За проекта Контакти
Заявление за издаване на Заповед за изпълнение по чл. 417 от ГПК
Събиране на вземания

Подробни указания за попълване:

1. Данните за съда се попълват от заявителя, а данните за делото се попълват от съда при постъпване на заявлението.

2. Задължително се попълват наименованието на заявителя/кредитора и пълният му адрес, както фигурират в официалните регистри.
Останалите данни (телефон, факс и електронна поща) се попълват по желание на заявителя.

3. Ако заявителят/кредиторът е ненавършил пълнолетие или е поставен под запрещение, се посочва името и пълния адрес на лицето, което го представлява по закон или със съгласието на което, той може да извършва и приема правни действия.
В останалите  случаи полето се оставя празно.

4. Ако заявлението се подава чрез пълномощник, данните за неговия адрес, телефон, факс и електронна поща се попълват, само ако заявителят/кредиторът желае чрез пълномощникът да получава съобщенията от съда.
Иначе полето се оставя празно.

Ако заявителите/кредиторите са двама, данните за втория се попълват в т.т. 2а - 4а, а ако заявителите/кредиторите са повече, данните за тях се попълват в т. 14.

5. Задължително се попълват наименованието на длъжника и пълният му адрес, както фигурират в официалните регистри.
Останалите данни (телефон, факс и електронна поща) се попълват, ако са известни на заявителя/кредитора.

6. Ако длъжникът не е навършил пълнолетие или е поставен под запрещение, се посочва името и пълния адрес на лицето, което го представлява по закон или със съгласието на което, той може да извършва и приема правни действия.
В останалите  случаи полето се оставя празно.

Ако длъжниците са двама, данните за втория се попълват в т.т. 5а и 6а, а ако са повече, данните за тях се попълват в т. 14.

7. В т. 7 се подчертава основанието за компетентността на съда.
Забележка: 
След въведените промени в законодателството, основание за компетентност на съда може да бъде само постоянния адрес/седалището на длъжника.Пoдчертава се буква "a".

8. По желание кредиторът може да посочи банката и IBAN или друг подходящ банков код на сметката, по която да му се преведе присъдената сума.

9. Посочва се с цифри и думи размерът на главницата и валутата на дълга.
Посочва се видът и размерът на лихвата и началната дата.
Изчислете размера на дължимата законна лихва за забава. 

10. Когато вземането е на заместими вещи, се посочва вида, количеството и качеството на заместимите вещи.

11. Когато се търси предаване на движима вещ се посочва нейното описанието. Описва се от какво произтича задължението за предаване.

12. Посочва се документът по чл. 417 ГПК, който удостоверява вземането, както и другите обстоятелства, от които то произтича.

Внимание: Това поле е особено важно, като от описаните в него факти и обстоятелства до голяма степен зависи дали съдът ще уважи заявлението и ще издаде исканата заповед. Затова е препоръчително  максимално детайлно и конкретно да опишете произхода на претендираното от Вас вземане. А ако се чувствате несигурни, препоръчваме да потърсите съвет от адвокат.  

13. В случай че длъжниците са повече от един, тук се посочва дали отговорността им е солидарна или разделна.

14. Можете да използвате това поле, ако се нуждаете от повече място за което и да е от полетата по-горе или за предоставяне на допълнителна информация, която ще бъде от полза за съда.
Важно! Тук следва да претендирате и направените разноски за държавни такси и адвокатски хонорар.

Към заявлението се прилагат:

Изчислете размера на дължимата държавна такса.

Заявлението за издаване на заповед за изпълнение се подава до съответния районен съд по постоянния адрес или седалище на длъжника.

Повече за самата процедура, четете тук.

  Сваляне

Декларация за неактивност Агенция по вписванията Примерен образец на декларация за икономическа неактивност за подаване пред Агенция по вписванията. Декларация за неактивност НСИ Образец, утвърден от Националния статистически институт. Заявление за регистрация по ЗДДС Заявление за регистрация по образец, утвърден в Правилника за прилагане на Закона за данък върху добавената стойност. Възражение срещу заповед за изпълнение. Образец, утвърден от Министерство на правосъдието с подробни указания за попълване. Заявление за издаване на Заповед за изпълнение по чл. 410 от ГПК Образец, утвърден от Министерство на правосъдието с подробни указания за попълване. Покана за изпълнение на парично задължение Образец с подробни указания за попълване.