За проекта Контакти
Търговски марки

С помощта на този калкулатор можете да изчислите размера на дължимите държавни такси за регистрация и подновяване на търговска марка, както в България, така и в Европейския съюз.

Размерът на таксите за национална търговска марка е посочен в лева.

Размерът на таксите за марка на ЕС е посочен в евро. Калкулираните цени за марка на ЕС са относими за процедури, извършвани изцяло по електронен път. 

Този калкулатор се предоставя за свободно ползване от Легалаб. Легалаб не носи отговорност при евентуални неизправности, технически грешки и неточности в изчисленията.