За проекта Контакти
Подготовка за регистрация на ООД
Стартиращ бизнес

Имате бизнес идея, направили сте необходимите проучвания, подготвили сте си бизнес стратегия и сте на етап, на който искате да действате, затова решавате, че е време да регистрирате своето дружество. 

Преди да пристъпите към изготвяне и подаване на необходимите документи за неговата регистрация, следва да вземете още няколко важни решения, които имат пряко отношение към неговото учредяване. 

1. Определяне размера на капитала.

Законоустановеният минимален размер на капитала на ООД е 2 лв.

При регистрация на дружество е задължително да е внесен установения в закона минимум от капитала, а в случай че дружеството се регистрира с капитал, по-висок от установения в закона минимум, следва да бъдат внесени най-малко 70% от него.

Внимание: Придържането към законоустановения минимален размер на капитала, обаче, не е добра идея, тъй като това може да доведе до счетоводни затруднения и непредвидени разходи. Какъв размер на капитала да определите за своето дружество, зависи от спецификите на Вашия бизнес и първоначалните инвестиции, които планирате да направите в него, затова не може да бъде изведено общо правило. Разумно би било при регистрацията да определите и внесете капитал в размер, достатъчен да обезпечи поне първоначалните разходи на дружеството.

Най-добре е да обсъдите бъдещата дейност на своето дружество със специалист, който ще Ви насочи към най-подходящия от правна и счетоводна гледна точка размер на капитала.

2. Разпределение на капитала.

След като сте определили размера на капитала, следва да вземете решение за неговото разпределение.

Разделянето на капитала в дялове и разпределението на тези дялове между съдружниците е важна стъпка, тъй като това е определящо за правата на всеки съдружник в бъдещото дружество и по-конкретно:

Старайте се да определите дяловете така, че да не се създават излишни затруднения при тяхното разпределяне между съдружниците и последващото пресмятане на формираните мнозинства. 

3. Избор и проверка на име.

Фирменото наименование е важен елемент от всеки бизнес. Дори и вече да сте направили своя избор, имайте предвид, че са налице и някои правни апсекти, които следва да съобразите.  

Повече за тях, както и за необходимите предварителни проверки, които е добре да извършите, можете да научите тук.

4. Избор на управител/и и начин на представляване.

За управител на ООД/ЕООД може да бъде назначено само физическо лице. Не е задължително управителят да е български гражданин.

Управителят може да не е съдружник в дружеството.

Също така може да бъде назначен и повече от един управител. В този случай следва да бъде определен и начинът на представляване – заедно или поотделно.

Изборът на управител е изключително важно решение, тъй като в неговите ръце са съсредоточени голям брой правомощия. Освен че управителят представлява дружеството пред всички физически, юридически лица и институции, той оперира с банковите сметки на дружеството и може да сключва неограничено всякакви сделки от името на дружеството, с изключение на изрично посочените в закона ограничения.

Затова подхождайте изключително внимателно към избора на управител, а в случай че нямате доверен човек, се обърнете към фирма с опит в предоставянето на подобни услуги.

5. Избор на седалище и адрес на управление.

От изключителна важност е да изберете адрес, на който реално има човек, който редовно да следи за получаване на кореспонденция, тъй като цялата официална кореспонденция по правило ще бъда изпращана на адреса на управление, посочен по партидата на дружеството в Търговския регистър.

Практиката познава нееднократни случаи, в които срещу дадено дружество биват начислявани лихви, започва съдебно производство или дори бива неоснователно осъдено, поради невъзможност да бъдат връчени официални книжа, призовки, уведомления и друга кореспонденция на адреса на управление на дружеството, обявен в Търговския регистър.

Поради тази причина, в случай че не разполагате с адрес, на който да осигурите постоянно присъствие на доверен човек в рамките на официалното работно време, е препоръчително да помислите за някоя от популярните напоследък услуги „виртуален офис“ и „професионален адрес“.

Избор на предмет на дейност.

Изборът на предмет на дейност е по-скоро икономически обусловен. Доколкото предметът на дейност е задължителен реквизит в учредителните документи на всяко дружество, следва да сте наясно с неговата насоченост, преди да преминете към процедурата по регистрация.

В случай че сте направили необходимите проучвания и сте взели решения по изброените по-горе точки, можете да преминете към същинската процедура по регистрация. 


Статията е актуална към: 21.02.2018г.

Източник:  

За допълнителни въпроси и съдействие: inquiry@primesolution-one.com


Действителен собственик по смисъла на Закон за мерките срещу изпирането на пари и Правилника за прилагането му Въвеждане на изрично задължение за публично деклариране на действителен собственик. Декларация за икономическа неактивност Как и къде се подава? Подробности. Срокове. Образци. Необходимо ли е да се регистрирате по ДДС? В кои случаи е задължителна регистрация по ЗДДС? Какви са плюсовете и минусите на доброволната регистрация и кога е предпоръчително да бъде направена? Покана за изпълнение на парично задължение В кои случаи е необходимо изпращането на покана за за изпълнение на парично задължение? Какво следва да съдържа самата покана? Какви са предвидените в закона начини на връчва и как се удостоверява акта на връчване? Избор и регистрация на фирмено наименование Правни аспекти при избора на фирмено наименование. Проверка, запазване и регистрация на вече избрано име. Събиране на просрочено задължение Какви са възможните стъпки, които всеки кредитор (без значение физическо лице или фирма) може да предприеме, когато е налице просрочено задължение? Кои са плюсовете и минусите на всяка от тях и кой е най-ефективният метод спрямо конкретната ситуация? Как да изберем най-подходящата правна форма за своята търговска дейност? Кои са най-разпространените правни форми за упражняване на търговска дейност в България? Защо бизнесът предпочита именно тях? Коя правна форма е най-подходяща за бизнеса, който планирате да стартирате? Първи стъпки след регистрация на дружество Синтезирана и обобщена информация за задълженията, които възникват за Вас и вашето дружество, след като то бъде надлежно регистрирано.