За проекта Контакти
Възражение срещу заповед за изпълнение.
Събиране на вземания

Подробни указания за попълване:

1. Попълнете индивидуализиращите данни на длъжника.

2. Ако длъжникът е ненавършил пълнолетие или е поставен под запрещение, се посочва името и пълния адрес на лицето, което го представлява по закон или със съгласието на което, той може да извършва и приема правни действия.
В останалите  случаи полето се оставя празно.

3. Ако възражението се подава чрез пълномощник, данните за неговия адрес, телефон, факс и електронна поща се попълват, само ако заявителят/кредиторът желае чрез пълномощникът да получава съобщенията от съда.
Иначе полето се оставя празно.

4. Задължително се посочва номерът на делото.

5. По принцип обосноваване на възражението не се изисква, за това не е необходимо попълването на никакви допълнителни данни, но по желание може да бъдат посочени причини, поради които се оспорва вземането.

6. Когато част от задължението се признава, това се посочва изрично.

Възражението се подава или изпраща в съда, подписано от длъжника.

  Сваляне

Декларация за неактивност Агенция по вписванията Примерен образец на декларация за икономическа неактивност за подаване пред Агенция по вписванията. Декларация за неактивност НСИ Образец, утвърден от Националния статистически институт. Заявление за регистрация по ЗДДС Заявление за регистрация по образец, утвърден в Правилника за прилагане на Закона за данък върху добавената стойност. Заявление за издаване на Заповед за изпълнение по чл. 417 от ГПК Образец, утвърден от Министерство на правосъдието с подробни указания за попълване. Заявление за издаване на Заповед за изпълнение по чл. 410 от ГПК Образец, утвърден от Министерство на правосъдието с подробни указания за попълване. Покана за изпълнение на парично задължение Образец с подробни указания за попълване.