За проекта Контакти
Как да изберем най-подходящата правна форма за своята търговска дейност?
Стартиращ бизнес

Eдно от първите решения, които трябва да вземете, когато стартирате нов бизнес,е каква правна структура да изберете за своята търговска дейност. 

Подходящият избор зависи изцяло от вида на бизнеса, който започвате, а основните фактори, които трябва да вземете предвид са:

Решението коя юридическа структура да бъде избрана може да бъде много сложно, а същевременно е едно от най-важните и определящи за бъдещия ход на Вашата търговска дейност. Поради тази причина е препоръчително да се консултирате с адвокат и данъчен специалист, преди да вземете окончателно решение.

Първият въпрос, на който трябва да си отговорите, е дали ще бъдете едноличен собственик на капитала или ще търсите съдружници. 

Настоящата статия разглежда различните форми на сдружаване. 

Съгласно Търговския закон в България е възможно учредяването на 5 вида търговски дружества: събирателно дружество, командитно дружество, дружество с ограничена отговорност, акционерно дружество и командитно дружество с акции.

Безспорно най-често срещаните форми на сдружаване, обаче, са ООД и АД.

Фактът, че тези дружества са предпочитани от бизнеса се дължи до голяма степен на предвидената от закона ограничена отговорност на техните собственици до размера на внесения от тях капитал. На практика това означава, че дружеството като отделна, самостоятелна правна единица отговаря за своите задължения със собствените си активи и когато тези активи бъдат изчерпани, собствениците отговарят за задълженията на дружеството само до размера на направената от тях вноска в капитала, като тяхното лично имущество остава незасегнато, независимо от това дали дружеството е успяло да погаси своите задължения.

Така например ако едно ООД с капитал в размер на 500 лв. и двама съдружници, притежаващи равни дялове от него, натрупа дълг в размер на 10 000 лв., то всеки съдружник би отговарял със собствени средства пред кредиторите на дружеството само до сумата от 250 лв. (равна на притежавания дял).

Поради така очерталата се липса на практически интерес към останалите форми на сдружаване, ще направим съпоставка само между ООД и АД.

Какви са основните разлики между тези два вида дружества:

Kапитал:
Законоустановеният минимален размер на капитала на ООД е 2 лв.
При регистрация на дружество е задължително да е внесен установения в закона минимум от капитала, а в случай че дружеството се регистрира с капитал, по-висок от установения в закона минимум, следва да са внесени най-малко 70% от капитала.
Минималният размер на капитала на АД е 50 000 лв.
При регистрация на дружеството е задължително да е записан целият капитал и да са внесени минимум 25% от стойността на всяка акция.
Освен така очерталата се значителна разлика в минималния размер на капитала, самата процедура по регистрация на АД включва много повече формалности.

Прехвърляне на дял:
Прехвърлянето на дялове между съдружници в ООД се извършва свободно, но прехвърлянето на дял към трето лице е възможно само след изрично решение на общо събрание, гласувано с мнозинство 3/4 от капитала.
Прехвърлянето на акции от АД се извършва напълно свободно, освен ако няма изрично предвидено ограничение в устава на дружеството.

Управление:
ООД се управлява от един или няколко управители, които могат да действат заедно или поотделно.
Управителят може да бъде само физическо лице.
АД се управлява от Съвет на директорите (който се състои от 3 до 9 лица) при едностепенна система на управление и от управителен съвет (от 3 до 9 члена), който извършва своята дейност под контрола на надзорен съвет (от 3 до 7 лица) при двустепенна система на управление.
Член на съвет и при двете системи на управление може да бъде юридическо лице.

Годишен финансов отчет:
В общия случай годишният финансов отчет на ООД не подлежи на задължителен независим финансов одит.
Годишният финансов отчет на АД подлежи на задължителен независим финансов одит, с изключение на случаите, в които дружеството не е осъществявало дейност през годината

В заключение можем да обобщим, че дружеството с ограничена отговорност е най-разпространената правна форма на дейност за малкия и среден бизнес в България. Тя е предпочитана от инвеститорите, поради минималните капиталови изисквания, простата системата за управление и олекотените административни процедури за неговото функциониране. Съществуват обаче законови изисквания за квалифицирано мнозинство или единодушие при вземане на решения по въпросите за прехвърляне на дялове, приемане на нови съдружници и увеличаване/намаляване на капитала, което може да доведе до намалена гъвкавост на дейността на дружеството.

Акционерното дружество от своя страна е най-често срещаната правна форма при по-мащабни инициативи. Наличието на съвет на директорите, респ. на управителен и надзорен съвет предполага по-добър контрол на дейността по управлението на дружеството. Освен това законодателят е предвидил определени дейности да могат да се извършват само от акционерни дружества. Акционерното дружество е предпочитана правна организация за бизнеса и поради отсъствието на законови ограничения за прехвърлянето на акции и липсата на необходимост от лично ангажиране в дейността на дружеството.


Статията е актуална към: 15.02.2018г.

Източник:  

За допълнителни въпроси и съдействие: inquiry@primesolution-one.com


Действителен собственик по смисъла на Закон за мерките срещу изпирането на пари и Правилника за прилагането му Въвеждане на изрично задължение за публично деклариране на действителен собственик. Декларация за икономическа неактивност Как и къде се подава? Подробности. Срокове. Образци. Необходимо ли е да се регистрирате по ДДС? В кои случаи е задължителна регистрация по ЗДДС? Какви са плюсовете и минусите на доброволната регистрация и кога е предпоръчително да бъде направена? Покана за изпълнение на парично задължение В кои случаи е необходимо изпращането на покана за за изпълнение на парично задължение? Какво следва да съдържа самата покана? Какви са предвидените в закона начини на връчва и как се удостоверява акта на връчване? Подготовка за регистрация на ООД Списък с най-важните въпроси, по които следва да вземете решение, преди да пристъпите към процедурата по регистрация. Избор и регистрация на фирмено наименование Правни аспекти при избора на фирмено наименование. Проверка, запазване и регистрация на вече избрано име. Събиране на просрочено задължение Какви са възможните стъпки, които всеки кредитор (без значение физическо лице или фирма) може да предприеме, когато е налице просрочено задължение? Кои са плюсовете и минусите на всяка от тях и кой е най-ефективният метод спрямо конкретната ситуация? Първи стъпки след регистрация на дружество Синтезирана и обобщена информация за задълженията, които възникват за Вас и вашето дружество, след като то бъде надлежно регистрирано.