За проекта Контакти
Покана за изпълнение на парично задължение
Събиране на вземания

Отправянето на покана за изпълнение на парично задължение е често срещано явление в гражданския и търговския оборот. Тя е подходящ инструмент в следните случаи:

Съдържание:

По естеството си поканата за изпълнение е обикновено писмо и като такова може да бъде изготвено в свободен текст и да съдържа всяка информация, която изпращачът сметне за относима. Все пак, за да изпълни изброените по-горе цели, поканата следва да съдържа минимум следните реквизити:

Образец на Покана за доброволно изпълнение на парично задължение можете да намерите тук

Как се връчва?

Поканата за изпълнение може да бъде предадена лично на получателя, като в този случай, за да се удостовери връчването, получателят следва да се подпише на копие от поканата, което остава за изпращача. 

Друг вариант е изпращане на поканата по пощата с обратна разписка, но в този случай разполагате с доказателство, че сте връчили книжа на получателя, но не и какви точно книжа сте му връчили. 

За по-лесно доказване факта и датата на връчване, както и за удостоверяване съдържанието на отправената покана за плащане, най-сигурно е същата да бъде оформена и връчена като нотариална покана, чрез нотариус.


Статията е актуална към: 21.02.2018г.

Източник:  LHH

За допълнителни въпроси и съдействие: inquiry@lhh-bg.com


Действителен собственик по смисъла на Закон за мерките срещу изпирането на пари и Правилника за прилагането му Въвеждане на изрично задължение за публично деклариране на действителен собственик. Декларация за икономическа неактивност Как и къде се подава? Подробности. Срокове. Образци. Необходимо ли е да се регистрирате по ДДС? В кои случаи е задължителна регистрация по ЗДДС? Какви са плюсовете и минусите на доброволната регистрация и кога е предпоръчително да бъде направена? Подготовка за регистрация на ООД Списък с най-важните въпроси, по които следва да вземете решение, преди да пристъпите към процедурата по регистрация. Избор и регистрация на фирмено наименование Правни аспекти при избора на фирмено наименование. Проверка, запазване и регистрация на вече избрано име. Събиране на просрочено задължение Какви са възможните стъпки, които всеки кредитор (без значение физическо лице или фирма) може да предприеме, когато е налице просрочено задължение? Кои са плюсовете и минусите на всяка от тях и кой е най-ефективният метод спрямо конкретната ситуация? Как да изберем най-подходящата правна форма за своята търговска дейност? Кои са най-разпространените правни форми за упражняване на търговска дейност в България? Защо бизнесът предпочита именно тях? Коя правна форма е най-подходяща за бизнеса, който планирате да стартирате? Първи стъпки след регистрация на дружество Синтезирана и обобщена информация за задълженията, които възникват за Вас и вашето дружество, след като то бъде надлежно регистрирано.