За проекта Контакти
Необходимо ли е да се регистрирате по ДДС?
Стартиращ бизнес Данъци и счетоводство

Ако имате собствен бизнес или ви предстои да стартирате такъв, вероятно си задавате въпроса дали трябва да се реистрирате по ДДС.

Законодателят е предвидил две възможности за регистрация по ДДС – задължителна и доброволна.

Регистрацията по ДДС е задължителна при наличие на едно от следните условия:

Внимание: Важно е да се следи за настъпване на някое от изброените по-горе събития, налагащи задължителна регистрация по ЗДДС, както и за спазване на предвидения от закона срок за задвижване на процедурата, за да бъдат избегнати глоби и санкции от страна на данъчната администрация.

Доброволна регистрация

Всяко данъчно задължено лице, което не отговаря на изброените по-горе условия, но желае да се възползва от предимствата на регистрацията по ЗДДС, има правото доброволно да се регистрира по този закон.

Какви са предимствата на регистрацията по ДДС?

1. Възстановяване/приспадане на ДДС

Безспорно най- голямото предимство за регистрираните по ЗДДС лица е възможността за възстановяване (приспадане) на начисления данък добавена стойност върху закупена стока или услуга от регистриран по ЗДДС доставчик. Това на практика им дава предимството да получават стоки и услуги с 20% по-ниска цена, в случай че доставчиците им също са лица, регистрирани по ЗДДС.

При последващата продажба на същата или производна стока, крайната цена няма да включва разходи за ДДС, което ще доведе до по-ниска себестойност на крайния продукт и по-голяма конкурентноспособност на регистрираното по ДДС лице.

2. Индикатор за стабилност и устойчивост

Едно допълнително преимущество, особено за току що стартиращи фирми, би могъл да бъде и фактът, че регистрацията по ЗДДС често се приема като индикатор за развитие на успешен и стабилен бизнес.

От една страна това се дължи на факта, че наличието на ДДС регистрация е сигурен белег, че счетоводството на дадено лице се води прецизно, стриктно и ежемесечно, поради множеството допълнителни изисквания за регистрираните по ЗДДС лица, по-честите ревизии и проверки от страна на НАП, както и по-високите глоби и санкции при констатирани нарушения.

Освен това контрагентите на регистрирано по ЗДДС лице по презумпция могат да приемат, че неговата регистрация се дължи на достигане минималните нива на оборот, предвидени в закона.

Какви са недостатъците на регистрацията по ДДС?

1. Задължение за начисляване на ДДС

Всяко лице, регистрирано по ЗДДС е задължено да начислява ДДС върху стоките и услугите, които предлага. Така дадена стока или услуга, която струва например 100 лв., ще се предлага на крaйния потребител за 120 лв. 

Докато за клиенти, регистрирани по ЗДДС, това няма да окаже влияние, тъй като те ще могат да си приспаднат заплатеното ДДС, то спрямо нерегистрираните по ЗДДС клиенти, лицето може да загуби конкурентно предимство, поради по-високите нива на цените в сравнение с тези на нерегистрираните му по ЗДДС конкуренти.

2. Множество допълнителни задължения и по-висок размер на глоби и санкции

Регистрираните по ЗДДС лица са задължени ежемесечно да подават информация към НАП за реализирания оборот и доставки. Освен това те имат задължение да изготвят и поддържат множество специални дневници, регистри, декларации (Дневник на покупките; Дневник на продажбите; Регистър на стоките, транспортирани до него от друга държава членка от лице, което е регистрирано по ДДС в нея; Регистър на стоките, които се изпращат временно в друга държава членка и които се получават временно от друга държава членка; Регистър на вътреобщностните доставки на нови превозни средства, ДДС-декларации, VIES декларации и др.). 

Не на последно място е задължението за внасяне на удържания данък в срок.

3. По-високи разходи за счетоводители

Всички посочени допълнителни задължения, предвидени за регистрираните по ЗДДС лица, както и сериозните санкции, които са предвидени при тяхното неизпълнение, обуславят необходимостта от използване услугите на опитен счетоводител. 

А поради обема допълнителен труд, таксите на счетоводителите и счетоводните къщи за обслужване на регистрирани по ДДС лица са по-високи.

4. По-строг контрол от страна на данъчната администрация

За да се предотврати укриването на ДДС, което формира основна част от държавния бюджет, регистрираните по ЗДДС лица са обект на регулярен контрол и чести ревизии от страна на данъчната администрация.

В кои случаи регистрацията по ДДС е препоръчителна?

Както стана ясно от изложеното дотук, всяко преимущество на регистрацията по ЗДДС може да се разгледа като недостатък и обратното. Как тогава да вземете решение дали да се регистрирате, или не? 

Много е важно към всяко бизнес начинание да се подходи индивидуално и да се търси съвет от опитни специалисти – юристи и счетоводители.

Най-общо казано регистрация по ДДС се препоръчва, когато дейността на новорегистрираното дружество предполага закупуване на скъпоструващи дълготрайни активи като обзавеждане, недвижими имоти, автомобили, машини, оборудване и т.н. В този случай възстановените от ДДС суми биха могли да се използват като оборотни средства.

Не е препоръчителна регистрация по ЗДДС за малки фирми в сферата на услугите, тъй като задължението за начисляване на ДДС ще завиши крайната цена на предлаганите от тях продукти, като в същото време възможностите им за ползване на данъчен кредит са твърде ограничени.

В общия случай не е изгодна регистрация по ЗДДС и за лица, чиято основна клиентска маса е формирана от физически лица или нерегистрирани по ЗДДС юридически лица, както и за бизнеси, в чиято основа са заложени стоки и услуги от доставчици, които не са регистрирани по ЗДДС, но категоричен съвет може да се даде само на база индивидуални изчисления спрямо конкретната ситуация. 

Внимание: Предимствата и недостатъците на регистрацията по ДДС следва да се разгледат от юридическа и от счетоводна гледна точка за всяка конкретна ситуация. 

Ненужната и неизгодна доброволна регистрация по ЗДДС може да доведе до допълнителни разходи, а процедурата по дерегистрация е дълга, сложна и свързана с проверки от страна на данъчната администрация. 

От друга страна ненавременна регистрация по ЗДДС може да доведе до редица пропуснати ползи, а в случаите на задължителна регистрация и до сериозни глоби и санкции. 

С оглед на изложеното доук, Ви препоръчваме да потърсите съвета на опитни специалисти, преди да вземете това толкова важно за Вашите финансови резултати решение.


Статията е актуална към: 21.02.2018г.

Източник:  

За допълнителни въпроси и съдействие: inquiry@primesolution-one.com


Действителен собственик по смисъла на Закон за мерките срещу изпирането на пари и Правилника за прилагането му Въвеждане на изрично задължение за публично деклариране на действителен собственик. Декларация за икономическа неактивност Как и къде се подава? Подробности. Срокове. Образци. Покана за изпълнение на парично задължение В кои случаи е необходимо изпращането на покана за за изпълнение на парично задължение? Какво следва да съдържа самата покана? Какви са предвидените в закона начини на връчва и как се удостоверява акта на връчване? Подготовка за регистрация на ООД Списък с най-важните въпроси, по които следва да вземете решение, преди да пристъпите към процедурата по регистрация. Избор и регистрация на фирмено наименование Правни аспекти при избора на фирмено наименование. Проверка, запазване и регистрация на вече избрано име. Събиране на просрочено задължение Какви са възможните стъпки, които всеки кредитор (без значение физическо лице или фирма) може да предприеме, когато е налице просрочено задължение? Кои са плюсовете и минусите на всяка от тях и кой е най-ефективният метод спрямо конкретната ситуация? Как да изберем най-подходящата правна форма за своята търговска дейност? Кои са най-разпространените правни форми за упражняване на търговска дейност в България? Защо бизнесът предпочита именно тях? Коя правна форма е най-подходяща за бизнеса, който планирате да стартирате? Първи стъпки след регистрация на дружество Синтезирана и обобщена информация за задълженията, които възникват за Вас и вашето дружество, след като то бъде надлежно регистрирано.