За проекта Контакти
Кодекси
АДМИНИСТРАТИВНОПРОЦЕСУАЛЕН КОДЕКС ГРАЖДАНСКИ ПРОЦЕСУАЛЕН КОДЕКС ДАНЪЧНО-ОСИГУРИТЕЛЕН ПРОЦЕСУАЛЕН КОДЕКС ЕТИЧЕН КОДЕКС ЗА ПОВЕДЕНИЕ НА ДЪРЖАВНИТЕ СЛУЖИТЕЛИ В МИНИСТЕРСТВОТО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ ЕТИЧЕН КОДЕКС НА АДВОКАТА ЕТИЧЕН КОДЕКС НА СЪДЕБНИТЕ СЛУЖИТЕЛИ ИЗБОРЕН КОДЕКС КОДЕКС ЗА ДОБРА ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКА ПРАКТИКА И ПРОФЕСИОНАЛНА ЕТИКА НА ВЕТЕРИНАРНИЯ ЛЕКАР КОДЕКС ЗА ЕТИЧНО ПОВЕДЕНИЕ НА БЪЛГАРСКИТЕ МАГИСТРАТИ КОДЕКС ЗА ЗАСТРАХОВАНЕТО КОДЕКС ЗА ПОВЕДЕНИЕ НА СЛУЖИТЕЛИТЕ В ДЪРЖАВНАТА АДМИНИСТРАЦИЯ КОДЕКС ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА ЕТИКА НА ЛЕКАРИТЕ В БЪЛГАРИЯ (ЗАГЛ. ИЗМ. - ДВ, БР. 85 ОТ 2013 Г.) КОДЕКС ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА ЕТИКА НА ЛЕКАРИТЕ ПО ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА (ЗАГЛ. ИЗМ. - ДВ, БР. 18 ОТ 2017 Г.) КОДЕКС ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА ЕТИКА НА МАГИСТЪР-ФАРМАЦЕВТА КОДЕКС ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА ЕТИКА НА МЕДИЦИНСКИТЕ СЕСТРИ, АКУШЕРКИТЕ И АСОЦИИРАНИТЕ МЕДИЦИНСКИ СПЕЦИАЛИСТИ КОДЕКС ЗА СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ (ЗАГЛ. ИЗМ. - ДВ, БР. 67 ОТ 2003 Г.) КОДЕКС НА МЕЖДУНАРОДНОТО ЧАСТНО ПРАВО КОДЕКС НА ТРУДА КОДЕКС НА ТЪРГОВСКОТО КОРАБОПЛАВАНЕ (ЗАГЛ. ИЗМ. - ДВ, БР. 113 ОТ 2002 Г.) НАКАЗАТЕЛЕН КОДЕКС НАКАЗАТЕЛНО-ПРОЦЕСУАЛЕН КОДЕКС СЕМЕЕН КОДЕКС