЕГИСТЪРА НА ЮРИДИЧЕСКИТЕ ЛИЦА С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ (ЗАГЛ. ИЗМ. - ДВ, БР. 77 ОТ 2017 Г., В СИЛА ОТ 01.01.2018 Г.) НАРЕДБА № 1 ОТ 15 АВГУСТ 2002 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ИЗДАВАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЯ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ДЕЙНОСТ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ ОТ ЧУЖДЕНЦИ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ НАРЕДБА № 1 ОТ 15 НОЕМВРИ 1999 Г. ЗА НОРМИ ЗА ЦЕЛИТЕ НА РАДИАЦИОННА ЗАЩИТА И БЕЗОПАСНОСТ ПРИ ЛИКВИДИРАНЕ НА ПОСЛЕДСТВИЯТА ОТ УРАНОВАТА ПРОМИШЛЕНОСТ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ НАРЕДБА № 1 ОТ 15 ФЕВРУАРИ 2019 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ОБУЧЕНИЕ НА КАНДИДАТИТЕ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ПРАВОСПОСОБНОСТ ЗА РАБОТА СЪС ЗЕМЕДЕЛСКА И ГОРСКА ТЕХНИКА И УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА РЕГИСТРАЦИЯ НА УЧЕБНИ ФОРМИ ЗА ТЯХНОТО ОБУЧЕНИЕ НАРЕДБА № 1 ОТ 15 ЯНУАРИ 2018 Г. ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА КВАЛИФИКАЦИЯ ПО ПРОФЕСИЯТА "ПРИЛОЖЕН ПРОГРАМИСТ" НАРЕДБА № 1 ОТ 16 АПРИЛ 2007 Г. ЗА ОБСЛЕДВАНЕ НА АВАРИИ В СТРОИТЕЛСТВОТО НАРЕДБА № 1 ОТ 16 СЕПТЕМВРИ 2008 Г. ЗА СЪЗДАВАНЕТО И ПОДДЪРЖАНЕТО НА СПЕЦИАЛИЗИРАНИТЕ КАРТИ И РЕГИСТРИ НА ОБЕКТИТЕ ПО ЧЛ. 6, АЛ. 4 И 5 ОТ ЗАКОНА ЗА УСТРОЙСТВОТО НА ЧЕРНОМОРСКОТО КРАЙБРЕЖИЕ НАРЕДБА № 1 ОТ 16 ФЕВРУАРИ 2021 Г. ЗА РЕДА ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ИДЕНТИФИКАЦИЯ НА ДВИЖИМИТЕ КУЛТУРНИ ЦЕННОСТИ И ЗА ВОДЕНЕ НА РЕГИСТРИ НА ДВИЖИМИТЕ КУЛТУРНИ ЦЕННОСТИ НАРЕДБА № 1 ОТ 16 ЯНУАРИ 2003 Г. ЗА СВИДЕТЕЛСТВАТА ЗА ПРАВОСПОСОБНОСТ НА АВИАЦИОННИЯ ПЕРСОНАЛ НАРЕДБА № 1 ОТ 16 ЯНУАРИ 2017 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ТРАНСПОРТНИТЕ РАЗХОДИ ИЛИ НА РАЗХОДИТЕ ЗА НАЕМ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ В ИНСТИТУЦИИТЕ В СИСТЕМАТА НА ПРЕДУЧИЛИЩНОТО И УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ НАРЕДБА № 1 ОТ 16 ЯНУАРИ 2020 Г. ЗА ПРИЕМАНЕ НА ФАРМАКО-ТЕРАПЕВТИЧНО РЪКОВОДСТВО ПО ПНЕВМОЛОГИЯ И ФТИЗИАТРИЯ НАРЕДБА № 1 ОТ 17 МАЙ 2004 Г. ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА МИНИМАЛНИ ЦЕНИ В ИНЖЕНЕРНОТО ИНВЕСТИЦИОННО ПРОЕКТИРАНЕ НАРЕДБА № 1 ОТ 17 МАРТ 2003 Г. ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА УТВЪРЖДАВАНЕ НА ДЪРЖАВНИЯ ПЛАН-ПРИЕМ В УЧИЛИЩАТА ПО ИЗКУСТВАТА НАРЕДБА № 1 ОТ 17 ФЕВРУАРИ 2017 Г. ЗА РЕДА И НАЧИНА ЗА ОБУЧЕНИЕ И ИЗДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ ЗА ПРАВОСПОСОБНОСТ НА ЛИЦА, ИЗВЪРШВАЩИ ДЕЙНОСТИ С ОБОРУДВАНЕ, СЪДЪРЖАЩО ФЛУОРСЪДЪРЖАЩИ ПАРНИКОВИ ГАЗОВЕ, КАКТО И ЗА ДОКУМЕНТИРАНЕТО И ОТЧИТАНЕТО НА ЕМИСИИТЕ НА ФЛУОРСЪДЪРЖАЩИ ПАРНИКОВИ ГАЗОВЕ НАРЕДБА № 1 ОТ 17 ЮЛИ 2008 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА АТЕСТИРАНЕ НА ДИПЛОМАТИЧЕСКИТЕ СЛУЖИТЕЛИ НАРЕДБА № 1 ОТ 17 ЯНУАРИ 2001 Г. ЗА ОРГАНИЗИРАНЕ НА ДВИЖЕНИЕТО ПО ПЪТИЩАТА НАРЕДБА № 1 ОТ 18 АПРИЛ 2008 Г. ЗА КОНТРОЛ НА ПРЕКУРСОРИТЕ НА НАРКОТИЧНИ ВЕЩЕСТВА НАРЕДБА № 1 ОТ 18 ЮЛИ 2018 Г. ЗА РЕДА ЗА ИЗДАВАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЯ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ТЪРГОВСКА ДЕЙНОСТ С ДВИЖИМИ КУЛТУРНИ ЦЕННОСТИ И ЗА ВОДЕНЕ НА РЕГИСТЪРА ПО ЧЛ. 116, АЛ. 1 ОТ ЗАКОНА ЗА КУЛТУРНОТО НАСЛЕДСТВО НАРЕДБА № 1 ОТ 19 АВГУСТ 2020 Г. ЗА ИЗИСКВАНИЯТА ЗА ДЕЙНОСТТА НА ЗДРАВНИТЕ МЕДИАТОРИ НАРЕДБА № 1 ОТ 19 ДЕКЕМВРИ 2008 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ДОСТЪП И/ИЛИ ВЗАИМНО СВЪРЗВАНЕ НАРЕДБА № 1 ОТ 19 ФЕВРУАРИ 1999 Г. ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ГЛАВА ПЕТА ОТ ЗАКОНА ЗА БЪЛГАРСКОТО ГРАЖДАНСТВО НАРЕДБА № 1 ОТ 19 ФЕВРУАРИ 2020 Г. ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ПРОВЕЖДАНЕТО НА ИЗПИТИТЕ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ НАРЕДБА № 1 ОТ 19 ЮЛИ 2017 Г. ЗА РЕДА ЗА УСТАНОВЯВАНЕ КОНЦЕНТРАЦИЯТА НА АЛКОХОЛ В КРЪВТА И/ИЛИ УПОТРЕБАТА НА НАРКОТИЧНИ ВЕЩЕСТВА ИЛИ ТЕХНИ АНАЛОЗИ (ЗАГЛ. ИЗМ. - ДВ, БР. 81 ОТ 2018 Г.) НАРЕДБА № 1 ОТ 19 ЯНУАРИ 2007 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНТРОЛ НА ВНОСА И ИЗНОСА НА РАЗПЛОДНИ ЖИВОТНИ И БИОЛОГИЧНИ ПРОДУКТИ - СПЕРМА, ЯЙЦЕКЛЕТКИ И ЕМБРИОНИ, ПОЛУЧЕНИ ОТ РАЗПЛОДНИ ЖИВОТНИ НАРЕДБА № 1 ОТ 19 ЯНУАРИ 2009 Г. ЗА УНИФОРМЕНОТО ОБЛЕКЛО НА СЛУЖИТЕЛИТЕ В ЦЕНТЪР 112 НАРЕДБА № 1 ОТ 20 ФЕВРУАРИ 2002 Г. ЗА РЕДА ЗА АКРЕДИТАЦИЯ НА САПАРД АГЕНЦИЯ ПО СПЕЦИАЛНАТА ПРЕДПРИСЪЕДИНИТЕЛНА ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ НАРЕДБА № 1 ОТ 20 ЯНУАРИ 1994 Г. ЗА ГЕОЗАЩИТНАТА ДЕЙНОСТ НАРЕДБА № 1 ОТ 22 ДЕКЕМВРИ 2008 Г. ЗА РЕДА И КРИТЕРИИТЕ ЗА РЕГИСТРАЦИЯ ЗА УПРАЖНЯВАНЕ НА ЧАСТНА ЛЕСОВЪДСКА ПРАКТИКА И ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ДЕЙНОСТИ В ГОРСКИЯ ФОНД НАРЕДБА № 1 ОТ 22 МАЙ 2006 Г. ЗА РЕДА ЗА ВОДЕНЕ И ПОДДЪРЖАНЕ НА РЕГИСТРИТЕ ПО ЗАКОНА ЗА МЕЦЕНАТСТВОТО НАРЕДБА № 1 ОТ 22 НОЕМВРИ 2019 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА МЕДИЦИНСКИТЕ ПРЕГЛЕДИ НА ЛИЦА, ОСЪЩЕСТВЯВАЩИ ТРЕНИРОВЪЧНА И СЪСТЕЗАТЕЛНА ДЕЙНОСТ НАРЕДБА № 1 ОТ 22 ЮЛИ 2010 Г. ЗА ПРАВИЛАТА ЗА ПОЛЗВАНЕ, РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ И ПРОЦЕДУРИТЕ ПО ПЪРВИЧНО И ВТОРИЧНО ПРЕДОСТАВЯНЕ ЗА ПОЛЗВАНЕ, РЕЗЕРВИРАНЕ И ОТНЕМАНЕ НА НОМЕРАЦИОННИ РЕСУРСИ (ЗАГЛ. ДОП. - ДВ, БР. 74 ОТ 2012 Г., В СИЛА ОТ 28.09.2012 Г., ИЗМ. - ДВ, БР. 64 ОТ 2021 Г.) НАРЕДБА № 1 ОТ 22 ЯНУАРИ 2015 Г. ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА СПЕЦИАЛНОСТ В СИСТЕМАТА НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО НАРЕДБА № 1 ОТ 22 ЯНУАРИ 2016 Г. ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ПОДМЯРКА 19.4 "ТЕКУЩИ РАЗХОДИ И ПОПУЛЯРИЗИРАНЕ НА СТРАТЕГИЯ ЗА ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ" НА МЯРКА 19 "ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ" ОТ ПРОГРАМАТА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ ЗА ПЕРИОДА 2014 - 2020 Г. НАРЕДБА № 1 ОТ 22 ЯНУАРИ 2018 Г. ЗА ФИЗИОЛОГИЧНИТЕ НОРМИ ЗА ХРАНЕНЕ НА НАСЕЛЕНИЕТО НАРЕДБА № 1 ОТ 23 МАРТ 2006 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА ПРОЕКТИ И ПРОГРАМИ ОТ ФОНД "УСЛОВИЯ НА ТРУД" НАРЕДБА № 1 ОТ 23 ЮНИ 2004 Г. ЗА РЕДА ЗА ВОДЕНЕ НА ЕДИНЕН ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР ПО ГЛАВА ЧЕТВЪРТА ОТ ЗАКОНА ЗА ФИЛМОВАТА ИНДУСТРИЯ НАРЕДБА № 1 ОТ 24 ОКТОМВРИ 2006 Г. ЗА КРИТЕРИИТЕ, НА КОИТО ТРЯБВА ДА ОТГОВАРЯТ КВАЛИФИЦИРАНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ, КОИТО ИМАТ ПРАВЕН ИНТЕРЕС ДА ПРЕДЯВЯВАТ ИСКОВЕ ЗА ЗАЩИТА НА КОЛЕКТИВНИТЕ ИНТЕРЕСИ НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ НАРЕДБА № 1 ОТ 24 ЯНУАРИ 2019 Г. ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА КВАЛИФИКАЦИЯ ПО ПРОФЕСИЯТА "АДМИНИСТРАТОР В ХОТЕЛИЕРСТВОТО" НАРЕДБА № 1 ОТ 25 ЯНУАРИ 2012 Г. ЗА ИЗИСКВАНИЯТА КЪМ РЕКЛАМАТА НА ЛЕКАРСТВЕНИТЕ ПРОДУКТИ НАРЕДБА № 1 ОТ 26 МАРТ 2019 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ПРОВЕРКИ ОТ ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ "МЕДИЦИНСКИ НАДЗОР" НАРЕДБА № 1 ОТ 26 ФЕВРУАРИ 2003 Г. ЗА РЕДА ЗА СЪЗДАВАНЕ И ПОДДЪРЖАНЕ НА ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР НА ЕКСПЕРТИТЕ, ИЗВЪРШВАЩИ ЕКОЛОГИЧНА ОЦЕНКА И ОЦЕНКА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО ВЪРХУ ОКОЛНАТА СРЕДА, И РЕДА ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ НА ЛИЦАТА ЗА ВПИСВАНЕ В РЕГИСТЪРА НАРЕДБА № 1 ОТ 26 ЯНУАРИ 2009 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ПО НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА ЗА ПОДПОМАГАНЕ НА ЛОЗАРО-ВИНАРСКИЯ СЕКТОР 2008/2009 - 2013/2014 Г. НАРЕДБА № 1 ОТ 26 ЯНУАРИ 2016 Г. ЗА ХИГИЕНАТА НА ХРАНИТЕ НАРЕДБА № 1 ОТ 27 МАЙ 2010 Г. ЗА ПРОЕКТИРАНЕ, ИЗГРАЖДАНЕ И ПОДДЪРЖАНЕ НА ЕЛЕКТРИЧЕСКИ УРЕДБИ ЗА НИСКО НАПРЕЖЕНИЕ В СГРАДИ НАРЕДБА № 1 ОТ 27 ФЕВРУАРИ 2004 Г. ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ДАННИ ОТ ОРГАНИТЕ НА ДАНЪЧНАТА АДМИНИСТРАЦИЯ НА АГЕНЦИЯТА ПО КАДАСТЪРА НАРЕДБА № 1 ОТ 27 ФЕВРУАРИ 2013 Г. ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА МЕДИКО-СТАТИСТИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ И НА ИНФОРМАЦИЯ ЗА МЕДИЦИНСКАТА ДЕЙНОСТ НА ЛЕЧЕБНИТЕ ЗАВЕДЕНИЯ НАРЕДБА № 1 ОТ 27 ЮНИ 2005 Г. ЗА НОРМИ ЗА ДОПУСТИМИ ЕМИСИИ НА ВРЕДНИ ВЕЩЕСТВА (ЗАМЪРСИТЕЛИ), ИЗПУСКАНИ В АТМОСФЕРАТА ОТ ОБЕКТИ И ДЕЙНОСТИ С НЕПОДВИЖНИ ИЗТОЧНИЦИ НА ЕМИСИИ НАРЕДБА № 1 ОТ 27 ЯНУАРИ 2000 Г. ЗА ТЕХНИЧЕСКИТЕ ДЕЙНОСТИ ПРИ ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА СОБСТВЕНОСТТА ВЪРХУ ГОРИТЕ И ЗЕМИТЕ ОТ ГОРСКИЯ ФОНД НАРЕДБА № 1 ОТ 28 ЮЛИ 2014 Г. ЗА ПРОВЕРКИТЕ, ИЗВЪРШВАНИ ОТ ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ "ДЪРЖАВЕН РЕЗЕРВ И ВОЕННОВРЕМЕННИ ЗАПАСИ" ПО ЗАКОНА ЗА ЗАПАСИТЕ ОТ НЕФТ И НЕФТОПРОДУКТИ НАРЕДБА № 1 ОТ 28 ЮНИ 2005 Г. ЗА РЕДА ЗА ПРИЛАГАНЕ НА МЕРКИ ЗА ВРЕМЕННО ФИЗИЧЕСКО ОГРАНИЧАВАНЕ ПРИ ПАЦИЕНТИ С УСТАНОВЕНИ ПСИХИЧНИ РАЗСТРОЙСТВА НАРЕДБА № 1 ОТ 28 ЯНУАРИ 2005 Г. ЗА РЕДА ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ОЦЕНКА НА ДЕКЛАРИРАНИ ДВИЖИМИ ПАМЕТНИЦИ НА КУЛТУРАТА, СОБСТВЕНОСТ НА ЮРИДИЧЕСКИ И ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА НАРЕДБА № 1 ОТ 28 ЯНУАРИ 2015 Г. ЗА ДОГОВОРНИТЕ ОТНОШЕНИЯ В СЕКТОРА НА МЛЯКОТО И УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРИЗНАВАНЕ НА ОРГАНИЗАЦИИ НА ПРОИЗВОДИТЕЛИ, ТЕХНИ АСОЦИАЦИИ И МЕЖДУБРАНШОВИ ОРГАНИЗАЦИИ В СЕКТОРА НА МЛЯКОТО И МЛЕЧНИТЕ ПРОДУКТИ НАРЕДБА № 1 ОТ 28 ЯНУАРИ 2021 Г. ЗА УТВЪРЖДАВАНЕ НА МЕДИЦИНСКИ СТАНДАРТ "ОРТОПЕДИЯ И ТРАВМАТОЛОГИЯ" НАРЕДБА № 1 ОТ 29 АПРИЛ 2015 Г. ЗА ИЗИСКВАНИЯТА КЪМ ТУРИСТИЧЕСКИТЕ ХИЖИ, ТУРИСТИЧЕСКИТЕ УЧЕБНИ ЦЕНТРОВЕ, ТУРИСТИЧЕСКИТЕ СПАЛНИ И ПРИЛЕЖАЩИТЕ КЪМ ТЯХ ЗАВЕДЕНИЯ ЗА ХРАНЕНЕ И РЕДА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА КАТЕГОРИЯ, ОТКАЗ, ПРЕКРАТЯВАНЕ И ПОНИЖАВАНЕ НА ОПРЕДЕЛЕНАТА ИМ КАТЕГОРИЯ НАРЕДБА № 1 ОТ 29 ОКТОМВРИ 2008 Г. ЗА ВИДА НА ПРЕВАНТИВНИТЕ И ОЗДРАВИТЕЛНИТЕ МЕРКИ В ПРЕДВИДЕНИТЕ СЛУЧАИ ОТ ЗАКОНА ЗА ОТГОВОРНОСТТА ЗА ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ И ОТСТРАНЯВАНЕ НА ЕКОЛОГИЧНИ ЩЕТИ И ЗА МИНИМАЛНИЯ РАЗМЕР НА РАЗХОДИТЕ ЗА ТЯХНОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НАРЕДБА № 1 ОТ 3 АПРИЛ 2019 Г. ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ПИЛОТСКА ДЕЙНОСТ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ НАРЕДБА № 1 ОТ 30 АВГУСТ 2016 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРИЕМ И СПЕЦИАЛИЗИРАНА ПОДГОТОВКА НА УЧЕНИЦИТЕ В СПОРТНИТЕ УЧИЛИЩА (ЗАГЛ. ИЗМ. - ДВ, БР. 54 ОТ 2019 Г., В СИЛА ОТ 01.09.2019 Г.) НАРЕДБА № 1 ОТ 30 МАРТ 2017 Г. ЗА УСЛОВИЯТА, РЕДА И НАЧИНА ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ВЪНШНИ ОЦЕНКИ ЗА ОСИГУРЯВАНЕ КАЧЕСТВОТО НА ОДИТНАТА ДЕЙНОСТ НАРЕДБА № 1 ОТ 30 ОКТОМВРИ 2003 Г. ЗА РЕДА ЗА СЪЗДАВАНЕ И НАЧИНИТЕ ЗА НАНАСЯНЕ НА НОМЕР ЗА ИДЕНТИФИЦИРАНЕ НА ПЪТНИТЕ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА, ПРОИЗВЕЖДАНИ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ НАРЕДБА № 1 ОТ 30 ЮЛИ 2003 Г. ЗА НОМЕНКЛАТУРАТА НА ВИДОВЕТЕ СТРОЕЖИ НАРЕДБА № 1 ОТ 30 ЯНУАРИ 2003 Г. ЗА СТРУКТУРАТА, ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОХРАНАТА НА ОРГАНИТЕ НА СЪДЕБНАТА ВЛАСТ НАРЕДБА № 1 ОТ 30 ЯНУАРИ 2012 Г. ЗА КОНТРОЛА И ОПАЗВАНЕТО НА ГОРСКИТЕ ТЕРИТОРИИ НАРЕДБА № 1 ОТ 31 ЯНУАРИ 2014 Г. ЗА УТВЪРЖДАВАНЕ НА МЕДИЦИНСКИ СТАНДАРТ "КЛИНИЧНА ЛАБОРАТОРИЯ" НАРЕДБА № 1 ОТ 4 АПРИЛ 2007 Г. ЗА МИНИМАЛНИТЕ ИЗИСКВАНИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ В ТУНЕЛИ ПО РЕПУБЛИКАНСКИТЕ ПЪТИЩА, КОИТО СЪВПАДАТ С ТРАНСЕВРОПЕЙСКАТА ПЪТНА МРЕЖА НА ТЕРИТОРИЯТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ (ЗАГЛ. ДОП. - ДВ, БР. 58 ОТ 2007 Г., ЗАГЛ. ИЗМ. - ДВ, БР. 102 ОТ 2008 Г.) НАРЕДБА № 1 ОТ 4 МАРТ 2002 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРИДОБИВАНЕ И ПРИЗНАВАНЕ НА ПРАВОСПОСОБНОСТ ЗА УПРАЖНЯВАНЕ НА ПРОФЕСИИ ПО УПРАВЛЕНИЕ НА ТОВАРОПОДЕМНИ КРАНОВЕ И ПОДВИЖНИ РАБОТНИ ПЛОЩАДКИ (ЗАГЛ. ДОП. - ДВ, БР. 39 ОТ 2006 Г., В СИЛА ОТ 12.05.2006 Г.) НАРЕДБА № 1 ОТ 4 МАРТ 2015 Г. ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА РЕДА И НАЧИНА ЗА РАЗХОДВАНЕ НА ПРИХОДИТЕ ОТ ПРОДАЖБАТА НА КВОТИ ЗА ЕМИСИИ ОТ АВИАЦИОННИ ДЕЙНОСТИ ЧРЕЗ ТЪРГ НАРЕДБА № 1 ОТ 4 ФЕВРУАРИ 2019 Г. ЗА ТРЕНЬОРСКИТЕ КАДРИ НАРЕДБА № 1 ОТ 4 ЮНИ 2014 Г. ЗА РЕДА И ОБРАЗЦИТЕ, ПО КОИТО СЕ ПРЕДОСТАВЯ ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ОТПАДЪЦИТЕ, КАКТО И РЕДА ЗА ВОДЕНЕ НА ПУБЛИЧНИ РЕГИСТРИ НАРЕДБА № 1 ОТ 5 МАЙ 2006 Г. ЗА УТВЪРЖДАВАНЕ НА МЕТОДИКА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ДОПУСТИМИТЕ ЗАГУБИ НА ВОДА ВЪВ ВОДОСНАБДИТЕЛНИТЕ СИСТЕМИ НАРЕДБА № 1 ОТ 5 ФЕВРУАРИ 2020 Г. ЗА ПУБЛИЧНИТЕ РЕГИСТРИ В МИНИСТЕРСТВОТО НА МЛАДЕЖТА И СПОРТА НАРЕДБА № 1 ОТ 5 ФЕВРУАРИ 2021 Г. ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА КВАЛИФИКАЦИЯ ПО ПРОФЕСИЯТА "МОНТЬОР НА ЕНЕРГИЙНИ СЪОРЪЖЕНИЯ И ИНСТАЛАЦИИ" НАРЕДБА № 1 ОТ 5 ЯНУАРИ 2016 Г. ЗА ОБРАЗОВАНИЕТО, ПРАКТИЧЕСКАТА ПОДГОТОВКА И ПРОФЕСИОНАЛНАТА КВАЛИФИКАЦИЯ, НЕОБХОДИМИ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ПРАВОСПОСОБНОСТ ЗА УПРАЖНЯВАНЕ НА ПРОФЕСИЯТА "ЕКСКУРЗОВОД" НАРЕДБА № 1 ОТ 5 ЯНУАРИ 2017 Г. ЗА СЪХРАНЕНИЕ, ТРАНСПОРТИРАНЕ И ИЗНОС НА НЕОДОБРЕНИ АКТИВНИ ВЕЩЕСТВА НАРЕДБА № 1 ОТ 5 ЯНУАРИ 2018 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ДЕЗИНФЕКЦИИ, ДЕЗИНСЕКЦИИ И ДЕРАТИЗАЦИИ НАРЕДБА № 1 ОТ 6 МАРТ 1998 Г. ЗА НАБИРАНЕ, РАЗХОДВАНЕ, УПРАВЛЕНИЕ, ОТЧИТАНЕ И КОНТРОЛ НА СРЕДСТВАТА ПО ФОНД "ЗАЩИТА НА РАСТЕНИЯТА И РАСТИТЕЛНИТЕ РЕСУРСИ" НАРЕДБА № 1 ОТ 6 ФЕВРУАРИ 2006 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРС ЗА ЧАСТНИ СЪДЕБНИ ИЗПЪЛНИТЕЛИ НАРЕДБА № 1 ОТ 6 ЯНУАРИ 1997 Г. ЗА ВЪВЕЖДАНЕ НА ЕВРОПЕЙСКИ И МЕЖДУНАРОДНИ СТАНДАРТИ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ НАРЕДБА № 1 ОТ 7 АПРИЛ 2016 Г. ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА КВАЛИФИКАЦИЯ ПО ПРОФЕСИЯТА "ПАРАМЕДИК" НАРЕДБА № 1 ОТ 7 НОЕМВРИ 2006 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ИЗДАВАНЕ И ПУСКАНЕ В УПОТРЕБА НА ПОЩЕНСКИ МАРКИ, НА ПОЩЕНСКИ ПРОДУКТИ И НА СПЕЦИАЛНИ ПОЩЕНСКИ ПЕЧАТИ И ЗА ИЗВАЖДАНЕ ОТ УПОТРЕБА НА ПОЩЕНСКИ МАРКИ (ЗАГЛ. ИЗМ. - ДВ, БР. 11 ОТ 2012 Г.) НАРЕДБА № 1 ОТ 7 ФЕВРУАРИ 2011 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА МАТЕРИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ В МИНИСТЕРСТВОТО НА ОТБРАНАТА, СТРУКТУРИТЕ НА ПРЯКО ПОДЧИНЕНИЕ НА МИНИСТЪРА НА ОТБРАНАТА И БЪЛГАРСКАТА АРМИЯ НАРЕДБА № 1 ОТ 7 ЮЛИ 2020 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА СЪСТАВЯНЕ И ПОДДЪРЖАНЕ НА РЕГИСТЪРА НА ОДИТНИТЕ КОМИТЕТИ В ПРЕДПРИЯТИЯТА ОТ ОБЩЕСТВЕН ИНТЕРЕС НАРЕДБА № 1 ОТ 8 МАЙ 2013 Г. ЗА РЕДА ЗА ВОДЕНЕ НА РЕГИСТЪРА НА НЕМАТЕРИАЛНОТО КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ НАРЕДБА № 1 ОТ 8 МАЙ 2019 Г. ЗА РЕДА ЗА ОБЯВЯВАНЕ И ПУБЛИКУВАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯТА ПО ЧЛ. 7А, АЛ. 3, 4 И 7 И ПО ЧЛ. 7Б, АЛ. 1 И 2 ОТ ЗАКОНА ЗА ЗАДЪЛЖИТЕЛНОТО ДЕПОЗИРАНЕ НА ПЕЧАТНИ И ДРУГИ ПРОИЗВЕДЕНИЯ И ЗА ОБЯВЯВАНЕ НА РАЗПРОСТРАНИТЕЛИТЕ И ДОСТАВЧИЦИТЕ НА МЕДИЙНИ УСЛУГИ НАРЕДБА № 1 ОТ 8 СЕПТЕМВРИ 2015 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБУЧЕНИЕ ЧРЕЗ РАБОТА (ДУАЛНА СИСТЕМА НА ОБУЧЕНИЕ) (ЗАГЛ. ИЗМ. - ДВ, БР. 40 ОТ 2018 Г., В СИЛА ОТ 15.05.2018 Г.) НАРЕДБА № 1 ОТ 8 ФЕВРУАРИ 2011 Г. ЗА ПРОФЕСИОНАЛНИТЕ ДЕЙНОСТИ, КОИТО МЕДИЦИНСКИТЕ СЕСТРИ, АКУШЕРКИТЕ, АСОЦИИРАНИТЕ МЕДИЦИНСКИ СПЕЦИАЛИСТИ И ЗДРАВНИТЕ АСИСТЕНТИ МОГАТ ДА ИЗВЪРШВАТ ПО НАЗНАЧЕНИЕ ИЛИ САМОСТОЯТЕЛНО НАРЕДБА № 1 ОТ 8 ЯНУАРИ 2008 Г. ЗА АВТОМАТИЗИРАНИТЕ ИНФОРМАЦИОННИ СИСТЕМИ В СЪДЕБНАТА ВЛАСТ НАРЕДБА № 1 ОТ 9 МАЙ 2006 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ЛИЦЕНЗИРАНЕ НА ЗООЛОГИЧЕСКИТЕ ГРАДИНИ НАРЕДБА № 1 ОТ 9 ФЕВРУАРИ 2015 Г. ЗА ИЗИСКВАНИЯТА КЪМ ДЕЙНОСТИТЕ ПО СЪБИРАНЕ И ТРЕТИРАНЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ЛЕЧЕБНИТЕ И ЗДРАВНИТЕ ЗАВЕДЕНИЯ НАРЕДБА № 1 ОТ 9 ФЕВРУАРИ 2017 Г. ЗА КОНКУРСИТЕ ЗА МАГИСТРАТИ И ЗА ИЗБОР НА АДМИНИСТРАТИВНИ РЪКОВОДИТЕЛИ В ОРГАНИТЕ НА СЪДЕБНАТА ВЛАСТ НАРЕДБА № 1 ОТ 9 ЮЛИ 2004 Г. ЗА МИНИМАЛНИТЕ РАЗМЕРИ НА АДВОКАТСКИТЕ ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ НАРЕДБА № 1 ОТ 9 ЯНУАРИ 2008 Г. ЗА ИЗИСКВАНИЯТА ЗА ТЪРГОВИЯ С ЯЙЦА (ЗАГЛ. ИЗМ. - ДВ, БР. 94 ОТ 2013 Г.) НАРЕДБА № 1-03 ОТ 9 ЮЛИ 2003 Г. ЗА УДОСТОЯВАНЕ СЪС ЗВАНИЯ НА СПОРТИСТИ И ТРЕНЬОРИ НАРЕДБА № 10 ЗА СЪДЕБНИТЕ И АРБИТРАЖНИТЕ ЕКСПЕРТИЗИ НАРЕДБА № 10 ОТ 1 АПРИЛ 2015 Г. ЗА УСЛОВИЯТА ЗА РЕГИСТРАЦИЯ И РЕДА ЗА ИДЕНТИФИКАЦИЯ НА ПЧЕЛНИТЕ СЕМЕЙСТВА НАРЕДБА № 10 ОТ 1 СЕПТЕМВРИ 2016 Г. ЗА ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДЕЙНОСТИТЕ В УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ НАРЕДБА № 10 ОТ 10 ОКТОМВРИ 2019 Г. ЗА ПРИЕМАНЕ НА ФАРМАКО-ТЕРАПЕВТИЧНО РЪКОВОДСТВО ПО ДЕТСКА КЛИНИЧНА ХЕМАТОЛОГИЯ И ОНКОЛОГИЯ НАРЕДБА № 10 ОТ 10 ФЕВРУАРИ 2003 Г. ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ПРЕВОЗИ НА ПЪТНИЦИ И ТОВАРИ МЕЖДУ БЪЛГАРСКИ ПРИСТАНИЩА ОТ КОРАБИ, ПЛАВАЩИ ПОД ЧУЖДО ЗНАМЕ НАРЕДБА № 10 ОТ 10 ЮНИ 2016 Г. ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ПОДМЯРКА 6.3 "СТАРТОВА ПОМОЩ ЗА РАЗВИТИЕТО НА МАЛКИ СТОПАНСТВА" ОТ МЯРКА 6 "РАЗВИТИЕ НА СТОПАНСТВА И ПРЕДПРИЯТИЯ" ОТ ПРОГРАМАТА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ ЗА ПЕРИОДА 2014 - 2020 Г. НАРЕДБА № 10 ОТ 11 МАЙ 2021 Г. ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА КВАЛИФИКАЦИЯ ПО ПРОФЕСИЯТА "ТЕХНИК ПО ТРАНСПОРТНА ТЕХНИКА" НАРЕДБА № 10 ОТ 13 ДЕКЕМВРИ 2019 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРИЛАГАНЕ НА МЕРКИТЕ ОТ НАЦИОНАЛНАТА ПРОГРАМА ПО ПЧЕЛАРСТВО ЗА ПЕРИОДА 2020 - 2022 Г. НАРЕДБА № 10 ОТ 17 НОЕМВРИ 2011 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ЛЕЧЕНИЕ С НЕРАЗРЕШЕНИ ЗА УПОТРЕБА В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЛЕКАРСТВЕНИ ПРОДУКТИ И ЛЕКАРСТВЕНИ ПРОДУКТИ ЗА СЪСТРАДАТЕЛНА УПОТРЕБА, КАКТО И ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ВКЛЮЧВАНЕ, ПРОМЕНИ, ИЗКЛЮЧВАНЕ И ДОСТАВКА НА ЛЕКАРСТВЕНИ ПРОДУКТИ ОТ СПИСЪКА ПО ЧЛ. 266А, АЛ. 2 ОТ ЗАКОНА ЗА ЛЕКАРСТВЕНИТЕ ПРОДУКТИ В ХУМАННАТА МЕДИЦИНА (ЗАГЛ. ДОП. - ДВ, БР. 84 ОТ 2019 Г.) НАРЕДБА № 10 ОТ 17 ФЕВРУАРИ 2003 Г. ЗА ФУРАЖИТЕ СЪС СПЕЦИАЛНО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ НАРЕДБА № 10 ОТ 18 АПРИЛ 2002 Г. ЗА МАКСИМАЛНО ДОПУСТИМОТО РАДИОАКТИВНО ЗАМЪРСЯВАНЕ ПРИ ВНОС НА СЕЛСКОСТОПАНСКА ПРОДУКЦИЯ СЛЕД АВАРИЯТА В ЧЕРНОБИЛСКАТА АТОМНА ЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛА НАРЕДБА № 10 ОТ 19 ДЕКЕМВРИ 2017 Г. ЗА ПОЗНАВАТЕЛНИТЕ КНИЖКИ, УЧЕБНИЦИТЕ И УЧЕБНИТЕ ПОМАГАЛА НАРЕДБА № 10 ОТ 19 ЮНИ 2014 Г. ЗА ЗДРАВНИТЕ ИЗИСКВАНИЯ ПРИ ИЗГОТВЯНЕ И СПАЗВАНЕ НА СЕДМИЧНИТЕ УЧЕБНИ РАЗПИСАНИЯ НАРЕДБА № 10 ОТ 2 ЮНИ 2020 Г. ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА КВАЛИФИКАЦИЯ ПО ПРОФЕСИЯТА "КОМПЮТЪРЕН ГРАФИК" НАРЕДБА № 10 ОТ 20 ДЕКЕМВРИ 2013 Г. ЗА ИЗИСКВАНИЯТА КЪМ ДАННИТЕ, КОИТО СЪДЪРЖА ДОКУМЕНТАЦИЯТА ЗА ИЗДАВАНЕ НА СЕРТИФИКАТ ЗА РЕГИСТРАЦИЯ, ОПАКОВКАТА, ЛИСТОВКАТА ЗА УПОТРЕБА И ПРОИЗВОДСТВОТО НА ИНВИТРО ДИАГНОСТИЧНО ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКО СРЕДСТВО, И РЕДЪТ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ИЗПИТВАНЕТО ЗА ЧУВСТВИТЕЛНОСТ НАРЕДБА № 10 ОТ 2008 Г. ЗА ДОКУМЕНТАЦИЯТА, ПРЕДСТАВЯНА ОТ ГЛАВНИЯ/КООРДИНИРАЩИЯ ИЗСЛЕДОВАТЕЛ ИЛИ ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА СТАНОВИЩЕ ОТ СЪОТВЕТНАТА КОМИСИЯ ПО ЕТИКА И ЗА ПРОЦЕДУРАТА ПО ПРОСЛЕДЯВАНЕ НА БЕЗОПАСНОСТТА НА МЕДИЦИНСКИТЕ ИЗДЕЛИЯ В ХОДА НА КЛИНИЧНОТО ИЗПИТВАНЕ И ОЦЕНЯВАНЕТО НА КЛИНИЧНИТЕ ДАННИ ОТ ИЗПИТВАНЕТО (ЗАГЛ. ИЗМ. - ДВ, БР. 31 ОТ 2009 Г., В СИЛА ОТ 21.03.2010 Г.) НАРЕДБА № 10 ОТ 2009 Г. ЗА УСЛОВИЯТА, РЕДА, МЕХАНИЗМА И КРИТЕРИИТЕ ЗА ЗАПЛАЩАНЕ ОТ НАЦИОНАЛНАТА ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА НА ЛЕКАРСТВЕНИ ПРОДУКТИ, МЕДИЦИНСКИ ИЗДЕЛИЯ И НА ДИЕТИЧНИ ХРАНИ ЗА СПЕЦИАЛНИ МЕДИЦИНСКИ ЦЕЛИ, ДОГОВАРЯНЕ НА ОТСТЪПКИ И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ПРЕВИШЕНИТЕ СРЕДСТВА ПРИ ПРИЛАГАНЕ НА МЕХАНИЗЪМ, ГАРАНТИРАЩ ПРЕДВИДИМОСТ И УСТОЙЧИВОСТ НА БЮДЖЕТА НА НЗОК (ЗАГЛ. ИЗМ. - ДВ, БР. 67 ОТ 2011 Г., ИЗМ. И ДОП. - ДВ, БР. 48 ОТ 2014 Г., ДОП. - ДВ, БР. 62 ОТ 2015 Г., В СИЛА ОТ 14.08.2015 Г., ИЗМ. - ДВ, БР. 17 ОТ 2019 Г., ИЗМ. - ДВ, БР. 19 ОТ 2020 Г.) НАРЕДБА № 10 ОТ 21 ДЕКЕМВРИ 2006 Г. ЗА СИСТЕМИТЕ И СРЕДСТВАТА ЗА КОМУНИКАЦИЯ, РАДИОНАВИГАЦИЯ И ОБЗОР И ПРОЦЕДУРИТЕ ЗА КОМУНИКАЦИЯ В ГРАЖДАНСКОТО ВЪЗДУХОПЛАВАНЕ (ЗАГЛ. ИЗМ. - ДВ, БР. 28 ОТ 2015 Г.) НАРЕДБА № 10 ОТ 24 АПРИЛ 2019 Г. ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА, УПРАВЛЕНИЕТО И ВЪТРЕШНИЯ КОНТРОЛ В БАНКИТЕ НАРЕДБА № 10 ОТ 26 АПРИЛ 2021 Г. ЗА СПЕЦИФИЧНИТЕ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ПРОИЗВОДСТВОТО НА ХРАНИ ОТ ЖИВОТИНСКИ ПРОИЗХОД В КЛАНИЧНИ ПУНКТОВЕ НАРЕДБА № 10 ОТ 26 СЕПТЕМВРИ 2003 Г. ЗА ЗАЩИТА НА РАБОТЕЩИТЕ ОТ РИСКОВЕ, СВЪРЗАНИ С ЕКСПОЗИЦИЯ НА КАНЦЕРОГЕНИ И МУТАГЕНИ ПРИ РАБОТА НАРЕДБА № 10 ОТ 27 АВГУСТ 2018 Г. ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА КВАЛИФИКАЦИЯ ПО ПРОФЕСИЯТА "ПОМОЩНИК-ТРЕНЬОР" НАРЕДБА № 10 ОТ 27 СЕПТЕМВРИ 2011 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ПО МЯРКА "ИЗПОЛЗВАНЕ НА КОНСУЛТАНТСКИ УСЛУГИ ОТ ФЕРМЕРИ И СОБСТВЕНИЦИ НА ГОРИ" ПО ПРОГРАМАТА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ ЗА ПЕРИОДА 2007 - 2013 Г. НАРЕДБА № 10 ОТ 27 ЮЛИ 2000 Г. ЗА ИЗДАВАНЕ НА ИНДИВИДУАЛНИ ЛИЦЕНЗИИ ЗА ИЗГРАЖДАНЕ, ПОДДЪРЖАНЕ И ИЗПОЛЗВАНЕ НА ОБОСОБЕНИ VSAT МРЕЖИ С УПРАВЛЯВАЩА СТАНЦИЯ НА ТЕРИТОРИЯТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ БЕЗ КОНКУРС ИЛИ ТЪРГ НАРЕДБА № 10 ОТ 27 ЮНИ 2012 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ПО МЯРКА 3.3 "ИНВЕСТИЦИИ ЗА РЕКОНСТРУКЦИЯ И МОДЕРНИЗАЦИЯ НА РИБАРСКИ ПРИСТАНИЩА, КЕЙОВИ МЕСТА ЗА РАЗТОВАРВАНЕ И ПОКРИТИ ЛОДКОСТОЯНКИ" ОТ ПРИОРИТЕТНА ОС № 3 "МЕРКИ ОТ ОБЩ ИНТЕРЕС" ОТ ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕКТОР "РИБАРСТВО" НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ, ФИНАНСИРАНА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ ФОНД ЗА РИБАРСТВО ЗА ПРОГРАМЕН ПЕРИОД 2007 - 2013 Г. НАРЕДБА № 10 ОТ 29 ЮНИ 2001 Г. ЗА ПРОГНОЗИРАНЕ НА ДЛЪЖНОСТНОТО РАЗВИТИЕ НА КАДРОВИТЕ ВОЕННОСЛУЖЕЩИ НАРЕДБА № 10 ОТ 29 ЮНИ 2021 Г. ЗА ИЗИСКВАНИЯТА КЪМ ГРАНИЦАТА НА ПЛАТЕЖОСПОСОБНОСТ И СОБСТВЕНИТЕ СРЕДСТВА НА ПЕНСИОННООСИГУРИТЕЛНОТО ДРУЖЕСТВО, КЪМ НЕГОВАТА ОЗДРАВИТЕЛНА ПРОГРАМА И КЪМ МИНИМАЛНИТЕ ЛИКВИДНИ СРЕДСТВА НА ДРУЖЕСТВОТО И НА УПРАВЛЯВАНИТЕ ОТ НЕГО ФОНДОВЕ НАРЕДБА № 10 ОТ 3 АПРИЛ 2008 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ПО МЯРКА "ПРЕДОСТАВЯНЕ НА СЪВЕТИ И КОНСУЛТИРАНЕ В ЗЕМЕДЕЛИЕТО В БЪЛГАРИЯ И РУМЪНИЯ" ПО ПРОГРАМАТА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ ЗА ПЕРИОДА 2007 - 2013 Г. НАРЕДБА № 10 ОТ 3 АПРИЛ 2009 Г. ЗА МАКСИМАЛНО ДОПУСТИМИТЕ КОНЦЕНТРАЦИИ НА НЕЖЕЛАНИ СУБСТАНЦИИ И ПРОДУКТИ ВЪВ ФУРАЖИТЕ НАРЕДБА № 10 ОТ 30 МАРТ 2007 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА СЪОБЩАВАНЕ, РЕГИСТРИРАНЕ, ДОКЛАДВАНЕ И ПРЕДАВАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ ЗА СЕРИОЗНИТЕ НЕЖЕЛАНИ РЕАКЦИИ И СЕРИОЗНИТЕ ИНЦИДЕНТИ И ЗА БЛОКИРАНЕ, ИЗТЕГЛЯНЕ И УНИЩОЖАВАНЕ НА ОРГАНИТЕ, ТЪКАНИТЕ И КЛЕТКИТЕ (ЗАГЛ. ДОП. - ДВ, БР. 66 ОТ 2012 Г., В СИЛА ОТ 28.08.2012 Г.) НАРЕДБА № 10 ОТ 31 МАЙ 1994 Г. ЗА НЕОТЛОЖНАТА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ НАРЕДБА № 10 ОТ 31 МАРТ 2014 Г. ЗА ОБХВАТА И СЪДЪРЖАНИЕТО, ИЗРАБОТВАНЕТО, ОДОБРЯВАНЕТО И ИЗМЕНЕНИЕТО НА ГЕНЕРАЛНИТЕ ПЛАНОВЕ НА ПРИСТАНИЩАТА ЗА ОБЩЕСТВЕН ТРАНСПОРТ НАРЕДБА № 10 ОТ 4 ДЕКЕМВРИ 2007 Г. ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА КВАЛИФИКАЦИЯ ПО ПРОФЕСИЯ "РАБОТНИК В ОБУВНО И КОЖЕНО-ГАЛАНТЕРИЙННО ПРОИЗВОДСТВО" НАРЕДБА № 10 ОТ 4 НОЕМВРИ 2016 Г. ЗА УТВЪРЖДАВАНЕ НА МЕДИЦИНСКИ СТАНДАРТ "УШНО-НОСНО-ГЪРЛЕНИ БОЛЕСТИ" НАРЕДБА № 10 ОТ 5 МАЙ 2021 Г. ЗА УТВЪРЖДАВАНЕ НА МЕДИЦИНСКИ СТАНДАРТ "ХИРУРГИЯ" НАРЕДБА № 10 ОТ 6 ОКТОМВРИ 2003 Г. ЗА НОРМИ ЗА ДОПУСТИМИ ЕМИСИИ (КОНЦЕНТРАЦИИ В ОТПАДЪЧНИ ГАЗОВЕ) НА СЕРЕН ДИОКСИД, АЗОТНИ ОКСИДИ И ОБЩ ПРАХ, ИЗПУСКАНИ В АТМОСФЕРНИЯ ВЪЗДУХ ОТ ГОЛЕМИ ГОРИВНИ ИНСТАЛАЦИИ НАРЕДБА № 10 ОТ 7 ДЕКЕМВРИ 2004 Г. ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА ЗДРАВОСЛОВНИ И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД ПРИ РАБОТА С ЕЛЕКТРОКАРИ И МОТОКАРИ НАРЕДБА № 10 ОТ 8 ФЕВРУАРИ 2019 Г. ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА КВАЛИФИКАЦИЯ ПО ПРОФЕСИЯТА "КАРВИНГ-ДЕКОРАТОР" НАРЕДБА № 10 ОТ 9 ЮНИ 2004 Г. ЗА РЕДА ЗА ВЪВЕЖДАНЕ НА ОГРАНИЧИТЕЛЕН РЕЖИМ, ВРЕМЕННО ПРЕКЪСВАНЕ ИЛИ ОГРАНИЧАВАНЕ НА ПРОИЗВОДСТВОТО ИЛИ СНАБДЯВАНЕТО С ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ, ТОПЛИННА ЕНЕРГИЯ И ПРИРОДЕН ГАЗ НАРЕДБА № 10 ОТ 9 ЯНУАРИ 2012 Г. ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА КВАЛИФИКАЦИЯ ПО ПРОФЕСИЯТА "МОНТАЖИСТ" НАРЕДБА № 100 ОТ 18 АВГУСТ 2006 Г. ЗА ТЪРГОВИЯ НА ПОСЕВЕН МАТЕРИАЛ ОТ МАСЛОДАЙНИ И ВЛАКНОДАЙНИ КУЛТУРИ НА ПАЗАРА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ НАРЕДБА № 102 ОТ 21 АВГУСТ 2006 Г. ЗА МЕРКИТЕ ЗА ПРОФИЛАКТИКА, ОГРАНИЧАВАНЕ И ЛИКВИДИРАНЕ НА БОЛЕСТТА АФРИКАНСКА ЧУМА ПО СВИНЕТЕ И ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРИЛАГАНЕТО ИМ НАРЕДБА № 104 ОТ 22 АВГУСТ 2006 Г. ЗА КОНТРОЛ ВЪРХУ ПРЕДЛАГАНЕТО НА ПАЗАРА И УПОТРЕБАТА НА ПРОДУКТИ ЗА РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА НАРЕДБА № 105 ОТ 22 АВГУСТ 2006 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА СЪЗДАВАНЕ, ПОДДЪРЖАНЕ, ДОСТЪП И ПОЛЗВАНЕ НА ИНТЕГРИРАНАТА СИСТЕМА ЗА АДМИНИСТРИРАНЕ И КОНТРОЛ НАРЕДБА № 106 ОТ 23 АВГУСТ 2006 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРЕДАВАНЕТО НА ВТОРИЧНИТЕ ПРОДУКТИ ОТ ВИНОПРОИЗВОДСТВОТО ЗА ЗАДЪЛЖИТЕЛНА ДЕСТИЛАЦИЯ, ИЗИСКВАНИЯТА, НА КОИТО ТРЯБВА ДА ОТГОВАРЯТ, И КОНТРОЛА ВЪРХУ ТЯХ НАРЕДБА № 109 ОТ 12 СЕПТЕМВРИ 2006 Г. ЗА ОФИЦИАЛНИЯ КОНТРОЛ ВЪРХУ ФУРАЖИТЕ НАРЕДБА № 11 ЗА УСТАНОВЯВАНЕ НА ЩЕТИ ОТ АВАРИИ ПРИ ТЪРГОВСКОТО МОРЕПЛАВАНЕ НАРЕДБА № 11 ОТ 1 МАРТ 2007 Г. ЗА УПРАВЛЕНИЕТО И НАДЗОРА ВЪРХУ ЛИКВИДНОСТТА НА БАНКИТЕ НАРЕДБА № 11 ОТ 1 МАРТ 2010 Г. ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА КВАЛИФИКАЦИЯ ПО ПРОФЕСИЯТА "ТЕХНИК-ГЕОЛОГ" НАРЕДБА № 11 ОТ 1 СЕПТЕМВРИ 2016 Г. ЗА ОЦЕНЯВАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ОБУЧЕНИЕТО НА УЧЕНИЦИТЕ НАРЕДБА № 11 ОТ 10 АПРИЛ 2001 Г. ЗА БОРБА С БАКТЕРИАЛНОТО КАФЯВО ГНИЕНЕ ПО КАРТОФИТЕ, ПРИЧИНЯВАНО ОТ БАКТЕРИЯТА RALSTONIA SOLANACEARUM (SMITH) YABUUCHI ET AL. (ЗАГЛ. ИЗМ. - ДВ, БР. 71 ОТ 2006 Г.) НАРЕДБА № 11 ОТ 10 ЮНИ 2004 Г. ЗА РЕЗЕРВИ ОТ ГОРИВА НАРЕДБА № 11 ОТ 11 МАЙ 2021 Г. ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА КВАЛИФИКАЦИЯ ПО ПРОФЕСИЯТА "ПОЛИГРАФИСТ" НАРЕДБА № 11 ОТ 12 АПРИЛ 1995 Г. ЗА САНИТАРНО-ХИГИЕННИТЕ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УСТРОЙСТВОТО И РАБОТАТА НА СЕЛСКОСТОПАНСКИТЕ АПТЕКИ НАРЕДБА № 11 ОТ 14 МАЙ 2007 Г. ЗА НОРМИ ЗА АРСЕН, КАДМИЙ, ЖИВАК, НИКЕЛ И ПОЛИЦИКЛИЧНИ АРОМАТНИ ВЪГЛЕВОДОРОДИ В АТМОСФЕРНИЯ ВЪЗДУХ (ЗАГЛ. ДОП. - ДВ, БР. 25 ОТ 2017 Г., В СИЛА ОТ 24.03.2017 Г.) НАРЕДБА № 11 ОТ 14 ОКТОМВРИ 2003 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА ПРОЕКТИТЕ И ДЕЙНОСТИТЕ НА СОЦИАЛНОИНВЕСТИЦИОННИЯ ФОНД НАРЕДБА № 11 ОТ 14 ЮЛИ 2021 Г. ЗА МЕРКИТЕ ЗА КОНТРОЛ ВЪРХУ ОПРЕДЕЛЕНИ СУБСТАНЦИИ И ОСТАТЪЦИ ОТ ТЯХ В ЖИВИ ЖИВОТНИ И ХРАНИ ОТ ЖИВОТИНСКИ ПРОИЗХОД, ПРЕДНАЗНАЧЕНИ ЗА КОНСУМАЦИЯ ОТ ХОРА НАРЕДБА № 11 ОТ 15 МАЙ 2007 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРИЗНАВАНЕ НА ОРГАНИЗАЦИИ НА ПРОИЗВОДИТЕЛИ НА ПЛОДОВЕ И ЗЕЛЕНЧУЦИ И НА ТЕХНИТЕ АСОЦИАЦИИ И ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ОДОБРЯВАНЕ И ИЗМЕНЕНИЕ НА ОДОБРЕНИТЕ ОПЕРАТИВНИ ПРОГРАМИ (ЗАГЛ. ИЗМ. - ДВ, БР. 9 ОТ 2012 Г.) НАРЕДБА № 11 ОТ 15 ЮЛИ 2016 Г. ЗА УСЛОВИЯТА, ПРИ КОИТО КАРАНТИННИ ВРЕДИТЕЛИ, РАСТЕНИЯ, РАСТИТЕЛНИ ПРОДУКТИ И ДРУГИ ОБЕКТИ МОГАТ ДА СЕ ИЗПОЛЗВАТ ЗА НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ И СЕЛЕКЦИЯ НАРЕДБА № 11 ОТ 16 АВГУСТ 2006 Г. ЗА ДЕЙНОСТТА НА ЦЕНТРАЛНИЯ ОРГАН ПО ХАГСКАТА КОНВЕНЦИЯ ЗА ГРАЖДАНСКИТЕ АСПЕКТИ НА МЕЖДУНАРОДНОТО ОТВЛИЧАНЕ НА ДЕЦА, ЕВРОПЕЙСКАТА КОНВЕНЦИЯ ЗА ПРИЗНАВАНЕ И ИЗПЪЛНЕНИЕ НА РЕШЕНИЯ ЗА УПРАЖНЯВАНЕ НА РОДИТЕЛСКИ ПРАВА И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ УПРАЖНЯВАНЕТО НА РОДИТЕЛСКИТЕ ПРАВА И КОНВЕНЦИЯТА ЗА КОМПЕТЕНТНОСТТА, ПРИЛОЖИМОТО ПРАВО, ПРИЗНАВАНЕТО, ИЗПЪЛНЕНИЕТО И СЪТРУДНИЧЕСТВОТО ВЪВ ВРЪЗКА С РОДИТЕЛСКАТА ОТГОВОРНОСТ И МЕРКИТЕ ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕЦАТА НАРЕДБА № 11 ОТ 16 СЕПТЕМВРИ 2009 Г. ЗА РЕДА ЗА ВОДЕНЕ, СЪХРАНЯВАНЕ И ДОСТЪП ДО РЕГИСТЪРА НА ИМУЩЕСТВЕНИТЕ ОТНОШЕНИЯ НА СЪПРУЗИТЕ НАРЕДБА № 11 ОТ 17 НОЕМВРИ 2011 Г. ЗА РЕДА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ЯЙЦЕКЛЕТКИ, СПЕРМАТОЗОИДИ И ОПЛОДЕНИ ЯЙЦЕКЛЕТКИ, КОИТО НЕ СА ИЗПОЛЗВАНИ ЗА СЪЗДАВАНЕ НА ПОТОМСТВО, НА НАУЧНИ, УЧЕБНИ И ЛЕЧЕБНИ ЗАВЕДЕНИЯ В СТРАНАТА И В ЧУЖБИНА ЗА МЕДИЦИНСКИ, НАУЧНИ И ЛЕЧЕБНИ ЦЕЛИ НАРЕДБА № 11 ОТ 17 ОКТОМВРИ 2019 Г. ЗА ПРИЕМАНЕ НА ФАРМАКО-ТЕРАПЕВТИЧНО РЪКОВОДСТВО ПО МЕДИЦИНСКА ОНКОЛОГИЯ НАРЕДБА № 11 ОТ 18 АПРИЛ 2002 Г. ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ИЗИСКВАНИЯТА КЪМ ГРАНИЦИТЕ НА РАДИОАКТИВНОТО ЗАМЪРСЯВАНЕ НА ХРАНИТЕ ПРИ РАДИАЦИОННА АВАРИЯ НАРЕДБА № 11 ОТ 19 ДЕКЕМВРИ 2003 Г. ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ТАРИФНИТЕ КВОТИ НАРЕДБА № 11 ОТ 2 АПРИЛ 2015 Г. ЗА ПРОФИЛАКТИКА, ОГРАНИЧАВАНЕ И ЛИКВИДИРАНЕ НА НЯКОИ ЗАРАЗНИ БОЛЕСТИ ПО ПЧЕЛИТЕ НАРЕДБА № 11 ОТ 2 МАРТ 1987 Г. ЗА СТАИТЕ ЗА ЛИЧНА ХИГИЕНА НА ЖЕНИТЕ И ЗА ПОЧИВКА НА БРЕМЕННИТЕ ЖЕНИ НАРЕДБА № 11 ОТ 2 МАРТ 2001 Г. ЗА СПЕЦИАЛИСТИТЕ, КОИТО МОГАТ ДА РЪКОВОДЯТ ОПТИЧЕСКИ МАГАЗИНИ, СКЛАДОВЕ ЗА МАТЕРИАЛИ ЗА ОЧНА ОПТИКА, ОПТИЧЕСКИ МАГАЗИНИ С КАБИНЕТ ЗА РЕФРАКЦИЯ И МАГАЗИНИ ЗА МЕДИЦИНСКА АУДИОТЕХНИКА И СЛУХОПРОТЕЗИРАНЕ НАРЕДБА № 11 ОТ 2 ЮНИ 2020 Г. ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА КВАЛИФИКАЦИЯ ПО ПРОФЕСИЯТА "ОФИС МЕНИДЖЪР" НАРЕДБА № 11 ОТ 21 ДЕКЕМВРИ 2005 Г. ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА БЕЗПЛАТНА ХРАНА И/ИЛИ ДОБАВКИ КЪМ НЕЯ НАРЕДБА № 11 ОТ 21 МАЙ 2010 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ПО МЯРКА 2.3. "МЕРКИ ЗА ОПАЗВАНЕ ЗДРАВЕТО НА ПОТРЕБИТЕЛЯ" ПО ПРИОРИТЕТНА ОС № 2 "АКВАКУЛТУРА, РИБОЛОВ ВЪВ ВЪТРЕШНИ ВОДОЕМИ, ПРЕРАБОТКА И МАРКЕТИНГ НА ПРОДУКТИ ОТ РИБОЛОВ И АКВАКУЛТУРА" ОТ ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕКТОР "РИБАРСТВО" НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ, ФИНАНСИРАНА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ ФОНД ЗА РИБАРСТВО ЗА ПРОГРАМЕН ПЕРИОД 2007 - 2013 Г. НАРЕДБА № 11 ОТ 22 ОКТОМВРИ 2018 Г. ЗА ЗДРАВНИ НОРМИ И ИЗИСКВАНИЯ ПРИ РАБОТА В СРЕДА НА ЙОНИЗИРАЩИ ЛЪЧЕНИЯ НАРЕДБА № 11 ОТ 25 ФЕВРУАРИ 2002 Г. ЗА КАЧЕСТВОТО НА ВОДИТЕ ЗА КЪПАНЕ НАРЕДБА № 11 ОТ 26 АПРИЛ 2004 Г. ЗА ПРЕГЛЕДИТЕ НА КОРАБИТЕ И КОРАБОПРИТЕЖАТЕЛИТЕ НАРЕДБА № 11 ОТ 27 АВГУСТ 2018 Г. ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА КВАЛИФИКАЦИЯ ПО ПРОФЕСИЯТА "ТРЕНЬОР" НАРЕДБА № 11 ОТ 27 ДЕКЕМВРИ 2004 Г. ЗА МИНИМАЛНИТЕ ИЗИСКВАНИЯ ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА БЕЗОПАСНОСТТА И ЗДРАВЕТО НА РАБОТЕЩИТЕ ПРИ ПОТЕНЦИАЛЕН РИСК ОТ ЕКСПЛОЗИВНА АТМОСФЕРА НАРЕДБА № 11 ОТ 27 СЕПТЕМВРИ 2005 Г. ЗА БОНИТИРАНЕ НА ДИВЕЧОВИТЕ МЕСТООБИТАНИЯ НАРЕДБА № 11 ОТ 27 ФЕВРУАРИ 2003 Г. ЗА ИЗИСКВАНИЯТА ПРИ ИЗДАВАНЕ НА ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКИ ДОКУМЕНТИ ЗА ЖИВИ ЖИВОТНИ, СУРОВИНИ И ПРОДУКТИ ОТ ЖИВОТИНСКИ ПРОИЗХОД НАРЕДБА № 11 ОТ 27 ЮНИ 2012 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ПО МЯРКА 3.1. "КОЛЕКТИВНИ ДЕЙНОСТИ" ПО ПРИОРИТЕТНА ОС № 3 "МЕРКИ ОТ ОБЩ ИНТЕРЕС" ОТ ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕКТОР "РИБАРСТВО" 2007 - 2013 Г. НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ, ФИНАНСИРАНА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ ФОНД ЗА РИБАРСТВО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ НАРЕДБА № 11 ОТ 28 СЕПТЕМВРИ 1993 Г. ЗА НАБИРАНЕ И ИЗРАЗХОДВАНЕ НА СРЕДСТВАТА ПО ФОНД "ЗДРАВНА ИНФОРМАЦИЯ" НАРЕДБА № 11 ОТ 3 АПРИЛ 2008 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРИЛАГАНЕ НА МЯРКА 211 "ПЛАЩАНИЯ НА ЗЕМЕДЕЛСКИ СТОПАНИ ЗА ПРИРОДНИ ОГРАНИЧЕНИЯ В ПЛАНИНСКИТЕ РАЙОНИ" И МЯРКА 212 "ПЛАЩАНИЯ НА ЗЕМЕДЕЛСКИ СТОПАНИ В РАЙОНИ С ОГРАНИЧЕНИЯ, РАЗЛИЧНИ ОТ ПЛАНИНСКИТЕ РАЙОНИ" ОТ ПРОГРАМАТА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ ЗА ПЕРИОДА 2007 - 2013 Г. НАРЕДБА № 11 ОТ 3 ЮЛИ 2001 Г. ЗА ДВИЖЕНИЕ НА ИЗВЪНГАБАРИТНИ И/ИЛИ ТЕЖКИ ПЪТНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА (ЗАГЛ. ИЗМ. - ДВ, БР. 67 ОТ 2007 Г.) НАРЕДБА № 11 ОТ 3.12.2003 Г. ЗА ЛИЦЕНЗИТЕ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ДЕЙНОСТ КАТО РЕГУЛИРАН ПАЗАР, ПАЗАРЕН ОПЕРАТОР, ЗА ОРГАНИЗИРАНЕ НА МНОГОСТРАННА СИСТЕМА ЗА ТЪРГОВИЯ ИЛИ ОРГАНИЗИРАНА СИСТЕМА ЗА ТЪРГОВИЯ, ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ДЕЙНОСТ КАТО ИНВЕСТИЦИОНЕН ПОСРЕДНИК, ИНВЕСТИЦИОННО ДРУЖЕСТВО, УПРАВЛЯВАЩО ДРУЖЕСТВО, ДРУЖЕСТВО СЪС СПЕЦИАЛНА ИНВЕСТИЦИОННА ЦЕЛ, НАЦИОНАЛЕН ИНВЕСТИЦИОНЕН ФОНД, ЛИЦЕ, УПРАВЛЯВАЩО АЛТЕРНАТИВЕН ИНВЕСТИЦИОНЕН ФОНД, И ДОСТАВЧИК НА УСЛУГИ ЗА ДОКЛАДВАНЕ НА ДАННИ (ЗАГЛ. ИЗМ. - ДВ, БР. 84 ОТ 2005 Г., ИЗМ. - ДВ, БР. 83 ОТ 2007 Г., В СИЛА ОТ 01.11.2007 Г., ИЗМ. - ДВ, БР. 53 ОТ 2015 Г., ИЗМ. - ДВ, БР. 8 ОТ 2021 Г.) НАРЕДБА № 11 ОТ 30 ЮНИ 2014 Г. ЗА УТВЪРЖДАВАНЕ НА МЕДИЦИНСКИ СТАНДАРТ "НУКЛЕАРНА МЕДИЦИНА" НАРЕДБА № 11 ОТ 31 ОКТОМВРИ 1996 Г. ЗА ФИНАНСИРАНЕ И ОТЧИТАНЕ ПО РЕДА НА ИЗВЪНБЮДЖЕТНИТЕ СРЕДСТВА НА СПОМАГАТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ НА НАЦИОНАЛНАТА СЛЕДСТВЕНА СЛУЖБА НАРЕДБА № 11 ОТ 31 ОКТОМВРИ 2002 Г. ЗА МЕЖДУНАРОДЕН АВТОМОБИЛЕН ПРЕВОЗ НА ПЪТНИЦИ И ТОВАРИ НАРЕДБА № 11 ОТ 4 ДЕКЕМВРИ 2007 Г. ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА КВАЛИФИКАЦИЯ ПО ПРОФЕСИЯ "ОБУЩАР" НАРЕДБА № 11 ОТ 4 НОЕМВРИ 2016 Г. ЗА УТВЪРЖДАВАНЕ НА ЗДРАВНОИНФОРМАЦИОННИ СТАНДАРТИ, ПРИЛАГАНИ ОТ ЛЕЧЕБНИТЕ ЗАВЕДЕНИЯ НАРЕДБА № 11 ОТ 5 МАЙ 1999 Г. ЗА ОБСЛУЖВАНЕ НА ВЪЗДУШНОТО ДВИЖЕНИЕ ВЪВ ВЪЗДУШНОТО ПРОСТРАНСТВО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ НАРЕДБА № 11 ОТ 6 АПРИЛ 2009 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРИЛАГАНЕ НА МЯРКА 214 "АГРОЕКОЛОГИЧНИ ПЛАЩАНИЯ" ОТ ПРОГРАМАТА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ ЗА ПЕРИОДА 2007 - 2013 Г. НАРЕДБА № 11 ОТ 6 ДЕКЕМВРИ 2006 Г. ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА КВАЛИФИКАЦИЯ ПО ПРОФЕСИЯ "ХУДОЖНИК" НАРЕДБА № 11 ОТ 7 АПРИЛ 1998 Г. ЗА ЛИЦЕНЗИРАНЕ НА ОЦЕНИТЕЛИ НА ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ НАРЕДБА № 11 ОТ 7 ЮНИ 2021 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ОБРАБОТВАНЕ НА ХРАНИ С ЙОНИЗИРАЩО ЛЪЧЕНИЕ И ЗА ИЗИСКВАНИЯТА КЪМ ТЯХ НАРЕДБА № 11 ОТ 8 ФЕВРУАРИ 2019 Г. ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА КВАЛИФИКАЦИЯ ПО ПРОФЕСИЯТА "ВОЕННОСЛУЖЕЩ - САНИТАРЕН ИНСТРУКТОР" НАРЕДБА № 11 ОТ 9 ЯНУАРИ 2012 Г. ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА КВАЛИФИКАЦИЯ ПО ПРОФЕСИЯТА "ФОТОГРАФ" НАРЕДБА № 110 ОТ 18 СЕПТЕМВРИ 2006 Г. ЗА СПЕЦИФИЧНИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ОФИЦИАЛЕН КОНТРОЛ ЗА ТРИХИНЕЛА В МЕСО НАРЕДБА № 112 ОТ 13 ОКТОМВРИ 2006 Г. ЗА СПЕЦИФИЧНИТЕ ИЗИСКВАНИЯ ПРИ ИЗВЪРШВАНЕ НА ФУМИГАЦИЯ И ОБЕЗЗАРАЗЯВАНЕ НА ПЛОЩИ, ПОМЕЩЕНИЯ И РАСТИТЕЛНА ПРОДУКЦИЯ СРЕЩУ ВРЕДИТЕЛИ НАРЕДБА № 113 ОТ 17 ОКТОМВРИ 2006 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКОСТОПАНСКИ ДЕЙНОСТИ, ЦЕЛЯЩИ ОПАЗВАНЕТО НА ОКОЛНАТА СРЕДА ПО СПЕЦИАЛНАТА ПРЕДПРИСЪЕДИНИТЕЛНА ПРОГРАМА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ЗА РАЗВИТИЕ НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ (САПАРД) НАРЕДБА № 117 ОТ 10 ЯНУАРИ 2005 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ ТИПА НА НОВИ МОТОРНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА ОТ КАТЕГОРИЯ L (ЗАГЛ. ИЗМ. - ДВ, БР. 67 ОТ 2006 Г., В СИЛА ОТ 01.01.2007 Г.) НАРЕДБА № 12 ЗА РЕДА И УСЛОВИЯТА, ПРИ КОИТО ТЪРГОВСКИТЕ БАНКИ ПРЕДОСТАВЯТ КРЕДИТИ НА ДЪРЖАВНИ ПРЕДПРИЯТИЯ, ФИРМИ И ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА, ЧИИТО ЗАДЪЛЖЕНИЯ КЪМ ДЪРЖАВАТА СА ОТПИСАНИ ПО РЕДА НА ЗАКОНА ЗА УРЕЖДАНЕ НА НЕОБСЛУЖВАНИТЕ КРЕДИТИ, ДОГОВОРЕНИ ДО 31.ХII.1990 Г. НАРЕДБА № 12 ОТ 1 ЮНИ 2007 Г. ЗА ПРОЦЕДУРИТЕ ПО СЕРТИФИКАЦИЯ И/ИЛИ ОДОБРЕНИЕ НА ПРОИЗВЕЖДАНИЯ И ТЪРГУВАН ПОСАДЪЧЕН МАТЕРИАЛ ОТ ГРУПИТЕ ЗЕМЕДЕЛСКИ РАСТЕНИЯ - ОВОЩНИ, ЛОЗА, ДЕКОРАТИВНИ И ЗЕЛЕНЧУКОВИ ВИДОВЕ НАРЕДБА № 12 ОТ 10 ДЕКЕМВРИ 2003 Г. ЗА НАЧИНА И РЕДА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА МИНИМАЛНАТА ДОХОДНОСТ ПРИ УПРАВЛЕНИЕ НА АКТИВИТЕ НА ФОНДОВЕТЕ ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНО ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ПЕНСИОННО ОСИГУРЯВАНЕ, ЗА ПОКРИВАНЕ НА РАЗЛИКАТА ДО МИНИМАЛНАТА ДОХОДНОСТ И ЗА ФОРМИРАНЕ И ИЗПОЛЗВАНЕ НА РЕЗЕРВИТЕ ЗА ГАРАНТИРАНЕ НА МИНИМАЛНАТА ДОХОДНОСТ НАРЕДБА № 12 ОТ 10 ЮНИ 2004 Г. ЗА ДЕЙНОСТТА НА ОПЕРАТОРИТЕ НА ГАЗОПРЕНОСНАТА И ГАЗОРАЗПРЕДЕЛИТЕЛНИТЕ МРЕЖИ НАРЕДБА № 12 ОТ 11 МАЙ 2021 Г. ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА КВАЛИФИКАЦИЯ ПО ПРОФЕСИЯТА "ТЕХНИК-ЖИВОТНОВЪД" НАРЕДБА № 12 ОТ 11 СЕПТЕМВРИ 2020 Г. ЗА СИСТЕМАТА ЗА ТЪРСЕНЕ И СПАСЯВАНЕ ПРИ АВИАЦИОННО ПРОИЗШЕСТВИЕ НАРЕДБА № 12 ОТ 12 ДЕКЕМВРИ 2006 Г. ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА КВАЛИФИКАЦИЯ ПО ПРОФЕСИЯ "ДИЗАЙНЕР" НАРЕДБА № 12 ОТ 15 АПРИЛ 2004 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ОРГАНИ, ТЪКАНИ И КЛЕТКИ, КОИТО НЕ МОГАТ ДА СЕ ИЗПОЛЗВАТ ЗА ТРАНСПЛАНТАЦИЯ ПО МЕДИЦИНСКИ ПРИЧИНИ, ЗА ДРУГИ ЛЕЧЕБНИ, ДИАГНОСТИЧНИ И НАУЧНО-МЕДИЦИНСКИ ЦЕЛИ НАРЕДБА № 12 ОТ 15 ЮЛИ 2010 Г. ЗА НОРМИ ЗА СЕРЕН ДИОКСИД, АЗОТЕН ДИОКСИД, ФИНИ ПРАХОВИ ЧАСТИЦИ, ОЛОВО, БЕНЗЕН, ВЪГЛЕРОДЕН ОКСИД И ОЗОН В АТМОСФЕРНИЯ ВЪЗДУХ НАРЕДБА № 12 ОТ 16 ДЕКЕМВРИ 2010 Г. ЗА ПРОВЕРКИТЕ ПО РЕДА НА ДЪРЖАВНИЯ ПРИСТАНИЩЕН КОНТРОЛ НАРЕДБА № 12 ОТ 16 НОЕМВРИ 2018 Г. ЗА ЗДРАВНИТЕ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПЕРАЛНИ НАРЕДБА № 12 ОТ 18 ЮНИ 2002 Г. ЗА КАЧЕСТВЕНИТЕ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ПОВЪРХНОСТНИ ВОДИ, ПРЕДНАЗНАЧЕНИ ЗА ПИТЕЙНО-БИТОВО ВОДОСНАБДЯВАНЕ НАРЕДБА № 12 ОТ 19 ОКТОМВРИ 2005 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА СЪЗДАВАНЕ И ПОДДЪРЖАНЕ НА РЕГИСТЪР НА ЛОЗАРСКИТЕ СТОПАНСТВА И СПЕЦИАЛИЗИРАНА КАРТА НА ЛОЗЯТА НАРЕДБА № 12 ОТ 2 ЮНИ 2020 Г. ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА КВАЛИФИКАЦИЯ ПО ПРОФЕСИЯТА "ОРГАНИЗАТОР ИНТЕРНЕТ ПРИЛОЖЕНИЯ" НАРЕДБА № 12 ОТ 21 МАЙ 2010 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ПО МЯРКА 1.5. "СОЦИАЛНО-ИКОНОМИЧЕСКИ КОМПЕНСАЦИИ ЗА УПРАВЛЕНИЕТО НА ФЛОТА" ПО ПРИОРИТЕТНА ОС № 1 "МЕРКИ ЗА ПРИСПОСОБЯВАНЕ НА БЪЛГАРСКИЯ РИБОЛОВЕН ФЛОТ" ОТ ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕКТОР "РИБАРСТВО" НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ, ФИНАНСИРАНА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ ФОНД ЗА РИБАРСТВО ЗА ПРОГРАМЕН ПЕРИОД 2007 - 2013 Г. НАРЕДБА № 12 ОТ 22 ЮНИ 1999 Г. ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ДЪРВЕНИ МАТЕРИАЛИ БЕЗ ЗАПЛАЩАНЕ НА ТАКСИ НА КОРЕН НАРЕДБА № 12 ОТ 24 ОКТОМВРИ 2019 Г. ЗА ПРИЕМАНЕ НА ФАРМАКО-ТЕРАПЕВТИЧНО РЪКОВОДСТВО ПО НЕОНАТОЛОГИЯ НАРЕДБА № 12 ОТ 25 ЮЛИ 2016 Г. ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ПОДМЯРКА 7.2. "ИНВЕСТИЦИИ В СЪЗДАВАНЕТО, ПОДОБРЯВАНЕТО ИЛИ РАЗШИРЯВАНЕТО НА ВСИЧКИ ВИДОВЕ МАЛКА ПО МАЩАБИ ИНФРАСТРУКТУРА" ОТ МЯРКА 7 "ОСНОВНИ УСЛУГИ И ОБНОВЯВАНЕ НА СЕЛАТА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ" ОТ ПРОГРАМАТА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ ЗА ПЕРИОДА 2014 - 2020 Г. НАРЕДБА № 12 ОТ 27 АВГУСТ 2018 Г. ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА КВАЛИФИКАЦИЯ ПО ПРОФЕСИЯТА "ИНСТРУКТОР ПО СПОРТНО-ТУРИСТИЧЕСКА ДЕЙНОСТ" НАРЕДБА № 12 ОТ 27 ДЕКЕМВРИ 2004 Г. ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА ЗДРАВОСЛОВНИ И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД ПРИ РАБОТА С АВТОМОБИЛИ НАРЕДБА № 12 ОТ 27 ЮНИ 2012 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ПО МЯРКА 2.5. "РИБОЛОВ ВЪВ ВЪТРЕШНИ ВОДОЕМИ" ПО ПРИОРИТЕТНА ОС № 2 "АКВАКУЛТУРА, РИБОЛОВ ВЪВ ВЪТРЕШНИ ВОДОЕМИ, ПРЕРАБОТКА И МАРКЕТИНГ НА ПРОДУКТИ ОТ РИБОЛОВ И АКВАКУЛТУРА" ОТ ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕКТОР "РИБАРСТВО" 2007 - 2013 Г. НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ, ФИНАНСИРАНА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ ФОНД ЗА РИБАРСТВО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ НАРЕДБА № 12 ОТ 29 СЕПТЕМВРИ 2016 Г. ЗА РЕГИСТЪРА НА БАНКОВИТЕ СМЕТКИ И СЕЙФОВЕ НАРЕДБА № 12 ОТ 3 ЮЛИ 2001 Г. ЗА ПРОЕКТИРАНЕ НА ГЕОЗАЩИТНИ СТРОЕЖИ, СГРАДИ И СЪОРЪЖЕНИЯ В СВЛАЧИЩНИ РАЙОНИ НАРЕДБА № 12 ОТ 30 ДЕКЕМВРИ 2005 Г. ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА ЗДРАВОСЛОВНИ И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД ПРИ ИЗВЪРШВАНЕ НА ТОВАРНО-РАЗТОВАРНИ РАБОТИ НАРЕДБА № 12 ОТ 4 АПРИЛ 2007 Г. ЗА РЕДА ЗА УСТАНОВЯВАНЕ И УДОСТОВЕРЯВАНЕ НА ОБСТОЯТЕЛСТВАТА, ПРИ КОИТО МОЖЕ ДА СЕ ИЗВЪРШИ ВЗЕМАНЕ НА ОРГАНИ, ТЪКАНИ И КЛЕТКИ ОТ ПОЧИНАЛО ЛИЦЕ НАРЕДБА № 12 ОТ 5 АПРИЛ 2005 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРИЕМАНЕ НА ИРАКСКИ ГРАЖДАНИ ЗА СТУДЕНТИ И СПЕЦИАЛИЗАНТИ В ДЪРЖАВНИТЕ ВИСШИ УЧИЛИЩА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ НАРЕДБА № 12 ОТ 5 МАЙ 2004 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ИЗДАВАНЕ НА ИНДИВИДУАЛНИ ЛИЦЕНЗИИ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ФИКСИРАНА ГЛАСОВА ТЕЛЕФОННА УСЛУГА НАРЕДБА № 12 ОТ 5 МАЙ 2015 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРИЗНАВАНЕ НА ОРГАНИЗАЦИИ НА ПРОИЗВОДИТЕЛИ НА ЗЕМЕДЕЛСКИ ПРОДУКТИ, АСОЦИАЦИИ НА ОРГАНИЗАЦИИ НА ПРОИЗВОДИТЕЛИ И МЕЖДУБРАНШОВИ ОРГАНИЗАЦИИ И НА ГРУПИ ПРОИЗВОДИТЕЛИ НАРЕДБА № 12 ОТ 5 ЯНУАРИ 2007 Г. ЗА ИЗИСКВАНИЯТА ЗА ЗАДЪЛЖИТЕЛНА УПОТРЕБА НА КОНТРОЛНИТЕ УРЕДИ ЗА РЕГИСТРИРАНЕ НА ДАННИТЕ ЗА ДВИЖЕНИЕТО НА АВТОМОБИЛИТЕ И РАБОТАТА НА ЕКИПАЖИТЕ, КАКТО И ФУНКЦИОНАЛНИТЕ И ТЕХНИЧЕСКИТЕ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ТЯХ НАРЕДБА № 12 ОТ 8 АПРИЛ 2009 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ И ОЦЕНЯВАНЕ НА СТАЖА ЗА ПРИСПОСОБЯВАНЕ И НА ИЗПИТА ЗА ПРАВОСПОСОБНОСТ НАРЕДБА № 12 ОТ 8 ФЕВРУАРИ 2019 Г. ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА КВАЛИФИКАЦИЯ ПО ПРОФЕСИЯТА "СЕРВИТЬОР-БАРМАН" НАРЕДБА № 12 ОТ 9 ЯНУАРИ 2012 Г. ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА КВАЛИФИКАЦИЯ ПО ПРОФЕСИЯТА "ТОНОПЕРАТОР" НАРЕДБА № 13 ОТ 12 ДЕКЕМВРИ 2006 Г. ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА КВАЛИФИКАЦИЯ ПО ПРОФЕСИЯ "ИКОНОМИСТ-ИЗДАТЕЛ" НАРЕДБА № 13 ОТ 15 АПРИЛ 2004 Г. ЗА УСЛОВИЯТА, НА КОИТО ТРЯБВА ДА ОТГОВАРЯ КАЧЕСТВОТО НА ТЪКАНИТЕ И КЛЕТКИТЕ, ПРЕДМЕТ НА ВНОС ОТ ТРЕТИ СТРАНИ (ЗАГЛ. ИЗМ. - ДВ, БР. 34 ОТ 2017 Г., В СИЛА ОТ 29.04.2017 Г.) НАРЕДБА № 13 ОТ 16 ДЕКЕМВРИ 2016 Г. ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА РАДИАЦИОННА ЗАЩИТА ПРИ РАБОТА С РЕНТГЕНОВИ УРЕДБИ ЗА МЕДИЦИНСКИ ЦЕЛИ НАРЕДБА № 13 ОТ 18 АВГУСТ 2016 Г. ЗА ПРИЛАГАНЕТО НА МЕЖДУНАРОДЕН НОМЕР НА БАНКОВА СМЕТКА И ЗА БАЕ КОДОВЕ НАРЕДБА № 13 ОТ 19 АПРИЛ 2004 Г. ЗА ИЗИСКВАНИЯТА ЗА ЗАДЪЛЖИТЕЛНАТА УПОТРЕБА НА УСТРОЙСТВА ЗА ОГРАНИЧАВАНЕ НА СКОРОСТТА, МОНТИРАНИ В МОТОРНИТЕ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА НАРЕДБА № 13 ОТ 19 МАЙ 2015 Г. ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ПОДМЯРКА 2.1. "ПОМОЩ ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА КОНСУЛТАНТСКИ УСЛУГИ" ПО МЯРКА 2 "КОНСУЛТАНТСКИ УСЛУГИ, УСЛУГИ ПО УПРАВЛЕНИЕ НА СТОПАНСТВОТО И УСЛУГИ ПО ЗАМЕСТВАНЕ В СТОПАНСТВОТО" ОТ ПРОГРАМАТА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ ЗА ПЕРИОДА 2014 - 2020 Г. НАРЕДБА № 13 ОТ 2 АВГУСТ 2007 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО СЕЛЕКЦИЯ, РЕПРОДУКЦИЯ И ТЪРГОВИЯ С ЧИСТОПОРОДНИ ЖИВОТНИ ОТ ВИДА "ГОВЕДА" И "БИВОЛИ" НАРЕДБА № 13 ОТ 2 ЮНИ 2020 Г. ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА КВАЛИФИКАЦИЯ ПО ПРОФЕСИЯТА "МОНТЬОР НА ЕЛЕКТРОННА ТЕХНИКА" НАРЕДБА № 13 ОТ 21 МАЙ 2010 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ПО МЯРКА 1.2. "ПУБЛИЧНА ПОМОЩ ЗА ВРЕМЕННО ПРЕКРАТЯВАНЕ НА РИБОЛОВНИ ДЕЙНОСТИ" ПО ПРИОРИТЕТНА ОС № 1 "МЕРКИ ЗА ПРИСПОСОБЯВАНЕ НА БЪЛГАРСКИЯ РИБОЛОВЕН ФЛОТ" ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕКТОР "РИБАРСТВО" НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ, ФИНАНСИРАНА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ ФОНД ЗА РИБАРСТВО ЗА ПРОГРАМЕН ПЕРИОД 2007 - 2013 Г. НАРЕДБА № 13 ОТ 21 СЕПТЕМВРИ 2016 Г. ЗА ГРАЖДАНСКОТО, ЗДРАВНОТО, ЕКОЛОГИЧНОТО И ИНТЕРКУЛТУРНОТО ОБРАЗОВАНИЕ НАРЕДБА № 13 ОТ 22 ДЕКЕМВРИ 2003 Г. ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ВИДОВЕТЕ ДАЛЕКОСЪОБЩИТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ, ПОДЛЕЖАЩИ НА ИНДИВИДУАЛНО ЛИЦЕНЗИРАНЕ И РЕГИСТРАЦИЯ ПО ОБЩА ЛИЦЕНЗИЯ НАРЕДБА № 13 ОТ 22 ДЕКЕМВРИ 2003 Г. ЗА ТЪРГОВО ПРЕДЛАГАНЕ ЗА ЗАКУПУВАНЕ И ЗАМЯНА НА АКЦИИ НАРЕДБА № 13 ОТ 23 ЮЛИ 2001 Г. ЗА ПРИНУДИТЕЛНОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ЗАПОВЕДИ ЗА ПРЕМАХВАНЕ НА НЕЗАКОННИ СТРОЕЖИ ИЛИ ЧАСТИ ОТ ТЯХ ОТ ОРГАНИТЕ НА ДИРЕКЦИЯТА ЗА НАЦИОНАЛЕН СТРОИТЕЛЕН КОНТРОЛ НАРЕДБА № 13 ОТ 23 ЮЛИ 2014 Г. ЗА УТВЪРЖДАВАНЕ НА МЕДИЦИНСКИ СТАНДАРТ "НЕОНАТОЛОГИЯ" НАРЕДБА № 13 ОТ 24 СЕПТЕМВРИ 2004 Г. ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА КВАЛИФИКАЦИЯ ПО ПРОФЕСИЯ "КАМЕРИЕР" НАРЕДБА № 13 ОТ 26 АВГУСТ 2016 Г. ЗА МЕРКИТЕ ЗА ОПАЗВАНЕТО НА ПЧЕЛИТЕ И ПЧЕЛНИТЕ СЕМЕЙСТВА ОТ ОТРАВЯНЕ И НАЧИНИТЕ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА РАСТИТЕЛНОЗАЩИТНИ, ДЕЗИНФЕКЦИОННИ И ДЕЗИНСЕКЦИОННИ ДЕЙНОСТИ НАРЕДБА № 13 ОТ 26 МАЙ 2021 Г. ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА КВАЛИФИКАЦИЯ ПО ПРОФЕСИЯТА "ЗАВАРЧИК" НАРЕДБА № 13 ОТ 27 АВГУСТ 2018 Г. ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА КВАЛИФИКАЦИЯ ПО ПРОФЕСИЯТА "ПОМОЩНИК-ИНСТРУКТОР ПО СПОРТНО-ТУРИСТИЧЕСКА ДЕЙНОСТ" НАРЕДБА № 13 ОТ 27 ЮНИ 2012 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ПО МЯРКА 3.4 "РАЗВИТИЕ НА НОВИ ПАЗАРИ И ПРОМОЦИОНАЛНИ КАМПАНИИ" ПО ПРИОРИТЕТНА ОС № 3 "МЕРКИ ОТ ОБЩ ИНТЕРЕС" ОТ ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕКТОР "РИБАРСТВО" НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ, ФИНАНСИРАНА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ ФОНД ЗА РИБАРСТВО НА ЕС ЗА ПРОГРАМЕН ПЕРИОД 2007 - 2013 Г. НАРЕДБА № 13 ОТ 27 ЯНУАРИ 1999 Г. ЗА РАЗСЛЕДВАНЕ НА АВИАЦИОННИ ПРОИЗШЕСТВИЯ НАРЕДБА № 13 ОТ 3 АПРИЛ 2008 Г. ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА ПО ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ЛИНИЯ НА ТЕХНИЧЕСКА ПОМОЩ ОТ ПРОГРАМАТА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ ЗА ПЕРИОДА 2007 - 2013 Г. НАРЕДБА № 13 ОТ 30 ДЕКЕМВРИ 2003 Г. ЗА ЗАЩИТА НА РАБОТЕЩИТЕ ОТ РИСКОВЕ, СВЪРЗАНИ С ЕКСПОЗИЦИЯ НА ХИМИЧНИ АГЕНТИ ПРИ РАБОТА НАРЕДБА № 13 ОТ 30 ДЕКЕМВРИ 2005 Г. ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА ЗДРАВОСЛОВНИ И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД В ЖЕЛЕЗОПЪТНИЯ ТРАНСПОРТ НАРЕДБА № 13 ОТ 31 МАРТ 2004 Г. ЗА РЕДА ЗА РЕГИСТРАЦИЯ НА ТЪРГОВЦИ НА ПОСЕВЕН И ПОСАДЪЧЕН МАТЕРИАЛ (ЗАГЛ. ИЗМ. - ДВ, БР. 87 ОТ 2018 Г., В СИЛА ОТ 19.10.2018 Г.) НАРЕДБА № 13 ОТ 4 АПРИЛ 2007 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ИНФОРМИРАНЕ НА БЪЛГАРСКИТЕ ГРАЖДАНИ ЗА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ВЗЕМАНЕ И ПРИСАЖДАНЕ НА ОРГАНИ, ТЪКАНИ И КЛЕТКИ НАРЕДБА № 13 ОТ 4 ДЕКЕМВРИ 2007 Г. ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА КВАЛИФИКАЦИЯ ПО ПРОФЕСИЯ "ЛОЗАРОВИНАР" НАРЕДБА № 13 ОТ 7 НОЕМВРИ 2019 Г. ЗА ПРИЕМАНЕ НА ФАРМАКО-ТЕРАПЕВТИЧНО РЪКОВОДСТВО ПО НЕФРОЛОГИЯ И ДИАЛИЗА НАРЕДБА № 13 ОТ 8 ФЕВРУАРИ 2019 Г. ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА КВАЛИФИКАЦИЯ ПО ПРОФЕСИЯТА "ТЕХНИК-ТЕХНОЛОГ В ДЪРВООБРАБОТВАНЕТО" НАРЕДБА № 13 ОТ 9 ЯНУАРИ 2012 Г. ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА КВАЛИФИКАЦИЯ ПО ПРОФЕСИЯТА "АНИМАТОР" НАРЕДБА № 133 ОТ 6 ОКТОМВРИ 2006 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ ТИПА НА НОВИ МОТОРНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА ПО ОТНОШЕНИЕ НА ТЯХНОТО ПОВТОРНО ИЗПОЛЗВАНЕ, РЕЦИКЛИРАНЕ И ОПОЛЗОТВОРЯВАНЕ НАРЕДБА № 134 ОТ 2 НОЕМВРИ 2007 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ ТИПА НА НОВИ МОТОРНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА ПО ОТНОШЕНИЕ НА ЕМИСИИТЕ ОТ КЛИМАТИЧНИ СИСТЕМИ И ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ТИПА НА ПРОПУСКАЩ КОМПОНЕНТ ИЛИ ТИПА НА КЛИМАТИЧНА СИСТЕМА НАРЕДБА № 13а-10403 ЗА ПРЕДЕЛНИТЕ РАЗМЕРИ НА ЕСТЕСТВЕНИТЕ ФИРИ, БРАКА И ЛИПСИТЕ НА СТОКОВО-МАТЕРИАЛНИ ЦЕННОСТИ ПРИ СЪХРАНЯВАНЕТО И ТРАНСПОРТИРАНЕТО ИМ (ЗАГЛ ДОП. - ДВ, БР. 28 ОТ 1980 Г.) НАРЕДБА № 14 ОТ 1 АПРИЛ 2003 Г. ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА В СЕЛСКИ И ПЛАНИНСКИ РАЙОНИ НАРЕДБА № 14 ОТ 11 СЕПТЕМВРИ 2012 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ПО МЯРКА 421 "ВЪТРЕШНОТЕРИТОРИАЛНО И ТРАНСНАЦИОНАЛНО СЪТРУДНИЧЕСТВО" ОТ ПРОГРАМАТА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ ЗА ПЕРИОДА 2007 - 2013 Г. НАРЕДБА № 14 ОТ 14 НОЕМВРИ 2019 Г. ЗА ПРИЕМАНЕ НА ФАРМАКО-ТЕРАПЕВТИЧНО РЪКОВОДСТВО ПО РЕВМАТОЛОГИЯ НАРЕДБА № 14 ОТ 14 СЕПТЕМВРИ 2004 Г. ЗА ОБОРУДВАНЕТО, РЕГИСТРАЦИЯТА И ИЗПОЛЗВАНЕТО НА РАДИОТЕЛЕФОННАТА СЛУЖБА В КОРАБОПЛАВАНЕТО ПО ВЪТРЕШНИТЕ ВОДНИ ПЪТИЩА НАРЕДБА № 14 ОТ 15 АПРИЛ 2004 Г. ЗА МЕДИЦИНСКИТЕ КРИТЕРИИ И РЕДА НА УСТАНОВЯВАНЕ НА СМЪРТ НАРЕДБА № 14 ОТ 15 ОКТОМВРИ 2012 Г. ЗА ЛЕТИЩАТА И ЛЕТИЩНОТО ОСИГУРЯВАНЕ НАРЕДБА № 14 ОТ 15 СЕПТЕМВРИ 1999 Г. ЗА МИТНИЧЕСКОТО ОФОРМЯНЕ НА СТОКИ, ВНАСЯНИ И ИЗНАСЯНИ ОТ ДИПЛОМАТИЧЕСКИ ПРЕДСТАВИТЕЛСТВА, КОНСУЛСТВА, ПРЕДСТАВИТЕЛСТВА НА МЕЖДУНАРОДНИ ОРГАНИЗАЦИИ И ОТ ЧЛЕНОВЕТЕ НА ТЕХНИЯ ПЕРСОНАЛ НАРЕДБА № 14 ОТ 15 ЮНИ 2005 Г. ЗА ТЕХНИЧЕСКИ ПРАВИЛА И НОРМАТИВИ ЗА ПРОЕКТИРАНЕ, ИЗГРАЖДАНЕ И ПОЛЗВАНЕ НА ОБЕКТИТЕ И СЪОРЪЖЕНИЯТА ЗА ПРОИЗВОДСТВО, ПРЕОБРАЗУВАНЕ, ПРЕНОС И РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ НАРЕДБА № 14 ОТ 16 НОЕМВРИ 2016 Г. ЗА ПРЕДСТАВИТЕЛНОТО ОБЛЕКЛО НА ЛИЦАТА ОТ ИНСТИТУЦИИТЕ В СИСТЕМАТА НА ПРЕДУЧИЛИЩНОТО И УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ НАРЕДБА № 14 ОТ 18 МАЙ 2001 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ЗА ИНВЕСТИЦИИ В ЗЕМЕДЕЛСКИ СТОПАНСТВА ПО СПЕЦИАЛНАТА ПРЕДПРИСЪЕДИНИТЕЛНА ПРОГРАМА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ЗА РАЗВИТИЕ НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ (САПАРД) НАРЕДБА № 14 ОТ 18 НОЕМВРИ 2009 Г. ЗА РЕДА И НАЧИНА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ ДОСТЪП НА ОРГАНИТЕ НА СЪДЕБНАТА ВЛАСТ ДО РЕГИСТЪРА НА НАСЕЛЕНИЕТО - НАЦИОНАЛНА БАЗА ДАННИ "НАСЕЛЕНИЕ" (ЗАГЛ. ИЗМ. - ДВ, БР. 93 ОТ 2013 Г., В СИЛА ОТ 25.10.2013 Г.) НАРЕДБА № 14 ОТ 18 ЮНИ 2020 Г. ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА КВАЛИФИКАЦИЯ ПО ПРОФЕСИЯТА "СОЦИАЛЕН АСИСТЕНТ" НАРЕДБА № 14 ОТ 19 АПРИЛ 2007 Г. ЗА РЕДА ЗА ИЗДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ, НЕОБХОДИМИ ЗА УПРАЖНЯВАНЕ НА ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНИ ПРАВА СЪГЛАСНО ПРАВИЛАТА ЗА КООРДИНАЦИЯ НА СИСТЕМИТЕ ЗА СОЦИАЛНА СИГУРНОСТ НАРЕДБА № 14 ОТ 19 СЕПТЕМВРИ 2016 Г. ЗА ОПАЗВАНЕ НА РАСТЕНИЯТА И РАСТИТЕЛНИТЕ ПРОДУКТИ ОТ ИКОНОМИЧЕСКИ ВАЖНИ ВРЕДИТЕЛИ НАРЕДБА № 14 ОТ 19 ЮЛИ 2005 Г. ЗА РЕДА И НАЧИНА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ИНДИВИДУАЛНИТЕ МЕСЕЧНИ РАБОТНИ ЗАПЛАТИ НА ПЕРСОНАЛА В СРЕДНОТО ОБРАЗОВАНИЕ НАРЕДБА № 14 ОТ 2 АВГУСТ 2007 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА РАЗВЪДНА ДЕЙНОСТ, ПРЕДЛАГАНЕ НА ПАЗАРА И УЧАСТИЕ В СЪСТЕЗАНИЯ НА РЕГИСТРИРАНИ ЕДНОКОПИТНИ ЖИВОТНИ (ЗАГЛ. ИЗМ. - ДВ, БР. 51 ОТ 2010 Г., В СИЛА ОТ 06.07.2010 Г., ИЗМ. - ДВ, БР. 55 ОТ 2012 Г.) НАРЕДБА № 14 ОТ 22 АПРИЛ 1998 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА СРЕДСТВА ОТ ДЪРЖАВНИЯ БЮДЖЕТ И ОТ ДРУГИ ЦЕЛЕВИ ИЗТОЧНИЦИ ЗА ИЗДРЪЖКА НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО СЪЗДАВАНЕ, СЪХРАНЯВАНЕ, ОПАЗВАНЕ, ОТГЛЕЖДАНЕ, ОБНОВЯВАНЕ И ВЪЗПРОИЗВОДСТВО НА ГЕНОФОНД ОТ РИБИ И ДРУГИ ВОДНИ ЖИВОТНИ НАРЕДБА № 14 ОТ 22 МАЙ 2019 Г. ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА КВАЛИФИКАЦИЯ ПО ПРОФЕСИЯТА "СЪДЕБЕН СЛУЖИТЕЛ" НАРЕДБА № 14 ОТ 23 СЕПТЕМВРИ 1997 Г. ЗА НОРМИ ЗА ПРЕДЕЛНО ДОПУСТИМИТЕ КОНЦЕНТРАЦИИ НА ВРЕДНИ ВЕЩЕСТВА В АТМОСФЕРНИЯ ВЪЗДУХ НА НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА НАРЕДБА № 14 ОТ 24 СЕПТЕМВРИ 2004 Г. ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА КВАЛИФИКАЦИЯ ПО ПРОФЕСИЯ "ДЪРВОДЕЛЕЦ" НАРЕДБА № 14 ОТ 24 ЮЛИ 1991 Г. ЗА ВОДЕНЕ И СЪХРАНЯВАНЕ НА РЕГИСТРИТЕ ЗА ВПИСВАНИЯТА НАРЕДБА № 14 ОТ 27 АВГУСТ 2018 Г. ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА КВАЛИФИКАЦИЯ ПО ПРОФЕСИЯТА "ИНСТРУКТОР ПО ФИТНЕС" НАРЕДБА № 14 ОТ 27 ОКТОМВРИ 2005 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ИЗДАВАНЕ НА РАЗРЕШИТЕЛНИ ЗА ВЪВЕЖДАНЕ НА НЕМЕСТНИ ИЛИ ПОВТОРНО ВЪВЕЖДАНЕ НА МЕСТНИ ДЪРВЕСНИ, ХРАСТОВИ И ЛОВНИ ВИДОВЕ В ПРИРОДАТА И ОТЧИТАНЕ МНЕНИЕТО НА ОБЩЕСТВЕНОСТТА В РАЙОНА НА ПОВТОРНО ВЪВЕЖДАНЕ НАРЕДБА № 14 ОТ 27 ЮЛИ 1999 Г. ЗА РЕДА, ПРОЦЕДУРАТА И РЕЖИМА НА ВЪЗСТАНОВЕНИТЕ ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ ПО ЧЛ. 10, АЛ. 5 И § 9 ОТ ЗАКОНА ЗА СОБСТВЕНОСТТА И ПОЛЗВАНЕТО НА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ ЗЕМИ НАРЕДБА № 14 ОТ 27 ЮЛИ 2004 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ДАЛЕКОСЪОБЩЕНИЯ ЧРЕЗ РАДИОСЪОРЪЖЕНИЯ И МРЕЖИ ОТ РАДИОСЪОРЪЖЕНИЯ ЗА СОБСТВЕНИ НУЖДИ ЧРЕЗ ИЗПОЛЗВАНЕ НА РАДИОЧЕСТОТЕН СПЕКТЪР ЗА ОБЩО ПОЛЗВАНЕ НАРЕДБА № 14 ОТ 28 МАЙ 2015 Г. ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ПОДМЯРКА 6.1 "СТАРТОВА ПОМОЩ ЗА МЛАДИ ЗЕМЕДЕЛСКИ СТОПАНИ" ОТ МЯРКА 6 "РАЗВИТИЕ НА СТОПАНСТВА И ПРЕДПРИЯТИЯ" ОТ ПРОГРАМАТА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ ЗА ПЕРИОДА 2014 - 2020 Г. НАРЕДБА № 14 ОТ 28 ЮЛИ 2014 Г. ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ПОДРОБНИ ПРАВИЛА ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА ИНФОРМАЦИЯТА ПО ЧЛ. 19, ПАР. 4 НА РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1223/2009 ОТНОСНО КОЗМЕТИЧНИТЕ ПРОДУКТИ, ИЗИСКВАНИЯ ЗА ЕФИКАСНОСТ НА СЛЪНЦЕЗАЩИТНИТЕ КОЗМЕТИЧНИ ПРОДУКТИ И ХИМИЧНИТЕ МЕТОДИ ЗА ПРОВЕРКА СЪСТАВА НА КОЗМЕТИЧНИТЕ ПРОДУКТИ НАРЕДБА № 14 ОТ 3 АВГУСТ 1987 Г. ЗА КУРОРТНИТЕ РЕСУРСИ, КУРОРТНИТЕ МЕСТНОСТИ И КУРОРТИТЕ НАРЕДБА № 14 ОТ 3 АПРИЛ 2008 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ПО ПОДМЯРКА "ПРИДОБИВАНЕ НА УМЕНИЯ И ПОСТИГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА АКТИВНОСТ НА СЪОТВЕТНИТЕ ТЕРИТОРИИ ЗА ПОТЕНЦИАЛНИ МЕСТНИ ИНИЦИАТИВНИ ГРУПИ В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ" ОТ ПРОГРАМАТА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2007 - 2013 Г. НАРЕДБА № 14 ОТ 3 ФЕВРУАРИ 2006 Г. ЗА МИНИМАЛНИТЕ ИЗИСКВАНИЯ ЗА ЗАЩИТА И ХУМАННО ОТНОШЕНИЕ ПРИ ОТГЛЕЖДАНЕ НА ТЕЛЕТА НАРЕДБА № 14 ОТ 4 ДЕКЕМВРИ 2007 Г. ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА КВАЛИФИКАЦИЯ ПО ПРОФЕСИЯ "ТЕХНИК-ЛЕСОВЪД" НАРЕДБА № 14 ОТ 4 ФЕВРУАРИ 2010 Г. ЗА СЪДЪРЖАНИЕТО НА ОДИТОРСКИЯ ДОКЛАД ЗА НАДЗОРНИ ЦЕЛИ НАРЕДБА № 14 ОТ 4 ЮНИ 2021 Г. ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА КВАЛИФИКАЦИЯ ПО ПРОФЕСИЯТА "МОНТЬОР НА ТРАНСПОРТНА ТЕХНИКА" НАРЕДБА № 14 ОТ 5 МАЙ 2010 Г. ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА КВАЛИФИКАЦИЯ ПО ПРОФЕСИЯТА "ТЕХНИК ПО ОРТОПЕДИЧНА ТЕХНИКА" НАРЕДБА № 14 ОТ 8 МАЙ 2009 Г. ЗА ОГРАНИЧЕНИЯТА ЗА УПОТРЕБАТА НА ОПРЕДЕЛЕНИ СУБСТАНЦИИ С ХОРМОНАЛНО ИЛИ ТИРЕОСТАТИЧНО ДЕЙСТВИЕ И НА БЕТА-АГОНИСТИ ПРИ ЖИВОТНИ, ОТ КОИТО СЕ ДОБИВАТ СУРОВИНИ И ХРАНИ, ПРЕДНАЗНАЧЕНИ ЗА КОНСУМАЦИЯ ОТ ХОРА НАРЕДБА № 14 ОТ 9 ЯНУАРИ 2012 Г. ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА КВАЛИФИКАЦИЯ ПО ПРОФЕСИЯТА "КАМЕНОДЕЛЕЦ" НАРЕДБА № 140 ОТ 4 ДЕКЕМВРИ 2001 Г. ЗА УСТАНОВЯВАНЕ РАЗМЕРА, РЕДА И УСЛОВИЯТА ЗА ПОДДЪРЖАНЕ И РАЗХОДВАНЕ НА ПАРИЧНИЯ РЕЗЕРВ НА ДП "РВД" НАРЕДБА № 141 ОТ 27 МАРТ 2002 Г. ЗА УДОСТОВЕРЯВАНЕ ЕКСПЛОАТАЦИОННАТА ГОДНОСТ НА НАВИГАЦИОННИ СЪОРЪЖЕНИЯ ЗА ВЪЗДУШНА НАВИГАЦИЯ И КАЦАНЕ НАРЕДБА № 145 ОТ 11 АВГУСТ 2004 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ИЗДАВАНЕ НА ЛИЦЕНЗИ НА ОРГАНИЗАЦИИ ЗА ТЕХНИЧЕСКО ОБСЛУЖВАНЕ И РЕМОНТ НА АВИАЦИОННА ТЕХНИКА НАРЕДБА № 1461 ЗА СЪДЕБНО-СЧЕТОВОДНИТЕ И ФИНАНСОВО-ИКОНОМИЧЕСКИТЕ ЕКСПЕРТИЗИ НАРЕДБА № 15 ОТ 1 ОКТОМВРИ 2012 Г. ЗА РЕДА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ОБЕЗПЕЧЕНИЯ ЗА ИЗДАВАНЕ НА ЛИЦЕНЗИИ ЗА ВНОС И ИЗНОС, СЕРТИФИКАТИ ЗА ПРЕДВАРИТЕЛНО ФИКСИРАНЕ И УДОСТОВЕРЕНИЯ ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ ЗА СЕЛСКОСТОПАНСКИ ПРОДУКТИ ОТ ИЛИ ЗА ТРЕТИ СТРАНИ НАРЕДБА № 15 ОТ 11 ЮНИ 2010 Г. ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА КВАЛИФИКАЦИЯ ПО ПРОФЕСИЯТА "КОРАБОСТРОИТЕЛЕН ТЕХНИК" НАРЕДБА № 15 ОТ 12 МАЙ 2005 Г. ЗА ИМУНИЗАЦИИТЕ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ НАРЕДБА № 15 ОТ 13 АПРИЛ 2011 Г. ЗА АЕРОНАВИГАЦИОННОТО ИНФОРМАЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ НАРЕДБА № 15 ОТ 13 ДЕКЕМВРИ 2005 Г. ЗА УСТАНОВЯВАНЕ НА ВЛАДЕЕНЕТО НА БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ПРОФЕСИОНАЛНАТА ТЕРМИНОЛОГИЯ НА БЪЛГАРСКИ ЕЗИК ОТ ЧУЖДЕНЦИТЕ ЗА УПРАЖНЯВАНЕ НА МЕДИЦИНСКА ПРОФЕСИЯ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ НАРЕДБА № 15 ОТ 16 АВГУСТ 1996 Г. ЗА ХИГИЕННИТЕ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УСТРОЙСТВОТО И ЕКСПЛОАТАЦИЯТА НА ОБЕКТИ ЗА ВРЕМЕННО НАСТАНЯВАНЕ НАРЕДБА № 15 ОТ 17 АПРИЛ 2009 Г. ЗА УСЛОВИЯТА ЗА ИЗДАВАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ПРОИЗВОДСТВО/ВНОС И ПРИНЦИПИТЕ И ИЗИСКВАНИЯТА ЗА ДОБРА ПРОИЗВОДСТВЕНА ПРАКТИКА НА ВСИЧКИ ВИДОВЕ ЛЕКАРСТВЕНИ ПРОДУКТИ, НА ЛЕКАРСТВЕНИ ПРОДУКТИ ЗА КЛИНИЧНО ИЗПИТВАНЕ И НА АКТИВНИ ВЕЩЕСТВА НАРЕДБА № 15 ОТ 18 МАЙ 2001 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ЗА РАЗВИТИЕ И РАЗНООБРАЗЯВАНЕ НА ИКОНОМИЧЕСКИТЕ ДЕЙНОСТИ, ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА МНОГОСТРАННИ ДЕЙНОСТИ И АЛТЕРНАТИВНИ ДОХОДИ ПО СПЕЦИАЛНАТА ПРЕДПРИСЪЕДИНИТЕЛНА ПРОГРАМА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ЗА РАЗВИТИЕ НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ (САПАРД) НАРЕДБА № 15 ОТ 18 ЮНИ 2020 Г. ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА КВАЛИФИКАЦИЯ ПО ПРОФЕСИЯТА "МАНИКЮРИСТ-ПЕДИКЮРИСТ" НАРЕДБА № 15 ОТ 2 ЮЛИ 2008 Г. ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА СПЕЦИАЛНОСТ "ОБЩА МЕДИЦИНА" ОТ ОБЩОПРАКТИКУВАЩИТЕ ЛЕКАРИ НАРЕДБА № 15 ОТ 20 АПРИЛ 2004 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА ЖИВОТИНСКИ ОРГАНИ, ТЪКАНИ И КЛЕТКИ ЗА ТРАНСПЛАНТАЦИЯ НАРЕДБА № 15 ОТ 21 АВГУСТ 1987 Г. ЗА ХИГИЕННИТЕ ИЗИСКВАНИЯ ЗА БРЪСНАРСКИТЕ, ФРИЗЬОРСКИТЕ И КОЗМЕТИЧНИТЕ САЛОНИ НАРЕДБА № 15 ОТ 21 МАЙ 2010 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ПО МЯРКА 4.1. "РАЗВИТИЕ НА РИБАРСКИТЕ ОБЛАСТИ", ПОДМЯРКА 4.1.А. "ФИНАНСОВА ПОДКРЕПА ЗА ПРИЛАГАНЕ НА МЕСТНИТЕ СТРАТЕГИИ ЗА РАЗВИТИЕ И ПОКРИВАНЕ НА ТЕКУЩИТЕ РАЗХОДИ НА РИБАРСКИТЕ ГРУПИ" ПО ПРИОРИТЕТНА ОС № 4 "УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ НА РИБАРСКИТЕ ОБЛАСТИ" ОТ ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕКТОР "РИБАРСТВО" НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ, ФИНАНСИРАНА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ ФОНД ЗА РИБАРСТВО ЗА ПРОГРАМЕН ПЕРИОД 2007 - 2013 Г. НАРЕДБА № 15 ОТ 21 НОЕМВРИ 2019 Г. ЗА ПРИЕМАНЕ НА ФАРМАКО-ТЕРАПЕВТИЧНО РЪКОВОДСТВО ЗА ЛЕЧЕНИЕ НА ГАСТРОЕНТЕРОЛОГИЧНИТЕ ЗАБОЛЯВАНИЯ НАРЕДБА № 15 ОТ 22 ЮЛИ 2019 Г. ЗА СТАТУТА И ПРОФЕСИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ НА УЧИТЕЛИТЕ, ДИРЕКТОРИТЕ И ДРУГИТЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИ СПЕЦИАЛИСТИ НАРЕДБА № 15 ОТ 24 ЮЛИ 2015 Г. ЗА ТЪРГОВИЯ НА ПРЕДБАЗОВИ, БАЗОВИ И СЕРТИФИЦИРАНИ СЕМЕНА КАРТОФИ ОТ СЪОТВЕТНИТЕ КЛАСИ НА ПАЗАРА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ НАРЕДБА № 15 ОТ 27 АВГУСТ 2018 Г. ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА КВАЛИФИКАЦИЯ ПО ПРОФЕСИЯТА "ПОМОЩНИК-ИНСТРУКТОР ПО ФИТНЕС" НАРЕДБА № 15 ОТ 27 ЮНИ 2006 Г. ЗА ЗДРАВНИТЕ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ЛИЦАТА, РАБОТЕЩИ В ДЕТСКИТЕ ЗАВЕДЕНИЯ, СПЕЦИАЛИЗИРАНИТЕ ИНСТИТУЦИИ ЗА ДЕЦА И ВЪЗРАСТНИ, ВОДОСНАБДИТЕЛНИТЕ ОБЕКТИ, ПРЕДПРИЯТИЯТА, КОИТО ПРОИЗВЕЖДАТ ИЛИ ТЪРГУВАТ С ХРАНИ, БРЪСНАРСКИТЕ, ФРИЗЬОРСКИТЕ И КОЗМЕТИЧНИТЕ САЛОНИ НАРЕДБА № 15 ОТ 28 СЕПТЕМВРИ 2004 Г. ЗА ПРЕДАВАНЕ И ПРИЕМАНЕ НА ОТПАДЪЦИ - РЕЗУЛТАТ ОТ КОРАБОПЛАВАТЕЛНА ДЕЙНОСТ, И НА ОСТАТЪЦИ ОТ КОРАБНИ ТОВАРИ НАРЕДБА № 15 ОТ 28 ЮЛИ 2005 Г. ЗА ТЕХНИЧЕСКИ ПРАВИЛА И НОРМАТИВИ ЗА ПРОЕКТИРАНЕ, ИЗГРАЖДАНЕ И ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА ОБЕКТИТЕ И СЪОРЪЖЕНИЯТА ЗА ПРОИЗВОДСТВО, ПРЕНОС И РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ТОПЛИННА ЕНЕРГИЯ НАРЕДБА № 15 ОТ 28 ЮНИ 2002 Г. ЗА ИЗИСКВАНИЯТА КЪМ ИЗПОЛЗВАНЕ НА АРОМАТИЗАНТИ В ХРАНИТЕ (ЗАГЛ. ИЗМ. - ДВ, БР. 62 ОТ 2006 Г., В СИЛА ОТ 01.08.2006 Г.) НАРЕДБА № 15 ОТ 31 МАЙ 1999 Г. ЗА УСЛОВИЯТА, РЕДА И ИЗИСКВАНИЯТА ЗА РАЗРАБОТВАНЕ И ВЪВЕЖДАНЕ НА ФИЗИОЛОГИЧНИ РЕЖИМИ НА ТРУД И ПОЧИВКА ПО ВРЕМЕ НА РАБОТА НАРЕДБА № 15 ОТ 31 ОКТОМВРИ 2016 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРИЛАГАНЕ НА МЕРКИТЕ ОТ НАЦИОНАЛНАТА ПРОГРАМА ПО ПЧЕЛАРСТВО ЗА ПЕРИОДА 2017 - 2019 Г. НАРЕДБА № 15 ОТ 4 ДЕКЕМВРИ 2007 Г. ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА КВАЛИФИКАЦИЯ ПО ПРОФЕСИЯ "РИБОВЪД" НАРЕДБА № 15 ОТ 4 ОКТОМВРИ 2007 Г. ЗА КОНТРОЛ ВЪРХУ СДЕЛКИТЕ С ДЪРЖАВНИ ЦЕННИ КНИЖА НАРЕДБА № 15 ОТ 5 МАЙ 2004 Г. ЗА ВОДЕНЕТО И СЪХРАНЯВАНЕТО НА РЕГИСТРИТЕ ОТ КОМИСИЯТА ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР И ЗА ПОДЛЕЖАЩИТЕ НА ВПИСВАНЕ ОБСТОЯТЕЛСТВА НАРЕДБА № 15 ОТ 7 АПРИЛ 2008 Г. ЗА РЕДА ЗА ДВИЖЕНИЕ ПО ПЪТИЩАТА, ОТВОРЕНИ ЗА ОБЩЕСТВЕНО ПОЛЗВАНЕ, НА КОЛЕСНИ ТРАКТОРИ, ТРАКТОРНИ РЕМАРКЕТА И ДРУГА САМОХОДНА ТЕХНИКА, РЕГИСТРИРАНИ СЪГЛАСНО ЗАКОНА ЗА РЕГИСТРАЦИЯ И КОНТРОЛ НА ЗЕМЕДЕЛСКАТА И ГОРСКАТА ТЕХНИКА НАРЕДБА № 15 ОТ 8 МАЙ 2009 Г. ЗА ОКАЧЕСТВЯВАНЕ И КЛАСИФИКАЦИЯ НА КЛАНИЧНИ ТРУПОВЕ ОТ ГОВЕДА, СВИНЕ И ОВЦЕ ПО СКАЛАТА НА ОБЩНОСТТА EUROP, ДОКЛАДВАНЕ НА ЦЕНИТЕ И ПРОВЕРКА В КЛАНИЦИТЕ НАРЕДБА № 15 ОТ 8 ЮЛИ 2021 Г. ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА КВАЛИФИКАЦИЯ ПО ПРОФЕСИЯТА "ЕЛЕКТРОМОНТЬОР" НАРЕДБА № 15 ОТ 9 ЯНУАРИ 2012 Г. ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА КВАЛИФИКАЦИЯ ПО ПРОФЕСИЯТА "РАБОТНИК В ДЪРВООБРАБОТВАНЕТО" НАРЕДБА № 16 ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА УВЕЛИЧЕНАТА СТОЙНОСТ И ВПИСВАНЕ НА ЗАКОННА ИПОТЕКА ВЪРХУ НЕДВИЖИМИ ИМОТИ - ПАМЕТНИЦИ НА КУЛТУРАТА НАРЕДБА № 16 ЗА ХИГИЕННИТЕ И ВЕТЕРИНАРНО-САНИТАРНИТЕ ИЗИСКВАНИЯ ЗА СЪХРАНЯВАНЕ И ИЗПОЛЗУВАНЕ НА ОСОБЕНО БЪРЗОРАЗВАЛЯЩИТЕ СЕ ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ НАРЕДБА № 16 ОТ 1 АВГУСТ 2019 Г. ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА КВАЛИФИКАЦИЯ ПО ПРОФЕСИЯТА "АВИАЦИОНЕН ТЕХНИК" НАРЕДБА № 16 ОТ 11 ЮНИ 2010 Г. ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА КВАЛИФИКАЦИЯ ПО ПРОФЕСИЯТА "КОРАБОВОДИТЕЛ" НАРЕДБА № 16 ОТ 12 АВГУСТ 1999 Г. ЗА ОГРАНИЧАВАНЕ ЕМИСИИТЕ НА ЛЕТЛИВИ ОРГАНИЧНИ СЪЕДИНЕНИЯ ПРИ СЪХРАНЕНИЕ, ТОВАРЕНЕ ИЛИ РАЗТОВАРВАНЕ И ПРЕВОЗ НА БЕНЗИНИ НАРЕДБА № 16 ОТ 12 ДЕКЕМВРИ 2006 Г. ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА КВАЛИФИКАЦИЯ ПО ПРОФЕСИЯ "ТЕКСТИЛЕН ТЕХНИК" НАРЕДБА № 16 ОТ 12 ЮЛИ 2021 Г. ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА КВАЛИФИКАЦИЯ ПО ПРОФЕСИЯТА "ОРГАНИЗАТОР ПО ЕКСПЛОАТАЦИЯ В ЖП ИНФРАСТРУКТУРА" НАРЕДБА № 16 ОТ 13 МАЙ 2005 Г. ЗА СЪДЕБНО-ПСИХИАТРИЧНИТЕ ЕКСПЕРТИЗИ ЗА ЗАДЪЛЖИТЕЛНО НАСТАНЯВАНЕ И ЛЕЧЕНИЕ НА ЛИЦА С ПСИХИЧНИ РАЗСТРОЙСТВА НАРЕДБА № 16 ОТ 14 ЯНУАРИ 1999 Г. ЗА АВИАЦИОННИЯ ШУМ И ЗА ГАЗОВИТЕ ЕМИСИИ НА АВИАЦИОННИТЕ ДВИГАТЕЛИ НАРЕДБА № 16 ОТ 17 НОЕМВРИ 2005 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КУРС ЗА ОБУЧЕНИЕ И ИЗПИТ И ЗА ИЗДАВАНЕ И ОТНЕМАНЕ НА СВИДЕТЕЛСТВО НА КЛАСИФИКАТОРИ ЗА КЛАСИФИКАЦИЯ НА КЛАНИЧНИ ТРУПОВЕ ПО СКАЛИТЕ НА СЪЮЗА (ЗАГЛ. ИЗМ. - ДВ, БР. 16 ОТ 2019 Г.) НАРЕДБА № 16 ОТ 18 МАЙ 2001 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ ПРЕРАБОТКАТА И МАРКЕТИНГА НА СЕЛСКОСТОПАНСКИ И РИБНИ ПРОДУКТИ ПО СПЕЦИАЛНАТА ПРЕДПРИСЪЕДИНИТЕЛНА ПРОГРАМА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ЗА РАЗВИТИЕ НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ (САПАРД) НАРЕДБА № 16 ОТ 18 ЮНИ 2020 Г. ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА КВАЛИФИКАЦИЯ ПО ПРОФЕСИЯТА "ФРИЗЬОР" НАРЕДБА № 16 ОТ 19 ЮЛИ 2000 Г. ЗА ОРГАНИЗИРАНЕ И ПРОВЕЖДАНЕ НА ТЪРГОВЕ ЗА ПРОДАЖБА НА ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ ОТ ДЪРЖАВНИЯ ПОЗЕМЛЕН ФОНД НА ПРИТЕЖАТЕЛИ НА ПОИМЕННИ КОМПЕНСАЦИОННИ БОНОВЕ (ЗАГЛ. ИЗМ. - ДВ, БР. 42 ОТ 2003 Г.) НАРЕДБА № 16 ОТ 20 ЮНИ 2006 Г. ЗА ОБРАБОТКА И ПРЕВОЗ НА ОПАСНИ И/ИЛИ ЗАМЪРСЯВАЩИ ТОВАРИ ПО МОРЕ И НА ОПАСНИ ТОВАРИ ПО ВЪТРЕШНИ ВОДНИ ПЪТИЩА (ЗАГЛ. ДОП. - ДВ, БР. 46 ОТ 2013 Г., В СИЛА ОТ 21.05.2013 Г.) НАРЕДБА № 16 ОТ 21 АВГУСТ 1996 Г. ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА НА БОЛНИЧНАТА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ В ДЪРЖАВНИТЕ БОЛНИЧНИ ЗАВЕДЕНИЯ НАРЕДБА № 16 ОТ 21 НОЕМВРИ 2019 Г. ЗА ПРИЕМАНЕ НА ФАРМАКО-ТЕРАПЕВТИЧНО РЪКОВОДСТВО ПО ЕНДОКРИНОЛОГИЯ И БОЛЕСТИ НА ОБМЯНАТА НАРЕДБА № 16 ОТ 24 СЕПТЕМВРИ 2004 Г. ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА КВАЛИФИКАЦИЯ ПО ПРОФЕСИЯ "МЕБЕЛИСТ" НАРЕДБА № 16 ОТ 27 АВГУСТ 2018 Г. ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА КВАЛИФИКАЦИЯ ПО ПРОФЕСИЯТА "ОРГАНИЗАТОР НА СПОРТНИ ПРОЯВИ И ПЪРВЕНСТВА" НАРЕДБА № 16 ОТ 28 МАЙ 2010 Г. ЗА ИЗИСКВАНИЯТА ЗА КАЧЕСТВО И КОНТРОЛ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ НА ПРЕСНИ ПЛОДОВЕ И ЗЕЛЕНЧУЦИ НАРЕДБА № 16 ОТ 29 МАРТ 2018 Г. ЗА ИЗДАВАНЕ НА ЛИЦЕНЗИ И ОДОБРЕНИЯ, ЗА ВПИСВАНЕ В РЕГИСТЪРА ПО ЧЛ. 19 ОТ ЗАКОНА ЗА ПЛАТЕЖНИТЕ УСЛУГИ И ПЛАТЕЖНИТЕ СИСТЕМИ И ЗА ИЗИСКВАНИЯТА КЪМ ДЕЙНОСТТА НА ОПЕРАТОРИТЕ НА ПЛАТЕЖНИ СИСТЕМИ С ОКОНЧАТЕЛНОСТ НА СЕТЪЛМЕНТА НАРЕДБА № 16 ОТ 3 ФЕВРУАРИ 2006 Г. ЗА ЗАЩИТА И ХУМАННО ОТНОШЕНИЕ ПРИ ОТГЛЕЖДАНЕ И ИЗПОЛЗВАНЕ НА СЕЛСКОСТОПАНСКИ ЖИВОТНИ НАРЕДБА № 16 ОТ 30 МАЙ 2008 Г. ЗА ТЪРГОВИЯ НА ПОСЕВЕН МАТЕРИАЛ ОТ КАРТОФИ НА ПАЗАРА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ НАРЕДБА № 16 ОТ 30 ЮЛИ 2014 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА РЕГИСТРИРАНЕ НА РЕДКИТЕ ЗАБОЛЯВАНИЯ И ЗА ЕКСПЕРТНИТЕ ЦЕНТРОВЕ И РЕФЕРЕНТНИТЕ МРЕЖИ ЗА РЕДКИ ЗАБОЛЯВАНИЯ НАРЕДБА № 16 ОТ 30 ЮЛИ 2015 Г. ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ПОДМЯРКА 19.1 "ПОМОЩ ЗА ПОДГОТВИТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ" НА МЯРКА 19 "ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ" ОТ ПРОГРАМАТА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ ЗА ПЕРИОДА 2014 - 2020 Г. НАРЕДБА № 16 ОТ 31 МАЙ 1999 Г. ЗА ФИЗИОЛОГИЧНИ НОРМИ И ПРАВИЛА ЗА РЪЧНА РАБОТА С ТЕЖЕСТИ НАРЕДБА № 16 ОТ 4 ДЕКЕМВРИ 2007 Г. ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА КВАЛИФИКАЦИЯ ПО ПРОФЕСИЯ "РАБОТНИК В ЗАВЕДЕНИЯТА ЗА ХРАНЕНЕ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ" НАРЕДБА № 16 ОТ 4 ОКТОМВРИ 2012 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ПО МЯРКА 3.5. "ПИЛОТНИ ПРОЕКТИ" ПО ПРИОРИТЕТНА ОС № 3 "МЕРКИ ОТ ОБЩ ИНТЕРЕС" ОТ ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕКТОР "РИБАРСТВО" НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ, ФИНАНСИРАНА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ ФОНД ЗА РИБАРСТВО ЗА ПРОГРАМЕН ПЕРИОД 2007 - 2013 Г. НАРЕДБА № 16 ОТ 6 НОЕМВРИ 2003 Г. ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА КВАЛИФИКАЦИЯ ПО ПРОФЕСИЯ "ЛЕСОВЪД" НАРЕДБА № 16 ОТ 9 ЮНИ 2004 Г. ЗА СЕРВИТУТИТЕ НА ЕНЕРГИЙНИТЕ ОБЕКТИ НАРЕДБА № 16-116 ОТ 8 ФЕВРУАРИ 2008 Г. ЗА ТЕХНИЧЕСКА ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА ЕНЕРГООБЗАВЕЖДАНЕТО НАРЕДБА № 16-1399 ОТ 11 ОКТОМВРИ 2013 Г. ЗА ИЗИСКВАНИЯТА ЗА МЕСТОПОЛОЖЕНИЕТО, ПРИГОДНОСТТА И ОБОРУДВАНЕТО НА ПОМЕЩЕНИЕТО ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ТУРОПЕРАТОРСКА И/ИЛИ ТУРИСТИЧЕСКА АГЕНТСКА ДЕЙНОСТ И ЗА ОБРАЗОВАНИЕТО, ЕЗИКОВАТА КВАЛИФИКАЦИЯ И СТАЖА НА ПЕРСОНАЛА, КОЙТО ЩЕ БЪДЕ ЗАЕТ В ОСЪЩЕСТВЯВАНЕТО НА ТУРИСТИЧЕСКАТА ДЕЙНОСТ НАРЕДБА № 16-27 ОТ 22 ЯНУАРИ 2008 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ОЦЕНКА ЗА НАЛИЧНИЯ И ПРОГНОЗНИЯ ПОТЕНЦИАЛ НА РЕСУРСА ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ЕНЕРГИЯ ОТ ВЪЗОБНОВЯЕМИ И/ИЛИ АЛТЕРНАТИВНИ ЕНЕРГИЙНИ ИЗТОЧНИЦИ НАРЕДБА № 16-437 ОТ 4 МАЙ 2007 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ДЕЙНОСТИ С ТОКСИЧНИТЕ ХИМИЧЕСКИ ВЕЩЕСТВА И ТЕХНИТЕ ПРЕКУРСОРИ НАРЕДБА № 165 ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА ГРАЖДАНСКИ ВЪЗДУХОПЛАВАТЕЛНИ СРЕДСТВА НАРЕДБА № 17 ОТ 1 АВГУСТ 2014 Г. ЗА УТВЪРЖДАВАНЕ НА МЕДИЦИНСКИ СТАНДАРТ "КЛИНИЧНА ТОКСИКОЛОГИЯ" НАРЕДБА № 17 ОТ 11 АВГУСТ 2020 Г. ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА КВАЛИФИКАЦИЯ ПО ПРОФЕСИЯТА "ВЕТЕРИНАРЕН ЛАБОРАНТ" НАРЕДБА № 17 ОТ 11 ЮЛИ 2006 Г. ЗА ПЛАТЕНИТЕ УСЛУГИ, ИЗВЪРШВАНИ ОТ НАЦИОНАЛНИТЕ ЦЕНТРОВЕ ПО ПРОБЛЕМИТЕ НА ОБЩЕСТВЕНОТО ЗДРАВЕ, ПОИСКАНИ ОТ ФИЗИЧЕСКИ ИЛИ ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА НАРЕДБА № 17 ОТ 11 ЮНИ 2010 Г. ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА КВАЛИФИКАЦИЯ ПО ПРОФЕСИЯТА "ТЕХНИК ПО ПОДЕМНО-ТРАНСПОРТНА ТЕХНИКА" НАРЕДБА № 17 ОТ 12 ДЕКЕМВРИ 2006 Г. ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА КВАЛИФИКАЦИЯ ПО ПРОФЕСИЯ "ДЕСЕНАТОР НА ТЕКСТИЛ" НАРЕДБА № 17 ОТ 16 ЮНИ 2008 Г. ЗА ЗДРАВНИТЕ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ СТОПАНСКИТЕ ВОДНИ ЖИВОТНИ, ПРОДУКТИТЕ ОТ ТЯХ И ПРЕДПАЗВАНЕТО И КОНТРОЛА НА БОЛЕСТИ ПО ВОДНИТЕ ЖИВОТНИ НАРЕДБА № 17 ОТ 17 НОЕМВРИ 2005 Г. ЗА ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКИТЕ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ КАРАНТИННИТЕ ДЕПА ЗА СЪБИРАНЕ ЗА ИЗНОС НА ЕДРИ И ДРЕБНИ ПРЕЖИВНИ ЖИВОТНИ НАРЕДБА № 17 ОТ 19 АВГУСТ 2015 Г. ЗА ПРИЛАГАНЕ НА МЯРКА 20 "ТЕХНИЧЕСКА ПОМОЩ" ОТ ПРОГРАМАТА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ ЗА ПЕРИОДА 2014 - 2020 Г. НАРЕДБА № 17 ОТ 20 ЮЛИ 2021 Г. ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА КВАЛИФИКАЦИЯ ПО ПРОФЕСИЯТА "РАБОТНИК В ОЗЕЛЕНЯВАНЕТО" НАРЕДБА № 17 ОТ 21 АПРИЛ 2004 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО СЕЛЕКЦИЯ И РЕПРОДУКЦИЯ И ЗА ИЗДАВАНЕ НА ЗООТЕХНИЧЕСКИ СЕРТИФИКАТ В ЗАЙЦЕВЪДСТВОТО НАРЕДБА № 17 ОТ 22 ЯНУАРИ 2013 Г. ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ПРЕВОЗИ НА ТОВАРИ ПО ВЪТРЕШНИ ВОДНИ ПЪТИЩА НАРЕДБА № 17 ОТ 23 АВГУСТ 2019 Г. ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА КВАЛИФИКАЦИЯ ПО ПРОФЕСИЯТА "ТЕХНИК-ТЕХНОЛОГ В ХРАНИТЕЛНО-ВКУСОВАТА ПРОМИШЛЕНОСТ" НАРЕДБА № 17 ОТ 23 ЮЛИ 2001 Г. ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА ДВИЖЕНИЕТО ПО ПЪТИЩАТА СЪС СВЕТЛИННИ СИГНАЛИ НАРЕДБА № 17 ОТ 24 СЕПТЕМВРИ 2004 Г. ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА КВАЛИФИКАЦИЯ ПО ПРОФЕСИЯ "ДОГРАМАДЖИЯ" НАРЕДБА № 17 ОТ 27 АВГУСТ 2018 Г. ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА КВАЛИФИКАЦИЯ ПО ПРОФЕСИЯТА "ИНСТРУКТОР ПО АДАПТИРАНА ФИЗИЧЕСКА АКТИВНОСТ И СПОРТ ЗА ХОРА С УВРЕЖДАНИЯ" НАРЕДБА № 17 ОТ 27 МАЙ 2004 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ВКЛЮЧВАНЕ НА ЛИЦА, НУЖДАЕЩИ СЕ ОТ ПРИСАЖДАНЕ НА ОРГАНИ, В СЛУЖЕБНИЯ РЕГИСТЪР НА ИЗПЪЛНИТЕЛНАТА АГЕНЦИЯ "МЕДИЦИНСКИ НАДЗОР" И ЗА ПОДБОР НА КОНКРЕТЕН РЕЦИПИЕНТ НА ОРГАН, ТЪКАН ИЛИ КЛЕТКИ (ЗАГЛ. ИЗМ. - ДВ, БР. 41 ОТ 2019 Г., В СИЛА ОТ 21.05.2019 Г.) НАРЕДБА № 17 ОТ 29 МАРТ 2018 Г. ЗА ПАРИЧНАТА И ЛИХВЕНАТА СТАТИСТИКА И СТАТИСТИКАТА НА ФИНАНСОВИТЕ СМЕТКИ НАРЕДБА № 17 ОТ 3 ФЕВРУАРИ 2006 Г. ЗА МЕРКИТЕ ЗА ПРОФИЛАКТИКА, ОГРАНИЧАВАНЕ И ЛИКВИДИРАНЕ НА БОЛЕСТТА ШАП ПО ДВУКОПИТНИТЕ ЖИВОТНИ И ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРИЛАГАНЕТО ИМ НАРЕДБА № 17 ОТ 3 ЮНИ 2010 Г. ЗА КОНТРОЛ НА КАРТОФЕНИТЕ ЦИСТООБРАЗУВАЩИ НЕМАТОДИ НАРЕДБА № 17 ОТ 30 ЮЛИ 2008 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ДИАГНОСТИКА, ПРОФИЛАКТИКА И КОНТРОЛ НА ВНАСЯНИТЕ ПАРАЗИТНИ БОЛЕСТИ НАРЕДБА № 17 ОТ 5 ДЕКЕМВРИ 2019 Г. ЗА ПРИЕМАНЕ НА ФАРМАКО-ТЕРАПЕВТИЧНО РЪКОВОДСТВО ЗА ЛЕЧЕНИЕ НА ИМУНОМЕДИИРАНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ НАРЕДБА № 17 ОТ 7 ЮЛИ 2004 Г. ЗА ДОКУМЕНТИТЕ, КОИТО СА НЕОБХОДИМИ ЗА ИЗДАВАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ПРЕОБРАЗУВАНЕ НА ПЕНСИОННООСИГУРИТЕЛНО ДРУЖЕСТВО И НА ФОНД ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНО ПЕНСИОННО ОСИГУРЯВАНЕ И ЗА ИЗИСКВАНИЯТА КЪМ ПЛАНОВЕТЕ ПО ЧЛ. 327, АЛ. 1, Т. 3 И ЧЛ. 336, АЛ. 1 ОТ КОДЕКСА ЗА СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ НАРЕДБА № 17 ОТ 9 ОКТОМВРИ 2012 Г. ЗА УНИФОРМЕНОТО ОБЛЕКЛО И СЛУЖЕБНАТА КАРТА НА СЛУЖИТЕЛИТЕ В ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО РИБАРСТВО И АКВАКУЛТУРИ, ОСЪЩЕСТВЯВАЩИ КОНТРОЛ ВЪРХУ ПОЛЗВАНЕТО И ОПАЗВАНЕТО НА РИБНИТЕ РЕСУРСИ ПО РЕДА НА ЗАКОНА ЗА РИБАРСТВОТО И АКВАКУЛТУТИТЕ НАРЕДБА № 18 ЗА ХИГИЕННИТЕ ИЗИСКВАНИЯ ЗА ОБЛЕКЛОТО ЗА ДЕЦА ДО 14-ГОДИШНА ВЪЗРАСТ НАРЕДБА № 18 ОТ 1 АВГУСТ 2014 Г. ЗА УТВЪРЖДАВАНЕ НА МЕДИЦИНСКИ СТАНДАРТ "ИМУНОЛОГИЧНА ПОДГОТОВКА ПРИ ТРАНСПЛАНТАЦИЯ НА ОРГАНИ, ТЪКАНИ И КЛЕТКИ" НАРЕДБА № 18 ОТ 10 ЮНИ 2004 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ДИАГНОСТИКА, ПРЕРАБОТКА И СЪХРАНЕНИЕ НА КРЪВ И КРЪВНИ СЪСТАВКИ И КАЧЕСТВОТО НА КРЪВТА ОТ ВНОС НАРЕДБА № 18 ОТ 11 АВГУСТ 2020 Г. ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА КВАЛИФИКАЦИЯ ПО ПРОФЕСИЯТА "МАШИНЕН ТЕХНИК" НАРЕДБА № 18 ОТ 15 ДЕКЕМВРИ 2005 Г. ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА КВАЛИФИКАЦИЯ ПО ПРОФЕСИЯ "РАБОТНИК В ПРОИЗВОДСТВО НА ОБЛЕКЛО" НАРЕДБА № 18 ОТ 17 ОКТОМВРИ 2012 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ПО МЯРКА 3.6. "ПРЕНАСОЧВАНЕ НА РИБОЛОВНИ КОРАБИ КЪМ ДЕЙНОСТИ ИЗВЪН РИБОЛОВА" ПО ПРИОРИТЕТНА ОС № 3 "МЕРКИ ОТ ОБЩ ИНТЕРЕС" ПО ОПЕРАТИВНАТА ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕКТОР "РИБАРСТВО" НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ, ФИНАНСИРАНА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ ФОНД ПО РИБАРСТВО ЗА ПРОГРАМЕН ПЕРИОД 2007 - 2013 Г. НАРЕДБА № 18 ОТ 21 АПРИЛ 2004 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО МЯРКА "ТЕХНИЧЕСКА ПОМОЩ" ПО СПЕЦИАЛНАТА ПРЕДПРИСЪЕДИНИТЕЛНА ПРОГРАМА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ЗА РАЗВИТИЕ НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ (САПАРД) НАРЕДБА № 18 ОТ 23 АВГУСТ 2019 Г. ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА КВАЛИФИКАЦИЯ ПО ПРОФЕСИЯТА "ПРОГРАМИСТ" НАРЕДБА № 18 ОТ 23 ЮЛИ 2001 Г. ЗА СИГНАЛИЗАЦИЯ НА ПЪТИЩАТА С ПЪТНИ ЗНАЦИ НАРЕДБА № 18 ОТ 26 ЮНИ 2008 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ПО МЯРКА "ДОБАВЯНЕ НА СТОЙНОСТ КЪМ ЗЕМЕДЕЛСКИ И ГОРСКИ ПРОДУКТИ" ПО ПРОГРАМАТА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ ЗА ПЕРИОДА 2007 - 2013 Г. НАРЕДБА № 18 ОТ 27 МАЙ 2009 Г. ЗА КАЧЕСТВОТО НА ВОДИТЕ ЗА НАПОЯВАНЕ НА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ КУЛТУРИ НАРЕДБА № 18 ОТ 3 ДЕКЕМВРИ 2004 Г. ЗА РЕГИСТРАЦИЯ НА ПРИСТАНИЩНИТЕ ОПЕРАТОРИ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ НАРЕДБА № 18 ОТ 3 ОКТОМВРИ 2019 Г. ЗА КОНТРОЛ ВЪРХУ КАЧЕСТВОТО НА БАНКНОТИТЕ И МОНЕТИТЕ В НАЛИЧНОПАРИЧНОТО ОБРАЩЕНИЕ НАРЕДБА № 18 ОТ 4 МАРТ 1999 Г. ЗА БЕЗОПАСЕН ПРЕВОЗ НА ОПАСНИ ТОВАРИ ПО ВЪЗДУХА НАРЕДБА № 18 ОТ 4 НОЕМВРИ 2016 Г. ЗА СЪДЪРЖАНИЕТО НА ТЕХНОЛОГИЧНОТО ОПИСАНИЕ И ТЕХНОЛОГИЧНАТА СХЕМА НА ПРОИЗВОДСТВО НА АКВАКУЛТУРИ НАРЕДБА № 18 ОТ 5 ДЕКЕМВРИ 2019 Г. ЗА ПРИЕМАНЕ НА ФАРМАКО-ТЕРАПЕВТИЧНО РЪКОВОДСТВО ЗА ЛЕЧЕНИЕ НА УРОЛОГИЧНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ НАРЕДБА № 18 ОТ 6 НОЕМВРИ 2003 Г. ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА КВАЛИФИКАЦИЯ ПО ПРОФЕСИЯ "МОНТЬОР ПО КОМУНИКАЦИОННИ СИСТЕМИ" НАРЕДБА № 18 ОТ 6 СЕПТЕМВРИ 1996 Г. ЗА ОТМЯНА НА НОРМАТИВНИ АКТОВЕ НАРЕДБА № 18 ОТ 7 ОКТОМВРИ 2015 Г. ЗА ИНВЕНТАРИЗАЦИЯ И ПЛАНИРАНЕ В ГОРСКИТЕ ТЕРИТОРИИ НАРЕДБА № 18 ОТ 7 ЯНУАРИ 2000 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА СЪГЛАСУВАНЕ НА ГОДИШНИ ПРОЕКТИ ЗА ТЪРСЕНЕ И/ИЛИ ПРОУЧВАНЕ, ДОБИВ И ПЪРВИЧНА ПРЕРАБОТКА НА ПОДЗЕМНИ БОГАТСТВА, НА ПРОЕКТИ ЗА ЛИКВИДАЦИЯ И КОНСЕРВАЦИЯ НА ГЕОЛОГОПРОУЧВАТЕЛНИ И МИННОДОБИВНИ ОБЕКТИ И НА ТЕХНИТЕ ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПЪЛНЕНИЯ НАРЕДБА № 18 ОТ 9 АВГУСТ 1991 Г. ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ЛАБОРАТОРИИТЕ ЗА КОНТРОЛ НА ЛЕКАРСТВЕНИ СРЕДСТВА КЪМ ХИГИЕННО-ЕПИДЕМИОЛОГИЧНИТЕ ИНСПЕКЦИИ НАРЕДБА № 18 ОТ 9 ОКТОМВРИ 2018 Г. ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА КВАЛИФИКАЦИЯ ПО ПРОФЕСИЯТА "ХОТЕЛИЕР" НАРЕДБА № 18 ОТ 9 СЕПТЕМВРИ 2021 Г. ЗА ИНСПЕКТИРАНЕТО НА ДЕТСКИТЕ ГРАДИНИ И УЧИЛИЩАТА НАРЕДБА № 19 ЗА ПРИЛОЖЕНИЕ НА ВОДОРАЗТВОРИМИ ЙОДНИ КОНТРАСТНИ ВЕЩЕСТВА ЗА ДИАГНОСТИЧНИ ЦЕЛИ НАРЕДБА № 19 ОТ 11 АВГУСТ 2020 Г. ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА КВАЛИФИКАЦИЯ ПО ПРОФЕСИЯТА "ИНСТРУКТОР-ДЕКОРАТОР" НАРЕДБА № 19 ОТ 11 ЮНИ 2010 Г. ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА КВАЛИФИКАЦИЯ ПО ПРОФЕСИЯТА "ТЕХНИК ПО ЖЕЛЕЗОПЪТНА ТЕХНИКА" НАРЕДБА № 19 ОТ 12 ОКТОМВРИ 2015 Г. ЗА РЕДА ЗА КОНТРОЛ НА ИЗИСКВАНИЯТА НА СХЕМИТЕ ЗА ПРЕХОДНА НАЦИОНАЛНА ПОМОЩ НАРЕДБА № 19 ОТ 14 ДЕКЕМВРИ 2005 Г. ЗА ПРОФИЛАКТИКА, ОГРАНИЧАВАНЕ И ЛИКВИДИРАНЕ НА БОЛЕСТТА СИН ЕЗИК ПО ПРЕЖИВНИТЕ ЖИВОТНИ НАРЕДБА № 19 ОТ 15 ДЕКЕМВРИ 2005 Г. ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА КВАЛИФИКАЦИЯ ПО ПРОФЕСИЯ "ШИВАЧ" НАРЕДБА № 19 ОТ 2 ЮЛИ 2001 Г. ЗА БОРБА С ПРЪСТЕНОВИДНОТО ГНИЕНЕ ПО КАРТОФИТЕ, ПРИЧИНЯВАНО ОТ БАКТЕРИЯТА CLAVIBACTER MICHIGANENSIS (SMITH) DAVIS ET AL. SSP.SEPEDONICUS (SPIECKERMANN ET KOTTHOFF) DAVIS ET AL. НАРЕДБА № 19 ОТ 20 ОКТОМВРИ 2016 Г. ЗА КРЕДИТНИТЕ ПОСРЕДНИЦИ НАРЕДБА № 19 ОТ 23 АВГУСТ 2019 Г. ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА КВАЛИФИКАЦИЯ ПО ПРОФЕСИЯТА "ДАНЪЧЕН И МИТНИЧЕСКИ ПОСРЕДНИК" НАРЕДБА № 19 ОТ 23 ЮНИ 2010 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА РАЗВЪДНА ДЕЙНОСТ И ПРЕДЛАГАНЕ НА ПАЗАРА НА ЧИСТОПОРОДНИ И ХИБРИДНИ СВИНЕ ЗА РАЗПЛОД НАРЕДБА № 19 ОТ 25 ОКТОМВРИ 2012 Г. ЗА СТРОИТЕЛСТВО В ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ ЗЕМИ БЕЗ ПРОМЯНА НА ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕТО ИМ НАРЕДБА № 19 ОТ 27 АВГУСТ 2008 Г. ЗА УСТРОЙСТВОТО И ДЕЙНОСТТА НА ОПТИКИТЕ И ЗДРАВНИТЕ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ТЯХ (ЗАГЛ. ИЗМ. - ДВ, БР. 103 ОТ 2011 Г.) НАРЕДБА № 19 ОТ 27 НОЕМВРИ 2012 Г. ЗА ФУНКЦИОНИРАНЕ НА ЕДИННАТА СИСТЕМА ЗА ГРАЖДАНСКО И ВОЕННО УПРАВЛЕНИЕ НА ВЪЗДУШНОТО ПРОСТРАНСТВО НАРЕДБА № 19 ОТ 28 ДЕКЕМВРИ 2001 Г. ЗА КОНТРОЛ И ПРИЕМАНЕ НА КАДАСТРАЛНАТА КАРТА И КАДАСТРАЛНИТЕ РЕГИСТРИ НАРЕДБА № 19 ОТ 3 ОКТОМВРИ 2000 Г. ЗА ЕКСПЕРТИЗАТА НА ИНВАЛИДНОСТТА ПРИ ДЕЦАТА ДО 16-ГОДИШНА ВЪЗРАСТ НАРЕДБА № 19 ОТ 5 МАЙ 2004 Г. ЗА ПРОИЗВОДСТВО И ТЪРГОВИЯ НА ПОСАДЪЧЕН МАТЕРИАЛ ОТ ЗЕЛЕНЧУКОВИ КУЛТУРИ НАРЕДБА № 19 ОТ 6 НОЕМВРИ 2007 Г. ЗА ОГРАНИЧАВАНЕ И ЛИКВИДИРАНЕ НА НЯКОИ ЕКЗОТИЧНИ БОЛЕСТИ ПО ЖИВОТНИТЕ И МЕРКИТЕ СРЕЩУ ВЕЗИКУЛОЗНАТА БОЛЕСТ ПО СВИНЕТЕ НАРЕДБА № 19 ОТ 7 ЮЛИ 1998 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ЛИЦЕНЗИРАНЕ НА СОРТОИЗПИТВАНЕ НАРЕДБА № 19 ОТ 8 НОЕМВРИ 2016 Г. ЗА БИОЛОГИЧНО ИЗПИТВАНЕ НА ПРОДУКТИ ЗА РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА НАРЕДБА № 19 ОТ 8.12.2004 Г. ЗА ПЕНСИОННИТЕ РЕЗЕРВИ И РЕЗЕРВИТЕ ЗА ГАРАНТИРАНЕ ИЗПЛАЩАНЕТО НА ПОЖИЗНЕНИ ПЕНСИИ (ЗАГЛ. ИЗМ. - ДВ, БР. 60 ОТ 2021 Г.) НАРЕДБА № 19 ОТ 9 ДЕКЕМВРИ 2004 Г. ЗА РЕГИСТРАЦИЯ НА ПРИСТАНИЩАТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ НАРЕДБА № 19 ОТ 9 ОКТОМВРИ 2018 Г. ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА КВАЛИФИКАЦИЯ ПО ПРОФЕСИЯТА "СИСТЕМЕН ПРОГРАМИСТ" НАРЕДБА № 19 ОТ 9 ЯНУАРИ 2012 Г. ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА КВАЛИФИКАЦИЯ ПО ПРОФЕСИЯТА "ГУВЕРНАНТКА" НАРЕДБА № 2 ЗА ОПАЗВАНЕ ИСТОРИКО-АРХЕОЛОГИЧЕСКИЯ РЕЗЕРВАТ В ЦЕНТЪРА НА ГР. СОФИЯ НАРЕДБА № 2 ЗА ОРГАНИЗИРАНЕ, ПЛАНИРАНЕ И ФИНАНСИРАНЕ РАЗВИТИЕТО НА МАСОВАТА ФИЗИЧЕСКА КУЛТУРА, СПОРТА И ТУРИЗМА НАРЕДБА № 2 ЗА ПОДДЪРЖАНЕТО И КОНТРОЛА НА ГЕОДЕЗИЧНИТЕ ИНСТРУМЕНТИ И ФОТОГРАМЕТРИЧНАТА АПАРАТУРА НАРЕДБА № 2 ЗА ПРОДЪЛЖАВАНЕ ДЕЙСТВИЕТО НА ЕДИННИТЕ ПРАВИЛНИЦИ ПО БЕЗОПАСНОСТТА НА ТРУДА НАРЕДБА № 2 ЗА ПРОЕКТАНТСКАТА ПРАВОСПОСОБНОСТ НА ИНЖЕНЕРИТЕ, РЕГИСТРИРАНИ В КИИП НАРЕДБА № 2 ЗА РЕДА ЗА УСТАНОВЯВАНЕ ЗАДЪЛЖЕНИЕ ЗА ДЕЖУРСТВО ИЛИ ЗА РАЗПОЛОЖЕНИЕ НА РАБОТОДАТЕЛЯ НАРЕДБА № 2 ОТ 1 МАРТ 2021 Г. ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА КВАЛИФИКАЦИЯ ПО ПРОФЕСИЯТА "ОХРАНИТЕЛ" НАРЕДБА № 2 ОТ 1 ФЕВРУАРИ 1990 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ИЗКУСТВЕНО ПРЕКЪСВАНЕ НА БРЕМЕННОСТ НАРЕДБА № 2 ОТ 1 ФЕВРУАРИ 1999 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ОБЕЗПЕЧАВАНЕ С ТЕХНИЧЕСКИ ПОМОЩНИ СРЕДСТВА НАРЕДБА № 2 ОТ 1 ЮЛИ 2005 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ОКАЗВАНЕ НА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ НА ЧУЖДЕНЦИТЕ, КОИТО НЕ СЕ ПОЛЗВАТ С ПРАВАТА НА БЪЛГАРСКИТЕ ГРАЖДАНИ НАРЕДБА № 2 ОТ 1 ЮЛИ 2019 Г. ЗА РЕДА ЗА ВОДЕНЕ НА РЕГИСТЪРА НА НАРОДНИТЕ ЧИТАЛИЩА И НА ЧИТАЛИЩНИТЕ СДРУЖЕНИЯ НАРЕДБА № 2 ОТ 10 МАРТ 1999 Г. ЗА ПРАВИЛАТА ЗА ПОЛЕТИ НАРЕДБА № 2 ОТ 10 МАРТ 2020 Г. ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА КВАЛИФИКАЦИЯ ПО ПРОФЕСИЯТА "РЕСТОРАНТЬОР" НАРЕДБА № 2 ОТ 10 ЯНУАРИ 2003 Г. ЗА ИЗМЕРВАНЕ НА КОРАБИ, ПЛАВАЩИ ПО ВЪТРЕШНИТЕ ВОДНИ ПЪТИЩА НАРЕДБА № 2 ОТ 10 ЯНУАРИ 2005 Г. ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА НА ПРОФИЛАКТИКАТА И КОНТРОЛА НА ВЪТРЕБОЛНИЧНИТЕ ИНФЕКЦИИ НАРЕДБА № 2 ОТ 11 АПРИЛ 2007 Г. ЗА НАГРАЖДАВАНЕТО НА БЪЛГАРСКИ КУЛТУРНИ ДЕЙЦИ ЗА ПОСТИГНАТИ ВИСОКИ ТВОРЧЕСКИ РЕЗУЛТАТИ ИЛИ ПРИНОС В РАЗВИТИЕТО И ПОПУЛЯРИЗИРАНЕТО НА КУЛТУРАТА НАРЕДБА № 2 ОТ 11 ФЕВРУАРИ 2009 Г. ЗА УСЛОВИЯТА ЗА ОТГЛЕЖДАНЕ НА КОСМАТ И ПЕРНАТ ДИВЕЧ В ЖИВОТНОВЪДНИ ОБЕКТИ, СЪОБРАЗЕНИ С НЕГОВИТЕ ФИЗИОЛОГИЧЕСКИ И ПОВЕДЕНЧЕСКИ ОСОБЕНОСТИ НАРЕДБА № 2 ОТ 11 ФЕВРУАРИ 2010 Г. ЗА СПЕЦИАЛНИТЕ ИЗИСКВАНИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ОДОБРЕНИТЕ СХЕМИ ЗА НАЦИОНАЛНИ ДОПЛАЩАНИЯ И ЗА СПЕЦИФИЧНО ПОДПОМАГАНЕ ЗА 2010 Г. НАРЕДБА № 2 ОТ 12 АВГУСТ 2016 Г. ЗА ПРИЕМАНЕ И ПРЕМЕСТВАНЕ НА УЧЕНИЦИ В УЧИЛИЩАТА ПО ИЗКУСТВАТА НАРЕДБА № 2 ОТ 12 СЕПТЕМВРИ 1990 Г. ЗА ЗАЩИТА ОТ АВАРИИ ПРИ ДЕЙНОСТИ С ОПАСНИ ХИМИЧНИ ВЕЩЕСТВА НАРЕДБА № 2 ОТ 13 НОЕМВРИ 2014 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ВАЛИДИРАНЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНИ ЗНАНИЯ, УМЕНИЯ И КОМПЕТЕНТНОСТИ НАРЕДБА № 2 ОТ 13 СЕПТЕМВРИ 2007 Г. ЗА ОПАЗВАНЕ НА ВОДИТЕ ОТ ЗАМЪРСЯВАНЕ С НИТРАТИ ОТ ЗЕМЕДЕЛСКИ ИЗТОЧНИЦИ НАРЕДБА № 2 ОТ 14 АПРИЛ 2016 Г. ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА КВАЛИФИКАЦИЯ ПО ПРОФЕСИЯТА "СОНДАЖЕН ТЕХНИК" НАРЕДБА № 2 ОТ 14 ФЕВРУАРИ 2005 Г. ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА КВАЛИФИКАЦИЯ ПО ПРОФЕСИЯ "ТАПИЦЕР" НАРЕДБА № 2 ОТ 15 АВГУСТ 2018 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ОПЕРАТИВНО-ИЗДИРВАТЕЛНАТА ДЕЙНОСТ ЧРЕЗ ГЛАСНИ И НЕГЛАСНИ МЕТОДИ И СРЕДСТВА ОТ ОРГАНИТЕ ПО ЧЛ. 16, АЛ. 2 ОТ ЗАКОНА ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА КОРУПЦИЯТА И ЗА ОТНЕМАНЕ НА НЕЗАКОННО ПРИДОБИТОТО ИМУЩЕСТВО (СЕКРЕТНО) НАРЕДБА № 2 ОТ 15 МАРТ 2002 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА УТВЪРЖДАВАНЕ НА ТРАНСПОРТНИ СХЕМИ И ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИ ПРЕВОЗИ НА ПЪТНИЦИ С АВТОБУСИ (ЗАГЛ. ИЗМ. - ДВ, БР. 44 ОТ 2011 Г.) НАРЕДБА № 2 ОТ 15 МАРТ 2007 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ, КОИТО ОБУЧАВАТ МЕДИАТОРИ; ЗА ИЗИСКВАНИЯТА ЗА ОБУЧЕНИЕ НА МЕДИАТОРИ; ЗА РЕДА ЗА ВПИСВАНЕ, ОТПИСВАНЕ И ЗАЛИЧАВАНЕ НА МЕДИАТОРИ ОТ ЕДИННИЯ РЕГИСТЪР НА МЕДИАТОРИТЕ И ЗА ПРОЦЕДУРНИТЕ И ЕТИЧНИ ПРАВИЛА ЗА ПОВЕДЕНИЕ НА МЕДИАТОРА НАРЕДБА № 2 ОТ 16 МАРТ 1999 Г. ЗА ИЗДАВАНЕ НА ИНДИВИДУАЛНИ ЛИЦЕНЗИИ ЗА ИЗГРАЖДАНЕ, ПОДДЪРЖАНЕ И ИЗПОЛЗВАНЕ НА КАБЕЛНИ ДАЛЕКОСЪОБЩИТЕЛНИ МРЕЖИ ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ НА РАДИО- И ТЕЛЕВИЗИОННИ ПРОГРАМИ И ДРУГИ УСЛУГИ БЕЗ КОНКУРС ИЛИ ТЪРГ НАРЕДБА № 2 ОТ 17 СЕПТЕМВРИ 2003 Г. ЗА ПРОСПЕКТИТЕ ПРИ ПУБЛИЧНО ПРЕДЛАГАНЕ И ДОПУСКАНЕ ДО ТЪРГОВИЯ НА РЕГУЛИРАН ПАЗАР НА ЦЕННИ КНИЖА И ЗА РАЗКРИВАНЕТО НА ИНФОРМАЦИЯ (ЗАГЛ. ДОП. - ДВ, БР. 82 ОТ 2007 Г., ИЗМ. - ДВ, БР. 63 ОТ 2016 Г.) НАРЕДБА № 2 ОТ 17 ЮЛИ 2008 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРСИТЕ ЗА ДИПЛОМАТИЧЕСКИ СЛУЖИТЕЛИ НАРЕДБА № 2 ОТ 17 ЯНУАРИ 2001 Г. ЗА СИГНАЛИЗАЦИЯ НА ПЪТИЩАТА С ПЪТНА МАРКИРОВКА НАРЕДБА № 2 ОТ 17 ЯНУАРИ 2001 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРИДОБИВАНЕ И ПРИЗНАВАНЕ НА ПРАВОСПОСОБНОСТ ЗА УПРАЖНЯВАНЕ НА ПРОФЕСИЯ ПО ОБСЛУЖВАНЕ НА ПАРНИ И ВОДОГРЕЙНИ КОТЛИ (ЗАГЛ. ДОП. - ДВ, БР. 39 ОТ 2006 Г., В СИЛА ОТ 12.05.2006 Г.) НАРЕДБА № 2 ОТ 18 ДЕКЕМВРИ 2006 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА СЪЗДАВАНЕТО И ФУНКЦИОНИРАНЕТО НА НАЦИОНАЛНАТА СИСТЕМА ЗА МОНИТОРИНГ НА СЪСТОЯНИЕТО НА БИОЛОГИЧНОТО РАЗНООБРАЗИЕ НАРЕДБА № 2 ОТ 18 МАЙ 2012 Г. ЗА РЕДА, ПО КОЙТО ТЕЛАТА НА ПОЧИНАЛИ ЛИЦА МОГАТ ДА СЕ ИЗПОЛЗВАТ ЗА ЦЕЛИТЕ НА ОБУЧЕНИЕТО И НАУЧНИТЕ ИЗСЛЕДВАНИЯ ВЪВ ВИСШИТЕ МЕДИЦИНСКИ УЧИЛИЩА НАРЕДБА № 2 ОТ 18 ЮНИ 2003 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТА ЗА ПОМОЩНИК-НОТАРИУСИ ПО ЗАМЕСТВАНЕ НАРЕДБА № 2 ОТ 19 МАРТ 2013 Г. ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА ЦЕНИТЕ НА ПРИРОДНИЯ ГАЗ НАРЕДБА № 2 ОТ 19 МАРТ 2018 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ ПО ЗАКОНА ЗА АКЦИЗИТЕ И ДАНЪЧНИТЕ СКЛАДОВЕ ПО ЕЛЕКТРОНЕН ПЪТ НАРЕДБА № 2 ОТ 19 СЕПТЕМВРИ 2019 Г. ЗА ПРИЕМАНЕ НА ФАРМАКО-ТЕРАПЕВТИЧНО РЪКОВОДСТВО ЗА ЛЕЧЕНИЕ НА АЛЕРГИЧНИТЕ БОЛЕСТИ НАРЕДБА № 2 ОТ 19 ФЕВРУАРИ 1998 Г. ЗА НОРМИ ЗА ДОПУСТИМИ ЕМИСИИ (КОНЦЕНТРАЦИИ В ОТПАДЪЧНИ ГАЗОВЕ) НА ВРЕДНИ ВЕЩЕСТВА ИЗПУСКАНИ В АТМОСФЕРНИЯ ВЪЗДУХ ОТ НЕПОДВИЖНИ ИЗТОЧНИЦИ НАРЕДБА № 2 ОТ 20 ЮНИ 2012 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ПРОГРАМИ ЗА ЛЕЧЕНИЕ С АГОНИСТИ И АГОНИСТИ-АНТАГОНИСТИ НА ЛИЦА, ЗАВИСИМИ КЪМ ОПИОИДИ НАРЕДБА № 2 ОТ 20 ЯНУАРИ 2004 Г. ЗА ПРАВИЛАТА И ИЗИСКВАНИЯТА ЗА СЪБИРАНЕ НА БИЛКИ И ГЕНЕТИЧЕН МАТЕРИАЛ ОТ ЛЕЧЕБНИ РАСТЕНИЯ НАРЕДБА № 2 ОТ 20 ЯНУАРИ 2021 Г. ЗА СПЕЦИФИЧНИТЕ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ БЕЗОПАСНОСТТА И КАЧЕСТВОТО НА ХРАНИТЕ, ПРЕДЛАГАНИ В ДЕТСКИТЕ ЗАВЕДЕНИЯ, УЧИЛИЩНИТЕ СТОЛОВЕ И ОБЕКТИТЕ ЗА ТЪРГОВИЯ НА ДРЕБНО НА ТЕРИТОРИЯТА НА УЧИЛИЩАТА И НА ДЕТСКИТЕ ЗАВЕДЕНИЯ, КАКТО И КЪМ ХРАНИ, ПРЕДЛАГАНИ ПРИ ОРГАНИЗИРАНИ МЕРОПРИЯТИЯ ЗА ДЕЦА И УЧЕНИЦИ НАРЕДБА № 2 ОТ 21 АПРИЛ 2005 Г. ЗА ВОДЕНЕТО И СЪХРАНЯВАНЕТО НА ИМОТНИЯ РЕГИСТЪР НАРЕДБА № 2 ОТ 21 АПРИЛ 2011 Г. ЗА ЗДРАВНИТЕ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ГРОБИЩНИ ПАРКОВЕ (ГРОБИЩА) И ПОГРЕБВАНЕТО И ПРЕНАСЯНЕТО НА ПОКОЙНИЦИ НАРЕДБА № 2 ОТ 21 ФЕВРУАРИ 2011 Г. ЗА СПЕЦИАЛНИТЕ ИЗИСКВАНИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ОДОБРЕНИТЕ СХЕМИ ЗА НАЦИОНАЛНИ ДОПЛАЩАНИЯ И ЗА СПЕЦИФИЧНО ПОДПОМАГАНЕ НАРЕДБА № 2 ОТ 21 ЯНУАРИ 2002 Г. ЗА ФИНАНСОВО ПОДПОМАГАНЕ НА СДРУЖЕНИЯТА ЗА НАПОЯВАНЕ НАРЕДБА № 2 ОТ 21 ЯНУАРИ 2009 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА НАЧИСЛЯВАНЕ И РАЗХОДВАНЕ НА СРЕДСТВАТА ЗА РАЗВИТИЕ НА МАТЕРИАЛНАТА БАЗА, ВКЛЮЧИТЕЛНО ЗА ИНФОРМАЦИОННО И ТЕХНОЛОГИЧНО ОСИГУРЯВАНЕ, ЗА ПОВИШАВАНЕ НА КВАЛИФИКАЦИЯТА И ЗА СТИМУЛИРАНЕ НА СЛУЖИТЕЛИТЕ ОТ ЦЕНТРАЛНИЯ РЕГИСТЪР НА ОСОБЕНИТЕ ЗАЛОЗИ НАРЕДБА № 2 ОТ 22 ДЕКЕМВРИ 2006 Г. ЗА ЛИЦЕНЗИТЕ, ОДОБРЕНИЯТА И РАЗРЕШЕНИЯТА, ИЗДАВАНИ ОТ БЪЛГАРСКАТА НАРОДНА БАНКА ПО ЗАКОНА ЗА КРЕДИТНИТЕ ИНСТИТУЦИИ (ЗАГЛ. ДОП. - ДВ, БР. 36 ОТ 2009 Г.) НАРЕДБА № 2 ОТ 22 МАРТ 2004 Г. ЗА МИНИМАЛНИТЕ ИЗИСКВАНИЯ ЗА ЗДРАВОСЛОВНИ И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД ПРИ ИЗВЪРШВАНЕ НА СТРОИТЕЛНИ И МОНТАЖНИ РАБОТИ НАРЕДБА № 2 ОТ 22 МАРТ 2005 Г. ЗА ПРОЕКТИРАНЕ, ИЗГРАЖДАНЕ И ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА ВОДОСНАБДИТЕЛНИ СИСТЕМИ НАРЕДБА № 2 ОТ 22 МАРТ 2010 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА МЕДИЦИНСКОТО ОБСЛУЖВАНЕ В МЕСТАТА ЗА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА НАРЕДБА № 2 ОТ 22 ЮНИ 2018 Г. ЗА ДОКУМЕНТИТЕ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ НА ЛИЦА, НАВЪРШИЛИ 16 ГОДИНИ НАРЕДБА № 2 ОТ 23 ДЕКЕМВРИ 2020 Г. ЗА УТВЪРЖДАВАНЕ НА МЕДИЦИНСКИ СТАНДАРТ "ОБЩА МЕДИЦИНА" НАРЕДБА № 2 ОТ 23 ФЕВРУАРИ 2017 Г. ЗА ПОКАЗАТЕЛИТЕ, МЕТОДИКАТА И РЕДА ЗА АТЕСТИРАНЕ НА СЪДИЯ, ПРЕДСЕДАТЕЛ И ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СЪД НАРЕДБА № 2 ОТ 23 ФЕВРУАРИ 2017 Г. ЗА СПЕЦИФИЧНИТЕ ИЗИСКВАНИЯ ЗА ПРОИЗВОДСТВО, СЪБИРАНЕ, ТРАНСПОРТИРАНЕ И ПРЕРАБОТКА НА СУРОВО КРАВЕ МЛЯКО, ПРЕДЛАГАНЕТО НА ПАЗАРА НА МЛЯКО И МЛЕЧНИ ПРОДУКТИ И ОФИЦИАЛНИЯ ИМ КОНТРОЛ НАРЕДБА № 2 ОТ 23 ЮЛИ 2014 Г. ЗА КЛАСИФИКАЦИЯ НА ОТПАДЪЦИТЕ НАРЕДБА № 2 ОТ 23 ЯНУАРИ 2008 Г. ЗА МАТЕРИАЛИТЕ И ПРЕДМЕТИТЕ ОТ ПЛАСТМАСИ, ПРЕДНАЗНАЧЕНИ ЗА КОНТАКТ С ХРАНИ НАРЕДБА № 2 ОТ 23 ЯНУАРИ 2015 Г. ЗА МАКСИМАЛНО ДОПУСТИМИТЕ КОЛИЧЕСТВА НА ОСТАТЪЦИ ОТ ПЕСТИЦИДИ ВЪВ ИЛИ ВЪРХУ ХРАНИ НАРЕДБА № 2 ОТ 23 ЯНУАРИ 2020 Г. ЗА ПРИЕМАНЕ НА ФАРМАКО-ТЕРАПЕВТИЧНО РЪКОВОДСТВО ПО КОЖНИ И ВЕНЕРИЧЕСКИ ЗАБОЛЯВАНИЯ НАРЕДБА № 2 ОТ 24 АВГУСТ 2007 Г. ЗА ПРИЕМАНЕ НА УЧЕНИЦИ В СПОРТНИТЕ УЧИЛИЩА НАРЕДБА № 2 ОТ 24 МАРТ 2008 Г. ЗА РЕДА ЗА УПОТРЕБА НА ПОМОЩНИ СРЕДСТВА ОТ ОРГАНИТЕ НА ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ "НАЦИОНАЛНА СИГУРНОСТ" НАРЕДБА № 2 ОТ 24 ОКТОМВРИ 2014 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ИЗДАВАНЕ И ОТНЕМАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ПОСРЕДНИЧЕСТВО ПРИ МЕЖДУНАРОДНО ОСИНОВЯВАНЕ И ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ И ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДЕЙНОСТТА НА АКРЕДИТИРАНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ НАРЕДБА № 2 ОТ 24 ФЕВРУАРИ 1992 Г. ЗА ЕКСПЛОАТАЦИОННИТЕ ЗАПАСИ НА ЛЕЧЕБНИТЕ КАЛОНАХОДИЩА (ЗАГЛ. ИЗМ. - ДВ, БР. 16 ОТ 1999 Г.) НАРЕДБА № 2 ОТ 24 ЯНУАРИ 2017 Г. ЗА РЕГИСТЪРА НА ИНСТИТУЦИИТЕ В СИСТЕМАТА НА ПРЕДУЧИЛИЩНОТО И УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ НАРЕДБА № 2 ОТ 25 МАРТ 2019 Г. ЗА ОГРАНИЧАВАНЕ И ЛИКВИДИРАНЕ НА ЗАРАЗНА ПЛЕВРОПНЕВМОНИЯ ПО ГОВЕДАТА, ЕНТЕРОВИРУСЕН ЕНЦЕФАЛОМИЕЛИТ ПО СВИНЕТЕ (ТЕШЕНСКА БОЛЕСТ), ДУРИН И ИНФЕКЦИОЗНА АНЕМИЯ ПО КОНЕТЕ НАРЕДБА № 2 ОТ 25 ФЕВРУАРИ 2014 Г. ЗА РЕДА ЗА ИЗДАВАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЯ ЗА ИЗНОС, ВРЕМЕНЕН ИЗНОС И ВРЕМЕННО ИЗНАСЯНЕ НА ДВИЖИМИ КУЛТУРНИ ЦЕННОСТИ И НА СЕРТИФИКАТА ПО ЧЛ. 128, АЛ. 3 ОТ ЗАКОНА ЗА КУЛТУРНОТО НАСЛЕДСТВО ЗА ИЗНАСЯНЕ И ВРЕМЕННО ИЗНАСЯНЕ НАРЕДБА № 2 ОТ 26 МАРТ 2018 Г. ЗА КРИТЕРИИТЕ ЗА ДОПУСТИМОСТ НА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ ПЛОЩИ ЗА ПОДПОМАГАНЕ ПО СХЕМИ И МЕРКИ ЗА ПЛАЩАНЕ НА ПЛОЩ НАРЕДБА № 2 ОТ 26 ОКТОМВРИ 2011 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА СЪДЕБНОМЕДИЦИНСКИТЕ, СЪДЕБНОПСИХИАТРИЧНИТЕ И СЪДЕБНОПСИХОЛОГИЧНИТЕ ЕКСПЕРТИЗИ, ВКЛЮЧИТЕЛНО И ЗА ЗАПЛАЩАНЕТО НА РАЗХОДИТЕ НА ЛЕЧЕБНИТЕ ЗАВЕДЕНИЯ НАРЕДБА № 2 ОТ 26 ОКТОМВРИ 2015 Г. ЗА ЕДИННИТЕ СТАНДАРТИ И ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА НА ДЕЙНОСТТА НА ТУРИСТИЧЕСКИТЕ ИНФОРМАЦИОННИ ЦЕНТРОВЕ (ТИЦ) И НАЦИОНАЛНАТА МРЕЖА НА ТУРИСТИЧЕСКИТЕ ИНФОРМАЦИОННИ ЦЕНТРОВЕ НАРЕДБА № 2 ОТ 27 МАРТ 2019 Г. ЗА МЕДИЦИНСКИТЕ И ДРУГИ УСЛУГИ ПО ЧЛ. 82, АЛ. 1А И 3 ОТ ЗАКОНА ЗА ЗДРАВЕТО И ЗА РЕДА И УСЛОВИЯТА ЗА ТЯХНОТО ОДОБРЯВАНЕ, ПОЛЗВАНЕ И ЗАПЛАЩАНЕ НАРЕДБА № 2 ОТ 27 ФЕВРУАРИ 2004 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА РАЗПОРЕЖДАНЕ С АКЦИЗНИ СТОКИ, ОТНЕТИ В ПОЛЗА НА ДЪРЖАВАТА ОТ ДАНЪЧНИТЕ ОРГАНИ ПО ЗАКОНА ЗА АКЦИЗИТЕ И ЗАКОНА ЗА ТЮТЮНА И ТЮТЮНЕВИТЕ ИЗДЕЛИЯ НАРЕДБА № 2 ОТ 28 ФЕВРУАРИ 2019 Г. ЗА РЕДА ЗА ПОДАВАНЕ И РАЗГЛЕЖДАНЕ НА ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА ОТПУСКАНЕ НА ПАРИЧНИ ПОМОЩИ НА ДЕЦАТА НА МЕДАЛИСТИ, ЧИЕТО ПРАВО ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ПОЖИЗНЕНИ МЕСЕЧНИ ПРЕМИИ ПО ЗАКОНА ЗА ФИЗИЧЕСКОТО ВЪЗПИТАНИЕ И СПОРТА Е ПРЕКРАТЕНО ПОРАДИ СМЪРТ НАРЕДБА № 2 ОТ 28 ЯНУАРИ 2021 Г. ЗА УТВЪРЖДАВАНЕ НА МЕДИЦИНСКИ СТАНДАРТ "РЕВМАТОЛОГИЯ" НАРЕДБА № 2 ОТ 29 ОКТОМВРИ 2004 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТА ЗА АДВОКАТИ И МЛАДШИ АДВОКАТИ НАРЕДБА № 2 ОТ 29 ЮЛИ 2016 Г. ЗА РЕДА ЗА ПОЛУЧАВАНЕ И ЗАПЛАЩАНЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИ ПРОДУКТИ НА ВОЕННОИНВАЛИДИТЕ И ВОЕННОПОСТРАДАЛИТЕ НАРЕДБА № 2 ОТ 29 ЮНИ 2015 Г. ЗА ВПИСВАНЕТО, КВАЛИФИКАЦИЯТА И ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯТА НА ВЕЩИТЕ ЛИЦА НАРЕДБА № 2 ОТ 3 ФЕВРУАРИ 2016 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА РЕГИСТРАЦИЯ НА ТЕХНИКАТА ПО ЗАКОНА ЗА РЕГИСТРАЦИЯ И КОНТРОЛ НА ЗЕМЕДЕЛСКАТА И ГОРСКАТА ТЕХНИКА НАРЕДБА № 2 ОТ 3 ЯНУАРИ 2006 Г. ЗА ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКИТЕ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ СУРОВИНИТЕ И ХРАНИТЕ ОТ ЖИВОТИНСКИ ПРОИЗХОД ЗА ЛИЧНА КОНСУМАЦИЯ ПРИ ВНАСЯНЕТО ИМ ОТ ТРЕТИ СТРАНИ НАРЕДБА № 2 ОТ 30 ЮЛИ 2010 Г. ЗА ДЕФИНИРАНЕ, РЕАЛИЗАЦИЯ И ПОДДЪРЖАНЕ НА БЪЛГАРСКАТА ГЕОДЕЗИЧЕСКА СИСТЕМА НАРЕДБА № 2 ОТ 30 ЯНУАРИ 2012 Г. ЗА УСЛОВИЯТА, НАЧИНИТЕ И РЕДА ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ПРОДУКТИ ЗА РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА В ГОРСКИТЕ ТЕРИТОРИИ НАРЕДБА № 2 ОТ 31 ЮЛИ 2003 Г. ЗА ВЪВЕЖДАНЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА СТРОЕЖИТЕ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И МИНИМАЛНИ ГАРАНЦИОННИ СРОКОВЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИ СТРОИТЕЛНИ И МОНТАЖНИ РАБОТИ, СЪОРЪЖЕНИЯ И СТРОИТЕЛНИ ОБЕКТИ НАРЕДБА № 2 ОТ 31 ЯНУАРИ 2007 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА НОСЕНЕ НА УНИФОРМЕНО ОБЛЕКЛО ОТ СЛУЖИТЕЛИТЕ НА КОНТРОЛНО-ТЕХНИЧЕСКА ИНСПЕКЦИЯ НАРЕДБА № 2 ОТ 4 АПРИЛ 1996 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРСИ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА УПРАВЛЕНИЕТО НА ДЪРЖАВНИ ПРЕДПРИЯТИЯ - ЕДНОЛИЧНИ ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА С ДЪРЖАВНО ИМУЩЕСТВО НАРЕДБА № 2 ОТ 4 АПРИЛ 2014 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ПО НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА ЗА ПОДПОМАГАНЕ НА ЛОЗАРО-ВИНАРСКИЯ СЕКТОР ЗА ПЕРИОДА 2014 - 2018 Г. НАРЕДБА № 2 ОТ 4 ФЕВРУАРИ 2019 Г. ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА КВАЛИФИКАЦИЯ ПО ПРОФЕСИЯТА "ТЕХНИК НА ЕНЕРГИЙНИ СЪОРЪЖЕНИЯ И ИНСТАЛАЦИИ" НАРЕДБА № 2 ОТ 5 АВГУСТ 2020 Г. ЗА ПРИЛАГАНЕ НА МЯРКА 21 "ИЗВЪНРЕДНО ВРЕМЕННО ПОДПОМАГАНЕ ЗА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ СТОПАНИ И МАЛКИ И СРЕДНИ ПРЕДПРИЯТИЯ, КОИТО СА ОСОБЕНО ЗАСЕГНАТИ ОТ КРИЗАТА, ПРЕДИЗВИКАНА ОТ COVID-19" ОТ ПРОГРАМАТА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ ЗА ПЕРИОДА 2014 - 2020 Г. НАРЕДБА № 2 ОТ 5 МАРТ 1998 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА РАЗХОДВАНЕ НА СРЕДСТВАТА ПО ВРЕМЕННИЯ ОБЕЗПЕЧИТЕЛЕН ФОНД НАРЕДБА № 2 ОТ 5 НОЕМВРИ 2004 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА НАЧИСЛЯВАНЕ И РАЗХОДВАНЕ НА СРЕДСТВАТА ЗА РАЗВИТИЕ НА МАТЕРИАЛНАТА БАЗА, ЗА ПОВИШАВАНЕ НА КВАЛИФИКАЦИЯТА И ЗА СТИМУЛИРАНЕ НА СЛУЖИТЕЛИТЕ ОТ АГЕНЦИЯТА ПО ВПИСВАНИЯТА НАРЕДБА № 2 ОТ 5 ФЕВРУАРИ 2007 Г. ЗА ЗДРАВНИТЕ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ КОМПЮТЪРНИТЕ И ИНТЕРНЕТ ЗАЛИ ЗА ОБЩЕСТВЕНО ПОЛЗВАНЕ НАРЕДБА № 2 ОТ 5 ФЕВРУАРИ 2008 Г. ЗА ИЗИСКВАНИЯТА КЪМ СЪБИРАНЕТО, ПОТВЪРЖДАВАНЕТО И ПРЕДОСТАВЯНЕТО НА ИНФОРМАЦИЯ ЗА НЕЖЕЛАНИ ЛЕКАРСТВЕНИ РЕАКЦИИ И КЪМ СЪДЪРЖАНИЕТО И ФОРМАТА НА СПЕШНИТЕ ДОКЛАДИ ЗА СЪОБЩЕНИЯ ЗА НЕЖЕЛАНИ ЛЕКАРСТВЕНИ РЕАКЦИИ И ПЕРИОДИЧНИТЕ ДОКЛАДИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ НАРЕДБА № 2 ОТ 5 ФЕВРУАРИ 2018 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ОСИГУРЯВАНЕ ЗАЩИТА НА ЛИЦАТА ПРИ МЕДИЦИНСКО ОБЛЪЧВАНЕ НАРЕДБА № 2 ОТ 6 НОЕМВРИ 1997 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА СПЕШНА СОЦИАЛНА ПОМОЩ НА ЛИЦА И СЕМЕЙСТВА С НИСКИ ДОХОДИ И НА СОЦИАЛНО-ОБРАЗОВАТЕЛНИ ЗАВЕДЕНИЯ НА БЮДЖЕТНА ИЗДРЪЖКА ПО ПРОГРАМА В7-5000 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ЗА СПЕШНО СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ НАРЕДБА № 2 ОТ 6 ФЕВРУАРИ 2006 Г. ЗА ЗАДЪЛЖИТЕЛНОТО ЗАСТРАХОВАНЕ НА ЧАСТНИТЕ СЪДЕБНИ ИЗПЪЛНИТЕЛИ НАРЕДБА № 2 ОТ 6 ФЕВРУАРИ 2014 Г. ЗА УТВЪРЖДАВАНЕ НА МЕДИЦИНСКИ СТАНДАРТ "НЕРВНИ БОЛЕСТИ" НАРЕДБА № 2 ОТ 7 МАРТ 2013 Г. ЗА ЗДРАВОСЛОВНО ХРАНЕНЕ НА ДЕЦАТА НА ВЪЗРАСТ ОТ 0 ДО 3 ГОДИНИ В ДЕТСКИТЕ ЗАВЕДЕНИЯ И ДЕТСКИТЕ КУХНИ НАРЕДБА № 2 ОТ 7 ФЕВРУАРИ 2013 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ЗАЛЕСЯВАНЕ НА ГОРСКИ ТЕРИТОРИИ И ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ, ИЗПОЛЗВАНИ ЗА СЪЗДАВАНЕ НА СПЕЦИАЛНИ, ЗАЩИТНИ И СТОПАНСКИ ГОРИ И НА ГОРИ В ЗАЩИТЕНИ ТЕРИТОРИИ, ИНВЕНТАРИЗАЦИЯ НА СЪЗДАДЕНИТЕ КУЛТУРИ, ТЯХНОТО ОТЧ... НАРЕДБА № 2 ОТ 7 ЮЛИ 1999 Г. ЗА МАТЕРИАЛНО СТИМУЛИРАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ВЪЗПИТАТЕЛИ НАРЕДБА № 2 ОТ 7 ЮЛИ 2020 Г. ЗА ФОРМАТА И СЪДЪРЖАНИЕТО НА ГОДИШНИТЕ ДОКЛАДИ ЗА ДЕЙНОСТТА НА ОДИТНИТЕ КОМИТЕТИ НА ПРЕДПРИЯТИЯТА ОТ ОБЩЕСТВЕН ИНТЕРЕС НАРЕДБА № 2 ОТ 7 ЯНУАРИ 2010 Г. ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА КВАЛИФИКАЦИЯ ПО ПРОФЕСИЯТА "ТЕХНИК ПО ПРОМИШЛЕН РИБОЛОВ И АКВАКУЛТУРИ" НАРЕДБА № 2 ОТ 7 ЯНУАРИ 2011 Г. ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА КВАЛИФИКАЦИЯ ПО ПРОФЕСИЯТА "ПОМОЩНИК ПЪТЕН СТРОИТЕЛ" НАРЕДБА № 2 ОТ 8 МАЙ 2006 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА НАЧИСЛЯВАНЕ И РАЗХОДВАНЕ НА СРЕДСТВАТА ЗА ПРЕМАХВАНЕ НА НЕЗАКОННО СТРОИТЕЛСТВО, ЗА РАЗВИТИЕ НА МАТЕРИАЛНАТА БАЗА, ЗА ПОВИШАВАНЕ НА КВАЛИФИКАЦИЯТА И ЗА СТИМУЛИРАНЕ НА СЛУЖИТЕЛИТЕ НА ДИРЕКЦИЯТА ЗА НАЦИОНАЛЕН СТРОИТЕЛЕН КОНТРОЛ НАРЕДБА № 2 ОТ 8 ЮНИ 2009 Г. ЗА ИЗБОР И ПРОЕКТИРАНЕ НА АСАНСЬОРНИ УРЕДБИ В ЖИЛИЩНИ И ОБЩЕСТВЕНООБСЛУЖВАЩИ СГРАДИ НАРЕДБА № 2 ОТ 8 ЮНИ 2011 Г. ЗА ИЗДАВАНЕ НА РАЗРЕШИТЕЛНИ ЗА ЗАУСТВАНЕ НА ОТПАДЪЧНИ ВОДИ ВЪВ ВОДНИ ОБЕКТИ И ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ИНДИВИДУАЛНИТЕ ЕМИСИОННИ ОГРАНИЧЕНИЯ НА ТОЧКОВИ ИЗТОЧНИЦИ НА ЗАМЪРСЯВАНЕ НАРЕДБА № 2 ОТ 9 ЯНУАРИ 2008 Г. ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКИТЕ ИЗИСКВАНИЯ ПРИ ТЪРГОВИЯ И ВНАСЯНЕ НА ПРОДУКТИ ОТ ЖИВОТИНСКИ ПРОИЗХОД НАРЕДБА № 2 ПО БЕЗОПАСНОСТТА НА ТРУДА ПРИ ПРОИЗВОДСТВОТО И РАБОТАТА С ХЛОР НАРЕДБА № 20 ОТ 1 НОЕМВРИ 2012 Г. ЗА МИНИМАЛНИТЕ ИЗИСКВАНИЯ ЗА ЗАЩИТА И ХУМАННО ОТНОШЕНИЕ КЪМ ОПИТНИТЕ ЖИВОТНИ И ИЗИСКВАНИЯТА КЪМ ОБЕКТИТЕ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕТО, ОТГЛЕЖДАНЕТО И/ИЛИ ДОСТАВКАТА ИМ НАРЕДБА № 20 ОТ 10 МАЙ 2001 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА, ПРИ КОИТО ЛЕКАРСТВЕНИТЕ ПРОДУКТИ, СЪДЪРЖАЩИ НАРКОТИЧНИ ВЕЩЕСТВА, МОГАТ ДА БЪДАТ ОСВОБОДЕНИ ОТ НЯКОИ МЕРКИ ЗА КОНТРОЛ (ЗАГЛ. ИЗМ. - ДВ, БР. 71 ОТ 2010 Г., В СИЛА ОТ 10.09.2010 Г., ИЗМ. - ДВ, БР. 37 ОТ 2013 Г.) НАРЕДБА № 20 ОТ 11 АВГУСТ 2020 Г. ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА КВАЛИФИКАЦИЯ ПО ПРОФЕСИЯТА "КОМПЮТЪРЕН АНИМАТОР" НАРЕДБА № 20 ОТ 11 ЮНИ 2010 Г. ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА КВАЛИФИКАЦИЯ ПО ПРОФЕСИЯТА "КОРАБЕН ТЕХНИК" НАРЕДБА № 20 ОТ 14 ЮНИ 2010 Г. ЗА РЕГИСТРАЦИЯ НА ВОЕННИТЕ ВЪЗДУХОПЛАВАТЕЛНИ СРЕДСТВА В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ НАРЕДБА № 20 ОТ 15 ДЕКЕМВРИ 2005 Г. ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА КВАЛИФИКАЦИЯ ПО ПРОФЕСИЯ "ТЕХНИК В ЛОЗАРО-ВИНАРСТВОТО" НАРЕДБА № 20 ОТ 18 НОЕМВРИ 2016 Г. ЗА СЪДЪРЖАНИЕТО, УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА СЪЗДАВАНЕТО И ПОДДЪРЖАНЕТО НА ГОРСКОСТОПАНСКИТЕ КАРТИ НАРЕДБА № 20 ОТ 2 ЮЛИ 2001 Г. ЗА БОРБА СРЕЩУ РАКА ПО КАРТОФИТЕ, ПРИЧИНЯВАН ОТ ГЪБАТА SYNCHYTRIUM ENDOBIOTICUM (SCHILB.) НАРЕДБА № 20 ОТ 21 ЮЛИ 2006 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ И ПОЛЗВАНЕ НА ФУНКЦИИТЕ НА МРЕЖАТА "ИДЕНТИФИКАЦИЯ НА ЛИНИЯТА НА ВИКАЩИЯ" И "ИДЕНТИФИКАЦИЯ НА СВЪРЗАНАТА ЛИНИЯ" НАРЕДБА № 20 ОТ 23 АВГУСТ 2019 Г. ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА КВАЛИФИКАЦИЯ ПО ПРОФЕСИЯТА "ТЕХНИК НА ЕЛЕКТРОННА ТЕХНИКА" НАРЕДБА № 20 ОТ 23 ЮНИ 2010 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА РАЗВЪДНА ДЕЙНОСТ И ПРЕДЛАГАНЕ НА ПАЗАРА НА ЧИСТОПОРОДНИ ОВЦЕ И КОЗИ ЗА РАЗПЛОД НАРЕДБА № 20 ОТ 24 АПРИЛ 2019 Г. ЗА ИЗДАВАНЕ НА ОДОБРЕНИЯ ЗА ЧЛЕНОВЕ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ (СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ) И НАДЗОРНИЯ СЪВЕТ НА КРЕДИТНА ИНСТИТУЦИЯ И ИЗИСКВАНИЯ ВЪВ ВРЪЗКА С ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ТЕХНИТЕ ФУНКЦИИ НАРЕДБА № 20 ОТ 24 НОЕМВРИ 2006 Г. ЗА УДОСТОВЕРЯВАНЕ ЕКСПЛОАТАЦИОННАТА ГОДНОСТ НА ГРАЖДАНСКИ ЛЕТИЩА, ЗА ЛИЦЕНЗИРАНЕ НА ЛЕТИЩНИ ОПЕРАТОРИ И ОПЕРАТОРИ ПО НАЗЕМНО ОБСЛУЖВАНЕ И ЗА ДОСТЪПА ДО ПАЗАРА ПО НАЗЕМНО ОБСЛУЖВАНЕ В ЛЕТИЩАТА (ЗАГЛ. ИЗМ. - ДВ, БР. 80 ОТ 2021 Г., В СИЛА ОТ 24.02.2022 Г.) НАРЕДБА № 20 ОТ 24 СЕПТЕМВРИ 2009 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ПО МЯРКА 1.4. "ДРЕБНОМАЩАБЕН КРАЙБРЕЖЕН РИБОЛОВ" ПО ПРИОРИТЕТНА ОС № 1 "МЕРКИ ЗА ПРИСПОСОБЯВАНЕ НА БЪЛГАРСКИЯ РИБОЛОВЕН ФЛОТ" ОТ ОПЕРАТИВНАТА ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕКТОР "РИБАРСТВО" НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ, ФИНАНСИРАНА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ ФОНД ПО РИБАРСТВО ЗА ПРОГРАМЕН ПЕРИОД 2007 - 2013 Г. НАРЕДБА № 20 ОТ 27 ОКТОМВРИ 2015 Г. ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ПОДМЯРКА 4.2. "ИНВЕСТИЦИИ В ПРЕРАБОТКА/МАРКЕТИНГ НА СЕЛСКОСТОПАНСКИ ПРОДУКТИ" ОТ МЯРКА 4. "ИНВЕСТИЦИИ В МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ" ОТ ПРОГРАМАТА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ ЗА ПЕРИОДА 2014 - 2020 Г. НАРЕДБА № 20 ОТ 7 ЮЛИ 2008 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ПО МЯРКА "ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ГОРСКИЯ ПОТЕНЦИАЛ И ВЪВЕЖДАНЕ НА ПРЕВАНТИВНИ ДЕЙНОСТИ" ОТ ПРОГРАМАТА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ ЗА ПЕРИОДА 2007 - 2013 Г. НАРЕДБА № 20 ОТ 8 СЕПТЕМВРИ 2011 Г. ОТНОСНО ПРАВИЛАТА ЗА БЕЗОПАСНОСТ И СТАНДАРТИТЕ ЗА ПЪТНИЧЕСКИТЕ КОРАБИ НАРЕДБА № 20 ОТ 9 ОКТОМВРИ 2018 Г. ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА КВАЛИФИКАЦИЯ ПО ПРОФЕСИЯТА "ОПЕРАТОР В МИННАТА ПРОМИШЛЕНОСТ" НАРЕДБА № 21 ОТ 10 ДЕКЕМВРИ 2007 Г. ЗА ТЪРГОВИЯ НА ПОСЕВЕН МАТЕРИАЛ ОТ ЗЪРНЕНИ КУЛТУРИ НА ПАЗАРА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ НАРЕДБА № 21 ОТ 10 ОКТОМВРИ 2019 Г. ЗА СЪДЪРЖАНИЕТО, УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА СЪЗДАВАНЕ И ПОДДЪРЖАНЕ НА СПЕЦИАЛИЗИРАНИ КАРТИ И РЕГИСТРИ ЗА ЕЛЕКТРОННИ СЪОБЩИТЕЛНИ МРЕЖИ, СЪОРЪЖЕНИЯ И СВЪРЗАНАТА С ТЯХ ФИЗИЧЕСКА ИНФРАСТРУКТУРА НАРЕДБА № 21 ОТ 11 АВГУСТ 2020 Г. ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА КВАЛИФИКАЦИЯ ПО ПРОФЕСИЯТА "МОНТЬОР НА ПОДЕМНО-ТРАНСПОРТНА ТЕХНИКА" НАРЕДБА № 21 ОТ 11 МАЙ 2007 Г. ЗА ПРАВИЛАТА ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА МОБИЛНИ ДАЛЕКОСЪОБЩИТЕЛНИ МРЕЖИ И СЪОРЪЖЕНИЯ НАРЕДБА № 21 ОТ 12 ДЕКЕМВРИ 2006 Г. ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА КВАЛИФИКАЦИЯ ПО ПРОФЕСИЯ "КОРАБОВОДИТЕЛ" НАРЕДБА № 21 ОТ 12 НОЕМВРИ 2012 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ, ОДОБРЯВАНЕ, РЕГИСТРАЦИЯ И ОТМЯНА НА ИЗТОЧНИЦИТЕ ОТ ГОРСКАТА СЕМЕПРОИЗВОДСТВЕНА БАЗА, СЪБИРАНЕТО И ДОБИВА НА ГОРСКИ РЕПРОДУКТИВНИ МАТЕРИАЛИ, ТЯХНОТО ОКАЧЕСТВЯВАНЕ, ТЪРГОВИЯ И ВНОС НАРЕДБА № 21 ОТ 12 НОЕМВРИ 2015 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ИЗВЪНРЕДНО ПОДПОМАГАНЕ НА ПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ НА ЖИВОТИНСКИ ПРОДУКТИ, ЗАСЕГНАТИ ОТ КРИЗАТА В СЕКТОРА НАРЕДБА № 21 ОТ 12 ОКТОМВРИ 2000 Г. ЗА ИЗИСКВАНИЯТА КЪМ ДОКУМЕНТАЦИЯТА И ОТЧЕТНОСТТА ПРИ ИЗВЪРШВАНЕ НА ДЕЙНОСТИ С НАРКОТИЧНИ ВЕЩЕСТВА И ЛЕКАРСТВЕНИ ПРОДУКТИ, СЪДЪРЖАЩИ НАРКОТИЧНИ ВЕЩЕСТВА (ЗАГЛ. ИЗМ. - ДВ, БР. 37 ОТ 2013 Г.) НАРЕДБА № 21 ОТ 14 ДЕКЕМВРИ 2005 Г. ЗА МИНИМАЛНИТЕ ИЗИСКВАНИЯ ЗА ЗАЩИТА И ХУМАННО ОТНОШЕНИЕ ПРИ ОТГЛЕЖДАНЕ НА СВИНЕ НАРЕДБА № 21 ОТ 14 ЮНИ 2010 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА СЕРТИФИЦИРАНЕ НА ЛЕТАТЕЛНАТА ГОДНОСТ НА ВОЕННИТЕ ВЪЗДУХОПЛАВАТЕЛНИ СРЕДСТВА НАРЕДБА № 21 ОТ 15 ДЕКЕМВРИ 2005 Г. ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА КВАЛИФИКАЦИЯ ПО ПРОФЕСИЯ "МОНТЬОР НА СЕЛСКОСТОПАНСКА ТЕХНИКА" НАРЕДБА № 21 ОТ 18 ЮЛИ 2005 Г. ЗА РЕДА ЗА РЕГИСТРАЦИЯ, СЪОБЩАВАНЕ И ОТЧЕТ НА ЗАРАЗНИТЕ БОЛЕСТИ НАРЕДБА № 21 ОТ 2 АВГУСТ 2006 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА МЕДИЦИНСКО ОБЛЪЧВАНЕ С ИЗТОЧНИЦИ НА ЙОНИЗИРАЩИ ЛЪЧЕНИЯ ПРИ ИЗВЪРШВАНЕ НА МЕДИКОПРАВНИ ПРОЦЕДУРИ НА ЛИЦА, СРЕЩУ КОИТО Е ОБРАЗУВАНО НАКАЗАТЕЛНО ПРОИЗВОДСТВО НАРЕДБА № 21 ОТ 21 МАЙ 1993 Г. ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ТАРИФА № 12 ЗА ТАКСИТЕ, КОИТО СЕ СЪБИРАТ В СИСТЕМАТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ФИНАНСИТЕ ПО ЗАКОНА ЗА ДЪРЖАВНИТЕ ТАКСИ НАРЕДБА № 21 ОТ 23 АВГУСТ 2019 Г. ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА КВАЛИФИКАЦИЯ ПО ПРОФЕСИЯТА "СТРОИТЕЛ-МОНТАЖНИК" НАРЕДБА № 21 ОТ 23 НОЕМВРИ 2016 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА РЕГИСТРАЦИЯТА, ЕТИКЕТИРАНЕТО И КОНТРОЛА НА ТОРОВЕ, ПОДОБРИТЕЛИ НА ПОЧВАТА, БИОЛОГИЧНО АКТИВНИ ВЕЩЕСТВА И ХРАНИТЕЛНИ СУБСТРАТИ НАРЕДБА № 21 ОТ 24 СЕПТЕМВРИ 2009 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ПО МЯРКА 1.1. "БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ЗА ПОСТОЯННО ПРЕКРАТЯВАНЕ НА РИБОЛОВНИ ДЕЙНОСТИ" ПО ПРИОРИТЕТНА ОС № 1 "МЕРКИ ЗА ПРИСПОСОБЯВАНЕ НА БЪЛГАРСКИЯ РИБОЛОВЕН ФЛОТ" ОТ ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕКТОР "РИБАРСТВО" НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ, ФИНАНСИРАНА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ ФОНД ЗА РИБАРСТВО ЗА ПРОГРАМЕН ПЕРИОД 2007 - 2013 Г. (ЗАГЛ. ИЗМ. - ДВ, БР. 43 ОТ 2010 Г., В СИЛА ОТ 08.06.2010 Г.) НАРЕДБА № 21 ОТ 25 АПРИЛ 2007 Г. ЗА ПРАВИЛАТА ЗА ОСВИДЕТЕЛСТВАНЕ ПРИ ОПРЕДЕЛЯНЕ НА МЕДИЦИНСКАТА ГОДНОСТ ЗА ЛЕТАТЕЛНА РАБОТА И ДРУГИ ВИДОВЕ АВИАЦИОННИ ДЕЙНОСТИ В ГРАЖДАНСКОТО ВЪЗДУХОПЛАВАНЕ НАРЕДБА № 21 ОТ 26 НОЕМВРИ 2015 Г. ЗА ЗАДЪЛЖИТЕЛНИТЕ МИНИМАЛНИ РЕЗЕРВИ, КОИТО БАНКИТЕ ПОДДЪРЖАТ ПРИ БЪЛГАРСКАТА НАРОДНА БАНКА НАРЕДБА № 21 ОТ 3 МАЙ 2007 Г. ЗА ОБСТОЯТЕЛСТВАТА И ДАННИТЕ, КОИТО СЕ ВПИСВАТ В РЕГИСТРИТЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛНАТА АГЕНЦИЯ "МЕДИЦИНСКИ НАДЗОР", РЕДЪТ ЗА ВПИСВАНЕ И ПОЛЗВАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯТА (ЗАГЛ. ИЗМ. - ДВ, БР. 41 ОТ 2019 Г., В СИЛА ОТ 21.05.2019 Г.) НАРЕДБА № 21 ОТ 30 СЕПТЕМВРИ 2004 Г. ЗА ПРИЛАГАНЕ НА СИСТЕМА ЗА НАТРУПВАНЕ И ТРАНСФЕР НА КРЕДИТИ ВЪВ ВИСШИТЕ УЧИЛИЩА НАРЕДБА № 21 ОТ 30 ЮНИ 2010 Г. ЗА РЕДА ЗА КОНТРОЛ НА ИЗИСКВАНИЯТА НА СХЕМИТЕ ЗА НАЦИОНАЛНИ ДОПЛАЩАНИЯ КЪМ ДИРЕКТНИТЕ ПЛАЩАНИЯ НАРЕДБА № 21 ОТ 5 ЮЛИ 2005 Г. ЗА БЕЗОПАСНОСТТА НА РИБОЛОВНИТЕ КОРАБИ НАРЕДБА № 21 ОТ 6 НОЕМВРИ 2003 Г. ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА КВАЛИФИКАЦИЯ ПО ПРОФЕСИЯ "МОНТЬОР НА КОМПЮТЪРНИ СИСТЕМИ" НАРЕДБА № 21 ОТ 7 ЮЛИ 2008 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ПО МЯРКА "ПОДОБРЯВАНЕ ИКОНОМИЧЕСКАТА СТОЙНОСТ НА ГОРИТЕ" ОТ ПРОГРАМАТА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ ЗА ПЕРИОДА 2007 - 2013 Г. НАРЕДБА № 21 ОТ 9 ОКТОМВРИ 2018 Г. ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА КВАЛИФИКАЦИЯ ПО ПРОФЕСИЯТА "МИНЕН ТЕХНИК" НАРЕДБА № 21 ОТ 9 ЯНУАРИ 2012 Г. ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА КВАЛИФИКАЦИЯ ПО ПРОФЕСИЯТА "БРОКЕР" НАРЕДБА № 22 ЗА УСТАНОВЯВАНЕ НА НОРМИ ЗА РАДИОАКТИВНОСТ НА ХРАНИ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ НАРЕДБА № 22 ОТ 10 ДЕКЕМВРИ 2007 Г. ЗА РЕДА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ УПРАВЛЕНИЕТО НА РИБНИТЕ РЕСУРСИ В ИЗКУСТВЕНИ ВОДНИ ОБЕКТИ - ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ, НА СДРУЖЕНИЯ ЗА ЛЮБИТЕЛСКИ РИБОЛОВ НАРЕДБА № 22 ОТ 11 АВГУСТ 2020 Г. ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА КВАЛИФИКАЦИЯ ПО ПРОФЕСИЯТА "ТЪРГОВСКИ ПРЕДСТАВИТЕЛ" НАРЕДБА № 22 ОТ 11 ОКТОМВРИ 2018 Г. ЗА ТЕХНИЧЕСКИТЕ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ КОРАБИТЕ, ПЛАВАЩИ ПО ВЪТРЕШНИТЕ ВОДНИ ПЪТИЩА НАРЕДБА № 22 ОТ 11 ЮНИ 2010 Г. ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА КВАЛИФИКАЦИЯ ПО ПРОФЕСИЯТА "ОЗЕЛЕНИТЕЛ" НАРЕДБА № 22 ОТ 14 ДЕКЕМВРИ 2005 Г. ЗА НАМАЛЯВАНЕ ДО МИНИМУМ СТРАДАНИЯТА НА ЖИВОТНИТЕ ПО ВРЕМЕ НА КЛАНЕ ИЛИ УМЪРТВЯВАНЕ НАРЕДБА № 22 ОТ 14 ДЕКЕМВРИ 2012 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА СРЕДСТВАТА ЗА РАБОТНАТА ЗАПЛАТА В ДЪРЖАВНИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ ПО ЧЛ. 163 ОТ ЗАКОНА ЗА ГОРИТЕ И В ТЕХНИТЕ ТЕРИТОРИАЛНИ ПОДЕЛЕНИЯ НАРЕДБА № 22 ОТ 14 ДЕКЕМВРИ 2015 Г. ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ПОДМЯРКА 19.2 "ПРИЛАГАНЕ НА ОПЕРАЦИИ В РАМКИТЕ НА СТРАТЕГИИ ЗА ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ" НА МЯРКА 19 "ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ" ОТ ПРОГРАМАТА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ ЗА ПЕРИОДА 2014 - 2020 Г. НАРЕДБА № 22 ОТ 14 МАЙ 2004 Г. ЗА ПРАВИЛАТА ЗА ПРОИЗВОДСТВО И ТЪРГОВИЯ С ЧИСТОПОРОДЕН И ХИБРИДЕН РАЗПЛОДЕН МАТЕРИАЛ ПРИ ПТИЦИ И РЕДА ЗА ВОДЕНЕ НА РЕГИСТЪР НАРЕДБА № 22 ОТ 14 ОКТОМВРИ 2008 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА БЛОКИРАНЕ, ИЗТЕГЛЯНЕ И/ИЛИ УНИЩОЖАВАНЕ НА МЕДИЦИНСКИ ИЗДЕЛИЯ НАРЕДБА № 22 ОТ 15 ДЕКЕМВРИ 2005 Г. ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА КВАЛИФИКАЦИЯ ПО ПРОФЕСИЯ "ТЕХНИК НА СЕЛСКОСТОПАНСКА ТЕХНИКА" НАРЕДБА № 22 ОТ 15 МАЙ 2002 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРИДОБИВАНЕ И ОТНЕМАНЕ НА ПРАВОТО НА ПОЛЗВАНЕ И УПРАВЛЕНИЕ ВЪРХУ ИМУЩЕСТВО, ЧАСТНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ, ОТ ЖИВОТНОВЪДНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ НАРЕДБА № 22 ОТ 16 ЮЛИ 2009 Г. ЗА ЦЕНТРАЛНИЯ КРЕДИТЕН РЕГИСТЪР НАРЕДБА № 22 ОТ 21 ДЕКЕМВРИ 2016 Г. ЗА РЕДА ЗА ВОДЕНЕТО НА РЕГИСТЪР НА ТЮТЮНОПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ И РЕГИСТЪР НА ЛИЦАТА, КОИТО ПРИТЕЖАВАТ РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ИЗКУПУВАНЕ НА СУРОВ ТЮТЮН НАРЕДБА № 22 ОТ 21 ЮЛИ 1999 Г. ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ПОЛЕТИ ВЪВ ВЪЗДУШНОТО ПРОСТРАНСТВО И ОТ/ДО ЛЕТИЩАТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ НАРЕДБА № 22 ОТ 23 АВГУСТ 2019 Г. ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА КВАЛИФИКАЦИЯ ПО ПРОФЕСИЯТА "СЪТРУДНИК СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ" НАРЕДБА № 22 ОТ 24 СЕПТЕМВРИ 2009 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ПО МЯРКА 3.2. "МЕРКИ, ПРЕДНАЗНАЧЕНИ ЗА ОПАЗВАНЕ И РАЗВИТИЕ НА ВОДНАТА ФАУНА И ФЛОРА" ПО ПРИОРИТЕТНА ОС № 3 "МЕРКИ ОТ ОБЩ ИНТЕРЕС" ОТ ОПЕРАТИВНАТА ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕКТОР "РИБАРСТВО" (ОПРСР) НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ, ФИНАНСИРАНА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ ФОНД ЗА РИБАРСТВО ЗА ПРОГРАМЕН ПЕРИОД 2007 - 2013 Г. (ЗАГЛ. ИЗМ. - ДВ, БР. 44 ОТ 2010 Г., В СИЛА ОТ 11.06.2010 Г.) НАРЕДБА № 22 ОТ 29 ЮЛИ 2005 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ВПИСВАНЕ И ОТПИСВАНЕ НА ПУБЛИЧНИ ДРУЖЕСТВА, ДРУГИ ЕМИТЕНТИ НА ЦЕННИ КНИЖА И ЕМИСИИ ЦЕННИ КНИЖА В РЕГИСТЪРА НА КОМИСИЯТА ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР НАРЕДБА № 22 ОТ 3 МАЙ 2007 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА РЕГИСТРИРАНЕ И ОТЧИТАНЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ЕКСПЕРТИЗА, ВЗЕМАНЕ, ПРИСАЖДАНЕ, ОБРАБОТКА, ПРЕРАБОТКА, СЪХРАНЯВАНЕ И ЕТИКЕТИРАНЕ НА ОРГАНИ, ТЪКАНИ И КЛЕТКИ И ЗА ИЗГОТВЯНЕ НА ЕЖЕГОДНИ ОТЧЕТИ ОТ ЛЕЧЕБНИТЕ ЗАВЕДЕНИЯ НАРЕДБА № 22 ОТ 6 НОЕМВРИ 2003 Г. ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА КВАЛИФИКАЦИЯ ПО ПРОФЕСИЯ "МОДЕЛИЕР - ТЕХНОЛОГ НА ОБЛЕКЛО" НАРЕДБА № 22 ОТ 7 ЮЛИ 2008 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ПО МЯРКА "ПЪРВОНАЧАЛНО ЗАЛЕСЯВАНЕ НА НЕЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ" ОТ ПРОГРАМАТА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ ЗА ПЕРИОДА 2007 - 2013 Г. НАРЕДБА № 22 ОТ 8 МАЙ 2006 Г. ЗА ИЗПИТВАНЕ НА ЕЛЕКТРОЗАЩИТНИ СРЕДСТВА В ЕКСПЛОАТАЦИЯ НАРЕДБА № 22 ОТ 9 ДЕКЕМВРИ 1997 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ЗАПЛАЩАНЕ НА МЕДИЦИНСКАТА ПОМОЩ ПО ИЗБОР НА ПАЦИЕНТА НАРЕДБА № 22 ОТ 9 ОКТОМВРИ 2018 Г. ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА КВАЛИФИКАЦИЯ ПО ПРОФЕСИЯТА "СОНДЬОР" НАРЕДБА № 23 ОТ 1 НОЕМВРИ 1999 Г. ЗА РЕДА ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА ВЪЗДУШНОТО ПРОСТРАНСТВО ПРИ ПРЕХОДА КЪМ ВОЕНЕН КОНТРОЛ И РЪКОВОДСТВО НА ВЪЗДУШНОТО ПРОСТРАНСТВО ПРИ ПОВИШАВАЩИ СЕ НИВА НА ИЗВЪНРЕДНИ УСЛОВИЯ НАРЕДБА № 23 ОТ 11 ЮНИ 2010 Г. ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА КВАЛИФИКАЦИЯ ПО ПРОФЕСИЯТА "ТЕХНИК-МЕХАНИЗАТОР" НАРЕДБА № 23 ОТ 13 ДЕКЕМВРИ 2007 Г. ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА НАЦИОНАЛНАТА МЛЕЧНА КВОТА НАРЕДБА № 23 ОТ 14 ДЕКЕМВРИ 2005 Г. ЗА РЕДА И НАЧИНА ЗА ОБЯВЯВАНЕ И РЕГИСТРАЦИЯ НА ЗАРАЗНИТЕ БОЛЕСТИ ПО ЖИВОТНИТЕ НАРЕДБА № 23 ОТ 14 ЮЛИ 2008 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ПО МЯРКА "ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ, ИНФОРМАЦИОННИ ДЕЙНОСТИ И РАЗПРОСТРАНЕНИЕ НА НАУЧНИ ЗНАНИЯ" ПО ПРОГРАМАТА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ ЗА ПЕРИОДА 2007 - 2013 Г. НАРЕДБА № 23 ОТ 15 ДЕКЕМВРИ 2005 Г. ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА КВАЛИФИКАЦИЯ ПО ПРОФЕСИЯ "ТЕХНИК ПО ОЧНА ОПТИКА" НАРЕДБА № 23 ОТ 16 ДЕКЕМВРИ 2016 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ИЗПЛАЩАНЕ НА ГАРАНТИРАНИТЕ РАЗМЕРИ ПО ВЛОГОВЕТЕ НАРЕДБА № 23 ОТ 17 МАЙ 2002 Г. ЗА ПРОФИЛАКТИКА И БОРБА С БОЛЕСТТА БЯС ПРИ ЖИВОТНИТЕ НАРЕДБА № 23 ОТ 18 ДЕКЕМВРИ 2009 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ПО МЯРКА "ПРИЛАГАНЕ НА СТРАТЕГИИТЕ ЗА МЕСТНО РАЗВИТИЕ" И ПО МЯРКА "УПРАВЛЕНИЕ НА МЕСТНИ ИНИЦИАТИВНИ ГРУПИ, ПРИДОБИВАНЕ НА УМЕНИЯ И ПОСТИГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА АКТИВНОСТ НА СЪОТВЕТНАТА ТЕРИТОРИЯ ЗА МЕСТНИТЕ ИНИЦИАТИВНИ ГРУПИ, ПРИЛАГАЩИ СТРАТЕГИИ ЗА МЕСТНО РАЗВИТИЕ" ОТ ПРОГРАМАТА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ ЗА ПЕРИОДА 2007 - 2013 Г. НАРЕДБА № 23 ОТ 18 НОЕМВРИ 2002 Г. ЗА УТВЪРЖДАВАНЕ НА МЕДИЦИНСКИ СТАНДАРТ "ЛИЦЕВО-ЧЕЛЮСТНА ХИРУРГИЯ" НАРЕДБА № 23 ОТ 21 ДЕКЕМВРИ 2016 Г. ЗА ДЕЙНОСТТА И ОРГАНИЗАЦИЯТА НА РАБОТА НА КОМИСИИТЕ ПО ТЮТЮНА, ПРОФЕСИОНАЛНИТЕ ИЗИСКВАНИЯ ЗА ЕКСПЕРТИТЕ ПО ОКАЧЕСТВЯВАНЕ НА ТЮТЮНА И РЕДА ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ НА СПОРОВЕТЕ ПО ОКАЧЕСТВЯВАНЕТО НА ТЮТЮНА И РЕДА ЗА УПРАЖНЯВАНЕТО НА КОНТРОЛ ПРИ ОКАЧЕСТВЯВАНЕТО И ИЗКУПУВАНЕТО НА ТЮТЮНА НАРЕДБА № 23 ОТ 23 АВГУСТ 2019 Г. ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА КВАЛИФИКАЦИЯ ПО ПРОФЕСИЯТА "ПРОДАВАЧ-КОНСУЛТАНТ" НАРЕДБА № 23 ОТ 24 ОКТОМВРИ 2011 Г. ЗА ДОКЛАДВАНЕ И РАЗСЛЕДВАНЕ НА МОРСКИ ПРОИЗШЕСТВИЯ И ИНЦИДЕНТИ (ЗАГЛ. ИЗМ. - ДВ, БР. 12 ОТ 2020 Г., В СИЛА ОТ 01.02.2020 Г.) НАРЕДБА № 23 ОТ 25 МАЙ 2004 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА СЕЛЕКЦИЯ, РЕПРОДУКЦИЯ И ВЪЗПРОИЗВОДСТВО, ЗА ВОДЕНЕ НА РОДОСЛОВНИ КНИГИ, ЗООТЕХНИЧЕСКИ РЕГИСТРИ И КНИГИ ЗА ИЗДАВАНЕ НА ЗООТЕХНИЧЕСКИ СЕРТИФИКАТ В ПТИЦЕВЪДСТВОТО НАРЕДБА № 23 ОТ 25 ЮНИ 2010 Г. ЗА УТВЪРЖДАВАНЕ НА МЕДИЦИНСКИ СТАНДАРТ "КОЖНИ И ВЕНЕРИЧЕСКИ БОЛЕСТИ" НАРЕДБА № 23 ОТ 27 АВГУСТ 2020 Г. ЗА НАЧИНА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА РАЗМЕРА НА ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯТА НА РЕКТОРИТЕ НА ДЪРЖАВНИТЕ ВИСШИ УЧИЛИЩА ПО ДОГОВОРИТЕ ЗА УПРАВЛЕНИЕ, СКЛЮЧЕНИ С МИНИСТЪРА НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА НАРЕДБА № 23 ОТ 29 ДЕКЕМВРИ 2015 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА МОНИТОРИНГ НА ПАЗАРА НА ЗЪРНО НАРЕДБА № 23 ОТ 6 НОЕМВРИ 2003 Г. ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА КВАЛИФИКАЦИЯ ПО ПРОФЕСИЯ "ОПЕРАТОР В ПРОИЗВОДСТВОТО НА ОБЛЕКЛО" НАРЕДБА № 23 ОТ 8 ФЕВРУАРИ 2006 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ОЦЕНКА НА КЛИЕНТСКИТЕ АКТИВИ НАРЕДБА № 23 ОТ 9 ОКТОМВРИ 2018 Г. ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА КВАЛИФИКАЦИЯ ПО ПРОФЕСИЯТА "ОПЕРАТОР НА ПАРНИ И ВОДОГРЕЙНИ СЪОРЪЖЕНИЯ" НАРЕДБА № 23 ОТ 9 ЯНУАРИ 2012 Г. ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА КВАЛИФИКАЦИЯ ПО ПРОФЕСИЯТА "СЪТРУДНИК В МАРКЕТИНГОВИ ДЕЙНОСТИ" НАРЕДБА № 24 ОТ 10 СЕПТЕМВРИ 2020 Г. ЗА ФИЗИЧЕСКАТА СРЕДА И ИНФОРМАЦИОННОТО И БИБЛИОТЕЧНОТО ОСИГУРЯВАНЕ НА ДЕТСКИТЕ ГРАДИНИ, УЧИЛИЩАТА И ЦЕНТРОВЕТЕ ЗА ПОДКРЕПА ЗА ЛИЧНОСТНО РАЗВИТИЕ НАРЕДБА № 24 ОТ 14 ДЕКЕМВРИ 2005 Г. ЗА МЕРКИТЕ ЗА ПРОФИЛАКТИКА, ОГРАНИЧАВАНЕ И ЛИКВИДИРАНЕ НА АФРИКАНСКАТА ЧУМА ПО КОНЕТЕ И ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРИЛАГАНЕТО ИМ НАРЕДБА № 24 ОТ 2 ДЕКЕМВРИ 2002 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ОБУЧЕНИЕ ЗА ОКАЗВАНЕ НА ПЪРВА ДОЛЕКАРСКА ПОМОЩ ОТ ВОДАЧИ НА МОТОРНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА НАРЕДБА № 24 ОТ 20 ОКТОМВРИ 2003 Г. ЗА САНИТАРНО-ХИГИЕННИТЕ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ДИСКОТЕКИТЕ НАРЕДБА № 24 ОТ 26 АПРИЛ 1999 Г. ЗА ОБМЯНА НА СТАРИТЕ БАНКНОТИ И МОНЕТИ С НОВИ БАНКНОТИ И МОНЕТИ ВЪВ ВРЪЗКА С ДЕНОМИНАЦИЯТА НА ЛЕВА НАРЕДБА № 24 ОТ 28 ДЕКЕМВРИ 2009 Г. ЗА РЕДА И НАЧИНИТЕ НА ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ МЕЖДУ ОРГАНИТЕ НА НАЦИОНАЛНАТА ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКА СЛУЖБА И МИНИСТЕРСТВОТО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ НАРЕДБА № 24 ОТ 28 МАЙ 2004 Г. ЗА ПРОИЗВОДСТВО И ТЪРГОВИЯ С ПОСЕВЕН И ПОСАДЪЧЕН МАТЕРИАЛ ОТ МЕДИЦИНСКИ И АРОМАТНИ РАСТЕНИЯ НАРЕДБА № 24 ОТ 29 ЮЛИ 2008 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ПО МЯРКА "ОБНОВЯВАНЕ И РАЗВИТИЕ НА НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА" ОТ ПРОГРАМАТА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ ЗА ПЕРИОДА 2007 - 2013 Г. НАРЕДБА № 24 ОТ 5 АВГУСТ 2011 Г. ЗА ИЗВАЖДАНЕ ИЛИ ИЗТЕГЛЯНЕ НА ПОТЪНАЛО ИМУЩЕСТВО В ТЕРИТОРИАЛНОТО МОРЕ, ВЪТРЕШНИТЕ МОРСКИ ВОДИ И ВЪТРЕШНИТЕ ВОДНИ ПЪТИЩА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ НАРЕДБА № 24 ОТ 5 НОЕМВРИ 2019 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ОРГАНИЗИРАНЕ И ПРОВЕЖДАНЕ НА ТРЕНИРОВЪЧНА И СЪСТЕЗАТЕЛНА ДЕЙНОСТ НА ДЕЦАТА И УЧЕНИЦИТЕ ИЗВЪН УЧЕБНИЯ ПЛАН НАРЕДБА № 24 ОТ 7 СЕПТЕМВРИ 2010 Г. ЗА ИЗИСКВАНИЯТА И УСЛОВИЯТА ЗА ПРОИЗВОДСТВО, ПРЕРАБОТВАНЕ, СЪХРАНЕНИЕ, ТЪРГОВИЯ, ВНОС И ИЗНОС НА НАРКОТИЧНИ ВЕЩЕСТВА ЗА ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКИ ЦЕЛИ ОТ СПИСЪК II КЪМ ЧЛ. 3, АЛ. 2, Т. 2 И СПИСЪК III КЪМ ЧЛ. 3, АЛ. 2, Т. 3 ОТ ЗАКОНА ЗА КОНТРОЛ ВЪРХУ НАРКОТИЧНИТЕ ВЕЩЕСТВА И ПРЕКУРСОРИТЕ (ЗАГЛ. ИЗМ. - ДВ, БР. 17 ОТ 2015 Г., В СИЛА ОТ 06.03.2015 Г.) НАРЕДБА № 24 ОТ 7 ЮЛИ 2004 Г. ЗА УТВЪРЖДАВАНЕ НА МЕДИЦИНСКИ СТАНДАРТ "ПСИХИАТРИЯ" НАРЕДБА № 24 ОТ 9 ОКТОМВРИ 2018 Г. ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА КВАЛИФИКАЦИЯ ПО ПРОФЕСИЯТА "КИЛИМАР" НАРЕДБА № 24 ОТ 9 ЯНУАРИ 2012 Г. ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА КВАЛИФИКАЦИЯ ПО ПРОФЕСИЯТА "ФИНАНСИСТ" НАРЕДБА № 2407 ОТ 19 НОЕМВРИ 2004 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ИЗДАВАНЕ НА ЛИЦЕНЗ ЗА ВЪЗДУШЕН ПРЕВОЗВАЧ НАРЕДБА № 25 ОТ 10 НОЕМВРИ 2008 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПУСКАНЕ В ДЕЙСТВИЕ НА МЕДИЦИНСКИ ИЗДЕЛИЯ БЕЗ НАЛИЧИЕ НА УСЛОВИЯТА ПО ЧЛ. 8 ОТ ЗАКОНА ЗА МЕДИЦИНСКИТЕ ИЗДЕЛИЯ НАРЕДБА № 25 ОТ 13 НОЕМВРИ 2020 Г. ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА КВАЛИФИКАЦИЯ ПО ПРОФЕСИЯТА "КОНСУЛТАНТ КОЗМЕТИЧНИ, ПАРФЮМЕРИЙНИ, БИОЛОГИЧНИ ПРОДУКТИ И БИТОВА ХИМИЯ" НАРЕДБА № 25 ОТ 14 ДЕКЕМВРИ 2005 Г. ЗА МИНИМАЛНИТЕ ИЗИСКВАНИЯ ЗА ХУМАННО ОТНОШЕНИЕ ПРИ ОТГЛЕЖДАНЕ НА КОКОШКИ НОСАЧКИ НАРЕДБА № 25 ОТ 14 ЮНИ 2010 Г. ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА КВАЛИФИКАЦИЯ ПО ПРОФЕСИЯТА "РАБОТНИК В СТЪКЛАРСКОТО ПРОИЗВОДСТВО" НАРЕДБА № 25 ОТ 17 ЮНИ 1999 Г. ПО § 4, АЛ. 2 ОТ ПРЕХОДНИТЕ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИТЕ РАЗПОРЕДБИ НА ЗАКОНА ЗА ДЕНОМИНАЦИЯ НА ЛЕВА НАРЕДБА № 25 ОТ 22 МАРТ 2006 Г. ЗА ИЗИСКВАНИЯТА КЪМ ДЕЙНОСТТА НА ИНВЕСТИЦИОННИТЕ ДРУЖЕСТВА И ДОГОВОРНИТЕ ФОНДОВЕ НАРЕДБА № 25 ОТ 22 ЮЛИ 2005 Г. ЗА ИЗИСКВАНИЯТА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЦАТА ПРИ ХРОНИЧНО ОБЛЪЧВАНЕ В РЕЗУЛТАТ НА ПРОИЗВОДСТВО, ТЪРГОВИЯ И ИЗПОЛЗВАНЕ НА СУРОВИНИ, ПРОДУКТИ И СТОКИ С ПОВИШЕНО СЪДЪРЖАНИЕ НА РАДИОНУКЛИДИ НАРЕДБА № 25 ОТ 24 АВГУСТ 2010 Г. ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА КВАЛИФИКАЦИЯ ПО ПРОФЕСИЯ "СЕРЖАНТ (СТАРШИНА ЗА ВОЕННОМОРСКИТЕ СИЛИ) - ТЕХНИК" НАРЕДБА № 25 ОТ 28 ФЕВРУАРИ 2006 Г. ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НОРМИТЕ НА МАКСИМАЛНО ДОПУСТИМИ СТОЙНОСТИ НА ОСТАТЪЧНИ КОЛИЧЕСТВА ОТ ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКИ ПРОДУКТИ В СУРОВИНИ И ХРАНИ ОТ ЖИВОТИНСКИ ПРОИЗХОД НАРЕДБА № 25 ОТ 29 ЮЛИ 2008 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ПО МЯРКА "ОСНОВНИ УСЛУГИ ЗА НАСЕЛЕНИЕТО И ИКОНОМИКАТА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ" ОТ ПРОГРАМАТА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ ЗА ПЕРИОДА 2007 - 2013 Г. НАРЕДБА № 25 ОТ 4 НОЕМВРИ 1999 Г. ЗА ОКАЗВАНЕ НА СПЕШНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ НАРЕДБА № 25 ОТ 6 ЮНИ 2007 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ВЗЕМАНЕ НА ПРОБИ И ПРОВЕЖДАНЕ НА ЛАБОРАТОРНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ, АНАЛИЗИ И ЕКСПЕРТИЗИ, НЕОБХОДИМИ ЗА ЦЕЛИТЕ НА ДЪРЖАВНИЯ ЗДРАВЕН КОНТРОЛ НАРЕДБА № 25 ОТ 7 НОЕМВРИ 2018 Г. ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА КВАЛИФИКАЦИЯ ПО ПРОФЕСИЯТА "АСИСТЕНТ НА ЛЕКАР ПО ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА" НАРЕДБА № 25 ОТ 9 ЯНУАРИ 2012 Г. ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА КВАЛИФИКАЦИЯ ПО ПРОФЕСИЯТА "ФИНАНСОВ ОТЧЕТНИК" НАРЕДБА № 26 ЗА РЕКУЛТИВАЦИЯ НА НАРУШЕНИ ТЕРЕНИ, ПОДОБРЯВАНЕ НА СЛАБОПРОДУКТИВНИ ЗЕМИ, ОТНЕМАНЕ И ОПОЛЗОТВОРЯВАНЕ НА ХУМУСНИЯ ПЛАСТ НАРЕДБА № 26 ОТ 10 НОЕМВРИ 1999 Г. ЗА ПРОФИЛА НА ДИСПАНСЕРИТЕ И ВИДОВЕТЕ ДЕЙНОСТИ, КОИТО ТЕ ИЗВЪРШВАТ НАРЕДБА № 26 ОТ 14 ДЕКЕМВРИ 2005 Г. ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО МЕЖДУ НАЦИОНАЛНАТА ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКА СЛУЖБА, ВЕТЕРИНАРНИТЕ СЛУЖБИ НА ДЪРЖАВИТЕ - ЧЛЕНКИ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ, И ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ ПРИ ПРИЛАГАНЕ НА ВЕТЕРИНАРНОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО НАРЕДБА № 26 ОТ 14 ОКТОМВРИ 2010 Г. ЗА СПЕЦИФИЧНИТЕ ИЗИСКВАНИЯ ЗА ДИРЕКТНИ ДОСТАВКИ НА МАЛКИ КОЛИЧЕСТВА СУРОВИНИ И ХРАНИ ОТ ЖИВОТИНСКИ ПРОИЗХОД НАРЕДБА № 26 ОТ 14 ЮНИ 2007 Г. ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА АКУШЕРСКА ПОМОЩ НА ЗДРАВНО НЕОСИГУРЕНИ ЖЕНИ И ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ИЗСЛЕДВАНИЯ ИЗВЪН ОБХВАТА НА ЗАДЪЛЖИТЕЛНОТО ЗДРАВНО ОСИГУРЯВАНЕ НА ДЕЦА И БРЕМЕННИ ЖЕНИ НАРЕДБА № 26 ОТ 14 ЮНИ 2010 Г. ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА КВАЛИФИКАЦИЯ ПО ПРОФЕСИЯТА "РАБОТНИК В КЕРАМИЧНОТО ПРОИЗВОДСТВО" НАРЕДБА № 26 ОТ 18 НОЕМВРИ 2008 Г. ЗА УСТРОЙСТВОТО И ДЕЙНОСТТА НА ДЕТСКИТЕ ЯСЛИ И ДЕТСКИТЕ КУХНИ И ЗДРАВНИТЕ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ТЯХ НАРЕДБА № 26 ОТ 22 МАРТ 2006 Г. ЗА ИЗИСКВАНИЯТА КЪМ ДЕЙНОСТТА НА УПРАВЛЯВАЩИТЕ ДРУЖЕСТВА НАРЕДБА № 26 ОТ 23 АПРИЛ 2009 Г. ЗА ФИНАНСОВИТЕ ИНСТИТУЦИИ НАРЕДБА № 26 ОТ 24 ЮНИ 2003 Г. ЗА ИЗИСКВАНИЯТА ЗА КАЧЕСТВО И РЕДА ЗА КОНТРОЛ НА КАЧЕСТВОТО НА ЗЪРНОТО ПРИ ИНТЕРВЕНЦИОННО ИЗКУПУВАНЕ НАРЕДБА № 26 ОТ 28 ДЕКЕМВРИ 2007 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРИЛАГАНЕ И НАБЛЮДЕНИЕ НА ПРИЛАГАНЕТО НА ДЪРЖАВНИТЕ ПОМОЩИ В ЗЕМЕДЕЛИЕТО НАРЕДБА № 26 ОТ 28 ФЕВРУАРИ 2006 Г. ЗА УСЛОВИЯТА ЗА ЗАЩИТА И ХУМАННО ОТНОШЕНИЕ КЪМ ЖИВОТНИТЕ ПО ВРЕМЕ НА ТРАНСПОРТИРАНЕТО ИМ НАРЕДБА № 26 ОТ 5 АВГУСТ 2008 Г. ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА МИНИМАЛНИТЕ ИЗИСКВАНИЯ ЗА ХУМАННО ОТНОШЕНИЕ И ЗАЩИТА ПРИ ОТГЛЕЖДАНЕ НА БРОЙЛЕРИ НАРЕДБА № 26 ОТ 7 ЮНИ 2012 Г. ЗА ИЗДАВАНЕ И ОТНЕМАНЕ НА СВИДЕТЕЛСТВО ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА АЕРОНАВИГАЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ, ЗА ИЗИСКВАНИЯТА КЪМ ОРГАНИЗАЦИИТЕ, ИЗВЪРШВАЩИ АЕРОНАВИГАЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ, И НАДЗОРА ВЪРХУ ТЯХ НАРЕДБА № 261 ОТ 13 ЮЛИ 2006 Г. ЗА ОБЩИТЕ ПРАВИЛА ЗА ОБЕЗЩЕТЯВАНЕ И ОКАЗВАНЕ СЪДЕЙСТВИЕ НА ПЪТНИЦИ ПРИ ОТКАЗ НА ВЪЗДУШЕН ПРЕВОЗВАЧ ДА ГИ ДОПУСНЕ НА БОРДА НА ВЪЗДУХОПЛАВАТЕЛНОТО СРЕДСТВО И ПРИ ОТМЕНЯНЕ ИЛИ ЗАБАВЯНЕ НА ПОЛЕТ НАРЕДБА № 27 ОТ 10 ЮНИ 2004 Г. ЗА ПОРОДНИТЕ ГРУПИ И ИЗИСКВАНИЯТА, НА КОИТО ТРЯБВА ДА ОТГОВАРЯТ ЛОВНИТЕ КУЧЕТА, УСЛОВИЯТА ЗА ТЯХНОТО ИЗПОЛЗВАНЕ И РЕДЪТ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТАНИЯ С ТЯХ НАРЕДБА № 27 ОТ 13 МАРТ 2014 Г. ЗА СТАТИСТИКАТА НА ПЛАТЕЖНИЯ БАЛАНС, МЕЖДУНАРОДНАТА ИНВЕСТИЦИОННА ПОЗИЦИЯ И СТАТИСТИКАТА НА ЦЕННИТЕ КНИЖА НАРЕДБА № 27 ОТ 14 ЮНИ 2010 Г. ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА КВАЛИФИКАЦИЯ ПО ПРОФЕСИЯТА "РАБОТНИК В ПОЛИМЕРНИТЕ ПРОИЗВОДСТВА" НАРЕДБА № 27 ОТ 15 ЮНИ 2007 Г. ЗА ИЗИСКВАНИЯТА КЪМ ДАННИТЕ И ДОКУМЕНТАЦИЯТА ЗА РАЗРЕШАВАНЕ ЗА УПОТРЕБА И РЕГИСТРАЦИЯ НА ЛЕКАРСТВЕНИ ПРОДУКТИ НАРЕДБА № 27 ОТ 16 АВГУСТ 2005 Г. ЗА ЗДРАВНИТЕ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ДРЕХИТЕ ВТОРА УПОТРЕБА НАРЕДБА № 27 ОТ 31 МАРТ 2000 Г. ЗА АВИАЦИОННИТЕ УЧЕБНИ ЦЕНТРОВЕ НАРЕДБА № 27 ОТ 5 АВГУСТ 2008 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ПО МЯРКА "СЪЗДАВАНЕ НА ОРГАНИЗАЦИИ НА ПРОИЗВОДИТЕЛИ" ПО ПРОГРАМАТА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ ЗА ПЕРИОДА 2007 - 2013 Г. НАРЕДБА № 27 ОТ 9 ЯНУАРИ 2012 Г. ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА КВАЛИФИКАЦИЯ ПО ПРОФЕСИЯТА "ОПЕРАТИВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ" НАРЕДБА № 28 ОТ 1 ЮЛИ 2010 Г. ЗА УТВЪРЖДАВАНЕ НА МЕДИЦИНСКИ СТАНДАРТ "ВЪТРЕШНИ БОЛЕСТИ" НАРЕДБА № 28 ОТ 10 МАЙ 2006 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ НА ЗАСТРАХОВАТЕЛНИТЕ БРОКЕРИ И ЗА ПРИЗНАВАНЕ НА КВАЛИФИКАЦИЯ, ПРИДОБИТА В ДЪРЖАВА ЧЛЕНКА, И ЗА РЕГИСТРАЦИЯ НА МАТЕРИАЛИТЕ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ (ЗАГЛ. ДОП. - ДВ, БР. 42 ОТ 2019 Г.) НАРЕДБА № 28 ОТ 15 ЮНИ 2004 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ДИВЕЧ ВЪВ ФЕРМЕРНИ УСЛОВИЯ И ПОЛУСВОБОДНО РАЗВЪЖДАНЕ НАРЕДБА № 28 ОТ 18 ДЕКЕМВРИ 2012 Г. ЗА СВЕДЕНИЯТА И ДОКУМЕНТИТЕ, ПРЕДСТАВЯНИ НА ДОСТАВЧИЦИТЕ НА ПЛАТЕЖНИ УСЛУГИ ПРИ ИЗВЪРШВАНЕ НА ПРЕЗГРАНИЧНИ ПРЕВОДИ И ПЛАЩАНИЯ КЪМ ТРЕТА СТРАНА НАРЕДБА № 28 ОТ 20 НОЕМВРИ 2000 Г. ЗА ПРОФИЛАКТИКА И БОРБА С БРУЦЕЛОЗАТА ПО ОВЦЕТЕ И КОЗИТЕ НАРЕДБА № 28 ОТ 2004 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ВОДЕНЕ НА РЕГИСТРИ КЪМ МИНИСТЕРСТВОТО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО И ИЗПЪЛНИТЕЛНАТА АГЕНЦИЯ ПО ЛЕКАРСТВАТА ПО ЗАКОНА ЗА КРЪВТА, КРЪВОДАРЯВАНЕТО И КРЪВОПРЕЛИВАНЕТО (ЗАГЛ. ИЗМ. - ДВ, БР. 39 ОТ 2007 Г.) НАРЕДБА № 28 ОТ 3 ОКТОМВРИ 2006 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА МЕДИЦИНСКО ОСИГУРЯВАНЕ И ЗДРАВНИ НОРМИ ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЦАТА В СЛУЧАЙ НА РАДИАЦИОННА АВАРИЯ НАРЕДБА № 28 ОТ 31 МАЙ 2001 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА, ПРИ КОИТО ЛЕЧЕБНИ ЗАВЕДЕНИЯ, В КОИТО НЯМА АПТЕКА, МОГАТ ДА ЗАКУПУВАТ, СЪХРАНЯВАТ И ОТПУСКАТ ЛЕКАРСТВЕНИ ПРОДУКТИ, СЪДЪРЖАЩИ НАРКОТИЧНИ ВЕЩЕСТВА, НЕОБХОДИМИ ЗА СПЕШНА ПОМОЩ (ЗАГЛ. ИЗМ. - ДВ, БР. 37 ОТ 2013 Г.) НАРЕДБА № 28 ОТ 5 АВГУСТ 2008 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ПО МЯРКА "ПОДПОМАГАНЕ НА ПОЛУПАЗАРНИ СТОПАНСТВА В ПРОЦЕС НА ПРЕСТРУКТУРИРАНЕ" ОТ ПРОГРАМАТА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ ЗА ПЕРИОДА 2007 - 2013 Г. НАРЕДБА № 28 ОТ 9 ДЕКЕМВРИ 2008 Г. ЗА УСТРОЙСТВОТО, РЕДА И ОРГАНИЗАЦИЯТА НА РАБОТАТА НА АПТЕКИТЕ И НОМЕНКЛАТУРАТА НА ЛЕКАРСТВЕНИТЕ ПРОДУКТИ НАРЕДБА № 28 ОТ 9 СЕПТЕМВРИ 2005 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА РЕГИСТРАЦИЯ, ОБРАБОТКА И СЪХРАНЯВАНЕ НА ДАННИТЕ, СЪДЪРЖАЩИ СЕ В РЕГИСТЪРА НА ЛИЦАТА, КОИТО РАБОТЯТ ИЛИ СА РАБОТИЛИ В СРЕДА НА ЙОНИЗИРАЩИ ЛЪЧЕНИЯ НАРЕДБА № 28 ОТ 9 ЯНУАРИ 2012 Г. ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА КВАЛИФИКАЦИЯ ПО ПРОФЕСИЯТА "ФИРМЕН МЕНИДЖЪР" НАРЕДБА № 29 ОТ 10 ДЕКЕМВРИ 1996 Г. ЗА ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧНАТА ПОМОЩ В СИСТЕМАТА НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО НАРЕДБА № 29 ОТ 11 АВГУСТ 2008 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ПО МЯРКА "ПОДКРЕПА ЗА СЪЗДАВАНЕ И РАЗВИТИЕ НА МИКРОПРЕДПРИЯТИЯ" ОТ ПРОГРАМАТА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ ЗА ПЕРИОДА 2007 - 2013 Г. НАРЕДБА № 29 ОТ 11 НОЕМВРИ 2003 Г. ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА КВАЛИФИКАЦИЯ ПО ПРОФЕСИЯ "ФЕРМЕР" НАРЕДБА № 29 ОТ 12 ДЕКЕМВРИ 2015 Г. ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА РЕДА НА ФИНАНСИРАНЕ НА АДМИНИСТРАТИВНИТЕ РАЗХОДИ НА ФОНДА ЗА ГАРАНТИРАНЕ НА ВЛОГОВЕТЕ В БАНКИТЕ НАРЕДБА № 29 ОТ 12.07.2006 Г. ЗА МИНИМАЛНОТО НИВО НА КРЕДИТНИТЕ РЕЙТИНГИ НА БАНКИТЕ И ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ДЪРЖАВИТЕ, МЕЖДУНАРОДНИТЕ ФИНАНСОВИ ОРГАНИЗАЦИИ, ПАЗАРИТЕ И ИНДЕКСИТЕ НА ТЕЗИ ПАЗАРИ СЪГЛАСНО ЧЛ. 176, АЛ. 2 ОТ КОДЕКСА ЗА СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ (ЗАГЛ. ИЗМ. - ДВ, БР. 94 ОТ 2018 Г., В СИЛА ОТ 19.11.2018 Г.) НАРЕДБА № 29 ОТ 19 ЮЛИ 2004 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА СЪСТАВЯНЕ, ОБРАБОТВАНЕ, СЪХРАНЯВАНЕ И ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ИНФОРМАЦИЯТА ОТ РЕГИСТЪРА ПО ЧЛ. 36 ОТ ЗАКОНА ЗА КРЪВТА, КРЪВОДАРЯВАНЕТО И КРЪВОПРЕЛИВАНЕТО И ЗА ФОРМИТЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЯТА НАРЕДБА № 29 ОТ 2007 Г. ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА РАЗХОДИТЕ И ЗА ОТНОСИТЕЛНИЯ ДЯЛ НА СРЕДСТВАТА ЗА ТРУД ЗА ДЕЙНОСТИ ПО ТРАНСПЛАНТАЦИЯ, ФИНАНСИРАНИ ОТ МИНИСТЕРСТВОТО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО (ЗАГЛ. ИЗМ. - ДВ, БР. 59 ОТ 2011 Г., В СИЛА ОТ 01.01.2012 Г.) НАРЕДБА № 29 ОТ 22 ЮНИ 2004 Г. ЗА ПРОИЗВОДСТВО И ТЪРГОВИЯ НА ПОСЕВЕН МАТЕРИАЛ ОТ ТЮТЮН НАРЕДБА № 29 ОТ 4 ОКТОМВРИ 2006 Г. ЗА ПРОФЕСИОНАЛНАТА КОМПЕТЕНТНОСТ НА ЛИЦАТА, ЗАВЪРШИЛИ ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ ПО СПЕЦИАЛНОСТТА "ПСИХОЛОГИЯ" НАРЕДБА № 29 ОТ 7 МАРТ 2006 Г. ЗА ЗДРАВНИТЕ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ЕМБРИОНИ ОТ ГОВЕДА И БИВОЛИ ПРИ ОБМЕНА ИМ МЕЖДУ РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И ДЪРЖАВИТЕ - ЧЛЕНКИ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ, И ПРИ ВНАСЯНЕТО ИМ ОТ ТРЕТИ СТРАНИ НАРЕДБА № 29 ОТ 9 ДЕКЕМВРИ 2008 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ОРГАНИЗАЦИЯ НА РАБОТАТА В ДРОГЕРИЯТА НАРЕДБА № 29 ОТ 9 ЯНУАРИ 2012 Г. ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА КВАЛИФИКАЦИЯ ПО ПРОФЕСИЯТА "СЪТРУДНИК В БИЗНЕС УСЛУГИ" НАРЕДБА № 3 ЗА ЗАДЪЛЖИТЕЛНИТЕ ПРЕДВАРИТЕЛНИ И ПЕРИОДИЧНИ МЕДИЦИНСКИ ПРЕГЛЕДИ НА РАБОТНИЦИТЕ НАРЕДБА № 3 ЗА НОРМИРАНЕ РАЗХОДА НА ГОРИВА И СМАЗОЧНИ МАТЕРИАЛИ НА АВТОМОБИЛИТЕ И МОТОЦИКЛЕТИТЕ НАРЕДБА № 3 ЗА ОБСЛУЖВАНЕ НА БЕЗЕКИПАЖНИТЕ КОРАБИ НАРЕДБА № 3 ЗА ПРЕДЕЛНО ДОПУСТИМИТЕ КОНЦЕНТРАЦИИ НА ХИМИЧНИ ВЕЩЕСТВА, ОТДЕЛЯНИ ОТ ПОЛИМЕРНИ СТРОИТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ В ЖИЛИЩНИ И ОБЩЕСТВЕНИ СГРАДИ НАРЕДБА № 3 ОТ 1 АВГУСТ 2008 Г. ЗА НОРМИТЕ ЗА ДОПУСТИМО СЪДЪРЖАНИЕ НА ВРЕДНИ ВЕЩЕСТВА В ПОЧВИТЕ НАРЕДБА № 3 ОТ 1 СЕПТЕМВРИ 1999 Г. ЗА ИЗДАВАНЕ НА ИНДИВИДУАЛНА ЛИЦЕНЗИЯ ЗА ИНСТАЛИРАНЕ И ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА СИСТЕМА ОТ ТЕЛЕФОННИ АПАРАТИ ЗА ОБЩЕСТВЕНО ПОЛЗВАНЕ НАРЕДБА № 3 ОТ 10 МАЙ 2003 Г. ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА КРИТЕРИИТЕ И МЕТОДИТЕ ЗА ОЦЕНКА НА РИСКА ПРИ ВЪВЕЖДАНЕ НА ПРЕВАНТИВЕН КОНТРОЛ ПО ЗАКОНА ЗА ДЪРЖАВНИЯ ВЪТРЕШЕН ФИНАНСОВ КОНТРОЛ НАРЕДБА № 3 ОТ 10 ЮЛИ 2019 Г. ЗА РЕДА ЗА ИДЕНТИФИЦИРАНЕ, ДЕКЛАРИРАНЕ, ПРЕДОСТАВЯНЕ НА СТАТУТ И ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА КАТЕГОРИЯТА НА НЕДВИЖИМИТЕ КУЛТУРНИ ЦЕННОСТИ, ЗА ДОСТЪПА И ПОДЛЕЖАЩИТЕ НА ВПИСВАНЕ ОБСТОЯТЕЛСТВА В НАЦИОНАЛНИЯ ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР НА НЕДВИЖИМИТЕ КУЛТУРНИ ЦЕННОСТИ НАРЕДБА № 3 ОТ 10 ЯНУАРИ 2001 Г. ЗА УНИЩОЖАВАНЕ НА ЗАКОННО ПРОИЗВЕДЕНИ, ПРИДОБИТИ И СЪХРАНЯВАНИ НАРКОТИЧНИ ВЕЩЕСТВА И ЛЕКАРСТВЕНИ ПРОДУКТИ, СЪДЪРЖАЩИ НАРКОТИЧНИ ВЕЩЕСТВА, СТАНАЛИ НЕГОДНИ ЗА УПОТРЕБА (ЗАГЛ. ИЗМ. - ДВ, БР. 71 ОТ 2010 Г., В СИЛА ОТ 10.09.2010 Г.) НАРЕДБА № 3 ОТ 11 ДЕКЕМВРИ 2007 Г. ЗА РЕДА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТИ ЗА ПОМОЩНИК ЧАСТНИ СЪДЕБНИ ИЗПЪЛНИТЕЛИ НАРЕДБА № 3 ОТ 11 МАЙ 2011 Г. ЗА ИЗИСКВАНИЯТА ЗА ФИЗИЧЕСКА ГОДНОСТ КЪМ ВОДАЧИТЕ НА МОТОРНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА И УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА МЕДИЦИНСКИТЕ ПРЕГЛЕДИ ЗА УСТАНОВЯВАНЕ НА ФИЗИЧЕСКАТА ГОДНОСТ ЗА ВОДАЧИТЕ ОТ РАЗЛИЧНИТЕ КАТЕГОРИИ НАРЕДБА № 3 ОТ 11 МАРТ 2020 Г. ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА КВАЛИФИКАЦИЯ ПО ПРОФЕСИЯТА "АКТЬОР" НАРЕДБА № 3 ОТ 12 АВГУСТ 2016 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА УТВЪРЖДАВАНЕ НА ДЪРЖАВНИЯ ПЛАН-ПРИЕМ ЗА УЧИЛИЩАТА ПО ИЗКУСТВАТА И УЧИЛИЩАТА ПО КУЛТУРАТА НАРЕДБА № 3 ОТ 12 ФЕВРУАРИ 1999 Г. ЗА НАЧИНИТЕ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ РАЗМЕРА НА ЛИЦЕНЗИОННИТЕ И ДРУГИ ТАКСИ ПО ГЛАВА ЕДИНАДЕСЕТА, РАЗДЕЛ II ОТ ЗАКОНА ЗА ДАЛЕКОСЪОБЩЕНИЯТА НАРЕДБА № 3 ОТ 14 АПРИЛ 2016 Г. ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА КВАЛИФИКАЦИЯ ПО ПРОФЕСИЯТА "ОРГАНИЗАТОР НА ОБРЕДНО-РИТУАЛНИ ДЕЙНОСТИ" НАРЕДБА № 3 ОТ 14 ФЕВРУАРИ 2005 Г. ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА КВАЛИФИКАЦИЯ ПО ПРОФЕСИЯ "МОДЕЛИЕР-ТЕХНОЛОГ НА ОБУВНИ И КОЖЕНО-ГАЛАНТЕРИЙНИ ИЗДЕЛИЯ" НАРЕДБА № 3 ОТ 14 ЮЛИ 2020 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА СЪСТАВЯНЕ И ПОДДЪРЖАНЕ НА РЕГИСТЪРА НА РЕГИСТРИРАНИТЕ ОДИТОРИ НАРЕДБА № 3 ОТ 16 АВГУСТ 2010 Г. ЗА ВРЕМЕННАТА ОРГАНИЗАЦИЯ И БЕЗОПАСНОСТТА НА ДВИЖЕНИЕТО ПРИ ИЗВЪРШВАНЕ НА СТРОИТЕЛНИ И МОНТАЖНИ РАБОТИ ПО ПЪТИЩАТА И УЛИЦИТЕ НАРЕДБА № 3 ОТ 16 ОКТОМВРИ 2000 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРОУЧВАНЕ, ПРОЕКТИРАНЕ, УТВЪРЖДАВАНЕ И ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА САНИТАРНО-ОХРАНИТЕЛНИТЕ ЗОНИ ОКОЛО ВОДОИЗТОЧНИЦИТЕ И СЪОРЪЖЕНИЯТА ЗА ПИТЕЙНО-БИТОВО ВОДОСНАБДЯВАНЕ И ОКОЛО ВОДОИЗТОЧНИЦИТЕ НА МИНЕРАЛНИ ВОДИ, ИЗПОЛЗВАНИ ЗА ЛЕЧЕБНИ, ПРОФИЛАКТИЧНИ, ПИТЕЙНИ И ХИГИЕННИ НУЖДИ НАРЕДБА № 3 ОТ 16 ФЕВРУАРИ 1996 Г. ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА НА ИЗВЪНБОЛНИЧНАТА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ НА НАСЕЛЕНИЕТО НАРЕДБА № 3 ОТ 16 ФЕВРУАРИ 2001 Г. ЗА ВОДЕНЕ И СЪХРАНЯВАНЕ НА РЕГИСТЪРА НА ЛИЦАТА, ПРАВОСПОСОБНИ ДА ИЗВЪРШВАТ ДЕЙНОСТИ ПО КАДАСТЪРА НАРЕДБА № 3 ОТ 16 ЮЛИ 1999 Г. ЗА СКЛАДОВИЯ РЕГИСТЪР ПРИ ПУБЛИЧЕН СКЛАД НАРЕДБА № 3 ОТ 17 ФЕВРУАРИ 2015 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРИЛАГАНЕ НА СХЕМИТЕ ЗА ДИРЕКТНИ ПЛАЩАНИЯ НАРЕДБА № 3 ОТ 17 ЮЛИ 2008 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ОРГАНИЗИРАНЕ И ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБУЧЕНИЯ ОТ ДИПЛОМАТИЧЕСКИЯ ИНСТИТУТ КЪМ МИНИСТЪРА НА ВЪНШНИТЕ РАБОТИ НАРЕДБА № 3 ОТ 17 ЯНУАРИ 2001 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ПРАВОСПОСОБНОСТ ЗА УПРАЖНЯВАНЕ НА ПРОФЕСИЯТА "МОНТЬОР ПО МОНТИРАНЕ, ПОДДЪРЖАНЕ И РЕМОНТИРАНЕ НА АСАНСЬОРИ" НАРЕДБА № 3 ОТ 18 АПРИЛ 2006 Г. ЗА ВЗЕМАНЕТО НА ПРОБИ И МЕТОДИТЕ ЗА АНАЛИЗ ЗА ЦЕЛИТЕ НА КОНТРОЛА ВЪРХУ АКЦИЗНИТЕ СТОКИ НАРЕДБА № 3 ОТ 18 АПРИЛ 2018 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПЛАТЕЖНИ СМЕТКИ, ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПЛАТЕЖНИ ОПЕРАЦИИ И ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА ПЛАТЕЖНИ ИНСТРУМЕНТИ НАРЕДБА № 3 ОТ 18 НОЕМВРИ 2014 Г. ЗА СЪХРАНЯВАНЕТО, ПОЛЗВАНЕТО И РАЗПОРЕЖДАНЕТО С ДОКУМЕНТИ ОТ БИБЛИОТЕЧНИЯ ФОНД НАРЕДБА № 3 ОТ 18 ЮНИ 1999 Г. ЗА СТАТУТА НА ЛИЦАТА, УЧАСТВАЩИ В ТРЕНИРОВЪЧНАТА И СПОРТНО-СЪСТЕЗАТЕЛНАТА ДЕЙНОСТ, И ЗА ТРАНСФЕР НА СЪСТЕЗАТЕЛНИТЕ ПРАВА НАРЕДБА № 3 ОТ 19 АПРИЛ 2001 Г. ЗА МИНИМАЛНИТЕ ИЗИСКВАНИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ И ОПАЗВАНЕ НА ЗДРАВЕТО НА РАБОТЕЩИТЕ ПРИ ИЗПОЛЗВАНЕ НА ЛИЧНИ ПРЕДПАЗНИ СРЕДСТВА НА РАБОТНОТО МЯСТО НАРЕДБА № 3 ОТ 19 СЕПТЕМВРИ 2019 Г. ЗА ПРИЕМАНЕ НА ФАРМАКО-ТЕРАПЕВТИЧНО РЪКОВОДСТВО ПО КЛИНИЧНА ХЕМАТОЛОГИЯ НАРЕДБА № 3 ОТ 19 ФЕВРУАРИ 2013 Г. ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ТОЧКОВА СИСТЕМА ЗА ИЗВЪРШЕНИ ТЕЖКИ НАРУШЕНИЯ ПО СМИСЪЛА НА РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1005/2008 НА СЪВЕТА ОТ 29 СЕПТЕМВРИ 2008 ГОДИНА ЗА СЪЗДАВАНЕ НА СИСТЕМА НА ОБЩНОСТТА ЗА ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ, ВЪЗПИРАНЕ И ПРЕМАХВАНЕ НА НЕЗАКОННИЯ, НЕДЕКЛАРИРАН И НЕРЕГУЛИРАН РИБОЛОВ, ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА РЕГЛАМЕНТИ (ЕИО) № 2847/93, (ЕО) № 1936/2001 И (ЕО) № 601/2004 И ЗА ОТМЯНА НА РЕГЛАМЕНТИ (ЕО) № 1093/94 И (ЕО) № 1447/1999 НАРЕДБА № 3 ОТ 20 НОЕМВРИ 2020 Г. ЗА РЕДА ЗА ВОДЕНЕ, СЪХРАНЯВАНЕ И ДОСТЪП ДО РЕГИСТРИТЕ НА АДВОКАТСКИТЕ КОЛЕГИИ И ЕДИННИТЕ АДВОКАТСКИ РЕГИСТРИ НАРЕДБА № 3 ОТ 2005 Г. ЗА ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯТА, КОИТО СЕ ИЗПЛАЩАТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ЗАДАЧИ, СВЪРЗАНИ С ДЕЙНОСТТА НА МЕСТНИТЕ КОМИСИИ ЗА БОРБА СРЕЩУ ПРОТИВООБЩЕСТВЕНИТЕ ПРОЯВИ НА МАЛОЛЕТНИТЕ И НЕПЪЛНОЛЕТНИТЕ (ЗАГЛ. ИЗМ. - ДВ, БР. 23 ОТ 2021 Г., В СИЛА ОТ 19.03.2021 Г.) НАРЕДБА № 3 ОТ 2006 Г. ЗА ОТЧЕТИТЕ НА ЧАСТНИТЕ СЪДЕБНИ ИЗПЪЛНИТЕЛИ (ЗАГЛ. ИЗМ. - ДВ, БР. 51 ОТ 2019 Г., В СИЛА ОТ 29.06.2020 Г.) НАРЕДБА № 3 ОТ 21 МАРТ 2013 Г. ЗА ЛИЦЕНЗИРАНЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ В ЕНЕРГЕТИКАТА НАРЕДБА № 3 ОТ 21 ЮЛИ 2004 Г. ЗА ОСНОВНИТЕ ПОЛОЖЕНИЯ ЗА ПРОЕКТИРАНЕ НА КОНСТРУКЦИИТЕ НА СТРОЕЖИТЕ И ЗА ВЪЗДЕЙСТВИЯТА ВЪРХУ ТЯХ НАРЕДБА № 3 ОТ 22 МАЙ 2013 Г. ЗА ИЗИСКВАНИЯТА КЪМ ИНСТАЛАЦИИ, ПРОИЗВЕЖДАЩИ ТИТАНОВ ДИОКСИД НАРЕДБА № 3 ОТ 23 МАРТ 2004 Г. ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА ЗДРАВОСЛОВНИ И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД ПРИ МЕХАНИЧНО (СТУДЕНО) ОБРАБОТВАНЕ НА МЕТАЛИ НАРЕДБА № 3 ОТ 23 ФЕВРУАРИ 2010 Г. ЗА ФОРМАТА, СЪДЪРЖАНИЕТО, РЕДА И НАЧИНА ЗА ПОДАВАНЕ И СЪХРАНЯВАНЕ НА ДЕКЛАРАЦИЯТА ПО ЧЛ. 15, АЛ. 1 ОТ ЗАКОНА ЗА ЗДРАВОСЛОВНИ И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД НАРЕДБА № 3 ОТ 23 ФЕВРУАРИ 2011 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРИЛАГАНЕ НА МЯРКА 213 "ПЛАЩАНИЯ ПО НАТУРА 2000 И ПЛАЩАНИЯ, СВЪРЗАНИ С ДИРЕКТИВА 2000/60/ЕО - ЗА ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ" ОТ ПРОГРАМАТА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ ЗА ПЕРИОДА 2007 - 2013 Г. НАРЕДБА № 3 ОТ 23 ФЕВРУАРИ 2017 Г. ЗА ПОКАЗАТЕЛИТЕ И МЕТОДИКАТА ЗА АТЕСТИРАНЕ И КРИТЕРИИТЕ ЗА ОТЧИТАНЕ СТЕПЕНТА НА НАТОВАРЕНОСТ НА ПРОКУРОРИ И СЛЕДОВАТЕЛИ И НА АДМИНИСТРАТИВНИ РЪКОВОДИТЕЛИ И ТЕХНИТЕ ЗАМЕСТНИЦИ НАРЕДБА № 3 ОТ 23 ФЕВРУАРИ 2021 Г. ЗА УТВЪРЖДАВАНЕ НА МЕДИЦИНСКИ СТАНДАРТ "НЕФРОЛОГИЯ" НАРЕДБА № 3 ОТ 24 АВГУСТ 2012 Г. ЗА РЕДА ЗА ПРЕДПИСВАНЕ, ОТПУСКАНЕ И КОНТРОЛ НА ЛЕКАРСТВЕНИ ПРОДУКТИ И ДЕНТАЛНА ПОМОЩ НА ВЕТЕРАНИТЕ ОТ ВОЙНИТЕ НАРЕДБА № 3 ОТ 24 МАРТ 2008 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ИЗГРАЖДАНЕ, ЕКСПЛОАТИРАНЕ, КОНТРОЛ И ЗАКРИВАНЕ НА ИНФОРМАЦИОННИТЕ ФОНДОВЕ НА ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ "НАЦИОНАЛНА СИГУРНОСТ" НАРЕДБА № 3 ОТ 24 НОЕМВРИ 1987 Г. ЗА ОСИГУРЯВАНЕ БЕЗОПАСНОСТТА НА АТОМНИТЕ ЦЕНТРАЛИ ПРИ ПРОЕКТИРАНЕ, ИЗГРАЖДАНЕ И ЕКСПЛОАТАЦИЯ НАРЕДБА № 3 ОТ 24 ОКТОМВРИ 2014 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ВОДЕНЕ НА РЕГИСТРИТЕ ПРИ МЕЖДУНАРОДНО ОСИНОВЯВАНЕ И ДАВАНЕ НА СЪГЛАСИЕ ОТ МИНИСТЪРА НА ПРАВОСЪДИЕТО НАРЕДБА № 3 ОТ 24 СЕПТЕМВРИ 2003 Г. ЗА РЕДА И НАЧИНА ЗА ПРОМЯНА НА УЧАСТИЕ И ЗА ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА НАТРУПАНИТЕ СРЕДСТВА НА ОСИГУРЕНО ЛИЦЕ ОТ ЕДИН ФОНД ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНО ПЕНСИОННО ОСИГУРЯВАНЕ В ДРУГ СЪОТВЕТЕН ФОНД, УПРАВЛЯВАН ОТ ДРУГО ПЕНСИОННООСИГУРИТЕЛНО ДРУЖЕСТВО НАРЕДБА № 3 ОТ 25 АПРИЛ 2006 Г. ЗА ИЗИСКВАНИЯТА ЗА СЪЗДАВАНЕТО, ПОДДЪРЖАНЕТО И СЪДЪРЖАНИЕТО НА РЕГИСТРИТЕ НА АГЛОМЕРАЦИИТЕ, ОСНОВНИТЕ ПЪТИЩА, ЖЕЛЕЗОПЪТНИ ЛИНИИ И ЛЕТИЩА В СТРАНАТА НАРЕДБА № 3 ОТ 25 МАЙ 2009 Г. ЗА АВАРИЙНО-СПАСИТЕЛНОТО ОСИГУРЯВАНЕ НА ГРАЖДАНСКИТЕ ЛЕТИЩА НАРЕДБА № 3 ОТ 25 ФЕВРУАРИ 1998 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА УТВЪРЖДАВАНЕ НА ВРЕМЕННИ НОРМИ ЗА ЕМИСИИ НА ВРЕДНИ ВЕЩЕСТВА, ИЗПУСКАНИ В АТМОСФЕРНИЯ ВЪЗДУХ ОТ НЕПОДВИЖНИ ДЕЙСТВАЩИ ОБЕКТИ, СВЪРЗАНИ С НАЦИОНАЛНИЯ ГОРИВНО-ЕНЕРГИЕН БАЛАНС НА СТРАНАТА НАРЕДБА № 3 ОТ 25 ФЕВРУАРИ 2010 Г. ЗА ТЪРГОВИЯ НА ОВОЩЕН ПОСАДЪЧЕН МАТЕРИАЛ И ОВОЩНИ РАСТЕНИЯ, ПРЕДНАЗНАЧЕНИ ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ПЛОДОВЕ НА ПАЗАРА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ НАРЕДБА № 3 ОТ 25 ЯНУАРИ 2008 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ ДЕЙНОСТТА НА СЛУЖБИТЕ ПО ТРУДОВА МЕДИЦИНА НАРЕДБА № 3 ОТ 26 МАЙ 2016 Г. ЗА РЕДА И УСЛОВИЯТА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ДИАГНОСТИКА, ПРОФИЛАКТИКА И КОНТРОЛ НА СИФИЛИС, ГОНОРЕЯ И УРОГЕНИТАЛНА ХЛАМИДИЙНА ИНФЕКЦИЯ НАРЕДБА № 3 ОТ 26 МАРТ 2021 Г. ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА КВАЛИФИКАЦИЯ ПО ПРОФЕСИЯТА "СТРУГАР" НАРЕДБА № 3 ОТ 26 ОКТОМВРИ 2006 Г. ЗА ТРАНСЛИТЕРАЦИЯ НА БЪЛГАРСКИТЕ ГЕОГРАФСКИ ИМЕНА НА ЛАТИНИЦА НАРЕДБА № 3 ОТ 27 АПРИЛ 2000 Г. ЗА ЗДРАВНИТЕ КАБИНЕТИ В ДЕТСКИТЕ ЗАВЕДЕНИЯ И УЧИЛИЩАТА НАРЕДБА № 3 ОТ 27 ЮЛИ 1998 Г. ЗА ФУНКЦИИТЕ И ЗАДАЧИТЕ НА ДЛЪЖНОСТНИТЕ ЛИЦА И НА СПЕЦИАЛИЗИРАНИТЕ СЛУЖБИ В ПРЕДПРИЯТИЯТА ЗА ОРГАНИЗИРАНЕ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДЕЙНОСТИТЕ, СВЪРЗАНИ СЪС ЗАЩИТАТА ОТ ПРОФЕСИОНАЛНИТЕ РИСКОВЕ И ПРЕВЕНЦИЯ НА ТЕЗИ РИСКОВЕ (ЗАГЛ. ИЗМ. - ДВ, БР. 102 ОТ 2009 Г., В СИЛА ОТ 01.01.2010 Г.) НАРЕДБА № 3 ОТ 27 ЮНИ 2005 Г. ЗА РЕДА ЗА ПОДБОР, КВАЛИФИКАЦИЯ И КОНТРОЛ ВЪРХУ СИНДИЦИТЕ НАРЕДБА № 3 ОТ 27 ЯНУАРИ 2021 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ОБЕЗВРЕЖДАНЕ НА СТРАНИЧНИ ЖИВОТИНСКИ ПРОДУКТИ И НА ПРОДУКТИ, ПОЛУЧЕНИ ОТ ТЯХ, ИЗВЪН ОБЕКТИТЕ, РЕГИСТРИРАНИ В ОБЛАСТНИТЕ ДИРЕКЦИИ ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ХРАНИТЕ НАРЕДБА № 3 ОТ 28 МАРТ 2019 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЯ ЗА ЛИЦА, КОИТО ПРЕДЛАГАТ НА ПАЗАРА СЕМЕНА, ПРЕДНАЗНАЧЕНИ ЗА НАУЧНИ ЦЕЛИ ИЛИ СЕЛЕКЦИОННА ДЕЙНОСТ, И СЕМЕНА, ПРЕДНАЗНАЧЕНИ ЗА ДЕМОНСТРАТИВНИ И/ИЛИ ПРОИЗВОДСТВЕНИ ОПИТИ, РАЗРЕШЕНИТЕ ЗА ЦЕЛТА КОЛИЧЕСТВА В ЗАВИСИМОСТ ОТ РАСТИТЕЛНИТЕ ВИДОВЕ, ОПАКОВКАТА И ЕТИКЕТИРАНЕТО НА СЕМЕНАТА НАРЕДБА № 3 ОТ 29 АВГУСТ 2011 Г. ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ПРАВОСПОСОБНОСТ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТИ НА КАНДИДАТИТЕ ЗА ВОДАЧИ НА МОТОРНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА НАРЕДБА № 3 ОТ 29 МАРТ 2018 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ИЗДАВАНЕ НА ЛИЦЕНЗИЯ НА ВНОСИТЕЛ ЗА ВНОС НА СЕМЕНА ОТ КОНОП, НЕПРЕДНАЗНАЧЕНИ ЗА ПОСЕВ НАРЕДБА № 3 ОТ 29 ЯНУАРИ 1999 Г. ЗА СЪЗДАВАНЕ И ПОДДЪРЖАНЕ НА РЕГИСТЪР НА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ СТОПАНИ (ЗАГЛ. ИЗМ. - ДВ, БР. 31 ОТ 2015 Г., В СИЛА ОТ 28.04.2015 Г.) НАРЕДБА № 3 ОТ 3 СЕПТЕМВРИ 2020 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА КОНТРОЛ ВЪРХУ ДЕЙНОСТТА НА РАЗВЪДНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ НАРЕДБА № 3 ОТ 3 ФЕВРУАРИ 2016 Г. ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ТЕХНИЧЕСКИТЕ ПРЕГЛЕДИ НА ТЕХНИКАТА ПО ЗАКОНА ЗА РЕГИСТРАЦИЯ И КОНТРОЛ НА ЗЕМЕДЕЛСКАТА И ГОРСКАТА ТЕХНИКА НАРЕДБА № 3 ОТ 31 ДЕКЕМВРИ 2020 Г. ЗА УТВЪРЖДАВАНЕ НА МЕДИЦИНСКИ СТАНДАРТ "ГРЪДНА ХИРУРГИЯ" НАРЕДБА № 3 ОТ 31 ОКТОМВРИ 2008 Г. ЗА МАРКИРАНЕТО И ЕТИКЕТИРАНЕТО НА ЕКЗЕМПЛЯРИ ОТ ВИДОВЕТЕ СЪГЛАСНО РЕГЛАМЕНТ 338/97 ЗА ОПАЗВАНЕ НА ВИДОВЕТЕ ОТ ДИВА ФАУНА И ФЛОРА ЧРЕЗ РЕГУЛИРАНЕ НА ТЪРГОВИЯТА С ТЯХ НАРЕДБА № 3 ОТ 31 ЮЛИ 2003 Г. ЗА СЪСТАВЯНЕ НА АКТОВЕ И ПРОТОКОЛИ ПО ВРЕМЕ НА СТРОИТЕЛСТВОТО НАРЕДБА № 3 ОТ 31 ЮЛИ 2017 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРОИЗВОДСТВО, ПУСКАНЕ НА ПАЗАРА, ТЪРГОВИЯ, ПРЕОПАКОВАНЕ, ТРАНСПОРТИРАНЕ И СЪХРАНЕНИЕ НА ПРОДУКТИ ЗА РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА НАРЕДБА № 3 ОТ 4 ДЕКЕМВРИ 2007 Г. ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА КВАЛИФИКАЦИЯ ПО ПРОФЕСИЯ "БИЖУТЕР" НАРЕДБА № 3 ОТ 4 МАРТ 2008 Г. ЗА КРИТЕРИИТЕ ЗА КЛАСИФИКАЦИЯ НА ЛЕКАРСТВЕНИТЕ ПРОДУКТИ И ИЗИСКВАНИЯТА КЪМ ДОКУМЕНТАЦИЯТА ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ПРОМЯНА В КЛАСИФИКАЦИЯТА НАРЕДБА № 3 ОТ 4 ФЕВРУАРИ 2019 Г. ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА КВАЛИФИКАЦИЯ ПО ПРОФЕСИЯТА "ПОСРЕДНИК НА ТРУДОВАТА БОРСА" НАРЕДБА № 3 ОТ 4 ЮЛИ 2018 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ВОДЕНЕ НА РЕГИСТЪРА НА ЛИЦАТА, ПРИДОБИЛИ ОБРАЗОВАТЕЛНА И НАУЧНА СТЕПЕН "ДОКТОР" И/ИЛИ НАУЧНАТА СТЕПЕН "ДОКТОР НА НАУКИТЕ", НА ЗАЩИТЕНИТЕ ДИСЕРТАЦИОННИ ТРУДОВЕ И НА ХАБИЛИТИРАНИТЕ ЛИЦА В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ НАРЕДБА № 3 ОТ 4 ЮНИ 2007 Г. ЗА СПЕЦИФИЧНИТЕ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ МАТЕРИАЛИТЕ И ПРЕДМЕТИТЕ, РАЗЛИЧНИ ОТ ПЛАСТМАСИ, ПРЕДНАЗНАЧЕНИ ЗА КОНТАКТ С ХРАНИ НАРЕДБА № 3 ОТ 5 АВГУСТ 2014 Г. ЗА ИЗИСКВАНИЯТА ЗА РЕДА И НАЧИНА ЗА ИНВЕНТАРИЗАЦИЯ НА ОБОРУДВАНЕ, СЪДЪРЖАЩО ПОЛИХЛОРИРАНИ БИФЕНИЛИ, МАРКИРАНЕТО И ПОЧИСТВАНЕТО МУ, КАКТО И ЗА ТРЕТИРАНЕТО И ТРАНСПОРТИРАНЕТО НА ОТПАДЪЦИ, СЪДЪРЖАЩИ ПОЛИХЛОРИРАНИ БИФЕНИЛИ НАРЕДБА № 3 ОТ 5 АПРИЛ 2019 Г. ЗА МЕДИЦИНСКИТЕ ДЕЙНОСТИ ИЗВЪН ОБХВАТА НА ЗАДЪЛЖИТЕЛНОТО ЗДРАВНО ОСИГУРЯВАНЕ, ЗА КОИТО МИНИСТЕРСТВОТО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО СУБСИДИРА ЛЕЧЕБНИ ЗАВЕДЕНИЯ, И ЗА КРИТЕРИИТЕ И РЕДА ЗА СУБСИДИРАНЕ НА ЛЕЧЕБНИ ЗАВЕДЕНИЯ НАРЕДБА № 3 ОТ 5 МАЙ 2005 Г. ЗА МИНИМАЛНИТЕ ИЗИСКВАНИЯ ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА ЗДРАВЕТО И БЕЗОПАСНОСТТА НА РАБОТЕЩИТЕ ПРИ РИСКОВЕ, СВЪРЗАНИ С ЕКСПОЗИЦИЯ НА ВИБРАЦИИ НАРЕДБА № 3 ОТ 5 МАРТ 2020 Г. ЗА ПРИЕМАНЕ НА ФАРМАКО-ТЕРАПЕВТИЧНО РЪКОВОДСТВО ЗА ЛЕЧЕНИЕ НА ИНФЕКЦИОЗНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ НАРЕДБА № 3 ОТ 5 ФЕВРУАРИ 2007 Г. ЗА ЗДРАВНИТЕ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ДЕТСКИТЕ ГРАДИНИ НАРЕДБА № 3 ОТ 6 АПРИЛ 2004 Г. ЗА ИЗМЕРВАНЕ ТОНАЖА НА МОРСКИТЕ КОРАБИ НАРЕДБА № 3 ОТ 6 АПРИЛ 2017 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРИЕМАНЕ И ОБУЧЕНИЕ НА ЛИЦАТА, ТЪРСЕЩИ ИЛИ ПОЛУЧИЛИ МЕЖДУНАРОДНА ЗАКРИЛА НАРЕДБА № 3 ОТ 6 ОКТОМВРИ 2017 Г. ЗА УТВЪРЖДАВАНЕ НА МЕДИЦИНСКИ СТАНДАРТ "СПЕШНА МЕДИЦИНА" НАРЕДБА № 3 ОТ 7 МАРТ 2012 Г. ЗА МЕТЕОРОЛОГИЧНОТО ОБСЛУЖВАНЕ НА ГРАЖДАНСКОТО ВЪЗДУХОПЛАВАНЕ НАРЕДБА № 3 ОТ 7 МАРТ 2016 Г. ЗА ОБРАЗОВАНИЕТО, ПРАКТИЧЕСКАТА ПОДГОТОВКА И ПРОФЕСИОНАЛНАТА КВАЛИФИКАЦИЯ, НЕОБХОДИМИ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ПРАВОСПОСОБНОСТ ЗА УПРАЖНЯВАНЕ НА ПРОФЕСИЯТА "ПЛАНИНСКИ ВОДАЧ" НАРЕДБА № 3 ОТ 7 ЯНУАРИ 2010 Г. ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА КВАЛИФИКАЦИЯ ПО ПРОФЕСИЯТА "ОРГАНИЗАТОР ПО ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА ПРИСТАНИЩАТА И ФЛОТА" НАРЕДБА № 3 ОТ 8 МАЙ 2013 Г. ЗА УТВЪРЖДАВАНЕТО НА МЕДИЦИНСКИ СТАНДАРТ ПО ПРЕВЕНЦИЯ И КОНТРОЛ НА ВЪТРЕБОЛНИЧНИТЕ ИНФЕКЦИИ НАРЕДБА № 3 ОТ 9 НОЕМВРИ 1994 Г. ЗА КОНТРОЛ И ПРИЕМАНЕ НА БЕТОННИ И СТОМАНОБЕТОННИ КОНСТРУКЦИИ НАРЕДБА № 3 ОТ 9 ЮНИ 2004 Г. ЗА УСТРОЙСТВОТО НА ЕЛЕКТРИЧЕСКИТЕ УРЕДБИ И ЕЛЕКТРОПРОВОДНИТЕ ЛИНИИ НАРЕДБА № 3 ОТ 9 ЯНУАРИ 2008 Г. ЗА ВИДА НА ИНФОРМАЦИЯТА И РЕДА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕТО Й ОТ МИНИСТЕРСТВОТО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ПРАВОСЪДИЕТО ЗА НУЖДИТЕ НА ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ "ОХРАНА" ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ФУНКЦИИТЕ Й НАРЕДБА № 3 ОТ 9 ЯНУАРИ 2012 Г. ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА КВАЛИФИКАЦИЯ ПО ПРОФЕСИЯТА "МОНТЬОР НА ЖЕЛЕЗОПЪТНА ТЕХНИКА" НАРЕДБА № 30 ОТ 10 НОЕМВРИ 2006 Г. ЗА УСТАНОВЯВАНЕТО НА ПРАВИЛА И ПРОЦЕДУРИ ПО ОТНОШЕНИЕ НА ВЪВЕЖДАНЕТО НА ЕКСПЛОАТАЦИОННИ ОГРАНИЧЕНИЯ, СВЪРЗАНИ С ШУМА В ГРАЖДАНСКИТЕ ЛЕТИЩА ЗА ОБЩЕСТВЕНО ПОЛЗВАНЕ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ (ЗАГЛ. ИЗМ. - ДВ, БР. 55 ОТ 2018 Г.) НАРЕДБА № 30 ОТ 11 АВГУСТ 2008 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ПО МЯРКА "РАЗНООБРАЗЯВАНЕ КЪМ НЕЗЕМЕДЕЛСКИ ДЕЙНОСТИ" ОТ ПРОГРАМАТА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ ЗА ПЕРИОДА 2007 - 2013 Г. НАРЕДБА № 30 ОТ 11 ДЕКЕМВРИ 2010 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО МЯРКА 5.1. "ТЕХНИЧЕСКА ПОМОЩ" ПО ПРИОРИТЕТНА ОС № 5 "ТЕХНИЧЕСКА ПОМОЩ" ОТ ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕКТОР "РИБАРСТВО" НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ, ФИНАНСИРАНА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ ФОНД ЗА РИБАРСТВО ЗА ПРОГРАМЕН ПЕРИОД 2007 - 2013 Г. (ЗАГЛ. ДОП. - ДВ, БР. 76 ОТ 2012 Г., В СИЛА ОТ 05.10.2012 Г.) НАРЕДБА № 30 ОТ 14 ЮНИ 2010 Г. ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА КВАЛИФИКАЦИЯ ПО ПРОФЕСИЯТА "АНИМАТОР В ТУРИЗМА" НАРЕДБА № 30 ОТ 19 ДЕКЕМВРИ 2003 Г. ЗА УТВЪРЖДАВАНЕ НА МЕДИКО-ТЕХНИЧЕСКИ СТАНДАРТ ПО "ЗЪБОТЕХНИКА" НАРЕДБА № 30 ОТ 19 ЮЛИ 2004 Г. ЗА УТВЪРЖДАВАНЕ НА МЕДИЦИНСКИ СТАНДАРТ "ФИЗИКАЛНА И РЕХАБИЛИТАЦИОННА МЕДИЦИНА" НАРЕДБА № 30 ОТ 2 ДЕКЕМВРИ 1998 Г. ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ДЪРВЕСИНАТА ОТ ГОРИТЕ НАРЕДБА № 30 ОТ 21 ЯНУАРИ 2016 Г. ЗА ИЗЧИСЛЯВАНЕ РАЗМЕРА И СЪБИРАНЕ НА ДЪЛЖИМИТЕ ОТ БАНКИТЕ ПРЕМИЙНИ ВНОСКИ ПО ЗАКОНА ЗА ГАРАНТИРАНЕ НА ВЛОГОВЕТЕ В БАНКИТЕ (ЗАГЛ. ДОП. - ДВ, БР. 2 ОТ 2019 Г.) НАРЕДБА № 30 ОТ 23 МАРТ 2006 Г. ЗА ЗДРАВНИТЕ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ПТИЦИ И ЯЙЦА ЗА ЛЮПЕНЕ ПРИ ПРИДВИЖВАНЕТО ИЛИ ТРАНСПОРТИРАНЕТО ИМ МЕЖДУ РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И ДЪРЖАВИТЕ - ЧЛЕНКИ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ, ВНАСЯНЕТО ИМ ОТ ТРЕТИ СТРАНИ И ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ЗДРАВНИЯ СТАТУС НА ОБЕКТИТЕ, ОТ КОИТО ПРОИЗХОЖДАТ НАРЕДБА № 30 ОТ 9 ЮЛИ 2004 Г. ЗА ПРАВИЛАТА ЗА ПРОИЗВОДСТВО И ПРЕДЛАГАНЕТО НА ПАЗАРА НА ЧИСТОПОРОДЕН И ХИБРИДЕН РАЗПЛОДЕН МАТЕРИАЛ ПРИ СВИНЕ И РЕДА ЗА ВОДЕНЕ НА РЕГИСТЪР (ЗАГЛ. ИЗМ. - ДВ, БР. 40 ОТ 2011 Г.) НАРЕДБА № 30 ОТ 9 ЯНУАРИ 2012 Г. ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА КВАЛИФИКАЦИЯ ПО ПРОФЕСИЯТА "КАСИЕР" НАРЕДБА № 31 ОТ 11 СЕПТЕМВРИ 2008 Г. ЗА СЕРТИФИЦИРАНЕ НА ХМЕЛ И ПРОДУКТИ ОТ ХМЕЛ И ЗА РЕГИСТРИРАНЕ НА ДОГОВОРИТЕ ЗА ДОСТАВКА НА ХМЕЛ НАРЕДБА № 31 ОТ 12 АВГУСТ 2007 Г. ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ПРАВИЛАТА ЗА ДОБРА КЛИНИЧНА ПРАКТИКА НАРЕДБА № 31 ОТ 2 АВГУСТ 2006 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТ И ЗА ПРИЗНАВАНЕ НА ПРАВОСПОСОБНОСТ НА ОТГОВОРЕН АКТЮЕР, ЗА ПРИЗНАВАНЕ НА ПРАВОСПОСОБНОСТ, ПРИДОБИТА ИЗВЪН РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ, ЗА ФОРМАТА НА АКТЮЕРСКАТА ЗАВЕРКА, ФОРМАТА И СЪДЪРЖАНИЕТО НА АКТЮЕРСКИЯ ДОКЛАД И НА СПРАВКИТЕ ПО КОДЕКСА ЗА ЗАСТРАХОВАНЕТО, КОИТО ОТГОВОРНИЯТ АКТЮЕР ЗАВЕРЯВА, КАКТО И ЗА ФОРМАТА И ЗАДЪЛЖИТЕЛНОТО СЪДЪРЖАНИЕ НА ГОДИШНИЯ АКТЮЕРСКИ ДОКЛАД ПО КОДЕКСА ЗА СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ (ЗАГЛ. ИЗМ. - ДВ, БР. 66 ОТ 2013 Г., В СИЛА ОТ 09.09.2013 Г., ИЗМ. - ДВ, БР. 83 ОТ 2018 Г., В СИЛА ОТ 19.11.2018 Г.) НАРЕДБА № 31 ОТ 26 ЮЛИ 1999 Г. ЗА ИЗИСКВАНИЯТА, УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ПРАВОСПОСОБНОСТ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА МОТОРНО ПРЕВОЗНО СРЕДСТВО НАРЕДБА № 31 ОТ 29 ДЕКЕМВРИ 2005 Г. ЗА МЕРКИТЕ ЗА ПРОФИЛАКТИКА, ОГРАНИЧАВАНЕ И ЛИКВИДИРАНЕ НА НЮКЯСЪЛСКАТА БОЛЕСТ (ПСЕВДОЧУМА) ПО ПТИЦИТЕ И ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРИЛАГАНЕТО ИМ НАРЕДБА № 31 ОТ 3 СЕПТЕМВРИ 1996 Г. ЗА ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯТА НА ЕКСПЕРТИТЕ, ПРИВЛЕЧЕНИ ЗА РАБОТА В ДИРЕКЦИЯ "СЪВЕТ ПО ЗАКОНОДАТЕЛСТВОТО" (ЗАГЛ. ИЗМ. - ДВ БР. 7 ОТ 2000 Г.) НАРЕДБА № 31 ОТ 4 ОКТОМВРИ 2007 Г. ЗА СЕТЪЛМЕНТ НА ДЪРЖАВНИ ЦЕННИ КНИЖА НАРЕДБА № 31 ОТ 9 ЯНУАРИ 2012 Г. ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА КВАЛИФИКАЦИЯ ПО ПРОФЕСИЯТА "СНАБДИТЕЛ" НАРЕДБА № 32 ОТ 12 СЕПТЕМВРИ 2008 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ПО МЯРКА "НАСЪРЧАВАНЕ НА ТУРИСТИЧЕСКИТЕ ДЕЙНОСТИ" ОТ ПРОГРАМАТА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ ЗА ПЕРИОДА 2007 - 2013 Г. НАРЕДБА № 32 ОТ 22 ЮНИ 2010 Г. ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА КВАЛИФИКАЦИЯ ПО ПРОФЕСИЯТА "КЕРАМИК" НАРЕДБА № 32 ОТ 23 МАРТ 2006 Г. ЗА ОКАЧЕСТВЯВАНЕ, СЪХРАНЯВАНЕ И ПРЕДЛАГАНЕ НА ПАЗАРА НА МЕСО И ЧЕРЕН ДРОБ ОТ ДОМАШНИ ПТИЦИ (ЗАГЛ. ИЗМ. - ДВ, БР. 60 ОТ 2010 Г.) НАРЕДБА № 32 ОТ 23 ОКТОМВРИ 2003 Г. ЗА ОТЧЕТНОСТТА И БЮДЖЕТА НА СИНДИКА НА БАНКА В НЕСЪСТОЯТЕЛНОСТ НАРЕДБА № 32 ОТ 24 НОЕМВРИ 2003 Г. ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА КВАЛИФИКАЦИЯ ПО ПРОФЕСИЯ "ТЕХНОЛОГ НА ПРОИЗВОДСТВОТО И ОБСЛУЖВАНЕТО В ЗАВЕДЕНИЯТА ЗА ХРАНЕНЕ" НАРЕДБА № 32 ОТ 29 ЮЛИ 2004 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ИЗДАВАНЕ НА РАЗРЕШИТЕЛНО ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКИ ПРОДУКТИ НАРЕДБА № 32 ОТ 29 ЯНУАРИ 1997 Г. ЗА СЛУЖЕБНИТЕ АРХИВИ НА НОТАРИУСИТЕ И НОТАРИАЛНИТЕ КАНТОРИ НАРЕДБА № 32 ОТ 30 НОЕМВРИ 1999 Г. ЗА ВЕТЕРИНАРНО-САНИТАРНИТЕ ИЗИСКВАНИЯ И КОНТРОЛ НА СТОКОВИТЕ ТЪРЖИЩА НАРЕДБА № 32 ОТ 7 НОЕМВРИ 2005 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ИНДИВИДУАЛЕН ДОЗИМЕТРИЧЕН КОНТРОЛ НА ЛИЦАТА, РАБОТЕЩИ С ИЗТОЧНИЦИ НА ЙОНИЗИРАЩИ ЛЪЧЕНИЯ НАРЕДБА № 33 ОТ 19 СЕПТЕМВРИ 2006 Г. ЗА ИНДИВИДУАЛНИТЕ ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА УЧАСТИЕ ВЪВ ФОНД ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНО ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ПЕНСИОННО ОСИГУРЯВАНЕ И ЗА ВЪЗОБНОВЯВАНЕ НА ОСИГУРЯВАНЕТО В УНИВЕРСАЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД (ЗАГЛ. ИЗМ. - ДВ, БР. 62 ОТ 2016 Г., В СИЛА ОТ 15.08.2016 Г.) НАРЕДБА № 33 ОТ 23 ОКТОМВРИ 2003 Г. ЗА ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕТО НА СИНДИКА В БАНКА В НЕСЪСТОЯТЕЛНОСТ НАРЕДБА № 33 ОТ 24 НОЕМВРИ 2003 Г. ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА КВАЛИФИКАЦИЯ ПО ПРОФЕСИЯ "ОПЕРАТОР В ХРАНИТЕЛНО-ВКУСОВАТА ПРОМИШЛЕНОСТ" НАРЕДБА № 33 ОТ 27 АВГУСТ 2003 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНОТО ОБУЧЕНИЕ ПО СПЕЦИАЛНАТА ПРЕДПРИСЪЕДИНИТЕЛНА ПРОГРАМА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ЗА РАЗВИТИЕ НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ (САПАРД) НАРЕДБА № 33 ОТ 3 НОЕМВРИ 1999 Г. ЗА ОБЩЕСТВЕН ПРЕВОЗ НА ПЪТНИЦИ И ТОВАРИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ НАРЕДБА № 34 ОТ 1 ЮЛИ 2010 Г. ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА КВАЛИФИКАЦИЯ ПО ПРОФЕСИЯТА "РАБОТНИК ПО ТРАНСПОРТНА ТЕХНИКА" НАРЕДБА № 34 ОТ 23 МАРТ 2006 Г. ЗА ИЗИСКВАНИЯТА ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ПРОВЕРКИ НА ЖИВОТНИ, ЗАРОДИШНИ ПРОДУКТИ, СТРАНИЧНИ ЖИВОТИНСКИ ПРОДУКТИ И ПРОДУКТИ, ПОЛУЧЕНИ ОТ ТЯХ, ПРИ ОБМЕН МЕЖДУ РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И ДЪРЖАВИТЕ - ЧЛЕНКИ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ НАРЕДБА № 34 ОТ 23 ОКТОМВРИ 2003 Г. ЗА СЪБИРАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ И ИЗВЪРШВАНЕ НА ПРОВЕРКИ ОТНОСНО ДЕЙНОСТТА НА СИНДИКА НА БАНКА В НЕСЪСТОЯТЕЛНОСТ НАРЕДБА № 34 ОТ 24 ОКТОМВРИ 2018 Г. ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА МЕТОДИКА ЗА НАЧИНА ЗА РАЗПРЕДЕЛЯНЕ НА РАЗХОДИТЕ ПРИ ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ЦЕНИ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ДОСТЪП ДО И СЪВМЕСТНО ПОЛЗВАНЕ НА ФИЗИЧЕСКА ИНФРАСТРУКТУРА И ПРАВО НА ПРЕМИНАВАНЕ ПО ЗАКОНА ЗА ЕЛЕКТРОННИТЕ СЪОБЩИТЕЛНИ МРЕЖИ И ФИЗИЧЕСКА ИНФРАСТРУКТУРА НАРЕДБА № 34 ОТ 25 НОЕМВРИ 2005 Г. ЗА РЕДА ЗА ЗАПЛАЩАНЕ ОТ ДЪРЖАВНИЯ БЮДЖЕТ НА ЛЕЧЕНИЕТО НА БЪЛГАРСКИТЕ ГРАЖДАНИ ЗА ЗАБОЛЯВАНИЯ, ИЗВЪН ОБХВАТА НА ЗАДЪЛЖИТЕЛНОТО ЗДРАВНО ОСИГУРЯВАНЕ (ЗАГЛ. ИЗМ. - ДВ, БР. 65 ОТ 2018 Г.) НАРЕДБА № 34 ОТ 27 АВГУСТ 2003 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ЗА РАЗВИТИЕ И ПОДОБРЯВАНЕ НА МЕЖДУСЕЛИЩНАТА ИНФРАСТРУКТУРА ПО СПЕЦИАЛНАТА ПРЕДПРИСЪЕДИНИТЕЛНА ПРОГРАМА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ЗА РАЗВИТИЕ НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ (САПАРД) НАРЕДБА № 34 ОТ 4 ОКТОМВРИ 2006 Г. ЗА УСЛОВИЯТА ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА СДЕЛКИ ЗА НАМАЛЯВАНЕ НА ИНВЕСТИЦИОННИЯ РИСК, СВЪРЗАН С АКТИВИТЕ НА ФОНДОВЕТЕ ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНО ПЕНСИОННО ОСИГУРЯВАНЕ И ФОНДОВЕТЕ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ПЛАЩАНИЯ И ЗА ИЗИСКВАНИЯТА И ОГРАНИЧЕНИЯТА КЪМ ТЕЗИ СДЕЛКИ (ЗАГЛ. ИЗМ. - ДВ, БР. 60 ОТ 2021 Г.) НАРЕДБА № 34 ОТ 6 ДЕКЕМВРИ 1999 Г. ЗА ТАКСИМЕТРОВ ПРЕВОЗ НА ПЪТНИЦИ НАРЕДБА № 34 ОТ 9 ЯНУАРИ 2012 Г. ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА КВАЛИФИКАЦИЯ ПО ПРОФЕСИЯТА "ОФИС СЕКРЕТАР" НАРЕДБА № 35 ОТ 1 ЮЛИ 2010 Г. ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА КВАЛИФИКАЦИЯ ПО ПРОФЕСИЯТА "ГЕОДЕЗИСТ" НАРЕДБА № 35 ОТ 12 АВГУСТ 2004 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО СЕЛЕКЦИЯ И РЕПРОДУКЦИЯ В ПЧЕЛАРСТВОТО НАРЕДБА № 35 ОТ 22 АВГУСТ 2007 Г. ЗА УСЛОВИЯТА, РЕДА И ИЗИСКВАНИЯТА КЪМ ДОКУМЕНТАЦИЯТА ЗА ИЗДАВАНЕ НА СЕРТИФИКАТ ЗА ОСВОБОЖДАВАНЕ НА ПАРТИДА ЛЕКАРСТВЕН ПРОДУКТ ОТ ИЗПЪЛНИТЕЛНАТА АГЕНЦИЯ ПО ЛЕКАРСТВАТА НАРЕДБА № 35 ОТ 23 МАРТ 2006 Г. ЗА СПЕЦИФИЧНИТЕ ИЗИСКВАНИЯ ПРИ ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ОФИЦИАЛЕН КОНТРОЛ ВЪРХУ СУРОВИНИ И ХРАНИ ОТ ЖИВОТИНСКИ ПРОИЗХОД НАРЕДБА № 35 ОТ 27 АВГУСТ 2003 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ЗА ЛЕСОВЪДСТВО, ЗАЛЕСЯВАНЕ НА ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ, ИНВЕСТИЦИИ В ГОРСКИ СТОПАНСТВА, ПРЕРАБОТКА И МАРКЕТИНГ НА ГОРСКИ ПРОДУКТИ ПО СПЕЦИАЛНАТА ПРОГРАМА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ЗА ПРИСЪЕДИНЯВАНЕ В ОБЛАСТТА НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ (САПАРД) НАРЕДБА № 35 ОТ 29 ДЕКЕМВРИ 2006 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА МЕСЕЧНА ДОБАВКА ЗА ДИЕТИЧНО ХРАНЕНЕ И ЛЕКАРСТВЕНИ ПРОДУКТИ НА ЛИЦА С ТРАЙНИ УВРЕЖДАНИЯ СЪС 71 И НАД 71 НА СТО НАМАЛЕНА РАБОТОСПОСОБНОСТ И НА ДЕЦА С НАМАЛЕНА ВЪЗМОЖНОСТ ЗА СОЦИАЛНА АДАПТАЦИЯ НАРЕДБА № 35 ОТ 29 НОЕМВРИ 2005 Г. ЗА УПРАЖНЯВАНЕ НА МЕДИЦИНСКА ПРОФЕСИЯ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ОТ ЧУЖДЕНЦИ, ПОКАНЕНИ ЗА НАУЧЕН ОБМЕН МЕЖДУ ЛЕЧЕБНИ ЗАВЕДЕНИЯ НАРЕДБА № 35 ОТ 3 НОЕМВРИ 1999 Г. ЗА ФУНКЦИОНАЛНИТЕ И ТЕХНИЧЕСКИТЕ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ЕЛЕКТРОННИТЕ ТАКСИМЕТРОВИ АПАРАТИ С ФИСКАЛНА ПАМЕТ НАРЕДБА № 35 ОТ 30 НОЕМВРИ 2012 Г. ЗА ПРАВИЛАТА И НОРМИТЕ ЗА ПРОЕКТИРАНЕ, ИЗГРАЖДАНЕ И ВЪВЕЖДАНЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА КАБЕЛНИ ЕЛЕКТРОННИ СЪОБЩИТЕЛНИ МРЕЖИ И ПРИЛЕЖАЩАТА ИМ ИНФРАСТРУКТУРА НАРЕДБА № 35 ОТ 8 ДЕКЕМВРИ 1997 Г. ЗА РЕДА ЗА ПРОДАЖБА ЧРЕЗ ТЪРГ НА ДВИЖИМИ ВЕЩИ, ЗАЛОЖЕНИ В ПОЛЗА НА БАНКА НАРЕДБА № 35 ОТ 9 ЯНУАРИ 2012 Г. ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА КВАЛИФИКАЦИЯ ПО ПРОФЕСИЯТА "ДЕЛОВОДИТЕЛ" НАРЕДБА № 36 ОТ 15 МАЙ 2006 Г. ЗА ИЗИСКВАНИЯТА ЗА ПСИХОЛОГИЧЕСКА ГОДНОСТ И УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПСИХОЛОГИЧЕСКИТЕ ИЗСЛЕДВАНИЯ НА КАНДИДАТИ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ПРАВОСПОСОБНОСТ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА МПС, НА ВОДАЧИ НА МПС И НА ПРЕДСЕДАТЕЛИ НА ИЗПИТНИ КОМИСИИ И ЗА ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЯ ЗА РЕГИСТРАЦИЯ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ПСИХОЛОГИЧЕСКИ ИЗСЛЕДВАНИЯ (ЗАГЛ. ДОП. - ДВ, БР. 89 ОТ 2010 Г.) НАРЕДБА № 36 ОТ 21 ЮЛИ 2009 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА УПРАЖНЯВАНЕ НА ДЪРЖАВЕН ЗДРАВЕН КОНТРОЛ НАРЕДБА № 36 ОТ 22 АВГУСТ 2007 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ВЗЕМАНЕ НА ПРОБИ ЗА ДЪРЖАВЕН КОНТРОЛ ВЪРХУ ЛЕКАРСТВЕНИ ПРОДУКТИ, ИЗВЪРШВАНЕ НА ИЗПИТВАНИЯТА И ЗАПЛАЩАНЕТО ИМ НАРЕДБА № 36 ОТ 22 ЯНУАРИ 2004 Г. ЗА БАНКИТЕ-ПОПЕЧИТЕЛИ ПО КОДЕКСА ЗА СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ НАРЕДБА № 36 ОТ 23 МАРТ 2006 Г. ЗА СПЕЦИФИЧНИТЕ ИЗИСКВАНИЯ ПРИ ПРОИЗВОДСТВО, ТРАНСПОРТИРАНЕ И ПУСКАНЕ НА ПАЗАРА НА СУРОВИНИ И ХРАНИ ОТ ЖИВОТИНСКИ ПРОИЗХОД НАРЕДБА № 36 ОТ 24 НОЕМВРИ 2003 Г. ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА КВАЛИФИКАЦИЯ ПО ПРОФЕСИЯ "ТЕХНИК НА КОМПЮТЪРНИ СИСТЕМИ" НАРЕДБА № 36 ОТ 27 АВГУСТ 2003 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ЗА ПАЗАРИ НА ПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ И ТЪРЖИЩА ЗА ПЛОДОВЕ, ЗЕЛЕНЧУЦИ, ЦВЕТЯ И РИБА ПО СПЕЦИАЛНАТА ПРЕДПРИСЪЕДИНИТЕЛНА ПРОГРАМА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ЗА РАЗВИТИЕ НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ (САПАРД) НАРЕДБА № 36 ОТ 7 ЯНУАРИ 1998 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРСИТЕ ЗА НОТАРИУСИ НАРЕДБА № 36 ОТ 9 ЯНУАРИ 2012 Г. ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА КВАЛИФИКАЦИЯ ПО ПРОФЕСИЯТА "ОПЕРАТОР НА КОМПЮТЪР" НАРЕДБА № 37 ОТ 10 НОЕМВРИ 2008 Г. ЗА ПОЛЗВАНЕТО НА ЯЗОВИРИТЕ - ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ, В РИБНОСТОПАНСКО ОТНОШЕНИЕ И ПРАВИЛАТА ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА СТОПАНСКИ, ЛЮБИТЕЛСКИ РИБОЛОВ И АКВАКУЛТУРИ В ОБЕКТИТЕ - ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ ПО ЧЛ. 3, АЛ. 1 ОТ ЗАКОНА ЗА РИБАРСТВОТО И АКВАКУЛТУРИТЕ НАРЕДБА № 37 ОТ 16 ЮЛИ 2018 Г. ЗА ВЪТРЕШНИТЕ ЕКСПОЗИЦИИ НА БАНКИТЕ НАРЕДБА № 37 ОТ 19 ОКТОМВРИ 2016 Г. ЗА АВИАЦИОННИТЕ ОПЕРАТОРИ НАРЕДБА № 37 ОТ 2 АВГУСТ 2002 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ОБУЧЕНИЕ НА КАНДИДАТИТЕ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ПРАВОСПОСОБНОСТ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА МОТОРНО ПРЕВОЗНО СРЕДСТВО И УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ИЗДАВАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ТЯХНОТО ОБУЧЕНИЕ НАРЕДБА № 37 ОТ 21 ЮЛИ 2009 Г. ЗА ЗДРАВОСЛОВНО ХРАНЕНЕ НА УЧЕНИЦИТЕ НАРЕДБА № 37 ОТ 24 НОЕМВРИ 2003 Г. ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА КВАЛИФИКАЦИЯ ПО ПРОФЕСИЯ "ОПЕРАТОР В ПРОИЗВОДСТВОТО НА ОБУВНИ И КОЖЕНО-ГАЛАНТЕРИЙНИ ИЗДЕЛИЯ" НАРЕДБА № 37 ОТ 26 АВГУСТ 2010 Г. ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА КВАЛИФИКАЦИЯ ПО ПРОФЕСИЯТА "ШЛОСЕР" НАРЕДБА № 37 ОТ 27 АВГУСТ 2003 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ НА ПРИЗНАТИ ОРГАНИЗАЦИИ НА ПРОИЗВОДИТЕЛИ ПО СПЕЦИАЛНАТА ПРЕДПРИСЪЕДИНИТЕЛНА ПРОГРАМА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ЗА РАЗВИТИЕ НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ (САПАРД) НАРЕДБА № 37 ОТ 28 СЕПТЕМВРИ 2004 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ВЗЕМАНЕ НА ЕМБРИОНАЛНИ ОРГАНИ, ТЪКАНИ И СОМАТИЧНИ, ПЛАЦЕНТНИ И АМНИОТИЧНИ КЛЕТКИ С ЦЕЛ ТРАНСПЛАНТАЦИЯ НАРЕДБА № 37 ОТ 9 ЯНУАРИ 2012 Г. ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА КВАЛИФИКАЦИЯ ПО ПРОФЕСИЯТА "ТЕХНИК НА ПРЕЦИЗНА ТЕХНИКА" НАРЕДБА № 376 ОТ 1 АПРИЛ 2021 Г. ЗА ДОКЛАДВАНЕ, АНАЛИЗ И ПОСЛЕДВАЩИ ДЕЙСТВИЯ ВЪВ ВРЪЗКА СЪС СЪБИТИЯ В ГРАЖДАНСКОТО ВЪЗДУХОПЛАВАНЕ НАРЕДБА № 38 ОТ 13 СЕПТЕМВРИ 2007 Г. ЗА ИЗИСКВАНИЯТА КЪМ ДАННИТЕ ВЪРХУ ОПАКОВКИТЕ И В ЛИСТОВКИТЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИТЕ ПРОДУКТИ НАРЕДБА № 38 ОТ 14 НОЕМВРИ 2008 Г. ЗА СПЕЦИАЛНИТЕ ИЗИСКВАНИЯ ЗА УЧАСТИЕ В СХЕМИТЕ ЗА НАЦИОНАЛНИ ДОПЛАЩАНИЯ ЗА КРАВЕ МЛЯКО И ЗА ОВЦЕ МАЙКИ ПРЕЗ 2008 Г. НАРЕДБА № 38 ОТ 16 АПРИЛ 2004 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРОВЕЖДАНЕТО НА ИЗПИТИТЕ НА КАНДИДАТИ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ПРАВОСПОСОБНОСТ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА МОТОРНО ПРЕВОЗНО СРЕДСТВО И РЕДА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОВЕРОЧНИТЕ ИЗПИТИ НАРЕДБА № 38 ОТ 20 АВГУСТ 2010 Г. ЗА УТВЪРЖДАВАНЕ НА МЕДИЦИНСКИ СТАНДАРТ "МЕДИЦИНСКА ГЕНЕТИКА" НАРЕДБА № 38 ОТ 21 МАЙ 2020 Г. ЗА ИЗИСКВАНИЯТА КЪМ ДЕЙНОСТТА НА ИНВЕСТИЦИОННИТЕ ПОСРЕДНИЦИ НАРЕДБА № 38 ОТ 23 ДЕКЕМВРИ 2004 Г. ЗА КАПИТАЛОВАТА АДЕКВАТНОСТ НА БАНКИТЕ (ЗАГЛ. ИЗМ. - ДВ, БР. 106 ОТ 2006 Г., В СИЛА ОТ 01.01.2007 Г.) НАРЕДБА № 38 ОТ 27 АВГУСТ 2003 Г. ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ЗА ОБНОВЯВАНЕ И РАЗВИТИЕ НА СЕЛАТА, ОПАЗВАНЕ И СЪХРАНЯВАНЕ НА СЕЛСКОТО НАСЛЕДСТВО И КУЛТУРНИ ТРАДИЦИИ ПО СПЕЦИАЛНАТА ПРЕДПРИСЪЕДИНИТЕЛНА ПРОГРАМА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ЗА РАЗВИТИЕ НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ (САПАРД) НАРЕДБА № 38 ОТ 28 СЕПТЕМВРИ 2010 Г. ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА КВАЛИФИКАЦИЯ ПО ПРОФЕСИЯТА "ОРГАНИЗАТОР В ДЪРВООБРАБОТВАНЕТО И ПРОИЗВОДСТВОТО НА МЕБЕЛИ" НАРЕДБА № 38 ОТ 31 ОКТОМВРИ 2003 Г. ЗА ОБЩИТЕ ПРАВИЛА ЗА ВЪВЕЖДАНЕ И ИЗПОЛЗВАНЕ НА КОМПЮТЪРИЗИРАНИ СИСТЕМИ ЗА РЕЗЕРВАЦИЯ НАРЕДБА № 38 ОТ 4 АПРИЛ 2006 Г. ЗА ПРОФИЛАКТИКА, ОГРАНИЧАВАНЕ И ЛИКВИДИРАНЕ НА САЛМОНЕЛОЗИТЕ, ПРЕДАВАЩИ СЕ ЧРЕЗ ХРАНИ НАРЕДБА № 38 ОТ 8 НОЕМВРИ 2001 Г. ЗА БОРБА СРЕЩУ ЛИСТОЗАВИВАЧКИТЕ ПО КАРАМФИЛА НАРЕДБА № 38 ОТ 9 ЯНУАРИ 2012 Г. ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА КВАЛИФИКАЦИЯ ПО ПРОФЕСИЯТА "ЕЛЕКТРОТЕХНИК" НАРЕДБА № 39 ОТ 1 ДЕКЕМВРИ 2008 Г. ЗА УСЛОВИЯТА ЗА ОТГЛЕЖДАНЕ НА ЖИВОТНИ КОМПАНЬОНИ, СЪОБРАЗЕНИ С ТЕХНИТЕ ФИЗИОЛОГИЧЕСКИ И ПОВЕДЕНЧЕСКИ ОСОБЕНОСТИ НАРЕДБА № 39 ОТ 13 СЕПТЕМВРИ 2007 Г. ЗА ПРИНЦИПИТЕ И ИЗИСКВАНИЯТА ЗА ДОБРАТА ДИСТРИБУТОРСКА ПРАКТИКА НАРЕДБА № 39 ОТ 15 СЕПТЕМВРИ 2003 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА КОНТРОЛ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ НА ЗЪРНЕНИТЕ ПРОДУКТИ НАРЕДБА № 39 ОТ 21 НОЕМВРИ 2007 Г. ЗА РАЗКРИВАНЕ НА ДЯЛОВО УЧАСТИЕ В ПУБЛИЧНО ДРУЖЕСТВО НАРЕДБА № 39 ОТ 23 АПРИЛ 2015 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ИЗДАВАНЕ НА СВИДЕТЕЛСТВА ЗА ПРАВОСПОСОБНОСТ НА ПИЛОТИ, СВИДЕТЕЛСТВА ЗА ОРГАНИЗАЦИИ ЗА ОБУЧЕНИЕ, ОБУЧАВАЩИ ПИЛОТИ И КАБИНЕН ЕКИПАЖ, И СВИДЕТЕЛСТВА ЗА МЕДИЦИНСКА ГОДНОСТ НА АВИАЦИОНЕН ПЕРСОНАЛ - ПИЛОТИ И КАБИНЕН ЕКИПАЖ, В СЪОТВЕТСТВИЕ С ИЗИСКВАНИЯТА НА РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 1178/2011 НА КОМИСИЯТА ОТ 3 НОЕМВРИ 2011 Г. ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ И АДМИНИСТРАТИВНИ ПРОЦЕДУРИ ВЪВ ВРЪЗКА С ЕКИПАЖИТЕ НА ВЪЗДУХОПЛАВАТЕЛНИ СРЕДСТВА В ГРАЖДАНСКОТО ВЪЗДУХОПЛАВАНЕ В СЪОТВЕТСТВИЕ С РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 216/2008 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА И КОНТРОЛА ВЪРХУ ТЯХ НАРЕДБА № 39 ОТ 28 МАРТ 2019 Г. ЗА НОМИНАЛНАТА СТОЙНОСТ, СЪДЪРЖАНИЕТО, ФОРМАТА И ДИЗАЙНА НА БАНКНОТИТЕ И МОНЕТИТЕ, ПУСКАНИ В ОБРАЩЕНИЕ НАРЕДБА № 39 ОТ 29 ЯНУАРИ 2004 Г. ЗА ИЗИСКВАНИЯТА КЪМ ВОДАЧИТЕ НА МОТОРНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА ОТ РАЗЛИЧНИТЕ КАТЕГОРИИ И ПОДКАТЕГОРИИ НАРЕДБА № 4 ЗА БУФЕРНИТЕ ЗОНИ ОКОЛО РЕЗЕРВАТИТЕ НАРЕДБА № 4 ЗА ДОКУМЕНТИТЕ, КОИТО СА НЕОБХОДИМИ ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА ТРУДОВ ДОГОВОР НАРЕДБА № 4 ЗА ПОЩЕНСКИТЕ СЪОБЩЕНИЯ НАРЕДБА № 4 ЗА ХИГИЕННИТЕ ИЗИСКВАНИЯ ПРИ ИЗПОЛЗУВАНЕТО НА ЯЗОВИРИ ЗА ПИТЕЙНО-БИТОВО ВОДОСНАБДЯВАНЕ НАРЕДБА № 4 ОТ 1 СЕПТЕМВРИ 2009 Г. ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА КВАЛИФИКАЦИЯ ПО ПРОФЕСИЯТА "БИОТЕХНОЛОГ" НАРЕДБА № 4 ОТ 1 ФЕВРУАРИ 2021 Г. ЗА ПРИЛАГАНЕ НА НАЦИОНАЛНАТА ПРОГРАМА ЗА ОВЛАДЯВАНЕ ПОПУЛАЦИЯТА НА БЕЗСТОПАНСТВЕНИТЕ КУЧЕТА НА ТЕРИТОРИЯТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И ЗА ПРОЦЕДУРИТЕ ПО НЕЙНОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ, МЕХАНИЗМА НА ФИНАНСИРАНЕ И ОТЧЕТНОСТ НАРЕДБА № 4 ОТ 10 МАЙ 2006 Г. ЗА УПОТРЕБАТА НА ОПРЕДЕЛЕНИ ЕПОКСИДНИ ДЕРИВАТИ ПРИ ПРОИЗВОДСТВОТО НА МАТЕРИАЛИ И ПРЕДМЕТИ, ПРЕДНАЗНАЧЕНИ ЗА КОНТАКТ С ХРАНИ НАРЕДБА № 4 ОТ 10 ЯНУАРИ 2008 Г. ЗА ПРАВИЛАТА И НОРМИТЕ ЗА БЕЗОПАСНОСТ И ОХРАНА ПРИ ПРОЕКТИРАНЕ, СТРОИТЕЛСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЯ, МОДЕРНИЗАЦИЯ И ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА ОБЕКТИТЕ НА СЪДЕБНАТА ВЛАСТ НАРЕДБА № 4 ОТ 11 МАРТ 2011 Г. ЗА РЕДА И УСЛОВИЯТА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРСИ ЗА ПОЛСКИ ИНСПЕКТОРИ НАРЕДБА № 4 ОТ 11 МАРТ 2020 Г. ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА КВАЛИФИКАЦИЯ ПО ПРОФЕСИЯТА "ОПЕРАТОР В ДЪРВООБРАБОТВАНЕТО" НАРЕДБА № 4 ОТ 12 МАРТ 2002 Г. ЗА ГРАНИЧЕН ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКИ КОНТРОЛ НАРЕДБА № 4 ОТ 12 ЮНИ 2015 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО КОНСЕРВАЦИЯ И РЕСТАВРАЦИЯ НА ДВИЖИМИ КУЛТУРНИ ЦЕННОСТИ НАРЕДБА № 4 ОТ 12 ЯНУАРИ 2009 Г. ЗА МОНИТОРИНГ НА ПОЧВИТЕ НАРЕДБА № 4 ОТ 13 ЯНУАРИ 2006 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ПЪРВА ПРОДАЖБА НА РИБА И ДРУГИ ВОДНИ ОРГАНИЗМИ НАРЕДБА № 4 ОТ 14 АВГУСТ 2018 Г. ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА КВАЛИФИКАЦИЯ ПО ПРОФЕСИЯТА "ИНСТРУКТОР ПО ЕРГОНОМИЯ" НАРЕДБА № 4 ОТ 14 ОКТОМВРИ 2002 Г. ЗА ЗАЩИТА НА РАБОТЕЩИТЕ ОТ РИСКОВЕ, СВЪРЗАНИ С ЕКСПОЗИЦИЯ НА БИОЛОГИЧНИ АГЕНТИ ПРИ РАБОТА НАРЕДБА № 4 ОТ 14 СЕПТЕМВРИ 2004 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРИСЪЕДИНЯВАНЕ НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ И ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ВОДОСНАБДИТЕЛНИТЕ И КАНАЛИЗАЦИОННИТЕ СИСТЕМИ НАРЕДБА № 4 ОТ 15 ДЕКЕМВРИ 2011 Г. ЗА ОПРАВОМОЩАВАНЕ И ОТТЕГЛЯНЕ НА ПРЕДОСТАВЕНИТЕ ПРАВОМОЩИЯ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ПРЕГЛЕДИ НА КОРАБИ И КОРАБОПРИТЕЖАТЕЛИ НАРЕДБА № 4 ОТ 15 ФЕВРУАРИ 2007 Г. ЗА ПРОФИЛАКТИКА, ОГРАНИЧАВАНЕ И ЛИКВИДИРАНЕ НА БОЛЕСТТА КЛАСИЧЕСКА ЧУМА ПО СВИНЕТЕ НАРЕДБА № 4 ОТ 15 ФЕВРУАРИ 2012 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА РЕГИСТРАЦИЯ НА ГОРСКИ РАЗСАДНИЦИ, КАКТО И ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ФИДАНКИ В ГОРСКИТЕ РАЗСАДНИЦИ - ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ НАРЕДБА № 4 ОТ 16 МАЙ 2018 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА УНИЩОЖАВАНЕТО НА ЛЕКАРСТВЕНИТЕ ПРОДУКТИ (ЗАГЛ. ИЗМ. - ДВ, БР. 111 ОТ 2020 Г.) НАРЕДБА № 4 ОТ 16 МАРТ 1999 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА СОЦИАЛНИ УСЛУГИ НАРЕДБА № 4 ОТ 16 МАРТ 2017 Г. ЗА ВОДЕНЕТО, СЪХРАНЯВАНЕТО И ДОСТЪПА ДО РЕГИСТЪРА НА АКТОВЕТЕ НА СЪДИЛИЩАТА НАРЕДБА № 4 ОТ 17 ЮНИ 2005 Г. ЗА ПРОЕКТИРАНЕ, ИЗГРАЖДАНЕ И ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА СГРАДНИ ВОДОПРОВОДНИ И КАНАЛИЗАЦИОННИ ИНСТАЛАЦИИ НАРЕДБА № 4 ОТ 18 ЮНИ 2021 Г. ЗА РЕДА ЗА ВОДЕНЕ НА ПУБЛИЧНИЯ РЕГИСТЪР НА ОБЩЕСТВЕНИТЕ БИБЛИОТЕКИ НАРЕДБА № 4 ОТ 19 МАРТ 2001 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ОРГАНИЗИРАНЕ, ПРОВЕЖДАНЕ И УЧАСТИЕ В КУРСОВЕ ЗА МОТИВАЦИЯ И КВАЛИФИКАЦИОННИ КУРСОВЕ НА КАДРОВИТЕ ВОЕННОСЛУЖЕЩИ, ПОДЛЕЖАЩИ НА ОСВОБОЖДАВАНЕ ОТ КАДРОВА ВОЕННА СЛУЖБА, В МИНИСТЕРСТВОТО НА ОТБРАНАТА И БЪЛГАРСКАТА АРМИЯ (ЗАГЛ. ИЗМ. - ДВ, БР. 85 ОТ 2008 Г., В СИЛА ОТ 30.09.2008 Г.) НАРЕДБА № 4 ОТ 19 СЕПТЕМВРИ 2019 Г. ЗА ПРИЕМАНЕ НА ФАРМАКО-ТЕРАПЕВТИЧНО РЪКОВОДСТВО ПО АНЕСТЕЗИОЛОГИЯ И ИНТЕНЗИВНО ЛЕЧЕНИЕ НАРЕДБА № 4 ОТ 19 ФЕВРУАРИ 2013 Г. ЗА ЗАЩИТА НА ГОРСКИТЕ ТЕРИТОРИИ СРЕЩУ ЕРОЗИЯ И ПОРОИ И СТРОЕЖ НА УКРЕПИТЕЛНИ СЪОРЪЖЕНИЯ НАРЕДБА № 4 ОТ 2 АПРИЛ 2020 Г. ЗА ПРИЕМАНЕ НА ФАРМАКО-ТЕРАПЕВТИЧНО РЪКОВОДСТВО ПО ПЕДИАТРИЯ - ДЕТСКА КАРДИОЛОГИЯ НАРЕДБА № 4 ОТ 20 АПРИЛ 2017 Г. ЗА НОРМИРАНЕ И ЗАПЛАЩАНЕ НА ТРУДА НАРЕДБА № 4 ОТ 20 ОКТОМВРИ 2000 Г. ЗА КАЧЕСТВОТО НА ВОДИТЕ ЗА РИБОВЪДСТВО И ЗА РАЗВЪЖДАНЕ НА ЧЕРУПКОВИ ОРГАНИЗМИ НАРЕДБА № 4 ОТ 2006 Г. ЗА ПОДДЪРЖАНЕ И ПОВИШАВАНЕ КВАЛИФИКАЦИЯТА НА АДВОКАТИТЕ И АДВОКАТИТЕ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ (ЗАГЛ. ИЗМ. - ДВ, БР. 69 ОТ 2018 Г.) НАРЕДБА № 4 ОТ 2016 Г. ЗА ЗАБОЛЯВАНИЯТА И ОТКЛОНЕНИЯТА, ПРИ КОИТО НЕ МОЖЕ ДА СЕ ЗАЕМА ДЛЪЖНОСТ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИ СПЕЦИАЛИСТ (ЗАГЛ. ИЗМ. - ДВ, БР. 89 ОТ 2017 Г.) НАРЕДБА № 4 ОТ 21 ДЕКЕМВРИ 2010 Г. ЗА ИЗИСКВАНИЯТА КЪМ ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯТА В БАНКИТЕ НАРЕДБА № 4 ОТ 21 ДЕКЕМВРИ 2016 Г. ЗА ОБХВАТА И СЪДЪРЖАНИЕТО НА ДОКУМЕНТАЦИИ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА КОНСЕРВАЦИОННО-РЕСТАВРАЦИОННИ ДЕЙНОСТИ НА НЕДВИЖИМИ КУЛТУРНИ ЦЕННОСТИ НАРЕДБА № 4 ОТ 21 МАЙ 2001 Г. ЗА ОБХВАТА И СЪДЪРЖАНИЕТО НА ИНВЕСТИЦИОННИТЕ ПРОЕКТИ НАРЕДБА № 4 ОТ 21 ЮНИ 2000 Г. ЗА СЪОБЩАВАНЕ, ПРОУЧВАНЕ И РЕГИСТРИРАНЕ НА ВЗРИВ ОТ ХРАНИТЕЛНО ЗАБОЛЯВАНЕ НАРЕДБА № 4 ОТ 22 ДЕКЕМВРИ 2010 Г. ЗА МЪЛНИЕЗАЩИТАТА НА СГРАДИ, ВЪНШНИ СЪОРЪЖЕНИЯ И ОТКРИТИ ПРОСТРАНСТВА НАРЕДБА № 4 ОТ 22 ЮЛИ 2016 Г. ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА РЕДА ЗА СЪГЛАСУВАНЕ НА ПРОЕКТИТЕ НА ДОКУМЕНТИ ПО ЧЛ. 26, АЛ. 1 ОТ ЗАКОНА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИТЕ СТРУКТУРНИ И ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ НАРЕДБА № 4 ОТ 23 СЕПТЕМВРИ 2020 Г. ЗА НАДЗОР И МОНИТОРИНГ НА ЗООНОЗИТЕ ПРИ ПРОФИЛАКТИКАТА, ОГРАНИЧАВАНЕТО И ЛИКВИДИРАНЕТО ИМ НАРЕДБА № 4 ОТ 24 ФЕВРУАРИ 2015 Г. ЗА ПРИЛАГАНЕ НА МЯРКА 11 "БИОЛОГИЧНО ЗЕМЕДЕЛИЕ" ОТ ПРОГРАМАТА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ ЗА ПЕРИОДА 2014 - 2020 Г. НАРЕДБА № 4 ОТ 24 ФЕВРУАРИ 2021 Г. ЗА УТВЪРЖДАВАНЕ НА МЕДИЦИНСКИ СТАНДАРТ "ПЛАСТИЧНО-ВЪЗСТАНОВИТЕЛНА И ЕСТЕТИЧНА ХИРУРГИЯ" НАРЕДБА № 4 ОТ 25 АПРИЛ 2007 Г. ЗА АЕРОНАВИГАЦИОННИТЕ КАРТИ НАРЕДБА № 4 ОТ 25 МАЙ 2016 Г. ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА КВАЛИФИКАЦИЯ ПО ПРОФЕСИЯТА "МАРКШАЙДЕР" НАРЕДБА № 4 ОТ 25 ЮНИ 1999 Г. ЗА ИЗТЕГЛЯНЕ ОТ ПАЗАРА И УНИЩОЖАВАНЕ НА ОПАСНИ СТОКИ НАРЕДБА № 4 ОТ 25 ЯНУАРИ 2010 Г. ЗА УТВЪРЖДАВАНЕ НА МЕДИЦИНСКИ СТАНДАРТ "МИКРОБИОЛОГИЯ" НАРЕДБА № 4 ОТ 26 МАРТ 2021 Г. ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА КВАЛИФИКАЦИЯ ПО ПРОФЕСИЯТА "ИКОНОМИСТ" НАРЕДБА № 4 ОТ 27 ДЕКЕМВРИ 2006 Г. ЗА ОГРАНИЧАВАНЕ НА ВРЕДНИЯ ШУМ ЧРЕЗ ШУМОИЗОЛИРАНЕ НА СГРАДИТЕ ПРИ ТЯХНОТО ПРОЕКТИРАНЕ И ЗА ПРАВИЛАТА И НОРМИТЕ ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА СТРОЕЖИТЕ ПО ОТНОШЕНИЕ НА ШУМА, ИЗЛЪЧВАН ПО ВРЕМЕ НА СТРОИТЕЛСТВОТО НАРЕДБА № 4 ОТ 27 МАЙ 2011 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ДОПУСКАНЕ И ЯВЯВАНЕ НА ИЗПИТ ПО ЧЛ. 186, АЛ. 3, Т. 3 ОТ ЗАКОНА ЗА ЗДРАВЕТО НА ГРАЖДАНИ НА ТРЕТИ ДЪРЖАВИ, ПРИДОБИЛИ ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ ПО МЕДИЦИНСКА ПРОФЕСИЯ И/ИЛИ СПЕЦИАЛНОСТ В ОБЛАСТТА НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО В ТРЕТА ДЪРЖАВА НАРЕДБА № 4 ОТ 27 МАРТ 1997 Г. ЗА ЖЕЛЕЗОПЪТНИТЕ ПРЕЛЕЗИ НАРЕДБА № 4 ОТ 28 МАЙ 2019 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА НЕЗАДЪЛЖИТЕЛНИЯ ТЕРМИН ЗА КАЧЕСТВО "ПЛАНИНСКИ ПРОДУКТ" И ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕТО НА КОНТРОЛ ВЪРХУ НЕГОВАТА УПОТРЕБА НАРЕДБА № 4 ОТ 28 ЮНИ 2006 Г. ЗА НОРМИТЕ НА ПРЕДЕЛНИТЕ РАЗМЕРИ НА ЕСТЕСТВЕНИТЕ ФИРИ НА АКЦИЗНИТЕ СТОКИ НАРЕДБА № 4 ОТ 3 НОЕМВРИ 1998 Г. ЗА ОБУЧЕНИЕТО НА ПРЕДСТАВИТЕЛИТЕ В КОМИТЕТИТЕ И ГРУПИТЕ ПО УСЛОВИЯ НА ТРУД В ПРЕДПРИЯТИЯТА НАРЕДБА № 4 ОТ 3 ФЕВРУАРИ 2004 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПОСТАВЯНЕ НА ЗАБРАНИТЕЛНИ ЗНАЦИ НА ГОРСКИТЕ ПЪТИЩА И МЕСТА В ГОРСКИЯ ФОНД И ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ТЕХНИТЕ ОБРАЗЦИ НАРЕДБА № 4 ОТ 3 ФЕВРУАРИ 2015 Г. ЗА ИЗИСКВАНИЯТА КЪМ ИЗПОЛЗВАНЕ НА ДОБАВКИ В ХРАНИТЕ НАРЕДБА № 4 ОТ 3 ФЕВРУАРИ 2016 Г. ЗА РЕДА ЗА ПУСКАНЕ НА ПАЗАРА НА УПОТРЕБЯВАНАТА ТЕХНИКА ПО ЗАКОНА ЗА РЕГИСТРАЦИЯ И КОНТРОЛ НА ЗЕМЕДЕЛСКАТА И ГОРСКАТА ТЕХНИКА НАРЕДБА № 4 ОТ 30 МАЙ 2018 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ИЗПЛАЩАНЕ, НАМАЛЯВАНЕ ИЛИ ОТКАЗ ЗА ИЗПЛАЩАНЕ, ИЛИ ЗА ОТТЕГЛЯНЕ НА ИЗПЛАТЕНАТА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ЗА МЕРКИТЕ И ПОДМЕРКИТЕ ПО ЧЛ. 9Б, Т. 2 ОТ ЗАКОНА ЗА ПОДПОМАГАНЕ НА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ НАРЕДБА № 4 ОТ 30 МАРТ 2004 Г. ЗА ВИДОВЕТЕ ПРОФЕСИИ ИЛИ ДЕЙНОСТИ, ЗА КОИТО ПОРАДИ ТЯХНОТО ЕСТЕСТВО ИЛИ УСЛОВИЯТА, ПРИ КОИТО СЕ ОСЪЩЕСТВЯВАТ, ПОЛЪТ Е СЪЩЕСТВЕНО И ОПРЕДЕЛЯЩО ПРОФЕСИОНАЛНО ИЗИСКВАНЕ ПО СМИСЪЛА НА ЧЛ. 7, АЛ. 1, Т. 2 ОТ ЗАКОНА ЗА ЗАЩИТА СРЕЩУ ДИСКРИМИНАЦИЯТА НАРЕДБА № 4 ОТ 30 НОЕМВРИ 2015 Г. ЗА УЧЕБНИЯ ПЛАН НАРЕДБА № 4 ОТ 31 ДЕКЕМВРИ 2020 Г. ЗА УТВЪРЖДАВАНЕ НА МЕДИЦИНСКИ СТАНДАРТ "СЪДОВА ХИРУРГИЯ" НАРЕДБА № 4 ОТ 31 МАЙ 2019 Г. ЗА СПЕЦИАЛИЗИРАНАТА ЕЛЕКТРОННА СИСТЕМА ЗА ПРОСЛЕДЯВАНЕ И АНАЛИЗ НА ЛЕКАРСТВЕНИТЕ ПРОДУКТИ НАРЕДБА № 4 ОТ 31 ЯНУАРИ 2005 Г. ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ЗАБОЛЯВАНИЯТА, ЗА ЧИЕТО ЛЕЧЕНИЕ МИНИСТЕРСТВОТО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО ФИНАНСИРА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ВЗЕМАНЕ И ПРИСАЖДАНЕ НА ТЪКАНИ И КЛЕТКИ НАРЕДБА № 4 ОТ 4 ДЕКЕМВРИ 2008 Г. ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА КВАЛИФИКАЦИЯ ПО ПРОФЕСИЯ "ТЕХНИК-ОЗЕЛЕНИТЕЛ" НАРЕДБА № 4 ОТ 4 МАРТ 2009 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРЕДПИСВАНЕ И ОТПУСКАНЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИ ПРОДУКТИ НАРЕДБА № 4 ОТ 4 ФЕВРУАРИ 2019 Г. ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА КВАЛИФИКАЦИЯ ПО ПРОФЕСИЯТА "ЛАБОРАНТ" НАРЕДБА № 4 ОТ 5 АПРИЛ 2013 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И ИЗИСКВАНИЯТА ЗА ИЗГРАЖДАНЕТО И ЕКСПЛОАТАЦИЯТА НА ИНСТАЛАЦИИ ЗА ИЗГАРЯНЕ И ИНСТАЛАЦИИ ЗА СЪВМЕСТНО ИЗГАРЯНЕ НА ОТПАДЪЦИ НАРЕДБА № 4 ОТ 5 НОЕМВРИ 2013 Г. ЗА ПРИСЪЕДИНЯВАНЕ КЪМ ГАЗОПРЕНОСНИТЕ И ГАЗОРАЗПРЕДЕЛИТЕЛНИТЕ МРЕЖИ НАРЕДБА № 4 ОТ 6 АПРИЛ 2006 Г. ЗА ПРОФЕСИОНАЛНАТА КОМПЕТЕНТНОСТ НА ЛИЦАТА, ЗАВЪРШИЛИ ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ ПО СПЕЦИАЛНОСТТА "КИНЕЗИТЕРАПИЯ" НАРЕДБА № 4 ОТ 6 МАРТ 2009 Г. ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ПРАВИЛАТА ЗА ОБУЧЕНИЕ НА КУЧЕТА НАРЕДБА № 4 ОТ 6 ФЕВРУАРИ 2006 Г. ЗА СЛУЖЕБНИЯ АРХИВ НА ЧАСТНИТЕ СЪДЕБНИ ИЗПЪЛНИТЕЛИ НАРЕДБА № 4 ОТ 7 ЯНУАРИ 2010 Г. ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА КВАЛИФИКАЦИЯ ПО ПРОФЕСИЯТА "ОРГАНИЗАТОР ПО ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА АВТОМОБИЛНИЯ ТРАНСПОРТ" НАРЕДБА № 4 ОТ 8 АВГУСТ 2003 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ВПИСВАНЕ В РЕГИСТЪРА И ИЗИСКВАНИЯТА КЪМ ДЕЙНОСТТА НА ОБМЕННИТЕ БЮРА НАРЕДБА № 4 ОТ 8 АВГУСТ 2017 Г. ЗА ПРИЛАГАНЕ НА МЯРКА 14 "ХУМАННО ОТНОШЕНИЕ КЪМ ЖИВОТНИТЕ" ОТ ПРОГРАМАТА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ ЗА ПЕРИОДА 2014 - 2020 Г. НАРЕДБА № 4 ОТ 8 МАРТ 2010 Г. ЗА ЗДРАВНИТЕ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ГОВЕДА И СВИНЕ ПРИ ТРАНСПОРТИРАНЕТО ИМ МЕЖДУ РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И ДРУГИТЕ ДЪРЖАВИ - ЧЛЕНКИ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ, И ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ЗДРАВНИЯ СТАТУС НА РАЙОНИТЕ И ОБЕКТИТЕ, ОТ КОИТО ПРОИЗХОЖДАТ ТЕЗИ ЖИВОТНИ НАРЕДБА № 4 ОТ 8 ЮЛИ 1998 Г. ЗА УПРАВЛЕНИЕТО, СТОПАНИСВАНЕТО, ОТДАВАНЕТО ПОД НАЕМ И РАЗПОРЕЖДАНЕТО С ЖИЛИЩА, АТЕЛИЕТА, ГАРАЖИ И ПАРКОМЕСТА ОТ ВЕДОМСТВЕНИЯ ФОНД НА СТРОИТЕЛНИТЕ ВОЙСКИ НАРЕДБА № 4 ОТ 8 ЮЛИ 2003 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ИЗДАВАНЕ НА РАЗРЕШИТЕЛНИ ЗА ВЪВЕЖДАНЕ НА НЕМЕСТНИ ИЛИ ПОВТОРНО ВЪВЕЖДАНЕ НА МЕСТНИ ЖИВОТИНСКИ И РАСТИТЕЛНИ ВИДОВЕ В ПРИРОДАТА НАРЕДБА № 4 ОТ 8 ЮЛИ 2019 Г. ЗА ФИНАНСОВО ПОДПОМАГАНЕ НА ИЗГРАЖДАНЕТО И ОБНОВЯВАНЕТО НА СПОРТНИ ОБЕКТИ - ДЪРЖАВНА И ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ НАРЕДБА № 4 ОТ 9 ЯНУАРИ 2012 Г. ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА КВАЛИФИКАЦИЯ ПО ПРОФЕСИЯТА "КОРАБЕН МОНТЬОР" НАРЕДБА № 40 ОТ 1 ДЕКЕМВРИ 2020 Г. ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА РАЗМЕРА НА ТАКСИТЕ ЗА ПОКРИВАНЕ НА АДМИНИСТРАТИВНИТЕ РАЗХОДИ НА БЪЛГАРСКАТА НАРОДНА БАНКА, ПРОИЗТИЧАЩИ ОТ ФУНКЦИИТЕ ПО НАДЗОР И ПРЕСТРУКТУРИРАНЕ НАРЕДБА № 40 ОТ 14 ЯНУАРИ 2004 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА АВТОМОБИЛЕН ПРЕВОЗ НА ОПАСНИ ТОВАРИ НАРЕДБА № 40 ОТ 2 ДЕКЕМВРИ 2008 Г. ЗА УСЛОВИЯТА ЗА ОТГЛЕЖДАНЕ НА СЕЛСКОСТОПАНСКИ ЖИВОТНИ, СЪОБРАЗЕНИ С ТЕХНИТЕ ФИЗИОЛОГИЧЕСКИ И ПОВЕДЕНЧЕСКИ ОСОБЕНОСТИ НАРЕДБА № 40 ОТ 20 АПРИЛ 2006 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ДОГОВАРЯНЕ, ИЗКУПУВАНЕ И ОКАЧЕСТВЯВАНЕ НА ЗАХАРНО ЦВЕКЛО И ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ И ИЗПЛАЩАНЕ НА СУБСИДИЯТА ЗА ПРОИЗВЕДЕНИ И ПРОДАДЕНИ КОЛИЧЕСТВА ЗАХАРНО ЦВЕКЛО НАРЕДБА № 40 ОТ 27 ФЕВРУАРИ 2008 Г. ЗА ДОПУСКАНЕТО НА ЦЕННИ КНИЖА ДО ТЪРГОВИЯ НА ОФИЦИАЛЕН ПАЗАР НАРЕДБА № 40 ОТ 7 ЯНУАРИ 2008 Г. ЗА КАТЕГОРИИТЕ ДАННИ И РЕДА, ПО КОЙТО СЕ СЪХРАНЯВАТ И ПРЕДОСТАВЯТ ОТ ПРЕДПРИЯТИЯТА, ПРЕДОСТАВЯЩИ ОБЩЕСТВЕНИ ЕЛЕКТРОННИ СЪОБЩИТЕЛНИ МРЕЖИ И/ИЛИ УСЛУГИ, ЗА НУЖДИТЕ НА НАЦИОНАЛНАТА СИГУРНОСТ И ЗА РАЗКРИВАНЕ НА ПРЕСТЪПЛЕНИЯ НАРЕДБА № 4018 ОТ 16 СЕПТЕМВРИ 2005 Г. ЗА РАБОТНОТО ВРЕМЕ НА АВИАЦИОННИЯ ПЕРСОНАЛ НАРЕДБА № 41 ОТ 10 ДЕКЕМВРИ 2008 Г. ЗА ИЗИСКВАНИЯТА КЪМ ОБЕКТИ, В КОИТО СЕ ОТГЛЕЖДАТ, РАЗВЪЖДАТ И/ИЛИ ПРЕДЛАГАТ ДОМАШНИ ЛЮБИМЦИ С ЦЕЛ ТЪРГОВИЯ, КЪМ ПАНСИОНИ И ПРИЮТИ ЗА ЖИВОТНИ НАРЕДБА № 41 ОТ 11 ЮНИ 2008 Г. ЗА ИЗИСКВАНИЯТА КЪМ СЪДЪРЖАНИЕТО НА ОБОСНОВКАТА НА ЦЕНАТА НА АКЦИИТЕ НА ПУБЛИЧНО ДРУЖЕСТВО, ВКЛЮЧИТЕЛНО КЪМ ПРИЛАГАНЕТО НА ОЦЕНЪЧНИ МЕТОДИ, В СЛУЧАИТЕ НА ПРЕОБРАЗУВАНЕ, ДОГОВОР ЗА СЪВМЕСТНО ПРЕДПРИЯТИЕ И ТЪРГОВО ПРЕДЛАГАНЕ НАРЕДБА № 41 ОТ 24 СЕПТЕМВРИ 2009 Г. ЗА УТВЪРЖДАВАНЕ НА МЕДИЦИНСКИ СТАНДАРТ "ДИАЛИЗНО ЛЕЧЕНИЕ" НАРЕДБА № 41 ОТ 25 ФЕВРУАРИ 2021 Г. ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА РАЗМЕРА НА ИНДИВИДУАЛНИТЕ ГОДИШНИ ВНОСКИ НА КЛОНОВЕТЕ НА КРЕДИТНИ ИНСТИТУЦИИ ОТ ТРЕТИ ДЪРЖАВИ ВЪВ ФОНДА ЗА ПРЕСТРУКТУРИРАНЕ НА БАНКИ НАРЕДБА № 41 ОТ 26 АВГУСТ 2010 Г. ЗА УТВЪРЖДАВАНЕ НА МЕДИЦИНСКИ СТАНДАРТ "МЕДИЦИНСКА ПАРАЗИТОЛОГИЯ" НАРЕДБА № 41 ОТ 27 ЮНИ 2001 Г. ЗА ДОСТЪП И ИЗПОЛЗВАНЕ НА ЖЕЛЕЗОПЪТНАТА ИНФРАСТРУКТУРА НАРЕДБА № 41 ОТ 29 НОЕМВРИ 2004 Г. ЗА СЪХРАНЯВАНЕ НА МИНИМАЛНИ КОЛИЧЕСТВА НАРКОТИЧНИ ВЕЩЕСТВА ЗА ОКАЗВАНЕ НА ПЪРВА ПОМОЩ ПРИ СПЕШНИ СЛУЧАИ НА БОРДА НА КОРАБИ И ВЪЗДУХОПЛАВАТЕЛНИ СРЕДСТВА НАРЕДБА № 41 ОТ 4 АВГУСТ 2008 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБУЧЕНИЕ НА ВОДАЧИТЕ НА АВТОМОБИЛИ ЗА ПРЕВОЗ НА ПЪТНИЦИ И ТОВАРИ И ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТИТЕ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА НАЧАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ НАРЕДБА № 42 ОТ 12 ДЕКЕМВРИ 2008 Г. ЗА ИЗИСКВАНИЯТА КЪМ ВЕТЕРИНАРНИТЕ ЛЕЧЕБНИ ЗАВЕДЕНИЯ И ВИДЪТ И ОБЕМЪТ НА ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКАТА ДЕЙНОСТ, КОЯТО МОЖЕ ДА СЕ ИЗВЪРШВА В ТЯХ НАРЕДБА № 42 ОТ 15 ДЕКЕМВРИ 2010 Г. ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА КВАЛИФИКАЦИЯ ПО ПРОФЕСИЯТА "МАШИНЕН ОПЕРАТОР" НАРЕДБА № 42 ОТ 20 АПРИЛ 2006 Г. ЗА ЗДРАВНИТЕ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ СПЕРМА ОТ ЖИВОТНИ ОТ СЕМЕЙСТВО "BOVIDAE" ПРИ ОБМЕНА Й МЕЖДУ РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И ДЪРЖАВИТЕ - ЧЛЕНКИ НА ЕВРОПЕЙСКАТА ОБЩНОСТ, И ПРИ ВНАСЯНЕТО ОТ ТРЕТИ СТРАНИ (ЗАГЛ. ИЗМ. - ДВ, БР. 1 ОТ 2008 Г.... НАРЕДБА № 42 ОТ 26 АВГУСТ 2010 Г. ЗА УТВЪРЖДАВАНЕ НА МЕДИЦИНСКИ СТАНДАРТ "ПРОФЕСИОНАЛНИ БОЛЕСТИ" НАРЕДБА № 42 ОТ 4 ОКТОМВРИ 2002 Г. ЗА ПРОФИЛАКТИКА И БОРБА СЪС САЛМОНЕЛОЗИТЕ ПО ПТИЦИТЕ НАРЕДБА № 42 ОТ 6 ЮЛИ 2001 Г. ЗА ЛИЦЕНЗИРАНЕ НА ЖЕЛЕЗОПЪТНИ ПРЕДПРИЯТИЯ ЗА ПРЕВОЗ НА ПЪТНИЦИ И/ИЛИ ТОВАРИ (ЗАГЛ. ИЗМ. - ДВ, БР. 11 ОТ 2012 Г.) НАРЕДБА № 42 ОТ 8 ДЕКЕМВРИ 2004 Г. ЗА ВЪВЕЖДАНЕ НА КЛАСИФИКАЦИОННИ СТАТИСТИЧЕСКИ СИСТЕМИ ЗА КОДИРАНЕ НА БОЛЕСТИТЕ И ПРОБЛЕМИТЕ, СВЪРЗАНИ СЪС ЗДРАВЕТО, И НА МЕДИЦИНСКИТЕ ПРОЦЕДУРИ (ЗАГЛ. ИЗМ. - ДВ, БР. 75 ОТ 2014 Г., ДОП. - ДВ, БР. 106 ОТ 2014 Г.) НАРЕДБА № 43 ОТ 11 СЕПТЕМВРИ 2001 Г. ЗА ЖЕЛЕЗОПЪТЕН ПРЕВОЗ НА ПЪТНИЦИ, БАГАЖИ И КОЛЕТНИ ПРАТКИ НАРЕДБА № 43 ОТ 13 НОЕМВРИ 1995 Г. ЗА ПРОФИЛАКТИКА И КОНТРОЛ НА ВИРУСНИТЕ ХЕПАТИТИ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ НАРЕДБА № 43 ОТ 20 АПРИЛ 2006 Г. ЗА РЕДА ЗА ВОДЕНЕ НА РИБОЛОВЕН ДНЕВНИК НАРЕДБА № 43 ОТ 9 ЯНУАРИ 2012 Г. ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА КВАЛИФИКАЦИЯ ПО ПРОФЕСИЯТА "ТЕХНОЛОГ В СИЛИКАТНИТЕ ПРОИЗВОДСТВА" НАРЕДБА № 44 ОТ 10 ОКТОМВРИ 2001 Г. ЗА ПРЕВОЗ НА ТОВАРИ С ЖЕЛЕЗОПЪТЕН ТРАНСПОРТ НАРЕДБА № 44 ОТ 20 АПРИЛ 2006 Г. ЗА ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКИТЕ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ЖИВОТНОВЪДНИТЕ ОБЕКТИ НАРЕДБА № 44 ОТ 20 ОКТОМВРИ 2011 Г. ЗА ИЗИСКВАНИЯТА КЪМ ДЕЙНОСТТА НА КОЛЕКТИВНИТЕ ИНВЕСТИЦИОННИ СХЕМИ, УПРАВЛЯВАЩИТЕ ДРУЖЕСТВА, НАЦИОНАЛНИТЕ ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ И ЛИЦАТА, УПРАВЛЯВАЩИ АЛТЕРНАТИВНИ ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ (ЗАГЛ. ИЗМ. - ДВ, БР. 63 ОТ 2016 Г.) НАРЕДБА № 44 ОТ 26 АВГУСТ 2010 Г. ЗА УТВЪРЖДАВАНЕ НА МЕДИЦИНСКИ СТАНДАРТ "КЛИНИЧНА ИМУНОЛОГИЯ" НАРЕДБА № 44 ОТ 29 ОКТОМВРИ 2003 Г. ЗА ВЕТЕРИНАРНО-САНИТАРНИТЕ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ПАЗАРИТЕ ЗА ЖИВОТНИ НАРЕДБА № 44 ОТ 9 ЯНУАРИ 2012 Г. ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА КВАЛИФИКАЦИЯ ПО ПРОФЕСИЯТА "ХЛЕБАР-СЛАДКАР" НАРЕДБА № 45 ОТ 1 ДЕКЕМВРИ 1995 Г. ЗА ХИГИЕННИТЕ НОРМИ И ИЗИСКВАНИЯ ЗА ДОБАВКИТЕ В ХРАНИТЕЛНИТЕ ПРОДУКТИ НАРЕДБА № 45 ОТ 2 МАРТ 2012 Г. ЗА ДОСТЪПА ДО СЪХРАНЯВАНИТЕ ОТ КОМИСИЯТА ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР ДОКУМЕНТИ НАРЕДБА № 45 ОТ 20 АПРИЛ 2006 Г. ЗА ЗДРАВНИТЕ ИЗИСКВАНИЯ ПРИ ПРИДВИЖВАНЕ НА ЕДНОКОПИТНИ ЖИВОТНИ МЕЖДУ РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И ДЪРЖАВИТЕ - ЧЛЕНКИ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ, И ВНАСЯНЕТО ОТ ТРЕТИ СТРАНИ НАРЕДБА № 45 ОТ 30 НОЕМВРИ 2001 Г. ЗА ПРАВИЛАТА ЗА НОМЕРИРАНЕ НА МЕЖДУНАРОДНИТЕ И НА ВЪТРЕШНИТЕ ПЪТНИЧЕСКИ И ТОВАРНИ ВЛАКОВЕ НАРЕДБА № 45 ОТ 9 ЯНУАРИ 2012 Г. ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА КВАЛИФИКАЦИЯ ПО ПРОФЕСИЯТА "ТЕХНИК-ТЕХНОЛОГ ПО КАЧЕСТВОТО НА ХРАНИ И НАПИТКИ" НАРЕДБА № 46 ОТ 11 АПРИЛ 2012 Г. ЗА РЕДА И НАЧИНА ЗА ИЗПЛАЩАНЕ НА КОМПЕНСАЦИИ ОТ ФОНДА ЗА КОМПЕНСИРАНЕ НА ИНВЕСТИТОРИТЕ НАРЕДБА № 46 ОТ 20 АПРИЛ 2006 Г. ЗА ОБЩИТЕ ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКИ ИЗИСКВАНИЯ ПРИ ВНАСЯНЕ НА СУРОВИНИ И ХРАНИ ОТ ЖИВОТИНСКИ ПРОИЗХОД НАРЕДБА № 46 ОТ 26 АВГУСТ 2010 Г. ЗА УТВЪРЖДАВАНЕ НА МЕДИЦИНСКИ СТАНДАРТ "КЛИНИЧНА АЛЕРГОЛОГИЯ" НАРЕДБА № 46 ОТ 3 ДЕКЕМВРИ 2001 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ИЗДАВАНЕ НА СВИДЕТЕЛСТВО ЗА ПРАВОСПОСОБНОСТ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА СТОПАНСКИ РИБОЛОВ НАРЕДБА № 46 ОТ 30 НОЕМВРИ 2001 Г. ЗА ЖЕЛЕЗОПЪТЕН ПРЕВОЗ НА ОПАСНИ ТОВАРИ НАРЕДБА № 46 ОТ 9 ЯНУАРИ 2012 Г. ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА КВАЛИФИКАЦИЯ ПО ПРОФЕСИЯТА "РАСТЕНИЕВЪД" НАРЕДБА № 47 ОТ 11 ДЕКЕМВРИ 2009 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ, СЪОБЩАВАНЕ И ОТЧЕТ НА ЗАРАЗЕНОСТ С ВИРУСА НА СИНДРОМА НА ПРИДОБИТАТА ИМУННА НЕДОСТАТЪЧНОСТ НАРЕДБА № 47 ОТ 11 НОЕМВРИ 2003 Г. ЗА ПРОИЗВОДСТВО И ПРЕДЛАГАНЕ НА ПАЗАРА НА ЕЛИТНИ И ПЛЕМЕННИ ПЧЕЛНИ МАЙКИ И ОТВОДКИ (РОЯЦИ) И РЕДА ЗА ВОДЕНЕ НА РЕГИСТЪР НАРЕДБА № 47 ОТ 11 ЮЛИ 2012 Г. ЗА ИЗИСКВАНИЯТА КЪМ ИНФОРМАЦИОННИТЕ СИСТЕМИ НА ПЕНСИОННООСИГУРИТЕЛНИТЕ ДРУЖЕСТВА НАРЕДБА № 47 ОТ 20 АПРИЛ 2006 Г. ЗА ИЗИСКВАНИЯТА КЪМ ГРАНИЧНИТЕ ИНСПЕКЦИОННИ ВЕТЕРИНАРНИ ПУНКТОВЕ И УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ГРАНИЧЕН ИНСПЕКЦИОНЕН ВЕТЕРИНАРЕН КОНТРОЛ НАРЕДБА № 47 ОТ 28 ДЕКЕМВРИ 2004 Г. ЗА ИЗИСКВАНИЯТА КЪМ ХРАНИТЕЛНИТЕ ДОБАВКИ (ЗАГЛ. ИЗМ. - ДВ, БР. 44 ОТ 2007 Г.) НАРЕДБА № 47 ОТ 8 СЕПТЕМВРИ 2010 Г. ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА, ДЕЙНОСТТА И УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА ЕКСПЕРТНИТЕ СЪВЕТИ И НА РЕПУБЛИКАНСКИТЕ КОНСУЛТАНТИ В СИСТЕМАТА НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО (ЗАГЛ. ИЗМ. - ДВ, БР. 25 ОТ 2019 Г.) НАРЕДБА № 48 ОТ 11 НОЕМВРИ 2003 Г. ЗА РЕДА И НАЧИНИТЕ ЗА ВЗЕМАНЕ НА ПРОБИ И ИЗПОЛЗВАНИТЕ МЕТОДИ ЗА АНАЛИЗ НА ПЧЕЛНИЯ МЕД НАРЕДБА № 48 ОТ 20 МАРТ 2013 Г. ЗА ИЗИСКВАНИЯТА КЪМ ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯТА НАРЕДБА № 48 ОТ 28 ДЕКЕМВРИ 2001 Г. ЗА ЖЕЛЕЗОПЪТЕН ПРЕВОЗ НА СПЕЦИФИЧНИ ТОВАРИ, НА ТОВАРИ БЕЗ ОПАКОВКА И НА ТОВАРИ, ИЗИСКВАЩИ ОСОБЕНА ОПАКОВКА НАРЕДБА № 48 ОТ 9 ЯНУАРИ 2012 Г. ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА КВАЛИФИКАЦИЯ ПО ПРОФЕСИЯТА "ПРЕВОДАЧ ЖЕСТОМИМИЧЕН ЕЗИК" НАРЕДБА № 49 ЗА ИЗКУСТВЕНО ОСВЕТЛЕНИЕ НА СГРАДИТЕ НАРЕДБА № 49 ОТ 16 ОКТОМВРИ 2014 Г. ЗА ЗАДЪЛЖИТЕЛНОТО ЗАСТРАХОВАНЕ ПО ЗАСТРАХОВКИ "ГРАЖДАНСКА ОТГОВОРНОСТ" НА АВТОМОБИЛИСТИТЕ И "ЗЛОПОЛУКА" НА ПЪТНИЦИТЕ В СРЕДСТВАТА ЗА ОБЩЕСТВЕН ПРЕВОЗ (ЗАГЛ. ИЗМ. - ДВ, БР. 33 ОТ 2017 Г.) НАРЕДБА № 49 ОТ 18 ОКТОМВРИ 2010 Г. ЗА ОСНОВНИТЕ ИЗИСКВАНИЯ, НА КОИТО ТРЯБВА ДА ОТГОВАРЯТ УСТРОЙСТВОТО, ДЕЙНОСТТА И ВЪТРЕШНИЯТ РЕД НА ЛЕЧЕБНИТЕ ЗАВЕДЕНИЯ ЗА БОЛНИЧНА ПОМОЩ И ДОМОВЕТЕ ЗА МЕДИКО-СОЦИАЛНИ ГРИЖИ НАРЕДБА № 49 ОТ 20 АПРИЛ 2006 Г. ЗА ЗДРАВНИТЕ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ НЯКОИ ЖИВОТНИ, СПЕРМА, ЯЙЦЕКЛЕТКИ И ЕМБРИОНИ ПРИ ОБМЕН МЕЖДУ РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И ДЪРЖАВИТЕ - ЧЛЕНКИ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ, И ПРИ ВНАСЯНЕТО ИМ ОТ ТРЕТИ СТРАНИ НАРЕДБА № 49 ОТ 5 НОЕМВРИ 2004 Г. ЗА ПОДДЪРЖАНЕ НА КАРТАТА НА ВЪЗСТАНОВЕНАТА СОБСТВЕНОСТ НАРЕДБА № 49 ОТ 9 ЯНУАРИ 2012 Г. ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА КВАЛИФИКАЦИЯ ПО ПРОФЕСИЯТА "ОРГАНИЗАТОР НА ТУРИСТИЧЕСКА АГЕНТСКА ДЕЙНОСТ" НАРЕДБА № 5 ЗА БОЛЕСТИТЕ, ПРИ КОИТО РАБОТНИЦИТЕ, БОЛЕДУВАЩИ ОТ ТЯХ, ИМАТ ОСОБЕНА ЗАКРИЛА СЪГЛАСНО ЧЛ. 333, АЛ. 1 ОТ КОДЕКСА НА ТРУДА НАРЕДБА № 5 ЗА ИЗМЕРВАТЕЛНИТЕ ЕДИНИЦИ В ГРАЖДАНСКАТА АВИАЦИЯ НАРЕДБА № 5 ЗА ОГРАНИЧАВАНЕ РАЗПРОСТРАНЕНИЕТО НА БОЛЕСТТА ОГНЕН ПРИГОР ПО ОВОЩНИТЕ КУЛТУРИ С ПРИЧИНИТЕЛ БАКТЕРИЯТА ERWINIA AMYLOVORA НАРЕДБА № 5 ОТ 1 АВГУСТ 2003 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА РАЗРАБОТВАНЕ НА ПЛАНОВЕ ЗА ДЕЙСТВИЕ ЗА РАСТИТЕЛНИ И ЖИВОТИНСКИ ВИДОВЕ НАРЕДБА № 5 ОТ 1 СЕПТЕМВРИ 2004 Г. ЗА КОРАБНИТЕ ДОКУМЕНТИ НАРЕДБА № 5 ОТ 1 ЮНИ 2017 Г. ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И РЕДА ЗА ВОДЕНЕ, СЪХРАНЯВАНЕ И ДОСТЪП ДО ЕЛЕКТРОННИТЕ ДЕЛА И НАЧИНА НА СЪХРАНЯВАНЕ НА ДОКАЗАТЕЛСТВАТА И ДОКАЗАТЕЛСТВЕНИТЕ СРЕДСТВА ПО ДЕЛАТА, КАКТО И ВЪТРЕШНИЯ ОБОРОТ И СЪХРАНЯВАНЕТО НА ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ, ОБРАБОТВАНА ОТ СЪДЕБНАТА АДМИНИСТРАЦИЯ НАРЕДБА № 5 ОТ 10 ДЕКЕМВРИ 2013 Г. ЗА УТВЪРЖДАВАНЕ НА МЕДИЦИНСКИ СТАНДАРТ "ВИРУСОЛОГИЯ" НАРЕДБА № 5 ОТ 10 МАЙ 1999 Г. ЗА СТРУКТУРАТА НА ЗАПИСА В ЦИФРОВ ВИД НА КАДАСТРАЛНИТЕ ПЛАНОВЕ И КАРТИ, РЕГУЛАЦИОННИТЕ ПЛАНОВЕ И ПЛАНОВЕТЕ НА ПОЧВЕНИТЕ КАТЕГОРИИ НАРЕДБА № 5 ОТ 11 АВГУСТ 2016 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ФИНАНСОВО ПОДПОМАГАНЕ НА ПРОЕКТИ ПО НАЦИОНАЛНИ ПРОГРАМИ ЗА МЛАДЕЖТА НАРЕДБА № 5 ОТ 11 МАЙ 1999 Г. ЗА РЕДА, НАЧИНА И ПЕРИОДИЧНОСТТА НА ИЗВЪРШВАНЕ НА ОЦЕНКА НА РИСКА НАРЕДБА № 5 ОТ 11 МАРТ 2020 Г. ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА КВАЛИФИКАЦИЯ ПО ПРОФЕСИЯТА "ПОМОЩНИК-ВЪЗПИТАТЕЛ" НАРЕДБА № 5 ОТ 11 ЮНИ 2010 Г. ЗА МИНИМАЛНИТЕ ИЗИСКВАНИЯ ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА ЗДРАВЕТО И БЕЗОПАСНОСТТА НА РАБОТЕЩИТЕ ПРИ РИСКОВЕ, СВЪРЗАНИ С ЕКСПОЗИЦИЯ НА ИЗКУСТВЕНИ ОПТИЧНИ ЛЪЧЕНИЯ НАРЕДБА № 5 ОТ 13 АВГУСТ 2019 Г. ЗА ПОДГОТОВКА И ПРЕДСТАВЯНЕ НА ИСКАНИЯ ДО ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ ОТНОСНО ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ ПРОДУКТИ И ХРАНИ СЪС ЗАЩИТЕНИ ГЕОГРАФСКИ ОЗНАЧЕНИЯ И ТРАДИЦИОННО СПЕЦИФИЧЕН ХАРАКТЕР, ЗА КОНТРОЛ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ С ПРОДУКТОВАТА СПЕЦИФИКАЦИЯ И ЗА ВОДЕНЕ НА РЕГИСТРИ НА ПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ И КОНТРОЛИРАЩИТЕ ЛИЦА НАРЕДБА № 5 ОТ 13 ДЕКЕМВРИ 2007 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ИЗДАВАНЕ НА ТЕЛЕФОННИ УКАЗАТЕЛИ, ВКЛЮЧИТЕЛНО РАБОТАТА С БАЗИТЕ ДАННИ, ТЯХНОТО ПРЕХВЪРЛЯНЕ И ПОЛЗВАНЕ, КАКТО И ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ТЕЛЕФОННИ СПРАВОЧНИ УСЛУГИ НАРЕДБА № 5 ОТ 14 АВГУСТ 2018 Г. ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА КВАЛИФИКАЦИЯ ПО ПРОФЕСИЯТА "ИЗПЪЛНИТЕЛ НА ТЕРМАЛНИ ПРОЦЕДУРИ" НАРЕДБА № 5 ОТ 14 ФЕВРУАРИ 2008 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ВКЛЮЧВАНЕ И ИЗКЛЮЧВАНЕ ВЪВ/ОТ СПИСЪКА НА ВЕЩИТЕ ЛИЦА ПО ЧЛ. 151, АЛ. 4 ОТ ЗАКОНА ЗА КРЕДИТНИТЕ ИНСТИТУЦИИ НАРЕДБА № 5 ОТ 15 АПРИЛ 2003 Г. ЗА ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ И НАМАЛЯВАНЕ НА ЗАМЪРСЯВАНЕТО НА ОКОЛНАТА СРЕДА С АЗБЕСТ НАРЕДБА № 5 ОТ 15 СЕПТЕМВРИ 2017 Г. ЗА РЕГИСТЪРА НА ПРОФЕСИОНАЛНИТЕ КОЛЕЖИ НАРЕДБА № 5 ОТ 17 ЮНИ 2019 Г. ЗА УТВЪРЖДАВАНЕ НА СТАНДАРТИ ЗА ФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ, ПРИЛАГАНИ ОТ ДЪРЖАВНИТЕ И ОБЩИНСКИТЕ ЛЕЧЕБНИ ЗАВЕДЕНИЯ ЗА БОЛНИЧНА ПОМОЩ И КОМПЛЕКСНИ ОНКОЛОГИЧНИ ЦЕНТРОВЕ НАРЕДБА № 5 ОТ 19 СЕПТЕМВРИ 2019 Г. ЗА ПРИЕМАНЕ НА ФАРМАКО-ТЕРАПЕВТИЧНО РЪКОВОДСТВО ПО ОЧНИ БОЛЕСТИ НАРЕДБА № 5 ОТ 19 ЮЛИ 2004 Г. ЗА ИЗИСКВАНИЯТА, НА КОИТО ТРЯБВА ДА ОТГОВАРЯТ БИЛКОЗАГОТВИТЕЛНИТЕ ПУНКТОВЕ И СКЛАДОВЕТЕ ЗА БИЛКИ НАРЕДБА № 5 ОТ 2 ЮЛИ 2020 Г. ЗА ПРИЕМАНЕ НА ФАРМАКО-ТЕРАПЕВТИЧНО РЪКОВОДСТВО ПО КЛИНИЧНА ТОКСИКОЛОГИЯ - АНТИДОТНА ТЕРАПИЯ НАРЕДБА № 5 ОТ 20 АПРИЛ 2006 Г. ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА ЗДРАВОСЛОВНИ И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД НА РАБОТНИЦИТЕ ПО СРОЧНО ТРУДОВО ПРАВООТНОШЕНИЕ ИЛИ ВРЕМЕННО ТРУДОВО ПРАВООТНОШЕНИЕ НАРЕДБА № 5 ОТ 2003 Г. ЗА УСТАНОВЯВАНЕ И ОБЕЗОПАСЯВАНЕ НА УЧАСТЪЦИТЕ С КОНЦЕНТРАЦИЯ НА ПЪТНОТРАНСПОРТНИ ПРОИЗШЕСТВИЯ И ЗА КАТЕГОРИЗИРАНЕ БЕЗОПАСНОСТТА НА ПЪТИЩАТА (ЗАГЛ. ИЗМ. - ДВ, БР. 93 ОТ 2011 Г.) НАРЕДБА № 5 ОТ 21 МАРТ 2014 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА УПРАЖНЯВАНЕ ПРАВАТА НА ПАЦИЕНТИТЕ ПРИ ТРАНСГРАНИЧНО ЗДРАВНО ОБСЛУЖВАНЕ НАРЕДБА № 5 ОТ 22 ФЕВРУАРИ 2007 Г. ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА НА ГРАНИЧНИЯ ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКИ КОНТРОЛ ПРИ ВНАСЯНЕ И ТРАНЗИТНО ПРЕМИНАВАНЕ НА ЖИВОТНИ ОТ ТРЕТИ СТРАНИ НАРЕДБА № 5 ОТ 23 НОЕМВРИ 2004 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА НАЧИСЛЯВАНЕ И РАЗХОДВАНЕ НА СРЕДСТВАТА ЗА СЪЗДАВАНЕ НА КАДАСТЪРА И ГЕОДЕЗИЧЕСКИ ИЗМЕРВАНИЯ, ЗА РАЗВИТИЕ НА МАТЕРИАЛНАТА БАЗА, ЗА ПОВИШАВАНЕ НА КВАЛИФИКАЦИЯТА И ЗА СТИМУЛИРАНЕ НА СЛУЖИТЕЛИТЕ В АГЕНЦИЯТА ПО ГЕОДЕЗИЯ, КАРТОГРАФИЯ И КАДАСТЪР (ЗАГЛ. ИЗМ. И ДОП. - ДВ, БР. 73 ОТ 2006 Г., В СИЛА ОТ 07.04.2006 Г.) НАРЕДБА № 5 ОТ 23 ЯНУАРИ 2014 Г. ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА ЦЕНИТЕ НА ТОПЛИННАТА ЕНЕРГИЯ НАРЕДБА № 5 ОТ 24 ФЕВРУАРИ 2015 Г. ЗА ПРИЛАГАНЕ НА МЯРКА 12 "ПЛАЩАНИЯ ПО НАТУРА 2000 И РАМКОВАТА ДИРЕКТИВА ЗА ВОДИТЕ" ОТ ПРОГРАМАТА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ ЗА ПЕРИОДА 2014 - 2020 Г. НАРЕДБА № 5 ОТ 26 АПРИЛ 2005 Г. ЗА НЕОБХОДИМАТА ЗЕМЯ, УСЛОВИЯТА ЗА ОТГЛЕЖДАНЕ НА КУЛТУРИТЕ И ТЕХНИКАТА ЗА СОРТОИЗПИТВАНЕ, ЗА РЕДА ЗА ИЗДАВАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЯ ЗА СОРТОИЗПИТВАНЕ ЗА БИОЛОГИЧНИ И СТОПАНСКИ КАЧЕСТВА И ЗА ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЯ ЗА СОРТОИЗПИТАТЕЛИ НАРЕДБА № 5 ОТ 26 МАРТ 2021 Г. ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА КВАЛИФИКАЦИЯ ПО ПРОФЕСИЯТА "ХИМИК-ОПЕРАТОР" НАРЕДБА № 5 ОТ 26 МАРТ 2021 Г. ЗА УТВЪРЖДАВАНЕ НА МЕДИЦИНСКИ СТАНДАРТ "КАРДИОХИРУРГИЯ" НАРЕДБА № 5 ОТ 27 ФЕВРУАРИ 2009 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПОДАВАНЕ НА ЗАЯВЛЕНИЯ ПО СХЕМИ И МЕРКИ ЗА ДИРЕКТНИ ПЛАЩАНИЯ (ЗАГЛ. ИЗМ. - ДВ, БР. 14 ОТ 2010 Г., В СИЛА ОТ 19.02.2010 Г.) НАРЕДБА № 5 ОТ 28 ДЕКЕМВРИ 2006 Г. ЗА ТЕХНИЧЕСКИТЕ ПАСПОРТИ НА СТРОЕЖИТЕ НАРЕДБА № 5 ОТ 29 ДЕКЕМВРИ 2002 Г. ЗА СЪДЪРЖАНИЕТО И РЕДА ЗА ИЗПРАЩАНЕ НА УВЕДОМЛЕНИЕТО ПО ЧЛ. 62, АЛ. 5 ОТ КОДЕКСА НА ТРУДА (ЗАГЛ. ИЗМ. - ДВ, БР. 17 ОТ 2011 Г., В СИЛА ОТ 25.02.2011 Г.) НАРЕДБА № 5 ОТ 29 ОКТОМВРИ 2019 Г. ЗА КРИТЕРИИТЕ, УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА НАГРАЖДАВАНЕ НА СПОРТИСТИ, ТРЕНЬОРИ И ДЛЪЖНОСТНИ ЛИЦА НАРЕДБА № 5 ОТ 29 ЮНИ 2006 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ДЕКЛАРИРАНЕ ПРЕД МИТНИЧЕСКИТЕ ОРГАНИ ПО ЕЛЕКТРОНЕН ПЪТ НАРЕДБА № 5 ОТ 3 МАЙ 2012 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ПО МЯРКА 1.3. "ИНВЕСТИЦИИ НА БОРДА НА РИБОЛОВНИТЕ КОРАБИ И СЕЛЕКТИВНОСТ" ПО ПРИОРИТЕТНА ОС № 1 "МЕРКИ ЗА ПРИСПОСОБЯВАНЕ НА БЪЛГАРСКИЯ РИБОЛОВЕН ФЛОТ" ОТ ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕКТОР "РИБАРСТВО" НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ, ФИНАНСИРАНА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ ФОНД ЗА РИБАРСТВО ЗА ПРОГРАМЕН ПЕРИОД 2007 - 2013 Г. НАРЕДБА № 5 ОТ 3 СЕПТЕМВРИ 1999 Г. ЗА РЕДА ЗА УСТАНОВЯВАНЕ ВЛАДЕЕНЕТО НА БЪЛГАРСКИ ЕЗИК ПРИ ПРИДОБИВАНЕ НА БЪЛГАРСКО ГРАЖДАНСТВО ПО НАТУРАЛИЗАЦИЯ НАРЕДБА № 5 ОТ 3 СЕПТЕМВРИ 2018 Г. ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ПРАВИЛАТА НА БИОЛОГИЧНО ПРОИЗВОДСТВО, ЕТИКЕТИРАНЕ И КОНТРОЛ, И ЗА ИЗДАВАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЕ ЗА КОНТРОЛНА ДЕЙНОСТ ЗА СПАЗВАНЕ НА ПРАВИЛАТА НА БИОЛОГИЧНОТО ПРОИЗВОДСТВО, КАКТО И ЗА ПОСЛЕДВАЩ ОФИЦИАЛЕН НАДЗОР ВЪРХУ КОНТРОЛИРАЩИТЕ ЛИЦА НАРЕДБА № 5 ОТ 3 ФЕВРУАРИ 2016 Г. ЗА ПЕРИОДИЧНИТЕ ПРОВЕРКИ НА ОБОРУДВАНЕТО ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ПРОДУКТИ ЗА РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА НАРЕДБА № 5 ОТ 3 ЮНИ 2016 Г. ЗА ПРЕДУЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ НАРЕДБА № 5 ОТ 30 МАЙ 2008 Г. ЗА УПРАВЛЕНИЕ КАЧЕСТВОТО НА ВОДИТЕ ЗА КЪПАНЕ НАРЕДБА № 5 ОТ 30 НОЕМВРИ 1988 Г. ЗА ИЗДАВАНЕ РАЗРЕШЕНИЯ ЗА ИЗПОЛЗУВАНЕ НА АТОМНА ЕНЕРГИЯ НАРЕДБА № 5 ОТ 30 НОЕМВРИ 2015 Г. ЗА ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНАТА ПОДГОТОВКА НАРЕДБА № 5 ОТ 30 СЕПТЕМВРИ 2020 Г. ЗА ЗДРАВНИТЕ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ЖИВОТНИТЕ, ОТ КОИТО СЕ ДОБИВАТ ХРАНИ НАРЕДБА № 5 ОТ 31 ДЕКЕМВРИ 2020 Г. ЗА УТВЪРЖДАВАНЕ НА МЕДИЦИНСКИ СТАНДАРТ "ДЕТСКА ХИРУРГИЯ" НАРЕДБА № 5 ОТ 31 ЮЛИ 2014 Г. ЗА СТРОИТЕЛСТВОТО В ГОРСКИТЕ ТЕРИТОРИИ БЕЗ ПРОМЯНА НА ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕТО ИМ НАРЕДБА № 5 ОТ 31 ЯНУАРИ 2005 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНО ПРЕДОСТАВЯНЕ НА МЕДИЦИНСКИ ИЗДЕЛИЯ ЗА ВЗЕМАНЕ, ДИАГНОСТИЦИРАНЕ, ПРЕРАБОТВАНЕ И СЪХРАНЯВАНЕ НА КРЪВ И КРЪВНИ СЪСТАВКИ (ЗАГЛ. ИЗМ. - ДВ, БР. 37 ОТ 2007 Г.) НАРЕДБА № 5 ОТ 4 ДЕКЕМВРИ 2006 Г. ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА КВАЛИФИКАЦИЯ ПО ПРОФЕСИЯ "СЪТРУДНИК В МАЛЪК И СРЕДЕН БИЗНЕС" НАРЕДБА № 5 ОТ 4 ДЕКЕМВРИ 2008 Г. ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА КВАЛИФИКАЦИЯ ПО ПРОФЕСИЯТА "ДИВЕЧОВЪД" НАРЕДБА № 5 ОТ 4 МАРТ 1996 Г. ЗА ХИГИЕННИТЕ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УСТРОЙСТВОТО, ОБЗАВЕЖДАНЕТО И ЕКСПЛОАТАЦИЯТА НА ОБЩЕЖИТИЯ НАРЕДБА № 5 ОТ 4 ОКТОМВРИ 2007 Г. ЗА РЕДА И УСЛОВИЯТА ЗА ПРИДОБИВАНЕ, РЕГИСТРИРАНЕ, ИЗПЛАЩАНЕ И ТЪРГОВИЯ С ДЪРЖАВНИ ЦЕННИ КНИЖА НАРЕДБА № 5 ОТ 4 ФЕВРУАРИ 2019 Г. ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА КВАЛИФИКАЦИЯ ПО ПРОФЕСИЯТА "ГОТВАЧ" НАРЕДБА № 5 ОТ 6 АПРИЛ 2006 Г. ЗА ДИАГНОСТИКАТА, ПРОФИЛАКТИКАТА И КОНТРОЛА НА МЕСТНИТЕ ПАРАЗИТОЗИ НАРЕДБА № 5 ОТ 6 ЮЛИ 2011 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЕ ЗА СЪХРАНЕНИЕ И ПРОДАЖБА НА ЛЕКАРСТВЕНИ ПРОДУКТИ ОТ ЛЕКАРИ И ЛЕКАРИ ПО ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА И СНАБДЯВАНЕТО ИМ С ЛЕКАРСТВЕНИ ПРОДУКТИ НАРЕДБА № 5 ОТ 6 ЮНИ 2018 Г. ЗА УТВЪРЖДАВАНЕ НА МЕДИЦИНСКИ СТАНДАРТ "УРОЛОГИЯ" НАРЕДБА № 5 ОТ 7 ЯНУАРИ 2010 Г. ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА КВАЛИФИКАЦИЯ ПО ПРОФЕСИЯТА "ОРГАНИЗАТОР ПО ТЪРГОВСКА ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА ЖЕЛЕЗОПЪТНИЯ ТРАНСПОРТ" НАРЕДБА № 5 ОТ 8 ОКТОМВРИ 2013 Г. ЗА СЕРТИФИЦИРАНЕ И ПРОВЕРКА НА МОЩНОСТТА НА ДВИГАТЕЛИТЕ НА РИБОЛОВНИТЕ КОРАБИ, ВПИСАНИ В РЕГИСТЪРА НА РИБОЛОВНИТЕ КОРАБИ НАРЕДБА № 5 ОТ 8 СЕПТЕМВРИ 2017 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ВРЕМЕННА ИЗВЪНРЕДНА МЯРКА ЗА ПОДПОМАГАНЕ НА ПАЗАРА В СЕКТОРА НА ПЛОДОВЕТЕ НАРЕДБА № 5 ОТ 9 ФЕВРУАРИ 2015 Г. ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА МАКСИМАЛНО ДОПУСТИМИТЕ КОЛИЧЕСТВА НА НЯКОИ ЗАМЪРСИТЕЛИ В ХРАНИТЕ НАРЕДБА № 5 ОТ 9 ФЕВРУАРИ 2021 Г. ЗА РАЗРЕШАВАНЕ ПУСКАНЕТО НА ПАЗАРА И УПОТРЕБАТА НА ПРОДУКТИ ЗА РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА НАРЕДБА № 5 ОТ 9 ЯНУАРИ 2012 Г. ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА КВАЛИФИКАЦИЯ ПО ПРОФЕСИЯТА "СТРОИТЕЛ" НАРЕДБА № 50 ОТ 19 ЮНИ 2015 Г. ЗА КАПИТАЛОВАТА АДЕКВАТНОСТ, ЛИКВИДНОСТТА НА ИНВЕСТИЦИОННИТЕ ПОСРЕДНИЦИ И ОСЪЩЕСТВЯВАНЕТО НА НАДЗОР ЗА СПАЗВАНЕТО ИМ НАРЕДБА № 50 ОТ 20 АПРИЛ 2006 Г. ЗА ЗДРАВНИТЕ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ СПЕРМА ОТ НЕРЕЗИ ПРИ ОБМЕН МЕЖДУ РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И ДЪРЖАВИТЕ - ЧЛЕНКИ НА ЕВРОПЕЙСКАТА ОБЩНОСТ, И ПРИ ВНАСЯНЕ ОТ ТРЕТИ СТРАНИ НАРЕДБА № 50 ОТ 26 НОЕМВРИ 2010 Г. ЗА УТВЪРЖДАВАНЕ НА МЕДИЦИНСКИ СТАНДАРТ "ОРАЛНА ХИРУРГИЯ" НАРЕДБА № 50 ОТ 28 ДЕКЕМВРИ 2001 Г. ЗА РАБОТНОТО ВРЕМЕ НА РЪКОВОДНИЯ И ИЗПЪЛНИТЕЛСКИЯ ПЕРСОНАЛ, ЗАЕТ С ОСИГУРЯВАНЕ НА ПРЕВОЗИТЕ НА ПЪТНИЦИ И ТОВАРИ В ЖЕЛЕЗОПЪТНИЯ ТРАНСПОРТ НАРЕДБА № 50 ОТ 9 ЯНУАРИ 2012 Г. ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА КВАЛИФИКАЦИЯ ПО ПРОФЕСИЯТА "ОПЕРАТОР В СИЛИКАТНИТЕ ПРОИЗВОДСТВА" НАРЕДБА № 51 ОТ 20 АПРИЛ 2006 Г. ЗА НАЦИОНАЛНИЯ РЕЗЕРВ, ИНДИВИДУАЛНИТЕ МЛЕЧНИ КВОТИ, ОДОБРЕНИЕТО НА ИЗКУПВАЧИ И ИЗКУПУВАНЕТО НА КРАВЕ МЛЯКО НАРЕДБА № 51 ОТ 26 НОЕМВРИ 2010 Г. ЗА УТВЪРЖДАВАНЕ НА МЕДИЦИНСКИ СТАНДАРТ "ДЕТСКА ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА" НАРЕДБА № 51 ОТ 28 АПРИЛ 2016 Г. ЗА СОБСТВЕНИТЕ СРЕДСТВА И ЗА ИЗИСКВАНИЯТА ЗА ПЛАТЕЖОСПОСОБНОСТ НА ЗАСТРАХОВАТЕЛИТЕ, ПРЕЗАСТРАХОВАТЕЛИТЕ И ГРУПИТЕ ЗАСТРАХОВАТЕЛИ И ПРЕЗАСТРАХОВАТЕЛИ НАРЕДБА № 52 ОТ 18 ФЕВРУАРИ 2002 Г. ЗА ЖЕЛЕЗОПЪТЕН ПРЕВОЗ НА ВОЕННИ ТОВАРИ, ТЕХНИКА И ВОЙСКИ НАРЕДБА № 52 ОТ 21.10.2016 Г. ЗА РЕДА И НАЧИНА ЗА ОТЧИСЛЯВАНЕ НА ТАКСИТЕ ПО ЧЛ. 201, АЛ. 1, Т. 2 И 3 И ЧЛ. 256, АЛ. 1, Т. 3 ОТ КОДЕКСА ЗА СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ, СЪБИРАНИ ОТ ПЕНСИОННООСИГУРИТЕЛНИТЕ ДРУЖЕСТВА (ЗАГЛ. ИЗМ. - ДВ, БР. 31 ОТ 2018 Г., В СИЛА ОТ 19.11.2018 Г., ИЗМ. - ДВ, БР. 55 ОТ 2021 Г.) НАРЕДБА № 52 ОТ 25 ЯНУАРИ 2012 Г. ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА КВАЛИФИКАЦИЯ ПО ПРОФЕСИЯТА "РАБОТНИК В РАСТЕНИЕВЪДСТВОТО" НАРЕДБА № 52 ОТ 28 АПРИЛ 2006 Г. ЗА ЗДРАВНИТЕ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ОВЦЕ И КОЗИ ПРИ ПРИДВИЖВАНЕТО ИЛИ ТРАНСПОРТИРАНЕТО ИМ МЕЖДУ РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И ДЪРЖАВИТЕ - ЧЛЕНКИ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ, ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ЗДРАВНИЯ СТАТУС НА ОБЕКТИТЕ, ОТ КОИТО ПРОИЗХОЖДАТ, И ДОПЪЛНИТЕЛНИТЕ ГАРАНЦИИ ЗА ЗДРАВНИЯ СТАТУС НА ТЕЗИ ОБЕКТИ НАРЕДБА № 53 ОТ 10 ФЕВРУАРИ 2003 Г. ЗА КОМБИНИРАН ПРЕВОЗ НА ТОВАРИ НАРЕДБА № 53 ОТ 13 ДЕКЕМВРИ 2010 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА ДЕНОНОЩЕН ДОСТЪП НА ЛЕКАРИТЕ, ПРЯКО УЧАСТВАЩИ В МЕДИЦИНСКОТО ОБСЛУЖВАНЕ НА ПОТЕНЦИАЛНИЯ ДОНОР, ДО СЛУЖЕБНИЯ РЕГИСТЪР НА ИЗПЪЛНИТЕЛНАТА АГЕНЦИЯ "МЕДИЦИНСКИ НАДЗОР", КОЙТО ВКЛЮЧВА ЛИЦАТА, ИЗРАЗИЛИ НЕСЪГЛАСИЕ ЗА ВЗЕМАНЕ НА ОРГАНИ, ТЪКАНИ И КЛЕТКИ (ЗАГЛ. ИЗМ. - ДВ, БР. 41 ОТ 2019 Г., В СИЛА ОТ 21.05.2019 Г.) НАРЕДБА № 53 ОТ 23 ДЕКЕМВРИ 2016 Г. ЗА ИЗИСКВАНИЯТА КЪМ ОТЧЕТНОСТТА, ОЦЕНКАТА НА АКТИВИТЕ И ПАСИВИТЕ И ОБРАЗУВАНЕТО НА ТЕХНИЧЕСКИТЕ РЕЗЕРВИ НА ЗАСТРАХОВАТЕЛИТЕ, ПРЕЗАСТРАХОВАТЕЛИТЕ И ГАРАНЦИОННИЯ ФОНД НАРЕДБА № 54 ОТ 13 ДЕКЕМВРИ 2010 Г. ЗА ДЕЙНОСТТА НА НАЦИОНАЛНАТА СИСТЕМА ЗА МОНИТОРИНГ НА ШУМА В ОКОЛНАТА СРЕДА И ЗА ИЗИСКВАНИЯТА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА СОБСТВЕН МОНИТОРИНГ И ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ ОТ ПРОМИШЛЕНИТЕ ИЗТОЧНИЦИ НА ШУМ В ОКОЛНАТА СРЕДА НАРЕДБА № 54 ОТ 2 ЮНИ 2003 Г. ЗА МЕДИЦИНСКИТЕ И ПСИХОЛОГИЧЕСКИТЕ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ПЕРСОНАЛА, КОЙТО ОСЪЩЕСТВЯВА ЖЕЛЕЗОПЪТНИ ПРЕВОЗИ НА ПЪТНИЦИ И ТОВАРИ И СЪПЪТСТВАЩИТЕ ГИ ДЕЙНОСТИ, И ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРЕДПЪТНИТЕ (ПРЕДСМЕННИ) МЕДИЦИНСКИ ПРЕГЛЕДИ НАРЕДБА № 54 ОТ 29 ДЕКЕМВРИ 2016 Г. ЗА ТЕХНИЧЕСКИТЕ ИЗИСКВАНИЯ И ОЦЕНЯВАНЕ СЪОТВЕТСТВИЕТО НА ОБОРУДВАНЕТО НА МОРСКИТЕ КОРАБИ НАРЕДБА № 54 ОТ 30 ДЕКЕМВРИ 2016 Г. ЗА РЕГИСТРИТЕ НА ГАРАНЦИОННИЯ ФОНД ЗА ОБМЕНА И ЗАЩИТАТА НА ИНФОРМАЦИЯТА И ЗА ИЗДАВАНЕТО И ОТЧИТАНЕТО НА ЗАДЪЛЖИТЕЛНИТЕ ЗАСТРАХОВКИ ПО ЧЛ. 461, Т. 1 И 2 ОТ КОДЕКСА ЗА ЗАСТРАХОВАНЕТО НАРЕДБА № 55 ОТ 11 ЮЛИ 2017 Г. ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ЕКВИВАЛЕНТНИ РЕГУЛИРАНИ ПАЗАРИ (ЗАГЛ. ИЗМ. - ДВ, БР. 66 ОТ 2019 Г.) НАРЕДБА № 55 ОТ 13 ДЕКЕМВРИ 2010 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ИЗДАВАНЕ НА ЛИЦЕНЗИИ ЗА ДЕЙНОСТИ С НАРКОТИЧНИ ВЕЩЕСТВА ЗА МЕДИЦИНСКИ ЦЕЛИ (ЗАГЛ. ИЗМ. - ДВ, БР. 37 ОТ 2013 Г.) НАРЕДБА № 55 ОТ 28 АПРИЛ 2006 Г. ЗА ЗДРАВНИТЕ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ НЯКОИ КОПИТНИ ЖИВОТНИ ПРИ ВНАСЯНЕ ИЛИ ТРАНЗИТНО ПРЕМИНАВАНЕ ПРЕЗ ТЕРИТОРИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ НАРЕДБА № 55 ОТ 29 ЯНУАРИ 2004 Г. ЗА ПРОЕКТИРАНЕ И СТРОИТЕЛСТВО НА ЖЕЛЕЗОПЪТНИ ЛИНИИ, ЖЕЛЕЗОПЪТНИ ГАРИ, ЖЕЛЕЗОПЪТНИ ПРЕЛЕЗИ И ДРУГИ ЕЛЕМЕНТИ ОТ ЖЕЛЕЗОПЪТНАТА ИНФРАСТРУКТУРА НАРЕДБА № 56 ОТ 14 ФЕВРУАРИ 2003 Г. ЗА ИЗИСКВАНИЯТА, УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ОБУЧЕНИЕ НА КАНДИДАТИТЕ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ПРАВОСПОСОБНОСТ, ИЗИСКВАНА ОТ ПЕРСОНАЛА, ОТГОВОРЕН ЗА БЕЗОПАСНОСТТА НА ПРЕВОЗИТЕ С ЖЕЛЕЗОПЪТЕН ТРАНСПОРТ, ИЛИ ПРИЗНАВАНЕ НА ТАКАВА ПРАВОСПОСОБНОСТ И РЕДА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОВЕРОЧНИТЕ ИЗПИТИ НА ЛИЦАТА ОТ ПЕРСОНАЛА, ОТГОВОРЕН ЗА БЕЗОПАСНОСТТА НА ПРЕВОЗИТЕ (ЗАГЛ. ПОПР. - ДВ, БР. 59 ОТ 2003 Г., ДОП. - ДВ, БР. 94 ОТ 2005 Г., ИЗМ. - ДВ, БР. 102 ОТ 2009 Г.) НАРЕДБА № 56 ОТ 4 ЯНУАРИ 2018 Г. ЗА МИНИМАЛНОТО СЪДЪРЖАНИЕ НА ИНВЕСТИЦИОННИТЕ ПОЛИТИКИ НА ФОНДОВЕТЕ ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНО ПЕНСИОННО ОСИГУРЯВАНЕ НАРЕДБА № 56 ОТ 9 МАЙ 2006 Г. ОПРЕДЕЛЯЩА ОБРАЗЦИТЕ НА ОФИЦИАЛНИТЕ ФИТОСАНИТАРНИ СЕРТИФИКАТИ И НА ФИТОСАНИТАРНИТЕ СЕРТИФИКАТИ ЗА РЕЕКСПОРТ, СЪПРОВОЖДАЩИ РАСТЕНИЯ, РАСТИТЕЛНИ И ДРУГИ ПРОДУКТИ ОТ ТРЕТИ СТРАНИ НАРЕДБА № 57 ОТ 16 ЯНУАРИ 2018 Г. ЗА ИЗИСКВАНИЯТА КЪМ ГОДИШНИЯ ДОКЛАД ЗА ПРОФЕСИОНАЛНАТА СХЕМА И ЗА РЕДА И НАЧИНА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ДАННИ ЗА УПРАВЛЕНИЕТО НА ПРОФЕСИОНАЛНА СХЕМА НА ЧУЖДЕСТРАННО ПРЕДПРИЯТИЕ ОСИГУРИТЕЛ НАРЕДБА № 57 ОТ 9 ЮНИ 2004 Г. ЗА ПОСТИГАНЕ НА ОПЕРАТИВНА СЪВМЕСТИМОСТ НА НАЦИОНАЛНАТА ЖЕЛЕЗОПЪТНА СИСТЕМА С ЖЕЛЕЗОПЪТНАТА СИСТЕМА В РАМКИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ (ЗАГЛ. ИЗМ. - ДВ, БР. 88 ОТ 2007 Г., ИЗМ. - ДВ, БР. 84 ОТ 2010 Г., ИЗМ. - ДВ, БР. 5 ОТ 2012 Г.) НАРЕДБА № 58 ОТ 13 ФЕВРУАРИ 2012 Г. ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА КВАЛИФИКАЦИЯ ПО ПРОФЕСИЯТА "МУЗИКАНТ-ИНСТРУМЕНТАЛИСТ" НАРЕДБА № 58 ОТ 2 АВГУСТ 2006 Г. ЗА ПРАВИЛАТА ЗА ТЕХНИЧЕСКАТА ЕКСПЛОАТАЦИЯ, ДВИЖЕНИЕТО НА ВЛАКОВЕТЕ И СИГНАЛИЗАЦИЯТА В ЖЕЛЕЗОПЪТНИЯ ТРАНСПОРТ НАРЕДБА № 58 ОТ 28 ФЕВРУАРИ 2018 Г. ЗА ИЗИСКВАНИЯТА ЗА ЗАЩИТА НА ФИНАНСОВИТЕ ИНСТРУМЕНТИ И ПАРИЧНИТЕ СРЕДСТВА НА КЛИЕНТИ, ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОДУКТИ И ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ ИЛИ ПОЛУЧАВАНЕ НА ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ, КОМИСИОНИ, ДРУГИ ПАРИЧНИ ИЛИ НЕПАРИЧНИ ОБЛАГИ НАРЕДБА № 58 ОТ 9 МАЙ 2006 Г. ЗА БОРБА СРЕЩУ КАЛИФОРНИЙСКАТА ЩИТОНОСНА ВЪШКА (QUADRASPIDIOTUS PERNICIOSUS COMST.) НАРЕДБА № 59 ОТ 13 ФЕВРУАРИ 2012 Г. ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА КВАЛИФИКАЦИЯ ПО ПРОФЕСИЯТА "МУЗИКАНТ-ВОКАЛИСТ" НАРЕДБА № 59 ОТ 4 АПРИЛ 2018 Г. ЗА ФУНКЦИИТЕ И ЗАДЪЛЖЕНИЯТА НА ЗВЕНАТА, СЛУЖБИТЕ И ЛИЦАТА, ОСЪЩЕСТВЯВАЩИ УПРАВЛЕНИЕ НА РИСКА, ВЪТРЕШЕН КОНТРОЛ И ВЪТРЕШЕН ОДИТ В ПЕНСИОННООСИГУРИТЕЛНИТЕ ДРУЖЕСТВА НАРЕДБА № 59 ОТ 5 ДЕКЕМВРИ 2006 Г. ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА БЕЗОПАСНОСТТА В ЖЕЛЕЗОПЪТНИЯ ТРАНСПОРТ НАРЕДБА № 6 ЗА ИЗПОЛЗУВАНЕ И ПРЕДСТАВЯНЕ НА НЕДВИЖИМИТЕ ПАМЕТНИЦИ НА КУЛТУРАТА НАРЕДБА № 6 ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА НОРМАЛНА АКУСТИЧНА ОБСТАНОВКА В ЖИЛИЩНИ И ОБЩЕСТВЕНИ СГРАДИ И МЕСТА НАРЕДБА № 6 ЗА РЕДА, УСЛОВИЯТА И ИЗИСКВАНИЯТА ЗА ОРГАНИЗИРАНЕ ПРОВЕЖДАНЕТО НА КВАЛИФИКАЦИОННО И МОТИВАЦИОННО ОБУЧЕНИЕ НАРЕДБА № 6 ЗА УСТРОЙСТВОТО И ДЕЙНОСТТА НА БЪЛГАРСКИЯ КОРАБЕН РЕГИСТЪР НАРЕДБА № 6 ЗА ХИГИЕННИТЕ НОРМИ И ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УСТРОЙСТВОТО И ЕКСПЛОАТАЦИЯТА НА ОБЩЕСТВЕНИТЕ САУНИ НАРЕДБА № 6 ОТ 1 НОЕМВРИ 2011 Г. ЗА ИЗИСКВАНИЯТА ЗА ПОЩЕНСКАТА СИГУРНОСТ НАРЕДБА № 6 ОТ 10 АВГУСТ 2011 Г. ЗА ЗДРАВОСЛОВНО ХРАНЕНЕ НА ДЕЦАТА НА ВЪЗРАСТ ОТ 3 ДО 7 ГОДИНИ В ДЕТСКИ ЗАВЕДЕНИЯ НАРЕДБА № 6 ОТ 10 ОКТОМВРИ 2017 Г. ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА КВАЛИФИКАЦИЯ ПО ПРОФЕСИЯТА "ПЛЕТАЧ" НАРЕДБА № 6 ОТ 11 АВГУСТ 2016 Г. ЗА УСВОЯВАНЕТО НА БЪЛГАРСКИЯ КНИЖОВЕН ЕЗИК НАРЕДБА № 6 ОТ 11 АПРИЛ 2014 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ПРОГРАМИ ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА УПОТРЕБАТА НА НАРКОТИЧНИ ВЕЩЕСТВА НАРЕДБА № 6 ОТ 11 МАРТ 2020 Г. ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА КВАЛИФИКАЦИЯ ПО ПРОФЕСИЯТА "ПОМОЩНИК В СТРОИТЕЛСТВОТО" НАРЕДБА № 6 ОТ 11 ФЕВРУАРИ 2021 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА СЛЕДДИПЛОМНО ОБУЧЕНИЕ В ОБЛАСТТА НА ВЕТЕРИНАРНАТА МЕДИЦИНА НАРЕДБА № 6 ОТ 12 ДЕКЕМВРИ 1997 Г. ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ПРЕВОЗ НА ТРУДНОПОДВИЖНИ ЛИЦА НАРЕДБА № 6 ОТ 12 ЮНИ 1995 Г. ЗА ТРАНСКРИПЦИЯ И ПРАВОПИС НА ЧУЖДИ ГЕОГРАФСКИ ИМЕНА НА БЪЛГАРСКИ ЕЗИК НАРЕДБА № 6 ОТ 13 МАРТ 2008 Г. ЗА УНИВЕРСАЛНАТА УСЛУГА ПО ЗАКОНА ЗА ЕЛЕКТРОННИТЕ СЪОБЩЕНИЯ (ЗАГЛ. ИЗМ. - ДВ, БР. 77 ОТ 2012 Г.) НАРЕДБА № 6 ОТ 13 ЮЛИ 2004 Г. ЗА РЕДА ЗА ИНВЕСТИРАНЕ НА АКТИВИТЕ НА ФОНДОВЕТЕ ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНО ПЕНСИОННО ОСИГУРЯВАНЕ В ЧУЖДЕСТРАННИ ЦЕННИ КНИЖА, ЗА ВИДОВЕТЕ ЧУЖДЕСТРАННИ ЦЕННИ КНИЖА, ИЗИСКВАНИЯТА КЪМ ТЯХ И РЕГУЛИРАНИТЕ ПАЗАРИ, НА КОИТО ТЕ СЕ ТЪРГУВАТ НАРЕДБА № 6 ОТ 13 ЮНИ 2019 Г. ЗА СЕРВИТУТИТЕ, КОИТО ВЪЗНИКВАТ В ПОЛЗА НА ОПЕРАТОРИТЕ НА ЕЛЕКТРОННИ СЪОБЩИТЕЛНИ МРЕЖИ ПО ЗАКОНА ЗА ЕЛЕКТРОННИТЕ СЪОБЩИТЕЛНИ МРЕЖИ И ФИЗИЧЕСКА ИНФРАСТРУКТУРА НАРЕДБА № 6 ОТ 14 АВГУСТ 2018 Г. ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА КВАЛИФИКАЦИЯ ПО ПРОФЕСИЯТА "АГРОЕКОЛОГ" НАРЕДБА № 6 ОТ 15 АВГУСТ 2005 Г. ЗА МИНИМАЛНИТЕ ИЗИСКВАНИЯ ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА ЗДРАВЕТО И БЕЗОПАСНОСТТА НА РАБОТЕЩИТЕ ПРИ РИСКОВЕ, СВЪРЗАНИ С ЕКСПОЗИЦИЯ НА ШУМ НАРЕДБА № 6 ОТ 17 СЕПТЕМВРИ 2016 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА РАЗПОРЕЖДАНЕ ЧРЕЗ УНИЩОЖАВАНЕ НА СТОКИ ПО ЧЛ. 239, АЛ. 3 И 4 ОТ ЗАКОНА ЗА МИТНИЦИТЕ НАРЕДБА № 6 ОТ 17 ЮНИ 2021 Г. ЗА КОМПЕТЕНТНОСТ НА МОРСКИТЕ ЛИЦА В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ НАРЕДБА № 6 ОТ 18 СЕПТЕМВРИ 2009 Г. ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ПРИЛЕЖАЩАТА ПЛОЩ КЪМ СГРАДИ В РЕЖИМ НА ЕТАЖНА СОБСТВЕНОСТ В КВАРТАЛИ С КОМПЛЕКСНО ЗАСТРОЯВАНЕ НАРЕДБА № 6 ОТ 18 ФЕВРУАРИ 2000 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА НА РЕГИСТРАЦИЯ НА ДОГОВОРИТЕ ЗА АРЕНДА В ПОЗЕМЛЕНИТЕ КОМИСИИ НАРЕДБА № 6 ОТ 19 МАРТ 2003 Г. ЗА РЕДА И МЕСТАТА ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА СПЕЦИАЛИЗИРАНИТЕ МЕДИЦИНСКИ И ПСИХОЛОГИЧЕСКИ ИЗСЛЕДВАНИЯ И НА ПЕРИОДИЧНИТЕ ЗДРАВНИ ПРЕГЛЕДИ И МЕТОДИТЕ ЗА ТЯХНОТО ПРОВЕЖДАНЕ НАРЕДБА № 6 ОТ 19 СЕПТЕМВРИ 2019 Г. ЗА ПРИЕМАНЕ НА ФАРМАКО-ТЕРАПЕВТИЧНО РЪКОВОДСТВО ПО МЕДИЦИНСКА ПАРАЗИТОЛОГИЯ НАРЕДБА № 6 ОТ 19 ФЕВРУАРИ 1998 Г. ЗА КРЕДИТИРАНЕ НА БАНКИ В ЛЕВОВЕ СРЕЩУ ОБЕЗПЕЧЕНИЕ НАРЕДБА № 6 ОТ 19 ЮНИ 2008 Г. ЗА РЕДА ЗА ЗАПЛАЩАНЕ НА СУМИТЕ ПО ЧЛ. 37, АЛ. 5 ОТ ЗАКОНА ЗА ЗДРАВНОТО ОСИГУРЯВАНЕ НАРЕДБА № 6 ОТ 20 МАРТ 2007 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПАСИЩНО ОТГЛЕЖДАНЕ НА СВИНЕ ОТ ИЗТОЧНОБАЛКАНСКАТА ПОРОДА И НЕЙНИТЕ КРЪСТОСКИ НАРЕДБА № 6 ОТ 21 ЮЛИ 2006 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ИЗДАВАНЕ НА ИНДИВИДУАЛНИ ЛИЦЕНЗИИ БЕЗ КОНКУРС ИЛИ ТЪРГ ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ДАЛЕКОСЪОБЩЕНИЯ ЧРЕЗ ОБОСОБЕНИ ДАЛЕКОСЪОБЩИТЕЛНИ МРЕЖИ ОТ ПОДВИЖНАТА РАДИОСЛУЖБА ЗА ПРОФЕСИОНАЛНИ ЦЕЛИ НАРЕДБА № 6 ОТ 23 ОКТОМВРИ 2003 Г. ЗА МИНИМАЛНИТЕ ИЗИСКВАНИЯ И УСЛОВИЯ ЗА ОТГЛЕЖДАНЕ НА ЖИВОТНИ В ЗООЛОГИЧЕСКИ ГРАДИНИ И ЦЕНТРОВЕ ЗА ОТГЛЕЖДАНЕ И РАЗМНОЖАВАНЕ НА ЗАЩИТЕНИ ВИДОВЕ ЖИВОТНИ (ЗАГЛ. ДОП. - ДВ, БР. 44 ОТ 2009 Г.) НАРЕДБА № 6 ОТ 23 ЮЛИ 2020 Г. ЗА ПРИЕМАНЕ НА ФАРМАКО-ТЕРАПЕВТИЧНО РЪКОВОДСТВО ПО ПСИХИЧНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ НАРЕДБА № 6 ОТ 24 ФЕВРУАРИ 2014 Г. ЗА ПРИСЪЕДИНЯВАНЕ НА ПРОИЗВОДИТЕЛИ И КЛИЕНТИ НА ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ КЪМ ПРЕНОСНАТА ИЛИ КЪМ РАЗПРЕДЕЛИТЕЛНИТЕ ЕЛЕКТРИЧЕСКИ МРЕЖИ НАРЕДБА № 6 ОТ 24 ФЕВРУАРИ 2015 Г. ЗА ПРИЛАГАНЕ НА МЯРКА 13 "ПЛАЩАНИЯ ЗА РАЙОНИ С ПРИРОДНИ ИЛИ ДРУГИ СПЕЦИФИЧНИ ОГРАНИЧЕНИЯ" ОТ ПРОГРАМАТА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ ЗА ПЕРИОДА 2014 - 2020 Г. НАРЕДБА № 6 ОТ 24 ЮЛИ 2006 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ДАВАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЯ ЗА РАБОТА НА ЛИЦА, НЕНАВЪРШИЛИ 18 ГОДИНИ НАРЕДБА № 6 ОТ 25 МАЙ 2004 Г. ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА ЗДРАВОСЛОВНИ И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД ПРИ МЕХАНИЧНО ОБРАБОТВАНЕ НА ДЪРВЕСИНА НАРЕДБА № 6 ОТ 25 НОЕМВРИ 2004 Г. ЗА ТЕХНИЧЕСКИ ПРАВИЛА И НОРМАТИВИ ЗА ПРОЕКТИРАНЕ, ИЗГРАЖДАНЕ И ПОЛЗВАНЕ НА ОБЕКТИТЕ И СЪОРЪЖЕНИЯТА ЗА ПРЕНОС, СЪХРАНЕНИЕ, РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ И ДОСТАВКА НА ПРИРОДЕН ГАЗ НАРЕДБА № 6 ОТ 26 МАРТ 1999 Г. ЗА РЕДА И НАЧИНА ЗА ИЗМЕРВАНЕ НА ЕМИСИИТЕ НА ВРЕДНИ ВЕЩЕСТВА, ИЗПУСКАНИ В АТМОСФЕРНИЯ ВЪЗДУХ ОТ ОБЕКТИ С НЕПОДВИЖНИ ИЗТОЧНИЦИ НАРЕДБА № 6 ОТ 26 МАРТ 2021 Г. ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА КВАЛИФИКАЦИЯ ПО ПРОФЕСИЯТА "ПЛАНИНСКИ ВОДАЧ" НАРЕДБА № 6 ОТ 26 МАРТ 2021 Г. ЗА УТВЪРЖДАВАНЕ НА МЕДИЦИНСКИ СТАНДАРТ "ДЕТСКА КЛИНИЧНА ХЕМАТОЛОГИЯ И ОНКОЛОГИЯ" НАРЕДБА № 6 ОТ 26 ОКТОМВРИ 2018 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ПО НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА ЗА ПОДПОМАГАНЕ НА ЛОЗАРО-ВИНАРСКИЯ СЕКТОР ЗА ПЕРИОДА 2019 - 2023 Г. НАРЕДБА № 6 ОТ 26 ЮНИ 2006 Г. ЗА ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА ШУМ В ОКОЛНАТА СРЕДА, ОТЧИТАЩИ СТЕПЕНТА НА ДИСКОМФОРТ ПРЕЗ РАЗЛИЧНИТЕ ЧАСТИ НА ДЕНОНОЩИЕТО, ГРАНИЧНИТЕ СТОЙНОСТИ НА ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА ШУМ В ОКОЛНАТА СРЕДА, МЕТОДИТЕ ЗА ОЦЕНКА НА СТОЙНОСТИТЕ НА ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА ШУМ И НА ВРЕДНИТЕ ЕФЕКТИ ОТ ШУМА ВЪРХУ ЗДРАВЕТО НА НАСЕЛЕНИЕТО НАРЕДБА № 6 ОТ 27 АВГУСТ 2013 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И ИЗИСКВАНИЯТА ЗА ИЗГРАЖДАНЕ И ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА ДЕПА И НА ДРУГИ СЪОРЪЖЕНИЯ И ИНСТАЛАЦИИ ЗА ОПОЛЗОТВОРЯВАНЕ И ОБЕЗВРЕЖДАНЕ НА ОТПАДЪЦИ НАРЕДБА № 6 ОТ 28 МАРТ 2016 Г. ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ПОДМЯРКА 7.6. "ПРОУЧВАНИЯ И ИНВЕСТИЦИИ, СВЪРЗАНИ С ПОДДЪРЖАНЕ, ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И ПОДОБРЯВАНЕ НА КУЛТУРНОТО И ПРИРОДНО НАСЛЕДСТВО НА СЕЛАТА" ОТ МЯРКА 7 "ОСНОВНИ УСЛУГИ И ОБНОВЯВАНЕ НА СЕЛАТА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ" ОТ ПРОГРАМАТА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ ЗА ПЕРИОДА 2014 - 2020 Г. НАРЕДБА № 6 ОТ 29 СЕПТЕМВРИ 2017 Г. ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ПОДМЯРКА 4.1.2. "ИНВЕСТИЦИИ В ЗЕМЕДЕЛСКИ СТОПАНСТВА ПО ТЕМАТИЧНА ПОДПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА МАЛКИ СТОПАНСТВА" ОТ МЯРКА 4 "ИНВЕСТИЦИИ В МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ" ОТ ПРОГРАМАТА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ ЗА ПЕРИОДА 2014 - 2020 Г. НАРЕДБА № 6 ОТ 29 ЯНУАРИ 2010 Г. ЗА УТВЪРЖДАВАНЕ НА МЕДИЦИНСКИ СТАНДАРТ "ЛЪЧЕЛЕЧЕНИЕ" НАРЕДБА № 6 ОТ 3 АВГУСТ 2017 Г. ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ПРОЦЕСУАЛНИ ДЕЙСТВИЯ И УДОСТОВЕРИТЕЛНИ ИЗЯВЛЕНИЯ В ЕЛЕКТРОННА ФОРМА НАРЕДБА № 6 ОТ 3 МАЙ 2012 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ПО МЯРКА 2.1. "ПРОИЗВОДСТВЕНИ ИНВЕСТИЦИИ В АКВАКУЛТУРАТА" ПО ПРИОРИТЕТНА ОС № 2 "АКВАКУЛТУРА, РИБОЛОВ ВЪВ ВЪТРЕШНИ ВОДОЕМИ, ПРЕРАБОТКА И МАРКЕТИНГ НА ПРОДУКТИ ОТ РИБОЛОВ И АКВАКУЛТУРА" ОТ ОПЕРАТИВНАТА ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕКТОР "РИБАРСТВО" НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ, ФИНАНСИРАНА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ ФОНД ЗА РИБАРСТВО ЗА ПРОГРАМЕН ПЕРИОД 2007 - 2013 Г. НАРЕДБА № 6 ОТ 30 МАЙ 2006 Г. ЗА НАЧИНА НА ИЗЧИСЛЯВАНЕ И ПЛАЩАНЕ НА ЛИХВАТА ВЪРХУ ПАРИЧНИТЕ СРЕДСТВА ПО СПЕЦИАЛНИТЕ СМЕТКИ НА ЧАСТНИТЕ СЪДЕБНИ ИЗПЪЛНИТЕЛИ НАРЕДБА № 6 ОТ 31 ДЕКЕМВРИ 2020 Г. ЗА УТВЪРЖДАВАНЕ НА МЕДИЦИНСКИ СТАНДАРТ "ИНФЕКЦИОЗНИ БОЛЕСТИ" НАРЕДБА № 6 ОТ 4 ДЕКЕМВРИ 2006 Г. ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА КВАЛИФИКАЦИЯ ПО ПРОФЕСИЯ "МЕХАНИЗАТОР НА ГОРСКА ТЕХНИКА" НАРЕДБА № 6 ОТ 4 ДЕКЕМВРИ 2007 Г. ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА КВАЛИФИКАЦИЯ ПО ПРОФЕСИЯ "РАБОТНИК В ХРАНИТЕЛНО-ВКУСОВАТА ПРОМИШЛЕНОСТ" НАРЕДБА № 6 ОТ 4 ДЕКЕМВРИ 2008 Г. ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА КВАЛИФИКАЦИЯ ПО ПРОФЕСИЯТА "ПОРТИЕР-ПИКОЛО" НАРЕДБА № 6 ОТ 4 ФЕВРУАРИ 2019 Г. ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА КВАЛИФИКАЦИЯ ПО ПРОФЕСИЯТА "ЕКОЛОГ" НАРЕДБА № 6 ОТ 5 АПРИЛ 2012 Г. ЗА КОМПЕТЕНТНОСТ НА МОРСКИТЕ ЛИЦА В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ НАРЕДБА № 6 ОТ 5 МАЙ 2011 Г. ЗА СПЕЦИФИЧНИТЕ ИЗИСКВАНИЯ ПРИ ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ОФИЦИАЛНИЯ КОНТРОЛ ВЪРХУ УПОТРЕБАТА НА ЗАЩИТЕНИ ГЕОГРАФСКИ ОЗНАЧЕНИЯ И ХРАНИ С ТРАДИЦИОННО СПЕЦИФИЧЕН ХАРАКТЕР НАРЕДБА № 6 ОТ 5 МАРТ 2007 Г. ЗА УТВЪРЖДАВАНЕ НА МЕДИЦИНСКИ СТАНДАРТ ЗА ТРАНСПЛАНТАЦИЯ НА ОРГАНИ, ТЪКАНИ И КЛЕТКИ НАРЕДБА № 6 ОТ 5 ОКТОМВРИ 2020 Г. ЗА МЕРКИТЕ ЗА ПРОФИЛАКТИКА, ОГРАНИЧАВАНЕ И ЛИКВИДИРАНЕ НА БОЛЕСТТА АНТРАКС ПО ЖИВОТНИТЕ И ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРИЛАГАНЕТО ИМ НАРЕДБА № 6 ОТ 7 ОКТОМВРИ 2019 Г. ЗА ИЗИСКВАНИЯТА И КОНТРОЛА ВЪРХУ ДЪРВЕСИНАТА, КОЯТО СЕ ИЗПОЛЗВА ЗА БИТОВО ОТОПЛЕНИЕ НАРЕДБА № 6 ОТ 7 ЮНИ 2005 Г. ЗА МОНИТОРИНГ НА ПРОИЗВЕДЕНИТЕ И РЕАЛИЗИРАНИ НА ПАЗАРА КОЛИЧЕСТВА КРАВЕ МЛЯКО И МЛЕЧНИ ПРОДУКТИ ОТ КРАВЕ МЛЯКО НАРЕДБА № 6 ОТ 7 ЮНИ 2018 Г. ЗА УТВЪРЖДАВАНЕ НА МЕДИЦИНСКИ СТАНДАРТ "МЕДИЦИНСКА ОНКОЛОГИЯ" НАРЕДБА № 6 ОТ 8 ОКТОМВРИ 2013 Г. ЗА ИЗИСКВАНИЯТА КЪМ СРЕДСТВАТА ЗА ОФИЦИАЛНА ИДЕНТИФИКАЦИЯ НА ЖИВОТНИТЕ И ИЗПОЛЗВАНЕТО ИМ, УСЛОВИЯТА, РЕДА И КОНТРОЛА ПО СЪБИРАНЕ, ВЪВЕЖДАНЕ, ПОДДЪРЖАНЕ И ИЗПОЛЗВАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯТА В ИНТЕГРИРАНАТА ИНФОРМАЦИОННА СИСТЕМА НА БЪЛГАРСКАТА АГЕНЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ХРАНИТЕ НАРЕДБА № 6 ОТ 9 НОЕМВРИ 2000 Г. ЗА ЕМИСИОННИ НОРМИ ЗА ДОПУСТИМОТО СЪДЪРЖАНИЕ НА ВРЕДНИ И ОПАСНИ ВЕЩЕСТВА В ОТПАДЪЧНИТЕ ВОДИ, ЗАУСТВАНИ ВЪВ ВОДНИ ОБЕКТИ НАРЕДБА № 6 ОТ 9 ЮЛИ 2019 Г. ЗА РЕДА И УСЛОВИЯТА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ДИАГНОСТИКА, ПРОФИЛАКТИКА И КОНТРОЛ НА ОТДЕЛНИ ЗАРАЗНИ БОЛЕСТИ НА ДИХАТЕЛНАТА СИСТЕМА НАРЕДБА № 60 ОТ 13 ФЕВРУАРИ 2012 Г. ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА КВАЛИФИКАЦИЯ ПО ПРОФЕСИЯТА "БАЛЕТИСТ" НАРЕДБА № 60 ОТ 2 МАЙ 2018 Г. ЗА ИЗИСКВАНИЯТА КЪМ ДОКУМЕНТИТЕ ПО ЧЛ. 122А, АЛ. 1, Т. 6 И 11, ПО ЧЛ. 145, АЛ. 1, Т. 4, 8, 9 И 11 И ПО ЧЛ. 218, АЛ. 2, Т. 3, 7, 8 И 11 ОТ КОДЕКСА ЗА СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ ЗА ИЗДАВАНЕ НА ПЕНСИОННА ЛИЦЕНЗИЯ И НА РАЗРЕШЕНИЕ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ПЕНСИОНЕН ФОНД (ЗАГЛ ИЗМ. - ДВ, БР. 60 ОТ 2021 Г.) НАРЕДБА № 60 ОТ 24 АПРИЛ 2009 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ ТИПА НА НОВИ МОТОРНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА И ТЕХНИТЕ РЕМАРКЕТА НАРЕДБА № 60 ОТ 9 МАЙ 2006 Г. ЗА ИЗИСКВАНИЯТА КЪМ ДАННИТЕ, КОИТО СЪДЪРЖА ДОКУМЕНТАЦИЯТА ЗА ИЗДАВАНЕ НА ЛИЦЕНЗ ЗА УПОТРЕБА НА ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКИ ПРОДУКТИ НАРЕДБА № 61 ОТ 13 ФЕВРУАРИ 2012 Г. ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА КВАЛИФИКАЦИЯ ПО ПРОФЕСИЯТА "ТАНЦЬОР" НАРЕДБА № 61 ОТ 26 АВГУСТ 2003 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ ТИПА НА НОВИ МОТОРНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА ПО ОТНОШЕНИЕ НА ДОПУСТИМОТО НИВО НА ШУМ И ЗА ОДОБРЯВАНЕ ТИПА НА ИЗПУСКАТЕЛНАТА УРЕДБА НАРЕДБА № 61 ОТ 27 СЕПТЕМВРИ 2018 Г. ЗА ИЗИСКВАНИЯТА КЪМ РЕКЛАМНИТЕ И ПИСМЕНИТЕ ИНФОРМАЦИОННИ МАТЕРИАЛИ И СТРАНИЦИТЕ В ИНТЕРНЕТ НА ПЕНСИОННООСИГУРИТЕЛНИТЕ ДРУЖЕСТВА НАРЕДБА № 61 ОТ 9 МАЙ 2006 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ОФИЦИАЛНА ИДЕНТИФИКАЦИЯ НА ЖИВОТНИТЕ, ЗА КОИТО НЕ СА ПРЕДВИДЕНИ ИЗИСКВАНИЯ В РЕГЛАМЕНТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ (ЗАГЛ. ИЗМ. - ДВ, БР. 90 ОТ 2013 Г., В СИЛА ОТ 15.10.2013 Г.) НАРЕДБА № 62 ОТ 13 ФЕВРУАРИ 2012 Г. ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА КВАЛИФИКАЦИЯ ПО ПРОФЕСИЯТА "МУЗИКАЛЕН ОФОРМИТЕЛ" НАРЕДБА № 62 ОТ 30 ОКТОМВРИ 2018 Г. ЗА РЕДА ЗА СЪХРАНЯВАНЕ, ИЗПОЛЗВАНЕ И УНИЩОЖАВАНЕ ОТ ПЕНСИОННООСИГУРИТЕЛНИТЕ ДРУЖЕСТВА НА ДОКУМЕНТИТЕ И ДАННИТЕ, СВЪРЗАНИ С ДЕЙНОСТТА ПО ДОПЪЛНИТЕЛНО ПЕНСИОННО ОСИГУРЯВАНЕ НАРЕДБА № 62 ОТ 9 МАЙ 2006 Г. ЗА ИЗИСКВАНИЯТА КЪМ ДАННИТЕ ВЪРХУ ОПАКОВКАТА И В ЛИСТОВКАТА ЗА УПОТРЕБА НА ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКИ ПРОДУКТ НАРЕДБА № 63 ОТ 13 ФЕВРУАРИ 2012 Г. ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА КВАЛИФИКАЦИЯ ПО ПРОФЕСИЯТА "РЕЖИСЬОР" НАРЕДБА № 63 ОТ 16 МАЙ 2006 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА КВОТИ ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ЗАХАР И ИЗОГЛЮКОЗА И РЕДА ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА КОНТРОЛ ВЪРХУ ПРОИЗВОДСТВОТО НАРЕДБА № 63 ОТ 8 НОЕМВРИ 2018 Г. ЗА ИЗИСКВАНИЯТА КЪМ СЪДЪРЖАНИЕТО, ПЕРИОДИЧНОСТТА НА ИЗГОТВЯНЕ И СРОКОВЕТЕ ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА ОТЧЕТИТЕ ЗА НАДЗОРНИ ЦЕЛИ НА ПЕНСИОННООСИГУРИТЕЛНИТЕ ДРУЖЕСТВА И УПРАВЛЯВАНИТЕ ОТ ТЯХ ФОНДОВЕ НАРЕДБА № 64 ОТ 13 ФЕВРУАРИ 2012 Г. ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА КВАЛИФИКАЦИЯ ПО ПРОФЕСИЯТА "ОПЕРАТОР" НАРЕДБА № 64 ОТ 16 МАЙ 2006 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА НА ПОДАВАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ ПО ФАРМАКОЛОГИЧНА БДИТЕЛНОСТ НАРЕДБА № 64 ОТ 29 НОЕМВРИ 2018 Г. ЗА ИЗИСКВАНИЯТА КЪМ ЛИЦАТА ПО ЧЛ. 344, АЛ. 2, Т. 2 ОТ КОДЕКСА ЗА СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ И РЕДА И НАЧИНА ЗА НАЗНАЧАВАНЕТО ИМ НАРЕДБА № 65 ОТ 13 ФЕВРУАРИ 2012 Г. ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА КВАЛИФИКАЦИЯ ПО ПРОФЕСИЯТА "РЕЖИСЬОР НА ПУЛТ" НАРЕДБА № 65 ОТ 16 МАЙ 2006 Г. ЗА ИЗИСКВАНИЯТА КЪМ ОБЕКТИТЕ ЗА ТЪРГОВИЯ НА ЕДРО С ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКИ ПРОДУКТИ И/ИЛИ АКТИВНИ СУБСТАНЦИИ (ЗАГЛ. ДОП. - ДВ, БР. 105 ОТ 2013 Г., В СИЛА ОТ 06.12.2013 Г.) НАРЕДБА № 65 ОТ 22 МАРТ 2019 Г. ЗА ЛИЦАТА, ПОЛУЧАВАЩИ ПАЗАРНИ ПРОУЧВАНИЯ НАРЕДБА № 66 ОТ 13 ФЕВРУАРИ 2012 Г. ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА КВАЛИФИКАЦИЯ ПО ПРОФЕСИЯТА "РЕПОРТЕР И ВОДЕЩ" НАРЕДБА № 66 ОТ 16 МАЙ 2006 Г. ЗА ИЗИСКВАНИЯТА КЪМ ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКИТЕ АПТЕКИ НАРЕДБА № 66 ОТ 16 МАЙ 2019 Г. ОТНОСНО ДОПЪЛНИТЕЛНИТЕ ИЗИСКВАНИЯ ВЪВ ВРЪЗКА С КЛАСИФИЦИРАНЕТО НА ИНВЕСТИЦИОННИ ЗАСТРАХОВАТЕЛНИ ПРОДУКТИ КАТО НЕСЛОЖНИ ПО СМИСЪЛА НА ЧЛ. 342, АЛ. 5 ОТ КОДЕКСА ЗА ЗАСТРАХОВАНЕТО НАРЕДБА № 67 ОТ 13 ФЕВРУАРИ 2012 Г. ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА КВАЛИФИКАЦИЯ ПО ПРОФЕСИЯТА "ДЪРВОРЕЗБАР" НАРЕДБА № 67 ОТ 16 МАЙ 2006 Г. ЗА УНИФОРМЕНОТО ОБЛЕКЛО И СЛУЖЕБНАТА КАРТА НА КОНТРОЛНИТЕ ОРГАНИ НА НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА НАРЕДБА № 67 ОТ 4 ЮЛИ 2019 Г. ЗА РЕДА ЗА РЕГИСТРАЦИЯ НА ЗАСТРАХОВАТЕЛНИТЕ ПОСРЕДНИЦИ ПО ЕЛЕКТРОНЕН ПЪТ НАРЕДБА № 68 ОТ 10 ЮНИ 2021 Г. ЗА РЕЗЕРВИТЕ НА ПЕНСИОННООСИГУРИТЕЛНИТЕ ДРУЖЕСТВА ЗА ГАРАНТИРАНЕ НА БРУТНИЯ РАЗМЕР НА ВНОСКИТЕ В УНИВЕРСАЛНИТЕ ПЕНСИОННИ ФОНДОВЕ НАРЕДБА № 68 ОТ 13 ФЕВРУАРИ 2012 Г. ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА КВАЛИФИКАЦИЯ ПО ПРОФЕСИЯТА "ОПЕРАТОР ИНФОРМАЦИОННО ОСИГУРЯВАНЕ" НАРЕДБА № 68 ОТ 16 МАЙ 2006 Г. ЗА ФИТОСАНИТАРНИ ПРОВЕРКИ НА ВНАСЯНИТЕ ОТ ТРЕТИ СТРАНИ РАСТЕНИЯ, РАСТИТЕЛНИ И ДРУГИ ПРОДУКТИ, ОСЪЩЕСТВЯВАНИ НА МЕСТА, РАЗЛИЧНИ ОТ ОПРЕДЕЛЕНИТЕ ЗА ВЪВЕЖДАНЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКАТА ОБЩНОСТ НАРЕДБА № 69 ОТ 13 ФЕВРУАРИ 2012 Г. ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА КВАЛИФИКАЦИЯ ПО ПРОФЕСИЯТА "ПРОЕКТАНТ КОМПЮТЪРНИ МРЕЖИ" НАРЕДБА № 69 ОТ 15 ЮНИ 2021 Г. ЗА ТЕХНИЧЕСКИТЕ ЛИХВЕНИ ПРОЦЕНТИ ПО ЧЛ. 169, АЛ. 1, Т. 3 И АЛ. 8, Т. 3 ОТ КОДЕКСА ЗА СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ И ФОРМУЛИТЕ ЗА ИЗЧИСЛЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИТЕ ПОЖИЗНЕНИ ПЕНСИИ ЗА СТАРОСТ НАРЕДБА № 69 ОТ 16 МАЙ 2006 Г. ЗА ИЗИСКВАНИЯТА ЗА ДОБРАТА ПРОИЗВОДСТВЕНА ПРАКТИКА ПРИ ПРОИЗВОДСТВО НА ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКИ ПРОДУКТИ И АКТИВНИ СУБСТАНЦИИ (ЗАГЛ. ДОП. - ДВ, БР. 6 ОТ 2010 Г.) НАРЕДБА № 7 ЗА АКРЕДИТАЦИЯ НА ЛАБОРАТОРИИ ЗА НУЖДИТЕ НА СТРОИТЕЛСТВОТО НАРЕДБА № 7 ЗА ХИГИЕННИТЕ ИЗИСКВАНИЯ ЗА УСТРОЙСТВОТО И ЕКСПЛОАТАЦИЯТА НА ГЪБАРНИЦИ НАРЕДБА № 7 ОТ 1 МАРТ 2005 Г. ЗА ИЗИСКВАНИЯТА КЪМ ДЕЙНОСТТА НА ЛИЦАТА, КОИТО УПРАЖНЯВАТ НЕКОНВЕНЦИОНАЛНИ МЕТОДИ ЗА БЛАГОПРИЯТНО ВЪЗДЕЙСТВИЕ ВЪРХУ ИНДИВИДУАЛНОТО ЗДРАВЕ НАРЕДБА № 7 ОТ 1 СЕПТЕМВРИ 2009 Г. ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА КВАЛИФИКАЦИЯ ПО ПРОФЕСИЯТА "ШИВАЧ" НАРЕДБА № 7 ОТ 11 АВГУСТ 2016 Г. ЗА ПРОФИЛИРАНАТА ПОДГОТОВКА НАРЕДБА № 7 ОТ 11 МАРТ 2020 Г. ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА КВАЛИФИКАЦИЯ ПО ПРОФЕСИЯТА "СТРОИТЕЛЕН ТЕХНИК" НАРЕДБА № 7 ОТ 11 ОКТОМВРИ 2002 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРИДОБИВАНЕ И ПРИЗНАВАНЕ НА ПРАВОСПОСОБНОСТ ПО ЗАВАРЯВАНЕ (ЗАГЛ. ДОП. - ДВ, БР. 37 ОТ 2006 Г.) НАРЕДБА № 7 ОТ 14 АВГУСТ 2018 Г. ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА КВАЛИФИКАЦИЯ ПО ПРОФЕСИЯТА "СПЕДИТОР-ЛОГИСТИК" НАРЕДБА № 7 ОТ 14 НОЕМВРИ 1997 Г. ЗА ПРОДАЖБА НА ДВИЖИМИ ВЕЩИ - ЧАСТНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ НАРЕДБА № 7 ОТ 14 НОЕМВРИ 2000 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ЗАУСТВАНЕ НА ПРОИЗВОДСТВЕНИ ОТПАДЪЧНИ ВОДИ В КАНАЛИЗАЦИОННИТЕ СИСТЕМИ НА НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА НАРЕДБА № 7 ОТ 14 ЯНУАРИ 1999 Г. ЗА РЕГИСТРАЦИЯ НА ГРАЖДАНСКИТЕ ВЪЗДУХОПЛАВАТЕЛНИ СРЕДСТВА В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ НАРЕДБА № 7 ОТ 15 АВГУСТ 2005 Г. ЗА МИНИМАЛНИТЕ ИЗИСКВАНИЯ ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА ЗДРАВОСЛОВНИ И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД ПРИ РАБОТА С ВИДЕОДИСПЛЕИ НАРЕДБА № 7 ОТ 15 АПРИЛ 1997 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРЕДПИСВАНЕ И ОТПУСКАНЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИ СРЕДСТВА НА ВЕТЕРАНИ ОТ ВОЙНИТЕ И ЛИЦАТА, СТАНАЛИ ИНВАЛИДИ ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СЛУЖЕБНИЯ СИ ДЪЛГ КАТО ВОЕННОСЛУЖЕЩИ ВЪВ ВЪОРЪЖЕНИТЕ СИЛИ ИЛИ ВСЛЕДСТВИЕ НА ЗАБОЛЯВАНИЯ, СВЪРЗАНИ С УЧАСТИЕ НА ФРОНТА НАРЕДБА № 7 ОТ 18 ФЕВРУАРИ 2021 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ИЗДАВАНЕ НА СТИКЕР ЗА УДОСТОВЕРЯВАНЕ РЕГИСТРАЦИЯТА НА ПРЕВОЗНИТЕ СРЕДСТВА ЗА ТРАНСПОРТИРАНЕ НА ХРАНИ НАРЕДБА № 7 ОТ 18 ЮНИ 2018 Г. ЗА УТВЪРЖДАВАНЕ НА МЕДИЦИНСКИ СТАНДАРТ "ГАСТРОЕНТЕРОЛОГИЯ" НАРЕДБА № 7 ОТ 19 ДЕКЕМВРИ 2013 Г. ЗА РЕДА И НАЧИНА ЗА ИЗЧИСЛЯВАНЕ И ОПРЕДЕЛЯНЕ РАЗМЕРА НА ОБЕЗПЕЧЕНИЯТА И ОТЧИСЛЕНИЯТА, ИЗИСКВАНИ ПРИ ДЕПОНИРАНЕ НА ОТПАДЪЦИ НАРЕДБА № 7 ОТ 19 ЮЛИ 2017 Г. ЗА ИЗДАВАНЕ, ПРЕХВЪРЛЯНЕ И ОТМЯНА НА СЕРТИФИКАТИ ЗА ПРОИЗХОД НА ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ, ПРОИЗВЕДЕНА ОТ ВИСОКОЕФЕКТИВНО КОМБИНИРАНО ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛЕКТРИЧЕСКА И ТОПЛИННА ЕНЕРГИЯ НАРЕДБА № 7 ОТ 2 АВГУСТ 2019 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ДИАГНОСТИКА, ПРОФИЛАКТИКА И КОНТРОЛ НА ТУБЕРКУЛОЗАТА НАРЕДБА № 7 ОТ 2 СЕПТЕМВРИ 2010 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА РАЗПОРЕЖДАНЕ И ТРАНСПОРТИРАНЕ НА ИЗЗЕТИ И ЗАДЪРЖАНИ, ОТНЕТИ И ИЗОСТАВЕНИ В ПОЛЗА НА ДЪРЖАВАТА СТОКИ ПО ЗАКОНА ЗА АКЦИЗИТЕ И ДАНЪЧНИТЕ СКЛАДОВЕ (ЗАГЛ. ИЗМ. - ДВ, БР. 35 ОТ 2019 Г.) НАРЕДБА № 7 ОТ 20 МАРТ 2007 Г. ЗА ПРАВИЛАТА ЗА ПРОИЗВОДСТВО И ТЪРГОВИЯ С ЧИСТОПОРОДЕН И ХИБРИДЕН РАЗПЛОДЕН МАТЕРИАЛ ПРИ ЗАЙЦИ И РЕДА ЗА ВОДЕНЕ НА РЕГИСТЪР НАРЕДБА № 7 ОТ 2004 Г. ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ НА СГРАДИ (ЗАГЛ. ИЗМ. - ДВ, БР. 85 ОТ 2009 Г., ИЗМ. - ДВ, БР. 27 ОТ 2015 Г., В СИЛА ОТ 15.07.2015 Г.) НАРЕДБА № 7 ОТ 21 НОЕМВРИ 2019 Г. ЗА ВОДЕНЕ НА РЕГИСТРИТЕ ПО ЧЛ. 16, АЛ. 1 ОТ ЗАКОНА ЗА РИБАРСТВОТО И АКВАКУЛТУРИТЕ НАРЕДБА № 7 ОТ 21 ОКТОМВРИ 2003 Г. ЗА НОРМИ ЗА ДОПУСТИМИ ЕМИСИИ НА ЛЕТЛИВИ ОРГАНИЧНИ СЪЕДИНЕНИЯ, ИЗПУСКАНИ В ОКОЛНАТА СРЕДА, ГЛАВНО В АТМОСФЕРНИЯ ВЪЗДУХ В РЕЗУЛТАТ НА УПОТРЕБАТА НА РАЗТВОРИТЕЛИ В ОПРЕДЕЛЕНИ ИНСТАЛАЦИИ (ЗАГЛ. ИЗМ. - ДВ, БР. 40 ОТ 2010 Г., В СИЛА ОТ 28.05.2010 Г.) НАРЕДБА № 7 ОТ 22 ДЕКЕМВРИ 2003 Г. ЗА ПРАВИЛА И НОРМАТИВИ ЗА УСТРОЙСТВО НА ОТДЕЛНИТЕ ВИДОВЕ ТЕРИТОРИИ И УСТРОЙСТВЕНИ ЗОНИ НАРЕДБА № 7 ОТ 22 НОЕМВРИ 2018 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРИЗНАВАНЕ НА ОРГАНИЗАЦИИ НА ПРОИЗВОДИТЕЛИ НА ПРОДУКТИ ОТ РИБОЛОВ И НА ПРОДУКТИ ОТ АКВАКУЛТУРИ, АСОЦИАЦИИ НА ОРГАНИЗАЦИИ НА ПРОИЗВОДИТЕЛИ И МЕЖДУБРАНШОВИ ОРГАНИЗАЦИИ В СЕКТОРА НА РИБАРСТВОТО И ЗА ОДОБРЕНИЕ НА ПЛАНОВЕ ЗА ПРОИЗВОДСТВО И ПРЕДЛАГАНЕ НА ПАЗАРА НАРЕДБА № 7 ОТ 22 ФЕВРУАРИ 2008 Г. ЗА УТВЪРЖДАВАНЕ НА ОБРАЗЦИТЕ НА КНИЖА, СВЪРЗАНИ С ВРЪЧВАНЕТО ПО ГРАЖДАНСКИЯ ПРОЦЕСУАЛЕН КОДЕКС НАРЕДБА № 7 ОТ 23 АПРИЛ 2008 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПУСНАТИТЕ НА ПАЗАРА БИОЦИДИ И/ИЛИ ХИМИЧНИ ПРЕПАРАТИ, КЛАСИФИЦИРАНИ КАТО ОПАСНИ ВЪЗ ОСНОВА НА ФИЗИКО-ХИМИЧНИТЕ И ТОКСИКОЛОГИЧНИТЕ СИ СВОЙСТВА, И НА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ВСЕКИ СЛУЧАЙ НА ОТРАВЯНЕ ИЛИ СЪМНЕНИЕ ЗА ОТРАВЯНЕ С ХИМИЧНИ ВЕЩЕСТВА, ПРЕПАРАТИ И БИОЦИДИ НАРЕДБА № 7 ОТ 23 МАЙ 2001 Г. ЗА РЕДА ЗА ПОСЕЩЕНИЕ, МАНЕВРИРАНЕ И ПРЕСТОЙ НА КОРАБИТЕ В ПРИСТАНИЩАТА И РЕЙДОВЕТЕ, ЗА ТОВАРЕНЕ И РАЗТОВАРВАНЕ, ЗА КАЧВАНЕ НА КОРАБА И СЛИЗАНЕ НА БРЕГА НА ЕКИПАЖА, НА ПЪТНИЦИТЕ ИЛИ ДРУГИ ЛИЦА, КАКТО И ЗА ВРЪЗКА НА КОРАБА С БРЕГА НАРЕДБА № 7 ОТ 23 СЕПТЕМВРИ 1999 Г. ЗА МИНИМАЛНИТЕ ИЗИСКВАНИЯ ЗА ЗДРАВОСЛОВНИ И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД НА РАБОТНИТЕ МЕСТА И ПРИ ИЗПОЛЗВАНЕ НА РАБОТНОТО ОБОРУДВАНЕ НАРЕДБА № 7 ОТ 24 АВГУСТ 2004 Г. ЗА ИЗИСКВАНИЯТА, НА КОИТО ТРЯБВА ДА ОТГОВАРЯТ ПЛОЩАДКИТЕ ЗА РАЗПОЛАГАНЕ НА СЪОРЪЖЕНИЯ ЗА ТРЕТИРАНЕ НА ОТПАДЪЦИ НАРЕДБА № 7 ОТ 24 АПРИЛ 2014 Г. ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И УПРАВЛЕНИЕТО НА РИСКОВЕТЕ В БАНКИТЕ НАРЕДБА № 7 ОТ 24 ФЕВРУАРИ 2015 Г. ЗА ПРИЛАГАНЕ НА МЯРКА 10 "АГРОЕКОЛОГИЯ И КЛИМАТ" ОТ ПРОГРАМАТА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ ЗА ПЕРИОДА 2014 - 2020 Г.