За проекта Контакти
Нотариални такси

С помощта на този калкулатор можете да изчислите размера на дължимата нотариална такса за най-често срещаните сделки в България.

Нотариалните такси се изчисляват съгласно Тарифа за нотариалните такси към закона за нотариусите и нотариалната дейност.rtf.

В изчисления размер на нотариалната такса не е включен дължимият местен данък, който се определя самостоятелно от всяка община.

В изчисления размер на нотариалната такса не са включени и таксите за заверки на евентуално необходими допълнителни документи, изисквани от закона при сключване на съответната сделка, като декларации, преписи и др.

Този калкулатор се предоставя за свободно ползване от Легалаб. Легалаб не носи отговорност при евентуални неизправности, технически грешки и неточности в изчисленията.