За проекта Контакти
Действителен собственик по смисъла на Закон за мерките срещу изпирането на пари и Правилника за прилагането му
Стартиращ бизнес

Със Закона за мерките срещу изпирането на пари (ЗМИП) (обн. ДВ. бр.27 от 27.03.2018 г., изм. и доп. ДВ. бр.17 от 26.02.2019 г.) и Правилника за прилагането му  (ППЗМИП) (обн. ДВ. бр.3 от 8.01.2019 г.) за всички юридически лица, които имат собственик юридическо лице, което притежава повече от 25% от капитала му бе въведено изрично задължение за публично деклариране на действителен собственик. По такъв начин законодателят имплементира разпоредбите на Директива (ЕС) 2015/849 на Европейския парламент и на Съвета от 20 май 2015 година за предотвратяване използването на финансовата система за целите на изпирането на пари и финансирането на тероризма.


Дефиниция

Официалната дефиниция за действителен собственик, съответно критериите за преценка какво следва да бъде декларирано са изчерпателно посочени в Допълнителните разпоредби на Закона за мерките срещу изпирането на пари, а именно: § 2. "Действителен собственик" е физическо лице или физически лица, което/които в крайна сметка притежават или контролират юридическо лице или друго правно образувание, и/или физическо лице или физически лица, от чието име и/или за чиято сметка се осъществява дадена операция, сделка или дейност.

Законодателят дословно е възпроизвел на дефиницията на Директивата и изчерпателно посочва условията, на които следва да отговаря посоченият действителен собственик.

В Допълнителните разпоредби на ЗМИП законодателят е определил и дефиниция за "Контрол" в § 2. (3) и за "Непряк контрол" в § 2. (4).


Задължения

По реда на чл. 63 от ЗМИП е предвидено задължение за деклариране по партидата на юридическото лица в Търговския регистър и регистъра на ЮЛНЦ на действителен собственик чрез подаване на декларация по образец от Правилника.

Съгласно ЗМИП, Правилника, Директивата и указанията на ДАНС, лицата, задължени да декларират действителен собственик са търговските дружества, за които са изпълнени следните условия едновременно:

- Дружеството има собственик или съдружник/учредител – юридическо лице;

- Юридическото лице да притежава поне 25% от капитала на дружеството.

С оглед разпоредбите на Правилника и ЗМИП е препоръчително всяко дружество, вписано в Търговския регистър и регистър ЮЛНЦ и да извърши анализ дали попада след задължените  по силата на ЗМИП и Правилника лица да декларира действителните си собственици и в случай, че дружеството попада в обхвата на задължените лица, то следва да подаде образец-декларация и съответните придружаващи документи в Търговския регистър и регистър на ЮЛНЦ по партида на дружеството.

При анализа и подготовка на документите за обявяване в Търговския регистър следва внимателно да се съобрази обширната официална дефиниция за определяне на действителен собственик и за лицата, упражняващи пряк или непряк контрол на § 2 от ЗМИП.

Декларацията по чл. 63, ал. 4 ЗМИП е образец - приложение № 3 към чл. 38 ППЗМИП  се подава от името на представляващия дружеството управител с нотариална заверка на подписа му, като се посочват идентификационните данни за действителните собственици. В декларацията се посочват също и данните за юридически лица по веригата на собственост, чрез които се упражнява пряко и непряко контрол.

Когато по партидата на юридическото лице не са вписани данни за законен представител – физическо лице, което пребивава постоянно на територията на Република България, в ТРРЮЛНЦ следва да се впише „физическо лице за контакт“ по смисъла на чл. 63, ал. 4, т. 3 от ЗМИП , постоянно пребиваващо на територията на Република България, като се представя нотариално заверено съгласие от лицето.

За посоченото физическо лице за контакт възникват задължения по чл. 61 или 62 от ЗМИП за предоставяне в определените по закон случаи подходяща, точна и актуална информация относно физическите лица, които са техни действителни собственици, включително с подробни данни относно притежаваните от тях права. 

При промени в декларираните обстоятелства, задължените лица следва да се заявят за вписване и промяна в декларираните обстоятелства в ТРРЮЛНЦ.


Срокове и Санкции

Срокътза изпълнение на задължението по ЗМИП и Правилника е до 31.05.2019 г., до която дата следва да бъдат депозирани декларация по образец и придружителни документи в Търговския регистър. 

При неизпълнение на задължениетоза деклариране, лицата, които са задължениот закона подлежат на санкциониране от контролните органи на дирекция "Финансово разузнаване" на Държавна агенция "Национална сигурност", като имуществената санкция от 1000 до 10 000 лв., а при не заявяване на вписването в определения срок, санкцията се налага всеки месец до заявяване на вписването в ТРРЮЛНЦ.

При неизпълнение на задълженията от страна на физическо лице за контакт за предоставяне на информация в предвидените от закона случаи, същото може да бъде наказано с глоба от 100 до 1000 лв., а при повторно нарушение - от 200 до 2000 лв.

 

Разноски

Разходите за изпълнение на задължението за деклариране на действителен собственик по ЗМИП, включват държавна таксаза подаване на заявлението в ТРРЮЛНЦ в размер на 20 лв.,разноски за официални преводи на извлечения от регистрации на чуждестранни юридически лица или други документи, при необходимост.


Декларация за икономическа неактивност Как и къде се подава? Подробности. Срокове. Образци. Необходимо ли е да се регистрирате по ДДС? В кои случаи е задължителна регистрация по ЗДДС? Какви са плюсовете и минусите на доброволната регистрация и кога е предпоръчително да бъде направена? Покана за изпълнение на парично задължение В кои случаи е необходимо изпращането на покана за за изпълнение на парично задължение? Какво следва да съдържа самата покана? Какви са предвидените в закона начини на връчва и как се удостоверява акта на връчване? Подготовка за регистрация на ООД Списък с най-важните въпроси, по които следва да вземете решение, преди да пристъпите към процедурата по регистрация. Избор и регистрация на фирмено наименование Правни аспекти при избора на фирмено наименование. Проверка, запазване и регистрация на вече избрано име. Събиране на просрочено задължение Какви са възможните стъпки, които всеки кредитор (без значение физическо лице или фирма) може да предприеме, когато е налице просрочено задължение? Кои са плюсовете и минусите на всяка от тях и кой е най-ефективният метод спрямо конкретната ситуация? Как да изберем най-подходящата правна форма за своята търговска дейност? Кои са най-разпространените правни форми за упражняване на търговска дейност в България? Защо бизнесът предпочита именно тях? Коя правна форма е най-подходяща за бизнеса, който планирате да стартирате? Първи стъпки след регистрация на дружество Синтезирана и обобщена информация за задълженията, които възникват за Вас и вашето дружество, след като то бъде надлежно регистрирано.