За проекта Контакти
Покана за изпълнение на парично задължение
Събиране на вземания

Указания за попълване:

1. За по-лесно доказване на връчването, поканата за изпълнение може да бъде връчена чрез нотариус, като нотариална покана. В този случай попълнете данните на нотариуса, чиито услуги ще използвате. 

В случай, че поканата ще бъде връчена като обикновена покана за изпълнение, моля премахнете текста от обозначените с „1“ места.

2. Попълнете Подател и Получател, като за Подател/Получател физическо лице попълните име, ЕГН и постоянен адрес, а за Подател/Получател юридическо лице попълните фирмено наименование, ЕИК, седалище и адрес на управление, представляващ.

3. Когато получателят е юридическо лице, поканата се адресира към управителя, както е вписан в ТР.

4. Описва се договорът/обстоятелството, от което произтича вземането, например Договор за заем, Договор за наем, Фактура № и т.н.

5. Посочете дължимата сума с цифри и с думи.

6. Изберете предпочитан метод на плащане, като имате предвид, че законът забранява плащане в брой на суми над 10 000 лв.  

7. Въведете разумен срок за изпълнение на паричното задължение. 

8. Въведете място и дата.

9. Въведете име и се подпишете. В случай че подавате поканата чрез нотариус, подписът следва да бъде положен пред него.

Внимание: Въведените цифри и обозначения са използвани с цел улесняване попълването на Поканата. Моля премахнете специфичното форматиране след като попълните всички полета. 

  Сваляне

Декларация за неактивност Агенция по вписванията Примерен образец на декларация за икономическа неактивност за подаване пред Агенция по вписванията. Декларация за неактивност НСИ Образец, утвърден от Националния статистически институт. Заявление за регистрация по ЗДДС Заявление за регистрация по образец, утвърден в Правилника за прилагане на Закона за данък върху добавената стойност. Възражение срещу заповед за изпълнение. Образец, утвърден от Министерство на правосъдието с подробни указания за попълване. Заявление за издаване на Заповед за изпълнение по чл. 417 от ГПК Образец, утвърден от Министерство на правосъдието с подробни указания за попълване. Заявление за издаване на Заповед за изпълнение по чл. 410 от ГПК Образец, утвърден от Министерство на правосъдието с подробни указания за попълване.