За проекта Контакти
Избор и регистрация на фирмено наименование
Стартиращ бизнес

Изборът на подходящо фирмено наименование е един от ключовите моменти за Вашия стартиращ бизнес, тъй като покрай него предстои да изградите цялостния бранд и имиджа на Вашата компания.

Това предполага да съобразите редица фактори от управленска, маркетингова и дори емоционална гледна точка. Съществуват, обаче, и някои правни аспекти на Вашия избор, които никак не са за подценяване.  

Ако Вашето фирмено наименование е съществен елемент от Вашата бизнес стратегия и/или планирате да инвестирате средства в рекламни и маркетингови материали, консултация с юрист с експертиза в областта на правото на интелектуална собственост, е силно препоръчително.

За какво следва да внимавате:

Законови ограничения при избора на фирмено наименование

Всеки търговец може свободно да избира фирменото си наименование, като следва да се съобрази с някои ограничения на закона.

Съгласно чл. 7 от Търговския закон, фирменото наименование трябва:

То следва  задължително да се изписва на български език, като в допълнение може да се изпише и на чужд език.

За някои видове търговци е предвидено минимално необходимо съдържание. Така например фирмата на едноличния търговец трябва да съдържа без съкращения личното и фамилното или бащиното име, с което е известен в обществото. Фирмата на събирателното дружество се състои от фамилните имена или фирмите на един или повече съдружници, а фирмата на командитно дружество следва да съдържа името поне на един от неограничено отговорните съдружници.

Фирменото наименование задължително трябва да е уникално, т.е. не може да съвпада с фирменото наименование на друг търговец.

Освен това фирменото наименование не може да бъде идентично или сходно със защитена марка, освен ако търговецът има права върху нея.

Внимание: В практиката често се наблюдава смесване на понятията „фирмено наименование (фирма)“ и „търговска марка“, макар те да носят съвсем различен смисъл.

Под фирмено наименование, или както законодателят кратко го нарича „фирма“, се разбира  наименованието, под което търговецът упражнява занятието си и се подписва (вж. чл. 7 от ТЗ). Тоест това е наименованието на самия субект (дружеството), което извършва търговската дейност.

Марката от своя страна е знак, който е способен да отличава стоките или услугите на едно лице от тези на други лица (чл. 9 от Закон за марките и географските означения). Тоест с тях се обозначават самите продукти – стоки или услуги.

Няма пречка да има съвпадение между фирменото наименование на даден търговец и марката на продуктите/услугите, които той предлага, но също така е възможно едно лице да предлага продукция, означена с една или повече марки, които са различни от наименованието му.

Предварителна проверка

Така описаните законови ограничения предполагат извършването на предварителна проверка на избраното фирмено наименование.

1. Проверка за съвпадение с фирмено наименование на друг търговец в Търговския регистър

Тази проверка може да бъде извършена тук.

В случай че тази проверка не бъде извършена и бъдат подадени документи за регистрация на дружество с фирмено наименование, съвпадащо с това на друг търговец, то вписването на новото дружество ще бъде отказано, тъй като длъжностното лице по регистрацията е длъжно служебно да следи дали друго лице няма по-ранни права върху заявеното фирмено наименование.

2. Проверка за идентичност/сходство със защитена марка

Тъй като по отношение на фирмените наименования и търговските марки се водят отделни регистри, от различни институции, за по-голяма сигурност е препоръчително да бъде извършена и проверка в базата данни на Патентното ведомство на Р. България, която също е достъпна онлайн тук

Макар длъжностното лице по регистрацията да не следи служебно за наличието на сходни/идентични на заявената фирма по-ранни марки, и такова наличие да не попречи на успешното вписване на дружеството, то може да служи като основание за бъдещи претенции срещу фирмата от страна на притежателя на защитената марка.

Регистрация на фирмено наименование

Регистрацията на фирменото наименование става със самото подаване на документите за регистрация на търговеца в Търговския регистър и не е необходимо да предприемате допълнителни стъпки в тази насока.

Ако обаче сте избрали фирмено наименование, но процесът по регистрация на дружеството ще се забави по някакви причини, можете да се подсигурите като подадете заявление за неговото запазване в Търговския регистър.

Това става с подаване на заявление Д1, в което се посочва заинтересованото лице, в чиято полза е запазването.

Държавната такса е в размер на 40 лв. или в размер на 20 лв. ако заявлението се подава по електронен път.

Запазването има действие 6 месеца и е пречка друг търговец да бъде вписан в Търговския регистър под същата фирма.


Статията е актуална към: 21.02.2018г.

Източник:  

За допълнителни въпроси и съдействие: inquiry@primesolution-one.com


Действителен собственик по смисъла на Закон за мерките срещу изпирането на пари и Правилника за прилагането му Въвеждане на изрично задължение за публично деклариране на действителен собственик. Декларация за икономическа неактивност Как и къде се подава? Подробности. Срокове. Образци. Необходимо ли е да се регистрирате по ДДС? В кои случаи е задължителна регистрация по ЗДДС? Какви са плюсовете и минусите на доброволната регистрация и кога е предпоръчително да бъде направена? Покана за изпълнение на парично задължение В кои случаи е необходимо изпращането на покана за за изпълнение на парично задължение? Какво следва да съдържа самата покана? Какви са предвидените в закона начини на връчва и как се удостоверява акта на връчване? Подготовка за регистрация на ООД Списък с най-важните въпроси, по които следва да вземете решение, преди да пристъпите към процедурата по регистрация. Събиране на просрочено задължение Какви са възможните стъпки, които всеки кредитор (без значение физическо лице или фирма) може да предприеме, когато е налице просрочено задължение? Кои са плюсовете и минусите на всяка от тях и кой е най-ефективният метод спрямо конкретната ситуация? Как да изберем най-подходящата правна форма за своята търговска дейност? Кои са най-разпространените правни форми за упражняване на търговска дейност в България? Защо бизнесът предпочита именно тях? Коя правна форма е най-подходяща за бизнеса, който планирате да стартирате? Първи стъпки след регистрация на дружество Синтезирана и обобщена информация за задълженията, които възникват за Вас и вашето дружество, след като то бъде надлежно регистрирано.