За проекта Контакти
Съдебни такси и адвокатски възнаграждения

С помощта на този калкулатор можете да изчислите размера на дължимата държавна такса, както и минималния размер на адвокатското възнаграждение за най-разпространените съдебни производства и правни услуги в България.

Съдебните такси се изчисляват съгласно Тарифата за държавните такси, които се събират от съдилищата по Гражданския процесуален кодекс.pdf и Тарифа № 1 към Закона за държавните такси и таксите, събирани от съдилищата, прокуратурата, следствените служби и министерството на правосъдието.pdf

Размерът на адвокатските възнаграждения се изчислява съгласно Наредба № 1 от 9 юли 2004г. за минималните размери на адвокатските възнаграждения и показва като резултат минималния хонорар, който един адвокат следва да начисли, за да не бъде в нарушение на тази наредба. Не съществува обаче ограничение всеки адвокат свободно да определя размера на своите хонорари над законоустановения минимум, следователно възнаграждението на даден адвокат може да бъде по-високо от изчисленото с този калкулатор.

Не всички адвокати са регистрирани по ЗДДС, поради което дължимото ДДС върху адвокатското възнаграждение е изнесено в отделно поле.

Този калкулатор се предоставя за свободно ползване от Легалаб. Легалаб не носи отговорност при евентуални неизправности, технически грешки и неточности в изчисленията.