За проекта Контакти
Първи стъпки след регистрация на дружество
Стартиращ бизнес

Стартирате ново бизнес начинание и вече сте завършили първия и основополагащ етап, а именно регистрирали сте успешно своето търговско дружество.

Наред с текущата търговска дейност на вашето дружество, обаче, сте изправени пред редица административни и законови процедури, които често се оказват доста объркващи и постоянно създават усещането, че ще пропуснете нещо.

За да улесним максимално процеса по стартиране на новото начинание, се постарахме да съберем на едно място основните задължения, които възникват за вашето дружество, след като то вече е надлежно регистрирано.

1. Банкови сметки

Когато вписването на вашето дружество в Търговския регистър е вече факт, следва да преобразувате нарочно създадената набирателна сметка в разплащателна такава. В случай че сте упълномощили професионалист да движи процеса на регистрация, който е спомогнал и за откриване на набирателната сметка, би следвало той да поеме и самото преобразуване.

Ако обаче действате сами, управителят на дружеството следва да се яви в клона на банката, в който е открита набирателната сметка, като в общия случай носи със себе си актуално състояние на новорегистрираната фирма. Все пак банките са частни институции и са свободни сами да  определят своите правила, така че изискванията за документи в различните банки, може да варират. Добре е преди да отидете на място, да проверите по телефон какво следва да носите, за да не се наложи повторно посещение.

Това е моментът, в който ще бъдат обсъдени важни въпроси за ежедневната дейност на вашето дружество като активиране на онлайн банкиране, заявяване на разплащателни карти и  упълномощаване на лице, което да представлява дружеството пред банката за извършване на плащания или ограничено само до извършването на справки по движението на сметките. В случай че действате чрез представител, уверете се, че той е наясно с Вашето решение по тези въпроси.

2. Издаване на печат

В случай че планирате регистрация на фирмата по ДДС, ваденето на печат е задължително условие. Във всички останали случаи тази стъпка е само препоръчителна.

3. Водене на счетоводство

По закон всеки търговец е длъжен да води счетоводство, в което отразява движението на имуществото на своето предприятие.

Веднага след регистрация на дружеството следва да намерите опитен счетоводител, който да поеме счетоводните въпроси на вашето дружество. Можете да наемете служител на трудово правоотношение  в новоучреденото дружество или да ползвате услугите на външно лице.

4. Регистрация по ДДС и подаване на месечни данъчни декларации

Регистрацията по ДДС е задължителна само в точно определени от закона случаи.

Дали Вашето дружество попада сред тях можете да научите тук.

В случай че Вашето дружество бъде регистрирано по ДДС, то възниква задължение за ежемесечно подаване на ДДС декларация до 14-то число на месеца, следващ месеца, за който декларацията се подава.

5. Подаване на годишна данъчна декларация по Закона за корпоративното подоходно облагане

До 31-и март всяко местно търговско дружество има задължение да подаде годишна данъчна декларация за предходната година и да внесе дължимия корпоративен данък след приспадане на направените авансови вноски.

Данъчно задължено лице, което не подаде декларация в срок, не посочи или невярно посочи данни или обстоятелства, водещи до определяне на дължимия данък в по-малък размер или до неоснователно намаляване, преотстъпване или освобождаване от данък, се наказва с имуществена санкция в размер от 500 до 3000 лв., а при повторно нарушение в размер от 1000 до 6000 лв.

6. Обявяване на годишен финансов отчет

Всяко търговско дружество има задължение да заяви за вписване и представи за обявяване в Търговския регистър своя годишен финансов отчет за изтеклата календарна година, не по-късно от 30 юни на следващата година.

Който е задължен и не публикува финансов отчет, се наказва с глоба в размер от 200 до 3000 лв., а на предприятието се налага имуществена санкция в размер от 0,1 до 0,5 на сто от нетните приходи от продажби за отчетния период, за който се отнася непубликуваният финансов отчет.

При повторно нарушение глобата/имуществената санкция е в двоен размер.

7. Подаване на декларация по Закона за здравословни и безопасни условия на труд (ЗЗБУТ)

Декларацията по чл. 15, ал. 1 от Закона за здравословни и безопасни условия на труд (ЗЗБУТ) се подава от юридическите и физическите лица, които самостоятелно наемат работещи, и от юридическите и физическите лица, които ползват работещи, предоставени им от предприятие, което осигурява временна заетост. От задължението за подаване на декларация са освободени само лицата, които за своя сметка работят сами.

Декларацията е годишна и се подава в териториалните дирекции "Инспекция по труда" по седалище и адрес на управление на предприятието в срок до 30 април на следващата година.

Санкцията за неподаване на декларацията в срок е в размер от 100 до 500 лв., а при повторно нарушение - от 500 до 1000 лв.

8. Регистрация в Комисията за защита на личните данни

Формално законът не поставя изискване за задължителна регистрация като администратор на лични данни за всеки търговец. Такава регистрация обаче е необходима във връзка с основни процеси от естествения ход на дейност на всяка фирма, като например за сключване на трудови договори със служители, сключване на други договори, при които се събират и обработват лични данни, издаване на фактури на физически лица и т.н.  

Така на практика се очертава едно задължение за регистрация като администратор на лични данни за всеки субект, извършващ някакъв вид търговска дейност.

Събирането и обработването на лични данни без наличието на надлежна регистрация като администратор на лични данни се наказва с глоба/имуществена санкция от 10 000 до 100 000 лева.

Самата процедура по регистрация не е сложна и не отнема много време, но е твърде формализирана и изисква едно добро познаване на материята на закона. В същото време услугата по регистрация се предлага на доста приемливи цени, поради което е най-добре да потърсите съдействието на специалист в тази област.

Ако все пак сте решили да действате сами, подробна информация и обяснения за всеки етап от процедурата по регистрация можете да намерите на сайта на Комисията за защита на личните данни.

9. Издаване на допълнителни лицензи и разрешителни

За някои видове търговска дейност са необходими и допълнителни процедури, например:

Внимание: Всяка търговска дейност е различна и подлежи на различна регулация от специални нормативни актове. За да сте сигурни, че оперирате в съответствие със законовите изисквания, най-добре е да потърсите съветите на опитни специалисти в областта на правното и бизнес консултиране. Тяхното съдействие може да ви спести много средства и неприятности, произтичащи от незнанието или неправилното тълкуване на закона.


Статията е актуална към: 21.02.2018г.

Източник:  

За допълнителни въпроси и съдействие: inquiry@primesolution-one.com


Действителен собственик по смисъла на Закон за мерките срещу изпирането на пари и Правилника за прилагането му Въвеждане на изрично задължение за публично деклариране на действителен собственик. Декларация за икономическа неактивност Как и къде се подава? Подробности. Срокове. Образци. Необходимо ли е да се регистрирате по ДДС? В кои случаи е задължителна регистрация по ЗДДС? Какви са плюсовете и минусите на доброволната регистрация и кога е предпоръчително да бъде направена? Покана за изпълнение на парично задължение В кои случаи е необходимо изпращането на покана за за изпълнение на парично задължение? Какво следва да съдържа самата покана? Какви са предвидените в закона начини на връчва и как се удостоверява акта на връчване? Подготовка за регистрация на ООД Списък с най-важните въпроси, по които следва да вземете решение, преди да пристъпите към процедурата по регистрация. Избор и регистрация на фирмено наименование Правни аспекти при избора на фирмено наименование. Проверка, запазване и регистрация на вече избрано име. Събиране на просрочено задължение Какви са възможните стъпки, които всеки кредитор (без значение физическо лице или фирма) може да предприеме, когато е налице просрочено задължение? Кои са плюсовете и минусите на всяка от тях и кой е най-ефективният метод спрямо конкретната ситуация? Как да изберем най-подходящата правна форма за своята търговска дейност? Кои са най-разпространените правни форми за упражняване на търговска дейност в България? Защо бизнесът предпочита именно тях? Коя правна форма е най-подходяща за бизнеса, който планирате да стартирате?