За проекта Контакти
Събиране на просрочено задължение
Събиране на вземания

Неизпълнение на паричните задължения в срок е все по-често срещан проблем в гражданския и търговския оборот. Индивидуалната и фирмена задлъжнялост в България бележи постоянен ръст през последните години.

Какви са възможните стъпки, които всеки кредитор (без значение физическо лице или фирма) може да предприеме, когато е налице просрочено задължение?
Кои са плюсовете и минусите на всяка от тях и кой е най-ефективният метод спрямо конкретната ситуация?


1. Предварително проучване на длъжника

Предварителното проучване на длъжник не е задължителна стъпка от процеса по събиране на дължимо вземане, но е твърде препоръчителна. Това е така, защото в практиката твърде често се наблюдава, въпреки успешно заведено и завършено съдебно производство и наличие на надлежно издаден изпълнителен лист по отношение на дадено задължение, пристъпвайки към неговото принудително събиране, съдебният изпълнител да установи, че длъжникът не разполага с имущество, от което да се събере дългът, че имуществото, с което разполага, е крайно недостатъчно и/или че към него е насочено изпълнение и от други кредитори.

Към този момент, обаче,  кредиторът вече е заплатил редица разноски свързани с държавни такси и хонорари за водене на съдебни производства, снабдяване с изпълнителен лист и образуване на изпълнително дело. Така, вместо да събере своя дълг, кредиторът е натрупал допълнителни разходи, които реално няма как да му бъдат възстановени.  

Поради това, преди пристъпване към действия по снабдяване с изпълнителен лист и образуване на изпълнително дело, е препоръчително да се извърши проучване на имуществото на длъжника.

В общия случай, тази процедура е бърза и достъпна, а може да спести огромно количество време и средства.

Поръчайте проучване на длъжник бързо, лесно и удобно, без да ставате от своя компютър, тук.


2. Извънсъдебно събиране

Извънсъдебното събиране на вземане се осъществява чрез изпращане на покани за доброволно изпълнение до длъжника и водене на преговори с него във връзка с изплащане на задължението му.

Успехът на този метод зависи изцяло от волята на длъжника, но е значително по-бърз в сравнение с останалите методи и рядко е свързан с големи разходи за кредитора, поради което е препоръчително да се стартира с него.

Подобна процедура обичайно започва с изпращането на покана за доброволно изпълнение. Едно допълнително предимство е, че надлежно изпратената покана за доброволно изпълнение от една страна показва ясно, че търпението на кредитора е изчерпано и че той няма повече намерение да чака, а ще започне съдебни действия. От друга страна поканата за плащане може да служи и като доказателство пред съда, в случай че същата е изпратена с обратна разписка или като нотариална покана. Следва да се има предвид също, че в определени случаи законът е поставил задължително изискване подобна покана да бъде изпратена към длъжника, преди да се премине към принудително събиране на вземане.

Допълнителна информация можете да намерите тук.
Образец на покана за плащане можете да намерите тук
.

Тъй като дейността по извънсъдебно събиране на вземания зависи изцяло от отношенията на страните, които често са твърде деликатни, силно препоръчително е да се използват услугите на опитен специалист (адвокат или медиатор), който да съдейства за успешното развитие и приключване на преговорите.


3. Съдебно събиране

В случай че опитите за извънсъдебно събиране на вземането са завършили с неуспех, обичайно се преминава към съдебно събиране.

Съдебното събиране може условно да се обособи в две фази - съдебна фаза, която приключва с издаване на съдебно решение, респективно заповед за изпълнение и изпълнителен лист и изпълнителна фаза, която включва образуване на изпълнително дело при съдебен изпълнител и принудително събиране на вземанията чрез предвидените в закона способи (опис на имущество, публична продан, запор на доходи и банкови сметки и др.)

Съдебната фаза може да протече по реда на заповедното производство – бърза и опростена процедура, с по-ниски държавни такси, стартирането на която е възможно при наличието на една от следните хипотези:

или

В случай че не са налице предпоставки за водене на заповедно производство, или когато в хода на стартирано заповедно производство длъжникът е възразил срещу съществуването на задължението си, може да бъде предявен иск за установяване на вземането по общия ред. Тази процедура е по-бавна и е свързана с по-големи разходи за държавни такси и хонорари, но дава възможност за привличане на редица доказателства при установяване наличието на едно оспорено задължение.


4. Продажба на дълг

Все по-често в практиката се наблюдава т.нар. продажба на дълг. Купувачите на дългове са специализирани дружества или фондове, които на свой риск и за собствена сметка организират събирането на дълга. Затова те изкупуват вземанията на цена, по-ниска от номиналната. Предимството за кредитора при този метод се състои в това, че макар и да не успее да си възстанови цялото вземане, той изцяло прехвърля риска от евентуален неуспех на трето лице и вместо да инвестира допълнително време и средства, веднага получава сума пари, с която свободно да разполага.


Внимание: Без значение кой вариант ще се окаже най-подходящ за конкретната ситуация, препоръчително е да се използва съдействието на опитен специалист в областта, тъй като неговото съдействие не само ще повиши шансовете за събираемост на дълга, но е в състояние да спести много време и средства.

Друг много важен съвет е, действията по събиране на задължението да се предприемат възможно най-бързо, тъй като практиката показва, че колкото по-дълго се отлага събирането на просрочено вземане, толкова по-трудно събираемо става то.


Статията е актуална към: 21.02.2018г.

Източник:  LHH

За допълнителни въпроси и съдействие: inquiry@lhh-bg.com


Действителен собственик по смисъла на Закон за мерките срещу изпирането на пари и Правилника за прилагането му Въвеждане на изрично задължение за публично деклариране на действителен собственик. Декларация за икономическа неактивност Как и къде се подава? Подробности. Срокове. Образци. Необходимо ли е да се регистрирате по ДДС? В кои случаи е задължителна регистрация по ЗДДС? Какви са плюсовете и минусите на доброволната регистрация и кога е предпоръчително да бъде направена? Покана за изпълнение на парично задължение В кои случаи е необходимо изпращането на покана за за изпълнение на парично задължение? Какво следва да съдържа самата покана? Какви са предвидените в закона начини на връчва и как се удостоверява акта на връчване? Подготовка за регистрация на ООД Списък с най-важните въпроси, по които следва да вземете решение, преди да пристъпите към процедурата по регистрация. Избор и регистрация на фирмено наименование Правни аспекти при избора на фирмено наименование. Проверка, запазване и регистрация на вече избрано име. Как да изберем най-подходящата правна форма за своята търговска дейност? Кои са най-разпространените правни форми за упражняване на търговска дейност в България? Защо бизнесът предпочита именно тях? Коя правна форма е най-подходяща за бизнеса, който планирате да стартирате? Първи стъпки след регистрация на дружество Синтезирана и обобщена информация за задълженията, които възникват за Вас и вашето дружество, след като то бъде надлежно регистрирано.